Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5"

Transkrypt

1 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW

2 Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości nr 2 Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 Przepisy ustaw o podatku dochodowym i rozporządzeo wykonawczych 2

3 Odroczony podatek dochodowy Dotyczy podmiotów, które są zobligowane do poddania swoich sprawozdao badaniu przez biegłego rewidenta. Stosowanie podejścia bilansowego oraz rozszerzenie pojęcia różnic przejściowych. Obowiązek zarówno tworzenia rezerwy na podatek dochodowy jak i aktywowania przyszłych zmniejszeo tego podatku (z uwzględnieniem zasady ostrożności). Obowiązek księgowania skutków podatkowych transakcji w rachunku zysków i strat lub bezpośrednio w kapitale własnym. Rezerwy i aktywa tworzy się na koniec każdego okresu sprawozdawczego 3

4 Odroczony podatek dochodowy Istnieje obligatoryjny wymóg tworzenia aktywów z tytułu podatku odroczonego z zachowaniem zasady ostrożności i uwzględnieniem ogólnej definicji aktywów. Aktywa z tytułu podatku odroczonego tworzy się od straty podatkowej na powyższych zasadach. Rezerwy i aktywa z tytułu tworzy się od różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w ślad za ujęciem zdarzenia gospodarczego jeśli zdarzenie powoduje skutki w wyniku finansowym to w korespondencji z wynikiem finansowym; jeśli w kapitałach to w korespondencji z kapitałem. 4

5 Wartośd podatkowa aktywów to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczania podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego to wartośd podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. Należności Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Zapasy Inwestycje 5

6 Wartośd podatkowa aktywów Spółka ujęła w księgach rachunkowych należnośd 1000 euro po kursie 4,0 Na dzieo bilansowy kurs wynosił 4,2 zł/euro Wk > Wp Na dzieo bilansowy kurs wynosił 3,7zł/euro Wk < Wp 6

7 Wartośd podatkowa aktywów Spółka posiada należnośd od kontrahenta zł Na dzieo bilansowy naliczyła odsetki 2000zł Wk > Wp Na dzieo bilansowy objęła ja odpisem aktualizującym w kwocie zł A) dłużnik jest postawiony w stan upadłości Wk < Wp B) dłużnik przezywa trudności finansowe Wk=Wp 7

8 Wartośd podatkowa aktywów Spółka posiada zapasy towarów o wartości wg cen nabycia WK =Wp Na dzieo bilansowy objęła je odpisem aktualizującym Wk< Wp 8

9 Wartośd podatkowa aktywów Spółka posiada środek trwały o wartości początkowej zł Amortyzacja bilansowa za 2009 r wyniosła zł a podatkowa Wk <Wp Amortyzacja bilansowa za 2009 r wyniosła zł a podatkowa Wk>Wp 9

10 Wartośd podatkowa aktywów Spółka posiada środek trwały o wartości początkowej zł Na dzieo bilansowy objęła go odpisem aktualizującym w kwocie zł Wk< Wp 10

11 Wartośd podatkowa pasywów to wartośd księgowa pasywów pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego. Rezerwy Zobowiązania handlowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania publiczno prawne ZFŚS 11

12 Wartośd podatkowa pasywów Spółka posiada nieuregulowane zobowiązanie 1000 euro zarachowane po kursie 4,0zł/euro Na dzieo bilansowy kurs euro wynosił 4,25 Wk > Wp Na dzieo bilansowy kurs euro wynosił 3,85 Wk <Wp 12

13 Wartośd podatkowa pasywów Spółka otrzymała notę odsetkową dotyczącą nieterminowego uregulowania zobowiązania handlowego 600zł Wk>Wp Spółka nie wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za grudzieo 2009 w kwocie 9.000zł Wk>Wp 13

14 Wartośd podatkowa pasywów Spółka utworzyła na dzieo bilansowy rezerwę na koszty badania sprawozdania finansowego 8000zł Wk>Wp Spółka utworzyła rezerwę na odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązania wobec Urzędu skarbowego Wk=Wp 14

15 Różnice trwałe i przejściowe kryterium odwracalności Różnice trwałe przychody dotyczą takich przychodów, które zgodnie z prawem bilansowym są przychodami, a prawo podatkowe nie uznaje ich za przychody danego roku obrotowego, ani żadnego innego roku, albo takie przychody, które nie będą nigdy uznane przez rachunkowośd: Koszty dotyczą kosztów, które w żadnym okresie obrachunkowym nie będą kosztami podatkowymi, a są uznane przez prawo bilansowe lub odwrotnie są kosztami podatkowymi a nie będą nigdy kosztami w świetle prawa bilansowego. 15

16 Różnice przejściowe są to różnice między księgową a podatkową wartością aktywów i pasywów. Różnice przejściowe można podzielid ze względu na: czasowe, a więc takie które powstają gdy przychód lub koszt wpływa na wynik finansowy w jednym okresie, lecz wchodzi w skład dochodu do opodatkowania w innym okresie (po odwróceniu się ), np. amortyzacja uwzględniona przy ustalaniu dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres może się różnid od amortyzacji wpływającej na wynik finansowy brutto tego okresu, inne, a więc powstałe w okolicznościach, które nie powodują wystąpienia różnic czasowych np. przeszacowano aktywa, ale nie dokonano równoważnej korekty dla celów podatkowych. 16

17 Skutki podatkowe: dodatnie różnice przejściowe, czyli takie, które powodują powstanie kwot do opodatkowania uwzględnianych w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartośd bilansowa składnika aktywów lub pasywów zostanie zrealizowana lub rozliczona; są to zatem różnice podlegające opodatkowaniu w przyszłych okresach. ujemne różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających odliczeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatkowania (starty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartośd bilansowa składnika aktywów lub pasywów zostanie zrealizowana lub rozliczona; są to zatem różnice potrącane; nie są one kosztem uzyskania przychodu w bieżącym okresie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 17

18 różnice dodatnie utworzenie rezerwy na odroczony podatek: wartośd księgowa aktywów > wartości podatkowej wartośd księgowa pasywów < wartości podatkowej 18

19 Jednostka na dzieo bilansowy posiada należnośd w walucie obcej w kwocie: EUR, wycenione w księgach według kursu: 3,7zł/EURO Na dzieo bilansowy kurs średni NBP wynosi: 3,8 zł/eur. Po ustaleniu różnic kursowych w kwocie: zł, na dzieo bilansowy w aktywach będzie figurowała należnośd w kwocie: zł = ( EUR x 3,8 zł/eur). W celu ustalenia odroczonego podatku dochodowego porównujemy wartośd bilansową należności z jej wartością podatkową: wartośd księgowa: zł, wartośd podatkowa: zł, wartośd księgowa aktywów jest większa od wartości podatkowej aktywów. Powstała zatem dodatnia różnica przejściowa w kwocie: zł, rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: (1.000 zł x 19%) = 190 zł. 19

20 Przykład Jednostka "A" udzieliła podmiotowi "B" pożyczki w kwocie: zł na 5 lat o stałym oprocentowaniu 10% w skali roku. Odsetki naliczane są raz w roku na dzieo 31 grudnia i łącznie z ratą kapitałową płatne do dnia 20 stycznia następnego roku. Ponieważ zgodnie z prawem podatkowym odsetki stanowią przychód podatkowy w momencie realizacji - zgodnie z zasadą kasową - to wystąpi różnica przejściowa dodatnia. Na dzieo bilansowy należnośd z tytułu pożyczki figurująca w bilansie będzie wynosiła: zł (należnośd główna: zł + naliczone odsetki: zł). Oznacza to, że: wartośd księgowa należności: zł, wartośd podatkowa należności: zł, wartośd księgowa aktywów jest większa od wartości podatkowej aktywów. Powstała zatem różnica przejściowa dodatnia: zł, rezerwa na odroczony podatek dochodowy: (1.000 zł x 19%) = 190 zł. 20

21 Przykład Jednostka posiada środek trwały o wartości początkowej: zł. Dla celów bilansowych jednostka stosuje stawkę amortyzacji równą 20%, zaś do celów podatkowych: 28%. Dotychczasowa amortyzacja bilansowa wynosi: zł, podatkowa wynosi: zł. Zatem: wartośd księgowa środka trwałego: zł, wartośd podatkowa środka trwałego: zł, wartośd księgowa aktywów jest większa od wartości podatkowej. Powstała zatem dodatnia różnica przejściowa w kwocie: zł, rezerwa z tytułu odroczonego podatku: (8.000 zł x 19%) = zł. 21

22 różnice ujemne aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: wartośd księgowa aktywów < wartości podatkowej wartośd księgowa pasywów > wartości podatkowej 22

23 Wobec spadku cen rynkowych towarów dokonano odpisu aktualizującego wartośd zapasu do poziomu cen sprzedaży netto. Zapas towarów według cen nabycia: zł. Wysokośd odpisu: zł. Po dokonaniu odpisu wartośd bilansowa towarów równa będzie kwocie: zł. W momencie sprzedaży towarów kosztem uzyskania przychodów będzie pierwotna ich cena, tj. cena nabycia: zł. Zatem: wartośd księgowa towaru: zł, wartośd podatkowa towaru: zł, wartośd księgowa aktywów jest mniejsza od wartości podatkowej aktywów. Powstała zatem ujemna różnica przejściowa w kwocie: zł, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: (5.000 zł x 19%) = 950 zł. 23

24 Przykład Na dzieo bilansowy jednostka posiada zobowiązania z tytułu niewypłaconych terminowo w grudniu wynagrodzeo oraz składek ZUS w kwocie: zł. Dopiero wypłacenie tych wynagrodzeo oraz opłacenie składek ZUS spowoduje dla celów podatku dochodowego zakwalifikowanie ich do kosztów uzyskania przychodów. Na dzieo bilansowy wartośd księgowa różni się od wartości podatkowej: wartośd księgowa: zł, wartośd podatkowa: 0 zł, wartośd księgowa pasywów jest większa od wartości podatkowej pasywów. Powstała zatem różnica przejściowa ujemna: zł, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: ( zł x 19%) = zł. 24

25 Przykład W 2008 r. jednostka poniosła stratę podatkową w wysokości: zł. Istnieje prawdopodobieostwo, że w latach 2009 i jednostka osiągnie dochód pozwalający na odliczenie w każdym z tych lat po 50% straty. Stopa opodatkowania dla tych lat wynosi: 19%, zatem: 2009 r.: ( zł x 19%) = zł, 2010 r.: ( zł x 19%) = zł, razem: zł. 25

26 Do najczęściej występujących dodatnich różnic przejściowych należą: naliczone, lecz jeszcze nie otrzymane odsetki od należności z tytułu dostaw i usług; w księgach wykazywane są one na zasadzie memoriałowej, natomiast do celów podatkowych przyjmuje się te odsetki jako faktycznie otrzymane kasowo naliczone, lecz jeszcze nie otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek (zasada jak wyżej) dodatnie różnice kursowe, naliczone przy wycenie bilansowej środków pieniężnych i rozrachunków zagranicznych w walutach obcych amortyzacja przyspieszona to znaczy wtedy, gdy środek amortyzuje się przy zastosowaniu efektywnie wyższej stawki amortyzacji dla celów podatkowych niż bilansowych koszty remontów i innych wydatków rozliczanych w czasie, które uwzględniono w podstawie opodatkowania w momencie ich poniesienia. 26

27 Do typowych ujemnych różnic przejściowych zalicza się: naliczone, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zaciągniętych pożyczek naliczone, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zobowiązao z tytułu dostaw i usług nie płaconych w terminie Wycena if wg ceny zakupu naliczone ujemne różnice kursowe powstałe przy wycenie bilansowej środków pieniężnych i rozrachunków zagranicznych w walutach obcych, amortyzacja spowolniona to znaczy wtedy, gdy środek amortyzuje się przy zastosowaniu efektywnie niższej stawki amortyzacji dla celów podatkowych niż bilansowych naliczone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło niewypłacone do dnia bilansowego odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości poszczególnych składników aktywów jeśli w przyszłości będzie możliwe uznanie ich jako koszty podatkowe wycena bilansowa aktywów finansowych w wartości rynkowej niższej niż ich cena nabycia utworzenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne w wysokości prawdopodobnych zobowiązao przypadających na bieżący okres 27

28 Przychody i zyski oraz koszty i straty powodujące wystąpienie różnic przejściowych dzielimy na: Wynikowe odnoszone na wynik (które będą w przyszłości uznane podatkowo) odsetki należne i do zapłacenia niezrealizowane dodatnie i ujemne różnice kursowe amortyzacja księgowa naliczana w innej wysokości niż amortyzacja podatkowa odpisy aktualizujące aktywa rezerwy na zobowiązania rozliczenia międzyokresowe kosztów inne przesunięte w czasie koszty i przychody, np.: nie wypłacone wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło; przychody (koszty) z tytułu długoterminowych umów o usługi ( w tym z tytułu leasingu operacyjnego) 28

29 Kapitałowe odnoszone bezpośrednio na kapitał skutki przeszacowania środków trwałych oraz wyceny inwestycji długoterminowych w cenach rynkowych (lub w wartości godziwej) wyższych od ceny nabycia odpisy z tytułu trwałej utraty wartości przeszacowanych środków trwałych oraz objętych aktualizacją wyceny inwestycji długoterminowych korekty błędów podstawowych z lat ubiegłych, których skutki będą podatkowo uznane w przyszłości skutki zmian zasad rachunkowości odnoszone na kapitał własny w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych 29

30 Proces obliczenia, ujęcia, wyceny i prezentacji podatku odroczonego składa się z następujących etapów: ustalenie wartości podatkowej poszczególnych aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, obliczenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową, a w przypadku różnic przejściowych określenie ich charakteru dodatnia czy ujemna, analiza możliwości rozliczenia w przyszłych okresach ujemnych różnic przejściowych w celu podjęcia decyzji o utworzeniu aktywów z tytułu podatku odroczonego, analiza różnic przejściowych pod kątem źródeł ich powstania tj. czy dotyczą operacji wpływających na wynik finansowy jednostki czy na kapitały w celu ustalenia właściwego sposobu zaewidencjonowania, ustalenie przewidywanego czasu realizowania się różnic przejściowych zawsze, gdy w kolejnych okresach sprawozdawczych zmieniane są stawki podatkowe, 30

31 Proces obliczenia, ujęcia, wyceny i prezentacji podatku odroczonego składa się z następujących etapów cd: ustalenie wartości rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego od dodatnich różnic przejściowych przy zastosowaniu właściwej stawki podatkowej, wycena aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz strata podatkową jeśli pozytywnie wypadła ocena możliwości ich rozliczenia, analiza rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego pochodzących z bilansu otwarcia, obliczenie wartości rezerwy i aktywów podlegających ewidencji w danym okresie sprawozdawczym utworzenie nowych, rozwiązanie zbędnych albo zrealizowanych, zaksięgowanie obliczonych kwot w korespondencji obciążeniami wyniku finansowego lub kapitału zależnie od charakteru operacji, których dotyczą, 31

32 Zmiany stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego: zmiana stawek podatkowych, w stosunku do zastosowanych pierwotnie; nie jest zasadne aktywowanie podatku odroczonego, gdyż w przyszłości nie będzie możliwe ich rozliczenie, w wyniku zaistnienia innych zdarzeo gospodarczych powodujących zanikniecie różnic przejściowych. 32

33 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazywana jest w pasywach : Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazywane są w aktywach: Aktywa Aktywa trwałe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku odroczonego Informacja dodatkowa 33

34 We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego (jednostkowego jak i skonsolidowanego), przedstawiając przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości omawia się również zasady (politykę) przyjętą w zakresie podatku dochodowego, a w szczególności: a) określa metodę rozchodu różnic przejściowych b) wyjaśnia czy przyjęto zasadę kompensowania czy niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego W dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych dane o stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie koocowym wykaz istotnych rozliczeo międzyokresowych czynnych wynikających z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 34

35 Dane o stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie koocowym, z uwzględnieniem: - stanu początkowego rezerw; informacja ta powinna byd podana w sposób pozwalający na jej uzgodnienie z kwotą zaprezentowaną w bilansie, z uwzględnieniem kompensat, o których mowa w rozdziale XIV, - zwiększeo lub zmniejszeo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczących operacji, które wpłynęły na wynik finansowy, - zwiększeo lub zmniejszeo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczących operacji, które odniesiono na kapitał własny, z wyszczególnieniem rodzaju różnic przejściowych, stanowiących podstawę ujęcia tych rezerw, - zwiększeo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, uwzględnionych przy ustaleniu wartości firmy, - pozostałych zwiększeo lub zmniejszeo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - stanu koocowego rezerw; informacja ta powinna byd podana w sposób pozwalający na jej uzgodnienie z kwotą wykazaną w bilansie, z uwzględnieniem kompensat 35

36 Wykaz istotnych rozliczeo międzyokresowych czynnych wynikających z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z uwzględnieniem: - wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez odpisów aktualizujących) wynikających ze strat podatkowych z określeniem terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat, - wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez odpisów aktualizujących) wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, - odpisów aktualizujących wartośd aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - uzgodnienia powyższych danych z wartością aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazaną w bilansie, z uwzględnieniem kompensat 36

37 Dziękuję za uwagę Pytania i wątpliwości: Katarzyna Trzpioła

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności WPROWADZENIE 1. Fortis Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15, prezentuje raport roczny obejmujący dane finansowe wg stanu na 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo