Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL"

Transkrypt

1 Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z Przywrócono na widokach fabrycznych artykułów, w trakcie dodawania pozycji na dokumenty, kolumnę Zapas. 2. Poprawiono mechanizm przeliczania zestawów rabatów na dokumentach sprzedaży. Dotychczas po zmianie zestawu rabatowego w Pozostałych danych z domyślnego, przypisanego do kontrahenta na Bez rabatu, i ponownym przeliczeniu wszystkich cen, ceny przeliczanych pozycji były błędne. 3. Naprawiono usterkę pojawiającą się podczas dodawania pozycji na dokument rozchodowy R. Błąd występował w przypadku gdy w rejestrze dokumentu zdefiniowano metodę rozchodowania na Wskazywanie dostaw. 4. Poprawiono usterkę występując podczas wyszukiwania kontrahentów oraz artykułów po nazwie w trakcie wystawiania dokumentów. W przypadku gdy w szukanej nazwie występował ciąg znaków NIP program sygnalizował wystąpienie błędu. 5. Naprawiono działanie zestawienia Stany magazynowe dostępnego z poziomu menu Magazyn. W przypadku gdy Rodzaj analizy ustawiono na Sumaryczne stany magazynowe w wynikach analizy wszystkie artykuły posiadały zerowy stan magazynowy. 6. Zablokowano możliwośd edycji dokumentów sprzedaży Paragony, w sytuacji gdy dokumenty te zostały przeniesione do zestawienia dziennego paragonów dok. PD. Dotychczas program pozwalał modyfikowad ilośd oraz wartości na takich dokumentach powodując m.in. rozbieżności pomiędzy księgowanymi dokumentami PD, a nie księgowanymi Paragonami.

2 ST 1. Naprawiono ustkę występująca przy zwalnianiu rezerwacji na dok. ZO. Dotychczas podczas edycji zamówienia, na którym znajdowały się pozycje z zarezerwowanymi artykułami, zmieniono jego status na Zamknięty, a następnie zwolniono te rezerwacje pojawiał się komunika błędu i w efekcie rezerwacie te nie były zwalniane. 1. Poprawiono usterkę powodująca błędne naliczenia składnika Stawka za godzinę urlopu wypoczynkowego. Dotychczas program źle dobierał podstawy urlopu ze składników zmiennych, w przypadku gdy do umowy o pracę wprowadzonych jest kilka aneksów. 2. Uszczelniono poziom uprawnieo dla opcji Może poprawiad/usuwad zamówienia po ich wydruku dostępnej z poziomu Różne uprawnienia w profilach użytkowników. Dotychczas pomimo odebrania tych uprawnieo dla wybranej grupy użytkowników dokumenty zamówieo można było nadal usuwad. OBSŁUGA WALUT 1. Poprawiono wzorzec wydruku deklaracji INTRASTAT. Zgodnie z instrukcją do wypełniania intrastatu oraz dokumentu w przypadku gdy deklaracja składa się z więcej niż jednej strony, na kolejnych stronach nie wypełnia się pól 6, 7, 8 i Odblokowano możliwośd zarejestrowania korekty zgłoszenia deklaracji INTRASTAT. Dotychczas program nie pozwalał zarejestrowad dwóch dokumentów o takim samym numerze zgłoszenia, który w przypadku deklaracji INTRASTAT i jej korekty musi byd taki sam. Zmianie ulega jedynie numer wersji zgłoszenia. Wersja z Poprawiono usterkę powodującą błędne przeliczanie zestawów rabatowych na dokumentach OF. Dotychczas po zmianie zestawu rabatowego w Pozostałych danych z domyślnego, przypisanego do kontrahenta na inny, i ponownym przeliczeniu wszystkich cen, ceny przeliczanych pozycji były błędne. 2. Naprawiono usterkę pojawiającą się podczas dodawania pozycji na dokument OF w momencie wyświetlania kartoteki artykułów. W przypadku gdy w tle otworzona była również tabela z artykułami to robiła się ona pusta. ST 1. Poprawiono błąd pojawiający się przy częściowej realizacji zamówienia. Po przywołaniu na fakturę sprzedaży pozostałej ilości artykułu, która pozostała do realizacji, status tego zamówienia nie zmieniał się na Zamknięty. 2. Naprawiono działanie zestawienia Wydruk rejestrów VAT dla dokumentów zakupu. Dotychczas zestawienie to nie uwzględniało pozycji ze stawką VAT nie podlegającą ustawie o podatku VAT i błędnie pokazywało wartości w podsumowaniu.

3 Wersja z Usunięto usterkę występująca przy wywoływaniu funkcji do ustawiania miesiąca i roku faktury z poziomu wzorców wydruku faktur sprzedaży. Dotychczas formularz służący do wprowadzania daty akceptował tylko wartośd domyślną, nie reagując na wartości wprowadzane prze użytkowników. 2. Poprawiono maskę wprowadzania dla kodu pocztowego na zakładce Adresy na karcie kontrahenta. 3. Poprawiono format pliku przy eksporcie przelewów w standardzie Videotel. 4. Naprawiono przeliczanie ceny dla artykułu, ze zdefiniowanymi jednostkami pomocniczymi, w momencie dodawania go na fakturę sprzedaży. Błąd pojawiła się w przypadku rejestrowania takiej pozycji przy pomocy klawiatury. ST 1. Poprawiono przeliczanie zestawów rabatowych na dokumentach ZO. Błędy pojawiały się w przypadku wystawiani dokumentów walutowych z pozycjami, których ceny w walucie zdefiniowano w zestawie rabatowym i kilkakrotnie przeliczano przez różne zestawy rabatowe. 1. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej. W przypadku gdy składka zdrowotna była wyższa niż zaliczka na podatek od wynagrodzeo, pozostała jej częśd nie była uwzględniana w zaliczce na podatek o zasiłków ZUS. 1. Dodano możliwośd wyciagnięcia na widoku tabel Analiza zamówieo na sprzedaż i Analiza zamówieo na zakup pola STATUS_ZAM informującego o statusie dokumentu. 2. Poprawiono działanie analizy Stan i terminy ZS i ZZ dostępnej z poziomu kartoteki artykułów z pod F12. W przypadku dok. ZZ częściowo wyfakturowanych zestawienie to pokazywało pozycje, z wartością 0 w kolumnie Do realizacji, które zostały już zrealizowane WIELOWALUTOWŚD 1. Zmieniono rodzaj waluty na dokumencie SAD w polu 44 Wartośd pozycji. Obecnie pole to nie jest już przedstawiane w walucie obcej tylko w krajowej. Wersja z Poprawiono wyświetlanie pozycji na wzorcu wydruku dok. RO po przeniesieniu danych

4 z programu humansoft HermesStandard. W przypadku gdy w programie humansoft HermesStandard dokonano zamknięcia roku to na wydruku zawierającym pozycje z poprzedniego roku w niektórych kolumnach pojawiały się NULL e. 2. Uzupełniono wzorzec wydruku RV_FZ o dodatkową kolumnę Netto nieodliczone. Wzorzec dostępny z poziomu Wydruku rejestru VAT dla dokumentów zakupu, z pełnym wydrukiem rejestrów - dla Całości. 3. Dodano obsługę deklaracji VAT-7K. Opcja dostępna z poziomu opcji Podsumowanie podatku VAT. 1. Poprawiono usterkę uniemożliwiającą przeniesienie listy płac do księgi KH. Dotychczas pomimo posiadania prze operatora uprawnieo do zamykania/otwierania list płac i tym samym do ich przenoszenia do księgi handlowej nie mógł on przenosid dokumentów wystawionych przez innego operatora. 2. Usunięto błąd pojawiający się przy próbie wydruku deklaracji ZUS Z-3. Wydruk dostępny z poziomu karty pracy pracownika przy rejestracji choroby, zakładka Podokresy do rozliczenia. 3. Poprawiono sposób naliczania list płac dla pracowników z zarejestrowaną chorobą na przełomie roku. Dotychczas program w takim przypadku nie uwzględniał ciągłości choroby i na liście plac w nowym roku jako płatnika wskazywał zakład pracy. 1. Naprawiono mechanizm przekształcania dokumentów ZS w faktury sprzedaży. W przypadku gdy było to faktura wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru na pozycjach dokumentu zamiast stawki VAT 0ue pojawiała się stawka przypisana w karcie artykułu. Wersja z Naprawiono mechanizm przekształcania dokumentu ZK w dokument KF. Dotychczas w wyniku przekształcania na korekcie faktury jako dokument korygowany podpinany był dok. WZ a nie faktura sprzedaży. 2. Dodano na oknie zestawienia Historia rozrachunków kontrahenta, dostępnym poziomu kartoteki kontrahentów z pod F12, przycisk umożliwiający powiększenie tego okna. 3. Naprawiono działanie funkcji Przenumerowanie raportów kasowych. Dotychczas w wyniku przenumerowania dokumenty sprzedaży F, które miały nie byd rozliczane trafiały do raportu kasowego z kwotą 0 zł. 4. Naprawiło błąd powodujący zerowanie cen na dokumentach sprzedaży. Dotychczas po zmianie zestawu rabatowego w Pozostałych danych na dokumentach F lub WZ i ponownym przeliczeniu wszystkich cen, ceny przeliczanych pozycji zerowały się. Sytuacja ta również występowała przypadku nadania dodatkowego rabatu dla pozycji dokumentów. 1. Poprawiono działanie analizy Stan i terminy ZS i ZZ dostępnej z poziomu kartoteki artykułów z pod F12. W przypadku zamówieo częściowo wyfakturowanych zestawienie to

5 pokazywało pozycje, z wartością 0 w kolumnie Do realizacji, które zostały już zrealizowane. 2. Poprawiono usterkę w wyniku krócej po usunięciu faktury sprzedaży wystawionej przez pobranie pozycji z zamówienia na sprzedaż ZS, pozycje tego zamówienia były nadal widoczne jako zrealizowane w tabeli REAL_ZAM. 3. Naprawiono działanie skrótu klawiszowego wywoływanego dla kartoteki Artykułów z pod F12. Dotychczas do litery 'S' przyporządkowano opcję Stan i terminy ZZ i ZS zamiast Stany i terminy zamówieo. OBSŁUGA WALUT 1. Poprawiono usterkę pojawiającą się podczas dodawania pozycji na dok. FI z wykorzystaniem przycisku Następny. Dotychczas po uzupełnieniu Ceny jak i Ilości pole Wartośd nie było wypełniane. ŚRODKI TRWAŁE 1. Usunięto usterkę uniemożliwiającą wykonane wydruku, z Kartoteki środków trwałych, zestawienia Amortyzacja podatkowa środków trwałych wg grupy. Pomimo zatwierdzenia roku amortyzacji program nie rozpoczynał wydruku. Wersja z Naprawiono usterkę uniemożliwiającą dodawanie towarów do planów transakcji 2. Naprawiono błąd który pojawił się wraz z oddaniem do dystrybucji wersji Dotyczył on nie działających filtrów w kilku miejscach w programie Wersja z Naprawiono możliwośd poprawiania danych kontrahenta. Dotychczas w przypadku poprawienia tylko Imienia dla kontrahenta będącego osobą fizyczną do pola nazwa_ktr zapisywało się Imię Imię zamiast Imię Nazwisko. 1. Usunięto usterkę w wyniku której podczas przekształcania dok. ZS w dok. F nie przenosił się rabat zdefiniowany w płatnościach. Wartośd dok. F wyliczana była poprawnie, natomiast brak było informacji o wartości nadanego rabatu. 2. Poprawiono sposób przeliczania wartości dokumentów F powstałych z dokumentów ZS z pozycjami wystawionymi w walucie obcej. Dotychczas przy pobieraniu na fakturę niezrealizowanych zamówieo na sprzedaż, z cenami sprzedaży ustalonymi poprzez pobranie ich z zamówienia, cena przywoływanych pozycji przeliczana była podwójnie. KADRY i PŁACE HR

6 1. Naprawiono błąd pojawiający się przy definiowaniu dodatkowych składników płacowych dla grupy płacowej. Dotychczas gdy w roku 2007 zdefiniowano składnik, którego Okres obowiązywania w polu Do nie został określony to przy naliczaniu styczniowej listy płac w roku 2008 nie był on uwzględniany. Wersja z Naprawiono możliwośd przywoływania niezrealizowanych zamówieo na sprzedaż na dok R. Dotychczas przy przywoływaniu pokazywało się puste okno z listą dokumentów uniemożliwiając tym samym realizację zamówieo. 2. Naprawiono usterkę w wyniku której po zmianie zestawu rabatowego w Pozostałych danych na dok. ZO i ponownym przeliczeniu wszystkich cen, ceny przeliczanych pozycji zerowały się. 3. Naprawiono usterkę w wyniku której w deklaracji VAT-UE pokazywały się dokumenty Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), kategoria rachunek zwykły (nota handlowa). 1. Naprawiono usterkę pojawiającą się przy zapisywaniu karty urlopowej. Błąd pojawiał się w przypadku gdy wybrano rok 2007, a data systemowa ustawiona była na rok Poprawiono sposób wyświetlania ikonek na Karcie urlopowej w linii Wykorzystano i Pozostało. Obecnie ikonki te będą się pojawiad w przypadku gdy wymiar czasu pracy jest mniejszy niż 8 godzin (niepełny etat) i ilośd godzin > Naprawiono działanie deklaracji podatkowej PIT-11(15). Dotychczas zmiana rodzaju płatnika w polu nr 8 nie wpływała na dane wyświetlane w polu nr 9 - Nazwa pełna/nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia). SERWIS I USŁUGI 1. Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów po skrócie podczas wskazywania ich na dok ZU. Dotychczas jeżeli w systemie istniały podmioty o takim samym nipie, ale różnych danych, to w momencie wybierania kontrahenta poprzez skrót program zamieniał go na innego ale o tym samym nipie. 1. Naprawiono usterkę występujący przy przywoływaniu i przekształcaniu zamówieo na sprzedaż wystawionych w walucie obcej na dok. WZ. Dotychczas ceny artykułów nie były przeliczane wg. tabeli kursów walut zdefiniowanej jako tabela dla sprzedaży złotówkowej. Dodatkowo program nie reagował na ustawienia dodatkowego (walutowego) Poziomu cen w Pozostałych danych na dok. WZ. 2. Naprawiono usterkę powodująca błędne wyświetlanie wartości rabatu operatora na edytowanej pozycji faktury sprzedaży. Błąd występował po przywoływaniu niezrealizowanych zamówieo na sprzedaż na dok. F z cenami sprzedaży ustalonymi poprzez

7 pobranie ich z zamówienia. W efekcie czego na fakturze pojawiały się ceny uwzględniające rabat operatora z ZS ale z pustym polem rabat_ope. 3. Dodano komunikat przy dodawaniu nowego dokumentu ZS i nadaniu mu numeru zewnętrznego program ostrzega o istnieniu już takiego numeru. 4. Poprawiono błąd pojawiający się przy usuwaniu dok. F w przypadku gdy dokument ten powstał w wyniku przekształcenia go z dok. ZS i był drukowany na drukarce fiskalnej. 5. Usunięto usterkę pojawiającą się w trakcie przywoływania na fakturę sprzedaży pozycji z dok. ZS będących usługami. W przypadku gdy zamówienie to zostało całkowicie zrealizowane poprzez przywołanie wszystkich pozycji status tego zamówienia nie zmieniał się na Zamknięty. Wersja z Naprawiono usterkę w wyniku której, w czasie konfiguracji kasy, program nie zapamiętywał zmienionych kodów dla kas fiskalnych. 2. Naprawiono usterkę w wyniku której po wygenerowaniu korekty do faktury nie wypełniała się data tej korekty. Dotychczas jeżeli spod F12 na FZ wybrano Generuj korektę i ustalono datę korekty to po wygenerowaniu korekty nie uzupełniało się pole data faktury korygującej. 3. Poprawiono usterkę pojawiająca się w trakcie rejestracji faktury sprzedaży dla której zmieniono formę płatności. W przypadku nadania ceny sprzedaży dla artykułu poniżej ceny minimalnej, w momencie zmiany formy płatności system przywracał ceny minimalne. 4. Naprawiono usterkę powodującą zerowanie wartości faktury oraz wyczyszczenie danych z zakładki Podsumowanie. Sytuacja ta miała miejsce w przypadku gdy na dokumencie FZ zmieniono formę płatności z proponowanej przez system na inną dowolną. 5. Dodano na pliku EDI Faktura XML obsługę płatnika. W przypadku gdy na fakturze sprzedaży w Płatnościach zdefiniowano kontrahenta innego niż w nagłówku dokumentu na wygenerowanym pliku XML pojawia się sekcja <Payer> wypełniona danymi tego kontrahenta. 6. Uzupełniono plik EDI Faktura XML znacznikami <Name> w sekcjach <Buyer> i <Seller>. 1. Poprawiono sposób prezentacji danych dla zestawienia oraz wydruku Raport dat koocowych opcja wywoływana z poziomu listy pracowników z pod F12. Dotychczas zamiast danych pracowników i opisów rodzaju badania pojawiały się nic nie mówiące symbole. 1. Poprawiono błąd uniemożliwiający zapamiętanie rabatu dla edytowanej pozycji faktury sprzedaży. Usterka występowała w przypadku gdy pozycje faktury powstały poprzez przywołanie ich z niezrealizowanych zamówieo na sprzedaż bądź przez przekształcenie ZS w F.

8 KADRY I PŁACE 1. Naprawiono usterkę powodującą wystąpienie błędu przy próbie wykonania deklaracji podatkowej PIT 11 w wersji 15. Wersja z dnia Usunięto błąd pojawiający się w trakcie generowanie rozchodu z dokumentu IW. Usterka ta uniemożliwiała poprawne wygenerowanie dokumentów rozchodowych R. 2. Naprawiono działanie analizy Majątek obrotowy firmy. Dotychczas analiza ta nie uwzględniała stanów walutowych rachunków bankowych. 3. Naprawiono usterkę pojawiającą się po wykonaniu funkcji Przenumerowanie raportów kasowych z menu Funkcje administracyjne. Dotychczas po wykonaniu przenumerowania raportów kasowych system dodawał do nich także podsumowania dzienne sprzedaży (paragonów), dublując tym samym dokumenty sprzedaży z podsumowaniem dziennym. ZAMÓWIENA 1. Naprawiono usterkę powodującą samoczynną zamianę kontrahenta na dok. OF przy pobieraniu pozycji z innego dokumentu. W przypadku gdy pozycje te pobrano z dokumentu innego kontrahenta, to przy ponownej edycji oferty ten kontrahent zapisywał się do nagłówka dokumentu OF. ST 1. Poprawiono usterkę pojawiającą się przy rejestracji zamówienia ZO w walucie obcej. Dotychczas przy każdej dodawanej pozycji pojawiał się komunikat o braku tabeli kursów i kursie równym Usunięto usterkę pojawiającą się przy przywoływaniu dok. ZO na fakturę wystawioną w walucie obcej dla kontrahenta ze zdefiniowanym rabatem. Gdy w momencie przywoływania wybrano opcje ponownego przeliczania cen sprzedaży pojawiał się błąd uniemożliwiający dokooczenie tej operacji. 1. Uszczelniono poziom uprawnieo przy tworzeniu nowej listy płac przez konkretnego operatora. Dotychczas jeżeli w uprawnieniach do modułu KiP HR ustalono, że dany operator może korzystad tylko z jednej wskazanej listy płac, to w rzeczywistości miał on dostęp do tworzenia wszystkich list płac. Wersja z dnia PAKIRT PODSTAWOWY

9 1. Przywrócono dostęp do opcji Pobierz dane z kolektora na formularzu dokumentu SN. 2. Usunięto błąd pojawiający się w trakcie generowani przychodu z poziomu dokumentu IW. Sytuacja ta miała miejsce w przypadku gdy dla generowanego przychodu wybrano Średnią cenę zakupu. 3. Zoptymalizowano wyszukiwanie pozycji na Arkuszu spisu z natury za pomocą przycisku F7. ST 1. Naprawiono usterkę, w wyniku której podczas przekształcania dokumentu ZO w dokument WZ lub F nie przenosiły się ceny. Sytuacja ta miała miejscy w przypadku, gdy dla danego kontrahenta zdefiniowano cenę na artykuł w cenniku indywidualnym. 1. Zablokowaniu możliwości wpisania kwoty za chorobę w momencie jej rejestracji na karcie pracy pracownika w zakładce Podokresy do rozliczenia. Kwota ta musi zawsze wynikad z podstawy chorobowego. Pozostawiona jest jednak możliwośd zmiany kwoty za chorobę z pozycji listy płac. 2. Naprawiono usterkę pojawiającą się przy zmianie roku na zestawieniu Stan urlopów w Wydrukach. W przypadku gdy zestawienie to wykonywane było roku bieżącym tj próba zmiany na rok np.: 2007 kooczyła się komunikatem błędu.

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL wersja 3.10.007 z dnia 02.10.2008 wersja 3.10.006 z dnia 03.09.2008 wersja 3.10.005 z dnia 13.08.2008 wersja 3.10.004 z dnia 24.07.2008 wersja

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.01.020 14-06-2012. Pakiet podstawowy

Wersja 16.01.020 14-06-2012. Pakiet podstawowy Wersja 16.01.020 14-06-2012 Pakiet podstawowy Poprawiono usterkę, w wyniku której nie działało sprawdzanie poprawności numeru NIP Unii Europejskiej poprzez stronę www. Poprawiono wzorzec wydruku podsumowania

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesStandard

Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesStandard Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesStandard Wersja 15.03.059 z dnia 16.03.2010 Wersja 15.03.057 z dnia 18.01.2010 Wersja 15.03.056 z dnia 10.11.2009 Wersja 15.03.053 z dnia 14.10.2009

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 44 KADRY I PŁACE... 29

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 44 KADRY I PŁACE... 29 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 9 SPRZEDAŻ... 10 FINANSE... 10 WSPÓLNE... 11 RAKSSQL 2014.1.13.984 (Data publikacji: 06.10.2014)...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft. Opis funkcjonalności wersji 3.12 systemu humansoft Corax Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail: biuro@humansoft.pl 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5277... 3 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Wersja 2015.d 8 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 8 Nowa deklaracja VAT-27 8 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.3.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.3.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.3.1 Ulotka v. 2012.3.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.2.5197 Interface użytkownika okienkowy i przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 10.2.5197 Interface użytkownika okienkowy i przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 10.2.5197 Interface użytkownika okienkowy i przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 10.2.5197... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 5 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 5 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 6 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 16.2.2009 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 11.10.2006 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.1 (10.4.5310)

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.1 (10.4.5310) Ulotka opis zmian do wersji 10.4.1 (10.4.5310) Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5310... 4 enova365

Bardziej szczegółowo

Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934.

Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934. Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934. Spis treści 9.4.5017... 6 Moduł: Handel... 6... 6 Wydruki... 6 Moduł: Kadry Płace... 6 Nowa funkcjonalność... 6 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Radom, kwiecień 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 3.8.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo