Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r."

Transkrypt

1 Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych Kraków, 2014 r.

2 Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008, Nr 164, poz ze zm.) zwana dalej ustawą, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008r. Nr 81. poz. 484), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz.2719), Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r., Zarządzenie Nr 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Aktualne zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące określonego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej

3 Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń c.d. Regulamin Pracy Komisji Konkursowych - Uchwała Nr 36/2005/I Rady NFZ z r., Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zawarcia i realizacji umów właściwe dla danego rodzaju i zakresu świadczeń będących przedmiotem postępowania, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, stosowane odpowiednio do formy prowadzonej działalności, wydane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) albo, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728).

4 Proces kontraktowania Istotą procesu kontraktowania jest zawarcie umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy te zawierane są przez oddziały wojewódzkie z tyloma świadczeniodawcami oraz w takich rodzajach i zakresach świadczeń, które umożliwią zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych osób uprawnionych do świadczeń na danym terenie, z uwzględnieniem możliwości finansowych wojewódzkiego Oddziału Funduszu. Proces kontraktowania przebiega z uwzględnieniem trzech etapów : 1. Sporządzenie planu zakupu świadczeń 2. Przeprowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 3. Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

5 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

6 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

7 Gdzie i kiedy można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania? Ogłoszenie / zaproszenie do rokowań zawiera szczegółowe informacje, od kiedy i gdzie można pobrać i zapoznać się z materiałami niezbędnymi do przygotowania oferty, którymi są w szczególności: - aplikacja do sporządzenia oferty w wersji elektronicznej; - plik z zapytaniem ofertowym do zaimplementowania do aplikacji ofertowej; - wzory formularzy ofertowych i oświadczeń.

8 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

9 Miejsce i termin składania ofert Oferty składa się w zamkniętych kopertach lub paczkach w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert / zaproszeniu do rokowań. Należy pamiętać, że wskazane w ogłoszeniu miejsce do złożenia oferty jest wyłącznie uprawnione do jej przyjęcia. Pozostawienie oferty w innym miejscu spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania. Oferta złożona po wskazanym w ogłoszeniu terminie podlega odrzuceniu. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania Oferta może zostać złożona Osobiście W miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o postępowaniu. Oferent wówczas otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę złożenia oraz numer z rejestru ofert. Za pośrednictwem poczty (w tym poczty kurierskiej) Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu oraz jeżeli oferta wpłynie do oddziału wojewódzkiego NFZ nie później niż na jeden dzień przed otwarciem ofert.

10 Formularz ofertowy Oferta w formie pisemnej obejmuje: 1. wydruk formularza ofertowego zgodny z jego postacią elektroniczną, 2. dokumenty i oświadczenia wymienione w 13 Zarządzenia Prezesa NFZ nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r. oraz w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 74/2013/DSOZ z dnia 12 grudnia 2013 r. Formularz ofertowy przygotowuje się w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji ofertowej w sposób określony w regulaminie technicznym przygotowania oferty. W formie wydruku stanowi on wersję pisemną formularza ofertowego.

11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - medyczne Obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą OC lekarza lub lekarza dentysty (indywidualna/specjalistyczna praktyka lekarska) (SG euro/ euro) OC lekarza lub lekarza dentysty (spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska jako grupowa praktyka lekarska) (SG euro/ euro) OC pielęgniarki lub położnej (spółka cywilna, spółka jawna, albo spółka partnerska jako grupowa praktyka pielęgniarki lub położnej) (SG euro/ euro) OC pielęgniarki lub położnej (indywidualna/specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej (SG euro/ euro) OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą Osoby, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych (SG euro/ euro) OC pielęgniarki lub położnej (indywidualna/specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej (SG euro/ euro) OC podmiotu leczniczego (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (SG euro/ euro) Podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (SG euro/ Euro) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne SZPITALNE (SG euro/ euro)

12 Formularz ofertowy Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do zarządzenia nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r. ze zm. 1. Oświadczenie Oferenta, że jest on: podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza lub, praktyką zawodową wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub, Osobą fizyczną inna niż wymienioną powyżej, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. 2. Oświadczenie, że jako Oferent jest wpisany do: KRS podając odpowiedni numer LUB 3. Oświadczenie, że jako Oferent jest wpisany do: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo, Ewidencji Działalności Gospodarczej

13 Formularz ofertowy Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) : W przypadku oferentów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej: kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo, uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności.

14 Formularz ofertowy Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) : Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, stosowane odpowiednio do formy prowadzonej działalności, wydane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) albo, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728).

15 Formularz ofertowy Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) : W przypadku gdy oferent nie przedstawi kopii umów z podwykonawcami oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy. W przypadku gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową - kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu; Samodzielna realizacja świadczeń przez Oferenta - wymagane: OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNEJ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Realizacja świadczeń przy udziale podwykonawców - wymagane: WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ UMOWY Z PODWYKONAWCAMI ZAWIERAJĄCE ZASTRZEŻENIE O PRAWIE FUNDUSZU DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

16 Formularz ofertowy Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) : Oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia oświadczenie świadczeniodawcy o zapoznaniu się ze istotnymi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania oraz do posiadania tytułów prawnych do korzystania z lokali, sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu w miejscach udzielania świadczeń;

17 Formularz ofertowy Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) c.d. : W przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą; Inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek dołączenia ich do oferty został określony w warunkach zawierania umów. Nośnik elektroniczny Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

18 Formularz ofertowy W przypadku, gdy w dniu składania oferty oddział Funduszu posiada dokumenty, o których mowa w 13 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r., a potwierdzony w nich stan prawny lub faktyczny nie uległ zmianie, oferent może złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 ww. do zarządzenia

19 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 do Warunków postępowania tj.: Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę

20 Formularz ofertowy Co zawiera formularz ofertowy składany do postępowania? Formularz ofertowy zawiera: dane identyfikacyjne oferenta; wykaz podwykonawców z informacją o umowach podwykonawstwa, w przypadku gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; wykaz personelu z opisem kompetencji; oferent obowiązany jest udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów wykaz zasobów (sprzętu, pojazdów, pomieszczeń); wykaz miejsc udzielania świadczeń z danymi identyfikacyjnymi, obejmujący również miejsca udzielania świadczeń podwykonawców; ofertę ilościowo-cenową dla przedmiotu postępowania i miejsca udzielania świadczeń, w tym: a) potencjał wykonawczy dla przedmiotu postępowania i miejsca udzielania świadczeń na podstawie wykazów, b) harmonogram udzielania świadczeń, c) harmonogram pracy personelu lub jego ogólną dostępność godzinową; ankiety dotyczące danego postępowania.

21 Jawność ofert Oferty złożone w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, które zastrzeżone zostały przez świadczeniodawcę - w szczególności przez umożliwienie wglądu do tych ofert. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy następuje w formie pisemnej, w szczególności przez wypełnienie i załączenie do oferty formularza, którego wzór określony jest w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r (z późn,zm). Oferent składa do komisji w/w zastrzeżenie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Zastrzeżenie dotyczące wyłączenia jawności oferty winno wskazywać, w sposób nie budzący wątpliwości, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy (zastrzeżeniu nie nadaje się charakteru zastrzeżenia generalnego).

22 Uwagi praktyczne W przypadku przedstawienia przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, mających istotny wpływ na zawarcie umowy w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może rozwiązać umowę w części albo w całości bez zachowania okresu wypowiedzenia ( 36 ust 1. pkt 7 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). Z drugiej strony, rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy stanowi podstawę obligatoryjnego odrzucenia oferty (art. 149 ust. 1 pkt.8 ustawy o świadczeniach).

23 Uwagi praktyczne W przypadku powzięcia przez komisję konkursową uzasadnionego podejrzenia o celowym oraz mającym wpływ na wybór oferty podania nieprawdziwych danych w ofercie tzw. kłamstwo ofertowe istnieje obowiązek złożenia stosownego zawiadomienia do Prokuratury. Zgodnie bowiem, z art. 193 pkt.7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Kto podaje w ofercie złożonej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane, podlega karze grzywny.

24 Błędy, braki formalne Do najczęstszych błędów podczas składania oferty zalicza się: składanie niewypełnionych bądź niepodpisanych oświadczeń lub oświadczenie nie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu składającego ofertę, składanie obligatoryjnych oświadczeń przez oferenta wg nieaktualnych wzorów, brak podpisów i numeracji stron (podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki), brak zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem w umowach z podwykonawcami, brak załączonych do oferty umów z podwykonawcami, brak w ofercie szczegółowych danych identyfikacyjnych oferenta bądź przedłożenie nieaktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta, który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem)

25 Błędy, braki formalne cz. 2 w przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika - brak pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą, brak przedłożonego w ofercie załącznika stanowiącego wzór podpisu i parafy, brak możliwości odczytu treści nośnika elektronicznego przesłanego przez świadczeniodawcę wersja elektroniczna oferty (oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego), składanie ofert w nieprawidłowym postępowaniu (np. nieprawidłowy zakres, nieprawidłowa grupa powiatów, osiedli), brak załączonej w ofercie umowy OC lub umowa OC zawiera niepełny okres ubezpieczenia, w przypadku, gdy oferent wykonywał będzie umowę samodzielnie brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy (bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy).

26 Oferta pozostawiona bez rozpoznania Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia gdy: -została złożona w innym miejscu niż określone w ogłoszeniu, -format oferty jest niezgodny z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących im wzorów ankiet obowiązujących w danym postępowaniu, -oferent posiada umowę z NFZ w ogłaszanym zakresie na okres dłuższy niż rok i dotyczącą tego samego przedmiotu, chyba, że mowa to o postępowaniu ogłoszonym w trybie rokowań (art. 144 pkt 2 i 3 ustawy), - została sporządzona w innym języku niż język polski lub w sposób nieczytelny.

27 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

28 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje Komisja sprawdza, czy oferta zawiera następujące informacje i dokumenty: 1. Dane indentyfikacyjne oferenta 2. Ofertę cenową Czy ofertę cenową zapisaną w formie elektronicznej można odczytać i zaimportować do systemu informatycznego. 3. Ankiety zawierające dane dla określonego rodzaju lub zakresu świadczeń Określone w szczegółowych materiałach informacyjnych. 4. Czy oferta (każda strona) została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta 5. Czy kolejne strony oferty zostały opatrzone numerem kolejnym

29 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje 6. Oświadczenie o wpisie do właściwych rejestrów 1. Oświadczenie o wpisie do właściwych rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik Oświadczenie o wpisach do rejestrów do aktualnego zarządzenia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rejestr podmiotów działalności leczniczej; 2. Oświadczenie o wpisie do właściwych rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik Oświadczenie o wpisach do rejestrów do aktualnego zarządzenia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej krajowy rejestr sądowy; 3. Oświadczenie o wpisie do właściwych rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik Oświadczenie o wpisach do rejestrów do aktualnego zarządzenia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ewidencja działalności gospodarczej lub centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej. 7. Kopia umowy spółki cywilnej lub wyciąg z tej umowy Zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki w przypadku podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest spółka cywilna.

30 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje 8. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. 9. W przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta Udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą. 10. Inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich dołączenia do oferty określony został w szczegółowych materiałach informacyjnych

31 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje W przypadku, gdy Fundusz dopuszcza zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową: - Wykaz podwykonawców spełniających wymagania określone w szczegółowych materiałach informacyjnych dotyczących danego przedmiotu postępowania. - Kopia zawartej umowy (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem

32 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje Co dzieje się w przypadku zidentyfikowania braków? Zidentyfikowanie braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów bądź oświadczeń, skutkuje wezwaniem świadczeniodawcy do uzupełnienia braków formalnych. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych ma formę pisemną. Komisja wskazuje, jakie dokumenty należy uzupełnić i w jakim terminie. Nie uzupełnienie braków formalnych, nie przedstawienia ich w wyznaczonym terminie bądź przedstawienie informacji niepełnych, niezgodnych ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty. Komisja wzywa oferenta - pod rygorem odrzucenia oferty - do ich usunięcia/uzupełnienia w wyznaczonym terminie - minimum 2 dni robocze od dnia wezwania.

33 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje Wersja elektroniczna a wersja papierowa formularza Komisja wczytuje złożoną przez świadczeniodawcę na nośniku elektronicznym ofertę do systemu informatycznego i sprawdza, czy forma elektroniczna oferty jest zgodna ze złożoną wersją papierową oferty. W przypadku, gdy nośnika elektronicznego nie można odczytać bądź wersja elektroniczna i papierowa oferty nie są zgodne, komisja wzywa oferenta do uzupełnienia braków tj. dostarczenia nowego nośnika zawierającego ofertę w formie elektronicznej zgodną ze złożoną wersją papierową.

34 Dokumenty formalno-prawne W części dotyczącej oceny zgodności złożonej oferty z dokumentami formalno-prawnymi komisja sprawdza w szczególności : zgodność oświadczenia świadczeniodawcy dotyczącego wpisów do rejestrów w publicznym rejestrze teleinformatycznym czy specjalności komórek organizacyjnych i dziedziny medyczne są odpowiednie dla realizacji zakresu, na który została złożona oferta W przypadku stwierdzenia niezgodności rejestru wskazanego w oświadczeniu z rejestrem publicznym lub gdy rejestr nie zawiera informacji o specjalności komórek organizacyjnych i dziedziny medycznej odpowiedniej dla realizacji zakresu, komisja przygotowuje stosowną adnotację oraz wzywa oferenta do uzupełnienia braku tj. przedłożenia aktualnego wypisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wersji papierowej. Nie uzupełnienie braku, nie przedstawienie w wyznaczonym terminie, bądź przedstawienie informacji nieprawdziwych skutkuje odrzuceniem oferty.

35 Powtarzalność personelu Sprawdzenie powtarzalności personelu wykazywanego w ofercie w stosunku do pozostałych ofert ma na celu sprawdzenie, czy ten sam personel w tym samym czasie nie jest wskazany do udzielania świadczeń w innej ofercie i czy łączny tygodniowy czas pracy personelu we wszystkich ofertach nie przekracza 48 godzin tygodniowo na osobę. W przypadku, gdy: ten sam personel wykazany jest w tym samym czasie pracy w danym postępowaniu w kilku ofertach ten sam personel wykazany jest, w tym samym czasie pracy w różnych postępowaniach Komisja pisemnie informuje oferenta o zaistniałym konflikcie harmonogramów personelu i wzywa do wyjaśnienia elementów spornych harmonogramu personelu i przedstawienia szczegółowego harmonogramu. Czynność ta powtarzana jest do momentu nie stwierdzenia konfliktów. Jeśli oferent nie uzupełni braków wynikających z konfliktu harmonogramów oferta zostaje odrzucona

36 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

37 Część niejawna postępowania Oferty, które w części jawnej postępowania nie zostały odrzucone bądź nie pozostały bez rozpatrzenia, uczestniczą w części niejawnej postępowania. Ocena ofert dokonywana w części niejawnej dotyczy potencjału świadczeniodawcy (zasoby kadrowo -, sprzętowo-, lokalowe) oraz spełnienia wymagań mających wpływ na jakość udzielanych świadczeń. Szczegółowe kryteria oceny ofert określa Zarządzenie nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

38 Zgodnie z tym zarządzeniem ofertę ocenia się według następujących kryteriów: 1. Jakość - oceniana w szczególności poprzez: a) kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, b) wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną, c) zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, d) ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej e) wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zakończonej wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

39 2. Kompleksowość - ocenianą w szczególności poprzez: planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków, dostęp do badań i zabiegów, posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/oddziałów/pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego 3. Dostępność - ocenianą w szczególności poprzez: 1. organizacje przyjęć świadczeniobiorców, 2. brak barier dla osób niepełnosprawnych, 3. liczbę dni i godzin pracy w harmonogramie pracy 4. Ciągłość ocenianą w szczególności poprzez: a) organizację świadczeń/turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy, b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

40 Kryteria oceny ofert Poszczególne kryteria oceny ofert mają odzwierciedlenie w formularzach ofertowych, które świadczeniodawca przygotowuje w wersji elektronicznej w aplikacji ofertowej na podstawie zapytania ofertowego, i tak: jakość, kompleksowość, dostępność i ciągłość cena Ma odzwierciedlenie w ankietach ofertowych, harmonogramach pracy i kwalifikacjach zawodowych personelu w miejscach udzielania świadczeń, wykazach sprzętu i aparatury medycznej w miejscach udzielania świadczeń. Ma odzwierciedlenie w formularzu oferty cenowej

41 Poszczególne kryteria oceny mają przypisane szczegółowe parametry oceny oraz wagę skalującą danego kryterium w ogólnej ocenie oferty. Szczegółowe parametry i wagi skalujące określone są indywidualnie dla każdego rodzaju świadczeń lub zakresu świadczeń. Szczegółowe parametry kryteriów oceny i wagi skalujące dla poszczególnych rodzajów i zakresów świadczeń można znaleźć w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.). Proces oceny oferty wg kryteriów oceny wspomagany jest przez system informatyczny. Właściwe formularze ofertowe z nośnika elektronicznego przekazanego przez świadczeniodawcę w toku postępowania zostają zaimplementowane do odpowiedniej aplikacji, która przypisuje poszczególnym parametrom oceny właściwą liczbę punktów jednostkowych odpowiadającą informacji umieszczonej przez świadczeniodawcę w ofercie. Ocena punktowa uzyskana z tego etapu oceny oferty stanowi podstawę do wyliczenia końcowej oceny oferty i ma wpływ na pozycję oferty w rankingu ofert.

42 Wyjaśnienia w toku postępowania Czy Komisja konkursowa może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień? Komisja konkursowa na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań, może żądać od świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy złożenia wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego postępowania. Oferent może złożyć do Komisji konkursowej również wyjaśnienia lub oświadczenia o charakterze dobrowolnym.

43 Wyjaśnienia w toku postępowania Natomiast zgodnie z 6 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia Komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, a także zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez świadczeniodawcę ubiegającego się o zawarcie umowy.

44 Odrzucenie oferty Kiedy komisja konkursowa zmuszona jest odrzucić ofertę w postępowaniu?. złożoną przez świadczeniodawcę po terminie; zawierającą nieprawdziwe informacje; jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną; jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3; złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

45 Protest W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji protest na określoną czynność komisji konkursowej. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny. W pozostałych przypadkach komisja rozpatruje i rozstrzyga protest i udziela pisemnej odpowiedzi oferentowi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ do którego protest został złożony. Oferent może złożyć protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przez komisję zaskarżonej (-nych) czynności. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi oferentowi składającemu protest. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność.

46 Unieważnienie postępowania Kiedy dyrektor oddziału wojewódzkiego może unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? Jest to możliwe w przypadku gdy: nie wpłynęła żadna oferta wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu odrzucono wszystkie oferty kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą oddział wojewódzki NFZ przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

47 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

48 Rozstrzygnięcie postępowania Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania, komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Natomiast w przypadku rokowań informację o rozstrzygnięciu ogłasza się: na tablicy ogłoszeń oddziału wojewódzkiego NFZ, na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ, w terminie 2 dni od zakończenia rokowań. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania kończy procedurę postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, a komisja ulega rozwiązaniu. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zawiera w szczególności nazwę lub imię i nazwisko oraz adres świadczeniodawcy (- ów), który (-rzy) został (-li) wybrany (-i) do podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

49 Proces odwoławczy Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez NFZ zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga. Środki odwoławcze można złożyć zarówno w trakcie trwania postępowania jak również po jego rozstrzygnięciu. Środki odwoławcze nie przysługują na: wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ŁOW NFZ,

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy.

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie stomatologiczne obejmujące świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 12/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Szpital Powiatowy w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne i rentgenodiagnostyka w Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, r.

Zielona Góra, r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra, 30.11.2015 r.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY

SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2016 r. do postępowania w trybie konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2015, poz. 618 z

Bardziej szczegółowo

2) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu lub osoba przez niego upoważniona,

2) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu lub osoba przez niego upoważniona, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18.11.2014 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ WYKONYWANYCH W POMIESZCZENIACH Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 2/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (jednolity

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /2016 z dnia 10.03.2016r. Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w Oddziale Neonatologii wykonywanie i ocena USG stawów biodrowych

Bardziej szczegółowo

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41.

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 tel.: 67 286 26 22 67 286 22 41 67 286 22 42 fax: 67 28 62 622 e-mail: zp@szpitalwyrzysk.com url:http://www.szpitalwyrzysk.com

Bardziej szczegółowo

Informacja o szczegółowych warunkach pisemnego konkursu ofert na udzi

Informacja o szczegółowych warunkach pisemnego konkursu ofert na udzi Konkurs uzupełniający - 4L/KO/2015 Informacja o szczegółowych warunkach pisemnego konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w stacjach SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Itter Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 20.01.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ogłoszonego przez Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.06.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) Wrocław, 13.12. 2012r. Nr sprawy: 28/KMED/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania świadczeń: Wymagania wobec oferentów: Dostępność do świadczeń - wymagana:

Sposób rozliczania świadczeń: Wymagania wobec oferentów: Dostępność do świadczeń - wymagana: Szczegółówe warunki, jakie powinna spełniać oferta złożona w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w związku z konkursem ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie endoskopowej cholangiopankreatografii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 3/2013 z dnia 10.09.2013 r. Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Nr sprawy: BOZ-503-K-4/15 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst: Dz. U z 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

SWKO na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w PZP w okresie od r. do r.

SWKO na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w PZP w okresie od r. do r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Udzielający zamówienia) ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO)

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Prezes Zarządu ogłasza konkurs

z dnia r. Prezes Zarządu ogłasza konkurs 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 17.09.2013 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. art. 140, art. 141, art. 146

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

I. Przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 16 listopada 2012 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ogłoszonego przez spzoz Szpital Miejski Murcki w Katowicach Dotyczy: udzielenia zamówień na

Bardziej szczegółowo

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 02.06.2014 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. art. 140, art. 141, art. 146

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 13/ NHR-K /2014 Bydgoszcz, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 13/ NHR-K /2014 Bydgoszcz, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 13/ NHR-K /2014 Bydgoszcz, dnia 28.01.2014 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: 34/FKM/2013 Bydgoszcz dnia, r.

Numer postępowania: 34/FKM/2013 Bydgoszcz dnia, r. Numer postępowania: 34/FKM/2013 Bydgoszcz dnia, 15.07.2013 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzenia Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia r. 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 28.02.2014 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 3/2014 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Numer sprawy: 3/2014 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Numer sprawy: 3/2014 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZOWANIA KONKURSU OFERT na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY ul. Ks. Markwarta 8,85-015 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 20.11.2014 teł. 52 322 18 71 do 74 NIP 554-22-31-201, Regon 000293670 Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: 11/FKM/2012 Bydgoszcz dnia, r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Numer postępowania: 11/FKM/2012 Bydgoszcz dnia, r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 11/FKM/2012 Bydgoszcz dnia, 17-03-2012 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: 8/FKM/2013 Bydgoszcz dnia, r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Numer postępowania: 8/FKM/2013 Bydgoszcz dnia, r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 8/FKM/2013 Bydgoszcz dnia, 22-02-2013 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo