POLISA. Transmar Lilla i Marcin Ungier S.J. ul. Tgczowa Deszczno NIP: t t06t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLISA. Transmar Lilla i Marcin Ungier S.J. ul. Tgczowa 9 66-446 Deszczno NIP: 599-10-21-861. 31 05 t201 6. 0 1 t06t201 5 -"

Transkrypt

1 POLISA U BEZPI ECZENIA ODPOWI EDZIALNOSCI CYWI LN EJ ZAWODOWEJ PRZEWOaNIKA DROGOWEGO Nr U bezpieczajqcy \ Ubezpieczony i Transmar Lilla i Marcin Ungier S.J. ul. Tgczowa Deszczno NIP: Okres ubezpieczenia: 0 1 t06t t201 6 Przedm iot ubezpieczenia : Rodzaj przewo2onych ladunk6w: Zakres terytorialny: transport krajowy: transpotl miqdzynarodowy: Warunki ubezpieczenia Drogowego odpowiedzialnosciq Odpowiedzialno66 cywilna Ubezpieczajqcego dziatajqcego w charakterze przewo2nika w transporcie drogowym krajowym i miqdzynarodowym za szkody powstale podczas wyk<lnywania zawartej umowy przewozu, polegajqce wyfilcznie na utracie, ubytku lub uszkodzeniu pzesylki w trakcie pzewozu, od momentu pzyjqcia przesylki do tzewozu a2 do czasu jej wydania. + rozb6j, kradzie? rozb1jnicza lub zuchwala, o ile istnieje odpowiedzialnos6 Ubezpieczonego w ramach Prawa Przewozowego (DzU nr 119, poz, 575 z p6zniejszymi zmianami) ctraz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o Umowie liliqdzynarodowego Przewozu Drogowego Towar6w (CM lr). + OdpowiedzialnoSc cywilna Ubezpieczaiqcego w transporcie w poszczegolnych krajach UE na podstawie aktow prawnych narzucaleycych d a n q od powiedzial n o56 na przewo2nika w danym l<raju UE mienie r62nego rodzaju, w tym mied2 i tafle szkla, z wylqczeniem samochodriw i motocykli, wraz z przedmiotowymi wylqczeni ami w OWU. Polska kraje Europy zwylqczeniern kraj6w bylejwnp w tym poza PolskqkabotaZ: kraje UE OWU Odpowiedzialno5ci Oywilnej PrzewoZnika AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq Oddziat w Polsce z dnia r. Suma gwarancyina w okresie ubezpieczenia: ,- EUR na jedno zdazenie i ,- EUR na wszystkie zdarzenia - kabota2 na Niemcy: ,- EUR na zdarzenie i ,- EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - kabotaz na Unie Europejskq: ,- EUR na zdarzenie i ,- EUR na wszystkiez<larzenia w okresie ubezpieczenia Ar9 CUrope Lrmtreo Oddzioi* Polsce ul- lvlorszollowsko I I Worszryo w.oig.com pl AlG.Europe Limiled, zoreiestrowono w Anglii iwolii pod numerem: , siedzibo gl6wno: Ihe AIG Building, 58 Fenchurch Si, Londyn EC3M 4AB, Wielko Brylonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe [imited oplocony w c,:lo!ci wynosi :478 GBP. AIG Europe l-imiied Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolno3ciq Oddziol w Polsce zoreieslrowony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, a Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP t07{o siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko I I l, I OGIO2 Worszowo Aby dowiedzie sig, jok chronimy prywotno(i, odwiedz strong inlernelowq: vlw.oig.com.pllpopriuocy-pol cy oo isi f\[

2 Liczba Srodk6w transportu: 38 Powy2sza liczba Srodkow transportu pokazuje stan na dzien poczqtku okresu ubezpieczenia, nie wymaga ona uaktualnienia w trakr;ie okresu ubezpieczenia. OdpowiedzialnoS6 cywilnq Ubezpieczajacego z tytulu przewozenia ladunkow nowymi Srodkami transportu zakupionymi w trakcie okresu ubezpieczenia wchodzi automatycznie do och rony u bezpieczen iowej obj gtej n i n iejszq pol isa Planowana warto66 wptyw6w z tytulu oplat przewozowych w tym: transport krajowy: transport m iqdzynarodowy: kabota2: Stopa skladki: KabotaZ: Minimalna skladka depozytowa (1 00%): Franszyza redukcyjna: ,- PLN ,- PLN ,000,- PLN 5.500,000,- PLN 0,1 336% 0,2671% ,- PLN 300,- EUR na kazde zdarzenie' ,- PLN dla: Klauzuli przewozenia tafli szkla 5% warlosci szkodv w kazdym zdarzeniu dla'. Klauzuli wydania przesylki osobie nieuprawnionej Klauzule dodatkowe: Klauzula rozliczenia skladki: Okres rozliczeniowy roczny. Ubezpieczajqcy jest zobowiqzany do dostarczenia do AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq Oddzial w Polsce w ciqgu 14 dni od daty zakoficzenia okresu rozliczeniowego informacji o zectzywistej wartosci wplywow z tytulu oplat przewozowych w okresie rozliczeniowym i uregulowania skladki naleznej na podstawie zeczywistej wartosci wplywow z tytulu oplat przewozowych w okresie rozliczeniowym i w/w stopy skladki po zakohczeniu okresu rozliczeniowego w terminie okre$lonym w faktuze wystawionej przez AIG Europe Linnited Spotka z ograniczonq odpowiedzialno5cie Oddzial w Polsce. Klauzula udzialu w zysku Do niniejszej umowy ubezpieczenia bgdzie zastosowana w ciqgu 30 dni, lecz nie wczesniej niz w ciqgu 14 dni po zakonczeniu okresu ubezpieczenia nastqpujqca klauzula udzialu w zysku: Jezeli szkodowo5c nie pzekroczy 40o/o, nastqlci rezygnacja ze skladki dodatkowej, a jezeli znajdzie sie w pzedziale 40%-60%, AIG Europe Limited Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Oddzial w Polsce zrezygnuje z 50% skladki dodatkowej, Szkodowo66 rozumiana jest jako stosunek wyplaconych odszkodowari wraz z kosztami ekspertyz i wysokosci rezerw wg stanu na ostatni dzieri okresu ubezpie,:zenia do minimalnej skladki d e p ozytowej p owi q ks zonei o wa rto56 zr ealizow an ych re g resow. Nadwyzka rzeczywistej warlo6ci wplywow z tytulu um6w przewozowych ponad 120o/o planowanej warto5ci wplywow zostanie rozliczona wg ustalonej w polisie stawki, AIG Europe limited wozid w Totsce ul- 1,.{orszolkowsko I I I OGl 02 Worszryo woig.com pl AIG Europe limiled, zorejestrowono w Anglii i Wolii pod numerem: 0]486260, siedzibo gl6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielko Brytonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe limited oplocony w c':loici wynosi GBP. AIG Europe Limited Spolko z roniczonq odpowiedziolnosciq Oddziolw Polsce zoreiestrowony w fudzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, a Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP l0zog23 28 siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko I I l,ogl02 Worszowo 1 Aby dowiedzic sig, jok chronimy prywotnoii, odwiedi sfrone inlernelowq: \r,e!" oig com,"**""a-*[*.6$tl

3 Kl a u z u I a wlqcze n i a razqceg o n ied b al stwa Na mocy niniejszej klauzuli tozszerzona zostaje odpowiedzialnos6 zakladu ubezpieczefi, na szkody powstale wskutek ralqcego niedbalstwa os6b, za ktore ubezpieczajqcy ponosi odpowiedzialnos6. Powyasze rozszetzenie odpowiedzialnosci nie obejmuje jednak odpowiedzialno5ci za skutki zdarzen powstalych wskutek ra2qcego niedbalstwa osoby h.rb organu wieloosobowego (zazqd), ktore zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami, statutem lub na mocy prawa wlasno6ci - uprawnione se do zarzqdzania ubezpieczonym podmiotem, z wlqczeniem jego prokurentow. JednoczeSnie potwierdza siq wlqczenie winy umyslnej osob, za ktore ubezpieczaiqcy ponosi odpowiedzialnos6 z limitem ,- PLN na jedno iwszystkie zdarzenia. Klauzula dotyczqca platnosci rat: Zaklad ubezpieczeh nie jest uprawniony do potrqcenia z kwotlt odszkodowania rat ieszcze nie opfaconych (dotyczy wylqcznie rat, ktorych termin platnro6ci przypada po wyplacie odszkodowania). Klauzula stempla bankowego Skladkq uwa2a sig za zaplaconqz dniem zlo2enia przelewu w banku, jej oplacenia w kasie banku lub w uzqdzie pocztowym. Klauzula likwidacji szkody: a),,ubezpieczyciel zobowiqzany jest do niezwlocznergo rozpatrzenia wszelkich roszczen osob trzecich kierowanych do UbezpieczaiE<;ego w zakresie uzgodnionej ochrony ubezpieczeniowej i uzgodnionej Sumy Gwarancyjnej". b),,ubezpieczyciel niezwlocznie po zawiadomieniu pzez Ubezpieczajqcego o powstaniu szkody przedstawi swoje stanowisko co do zasadnosci zgloszonego roszczenia oraz podejmie niezbqdne dzialanie zgc,dnie z ustalonq procedurq likwidacji szkody". c) "KaZdorazowo wrazze zgloszeniem roszczenia Ubezpieczaiqcy zlozy o5wiadczenie odnosnie jego odpowiedzialno5ci za szkodq". d),,ubezpieczyciel, bez zbqdnej zwloki na sw6j koszt, ka2dorazowo po zakohczeniu likwidacji szkody zawiadomi na pi5mie Ubezpieczajqcego i Brokera o wyniku postqpowania likwidacyjnego, o wysoko6ci wyplaconego odszkodowania lub o odmowie wypfaty odszkodowania podajqc WzyczynQ odmowy ". Klauzula nieterminowego placenia skladki W przypadku niezaplacenia skladki ( w calo5ci lub w oznaazonych ratach), moze usta6 odpowiedzialno66 Ubezpieczyciela tylko wtedy gdy Ubezpierczyciel po uptywie terminu zaplaty wezwal Ubezpieczajqcego do zaplaty z podaniem informacji, 2e brak zaplaly w terminie 7 dni od dnia otzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela. Ubezpieczajqcy zostanie o tym poinformowany na pi5mie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ustanie odpowiedzialno5ci nie zltralania Ubezpieczaiqcego z obowiqzku zaplacenia skladki za czas trwania ochrony ubezpier:zeniowej. Kl a u z u I a de kl aracj i w a rtosci p rze sylki W odniesieniu do pzewoz6w miqdzynarodowych ochronq ubezpieczeniowq zostajq objqte pzewozy z deklaragq warto6ci przesylki, o ktorej mowa w art. 24 Konwencji CMR, z zastrze eniem pon izszych wa ru n k6w: 1. Przez deklaracjg warto6ci rozumie sig wpisanie wafto6ci towaru do listu przewozowego CMR. AIG Europe timibd Oddziol '" Polsce ul. l'lorszolkowsko I I Worszoo M oig-com pl AIG Europe limiled, zoreiestrowono w Anglii i Wolii pod numerem: 0] , siedzibo gl6wno: the AIG Building, 58 Fenchurch 51, l-ondyn EC3M 4AB, Wielko Bry'onio Kopilol zoklodowy AIG Europe Limiled oplocony w cololci wynosi 197.1' GBP. AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnoiciq Oddziol w Polsce zoreieslrc,wony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy,.1 Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP 10ZOG23 28 siedzibo gl6wno:,r1. Morszolkowsko l ll, 0O102 Worszowo v Aby dowiedzi< sig. iok chronimy prywolnost, odwiedz strong inlernelowq: vmr.oig.galr.cllpoprivoc/.oo cv.po sh nt

4 2. W kontraktach (umowach przewozu) zawadych pomiqdzy Ubezpieczajqcym i jego zleceniodawcami zawarle sq zapisy Swiadczqce o zuriqkszonej odpowiedzialno6ci przewo2nika (zgodnie z art.24 Konwencji CMR). 3. W przypadku powstania szkody Ubezpieczajqcy obowiqzany jest przedlozyc fakturq h a n d I owq potwi e rdzaj qcq wa ft o5; e przew ozon e g o towa ru. 4. Przy spelnieniu warunk6w, okre6lonych w punktach 1-3, wyplata odszkodowania nastqpuje zgodnie z arl. 24 Konwencji CMR, do po;:iomu stanowiqcego wartosc towaru zgodnie z lakturqhandlowq, 5, Dla potzeb niniejszej klauzuli, odpowiedzialnosc odszkodowawcza Ubezpieczyciela zostaje ograniczona do ,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula specjalnego interesu w dostawie Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno66 zgodnie z artykulerm 26 konwencji CMR, pod warunkiem wpisania do listu przewozowego kwoty specjalnego interesu w dostawie, Klauzula parkingowa 1, Ochrona ubezpieczeniowa w czasie postoju udzielona jest pod warunkiem, 2e post6j pojazdu z ladunkiem odbywa sig jedynie na parkingu strzezonym za wyjqtkiem zaj5cia jednej z poni2szych okol iczn o6ci : a.)wypadku drogowego lub kolizji drogowej, kt6rej ulegl pojazd; b.) awarii eksploatacyjnej pojazdu i koniecznosci wezwania pomocy w tym przypadku, o ile nie byfo mozliwe wezwanie pomocy przez posiaclane pzez kierowcq Srodki komunikacji (telefon kom6rkowy, komputer z dostqpem do sieci bezprzewodowej, itp.); c,) braku mozliwosci pzekazania ladunku odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce poza godzinami pracy odbiorcy; d.) koniecznego tankowania r uzupelnienia innych plyn6'w eksploatacyjnych na stacji paliw; e.)spozycia posilku i/lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych w czasie nie dluzszym niz 60 min.-pod rygorem braku ochrony ubezpieczeniowej; postoj moze odbywa6 sig na o6wietlonym od zmiezchu do Switu parkingu w obrqbier stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji, terenu bazy ljbezpieczonego w czasie pracy tych instytucji; f.) zatatwienia iormalno6ci celnych na granicy, uzqdzie celnym, zwiqzanych odprawq promowe, w miejscu odbioru pzesylki lub zwiqzanych z przqazdem drogq ptatnq; g.)naglego pogorszenia warunkow atmosferycznych uniemo2liwiajqcych dalsze bezpieczne kontynuowanie przewozu ; h.) naglego zachorowania kierowcy wymagajecego niezwbcznej interwencji lekarskiej; i.)'uoiielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego, bez wzglqdu na okoliczno1ci, czy ubezpieczony byl jego uczestnikiem czy le2 nte', j.) postoju wynikajqcego z przepis6w o czasie pra(3y kierowc6w oraz postoju wynikajqcego- z pzerw w pracy kierowc6w wynikajqt;ych z ograniczeh w ruchu pojazdow ciqzarowych; w takich pzypadkach kierowca lub osoba towarzyszqca ma obowiqzek ciqglego dozoru pojazdu (opuszczenie i ocldalenie siq od pojazdu jest zabronione pod rygorem braku odpowiedzialno5ci ube;zpieczyciela z zastrzezeniem pkt,c) za wyjqtkiem sytuacji wynikajqcych z'. potzr:by tankowania paliwa lub uzupelnienia innych plynow eksploatacyjnych na stacji paliw, potrzeby zaspokojenia potzeb fizjologicznych, potzeby spozycia posilku. W przypadku, gdy nie ma mozliwo6ci postoju na parkingu stzezonym ze wzglqdu na kohczilcy siq czas pracy kierowcy, kierowca zobligowany jest zgodnie z tozpotzqdzeniem 561/2006 parlamentu europejskiego skorzystaczmozliwo6ci przekroczenia czetsu iazdy, o ile nie zagrazato bezpieczefistwu drogowemu i uzasadnione jest wzglqdami bezpieczeistwa przewozonego ladunku w celu osiqgniqcia przez pojazd mozliwo5ci postoju na oznaczonych znakam i d rogowym i : AIG Europe [imited Oddziolw Polsce ul Morszotkowsko Worszwo M,oig com pl I AIG Europe limited, zoreieslrowono w Anglii i Wqlii pod numerem: , siedzibo gl6wno: Ihe AIG Building, 58 Fenchurch St, Londn EC3M 4AB, Wielko Bry'onio. Kopitol zoklodowy AIG Europe limited oplocony w colo3ci wynosi ABP. AIG Europe limited Spolko z ogroniczonq odpowiedziolnokiq Oddziol w Polse zoreieshowony w Sqdzie Reionowym dlo m. st. Worszowy, 7 Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS NIP i 07OG siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko I I I. 0O I 02 Worszowo + Aby dowiedzi< sig, lok chroniny prywotno3i, odwied2 strong inlernetowq: r,w.oig.com pl,roepriuocy-pciicy-polish [$

5 1) parkingach oswietlonych od zmierzchu do Switu, oraz 2) parkingach z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla zestawow transportowych TlR. W przypadku braku mozliwosci postoju na ww. parkingacl'r, jezeli jest to spowodowane czasem pracy kierowc6w, postoj moze odbywac siq na o5wietlonym od zmierzchu do Switu parkingu w obrqbie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji, terenu bazy Ubezpieczonego w czasie pracy tych instytucji. PowyZszy obowi4zek parkingowy musi byc spelniony, pod rygorem braku od powiedzialnosci U bezpieczyciela. W przypadku zaj6cia powyzszej sytuacji kierowca, najpozniej po pzybyciu do miejsca pozwalajqcego na post6j powinien odnotowac odrqcznie na wykresowce urzqdzenia rejestrujqcego lub wydruku z urzqdzenia rejestrujacego lub na planie pracy, powody pzekroczenia czasu jazdy wskazujqc na bezpieczehstwo przewozonego ladunku; k.) postoju pojazdu wtazz przesylkq na terenie bazy transportowej Ubezpieczonego lub spolek od niego zaleznych, za ktore uwa2a siq kazde przedsiqbiorstwo powiqzane kapitalowo lub personalnie z Ubezpieczonym pod warunkiem jednak, 2e teren bazy transportowejjest ogrodzony, o6wietlony i dozorowany w porze nocnej a wjazd i wyjazd niemozliwy bez zgody osoby dozorujqcej, pod rygor rm braku odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela. l.) postoju pojazdu na terminalach celnych, granicznych, portowych, miejscach wskazanychplzez policjq lub inne sluzby, miejsce zaladuttku lub dostawy, o ile istnieje taka mozliwo Ka2dy postoj pojazdu, bez wzglgdu na jego ptzyczynq, musi by6 zarejestrowany na tachografie pod rygorem braku odpowiedzialno6ci Ubezpiecz:yciela. W przypadku szkody zaistriialej w czasie postoju (nie dotyczy kradzie?y Srodka transportu wtaz z ladunkiem), Ubezpieciony zobowiqzany jest do dostarczenia wydruku z tac;hografu lub w innej formie na kazde zqdanie AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq Oddzial w Polsce. 3. podczas kazdego postoju, bez wzglqdu na jego przyczynq, kierowca bezwzglgdnie zobowiqzany jest zabjzpieczyc pojazd, pzez co rozumie sig wyjqcie kluczyka ze stacyjki, zamknigcie zamk6w,jak r6wniez uiuchomienie atestowanego systemu alarmowego i uzycie innych elektronicznych otaz mechanicznych system6w zabezpieczert prz'eciwkradziezowych, w jakie zostal wyposazony poja.zd (immobiliser, czujnik otwarcia 'drzwi naczepy w chlodni/izotermie, blokada skrzyni bieg6w, kierownicy, pedalow, itp.), pod rygorem braku odpowiedzialno5ci Ubezpieczyciela. 4,- CiqZar dowodu okoliczno5ci, o ktorych mowa w pkt 2 i 3 spoczywa na Ubezpieczonym. 5. Ubezpieczyciel rekomenduje parkowanie na parkingach znajdujqcych siq na li5cie umieszczonej na stronie internetowej o adresie org/transpark-?pp, przy czym wszystkie obbwiqzki Ubezpieczonego i jego kierowcow dotycz:qce parkowania wynikaiqce z niniejszej klauzuli parkingowej muszq zosta6 spelnione w momencie parkowania na wybranym parkingu, pod rygorem braku ochrony uberzpieczeniowej. OkolicznoSci nad=wyc=atne (np.-czqsciowy remont parkingu) nie zwalniajq kierowc6w Ubezpieczonego z obowi4zku'zapewnienia postolu pojazdu w warunkach okrerslonych w niniejszej klauzuli parkingowej. brak dostqpu do informacji zawartych.na stronie internetowej o adresie httpl/riww.iru.orq/transpaik-app nie zwalnia kierowcow Ubezpieczonego z obowiqzku ffizduwwarunkachokreslonychwniniejszejk auzu iparkingowej. 6. Definicje uzyte na potrzeby klauzuli parkingowej: parking strzezony - miejsce przeznaczone do parkowania z,estawow transportowych typu TlR, kiore posiaba zabezpieczenia w postaci ogrodzenia trwale polqczonego z ziemiq, calodobowy doz6r poprzez sprawny monitoring lub ochronq, o6wietlenie od zmierzchu do Switu, zapory blokujqce wjazd i wyjazd z parkingu. Dozotr pojazdu -fizyczna obecno56 kierowcy lub os6b towarzyszqcych w poie2dzie. W Aft, lv pkt OWU OCPD odniesienie,,ltst.1-3" zostaje zastqpione pzez,,ust.1-2". AIG Europe Limifed Oddziol w Polsce ul,morszolkowsko lll 0G'102 Worszowo M oig com.pl AIG Europe Limited, zorelestrowono w Anglii i Wolii pod numerem: , siedzibo gl6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, tondyn EC3M 4AB, Wielko Bryonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w colo6ci wynosi GBP. AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnosciq Oddziol w Polsce zoreieslrowony w Sqdzie Rejonowym dlo m. st. Worszowy, f Xll Wydziol KRS, poi nur",.,tirns ooooa:bota, Ntp tozoozg-eze siedzibo gl6wno:,1. Mo,szollow.ko l l l, oo-l02 Wottto*o C Aby dowiedzi* sig, jok chronimy prywotno(i, odwiedi shon? inlernelowq: v,w.oig.ccm.ollpoprivocy'oolicv-polish Q16

6 Arl X ust. 3 OWU OCPD zostaje wykreslony. W Art. X ust. 4 OWU OCPD odniesienie,,ust. 1, ust. 2 lub ust. 3" zostaje zastqpione pzez,,ust. 1 lub ust. 2". Kl a u z u I a podwy kon awcow O C P AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciiq Oddziaf w Polsce (zwane dalej AIG) obejmuje ochronq ubezpieczeniowq szkody powstaler w wyniku odpowiedzialno6ci Ube2pieczonego za przewoznika-podwykonawcq bezpo6redniego oraz przewoznik6w dalszych (sukcesywnych) podczas wykonywania zawarlei umowy pvewozu na podstawie przepisow prawa. W zwiqzku z tym Ubezpieczony, poslugujqc sig w wykonywaniu umowy pzewozu podwykonawcami, zobowiqzany jest do wyboru takiclr firm przewozowych, kt6re: - prowadzq dzialalnos6 gospodarczq na terytorium Rzeczpospolitej Polski na podstawie wpisu do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej lub wpisu do rejer;tru przedsiqbiorc6w (KRS), - maje doswiadczenie w prowadzeniu tego typu dzialalno6ci, - poiiioa.lq wymagane pzepisami koncesje, licencje i llub zez'wolenia na prowadzenie tego typu dzialalno6ci, -' w przypadku wykonywania pierwszego zlecenia dla ljbezpieczonego/przewo2nika bezposredniego, zleceniobiorca jest reprezentowany ptzez pnledstawiciela, ktorego podpis na zleceniu trinsportowym jest zgodny z widniejqcym w dokumentach rejestrowych firmy, - posiadaje wlasnq polisg odpowiedzialnosci cywilnej przewoznika drogowego z pelnym zakresem- -ubezpietzenia- (pzez co rozumie sie brak wylqczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody polegajqce na kradziezy lub riabunku orcz brak wylqczei dotyczqcych ochrony dla wybranego rodzaju mienia przyjmowanego do przewozu i/ lub spedyclr)- oraz suma gwarincyjnq odpowiadajqcq warto6ci mienia pzyjmowanego do przewozu i/ lub spedycji, - w przypadku wykonywania pierwszego zlecenia dla [-Jbezpieczonego/przewo2nika bezpo5redniego, zleceniobiorca przedstawi prsemne zaswiadczenie o wa2no6ci wfasnej polisy odpowiedzialnosci cywilnej przewo2nika drogowego wystawione przez Ubezpieczyciela nie starsze niz14 dni, Ubezpieczijqcy i Ubezpieczony obowiqzani sq zabezpieczyc mozno6c dochodzenia ros=cizen ods2kodowawczych wobec os6b odpowiedzialnych zia szkodq. Naruszenie obowiqzkow wymienionych powyzej uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy wyplaty calo6ci lub czg6ci odszkodowania, proporcjonalnie do stopnia w jakim przyczynilo siq do zajsciazdarzenia lub zwiqkszylo rozmiar szkody. Oipowie'OzialnoSc AIG za podwykonawcq wystqpuje rowniez, je6li podwykonawca nie jest *pi.rny w list przewozowy, o ile istnieje inny dokument prefvvisrdzaiqcy zlecenie uslugt transportowej (np umowa generalna lub zlecenie pzewozu). Ciqzar dowodu, Ze transport zaistnial i zostal wykonany na ryzyku podwykonawcy spoczywa na Ubezpieczonym' Klauzuta rozszezenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstale w kontenerach, paletach, ptatformach, opakowaniach i poiemnikach postanowienia niniejszej klauzuli znajdujq zastosowanie wylqcznie w sytuacji, gdy w ramach umowy ubezpieczenia istniele odpowiedzialno56 Ubezpieczyciela za powstale szkodq w ladunku. Na mocy postanowieri niniejszej klauzuli ochronq uberzpieczeniowq obejmuje siq odpowied2iaino6c cywilnq Ubezpieczajqcego, z tytufu uszkodzenia lub utraty kontenera, paiet, platform, opaliowari lub pojemnikow, giterboxow, opakowari wielokrotnego uzytku nie bgdecych wlasnosciq Ubezpieciajqcego, z ktorych Ubezpieczajqcy korzysta wykonujqc zawarlqumowg spedycji I przewozu' Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnosci cywilnej Ubezpieczajqcego z tytulu uszkodzenia lub utraty kontenera, palet, platform, opakowah lub pojemnikow powstalych w wyniliu wadliwej ich konstrukcji, wady fabrycznej lub materialowej poszczeg6lnych ich AIU turope LLmrled uddzrol w rolsce ul Morszolkowsko Worszryo M oig com.pl AIG Europe Limited, zorejeshowono w Anglii i Wolii pod numerem: , siedzibo gl6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, LondynEC3M4AB,WielkoBry'onio KopitolzoklodowyAlGEuropeLimibdoploconywcolo6ci wynosi G9P- AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolno6ciq Oddziol w Polsce zoreieslrc,wony wym t. Worszowy, a\ Xll Wydziol KRS, poi nrr",.,tikrs ooooasbotl, Ntp lozoozs-eza siedzibo gl6wno: ul Mor, oo rszowo ' o Aby dowiedzirc sig, lok chronimy prywotnosi, odwiedz strong inlernelowq: vnvw oig.coar- ish

7 czesci, zu?ycia eksploatacyjnego, zarysowania, odprysku farby, lakieru, wgniece6, stopniowego wypaczania siq lub zuzywania, bqdqcych nast,qpstwem zwyklego procesu eksploatacji, rdzy, oksydacji i gnicia. Odszkodowanie z tytutu uszkodzenia lub utraty kontenera, petlet lub platform ograniczone jest do kwoty ,- PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kl a u z u I a pokryc i a ko sztow dod atkowych Z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowieri ogolnych warunk6w ubezpieczenia, AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddzial w Polsce potwierdza pokrycie nastqpujqcych kosztow zwiqzanych z powstaniem szkody objgtej ochronq ubezpieczeniowq w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, a wyniklych z: 1. koniecznio6ci pzeladunku mienia; 2. przejsciowego skladowania mienia; 3. transportu zastgpczego mienia do miejsca pzeznaczenia lub innego uzgodnionego miejsca; 4. dokonania ekspertyz w celu ustalenia przyczyn oraz rozmietr6w szkody; 5. utylizacji uszkodzonegomienia; 6. uprzqtnieciem pozostalosci po szkodzie. Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno6ci na pokrycie takich koszt6w w wysokosci ' ,- PLN na Ka2de zdazenie. Klauzula ubezpieczenia lek6w Niniejszq ochronq ubezpieczeniowq objgte sq szkody w ladunku lekow i farmaceutykow w zakresie gwarantowanym w umowie ubezpieczenia z wylqczeniem: 1) szkod wynikajqcych z niedotrzymania kontrolowanej temperatury, o ile szkody wynikajqz celowego niezachowania warunk6w kontrolowanej temperatury Wzez kierowca a nie z przy czy n technicznych pod warunkiem : a) w przypadku transportow wlasnych: - okreslenia w instrukcji przewozowej temperatury pzewozu i rodzaiu Srodka transportu (izoterma), - wyposazenia Srodka transportu w sprawny techrricznie agregat chlodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem, - nie wylqczania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chfodniczego jest zalezna od pracy silnika i/lub - podfqczenia agregatu chlodniczego do zewngtzneglo 2rodla zasilania w trakcie postoj6w, gdy tego wymaga praca agregatu. b) w przypadku transportu realizowanego pzez pod'wykonawcq, przekazania lub uzgodnienia z przewoznikiem pisemnych instrukcji zawierajqcych zalecenia okreslone w punkcie a) PowY2ej AIG Europe Limited spofka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Oddzial w Polsce nie odpowiada za szkody powstale na skutek samocz:ynnego wylqczenia sie lub nieprawidlowego funkcjonowania agregatu, gdzie Wzyozynq bylo calkowite zu2ycie, brakiw konsenrvacji, brak energiizasilajqcej lub niewlasciwa obsluga agregatu. 2) szkod pochodzqcych z tzw. ryzyka "obawy zaistnienia sz:kody" (szkody wynikajqcej z koniecznosci zniszczenia lekow przez koncerny farmaceutyc;lne, kt6re to zniszczenie jest wymagane pzez regulacje prawne, jakie towarzyszqobrotowi l.owarowemu lekami). Klauzula rozmro2enia i niezachowania temperatury przewozu Ubezpieczenie obejmuje szkody w ladunkach spowotlowane rozmrozeniem lub niezachowaniem temperatury pzewozu, pod warunkiem: 1) w przypadku transport6w wlasnych: AIG Europe Limiled Oddziol w Polsce ul Morszolkowsko l li 0G102 Worszwo wwoig.com pl AIG Europe limiled, zoreiestrowono w Anglii iwolii pod numerem: 0]486260, siedzibo gl6wno:the AIG Building, 58 Fenchurch Sl, LondynEC3M4AB,WielkoBrytonio Kopitol zoklodowyalgeurope[imitedoploconywcolosci wynosi G9P. AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnosciq Oddziol w Polsce zoreiestrc'wony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, 1 Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP siedzibo gl6wno: ri. Morszolkowsko I I I, OGl 02 Worszowo t Aby dowiedzi< sip, iok chronimy prywotnoii, odwiedi shon? internetowq: yr4".tg.s9q-pllp*pr1y.lyegxey+aiuh h[

8 a) okreslenia w instrukcji pzewozowej temperatury przewozu i rodzaju Srodka transportu (izoterma), b) wyposahenia Srodka transportu w sprawny technicznie ag;regat chlodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem, c) nie wylqczania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chlodniezego jest zalezna od pracy silnika i/lub d) podlqczenia agregatu chlodniczego do zewngtrznego 2rodla zasilania w trakcie postoj6w, gdy tego wymaga praca agregatu. 2) w przypadku transportu realizowanego pzez podwykonawcq, przekazania lub uzgodnienia z pzewoznikiem pisemnych instrukcji zawieraj4tych zalecenia okreslone w punkcie 1) powyzej. AIG Europe Limited nie odpowiada za szkody powstale na skutek samoczynnego wylqczenia sie lub nieprawidlowego funkcjonowania agregatu, gdzie Wzyczynq bylo calkowite zuzycie, braki w konserwacji, brak energii zasilajqr:ej lub niewlasciwa obsluga agregatu. Kl auz u la zabezpieczen i a przed kradziezq art. elektron icznych i,qg D Niniejsz4 ochronq ubezpieczeniowq objqte s4 szkody polegajqc;e na kradzie2y i rabunku art. elektronicznych i elektrycznego sprzgtu gospodarstwa dontowego (AGD) w zakresie gwarantowanym w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem przewozenia w/w towar6w w naczepie lub przestrzeni ladunkowej o twardej zabudowie (np. tvpu izoterma). Niedochowanie powyzszego postanowienia przez ljbezpieczonego uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy wyplaty odszkodowania lub ograniczenia jego wysoko5ci, o ile stalo siq pvyczynq, wptynglo na rozmiar szkody lub pozbawifo Ubezpieczyciela mozliwo6ci skutecznego dochodzenia praw reg resowych, Klauzula wypadkow powstalych z udzialem kierowcy bqdqcego pod wplywem alkoholu i Srodkow odurzajqcych Ochronq ubezpieczeniowq objqte sq szkody polegajqce na zzniszczeniu lub uszkodzeniu towaru wskutek wypadku Srodka transportu spowodowanego przez kierowcq Ubezpieczonego bgdqcego w stanie po uzyciu alkoholu. Jednocze5nie potwierdza siq, ze ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeh za szkody spowodowane pzez kierowcq znajdujqcego sig w stanie nietrze2wo6ci z zaslrzezeniem, Ze Ubezpieczyciel nie podniesie tego zarzutu clo pierwszego wypadku, limit odpowiedzialnosci ,- PLN. Dodatkowo dla szkod polegajqcych na zniszczeniu lub urszkodzeniu towaru wskutek wypadku Srodka transportu spowodowanego pzez kierowcq Ubezpieczonego bqdqcego pod wplywem Srodkow odurzajqcych ustala siq limit odpowiedzialno5ci ,- PLN na jedno iwszystkie zdazenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula pokrycia koszt6w obrony prawnei i kosztow sqdowych Z zachowaniem pozostatych niezmienionych niniejsz4 klauzulq postanowieri ogolnych warunk6w ubezpieczenia, AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddziaf w Polsce tozszerza ochronq na niezbgdne koszty obrony prawnej i koszty sqdowe powstale w sporze prowadzonym za zgodqalg. Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialrro5cie Oddzial w Polsce. Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno5ci na pokrycie takich koszt6w w wysokosci ,- PLN na ka?de zdarzenie. Klauzula wydania przesylki osobie nieuprawnionel Ubezpieczeniem obejmuje siq dodatkowo odpowiedzialnos6 cywilnq Ubezpieczonego za szkody rzeczowe powstale wskutek wydania ladunku osobir= nieuprawnionej w miejscu rozladunku, gdy pomimo dolozenia nalezytej starannosci w weryfikacji przedlozonych AIG Europe Limited Oddziol w Polsce ul.morszolkowsko III 0O102 Worszryo ww-oig com pl AIG Europe Limited, zoreieslrowono w Anglii iwolii pod numerem: 0' , siedzibo gl6wno: Ile AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielko Brytonio. Kopilol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w cololci wynosi GBP. AIG Europe limiled Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolno3ciq Oddziol w Polsce zoreieshowony w Sqdzie Reionowym dlo m. st. Worszowy, 6 Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP 107{G23 28 siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko I I l, 0O102 Worszowo O Aby dowiedzi* sig, iok chronimy prywotno3i, odwiedi strong inlernelowq: v'w.oig com ')l/pcpr vocv-policv,po ish 0 f

9 dokumentow, ladunek zostanie wyludzony pzez osoby poslugujqce siq podrobionymi dokumentami lub dokumentami uzytkowanymi w spos6b nieuprawniony' Zostaje wprowadzony limit odpowiedzialnosci dla tego rodzaju szkod w wysokosci PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia c>raz franszyzq redukcyjnq w wysokosci 5% wartosci szkody w kazdym zdarzeniu. Klauzula ubezpieczenia miedzi w transporcie Z zaslrze1eniem pozostalych warunkow umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, do wysokosci limitu odpowiedzialno5ci okre6lonego w polisie, transporty ladunkow mie-dzi,-wyrobow z miedzi oraz zlomu miedziowego, pod watrunkiem realizowania takich przewozow wylqcznie Srodkami transportu wlasnego* i nie korzystania z przewo2nikow - podwykonawc6w pzy tego typu transportach, pod rygorem braku odpowiedzialno6ci AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Oddz:ial w Polsce. *dla potrzeb niniejszej klauzuli przez Srodki transportu wlasnego rozumiane s4: a) Srodki transportu nalezqce do Ubezpieczonego; b) 6;rodki transporlu uzytkowane ptzez Ubezpieczonego na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej, w tym umowy najmu oraz leasingu; c) Srodkitransportu nale2qce do pracownikow Ubezpieczonego, zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub innej umowy przewidzian,ej w Kodeksie pracy; Klauzula pzewozenia tafli szkla Z zachowaniem pozostafych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowieh ogolnych warunk6w ubezpieczenia, AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddzial w Polsce potwierdza objqcie ochronq ubezpieczeniowq w ramach niniejszej umowy ubezpleczenia przewozu tafli szkla, pod waiunkiem ich poprawnego umteszczenia i zabezpieczenlia na Srodku transportu przez Ubezpieczonego, pod rygorem braku ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zaniedbania tego warunfu.-w'r"mac'h niniejszej klauzuli, tafle szkla przewozone w specjalistycznych nalzepach stuzqcych do ich pvewozu typu,,inloader" nie sq objqte ochronq ubezpieczeniowq, Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno5ci na tego typu s:zkody w wysoko5ci 100'000'- PLN na kazde zdarzenie ifranszyzq redukcyjnqw wysoko$ci 2.000,- PLN' Klauzula wypadku komunikacyinego z winy osoby tzeciei Ubezpieczeniem objqta jest odpowiedzialno56 cywilna Ubezpieczonego jakq ponosi z tytulu szkod w przesylce powstalych w nastgpstwie wypadku komunrikacyjnego Srodka transportu, zaistnialego z winy osoby tzeciej, gdy sprawca szkody pozosl.aje nieustalony. Towarzystwo UbezpiecZeri nie powoti sig na-pbstanowienia arl. 17 ust. 2 Konwencji CMR w oparciu o uznanie takiego wypadku ubezpieczeniowego za,,okoliczrto5ci, ktorych pzewoznik nie mogl uniknq6 i ftoiycn nastqpstwom nie mogl zapobiec" lub art. 65 ust. 2 Prawa przewozowego w celu zwolnienia od odpowiedzialno6ci w oparciu o uznanie takiego wypadku udezpieczeniowego za przejaw dzialania sily wyzszei. Z. zaslrzezeniem pozostalych waiunkow ubez[ieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeh ponosi odpowiedzialno56, z zachowaniem prawa regresu do osoby odpowiedzialnej za zaistnienie wypadku komunikacyjnego. Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno$ci w wysokosci PLN nakahde zdazenie. Klauzula szkod wyrzqdzonych przez uchod2c6w i imigrant1w Z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowief ogolnych warunk6w ubezpieczenia, strony umowy postanowily rozszerzyc zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody spowodowane pzez ingerencjtt uchodzc6w i imigrantow w AIG Europe [imited Oddziof w Polsce ul. Morszolkowsko 'l l l 0G102 Worszowo w.oig com.pl AIG Europe limiled, zoreleslrowono w Anglii i Wolii pod numerem: , siedzibo g']6wno:the AIG Building, 58 Fenchurch St, tondyn EC3M 4AB, Wielko Brytonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe limiled oplocony w colo3ci wynosi GEP. AIG Europe Limiled Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolno(ciq Oddziol w Polsce zorejeshc,wony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, q Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP l07og siedzibo gl6wno: rl. Morszolkowsko I I I, 0Ol 02 Worszowo Aby dowiedzirc sig, iok chronimy prywotno36, odwied2 strong inlernelowq: \.w.oig.com.pi,/poprivocy-policy po ish 6y l'l! v

10 przestzen ladunkowq Srodka transportu w celu legalnego lub nielegalnego przekroczenia jakiejkolwiek granicy pahstwowej. Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno6ci na tego typu sz:kody PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. w wysokosci ,- Klauzula ubezpieczenia mienia uzywanego Jezeli nie umowiono sie inaczej, mienie uzywane podlega ubezpieczeniu w takim samym zakresie jak mienie nowe, jednakze z ubezpieczenia wylqczone se wszelkie szkody polegajqce na ubytku lub uszkodzeniu mienia powstale na skutek zwyklego uzytkowania ubezpieczonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, Klauzula zniesienia roszczeh regresowych Z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejszq klauzu14 postanowieh ogolnych warunkow ubezpieczenia, AIG Europe Ltd Sp, z o,o. Oddziat w Polsce potwierdza, 2e na Ubezpieczycie I a n i e przechodzqroszczen i a U bez p i eczo n eg o p rzeciwko. : osobom fizycznym Swiadczqcym pracq na rzecz Ubezpieczonego, w tym takze zatrudnionych na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno-prawnej,, osobom fizycznym prowadzecym dzialalnos6 gospodarcze wyfqcznie na rzecz Ubezpieczonego,, osobom fizycznym, z ktorymi Ubezpieczony pozostaje we wspolnym gospodarstwie domowym, ' podmiotom powiqzanym kapitalowo z Ubezpieczonym, chyba ze sprawca wyrzqdzil szkodq umy5lnie. Klauzula ochrony Ubezpieczonego iako podwykonawcy AIG Europe Limited spolka z ograniczonq odpowiedzialno6cirq Oddzial w Polsce pokrywa szkody powstale w wyniku odpowiedzialno6ci cywilnej Ubezpieczonego jako podwykonawcy za powierzonq mu do pzewozu pzesytkq na podstawie listu przewozowego, nawet wowczas jesli nie jest on wpisany w list przewozowy, a flguruje w innym dokumencie potwierdzaj ecym wykona n ie przew ozu. Klauzula badan technicznych oraz kwalifikacii Z zachowaniem pozostatych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowieh umowy ubezpieczenia okreslonych we wniosku i ogolnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodnily, 2e ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody pomimo: a) braku waznych badah technicznych pojazdu, kt6rym transportowany byl towar o ile stan techniczny pojazdu nie mial wplywu na powstanie szkody; b) prowadzenia pojazdu pzez kierowca bez waznego Flrawa jazdy lub Swiadectwa t<walifixac.li o ile nie minqlo 40 dni od wygasnigcia ich wazno6ci z zastrzeleniem, Ze wyga5niqiie waznosci prawa jazdy nie wynika z utraty/odebrania uprawnieri do prowadzenia pojazdow mechanicznych. AIG Europe Limited Oddziolw Polsce ul.morszolkowsko lll 0O102 Worszwo m-oig om.pl F s2 Postanowien ia dodatkowe: Ochronq ubezpieczeniowq zostajq objqte: - szkody powstale w wyniku przewozenia towarow niebezpiecznych (ADR) z wyjqtkiem grupy 1 i 7; - szkody powstale w nastqpstwie opo2nienia w dostawie oraz nieterminowego podstawienia pojazdu, w ramach odpowiedzialno6ci przewo2nika okreslonej w art. 83 ustawy Prawo itrzewozowe (OCPD krajowego) oraz art.. 23 ust. 5 ustawy konwencji CMR (OCPD miqdzynarodowego); AIG Europe limited, zorejeshowono w Anglii iwolii pod numerem: 0]486260, siedzibo g'l6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielko Bryonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w colosci wynosi 197.l GBP. AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnoiciq Oddziol w Polsce zoreiesh<'wony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, 4 n Xll Wydzicl KRS, pod numerem KRS , NIP l0z{ siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowskq I I l, 0G102 Worszowo rv Aby dowiedzi* siq, iok chronimy prywolnosi, odwiedi stron? inlernelowq: wry.oig.com.plloaprivocy-polic/-polish hf

11 -szkody powstale w wyniku utraty, niewykorzystania lub nienalezytego wykorzystania dokument6w wymienionych w liscie przewozowym i do listu dolqczonychlzlo2onych u pzewoznika zgodnie z arl.71 i 85 Prawa Przewozowego oraz aft. 11 ust. 3 CMR; - szkody powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania polecenia zmiany umowy ptzewozu, zgodnie z art..70 i 84 Prawa przewozowego oraz aft. 12 CMR; - szkody powstale wskutek naruszenia w spos6b rczqcy przepis6w ruchu drogowego; - odpowiedzialnosd cywilna przewo2nika za szkody powsitale w wyniku zaniechania umieszczenia oswiadczeniaw li6cie przewozowym (art.7 ust.!t CMR); - zafadunek i rozladunek jest pokryty o ile przewoznik wykonuje go fizycznie i jest za niego odpowiedzialny w my$l umowy pomiedzy zleceniodawce a pzewoznikiem; - pzewozne, clo i inne wydatki poniesione w zwiqzku z pzewozern towaru, w calo5ci w razie calkowitego zaginiecia i proporcjonalnie w rczie czesciowego zaginigcia (arl.23 ust.4 CMR); - wydanie odbiorcy przesylki bez pobrania zaliczenia, kt6re pnzewo2nik powinien byl pobrac w mysl postanowieh umowy przewozu (arl.21cmr); - niezbqdne koszty dodatkowe poniesione przez przewo2nika w celu ratowania przesylki po szkodzie. Limit odpowiedzialnosci ,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - koszty podniesienia lub wyciqgniqcia Srodka transportu, ktory ulegl wypadkowijezelijest to konieczne i uzasadnione celem ratowania przewozonego towanu; - rozboj, kradzie2 rozbojnicza lub zuchwala, o ile istnieje odpowiedzialno6c Ubezpieczonego w ramach Prawa Przewozowego (DzU nr 119, poz.575 z po2nieiszymi zmianami) orcz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o Umowie Miqdzynarodowego Przewozu Drogowego Towar6w (CMR); - szkody wynikajqce z arl. 16 ust. 2 CMR (dotyczy transportu nrigdzynarodowego) - szkody powstale wskutek utraty towaru w wyniku oszustwa lub w wyniku innego dzialania pzestgpczego o podobnym charakterze, os6b podajqcych siq za podmioty Swiadczqce uslugi iranspotowe (spedycyjne i/lub transportowe) z zastzezeniem, Ze spelnione zostaly warunki klauzuli podwykonawc6w OCP Ari.2 pkt. 1.7:,,osoby zaktore Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno5c" zostaje rozszerzony o osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej, w tym osoby prowadzece wlasn q dzi ala I nos6 g ospod arczq na rzecz Ubezpi eczoneg o Wylqczenie: Ryzyko korozji, utlenienia, przebarwienia Zglaszanie szk6d: Ubezpieczony zglasza szkody do AIG Europe Limited Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq Oddzial w Polsce: w dni robocze 9:00-17:00: p. Tomasz Zagumny (tomasz.zaq um com) lub do Toghra Sp. z o.o., 24h na dobq pod numerami telefon6w: , Akceptujqc niniejszq polisq Ubezpieczajqcy wyra2a zgodg, aby Ubezpieczyciel udzielal podmiotom zlecajqcym Ubezpieczonemu Swiadczenie uslug transportowych (na ich AIG Europe Limited Oddziql w Polsce ul-morszolkowsko Worszwo w.oig com.pl r SIOO F 22 s AIG Europe Limited, zoreieskowono w Anglii iwolii pod numerem: 0' , siedzibo gl6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, [ondyn EC3M 4AB, Wielko Bry'onio Kopiiol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w c,:loici wynosi GBP. AIG Europe Limited Spolko z ogroniczonq odpowiedziolnoiciq Oddziol w Polre zorejeslrowony w Sqdzie Reionowym dlo m. st. Worszowy,. Xll Wydziol KRS, poi nrr"r". KRS OOOOAS6OIA, Nlp TOZOOZS-SZ8 siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko l I l, Worr.oro 11 Aby dowiedzirc sig, iol chronimy prywolno#, odwiedi shon? interneiowq: v{a4gj! _con 1jlpo orruqcygolrc.r.polisn nu

12 wniosek) informacji odnosnie istnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia (w tym informacji o platnosciach skladek ubezpieczeniowych), Ubezpieczajecy podpisujqc niniejszq Polisg potwierdza, i2 Og6lne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialno5ci Cywilnej PzewoZnika Drogowego zatwierdzone pzez Dyrektora Oddzialu AIG Europe Limited Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq Oddzial w Polsce z siedzibq w Warszawie w dniu 16 grudnia 2014 roku oraz wprowadzone do obrotu z dniem 1 stycznia 2015 roku i majq zastosowanie do umow ubezpieczenia zawartych po tej dacie zostaly mu dorgczone pzed zawarciem umowy ubezpieczenia. Warszawa, ffipaja, 2015 r. SMAR IMARCIN UNGIER S,J. wa 9, Deszczno Ubezpieczajqcy oo AIG Europe Limited Oddzicl w Polre ul. l'lorgollowsko lll 0OlO2 Worszwo w.oig.c6-pl r t 22 s AIG Europe limiled, zoreiestrowono w Anglii i Wolii pod numerem: , siedzibo gl6wno; Ihe AIG Building, 58 Fenchurch St, Londn EC3M 4AB, Wielko Bry'onio. Kopilol zoklodowy AIG Europe limited oploony w colo(ci wynosi GBP. AIG Europe Limited Sp6llo z ogronieong {e"r"i"a.i9t,t=iqoddziol w Pol*e zoreiatrowony w Sqdzie.Reionowym dlo m. st. Worszowy, 4 Xl 9 Wydziol KRS, pod numem KRS , NIP l siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko i I I, OGI 02 Worszowo I L Aby dowiedzirc sig, iok chronimy prywotno#, odwiedi shong internetowq hlc

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ OCP

OFERTA UBEZPIECZEŃ OCP I. ZAŁOŻENIA DO OFERTY OCP DLA PRZEWOŹNIKÓW 1. Ubezpieczający / Ubezpieczeni: Przewoźnicy współpracujący z FM Polska i firmami z grupy kapitałowej FM Logistic, wykonujący przewozy drogowe zarówno międzynarodowe,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM ustalone uchwałą nr UZ/147/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM ustalone uchwałą nr UZ/146/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014

Bardziej szczegółowo

1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza)

1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza) WARUNKI UBEZPIECZENIA OCP 1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza) PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej

Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W niniejszym Zatqczniku opisano zakres i warunki. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku, jesli nie ograniczajq

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym ustalone uchwałą nr UZ/142/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym ustalone uchwałą nr UZ/142/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki

Bardziej szczegółowo

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym KOD: AB-OCPDM-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO KOM UNIK ACJI M IEJSK IEJ sp. z o.o. ul. CHWASZCZYNSK A 169 81-571 GDYNIA TEL.: 58 622-00-71 FAX: 58 629-09-46

PRZEDSIEBIORSTWO KOM UNIK ACJI M IEJSK IEJ sp. z o.o. ul. CHWASZCZYNSK A 169 81-571 GDYNIA TEL.: 58 622-00-71 FAX: 58 629-09-46 PRZEDSIEBIORSTWO KOM UNIK ACJI M IEJSK IEJ sp. z o.o. ul. CHWASZCZYNSK A 169 81-571 GDYNIA TEL.: 58 622-00-71 FAX: 58 629-09-46 ZNAK : PKM/N/4/11 LISTOPAD, 2011 ROK SPECYFIK ACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie 1 AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym KOD: AB-OCPDK-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP Postanowieniaogólne... 1 Definicje... 2 Przedmiotizakresubezpieczenia... 3 Wyłączeniaodpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM 2z6 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zasady wypłaty odszkodowania... 39

Spis treści. Zasady wypłaty odszkodowania... 39 Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych... 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela... 7 Składka... 7 Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) i międzynarodowym (cargo), zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo