POLISA. Transmar Lilla i Marcin Ungier S.J. ul. Tgczowa Deszczno NIP: t t06t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLISA. Transmar Lilla i Marcin Ungier S.J. ul. Tgczowa 9 66-446 Deszczno NIP: 599-10-21-861. 31 05 t201 6. 0 1 t06t201 5 -"

Transkrypt

1 POLISA U BEZPI ECZENIA ODPOWI EDZIALNOSCI CYWI LN EJ ZAWODOWEJ PRZEWOaNIKA DROGOWEGO Nr U bezpieczajqcy \ Ubezpieczony i Transmar Lilla i Marcin Ungier S.J. ul. Tgczowa Deszczno NIP: Okres ubezpieczenia: 0 1 t06t t201 6 Przedm iot ubezpieczenia : Rodzaj przewo2onych ladunk6w: Zakres terytorialny: transport krajowy: transpotl miqdzynarodowy: Warunki ubezpieczenia Drogowego odpowiedzialnosciq Odpowiedzialno66 cywilna Ubezpieczajqcego dziatajqcego w charakterze przewo2nika w transporcie drogowym krajowym i miqdzynarodowym za szkody powstale podczas wyk<lnywania zawartej umowy przewozu, polegajqce wyfilcznie na utracie, ubytku lub uszkodzeniu pzesylki w trakcie pzewozu, od momentu pzyjqcia przesylki do tzewozu a2 do czasu jej wydania. + rozb6j, kradzie? rozb1jnicza lub zuchwala, o ile istnieje odpowiedzialnos6 Ubezpieczonego w ramach Prawa Przewozowego (DzU nr 119, poz, 575 z p6zniejszymi zmianami) ctraz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o Umowie liliqdzynarodowego Przewozu Drogowego Towar6w (CM lr). + OdpowiedzialnoSc cywilna Ubezpieczaiqcego w transporcie w poszczegolnych krajach UE na podstawie aktow prawnych narzucaleycych d a n q od powiedzial n o56 na przewo2nika w danym l<raju UE mienie r62nego rodzaju, w tym mied2 i tafle szkla, z wylqczeniem samochodriw i motocykli, wraz z przedmiotowymi wylqczeni ami w OWU. Polska kraje Europy zwylqczeniern kraj6w bylejwnp w tym poza PolskqkabotaZ: kraje UE OWU Odpowiedzialno5ci Oywilnej PrzewoZnika AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq Oddziat w Polsce z dnia r. Suma gwarancyina w okresie ubezpieczenia: ,- EUR na jedno zdazenie i ,- EUR na wszystkie zdarzenia - kabota2 na Niemcy: ,- EUR na zdarzenie i ,- EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - kabotaz na Unie Europejskq: ,- EUR na zdarzenie i ,- EUR na wszystkiez<larzenia w okresie ubezpieczenia Ar9 CUrope Lrmtreo Oddzioi* Polsce ul- lvlorszollowsko I I Worszryo w.oig.com pl AlG.Europe Limiled, zoreiestrowono w Anglii iwolii pod numerem: , siedzibo gl6wno: Ihe AIG Building, 58 Fenchurch Si, Londyn EC3M 4AB, Wielko Brylonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe [imited oplocony w c,:lo!ci wynosi :478 GBP. AIG Europe l-imiied Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolno3ciq Oddziol w Polsce zoreieslrowony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, a Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP t07{o siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko I I l, I OGIO2 Worszowo Aby dowiedzie sig, jok chronimy prywotno(i, odwiedz strong inlernelowq: vlw.oig.com.pllpopriuocy-pol cy oo isi f\[

2 Liczba Srodk6w transportu: 38 Powy2sza liczba Srodkow transportu pokazuje stan na dzien poczqtku okresu ubezpieczenia, nie wymaga ona uaktualnienia w trakr;ie okresu ubezpieczenia. OdpowiedzialnoS6 cywilnq Ubezpieczajacego z tytulu przewozenia ladunkow nowymi Srodkami transportu zakupionymi w trakcie okresu ubezpieczenia wchodzi automatycznie do och rony u bezpieczen iowej obj gtej n i n iejszq pol isa Planowana warto66 wptyw6w z tytulu oplat przewozowych w tym: transport krajowy: transport m iqdzynarodowy: kabota2: Stopa skladki: KabotaZ: Minimalna skladka depozytowa (1 00%): Franszyza redukcyjna: ,- PLN ,- PLN ,000,- PLN 5.500,000,- PLN 0,1 336% 0,2671% ,- PLN 300,- EUR na kazde zdarzenie' ,- PLN dla: Klauzuli przewozenia tafli szkla 5% warlosci szkodv w kazdym zdarzeniu dla'. Klauzuli wydania przesylki osobie nieuprawnionej Klauzule dodatkowe: Klauzula rozliczenia skladki: Okres rozliczeniowy roczny. Ubezpieczajqcy jest zobowiqzany do dostarczenia do AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq Oddzial w Polsce w ciqgu 14 dni od daty zakoficzenia okresu rozliczeniowego informacji o zectzywistej wartosci wplywow z tytulu oplat przewozowych w okresie rozliczeniowym i uregulowania skladki naleznej na podstawie zeczywistej wartosci wplywow z tytulu oplat przewozowych w okresie rozliczeniowym i w/w stopy skladki po zakohczeniu okresu rozliczeniowego w terminie okre$lonym w faktuze wystawionej przez AIG Europe Linnited Spotka z ograniczonq odpowiedzialno5cie Oddzial w Polsce. Klauzula udzialu w zysku Do niniejszej umowy ubezpieczenia bgdzie zastosowana w ciqgu 30 dni, lecz nie wczesniej niz w ciqgu 14 dni po zakonczeniu okresu ubezpieczenia nastqpujqca klauzula udzialu w zysku: Jezeli szkodowo5c nie pzekroczy 40o/o, nastqlci rezygnacja ze skladki dodatkowej, a jezeli znajdzie sie w pzedziale 40%-60%, AIG Europe Limited Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Oddzial w Polsce zrezygnuje z 50% skladki dodatkowej, Szkodowo66 rozumiana jest jako stosunek wyplaconych odszkodowari wraz z kosztami ekspertyz i wysokosci rezerw wg stanu na ostatni dzieri okresu ubezpie,:zenia do minimalnej skladki d e p ozytowej p owi q ks zonei o wa rto56 zr ealizow an ych re g resow. Nadwyzka rzeczywistej warlo6ci wplywow z tytulu um6w przewozowych ponad 120o/o planowanej warto5ci wplywow zostanie rozliczona wg ustalonej w polisie stawki, AIG Europe limited wozid w Totsce ul- 1,.{orszolkowsko I I I OGl 02 Worszryo woig.com pl AIG Europe limiled, zorejestrowono w Anglii i Wolii pod numerem: 0]486260, siedzibo gl6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielko Brytonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe limited oplocony w c':loici wynosi GBP. AIG Europe Limited Spolko z roniczonq odpowiedziolnosciq Oddziolw Polsce zoreiestrowony w fudzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, a Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP l0zog23 28 siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko I I l,ogl02 Worszowo 1 Aby dowiedzic sig, jok chronimy prywotnoii, odwiedi sfrone inlernelowq: \r,e!" oig com,"**""a-*[*.6$tl

3 Kl a u z u I a wlqcze n i a razqceg o n ied b al stwa Na mocy niniejszej klauzuli tozszerzona zostaje odpowiedzialnos6 zakladu ubezpieczefi, na szkody powstale wskutek ralqcego niedbalstwa os6b, za ktore ubezpieczajqcy ponosi odpowiedzialnos6. Powyasze rozszetzenie odpowiedzialnosci nie obejmuje jednak odpowiedzialno5ci za skutki zdarzen powstalych wskutek ra2qcego niedbalstwa osoby h.rb organu wieloosobowego (zazqd), ktore zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami, statutem lub na mocy prawa wlasno6ci - uprawnione se do zarzqdzania ubezpieczonym podmiotem, z wlqczeniem jego prokurentow. JednoczeSnie potwierdza siq wlqczenie winy umyslnej osob, za ktore ubezpieczaiqcy ponosi odpowiedzialnos6 z limitem ,- PLN na jedno iwszystkie zdarzenia. Klauzula dotyczqca platnosci rat: Zaklad ubezpieczeh nie jest uprawniony do potrqcenia z kwotlt odszkodowania rat ieszcze nie opfaconych (dotyczy wylqcznie rat, ktorych termin platnro6ci przypada po wyplacie odszkodowania). Klauzula stempla bankowego Skladkq uwa2a sig za zaplaconqz dniem zlo2enia przelewu w banku, jej oplacenia w kasie banku lub w uzqdzie pocztowym. Klauzula likwidacji szkody: a),,ubezpieczyciel zobowiqzany jest do niezwlocznergo rozpatrzenia wszelkich roszczen osob trzecich kierowanych do UbezpieczaiE<;ego w zakresie uzgodnionej ochrony ubezpieczeniowej i uzgodnionej Sumy Gwarancyjnej". b),,ubezpieczyciel niezwlocznie po zawiadomieniu pzez Ubezpieczajqcego o powstaniu szkody przedstawi swoje stanowisko co do zasadnosci zgloszonego roszczenia oraz podejmie niezbqdne dzialanie zgc,dnie z ustalonq procedurq likwidacji szkody". c) "KaZdorazowo wrazze zgloszeniem roszczenia Ubezpieczaiqcy zlozy o5wiadczenie odnosnie jego odpowiedzialno5ci za szkodq". d),,ubezpieczyciel, bez zbqdnej zwloki na sw6j koszt, ka2dorazowo po zakohczeniu likwidacji szkody zawiadomi na pi5mie Ubezpieczajqcego i Brokera o wyniku postqpowania likwidacyjnego, o wysoko6ci wyplaconego odszkodowania lub o odmowie wypfaty odszkodowania podajqc WzyczynQ odmowy ". Klauzula nieterminowego placenia skladki W przypadku niezaplacenia skladki ( w calo5ci lub w oznaazonych ratach), moze usta6 odpowiedzialno66 Ubezpieczyciela tylko wtedy gdy Ubezpierczyciel po uptywie terminu zaplaty wezwal Ubezpieczajqcego do zaplaty z podaniem informacji, 2e brak zaplaly w terminie 7 dni od dnia otzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela. Ubezpieczajqcy zostanie o tym poinformowany na pi5mie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ustanie odpowiedzialno5ci nie zltralania Ubezpieczaiqcego z obowiqzku zaplacenia skladki za czas trwania ochrony ubezpier:zeniowej. Kl a u z u I a de kl aracj i w a rtosci p rze sylki W odniesieniu do pzewoz6w miqdzynarodowych ochronq ubezpieczeniowq zostajq objqte pzewozy z deklaragq warto6ci przesylki, o ktorej mowa w art. 24 Konwencji CMR, z zastrze eniem pon izszych wa ru n k6w: 1. Przez deklaracjg warto6ci rozumie sig wpisanie wafto6ci towaru do listu przewozowego CMR. AIG Europe timibd Oddziol '" Polsce ul. l'lorszolkowsko I I Worszoo M oig-com pl AIG Europe limiled, zoreiestrowono w Anglii i Wolii pod numerem: 0] , siedzibo gl6wno: the AIG Building, 58 Fenchurch 51, l-ondyn EC3M 4AB, Wielko Bry'onio Kopilol zoklodowy AIG Europe Limiled oplocony w cololci wynosi 197.1' GBP. AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnoiciq Oddziol w Polsce zoreieslrc,wony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy,.1 Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP 10ZOG23 28 siedzibo gl6wno:,r1. Morszolkowsko l ll, 0O102 Worszowo v Aby dowiedzi< sig. iok chronimy prywolnost, odwiedz strong inlernelowq: vmr.oig.galr.cllpoprivoc/.oo cv.po sh nt

4 2. W kontraktach (umowach przewozu) zawadych pomiqdzy Ubezpieczajqcym i jego zleceniodawcami zawarle sq zapisy Swiadczqce o zuriqkszonej odpowiedzialno6ci przewo2nika (zgodnie z art.24 Konwencji CMR). 3. W przypadku powstania szkody Ubezpieczajqcy obowiqzany jest przedlozyc fakturq h a n d I owq potwi e rdzaj qcq wa ft o5; e przew ozon e g o towa ru. 4. Przy spelnieniu warunk6w, okre6lonych w punktach 1-3, wyplata odszkodowania nastqpuje zgodnie z arl. 24 Konwencji CMR, do po;:iomu stanowiqcego wartosc towaru zgodnie z lakturqhandlowq, 5, Dla potzeb niniejszej klauzuli, odpowiedzialnosc odszkodowawcza Ubezpieczyciela zostaje ograniczona do ,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula specjalnego interesu w dostawie Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno66 zgodnie z artykulerm 26 konwencji CMR, pod warunkiem wpisania do listu przewozowego kwoty specjalnego interesu w dostawie, Klauzula parkingowa 1, Ochrona ubezpieczeniowa w czasie postoju udzielona jest pod warunkiem, 2e post6j pojazdu z ladunkiem odbywa sig jedynie na parkingu strzezonym za wyjqtkiem zaj5cia jednej z poni2szych okol iczn o6ci : a.)wypadku drogowego lub kolizji drogowej, kt6rej ulegl pojazd; b.) awarii eksploatacyjnej pojazdu i koniecznosci wezwania pomocy w tym przypadku, o ile nie byfo mozliwe wezwanie pomocy przez posiaclane pzez kierowcq Srodki komunikacji (telefon kom6rkowy, komputer z dostqpem do sieci bezprzewodowej, itp.); c,) braku mozliwosci pzekazania ladunku odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce poza godzinami pracy odbiorcy; d.) koniecznego tankowania r uzupelnienia innych plyn6'w eksploatacyjnych na stacji paliw; e.)spozycia posilku i/lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych w czasie nie dluzszym niz 60 min.-pod rygorem braku ochrony ubezpieczeniowej; postoj moze odbywa6 sig na o6wietlonym od zmiezchu do Switu parkingu w obrqbier stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji, terenu bazy ljbezpieczonego w czasie pracy tych instytucji; f.) zatatwienia iormalno6ci celnych na granicy, uzqdzie celnym, zwiqzanych odprawq promowe, w miejscu odbioru pzesylki lub zwiqzanych z przqazdem drogq ptatnq; g.)naglego pogorszenia warunkow atmosferycznych uniemo2liwiajqcych dalsze bezpieczne kontynuowanie przewozu ; h.) naglego zachorowania kierowcy wymagajecego niezwbcznej interwencji lekarskiej; i.)'uoiielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego, bez wzglqdu na okoliczno1ci, czy ubezpieczony byl jego uczestnikiem czy le2 nte', j.) postoju wynikajqcego z przepis6w o czasie pra(3y kierowc6w oraz postoju wynikajqcego- z pzerw w pracy kierowc6w wynikajqt;ych z ograniczeh w ruchu pojazdow ciqzarowych; w takich pzypadkach kierowca lub osoba towarzyszqca ma obowiqzek ciqglego dozoru pojazdu (opuszczenie i ocldalenie siq od pojazdu jest zabronione pod rygorem braku odpowiedzialno5ci ube;zpieczyciela z zastrzezeniem pkt,c) za wyjqtkiem sytuacji wynikajqcych z'. potzr:by tankowania paliwa lub uzupelnienia innych plynow eksploatacyjnych na stacji paliw, potrzeby zaspokojenia potzeb fizjologicznych, potzeby spozycia posilku. W przypadku, gdy nie ma mozliwo6ci postoju na parkingu stzezonym ze wzglqdu na kohczilcy siq czas pracy kierowcy, kierowca zobligowany jest zgodnie z tozpotzqdzeniem 561/2006 parlamentu europejskiego skorzystaczmozliwo6ci przekroczenia czetsu iazdy, o ile nie zagrazato bezpieczefistwu drogowemu i uzasadnione jest wzglqdami bezpieczeistwa przewozonego ladunku w celu osiqgniqcia przez pojazd mozliwo5ci postoju na oznaczonych znakam i d rogowym i : AIG Europe [imited Oddziolw Polsce ul Morszotkowsko Worszwo M,oig com pl I AIG Europe limited, zoreieslrowono w Anglii i Wqlii pod numerem: , siedzibo gl6wno: Ihe AIG Building, 58 Fenchurch St, Londn EC3M 4AB, Wielko Bry'onio. Kopitol zoklodowy AIG Europe limited oplocony w colo3ci wynosi ABP. AIG Europe limited Spolko z ogroniczonq odpowiedziolnokiq Oddziol w Polse zoreieshowony w Sqdzie Reionowym dlo m. st. Worszowy, 7 Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS NIP i 07OG siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko I I I. 0O I 02 Worszowo + Aby dowiedzi< sig, lok chroniny prywotno3i, odwied2 strong inlernetowq: r,w.oig.com pl,roepriuocy-pciicy-polish [$

5 1) parkingach oswietlonych od zmierzchu do Switu, oraz 2) parkingach z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla zestawow transportowych TlR. W przypadku braku mozliwosci postoju na ww. parkingacl'r, jezeli jest to spowodowane czasem pracy kierowc6w, postoj moze odbywac siq na o5wietlonym od zmierzchu do Switu parkingu w obrqbie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji, terenu bazy Ubezpieczonego w czasie pracy tych instytucji. PowyZszy obowi4zek parkingowy musi byc spelniony, pod rygorem braku od powiedzialnosci U bezpieczyciela. W przypadku zaj6cia powyzszej sytuacji kierowca, najpozniej po pzybyciu do miejsca pozwalajqcego na post6j powinien odnotowac odrqcznie na wykresowce urzqdzenia rejestrujqcego lub wydruku z urzqdzenia rejestrujacego lub na planie pracy, powody pzekroczenia czasu jazdy wskazujqc na bezpieczehstwo przewozonego ladunku; k.) postoju pojazdu wtazz przesylkq na terenie bazy transportowej Ubezpieczonego lub spolek od niego zaleznych, za ktore uwa2a siq kazde przedsiqbiorstwo powiqzane kapitalowo lub personalnie z Ubezpieczonym pod warunkiem jednak, 2e teren bazy transportowejjest ogrodzony, o6wietlony i dozorowany w porze nocnej a wjazd i wyjazd niemozliwy bez zgody osoby dozorujqcej, pod rygor rm braku odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela. l.) postoju pojazdu na terminalach celnych, granicznych, portowych, miejscach wskazanychplzez policjq lub inne sluzby, miejsce zaladuttku lub dostawy, o ile istnieje taka mozliwo Ka2dy postoj pojazdu, bez wzglgdu na jego ptzyczynq, musi by6 zarejestrowany na tachografie pod rygorem braku odpowiedzialno6ci Ubezpiecz:yciela. W przypadku szkody zaistriialej w czasie postoju (nie dotyczy kradzie?y Srodka transportu wtaz z ladunkiem), Ubezpieciony zobowiqzany jest do dostarczenia wydruku z tac;hografu lub w innej formie na kazde zqdanie AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq Oddzial w Polsce. 3. podczas kazdego postoju, bez wzglqdu na jego przyczynq, kierowca bezwzglgdnie zobowiqzany jest zabjzpieczyc pojazd, pzez co rozumie sig wyjqcie kluczyka ze stacyjki, zamknigcie zamk6w,jak r6wniez uiuchomienie atestowanego systemu alarmowego i uzycie innych elektronicznych otaz mechanicznych system6w zabezpieczert prz'eciwkradziezowych, w jakie zostal wyposazony poja.zd (immobiliser, czujnik otwarcia 'drzwi naczepy w chlodni/izotermie, blokada skrzyni bieg6w, kierownicy, pedalow, itp.), pod rygorem braku odpowiedzialno5ci Ubezpieczyciela. 4,- CiqZar dowodu okoliczno5ci, o ktorych mowa w pkt 2 i 3 spoczywa na Ubezpieczonym. 5. Ubezpieczyciel rekomenduje parkowanie na parkingach znajdujqcych siq na li5cie umieszczonej na stronie internetowej o adresie org/transpark-?pp, przy czym wszystkie obbwiqzki Ubezpieczonego i jego kierowcow dotycz:qce parkowania wynikaiqce z niniejszej klauzuli parkingowej muszq zosta6 spelnione w momencie parkowania na wybranym parkingu, pod rygorem braku ochrony uberzpieczeniowej. OkolicznoSci nad=wyc=atne (np.-czqsciowy remont parkingu) nie zwalniajq kierowc6w Ubezpieczonego z obowi4zku'zapewnienia postolu pojazdu w warunkach okrerslonych w niniejszej klauzuli parkingowej. brak dostqpu do informacji zawartych.na stronie internetowej o adresie httpl/riww.iru.orq/transpaik-app nie zwalnia kierowcow Ubezpieczonego z obowiqzku ffizduwwarunkachokreslonychwniniejszejk auzu iparkingowej. 6. Definicje uzyte na potrzeby klauzuli parkingowej: parking strzezony - miejsce przeznaczone do parkowania z,estawow transportowych typu TlR, kiore posiaba zabezpieczenia w postaci ogrodzenia trwale polqczonego z ziemiq, calodobowy doz6r poprzez sprawny monitoring lub ochronq, o6wietlenie od zmierzchu do Switu, zapory blokujqce wjazd i wyjazd z parkingu. Dozotr pojazdu -fizyczna obecno56 kierowcy lub os6b towarzyszqcych w poie2dzie. W Aft, lv pkt OWU OCPD odniesienie,,ltst.1-3" zostaje zastqpione pzez,,ust.1-2". AIG Europe Limifed Oddziol w Polsce ul,morszolkowsko lll 0G'102 Worszowo M oig com.pl AIG Europe Limited, zorelestrowono w Anglii i Wolii pod numerem: , siedzibo gl6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, tondyn EC3M 4AB, Wielko Bryonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w colo6ci wynosi GBP. AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnosciq Oddziol w Polsce zoreieslrowony w Sqdzie Rejonowym dlo m. st. Worszowy, f Xll Wydziol KRS, poi nur",.,tirns ooooa:bota, Ntp tozoozg-eze siedzibo gl6wno:,1. Mo,szollow.ko l l l, oo-l02 Wottto*o C Aby dowiedzi* sig, jok chronimy prywotno(i, odwiedi shon? inlernelowq: v,w.oig.ccm.ollpoprivocy'oolicv-polish Q16

6 Arl X ust. 3 OWU OCPD zostaje wykreslony. W Art. X ust. 4 OWU OCPD odniesienie,,ust. 1, ust. 2 lub ust. 3" zostaje zastqpione pzez,,ust. 1 lub ust. 2". Kl a u z u I a podwy kon awcow O C P AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciiq Oddziaf w Polsce (zwane dalej AIG) obejmuje ochronq ubezpieczeniowq szkody powstaler w wyniku odpowiedzialno6ci Ube2pieczonego za przewoznika-podwykonawcq bezpo6redniego oraz przewoznik6w dalszych (sukcesywnych) podczas wykonywania zawarlei umowy pvewozu na podstawie przepisow prawa. W zwiqzku z tym Ubezpieczony, poslugujqc sig w wykonywaniu umowy pzewozu podwykonawcami, zobowiqzany jest do wyboru takiclr firm przewozowych, kt6re: - prowadzq dzialalnos6 gospodarczq na terytorium Rzeczpospolitej Polski na podstawie wpisu do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej lub wpisu do rejer;tru przedsiqbiorc6w (KRS), - maje doswiadczenie w prowadzeniu tego typu dzialalno6ci, - poiiioa.lq wymagane pzepisami koncesje, licencje i llub zez'wolenia na prowadzenie tego typu dzialalno6ci, -' w przypadku wykonywania pierwszego zlecenia dla ljbezpieczonego/przewo2nika bezposredniego, zleceniobiorca jest reprezentowany ptzez pnledstawiciela, ktorego podpis na zleceniu trinsportowym jest zgodny z widniejqcym w dokumentach rejestrowych firmy, - posiadaje wlasnq polisg odpowiedzialnosci cywilnej przewoznika drogowego z pelnym zakresem- -ubezpietzenia- (pzez co rozumie sie brak wylqczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody polegajqce na kradziezy lub riabunku orcz brak wylqczei dotyczqcych ochrony dla wybranego rodzaju mienia przyjmowanego do przewozu i/ lub spedyclr)- oraz suma gwarincyjnq odpowiadajqcq warto6ci mienia pzyjmowanego do przewozu i/ lub spedycji, - w przypadku wykonywania pierwszego zlecenia dla [-Jbezpieczonego/przewo2nika bezpo5redniego, zleceniobiorca przedstawi prsemne zaswiadczenie o wa2no6ci wfasnej polisy odpowiedzialnosci cywilnej przewo2nika drogowego wystawione przez Ubezpieczyciela nie starsze niz14 dni, Ubezpieczijqcy i Ubezpieczony obowiqzani sq zabezpieczyc mozno6c dochodzenia ros=cizen ods2kodowawczych wobec os6b odpowiedzialnych zia szkodq. Naruszenie obowiqzkow wymienionych powyzej uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy wyplaty calo6ci lub czg6ci odszkodowania, proporcjonalnie do stopnia w jakim przyczynilo siq do zajsciazdarzenia lub zwiqkszylo rozmiar szkody. Oipowie'OzialnoSc AIG za podwykonawcq wystqpuje rowniez, je6li podwykonawca nie jest *pi.rny w list przewozowy, o ile istnieje inny dokument prefvvisrdzaiqcy zlecenie uslugt transportowej (np umowa generalna lub zlecenie pzewozu). Ciqzar dowodu, Ze transport zaistnial i zostal wykonany na ryzyku podwykonawcy spoczywa na Ubezpieczonym' Klauzuta rozszezenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstale w kontenerach, paletach, ptatformach, opakowaniach i poiemnikach postanowienia niniejszej klauzuli znajdujq zastosowanie wylqcznie w sytuacji, gdy w ramach umowy ubezpieczenia istniele odpowiedzialno56 Ubezpieczyciela za powstale szkodq w ladunku. Na mocy postanowieri niniejszej klauzuli ochronq uberzpieczeniowq obejmuje siq odpowied2iaino6c cywilnq Ubezpieczajqcego, z tytufu uszkodzenia lub utraty kontenera, paiet, platform, opaliowari lub pojemnikow, giterboxow, opakowari wielokrotnego uzytku nie bgdecych wlasnosciq Ubezpieciajqcego, z ktorych Ubezpieczajqcy korzysta wykonujqc zawarlqumowg spedycji I przewozu' Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnosci cywilnej Ubezpieczajqcego z tytulu uszkodzenia lub utraty kontenera, palet, platform, opakowah lub pojemnikow powstalych w wyniliu wadliwej ich konstrukcji, wady fabrycznej lub materialowej poszczeg6lnych ich AIU turope LLmrled uddzrol w rolsce ul Morszolkowsko Worszryo M oig com.pl AIG Europe Limited, zorejeshowono w Anglii i Wolii pod numerem: , siedzibo gl6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, LondynEC3M4AB,WielkoBry'onio KopitolzoklodowyAlGEuropeLimibdoploconywcolo6ci wynosi G9P- AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolno6ciq Oddziol w Polsce zoreieslrc,wony wym t. Worszowy, a\ Xll Wydziol KRS, poi nrr",.,tikrs ooooasbotl, Ntp lozoozs-eza siedzibo gl6wno: ul Mor, oo rszowo ' o Aby dowiedzirc sig, lok chronimy prywotnosi, odwiedz strong inlernelowq: vnvw oig.coar- ish

7 czesci, zu?ycia eksploatacyjnego, zarysowania, odprysku farby, lakieru, wgniece6, stopniowego wypaczania siq lub zuzywania, bqdqcych nast,qpstwem zwyklego procesu eksploatacji, rdzy, oksydacji i gnicia. Odszkodowanie z tytutu uszkodzenia lub utraty kontenera, petlet lub platform ograniczone jest do kwoty ,- PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kl a u z u I a pokryc i a ko sztow dod atkowych Z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowieri ogolnych warunk6w ubezpieczenia, AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddzial w Polsce potwierdza pokrycie nastqpujqcych kosztow zwiqzanych z powstaniem szkody objgtej ochronq ubezpieczeniowq w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, a wyniklych z: 1. koniecznio6ci pzeladunku mienia; 2. przejsciowego skladowania mienia; 3. transportu zastgpczego mienia do miejsca pzeznaczenia lub innego uzgodnionego miejsca; 4. dokonania ekspertyz w celu ustalenia przyczyn oraz rozmietr6w szkody; 5. utylizacji uszkodzonegomienia; 6. uprzqtnieciem pozostalosci po szkodzie. Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno6ci na pokrycie takich koszt6w w wysokosci ' ,- PLN na Ka2de zdazenie. Klauzula ubezpieczenia lek6w Niniejszq ochronq ubezpieczeniowq objgte sq szkody w ladunku lekow i farmaceutykow w zakresie gwarantowanym w umowie ubezpieczenia z wylqczeniem: 1) szkod wynikajqcych z niedotrzymania kontrolowanej temperatury, o ile szkody wynikajqz celowego niezachowania warunk6w kontrolowanej temperatury Wzez kierowca a nie z przy czy n technicznych pod warunkiem : a) w przypadku transportow wlasnych: - okreslenia w instrukcji przewozowej temperatury pzewozu i rodzaiu Srodka transportu (izoterma), - wyposazenia Srodka transportu w sprawny techrricznie agregat chlodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem, - nie wylqczania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chfodniczego jest zalezna od pracy silnika i/lub - podfqczenia agregatu chlodniczego do zewngtzneglo 2rodla zasilania w trakcie postoj6w, gdy tego wymaga praca agregatu. b) w przypadku transportu realizowanego pzez pod'wykonawcq, przekazania lub uzgodnienia z przewoznikiem pisemnych instrukcji zawierajqcych zalecenia okreslone w punkcie a) PowY2ej AIG Europe Limited spofka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Oddzial w Polsce nie odpowiada za szkody powstale na skutek samocz:ynnego wylqczenia sie lub nieprawidlowego funkcjonowania agregatu, gdzie Wzyozynq bylo calkowite zu2ycie, brakiw konsenrvacji, brak energiizasilajqcej lub niewlasciwa obsluga agregatu. 2) szkod pochodzqcych z tzw. ryzyka "obawy zaistnienia sz:kody" (szkody wynikajqcej z koniecznosci zniszczenia lekow przez koncerny farmaceutyc;lne, kt6re to zniszczenie jest wymagane pzez regulacje prawne, jakie towarzyszqobrotowi l.owarowemu lekami). Klauzula rozmro2enia i niezachowania temperatury przewozu Ubezpieczenie obejmuje szkody w ladunkach spowotlowane rozmrozeniem lub niezachowaniem temperatury pzewozu, pod warunkiem: 1) w przypadku transport6w wlasnych: AIG Europe Limiled Oddziol w Polsce ul Morszolkowsko l li 0G102 Worszwo wwoig.com pl AIG Europe limiled, zoreiestrowono w Anglii iwolii pod numerem: 0]486260, siedzibo gl6wno:the AIG Building, 58 Fenchurch Sl, LondynEC3M4AB,WielkoBrytonio Kopitol zoklodowyalgeurope[imitedoploconywcolosci wynosi G9P. AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnosciq Oddziol w Polsce zoreiestrc'wony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, 1 Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP siedzibo gl6wno: ri. Morszolkowsko I I I, OGl 02 Worszowo t Aby dowiedzi< sip, iok chronimy prywotnoii, odwiedi shon? internetowq: yr4".tg.s9q-pllp*pr1y.lyegxey+aiuh h[

8 a) okreslenia w instrukcji pzewozowej temperatury przewozu i rodzaju Srodka transportu (izoterma), b) wyposahenia Srodka transportu w sprawny technicznie ag;regat chlodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem, c) nie wylqczania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chlodniezego jest zalezna od pracy silnika i/lub d) podlqczenia agregatu chlodniczego do zewngtrznego 2rodla zasilania w trakcie postoj6w, gdy tego wymaga praca agregatu. 2) w przypadku transportu realizowanego pzez podwykonawcq, przekazania lub uzgodnienia z pzewoznikiem pisemnych instrukcji zawieraj4tych zalecenia okreslone w punkcie 1) powyzej. AIG Europe Limited nie odpowiada za szkody powstale na skutek samoczynnego wylqczenia sie lub nieprawidlowego funkcjonowania agregatu, gdzie Wzyczynq bylo calkowite zuzycie, braki w konserwacji, brak energii zasilajqr:ej lub niewlasciwa obsluga agregatu. Kl auz u la zabezpieczen i a przed kradziezq art. elektron icznych i,qg D Niniejsz4 ochronq ubezpieczeniowq objqte s4 szkody polegajqc;e na kradzie2y i rabunku art. elektronicznych i elektrycznego sprzgtu gospodarstwa dontowego (AGD) w zakresie gwarantowanym w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem przewozenia w/w towar6w w naczepie lub przestrzeni ladunkowej o twardej zabudowie (np. tvpu izoterma). Niedochowanie powyzszego postanowienia przez ljbezpieczonego uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy wyplaty odszkodowania lub ograniczenia jego wysoko5ci, o ile stalo siq pvyczynq, wptynglo na rozmiar szkody lub pozbawifo Ubezpieczyciela mozliwo6ci skutecznego dochodzenia praw reg resowych, Klauzula wypadkow powstalych z udzialem kierowcy bqdqcego pod wplywem alkoholu i Srodkow odurzajqcych Ochronq ubezpieczeniowq objqte sq szkody polegajqce na zzniszczeniu lub uszkodzeniu towaru wskutek wypadku Srodka transportu spowodowanego przez kierowcq Ubezpieczonego bgdqcego w stanie po uzyciu alkoholu. Jednocze5nie potwierdza siq, ze ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeh za szkody spowodowane pzez kierowcq znajdujqcego sig w stanie nietrze2wo6ci z zaslrzezeniem, Ze Ubezpieczyciel nie podniesie tego zarzutu clo pierwszego wypadku, limit odpowiedzialnosci ,- PLN. Dodatkowo dla szkod polegajqcych na zniszczeniu lub urszkodzeniu towaru wskutek wypadku Srodka transportu spowodowanego pzez kierowcq Ubezpieczonego bqdqcego pod wplywem Srodkow odurzajqcych ustala siq limit odpowiedzialno5ci ,- PLN na jedno iwszystkie zdazenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula pokrycia koszt6w obrony prawnei i kosztow sqdowych Z zachowaniem pozostatych niezmienionych niniejsz4 klauzulq postanowieri ogolnych warunk6w ubezpieczenia, AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddziaf w Polsce tozszerza ochronq na niezbgdne koszty obrony prawnej i koszty sqdowe powstale w sporze prowadzonym za zgodqalg. Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialrro5cie Oddzial w Polsce. Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno5ci na pokrycie takich koszt6w w wysokosci ,- PLN na ka?de zdarzenie. Klauzula wydania przesylki osobie nieuprawnionel Ubezpieczeniem obejmuje siq dodatkowo odpowiedzialnos6 cywilnq Ubezpieczonego za szkody rzeczowe powstale wskutek wydania ladunku osobir= nieuprawnionej w miejscu rozladunku, gdy pomimo dolozenia nalezytej starannosci w weryfikacji przedlozonych AIG Europe Limited Oddziol w Polsce ul.morszolkowsko III 0O102 Worszryo ww-oig com pl AIG Europe Limited, zoreieslrowono w Anglii iwolii pod numerem: 0' , siedzibo gl6wno: Ile AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielko Brytonio. Kopilol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w cololci wynosi GBP. AIG Europe limiled Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolno3ciq Oddziol w Polsce zoreieshowony w Sqdzie Reionowym dlo m. st. Worszowy, 6 Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP 107{G23 28 siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko I I l, 0O102 Worszowo O Aby dowiedzi* sig, iok chronimy prywotno3i, odwiedi strong inlernelowq: v'w.oig com ')l/pcpr vocv-policv,po ish 0 f

9 dokumentow, ladunek zostanie wyludzony pzez osoby poslugujqce siq podrobionymi dokumentami lub dokumentami uzytkowanymi w spos6b nieuprawniony' Zostaje wprowadzony limit odpowiedzialnosci dla tego rodzaju szkod w wysokosci PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia c>raz franszyzq redukcyjnq w wysokosci 5% wartosci szkody w kazdym zdarzeniu. Klauzula ubezpieczenia miedzi w transporcie Z zaslrze1eniem pozostalych warunkow umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, do wysokosci limitu odpowiedzialno5ci okre6lonego w polisie, transporty ladunkow mie-dzi,-wyrobow z miedzi oraz zlomu miedziowego, pod watrunkiem realizowania takich przewozow wylqcznie Srodkami transportu wlasnego* i nie korzystania z przewo2nikow - podwykonawc6w pzy tego typu transportach, pod rygorem braku odpowiedzialno6ci AIG Europe Limited Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Oddz:ial w Polsce. *dla potrzeb niniejszej klauzuli przez Srodki transportu wlasnego rozumiane s4: a) Srodki transportu nalezqce do Ubezpieczonego; b) 6;rodki transporlu uzytkowane ptzez Ubezpieczonego na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej, w tym umowy najmu oraz leasingu; c) Srodkitransportu nale2qce do pracownikow Ubezpieczonego, zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub innej umowy przewidzian,ej w Kodeksie pracy; Klauzula pzewozenia tafli szkla Z zachowaniem pozostafych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowieh ogolnych warunk6w ubezpieczenia, AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddzial w Polsce potwierdza objqcie ochronq ubezpieczeniowq w ramach niniejszej umowy ubezpleczenia przewozu tafli szkla, pod waiunkiem ich poprawnego umteszczenia i zabezpieczenlia na Srodku transportu przez Ubezpieczonego, pod rygorem braku ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zaniedbania tego warunfu.-w'r"mac'h niniejszej klauzuli, tafle szkla przewozone w specjalistycznych nalzepach stuzqcych do ich pvewozu typu,,inloader" nie sq objqte ochronq ubezpieczeniowq, Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno5ci na tego typu s:zkody w wysoko5ci 100'000'- PLN na kazde zdarzenie ifranszyzq redukcyjnqw wysoko$ci 2.000,- PLN' Klauzula wypadku komunikacyinego z winy osoby tzeciei Ubezpieczeniem objqta jest odpowiedzialno56 cywilna Ubezpieczonego jakq ponosi z tytulu szkod w przesylce powstalych w nastgpstwie wypadku komunrikacyjnego Srodka transportu, zaistnialego z winy osoby tzeciej, gdy sprawca szkody pozosl.aje nieustalony. Towarzystwo UbezpiecZeri nie powoti sig na-pbstanowienia arl. 17 ust. 2 Konwencji CMR w oparciu o uznanie takiego wypadku ubezpieczeniowego za,,okoliczrto5ci, ktorych pzewoznik nie mogl uniknq6 i ftoiycn nastqpstwom nie mogl zapobiec" lub art. 65 ust. 2 Prawa przewozowego w celu zwolnienia od odpowiedzialno6ci w oparciu o uznanie takiego wypadku udezpieczeniowego za przejaw dzialania sily wyzszei. Z. zaslrzezeniem pozostalych waiunkow ubez[ieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeh ponosi odpowiedzialno56, z zachowaniem prawa regresu do osoby odpowiedzialnej za zaistnienie wypadku komunikacyjnego. Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno$ci w wysokosci PLN nakahde zdazenie. Klauzula szkod wyrzqdzonych przez uchod2c6w i imigrant1w Z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowief ogolnych warunk6w ubezpieczenia, strony umowy postanowily rozszerzyc zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody spowodowane pzez ingerencjtt uchodzc6w i imigrantow w AIG Europe [imited Oddziof w Polsce ul. Morszolkowsko 'l l l 0G102 Worszowo w.oig com.pl AIG Europe limiled, zoreleslrowono w Anglii i Wolii pod numerem: , siedzibo g']6wno:the AIG Building, 58 Fenchurch St, tondyn EC3M 4AB, Wielko Brytonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe limiled oplocony w colo3ci wynosi GEP. AIG Europe Limiled Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolno(ciq Oddziol w Polsce zorejeshc,wony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, q Xll Wydziol KRS, pod numerem KRS , NIP l07og siedzibo gl6wno: rl. Morszolkowsko I I I, 0Ol 02 Worszowo Aby dowiedzirc sig, iok chronimy prywotno36, odwied2 strong inlernelowq: \.w.oig.com.pi,/poprivocy-policy po ish 6y l'l! v

10 przestzen ladunkowq Srodka transportu w celu legalnego lub nielegalnego przekroczenia jakiejkolwiek granicy pahstwowej. Ustala siq dodatkowy limit odpowiedzialno6ci na tego typu sz:kody PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. w wysokosci ,- Klauzula ubezpieczenia mienia uzywanego Jezeli nie umowiono sie inaczej, mienie uzywane podlega ubezpieczeniu w takim samym zakresie jak mienie nowe, jednakze z ubezpieczenia wylqczone se wszelkie szkody polegajqce na ubytku lub uszkodzeniu mienia powstale na skutek zwyklego uzytkowania ubezpieczonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, Klauzula zniesienia roszczeh regresowych Z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejszq klauzu14 postanowieh ogolnych warunkow ubezpieczenia, AIG Europe Ltd Sp, z o,o. Oddziat w Polsce potwierdza, 2e na Ubezpieczycie I a n i e przechodzqroszczen i a U bez p i eczo n eg o p rzeciwko. : osobom fizycznym Swiadczqcym pracq na rzecz Ubezpieczonego, w tym takze zatrudnionych na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno-prawnej,, osobom fizycznym prowadzecym dzialalnos6 gospodarcze wyfqcznie na rzecz Ubezpieczonego,, osobom fizycznym, z ktorymi Ubezpieczony pozostaje we wspolnym gospodarstwie domowym, ' podmiotom powiqzanym kapitalowo z Ubezpieczonym, chyba ze sprawca wyrzqdzil szkodq umy5lnie. Klauzula ochrony Ubezpieczonego iako podwykonawcy AIG Europe Limited spolka z ograniczonq odpowiedzialno6cirq Oddzial w Polsce pokrywa szkody powstale w wyniku odpowiedzialno6ci cywilnej Ubezpieczonego jako podwykonawcy za powierzonq mu do pzewozu pzesytkq na podstawie listu przewozowego, nawet wowczas jesli nie jest on wpisany w list przewozowy, a flguruje w innym dokumencie potwierdzaj ecym wykona n ie przew ozu. Klauzula badan technicznych oraz kwalifikacii Z zachowaniem pozostatych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowieh umowy ubezpieczenia okreslonych we wniosku i ogolnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodnily, 2e ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody pomimo: a) braku waznych badah technicznych pojazdu, kt6rym transportowany byl towar o ile stan techniczny pojazdu nie mial wplywu na powstanie szkody; b) prowadzenia pojazdu pzez kierowca bez waznego Flrawa jazdy lub Swiadectwa t<walifixac.li o ile nie minqlo 40 dni od wygasnigcia ich wazno6ci z zastrzeleniem, Ze wyga5niqiie waznosci prawa jazdy nie wynika z utraty/odebrania uprawnieri do prowadzenia pojazdow mechanicznych. AIG Europe Limited Oddziolw Polsce ul.morszolkowsko lll 0O102 Worszwo m-oig om.pl F s2 Postanowien ia dodatkowe: Ochronq ubezpieczeniowq zostajq objqte: - szkody powstale w wyniku przewozenia towarow niebezpiecznych (ADR) z wyjqtkiem grupy 1 i 7; - szkody powstale w nastqpstwie opo2nienia w dostawie oraz nieterminowego podstawienia pojazdu, w ramach odpowiedzialno6ci przewo2nika okreslonej w art. 83 ustawy Prawo itrzewozowe (OCPD krajowego) oraz art.. 23 ust. 5 ustawy konwencji CMR (OCPD miqdzynarodowego); AIG Europe limited, zorejeshowono w Anglii iwolii pod numerem: 0]486260, siedzibo g'l6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielko Bryonio. Kopitol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w colosci wynosi 197.l GBP. AIG Europe Limited Sp6lko z ogroniczonq odpowiedziolnoiciq Oddziol w Polsce zoreiesh<'wony w Sqdzie Reionowym dlo m. sl. Worszowy, 4 n Xll Wydzicl KRS, pod numerem KRS , NIP l0z{ siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowskq I I l, 0G102 Worszowo rv Aby dowiedzi* siq, iok chronimy prywolnosi, odwiedi stron? inlernelowq: wry.oig.com.plloaprivocy-polic/-polish hf

11 -szkody powstale w wyniku utraty, niewykorzystania lub nienalezytego wykorzystania dokument6w wymienionych w liscie przewozowym i do listu dolqczonychlzlo2onych u pzewoznika zgodnie z arl.71 i 85 Prawa Przewozowego oraz aft. 11 ust. 3 CMR; - szkody powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania polecenia zmiany umowy ptzewozu, zgodnie z art..70 i 84 Prawa przewozowego oraz aft. 12 CMR; - szkody powstale wskutek naruszenia w spos6b rczqcy przepis6w ruchu drogowego; - odpowiedzialnosd cywilna przewo2nika za szkody powsitale w wyniku zaniechania umieszczenia oswiadczeniaw li6cie przewozowym (art.7 ust.!t CMR); - zafadunek i rozladunek jest pokryty o ile przewoznik wykonuje go fizycznie i jest za niego odpowiedzialny w my$l umowy pomiedzy zleceniodawce a pzewoznikiem; - pzewozne, clo i inne wydatki poniesione w zwiqzku z pzewozern towaru, w calo5ci w razie calkowitego zaginiecia i proporcjonalnie w rczie czesciowego zaginigcia (arl.23 ust.4 CMR); - wydanie odbiorcy przesylki bez pobrania zaliczenia, kt6re pnzewo2nik powinien byl pobrac w mysl postanowieh umowy przewozu (arl.21cmr); - niezbqdne koszty dodatkowe poniesione przez przewo2nika w celu ratowania przesylki po szkodzie. Limit odpowiedzialnosci ,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - koszty podniesienia lub wyciqgniqcia Srodka transportu, ktory ulegl wypadkowijezelijest to konieczne i uzasadnione celem ratowania przewozonego towanu; - rozboj, kradzie2 rozbojnicza lub zuchwala, o ile istnieje odpowiedzialno6c Ubezpieczonego w ramach Prawa Przewozowego (DzU nr 119, poz.575 z po2nieiszymi zmianami) orcz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o Umowie Miqdzynarodowego Przewozu Drogowego Towar6w (CMR); - szkody wynikajqce z arl. 16 ust. 2 CMR (dotyczy transportu nrigdzynarodowego) - szkody powstale wskutek utraty towaru w wyniku oszustwa lub w wyniku innego dzialania pzestgpczego o podobnym charakterze, os6b podajqcych siq za podmioty Swiadczqce uslugi iranspotowe (spedycyjne i/lub transportowe) z zastzezeniem, Ze spelnione zostaly warunki klauzuli podwykonawc6w OCP Ari.2 pkt. 1.7:,,osoby zaktore Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno5c" zostaje rozszerzony o osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej, w tym osoby prowadzece wlasn q dzi ala I nos6 g ospod arczq na rzecz Ubezpi eczoneg o Wylqczenie: Ryzyko korozji, utlenienia, przebarwienia Zglaszanie szk6d: Ubezpieczony zglasza szkody do AIG Europe Limited Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq Oddzial w Polsce: w dni robocze 9:00-17:00: p. Tomasz Zagumny (tomasz.zaq um com) lub do Toghra Sp. z o.o., 24h na dobq pod numerami telefon6w: , Akceptujqc niniejszq polisq Ubezpieczajqcy wyra2a zgodg, aby Ubezpieczyciel udzielal podmiotom zlecajqcym Ubezpieczonemu Swiadczenie uslug transportowych (na ich AIG Europe Limited Oddziql w Polsce ul-morszolkowsko Worszwo w.oig com.pl r SIOO F 22 s AIG Europe Limited, zoreieskowono w Anglii iwolii pod numerem: 0' , siedzibo gl6wno: The AIG Building, 58 Fenchurch St, [ondyn EC3M 4AB, Wielko Bry'onio Kopiiol zoklodowy AIG Europe Limited oplocony w c,:loici wynosi GBP. AIG Europe Limited Spolko z ogroniczonq odpowiedziolnoiciq Oddziol w Polre zorejeslrowony w Sqdzie Reionowym dlo m. st. Worszowy,. Xll Wydziol KRS, poi nrr"r". KRS OOOOAS6OIA, Nlp TOZOOZS-SZ8 siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko l I l, Worr.oro 11 Aby dowiedzirc sig, iol chronimy prywolno#, odwiedi shon? interneiowq: v{a4gj! _con 1jlpo orruqcygolrc.r.polisn nu

12 wniosek) informacji odnosnie istnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia (w tym informacji o platnosciach skladek ubezpieczeniowych), Ubezpieczajecy podpisujqc niniejszq Polisg potwierdza, i2 Og6lne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialno5ci Cywilnej PzewoZnika Drogowego zatwierdzone pzez Dyrektora Oddzialu AIG Europe Limited Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq Oddzial w Polsce z siedzibq w Warszawie w dniu 16 grudnia 2014 roku oraz wprowadzone do obrotu z dniem 1 stycznia 2015 roku i majq zastosowanie do umow ubezpieczenia zawartych po tej dacie zostaly mu dorgczone pzed zawarciem umowy ubezpieczenia. Warszawa, ffipaja, 2015 r. SMAR IMARCIN UNGIER S,J. wa 9, Deszczno Ubezpieczajqcy oo AIG Europe Limited Oddzicl w Polre ul. l'lorgollowsko lll 0OlO2 Worszwo w.oig.c6-pl r t 22 s AIG Europe limiled, zoreiestrowono w Anglii i Wolii pod numerem: , siedzibo gl6wno; Ihe AIG Building, 58 Fenchurch St, Londn EC3M 4AB, Wielko Bry'onio. Kopilol zoklodowy AIG Europe limited oploony w colo(ci wynosi GBP. AIG Europe Limited Sp6llo z ogronieong {e"r"i"a.i9t,t=iqoddziol w Pol*e zoreiatrowony w Sqdzie.Reionowym dlo m. st. Worszowy, 4 Xl 9 Wydziol KRS, pod numem KRS , NIP l siedzibo gl6wno: ul. Morszolkowsko i I I, OGI 02 Worszowo I L Aby dowiedzirc sig, iok chronimy prywotno#, odwiedi shong internetowq hlc

ę ę ó ś ś ż ó ż ż ń Ś Ś ść ó ś ś ń ę ż ź ń ś ó ś ś ś ó ż Ź ż ę ś ź ż ś ń ś ń ść ó Ś AIG Polisa ubezpieczenia Nr 0881000033 U BEZP ECZENl E odpowledz ALNoŚcl Strona 3 z 5 MINIMALNA SKADKA 1 l cywl LN EJ

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ź ć Ą Ą ć ć Ą ć Ą Warta. ToWa rzystwo U bezpiecze i Reasekuracj i,warta' 5.A. wymienionych we wniosku ubezpieczeniowym/ umowie ubezpieczenia materiaw niebezpiecznych dokonywanych zgodnie z obowizujcymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu ZalqcznikNr 7 do Porozumienia o wsp6lprary z dnia 5 paidziernika 2015 r. 096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Obrotowa Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Szwajcaria, Norwegia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Obrotowa Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Szwajcaria, Norwegia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora Oferta Numer Ubezpieczający Ubezpieczony TS Logistik Sylwia Hoffmann- Żurek Osiedle Robotnicze 26/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 622-224-73-42 REGON: 302613690 TS Logistik Sylwia Hoffmann- Żurek Osiedle

Bardziej szczegółowo

Polisa ubezpieczen. Nr UBZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I UBEZPIECZONY

Polisa ubezpieczen. Nr UBZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I UBEZPIECZONY AlG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00-102 Warszawa Polisa ubezpieczen Nr 0871000564 ia UBZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Polisa oryginal UNIQA '"-- - Nr 998-4571083

Polisa oryginal UNIQA '-- - Nr 998-4571083 '"-- - Nr 998-4571083 Przedlu2enie polisy 90 5 A, 137 7 49 Ubezpieczyciel: " Towarzystwo Ubezpieczefi S.A. z siedzibq w t odzi, 90-520, ul. Gdahska 132, Sqd Rejonowy dla Lodzi - Sr6dmieScia w t-odzi, KRS:

Bardziej szczegółowo

od 18-06-2015 do 17-06-2016

od 18-06-2015 do 17-06-2016 PoNzechny Zaklad ubezpieczef Spolka Akcyina Obszar Dolnoslqski Poludnie/ Pion Sprzeda2y Masowej Ul Legnicka, 54-203 Wroclaw t 71 308 33 86, t: 71 308 26 62 Polisa zalvnrtii za po6lednictlvern ( f )fniusbrokers

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ OCP

OFERTA UBEZPIECZEŃ OCP I. ZAŁOŻENIA DO OFERTY OCP DLA PRZEWOŹNIKÓW 1. Ubezpieczający / Ubezpieczeni: Przewoźnicy współpracujący z FM Polska i firmami z grupy kapitałowej FM Logistic, wykonujący przewozy drogowe zarówno międzynarodowe,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w, dnia... pomiędzy:..

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług podwykonawców

Regulamin usług podwykonawców Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Regulamin usług podwykonawców 1 Niniejszy regulamin usług podwykonawców (zwany dalej jako: RUP ) ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

4) pracodawca - podmiot uznany za pracodawcg zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy;

4) pracodawca - podmiot uznany za pracodawcg zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy; Zalqcznik Nr 3 do Porozumienia o wspolpracy z dnia 5 pazdziernika 2015 r, 096l ne warun ki grupowego ubezpieczenia odpowiedzial nosci materialnej pracownik6w ustalone uchwalq nr UZ 7O8 2OO7 z dnia 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Uczestnicy transportu NADAWCA ODBIORCA NADAWCA PRZEWOŹNIK ODBIORCA NADAWCA SPEDYTOR PRZEWOŹNIK SPEDYTOR ODBIORCA usługa przewozu usługa spedycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających Załącznik Nr 5c do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających zawarta w, dnia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

cryginał Warta Polisa nr 908210232201 l }O821O2322O2 l }O821O2322O3 UBEZPIECZENIE odpowedztalnoścl CYWILNEJ PRZEWOZN KA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM l MIĘDZYNARODOWYM ORAZ SPEDYTORA 1O,a5 1$tl84 13IO2 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Fałszywy przewoźnik charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Spedytor z Łodzi zleca przewóz kosmetyków przewoźnikowi z Węgier sfałszowane dokumenty Spedytor z Poznania zleca przewóz cukru przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza)

1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza) WARUNKI UBEZPIECZENIA OCP 1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza) PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ubezpieczenie ryzyk Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Powszechny zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej JST 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz stowarzyszeniami

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Wlutowym wydaniu TSL Biznes (2/2011) wróciłem do

Wlutowym wydaniu TSL Biznes (2/2011) wróciłem do Prawo Polisa OCP, czyli gdzie i jak parkować według ubezpieczycieli Analiza polis OCP wskazuje, że zawarte są w nich liczne i niekorzystne dla przewoźników wyłączenia. Głównym i jednocześnie najbardziej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w t-ukowie S. A. faks:025 798 28 58 Przeds iqbiorstwo Kom u n i kacj i Samochodowej

zamawtaj{cy: w t-ukowie S. A. faks:025 798 28 58 Przeds iqbiorstwo Kom u n i kacj i Samochodowej zamawtaj{cy: Przeds iqbiorstwo Kom u n i kacj i Samochodowej w t-ukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NIP 8250003216 Adres strony internetowej, na ktorej bgdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów REKOMENDACJA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ - MINIMALNE WYMOGI INFORMACYJNE Minimalne Wymogi Informacyjne zawarte w formularzach i innych dokumentach, zwane dalej Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi zostały

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy:

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy: Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU SIWZ NR 80/EZP/17 NR I DATA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU UE: 2017/S 179-366636 19.09.2017 PAKIET I 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OCP. Odpowiedzialność przewoźnika

UBEZPIECZENIE OCP. Odpowiedzialność przewoźnika UBEZPIECZENIE OCP Przewoźnik jest bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw, dlatego duży ciężar odpowiedzialności za powierzony towar spoczywa właśnie na nim. Towar pozostaje pod jego pieczą od chwili przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo