Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax"

Transkrypt

1 Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z dnia Wersja z Naprawiono działanie filtrów dostępnych dla tabeli Rozliczenia dostaw. Uzupełniono opcję Rejestr o możliwośd wyboru rejestru faktur importowych zdefiniowanych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. 2. Usunięto błąd pojawiający się po uruchomieniu opcji przenoszenia dokumentów do Księgi handlowej i do KPR. 3. Usunięto usterkę uniemożliwiającą poprawne rozliczenie zwrotów dla korekt dokumentów sprzedaży. Błąd ten pojawiał się w przypadku gdy dokumentem ZK korygowano dok. WZ, na którym znajdowały się te same artykuły w kilku pozycjach. 4. Usunięto błąd pojawiający się na dokumentach sprzedaży powodujący wyczyszczenie symboli pozycji dodanych na dokument. W przypadku gdy udzielono rabatu na daną pozycje i dodatkowo dokonano przeliczenia zestawu rabatowego symbol artykułu robił się pusty. 5. Poprawiono usterkę występującą przy tworzeniu polecenia przelewu. Dotychczas przy wskazywaniu kontrahenta za pomocą skrótu nazwa banku i numer konta nie były wczytywane. 6. Dodano na graficznym wzorcu wydruku faktury sprzedaży, w danych nabywcy, pola odpowiedzialne za wyświetlanie kodu pocztowego oraz miejscowości oddziału. 7. Usunięto usterkę pojawiającą się w trakcie przesyłania oraz odczytywania danych z kasy fiskalnej uniemożliwiającą wykonanie tych operacji. 1. Naprawiono działanie analizy Zestawiania obrotów i sald dla kont analitycznych uwzględniających zapisy robocze. Pomimo tego, że na danym koncie istniały zapisy to przy podglądzie nie były jednak wyświetlane. 2. Naprawiono usterkę pozwalającą usunąd ze słownika pozycję, którą wcześniej użyto na karcie pracy. Obecnie przy próbie usunięcia takiej pozycji pojawia się komunikat, że Pozycja została użyta w kalendarzu lub w karcie pracy. SERWIS I USŁUGI 1. Usunięto błąd pojawiający się w takcie próby wyboru kontrahenta wg numeru NIP przy

2 dodawaniu nowego dokumentu ZU. 2. Naprawiono dzianie filtrów dostępnych dla listy dokumentów ZU. Dotychczas pogram nie reagował na ustawienia zdefiniowane w opcji Zakooczenie naprawy. KSIĘGA HANDLOWA 1. Poprawiono sposób wybierania kontrahenta dla kont z podpiętą kartoteką podczas definiowania dekretu na dokumencie PK. W aktualnej wersji programu dodano obsługę klawisza TAB umożliwiającego przejście z pola Skrót nazwy do pola Kartoteka bez użycia myszki. Wersja z Usunięto usterkę pojawiającą się po zdefiniowaniu dodatkowych pól dla tabeli kontrahentów. Błąd ten występował w momencie edycji danych dowolnego kontrahenta, a jego przyczyną był przekroczony rozmiar pola numerycznego. Obecnie rozmiar pola ograniczono do Naprawiono działanie zestawienia "Raporty kasowe". Dotychczas wyzerowanie wartości na dokumentach KP/KW nie uaktualniało wartości tych dokumentów wyświetlanych na raporcie kasowym. Na zestawieniu w dalszym ciągu pojawiały się wartości przed wyzerowaniem. 3. Rozszerzono rozmiar pola, na dokumentach przychodowych, odpowiedzialnego za wprowadzenie ceny zakupu. W przypadku wprowadzenia dużych wartości liczbowych program nie wyświetlał drugiej liczby po przecinku pomimo jej wpisania. 4. Zmieniono mechanizm zapamiętywania przelewów, dla których zmieniono numer konta na inny niż ten zdefiniowany w kartotece kontrahentów. Dotychczas przy zapisywaniu polecenia przelewu z tak zmienionym numerem konta program zastępował go numerem z kartoteki. KSIEGA HANDLOWA 1. Wyłączono działanie przycisku "krzyżyk" w oknie "Automatyczna dekretacja". Dotychczas jego naciśnięcie powodowo wykonanie dekretacji. 1. Naprawiono działanie deklaracji podatkowej PIT 11(15). W przypadku gdy w "Danych podatkowych firmy" rodzaj płatnika ustawiony była na "Osobę fizyczną" data urodzenia właściciela nie była poprawnie wyświetlana na wydruku w polu nr "9. Nazwa pełna,...". 2. Poprawiono sposób wyliczania "Historii zatrudnienia" dla pracownika, którego okres aktualnego zatrudnienia pokrywa się z okresem pracy wprowadzonym ze świadectw pracy wystawionych u poprzednich pracodawców. Obecnie do historii zliczane będą tylko te lata, które pracownik przepracował do momentu daty rozpoczęcia aktualnego zatrudnienia. 3. Naprawiono wyliczanie składnika " Dodatek za godziny nocne". Błąd występował w przypadku naliczania list płac za miesiąc grudzieo 2007, a wypłacanych w styczniu Na przełomie tych lat uległa bowiem zmianie wartośd najniższego wynagrodzenie brutto. Program przy obliczaniu tego składnika uwzględniał miesiąc wypłaty, a nie miesiąc za który

3 naliczano listę płac. ŚRODKI TRWAŁE 1. Dodano możliwośd zastosowania przenoszenia treści dla tabeli "Ewidencja środków trwałych". Wersja z Poprawiono błąd pojawiający się trakcie tworzenia przelewów za pomocą opcji Polecenia przelewu. Dotychczas w momencie dodawania ręcznie nowej pozycji na przelew, nie proponowała się kwota z wybranego dokumentu. 2. Naprawiono mechanizm importu artykułów do pustej bazy z pliku tekstowego, w którym ogranicznikiem pola jest, a ogranicznikiem tekstu ". 3. Zmieniono opis pola dla kodów PCN, aktualną nazwą używaną w programie są kody CN. 4. Poprawiono wzorzec wydruku dla listy artykułów dostępny z poziomu definiowania zestawienia Sumaryczne stany magazynowe przy wskazywaniu Symbolu artykułu - Artykuł. 5. Usunięto usterkę pojawiającą się podczas odczytu z kasy fiskalnej. W trakcie tej operacji pojawiał się komunikat wystąpienia błędu nr KSIĘGA HANDLOWA 1. Poprawiono mechanizm podsumowywania na Zestawieniu obrotów i sald. Dotychczas program błędnie zliczał wartości jakie pojawiały się na zapisach wyświetlonych kont. 2. Wyłączono dostęp do przycisku Przenoszenie treści w pozycji schematu księgowego. Opcja ta nigdy nie była obsługiwania, a przycisk ten został omyłkowo włączony. OBSŁUGA WALUT 1. Usunięto komunikat pojawiający się w trakcie generowania wewnętrznych faktur sprzedaży z poziomu dokumentu FI/WNT zezwalający na sprzedaż poniżej ceny minimalnej. Komunikat ten pojawiał się dla artykułów ze zdefiniowaną ceną minimalną jednak w przypadku faktur wewnętrznych był on niepotrzebny. Dodatkowo naprawiono błąd pojawiający w momencie generowania takich faktur. Wersja z Poprawiono wzorzec wydruku faktury zaliczkowej. Dotychczas druga strona tego wydruku była pusta. 2. Naprawiono wzorzec wydruku Korekta, przed korektą i po korekcie dla dokumentu KF. Dotychczas wzorzec ten błędnie wyświetlał jednostki dla korygowanych pozycji, oraz błędnie

4 wyliczał ilości w obszarze Winno byd. 3. Usunięto błąd pojawiający w trakcie pracy, w różnych miejscach programu. Błąd ten związany był z komunikatorem, który w aktualnej wersji programu został usunięty. 4. Naprawiono działanie funkcji odbudowującej stany rozrachunków dostępnej w menu Funkcje administracyjne. Błąd dotyczył dokumentów zakupu FI/WNT rozliczonych dok. np.: BW wystawionymi w walucie PLN w kwocie wyższej niż wartości tych dokumentów. Po wykonaniu odbudowy na zestawieniu Należności i zobowiązania w kolumnie MA pojawiała się kwota w walucie obcej przeliczona po kursie z dokumentu. 5. Usunięto usterkę pojawiającą się w trakcie generowanie deklaracji podatkowej VAT-7 dostępnej z poziomu Rejestry VAT opcja Podsumowanie VAT-u. Dotychczas pomimo ustawienia w Danych podatkowych firmy, że płatnikiem jest osobna fizyczna na deklaracji w części B. 1 Dane identyfikacyjne w polu nr 9 pojawiała się pełna nazwa firmy, a nie dane osobowe. 6. Dodano na fabrycznym wzorcu wydruku faktury WDT możliwośd wydrukowania loga firmy. KSIEGA HANDLOWA 1. Dodano możliwośd wygenerowania sprawozdania księgowego F-01 na rok Naprawiono działanie zestawienia Uzgodnienie rozrachunków z KH. Błąd dotyczył wartości wyświetlanych w kolumnie KH saldo WN. Wartości te nie były zgodne z danymi wyświetlanymi w kolumnie saldo Wn w Zestawieniu obrotów i sald. 3. Usunięto usterkę pojawiająca się w trakcie edycji dokumentów PK po zmianie daty w programie na rok inny niż ten, w którym wystawiono ten dokument. Dotychczas w takiej sytuacji program korzystał z Planu kont innego niż ten, który obowiązywał w roku wystawienia dok. i pozwalał na wprowadzenie zapisów na błędne konta. 4. Poprawiono błąd powodujący błędne dekretowanie dokumentów sprzedaży. Błąd występował w sytuacji gdy przy tworzeniu schematu księgowego wprowadzono kwotę dekretu opartą o konkretny artykuł którego symbol był dłuższy niż 8 znaków. Program dekretował wówczas ten artykuł oraz wszystkie inne, których pierwsze 8 znaków symbolu były takie same jak wprowadzonego artykułu. 1. Dodano możliwośd wykonania zbiorówki list płac z uwzględnieniem List wdrożeniowych. Domyślnie listy te zostały odznaczone. 2. Usunięto usterkę uniemożliwiając wykonanie eksportu do programu Płatnik. Błąd pojawiał się w przypadku gdy rodzaj płatnika w Danych podatkowych firmy ustawiony był na 2. Osoba fizyczna. 3. Poprawiono usterkę, w wyniku której niewykorzystane urlopy rehabilitacyjne nie przechodziły na nowy rok. 4. Naprawiono usterkę w wyniku której program nie zapamiętywał ręcznie wprowadzonej podstawy do zasiłków i świadczeo ZUS (skł. 4000) za rok ubiegły. Po naliczeniu LP w miesiącu następnym od wprowadzenia dane te były zerowane. 5. Naprawiono działanie sprawozdania GUS DG-1. Dotychczas program błędnie pobierał dane potrzebne do wyliczenia wartości netto ze sprzedaży produktów. W kolumnie 1 uwzględniana była sprzedaż od początku roku, a nie w danym miesiącu sprawozdawczym. Dodatkowo w kolumnie 2 brak było danych. 6. Poprawiono wzorzec wydruku Zaświadczenie o zarobkach Dotychczas wzorzec ten błędnie pokazywał datę zatrudnienia. W przypadku gdy dany pracownik miał przerwę w zatrudnieniu, na wydruku uwzględniana była data pierwszego zatrudnienia, a nie aktualnego. 7. Naprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie świadectwa pracy dla pracownika.

5 W przypadku gdy pracownik miał zawartą umowę na czas nieokreślony np.: do roku 2009, a rozwiązanie umowy nastąpiło w roku bieżącym, przy próbie wystawienia świadectwa pracy pokazywał się komunikat Brak umowy dla pracownika. 8. Poprawiono wydruk deklaracji podatkowej PIT 2(2). Uzupełniono deklaracje o pole nr 5. PESEL pracownika. ANALIZY 1. Naprawiono sposób wyszukiwania artykułów po nazwie na zestawieniu Pozycje dokumentów. Dotychczas wyszukiwanie wskazywał tylko te artykuły, które były wprowadzone wielkimi literami. W przypadku gdy artykuł był wpisany (pierwsza litera wielka), a reszta małymi literami to program pozwalał jedynie znaleźd pierwszą wielką literę.

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1.

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. Ulotka v.2010.1.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo