Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy"

Transkrypt

1 Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 14 kwietnia 2014 r. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Agent: Raiffeisen Bank Polska S.A. Data sporządzenia: r. Karta Produktu została opracowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. zgodnie z Rekomendacją Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r. Celem karty jest pokazanie kluczowych informacji o produkcie i pomoc w zrozumieniu jego cech. Więcej informacji o Rekomendacjach oraz ich treści są dostępne na stronach internetowych Polskiej Izby Ubezpieczeń (www.piu.org.pl) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl). Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w niniejszej Karcie albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, poproś o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Główny cel ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy ma charakter inwestycyjny. 2. Opis świadczeń oraz zakresu ubezpieczenia Zakres ochrony ubezpieczeniowej: zgon ubezpieczonego; dożycie przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu (SU), obliczana jest w następujący sposób: SU = S + WJ gdzie: S kwota równa 5% wartości składki, z zastrzeżeniem, że wartość określona jako S nie może być wyższa niż limit dotyczący świadczenia z tytułu zgonu: Limit dotyczący świadczenia z tytułu zgonu wynosi: zł - dla osób, które do dnia początku okresu ubezpieczenia włącznie nie ukończyły 70 roku życia; 750 zł - dla osób, które do dnia początku okresu ubezpieczenia włącznie ukończyły 70 rok życia. WJ suma wartości wszystkich jednostek uczestnictwa znajdujących się na indywidualnym koncie inwestycyjnym, obliczonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). z tytułu śmierci ubezpieczonego: równe jest sumie ubezpieczenia obliczonej zgodnie z powyższym wzorem. z tytułu dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia: równe jest wartości wszystkich jednostek uczestnictwa znajdujących się na indywidualnym koncie inwestycyjnym ubezpieczonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w OWU. Celem inwestycyjnym funduszu, w którym lokowane są składki jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego, określonego w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, stanowiących załącznik nr 2 do OWU. 1

2 3. Horyzont czasowy Przystąpienie do ubezpieczenia możliwe jest w okresie subskrypcji od r. do r. Okres ubezpieczenia trwa od r. do r. 4. Sposób opłacania składki Składka z tytułu ubezpieczenia płatna jest jednorazowo i wynosi co najmniej zł. 5. Główne cechy ubezpieczenia: możliwość gromadzenia i pomnażania oszczędności w ramach funduszu; podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci; brak gwarancji zachowania oraz zwrotu wpłaconych środków; możliwość uzyskania atrakcyjnego zysku z inwestycji na koniec okresu trwania produktu; wcześniejsze zakończenie produktu przez ubezpieczonego wiąże się z dodatkowymi kosztami (opisanymi w pkt II.3). 6. Ryzyka związane z ubezpieczeniem Główne ryzyka wynikające z konstrukcji ubezpieczenia: ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości jednostek uczestnictwa w związku ze zmianą sytuacji na rynkach, niewłaściwym zarządzaniem przez zarządzającego, ryzykiem zmian stóp procentowych lub ryzykiem kredytowym kontrahentów emitentów instrumentów finansowych, będących przedmiotem inwestycji, w szczególności w związku z możliwością lokowania środków mających zapewnić ochronę zainwestowanej składki w całości w instrumenty emitowane przez jeden podmiot o niskim ratingu kredytowym lub nieposiadający ratingu kredytowego; ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału z powodu kosztów całkowitego wycofania się z inwestycji przed terminem, tj. przed wskazanym horyzontem ubezpieczenia; ryzyko ograniczonego dostępu do środków w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela np. wycofania lub istotnej zmiany zasad ustalania wartości instrumentu finansowego, pogorszenia warunków płynnościowych instrumentu bazowego w stopniu uniemożliwiającym zabezpieczanie zawartych przez ubezpieczyciela transakcji związanych z tym instrumentem bazowym. W takich przypadkach, jak opisane w niniejszym podpunkcie, ubezpieczyciel ma prawo zastąpić instrument finansowy innym instrumentem lub indeksem instrumentów finansowych o najbardziej zbliżonym według ubezpieczyciela charakterze i profilu ryzyka inwestycyjnego lub ustalić premię na inną datę niż dzień zakończenia okresu ubezpieczenia tj. na ostatni dzień, w którym możliwe było ustalenie wartości instrumentu finansowego. II. INFORMACJE O OPŁATACH W ubezpieczeniu pobierane są następujące opłaty: 1. Opłaty związane z zarządzaniem funduszami zarządzanie: zarządzanie wynosi 1,744% w skali roku. zarządzanie może ulec obniżeniu. Informacja o obniżonej opłacie zostanie zamieszczona w polisie. Opłata obliczona jest jako iloczyn 1/24 stawki procentowej opłaty, ceny jednostki uczestnictwa ustalonej w dniu początku okresu ubezpieczenia oraz liczby jednostek uczestnictwa funduszu w dniu dokonywania wyceny Funduszu. zarządzanie pobierana jest przy każdej wycenie jednostek uczestnictwa, począwszy od drugiej wyceny, poprzez zmniejszenie aktywów funduszu. Wycena jednostek uczestnictwa dokonywana jest w dniach wyceny przypadających dwa razy w miesiącu, w terminie 5. i 20. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli te dni są innymi niż dni robocze lub 2

3 dniami, w których nie jest dokonywana wycena funduszu, to wycena dokonywana jest najpóźniej najbliższego dnia roboczego następującego po 5. i 20. dniu miesiąca kalendarzowego. 2. Opłaty transakcyjne (z tytułu operacji zleconych przez klienta) Opłata transakcyjna z tytułu wykupu wynosi: 1% składki. Opłata obliczana jest jako iloczyn stawki procentowej opłaty i wartości składki. 3. Opłaty za ryzyko (z tytułu świadczonej ochrony ubezpieczeniowej) ryzyko ubezpieczeniowe: 0,032% w skali roku Opłata obliczona jest jako iloczyn 1/24 stawki procentowej opłaty, ceny jednostki uczestnictwa ustalonej w dniu początku okresu ubezpieczenia. oraz liczby jednostek uczestnictwa funduszu w dniu dokonywania wyceny funduszu. ryzyko pobierana jest przy każdej wycenie jednostek uczestnictwa, począwszy od drugiej wyceny, poprzez zmniejszenie aktywów funduszu. ryzyko ubezpieczeniowe wliczona jest w opłatę za zarządzanie. III. INFORMACJE O PREMIACH I RABATACH Nie dotyczy IV. SYMULACJE WARTOŚCI UBEZPIECZENIA Niniejsza symulacja wyników została sporządzona w trzech scenariuszach przy zróżnicowanych założeniach dotyczących stóp zwrotu oraz ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Towarzystwo zgodnie z opisem w punkcie I.2. Symulacje przygotowywane są na bazie stóp zwrotu ustalonych zgodnie z Rekomendacją PIU i zawierają wszystkie opłaty opisane w pkt. II. Rzeczywiste stopy zwrotu mogą okazać się różne od założeń przyjętych poniżej, co dotyczy każdego ze scenariuszy, a wartości podane w poniższej tabeli mogą cechować się dużą zmiennością. Zakładane poniżej stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Założenia: wysokość składki jednorazowej: zł; wartości podawane na koniec roku ubezpieczeniowego. 1. Scenariusz bazowy Stopa zwrotu z instrumentu bazowego, obliczona zgodnie z założeniami WFU, wynosi 1,87% w skali roku. Rok Wartość wykupu śmierci zarządzanie Opłata transakcyjna z tytułu wykupu ryzyko* dożycia , ,77 174,40 100,00 3,20 0, , ,00 174,40 0,00 3, ,00 *opłata uwzględniona w opłacie za zarządzanie 2. Scenariusz o obniżonej rentowności Stopa zwrotu z instrumentu bazowego, obliczona zgodnie z założeniami WFU, jest mniejsza lub równa 0% w skali roku. Rok Wartość wykupu śmierci zarządzanie Opłata transakcyjna z tytułu wykupu ryzyko* należne z tytułu dożycia , ,77 174,40 100,00 3,20 0, , ,00 174,40 0,00 3, ,00 * opłata uwzględniona w opłacie za zarządzanie 3

4 3. Scenariusz o podwyższonej rentowności Stopa zwrotu z instrumentu bazowego, obliczona zgodnie z założeniami WFU, wynosi 5,87% w skali roku. Rok Wartość wykupu śmierci zarządzanie Opłata transakcyjna z tytułu wykupu ryzyko* należne z tytułu dożycia , ,77 174,40 100,00 3,20 0, , ,00 174,40 0,00 3, ,00 *opłata uwzględniona w opłacie za zarządzanie Algorytm obliczania końcowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu: Instrument bazowy: BNP Paribas Fd Flexible Fund Stars Index (EUR) (kod Bloomberg: BNPIFLFT Index) data pierwszej wyceny jednostek funduszu: r. data ostatniej wyceny jednostek funduszu: r. Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 99% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego, zgodnie z poniższym wzorem: CJU K = CJU P + [ 99% MAX (0%; W )] Gdzie: CJU P cena jednostki uczestnictwa ustalona w dniu pierwszej wyceny jednostek funduszu, CJU K cena jednostki uczestnictwa ustalona w dniu ostatniej wyceny jednostek funduszu, W wyrażona procentowo zmiana wartości Instrumentu bazowego obliczona zgodnie z poniższym wzorem: W WS = WP 1 Gdzie: WP wycena instrumentu bazowego z dnia pierwszej wyceny jednostek funduszu, WS średnia arytmetyczna z wycen instrumentu bazowego z następujących dni: , , , V. DODATKOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU 1. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczenia wypłacane jest uprawnionemu. Ubezpieczający może wskazać uprawnionego do otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego, w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający wskazał więcej niż jednego uprawnionego do otrzymania świadczenia, świadczenie wypłaca się uprawnionym w wysokości wynikającej ze wskazania procentowego udziału w świadczeniu. Jeżeli ubezpieczający nie wskazał udziału tych osób w świadczeniu, udziały tych osób w świadczeniu są równe. 2. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego ogranicza się do wypłaty świadczenia w wysokości wartości wykupu, jeżeli zgon jest bezpośrednim lub pośrednim następstwem jednego z następujących zdarzeń: samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę; 4

5 działań wojennych, stanu wojennego; czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru; poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych; skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania; choroby zdiagnozowanej i/lub leczonej w ciągu 5 lat poprzedzających rozpoczęcie okresu ubezpieczenia lub wypadku zaistniałego w tym okresie. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia, które powstały w wyniku popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu pierwszych dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca spadkobiercy ubezpieczonego wartość wykupu. Wypłata wartości wykupu następuje na wniosek spadkobiercy, przy czym na potrzeby ustalenia wartości wykupu przez dzień złożenia wniosku o dokonanie wykupu rozumie się dzień, w którym spadkobierca złożył ubezpieczycielowi wniosek. Wartość wykupu jest obliczana i wypłacana w terminie określonym w 16 OWU i na zasadach tam opisanych. 3. Rezygnacja z ubezpieczenia, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej obowiązywania bez podania przyczyny, przy czym złożenie wypowiedzenia skutkuje dokonaniem wykupu ubezpieczenia. Ubezpieczający składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia albo o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pisemnie. Dzień złożenia wniosku o wykup jest wówczas odpowiednio dniem odstąpienia albo dniem złożenia wypowiedzenia. Jeśli ubezpieczający odstąpi od umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel na podstawie wniosku złożonego przez ubezpieczającego wypłaca kwotę w wysokości wartości wykupu (na zasadach określonych w 16 OWU) powiększoną o pobrane opłaty, bez obciążania opłatą transakcyjną z tytułu wykupu, nieprzewyższającej jednak wartości wpłaconej składki. Ubezpieczający, w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia ma prawo dokonać wykupu, poprzez złożenie wniosku o wykup. Wartość wykupu równa jest wartości jednostek uczestnictwa znajdujących się na indywidualnym koncie inwestycyjnym, obliczonej według ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej następnego dnia po dniu najbliższej wyceny przypadającej nie wcześniej niż 3. dnia roboczego po dacie złożenia wniosku o wykup, pomniejszonej o opłatę transakcyjną z tytułu wykupu. Dni wyceny określone są w pkt II Zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego Wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należy zgłosić bezpośrednio do Ubezpieczyciela: Na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A, ul. Chmielna 85/ Warszawa Strona internetowa: 5. Zasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji i skarg Ubezpieczającemu i uprawnionemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia. 5

6 Skargę lub zażalenie składa się na piśmie do ubezpieczyciela, na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A, ul. Chmielna 85/ Warszawa Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez ubezpieczyciela w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia. Gdyby rozpatrzenie skarg i zażaleń okazało się niemożliwe w powyższym terminie ze względu na niewyjaśnienie wszystkich okoliczności, wówczas rozpatrzenie nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Informacja o wyniku rozpatrzenia zgłoszonej skargi lub zażalenia jest przekazywana pisemnie osobie zgłaszającej. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zażaleń jest jednostka organizacyjna ubezpieczyciela, wyznaczona do spraw rozpatrywania skarg. 6. Opodatkowanie świadczeń Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z późn. zm.) albo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z późn. zm). wypłacane przez ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z art ustawy kodeks cywilny (Dz.U z późn. zm.). VI. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE PRAWNE DOTYCZĄCE KARTY PRODUKTU Przedstawionych powyżej informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ani rekomendacji do złożenia deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Niniejszy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też części umowy uzgodnionej indywidualnie. Dokument jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących ubezpieczenia. Klient powinien rozważyć ryzyka związane z zakupem produktu, potencjalne korzyści oraz straty, charakterystykę produktu, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z warunkami ubezpieczenia, gdzie znajdują się szczegółowe informacje m.in. o: przedmiocie i zakresie oraz wyłączeniach odpowiedzialności, strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, braku gwarancji uzyskania zysku z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i wszystkich ryzykach związanych z inwestycją w ramach ubezpieczenia, a także o opłatach i limitach. Symulacja wyników ma na celu wyłącznie prezentację wartości świadczeń w trakcie trwania ubezpieczenia i wysokości pobieranych opłat. Prezentowane wartości nie stanowią gwarancji uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Symulacja wyników prezentuje wartości przed naliczeniem podatku od zysków kapitałowych. 6

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Global Inwestor

Karta Produktu Global Inwestor Karta Produktu Global Inwestor W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniem na wypadek NW z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Global Inwestor. Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia.

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia. KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Szwajcarska Inwestycja oraz Certyfikatu Depozytowego serii PSEQIN181010 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ubezpieczenie Inwestycyjne z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu Duo Invest i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod:

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy kod: ALI/UFK/OWU-01/1506 Szanowny Kliencie, Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Eventus Duo. Szanowny Kliencie, Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy

Eventus Duo. Szanowny Kliencie, Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie (kod produktu:

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo