Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r."

Transkrypt

1 Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych Kraków, 2014 r.

2 Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008, Nr 164, poz ze zm.) zwana dalej ustawą, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008r. Nr 81. poz. 484), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz.2719), Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r., Zarządzenie Nr 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Aktualne zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące określonego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej

3 Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń c.d. Regulamin Pracy Komisji Konkursowych - Uchwała Nr 36/2005/I Rady NFZ z r., Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zawarcia i realizacji umów właściwe dla danego rodzaju i zakresu świadczeń będących przedmiotem postępowania, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, stosowane odpowiednio do formy prowadzonej działalności, wydane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) albo, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728).

4 Proces kontraktowania Istotą procesu kontraktowania jest zawarcie umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy te zawierane są przez oddziały wojewódzkie z tyloma świadczeniodawcami oraz w takich rodzajach i zakresach świadczeń, które umożliwią zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych osób uprawnionych do świadczeń na danym terenie, z uwzględnieniem możliwości finansowych wojewódzkiego Oddziału Funduszu. Proces kontraktowania przebiega z uwzględnieniem trzech etapów : 1. Sporządzenie planu zakupu świadczeń 2. Przeprowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 3. Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

5 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

6 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

7 Gdzie i kiedy można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania? Ogłoszenie / zaproszenie do rokowań zawiera szczegółowe informacje, od kiedy i gdzie można pobrać i zapoznać się z materiałami niezbędnymi do przygotowania oferty, którymi są w szczególności: - aplikacja do sporządzenia oferty w wersji elektronicznej; - plik z zapytaniem ofertowym do zaimplementowania do aplikacji ofertowej; - wzory formularzy ofertowych i oświadczeń.

8 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

9 Miejsce i termin składania ofert Oferty składa się w zamkniętych kopertach lub paczkach w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert / zaproszeniu do rokowań. Należy pamiętać, że wskazane w ogłoszeniu miejsce do złożenia oferty jest wyłącznie uprawnione do jej przyjęcia. Pozostawienie oferty w innym miejscu spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania. Oferta złożona po wskazanym w ogłoszeniu terminie podlega odrzuceniu. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania Oferta może zostać złożona Osobiście W miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o postępowaniu. Oferent wówczas otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę złożenia oraz numer z rejestru ofert. Za pośrednictwem poczty (w tym poczty kurierskiej) Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu oraz jeżeli oferta wpłynie do oddziału wojewódzkiego NFZ nie później niż na jeden dzień przed otwarciem ofert.

10 Formularz ofertowy Oferta w formie pisemnej obejmuje: 1. wydruk formularza ofertowego zgodny z jego postacią elektroniczną, 2. dokumenty i oświadczenia wymienione w 13 Zarządzenia Prezesa NFZ nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r. oraz w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 74/2013/DSOZ z dnia 12 grudnia 2013 r. Formularz ofertowy przygotowuje się w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji ofertowej w sposób określony w regulaminie technicznym przygotowania oferty. W formie wydruku stanowi on wersję pisemną formularza ofertowego.

11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - medyczne Obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą OC lekarza lub lekarza dentysty (indywidualna/specjalistyczna praktyka lekarska) (SG euro/ euro) OC lekarza lub lekarza dentysty (spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska jako grupowa praktyka lekarska) (SG euro/ euro) OC pielęgniarki lub położnej (spółka cywilna, spółka jawna, albo spółka partnerska jako grupowa praktyka pielęgniarki lub położnej) (SG euro/ euro) OC pielęgniarki lub położnej (indywidualna/specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej (SG euro/ euro) OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą Osoby, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych (SG euro/ euro) OC pielęgniarki lub położnej (indywidualna/specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej (SG euro/ euro) OC podmiotu leczniczego (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (SG euro/ euro) Podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (SG euro/ Euro) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne SZPITALNE (SG euro/ euro)

12 Formularz ofertowy Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do zarządzenia nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r. ze zm. 1. Oświadczenie Oferenta, że jest on: podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza lub, praktyką zawodową wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub, Osobą fizyczną inna niż wymienioną powyżej, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. 2. Oświadczenie, że jako Oferent jest wpisany do: KRS podając odpowiedni numer LUB 3. Oświadczenie, że jako Oferent jest wpisany do: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo, Ewidencji Działalności Gospodarczej

13 Formularz ofertowy Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) : W przypadku oferentów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej: kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo, uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności.

14 Formularz ofertowy Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) : Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, stosowane odpowiednio do formy prowadzonej działalności, wydane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) albo, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728).

15 Formularz ofertowy Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) : W przypadku gdy oferent nie przedstawi kopii umów z podwykonawcami oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy. W przypadku gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową - kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu; Samodzielna realizacja świadczeń przez Oferenta - wymagane: OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNEJ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Realizacja świadczeń przy udziale podwykonawców - wymagane: WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ UMOWY Z PODWYKONAWCAMI ZAWIERAJĄCE ZASTRZEŻENIE O PRAWIE FUNDUSZU DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

16 Formularz ofertowy Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) : Oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia oświadczenie świadczeniodawcy o zapoznaniu się ze istotnymi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania oraz do posiadania tytułów prawnych do korzystania z lokali, sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu w miejscach udzielania świadczeń;

17 Formularz ofertowy Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) c.d. : W przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą; Inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek dołączenia ich do oferty został określony w warunkach zawierania umów. Nośnik elektroniczny Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

18 Formularz ofertowy W przypadku, gdy w dniu składania oferty oddział Funduszu posiada dokumenty, o których mowa w 13 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r., a potwierdzony w nich stan prawny lub faktyczny nie uległ zmianie, oferent może złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 ww. do zarządzenia

19 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 do Warunków postępowania tj.: Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę

20 Formularz ofertowy Co zawiera formularz ofertowy składany do postępowania? Formularz ofertowy zawiera: dane identyfikacyjne oferenta; wykaz podwykonawców z informacją o umowach podwykonawstwa, w przypadku gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; wykaz personelu z opisem kompetencji; oferent obowiązany jest udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów wykaz zasobów (sprzętu, pojazdów, pomieszczeń); wykaz miejsc udzielania świadczeń z danymi identyfikacyjnymi, obejmujący również miejsca udzielania świadczeń podwykonawców; ofertę ilościowo-cenową dla przedmiotu postępowania i miejsca udzielania świadczeń, w tym: a) potencjał wykonawczy dla przedmiotu postępowania i miejsca udzielania świadczeń na podstawie wykazów, b) harmonogram udzielania świadczeń, c) harmonogram pracy personelu lub jego ogólną dostępność godzinową; ankiety dotyczące danego postępowania.

21 Jawność ofert Oferty złożone w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, które zastrzeżone zostały przez świadczeniodawcę - w szczególności przez umożliwienie wglądu do tych ofert. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy następuje w formie pisemnej, w szczególności przez wypełnienie i załączenie do oferty formularza, którego wzór określony jest w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r (z późn,zm). Oferent składa do komisji w/w zastrzeżenie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Zastrzeżenie dotyczące wyłączenia jawności oferty winno wskazywać, w sposób nie budzący wątpliwości, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy (zastrzeżeniu nie nadaje się charakteru zastrzeżenia generalnego).

22 Uwagi praktyczne W przypadku przedstawienia przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, mających istotny wpływ na zawarcie umowy w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może rozwiązać umowę w części albo w całości bez zachowania okresu wypowiedzenia ( 36 ust 1. pkt 7 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). Z drugiej strony, rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy stanowi podstawę obligatoryjnego odrzucenia oferty (art. 149 ust. 1 pkt.8 ustawy o świadczeniach).

23 Uwagi praktyczne W przypadku powzięcia przez komisję konkursową uzasadnionego podejrzenia o celowym oraz mającym wpływ na wybór oferty podania nieprawdziwych danych w ofercie tzw. kłamstwo ofertowe istnieje obowiązek złożenia stosownego zawiadomienia do Prokuratury. Zgodnie bowiem, z art. 193 pkt.7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Kto podaje w ofercie złożonej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane, podlega karze grzywny.

24 Błędy, braki formalne Do najczęstszych błędów podczas składania oferty zalicza się: składanie niewypełnionych bądź niepodpisanych oświadczeń lub oświadczenie nie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu składającego ofertę, składanie obligatoryjnych oświadczeń przez oferenta wg nieaktualnych wzorów, brak podpisów i numeracji stron (podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki), brak zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem w umowach z podwykonawcami, brak załączonych do oferty umów z podwykonawcami, brak w ofercie szczegółowych danych identyfikacyjnych oferenta bądź przedłożenie nieaktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta, który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem)

25 Błędy, braki formalne cz. 2 w przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika - brak pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą, brak przedłożonego w ofercie załącznika stanowiącego wzór podpisu i parafy, brak możliwości odczytu treści nośnika elektronicznego przesłanego przez świadczeniodawcę wersja elektroniczna oferty (oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego), składanie ofert w nieprawidłowym postępowaniu (np. nieprawidłowy zakres, nieprawidłowa grupa powiatów, osiedli), brak załączonej w ofercie umowy OC lub umowa OC zawiera niepełny okres ubezpieczenia, w przypadku, gdy oferent wykonywał będzie umowę samodzielnie brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy (bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy).

26 Oferta pozostawiona bez rozpoznania Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia gdy: -została złożona w innym miejscu niż określone w ogłoszeniu, -format oferty jest niezgodny z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących im wzorów ankiet obowiązujących w danym postępowaniu, -oferent posiada umowę z NFZ w ogłaszanym zakresie na okres dłuższy niż rok i dotyczącą tego samego przedmiotu, chyba, że mowa to o postępowaniu ogłoszonym w trybie rokowań (art. 144 pkt 2 i 3 ustawy), - została sporządzona w innym języku niż język polski lub w sposób nieczytelny.

27 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

28 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje Komisja sprawdza, czy oferta zawiera następujące informacje i dokumenty: 1. Dane indentyfikacyjne oferenta 2. Ofertę cenową Czy ofertę cenową zapisaną w formie elektronicznej można odczytać i zaimportować do systemu informatycznego. 3. Ankiety zawierające dane dla określonego rodzaju lub zakresu świadczeń Określone w szczegółowych materiałach informacyjnych. 4. Czy oferta (każda strona) została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta 5. Czy kolejne strony oferty zostały opatrzone numerem kolejnym

29 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje 6. Oświadczenie o wpisie do właściwych rejestrów 1. Oświadczenie o wpisie do właściwych rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik Oświadczenie o wpisach do rejestrów do aktualnego zarządzenia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rejestr podmiotów działalności leczniczej; 2. Oświadczenie o wpisie do właściwych rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik Oświadczenie o wpisach do rejestrów do aktualnego zarządzenia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej krajowy rejestr sądowy; 3. Oświadczenie o wpisie do właściwych rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik Oświadczenie o wpisach do rejestrów do aktualnego zarządzenia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ewidencja działalności gospodarczej lub centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej. 7. Kopia umowy spółki cywilnej lub wyciąg z tej umowy Zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki w przypadku podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest spółka cywilna.

30 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje 8. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. 9. W przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta Udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą. 10. Inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich dołączenia do oferty określony został w szczegółowych materiałach informacyjnych

31 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje W przypadku, gdy Fundusz dopuszcza zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową: - Wykaz podwykonawców spełniających wymagania określone w szczegółowych materiałach informacyjnych dotyczących danego przedmiotu postępowania. - Kopia zawartej umowy (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem

32 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje Co dzieje się w przypadku zidentyfikowania braków? Zidentyfikowanie braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów bądź oświadczeń, skutkuje wezwaniem świadczeniodawcy do uzupełnienia braków formalnych. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych ma formę pisemną. Komisja wskazuje, jakie dokumenty należy uzupełnić i w jakim terminie. Nie uzupełnienie braków formalnych, nie przedstawienia ich w wyznaczonym terminie bądź przedstawienie informacji niepełnych, niezgodnych ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty. Komisja wzywa oferenta - pod rygorem odrzucenia oferty - do ich usunięcia/uzupełnienia w wyznaczonym terminie - minimum 2 dni robocze od dnia wezwania.

33 Pierwsze czynności Komisji - sprawdzenie, czy oferta zawiera wymagane informacje Wersja elektroniczna a wersja papierowa formularza Komisja wczytuje złożoną przez świadczeniodawcę na nośniku elektronicznym ofertę do systemu informatycznego i sprawdza, czy forma elektroniczna oferty jest zgodna ze złożoną wersją papierową oferty. W przypadku, gdy nośnika elektronicznego nie można odczytać bądź wersja elektroniczna i papierowa oferty nie są zgodne, komisja wzywa oferenta do uzupełnienia braków tj. dostarczenia nowego nośnika zawierającego ofertę w formie elektronicznej zgodną ze złożoną wersją papierową.

34 Dokumenty formalno-prawne W części dotyczącej oceny zgodności złożonej oferty z dokumentami formalno-prawnymi komisja sprawdza w szczególności : zgodność oświadczenia świadczeniodawcy dotyczącego wpisów do rejestrów w publicznym rejestrze teleinformatycznym czy specjalności komórek organizacyjnych i dziedziny medyczne są odpowiednie dla realizacji zakresu, na który została złożona oferta W przypadku stwierdzenia niezgodności rejestru wskazanego w oświadczeniu z rejestrem publicznym lub gdy rejestr nie zawiera informacji o specjalności komórek organizacyjnych i dziedziny medycznej odpowiedniej dla realizacji zakresu, komisja przygotowuje stosowną adnotację oraz wzywa oferenta do uzupełnienia braku tj. przedłożenia aktualnego wypisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wersji papierowej. Nie uzupełnienie braku, nie przedstawienie w wyznaczonym terminie, bądź przedstawienie informacji nieprawdziwych skutkuje odrzuceniem oferty.

35 Powtarzalność personelu Sprawdzenie powtarzalności personelu wykazywanego w ofercie w stosunku do pozostałych ofert ma na celu sprawdzenie, czy ten sam personel w tym samym czasie nie jest wskazany do udzielania świadczeń w innej ofercie i czy łączny tygodniowy czas pracy personelu we wszystkich ofertach nie przekracza 48 godzin tygodniowo na osobę. W przypadku, gdy: ten sam personel wykazany jest w tym samym czasie pracy w danym postępowaniu w kilku ofertach ten sam personel wykazany jest, w tym samym czasie pracy w różnych postępowaniach Komisja pisemnie informuje oferenta o zaistniałym konflikcie harmonogramów personelu i wzywa do wyjaśnienia elementów spornych harmonogramu personelu i przedstawienia szczegółowego harmonogramu. Czynność ta powtarzana jest do momentu nie stwierdzenia konfliktów. Jeśli oferent nie uzupełni braków wynikających z konfliktu harmonogramów oferta zostaje odrzucona

36 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

37 Część niejawna postępowania Oferty, które w części jawnej postępowania nie zostały odrzucone bądź nie pozostały bez rozpatrzenia, uczestniczą w części niejawnej postępowania. Ocena ofert dokonywana w części niejawnej dotyczy potencjału świadczeniodawcy (zasoby kadrowo -, sprzętowo-, lokalowe) oraz spełnienia wymagań mających wpływ na jakość udzielanych świadczeń. Szczegółowe kryteria oceny ofert określa Zarządzenie nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

38 Zgodnie z tym zarządzeniem ofertę ocenia się według następujących kryteriów: 1. Jakość - oceniana w szczególności poprzez: a) kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, b) wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną, c) zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, d) ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej e) wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zakończonej wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

39 2. Kompleksowość - ocenianą w szczególności poprzez: planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków, dostęp do badań i zabiegów, posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/oddziałów/pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego 3. Dostępność - ocenianą w szczególności poprzez: 1. organizacje przyjęć świadczeniobiorców, 2. brak barier dla osób niepełnosprawnych, 3. liczbę dni i godzin pracy w harmonogramie pracy 4. Ciągłość ocenianą w szczególności poprzez: a) organizację świadczeń/turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy, b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

40 Kryteria oceny ofert Poszczególne kryteria oceny ofert mają odzwierciedlenie w formularzach ofertowych, które świadczeniodawca przygotowuje w wersji elektronicznej w aplikacji ofertowej na podstawie zapytania ofertowego, i tak: jakość, kompleksowość, dostępność i ciągłość cena Ma odzwierciedlenie w ankietach ofertowych, harmonogramach pracy i kwalifikacjach zawodowych personelu w miejscach udzielania świadczeń, wykazach sprzętu i aparatury medycznej w miejscach udzielania świadczeń. Ma odzwierciedlenie w formularzu oferty cenowej

41 Poszczególne kryteria oceny mają przypisane szczegółowe parametry oceny oraz wagę skalującą danego kryterium w ogólnej ocenie oferty. Szczegółowe parametry i wagi skalujące określone są indywidualnie dla każdego rodzaju świadczeń lub zakresu świadczeń. Szczegółowe parametry kryteriów oceny i wagi skalujące dla poszczególnych rodzajów i zakresów świadczeń można znaleźć w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.). Proces oceny oferty wg kryteriów oceny wspomagany jest przez system informatyczny. Właściwe formularze ofertowe z nośnika elektronicznego przekazanego przez świadczeniodawcę w toku postępowania zostają zaimplementowane do odpowiedniej aplikacji, która przypisuje poszczególnym parametrom oceny właściwą liczbę punktów jednostkowych odpowiadającą informacji umieszczonej przez świadczeniodawcę w ofercie. Ocena punktowa uzyskana z tego etapu oceny oferty stanowi podstawę do wyliczenia końcowej oceny oferty i ma wpływ na pozycję oferty w rankingu ofert.

42 Wyjaśnienia w toku postępowania Czy Komisja konkursowa może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień? Komisja konkursowa na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań, może żądać od świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy złożenia wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego postępowania. Oferent może złożyć do Komisji konkursowej również wyjaśnienia lub oświadczenia o charakterze dobrowolnym.

43 Wyjaśnienia w toku postępowania Natomiast zgodnie z 6 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia Komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, a także zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez świadczeniodawcę ubiegającego się o zawarcie umowy.

44 Odrzucenie oferty Kiedy komisja konkursowa zmuszona jest odrzucić ofertę w postępowaniu?. złożoną przez świadczeniodawcę po terminie; zawierającą nieprawdziwe informacje; jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną; jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3; złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

45 Protest W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji protest na określoną czynność komisji konkursowej. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny. W pozostałych przypadkach komisja rozpatruje i rozstrzyga protest i udziela pisemnej odpowiedzi oferentowi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ do którego protest został złożony. Oferent może złożyć protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przez komisję zaskarżonej (-nych) czynności. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi oferentowi składającemu protest. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność.

46 Unieważnienie postępowania Kiedy dyrektor oddziału wojewódzkiego może unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? Jest to możliwe w przypadku gdy: nie wpłynęła żadna oferta wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu odrzucono wszystkie oferty kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą oddział wojewódzki NFZ przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

47 Proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/ o rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań) Składanie ofert Część niejawna konkursu ofert/ rokowań Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań Część jawna konkursu ofert/ rokowań Rozstrzygnięcie postępowania

48 Rozstrzygnięcie postępowania Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania, komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Natomiast w przypadku rokowań informację o rozstrzygnięciu ogłasza się: na tablicy ogłoszeń oddziału wojewódzkiego NFZ, na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ, w terminie 2 dni od zakończenia rokowań. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania kończy procedurę postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, a komisja ulega rozwiązaniu. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zawiera w szczególności nazwę lub imię i nazwisko oraz adres świadczeniodawcy (- ów), który (-rzy) został (-li) wybrany (-i) do podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

49 Proces odwoławczy Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez NFZ zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga. Środki odwoławcze można złożyć zarówno w trakcie trwania postępowania jak również po jego rozstrzygnięciu. Środki odwoławcze nie przysługują na: wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r.

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: B AD AN I A T O M O G R AF I I K O M P U T E R O W E J

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo