Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

2 Uczestnicy transportu NADAWCA ODBIORCA NADAWCA PRZEWOŹNIK ODBIORCA NADAWCA SPEDYTOR PRZEWOŹNIK SPEDYTOR ODBIORCA usługa przewozu usługa spedycji Co należy wiedzieć o OCP?

3 Uczestnicy transportu Faza transportu Odpowiedzialny Nadanie przesyłki NADAWCA lub SPEDYTOR Odbiór przesyłki ODBIORCA lub SPEDYTOR Przejście przesyłki od nadawcy do odbiorcy PRZEWOŹNIK Co należy wiedzieć o OCP?

4 Podstawy prawne Co należy wiedzieć o OCP?

5 OCP a inne ubezpieczenia Co należy wiedzieć o OCP?

6 List przewozowy w ruchu krajowym w ruchu krajowym może zostać zastąpiony przez inny dokument LIST PRZEWOZOWY dokument stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu; przekaz elektroniczny wydruk komputerowy inny dokument zawierający wymagane dane Co należy wiedzieć o OCP?

7 List przewozowy w ruchu krajowym nazwa i adres nadawcy określenie przewoźnika zawierającego umowę miejsce przeznaczenia przesyłki nazwa odbiorcy określenia rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, wagę brutto określenia sposobu opakowania i oznaczenia Co należy wiedzieć o OCP?

8 List przewozowy w ruchu międzynarodowym zgodny z konwencją CMR LIST PRZEWOZOWY nazwa i adres nadawcy/odbiorcy, określenie przewoźnika zawierającego umowę, określenia rzeczy, i sposobu pakowania koszty zw. z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy), instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu Co należy wiedzieć o OCP?

9

10 Ważne definicje i pojęcia osoba, za pomocą której ubezpieczony wykonuje przewóz Osoba, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zakres ochrony obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których przewoźnik odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami Co należy wiedzieć o OCP?

11 Ważne definicje i pojęcia art. 789 Kodeksu Cywilnego Przewoźnik może oddać przesyłkę do przewozu innemu przewoźnikowi na całą przestrzeń przewozu lub jej część, jednakże ponosi odpowiedzialność za czynności dalszych przewoźników jak za swoje własne czynności. art. Art. 5 Prawa przewozowego Przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. Co należy wiedzieć o OCP?

12 Ważne definicje i pojęcia PRZEWOŹNIK UMOWNY podmiot, który nie dysponuje własnymi środkami transportu, lecz ma podpisane umowy przewozu i realizuje przy pomocy innych przewoźników czyli podwykonawców Co należy wiedzieć o OCP?

13 Ważne definicje i pojęcia Co należy wiedzieć o OCP?

14 Ważne definicje i pojęcia PARKING STRZEŻONY teren ogrodzony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking w określonych sytuacjach OWU wymagają aby postój pojazdu z ładunkiem odbywał się na parkingu strzeżonym Co należy wiedzieć o OCP?

15 Ważne definicje i pojęcia TOWAR NIEZBEZPIECZNY towar, który wg. ADR nie jest do międzynarodowego przewozu drogowego lub jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tej umowie; ADR to konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych Co należy wiedzieć o OCP?

16 Ważne definicje i pojęcia Symbole oznaczeń I. wybuchowe II. gazy (A duszące, O utleniające, F palące, T trujące, TF trujące i palne, TC trujące i żrące TO trujące i utleniające, TFG trujące palne żrące, TOC trujące, utleniające żrące) III. ciekłe zapalne temp. nie przekraczająca 61 stopni (np. wyroby perfumeryjne) IV. stałe zapalne (np. zapałki) V. utleniające VI. trujące VII. promieniotwórcze VIII. żrące IX. inne (np. mączka rycynowa) Co należy wiedzieć o OCP?

17 Przedmiot ubezpieczenia OC ubezpieczonego za szkody w towarze powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania odbiorcy szkody z tytułu opóźnienia w przewozie Co należy wiedzieć o OCP?

18 Przedmiot ubezpieczenia Najczęściej wyłączone w ofertach konkurencji Limit odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnienia w przewozie KRAJOWY MIĘDZYNARODOWY do wysokości podwójnego przewoźnego do wysokości przewoźnego zgodnie z Art. 23 Konwencji CMR Co należy wiedzieć o OCP?

19 Przedmiot ubezpieczenia zweryfikuj informację o środkach transportu wykorzystywanych do działalności transporty wykonywane za pomocą środków transportu stanowiących własność / będących w posiadaniu w zw. z prowadzoną działalnością w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia przyjętych w posiadanie po zawarciu umowy ubezpieczenia Co należy wiedzieć o OCP?

20 Przedmiot ubezpieczenia Posiadane na dzień zawarcia umowy Zakupione w trakcie trwania umowy Przewoźnik A. Musi zgłosić do PZU zakup 4 nowych środków transportu B. Nie musi dokonywać zgłoszenia, mimo to transporty takie będą objęte ochroną C. Musi zgłosić do PZU zakup tych 4 środków transportu tylko w sytuacji gdy nie ubezpieczy ich w PZU w zakresie OC p.p.m Co należy wiedzieć o OCP?

21 Wybrane wyłączenia Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za: utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki i opóźnienie w przewozie KRAJOWY MIĘDZYNARODOWY Wystąpiły przyczyny nie wywołane winą przewoźnika /.../ lub nastąpiło działanie siły wyższej Szkoda spowodowana została: winą osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika, wadą własną towaru okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć art. 17 Konwencji CMR art. 65 Prawa przewozowego Co należy wiedzieć o OCP?

22 Wybrane wyłączenia wina umyślna rażące niedbalstwo braku uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności lub czynności użycie środka transportu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru lub niesprawnego technicznie wykonywanie przewozu w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających itp. Co należy wiedzieć o OCP?

23 Wybrane wyłączenia szkody wykonywane podczas usług, które powinny być ubezpieczone w ramach ubezpieczenia OC ogólnej tj.: w związku i w następstwie świadczenia usług pomocy drogowej lub autoholowania, w związku i w następstwie świadczenia usług przeprowadzki Co należy wiedzieć o OCP?

24 Obowiązek przewozu w określonej temperaturze w dokumentacji przewozowej określono temperaturę przewozu i rodzaj środka transportu wyposażenie w sprawny technicznie agregat chłodniczy i termograf pozwalający na wydruku temperatury nie wyłączono silnika na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest zależna od pracy silnika podłączono agregat chłodniczy do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy wymaga tego praca agregatu Co należy wiedzieć o OCP?

25 Klauzule w owu szkody powstałe z tytułu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) szkody powstałe w następstwie rozboju szkody powstałe z tytułu przewozu żywych zwierząt Klauzule w owu

26 Klauzule w owu szkody powstałe z tytułu przewozu leków odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platformach i kontenerach zwrot kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w tym kosztów utylizacji Klauzule w owu

27 Klauzule w owu szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności Klauzule w owu

28 Przykład Czy podstawowy zakres ubezpieczenia gwarantuje mi pełną ochronę? Klauzule w owu

29 Przykład - klauzule nr. 1, 2 i 4 Klauzula nr 1 szkody powstałe z tytułu przewozu towarów niebezpiecznych Klauzula nr 2 szkody powstałe w następstwie rozboju Klauzula nr 4 szkody powstałe z tytułu przewozu leków Klauzule w owu

30 Rozbój a kradzież Podczas postoju na parkingu strzeżonym nieznani sprawcy wpuścili do kabiny kierowcy gaz usypiający, a następnie okradli naczepę Klauzule w owu

31 Rozbój a kradzież Podczas postoju na parkingu strzeżonym nieznani sprawcy rozcięli plandekę i ukradli znajdujący się tam sprzęt elektroniczny Klauzule w owu

32 Przewóz na paletach W wyniku gwałtownego hamowania część palet uległa przemieszczeniu, w wyniku czego towar na nich przewożony uległ zniszczeniu. Czy PZU wypłaci odszkodowanie za zniszczone jogurty w sytuacji, gdy klient nie miał wykupionej klauzuli nr 5? Przewóz jogurtów na paletach bez klauzuli nr 5 Tak, gdyż klauzula nr 5 dotyczy m.in. szkód w paletach, a nie szkód w towarze przewożonym na paletach Oczywiście w powyższym przykładzie nie zapłacimy za uszkodzone palety Klauzule w owu

33 Koszty utylizacji Klauzula nr 6 koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty utylizacji uszkodzonego towaru odpowiadamy w ramach odrębnie ustalonego limitu, dzięki czemu zwrot kosztów nie pomniejsza głównej SG. Odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli jest wyłączona w przypadku, gdy PZU nie odpowiada za powstała szkodę Klauzule w owu

34 Postój poza parkingiem strzeżonym Klauzula nr 7 szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi chroni tylko, gdy postój środka transportu odbywa się w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji w miejscu oświetlonym podczas postoju w porze nocnej oraz w czasie pracy tych instytucji Klauzule w owu

35 Postój zakres podstawowy a kl. 7 PRZYCZYNY POSTOJU Zakres podstawowy Klauzula nr 7 wypadek/awaria uniemożliwiające kontynuowanie jazdy udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych, formalności celne lub płacenie za przejazd nagłe zachorowanie kierowcy kontrola drogowa nakaz postoju wydany przez uprawnione władze przepisy o czasie pracy, tankowanie paliwa, potrzeba fizjologiczna, spożywanie posiłku, brak możliwości przekazania towaru odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce rozładunku poza godzinami pracy odbiorcy. Nie objęte w zakresie podstawowym Klauzule w owu

36 Koszty podniesienia pojazdu Klauzula nr 8 koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu który uległ wypadkowi odpowiadamy w ramach odrębnie ustalonego limitu, dzięki czemu zwrot kosztów nie pomniejsza głównej sumy gwarancyjnej Klauzule w owu

37 Rozszerzenie zakresu terytorialnego Klauzula nr 9 szkody powstałe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Mołdawii, a także powstałe poza terytorium państw europejskich. dotyczy tylko OCP w ruchu międzynarodowym Klauzule w owu

38 Klauzule dodatkowe Nie objęte w zakresie podstawowym transport pojazdów używanych kl. 20 transport pojazdów uszkodzonych kl. 21 przewóz ładunków ponadgabarytowych kl. 30 załadunek i wyładunek kl. 26 Klauzule dodatkowe

39 Co nowego w ofercie?

40 Transport pojazdów Kryteria oceny ryzyka dołącz zdjęcia+ opis uszkodzeń dołącz zdjęcia marki przewożonych pojazdów stan pojazdów (nowe, używane, uszkodzone) ilość planowanych transportów w roku Ilość środków transportu max wartość pojazdów na jednym środku transportu max ilość pojazdów przewożona podczas jednego transportu doświadczenie przewoźnika w tego typu transportach Zdjęcia pojazdów muszą obrazować przewożone auta z każdej strony Klauzule dodatkowe

41 Ładunki wielkogabarytowe Kryteria oceny ryzyka doprecyzowanie rodzaju przewożonego mienia wielkogabarytowego ilość planowanych transportów w roku max. wartość na jeden transport doświadczenie przewoźnika w tego typu transportach Klauzule dodatkowe

42 Załadunek i wyładunek Zgodnie z OWU wyłączone są szkody powstałe w związku z wykonywaniem załadunku /rozładunku, chyba że wykonanie tych czynności wynika z zawartej umowy przewozu i jest potwierdzone liście przewozowym. Gdy klient wymaga potwierdzenia, że odpowiadamy za ryzyko załadunku i wyładunku? dołączamy klauzulę Klauzule dodatkowe

43 Załadunek i wyładunek Czynności załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez przewoźnika obejmujemy ochroną, jeśli ubezpieczony: otrzymał pisemne zlecenie wykonania tych czynności w zleceniu transportowym lub umowie przewozu lub w liście przewozowym, posiada możliwość i umiejętność dokonania tych czynności posiada urządzenia załadowcze i rozładowcze odpowiednie dla danego towaru, o ile są niezbędne do obsługi czynności załadunku i rozładunku. Klauzule dodatkowe

44 Rażące niedbalstwo kl. 22 ( ) strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Domyślny limit 50% SG Zalecana wysoka FR % - przynajmniej 20% Kompetencje: ZUW 44

45 Zniesienie prawa do regresu kl. 24 ( ) strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia ( ) za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne, bez prawa PZU SA do regresu. 45

46 Kabotaż - definicja Przewóz między miejscami położonymi na terenie tego samego kraju UE przez przewoźnika zarejestrowanego za granicą, np. polski przewoźnik wykonuje przewozy na terenie: Niemiec (np. Hamburg Berlin), Francji (np. Paryż Lyon), Hiszpanii (np. Madryt Barcelona), Włoch (np. Rzym Turyn) Transport pomiędzy różnymi państwami nie jest transportem kabotażowym tylko transportem międzynarodowym (np. Madryt Berlin). Ocena ryzyka

47 Kabotaż - podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Dotyczy - przewozów wykonywanych przy użyciu pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony, znajdujących się w dyspozycji Ubezpieczonego. Ocena ryzyka

48 Kabotaż rozszerzenie OCPM Ocena ryzyka

49 KRZYŻÓWKA - hasła 1. w ruchu krajowym może zostać zastąpiony przez inny dokument 2. konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych 3. podstawa prawna ubezpieczenia OCP w ruchu krajowym 4. za opóźnienia w transporcie krajowym odpowiadamy w podwójnej wysokości tej opłaty 5. zaliczamy je do pierwszej grupy towarów niebezpiecznych 6. kradzież przy użyciu przemocy, groźby jej natychmiastowego użycia lub poprzez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności 7. podmiot, który nie dysponuje własnymi środkami transportu, lecz podpisane umowy przewozu realizuje przy pomocy podwykonawców 8. teren ogrodzony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej 9. uczestnik procesu transportu 10.zakres ubezpieczenia OCP rozszerzamy o ten rodzaj przewożonego towaru na podstawie klauzuli nr.4

50 Jak prawidłowo ocenić ryzyko?

51 Niezbędne dane Dane niezbędne do oceny ryzyka zakres terytorialnego przewozu obrót (wpływy frachtowe brutto) suma gwarancyjna zakres ubezpieczenia szkodowość środki transportu (ilość, rodzaju) określenie rodzaju ubezpieczanych ładunków Ocena ryzyka

52 Suma gwarancyjna Kontrahent narzucił wysoką sumę gwarancyjną, podczas gdy klient przewozi transporty o niedużej wartości? Można zaproponować ubezpieczenie z określeniem limitu odpowiedzialności na jeden wypadek ubezpieczeniowy oraz SG na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości trzykrotności limitu na jeden wypadek powinna odpowiadać transportowi o najwyższej wartości przewożonego w okresie ubezpieczenia ładunku Np Euro na jeden wypadek i Euro na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe Ocena ryzyka

53 Trasy przewozów Zagrożenia związane z trasami przewozów kraje byłego ZSRR bardzo trudna weryfikacja wysokości szkody, nagminne trudności w odbiorze ładunków, duże ryzyko szkód kradzieżowo-rabunkowych Włochy, Rumunia, Bułgaria, kraje byłej Jugosławii, Albania natężenie zdarzeń kradzieżowo-rabunkowych Ocena ryzyka

54 Obrót Kwestie problematyczne niezrozumienie pojęcia obrotu zaniżanie faktycznie osiąganego obrotu brak możliwości obniżenia odszkodowania lub podwyższenia składki w sytuacji gdy deklarowany obrót okazuje się nieprawdziwy planowana wartość przychodów z tytułu opłat przewozowych w okresie ubezpieczenia Sposoby weryfikacji obrotu 1. analiza kosztów prowadzonej działalności zaczynamy od liczby samochodów 2. analiza spodziewanych przychodów: l. transportów x wynagrodzenie Ocena ryzyka

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego Materiały szkoleniowe dla członków ZMPD 2013 r. Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego I. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 2 2. Definicje 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 4. Świadczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty grudzień 2012 spis treści I. Postanowienia wstępne i definicje II. Ubezpieczenie UTOCSCO (C, C KR) III. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo