Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

2 1. Informacje o spółce IPOPEMA Asset Management S.A. (dalej: IAM, Dom Maklerski, Spółka ) oferuje usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku podmiotów typu asset management. Dzięki blisko piętnastoletniej historii, IAM posiada rozległe doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Wśród Klientów spółki znajdują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, pracownicze fundusze emerytalne, organizacje typu non-profit oraz inwestorzy indywidualni. Spółka wchodzi w skład Grupy IPOPEMA, w której dominującym podmiotem jest IPOPEMA Securities S.A. (dalej IS ) notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jedna z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce, specjalizująca się w usługach bankowości inwestycyjnej oraz usługach brokerskich i analizach spółek. W skład Grupy IPOPEMA wchodzą również: I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - spółka w 100% zależna od IS, koncentrująca się na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi; II. IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. - spółka w 50,02% zależna od IS, świadcząca usługi w zakresie doradztwa biznesowego i informatycznego; III. IPOPEMA Business Services Kft spółka w 100% zależna od IS działająca na Węgrzech w ramach wsparcia operacyjnego IS; IV. IPOPEMA Outsourcing Sp. z o.o. - spółka w 100% zależna od IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o.; Obecnie IAM nie posiada podmiotów zależnych. IAM nie posiada portfela handlowego. Ipopema Securities S.A. Ipopema Asset Management S.A. Ipopema Business Consulting sp. z o.o. Ipopema TFI S.A. Ipopema Business Services Kft Ipopema Outsourcing sp. z o.o. Struktura kapitałowa grupy IPOPEMA Securities Sposób wyznaczania portfela handlowego i niehandlowego oraz pozycji pierwotnych reguluje wewnętrzna procedura Procedura wyodrębniania portfela handlowego i niehandlowego oraz wyznaczania pozycji pierwotnych w IPOPEMA Asset Management S.A..

3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny IAM określa strukturę organizacyjną Spółki obejmującą opis poszczególnych jednostek organizacyjnych w jej ramach. Regulamin określa zadania wszystkich jednostek organizacyjnych i zapewnia rozdzielenie funkcji operacyjnych i kontrolnych. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Departament Zarządzania Aktywami Departament Prawny i Nadzoru Wewnętrznego Zespół ds. Ryzyka Audyt Wewnętrzny Zespoł Administracji i Kadr Departament Księgowości Portfeli Departament Sprzedaży i Marketingu Departament Księgowości Społki Zespół ds. IT 3. Ciągłość obsady na kluczowych stanowiskach W celu zapewnienia ciągłości działania kluczowych stanowisk, IAM opracował i wdrożył Politykę kadrową IPOPEMA Asset Management S.A. opisującą proces kontynuacji działalności w warunkach nieobecności pracowników. Pracami Zespołu ds. Ryzyka kieruje Kierownik ds. Ryzyka. W przypadku jego nieobecności, jest on zastępowany przez innego pracownika Zespołu ds. Ryzyka lub przez pracownika Zespołu Księgowości Spółki, wyznaczonego przez kierownika Zespołu Księgowości Spółki lub Prezesa Zarządu. 4. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza W ramach zarządzania ryzykiem oraz planowania kapitałowego, Rada Nadzorcza IAM podejmuje w szczególności następujące działania: 1) zatwierdza strategię zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad jej zgodnością ze strategią IAM oraz planem finansowym, 2) nadzoruje działania IAM w ramach określonego apetytu na ryzyko, 3) ocenia sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem,

4 4) dokonuje oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem, 5) zapewnia, że Zarząd IAM posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych mu funkcji w zakresie zarządzania ryzykiem, 6) sprawuje nadzór nad realizacją polityki zarządzania kapitałem. Zarząd W ramach zarządzania ryzykiem Zarząd IAM podejmuje w szczególności następujące działania: 1) określa i wdraża strategię zarządzania ryzykiem, 2) nadzoruje działanie IAM w ramach określonego apetytu na ryzyko oraz uwzględnia apetyt na ryzyko w ramach procesu budżetowania i planowania kapitałowego, 3) odpowiada za wdrożenie oraz regularną weryfikację zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, a także ich spójność ze strategią zarządzania ryzykiem, 4) zatwierdza limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka, 5) określa strukturę organizacyjną zapewniającą sprawne zarządzanie ryzykiem oraz podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem aktualnej i kompletnej informacji o ryzyku w IAM, 6) prowadzi politykę kadrową pozwalającą na utrzymanie oraz rozwój specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, 7) opracowuje, wdraża oraz weryfikuje procedury wewnętrzne określające zarządzanie kapitałem i planowanie kapitałowe w IAM, 8) określa cele kapitałowe i plany kapitałowe IAM, 9) opracowuje i wdraża kapitałowe plany awaryjne, 10) opracowuje, wprowadza i aktualizuje wewnętrzne procedury w zakresie procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów tego procesu. Główny Inspektor Nadzoru/Inspektor Nadzoru Główny Inspektor Nadzoru/Inspektor Nadzoru wypełnia w IAM zadania wynikające z funkcji kontroli wewnętrznej oraz nadzoru zgodności działalności z prawem w szczególności: 1) regularnie weryfikuje stosowane systemy oraz wdrożone regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykiem pod kątem ich prawidłowości i skuteczności w wypełnianiu przez IAM obowiązków wynikających z przepisów prawa, 2) przeprowadza ocenę systemu zarządzania ryzykiem w zakresie jego adekwatności, skuteczności oraz poziomu wykorzystania, 3) wydaje zalecenia działań mających na celu eliminację nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1)-3), 4) ocenia wykonanie zaleceń, o których mowa w pkt 4). Departament Księgowości Spółki Odpowiada za sporządzanie planów kapitałowych Spółki. Zespół ds. Ryzyka Do zadań Zespołu ds. Ryzyka w procesie zarzadzania ryzykiem należy w szczególności: 1) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, 2) doradzanie Zarządowi w zakresie zarządzania ryzykiem, 3) realizacja czynności identyfikacji, pomiaru, monitorowania oraz kontroli ryzyk, 4) raportowanie ryzyka, w tym przekazywanie Zarządowi pisemnych sprawozdań z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, 5) zgodnie z Procedurą ICAAP w IPOPEMA Asset Management S.A. realizacja poszczególnych czynności procesu ICAAP w zakresie identyfikacji ryzyk, oceny ich istotności oraz mierzalności,

5 pomiaru ryzyk, testowania adekwatności kapitałowej, zarządzania adekwatnością kapitałową oraz raportowania adekwatności kapitałowej, jak również przeprowadzanie przeglądów procesu ICAAP, 6) przygotowanie danych o wysokości wymogów kapitałowych i kapitału wewnętrznego na potrzeby planowania kapitałowego i monitorowania pozycji kapitałowej, 7) zgodnie z Polityką zarzadzania kapitałem w IPOPEMA Asset Management S.A. - odpowiada za monitorowanie bezpieczeństwa kapitałowego oraz optymalnej struktury kapitałów nadzorowanych. 5. Nowa Umowa Kapitałowa w IPOPEMA Asset Management S.A. Filar I całkowity wymóg kapitałowy Suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka związanych ze skalą działalności prowadzonej przez IAM, obliczonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określania maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. 2009, Nr 204, poz ze zm.), dalej Rozporządzenie o wymogach kapitałowych, który w IAM jest wyznaczany jako większa z następujących wartości: a. suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka obejmująca: i. wymóg z tytułu ryzyka rynkowego, w tym: łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego wyliczany metodą podstawową, łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów - obecnie w IAM nie występują pozycje generujące ryzyko cen towarów, ii. wymóg z tytułu ryzyka kredytowego wymóg wyliczany metodą standardową, iii. wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań wyliczany zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych, b. wymogu kapitałowego z tytułu kosztów stałych - obliczonego w sposób określony w Załączniku nr 14 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. Filar II kapitał wewnętrzny Wymóg kapitałowy kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej działalności oraz innych istotnych rodzajów ryzyka mogących potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, oszacowana przez IAM, w szczególności dla dokonania jakościowej oceny Spółki, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. z 2009, Nr 204, poz. 1579ze zm.).

6 Filar III Zgodnie z Polityką Informacyjną IPOPEMA Asset Management S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej, celem Spółki jest określenie zasad, trybu, formy oraz terminów upowszechniania przez IPOPEMA Asset Management S.A. informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej w świetle wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010, Nr 211, poz ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. z 2009, Nr 210, poz ze zm.). 6. Proces ICAAP Obliczanie kapitału wewnętrznego odbywa się w ramach procesu ICAAP. Podstawowym celem ICAAP jest zapewnienie, aby IAM posiadał wystarczający poziom kapitału na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w jego działalności. Proces ten składa się z następujących elementów: 1) identyfikacja ryzyka Identyfikacja ryzyka w IAM dotyczy ryzyk, na które IAM jest narażony, jak i tych, na które może być narażony w przyszłości w horyzoncie 1 roku. 2) ocena mierzalności ryzyka Wynikiem identyfikacji ryzyk, oceny istotności oraz mierzalności ryzyk jest lista zidentyfikowanych rodzajów ryzyka ze wskazaniem: 1) ryzyk istotnych oraz nieistotnych w działalności IAM dotyczy wszystkich ryzyk zidentyfikowanych, 2) ryzyk mierzalnych oraz trudnomierzalnych dotyczy wszystkich ryzyk istotnych. 3) pomiar ryzyka Obliczeniami kapitału wewnętrznego zostają objęte wszystkie ryzyka, uznane przez IAM za istotne na datę przeprowadzania wyliczeń. Kapitał wewnętrzny dla ryzyk mierzalnych zostaje wyliczony za pomocą metod ilościowych. Ryzyka trudnomierzalne zostają również uwzględniane przy wyliczeniach kapitału wewnętrznego, jednak jego wysokość może zostać wyznaczona na podstawie oceny jakościowej z elementami ilościowymi. 4) testowanie adekwatności kapitałowej Testowanie adekwatności kapitałowej ma na celu zapewnienie, że IAM utrzymuje kapitały nadzorowane na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości: 1) całkowity wymóg kapitałowy, 2) kapitał wewnętrzny. Adekwatność kapitałowa jest definiowana jako stopień, w jakim ryzyko podejmowane przez IAM (mierzone całkowitym wymogiem kapitałowym oraz kapitałem wewnętrznym) może zostać pokryte kapitałem (mierzonym poprzez kapitały nadzorowane) przy określonym poziomie istotności (apetyt na ryzyko) w określonym horyzoncie czasowym.

7 5) zarządzenie adekwatnością kapitałową Klasyfikacja adekwatności kapitałowej do jednej z kategorii jest dokonywana na podstawie zasad określonych przez Zarząd w Polityce zarządzania kapitałem w IPOPEMA Asset Management S.A.. Procedura ta określa m.in. metodologię zarządzania adekwatnością kapitałową oraz preferencje Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie rodzaju podejmowanych działań naprawczych, jak również proces podejmowania odpowiednich działań. 6) raportowanie adekwatności kapitałowej Raz w miesiącu Zespół ds. Ryzyka raportuje wyniki oceny adekwatności kapitałowej do Zarządu IAM. 7. Ryzyka zidentyfikowane i zdefiniowane przez IPOPEMA Asset Management S.A. IAM definiuje ryzyko jako możliwość wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego IAM poniesie oczekiwaną lub nieoczekiwaną stratę lub możliwość wystąpienia zdarzenia ograniczającego zdolność IAM do realizacji wyznaczonej strategii biznesowej. IAM na potrzeby zarządzania ryzykiem oraz oceny adekwatności kapitałowej identyfikuje i przyjmuje definicje następujących ryzyk: 1) Ryzyko kredytowe IAM definiuje ryzyko kredytowe jako ryzyko straty będącej wynikiem braku wywiązania się przez dłużnika z warunków umownych, dotyczących w szczególności dokonania płatności. W przypadku, gdy umowa dotyczy instrumentów pochodnych występujące ryzyko kredytowe określa się również jako ryzyko kontrahenta. W zakres ryzyka kredytowego wchodzi ryzyko koncentracji i ryzyko rezydualne. a. Ryzyko koncentracji IAM definiuje ryzyko koncentracji jako ryzyko straty w wyniku materializacji ryzyka kredytowego dla: i. ekspozycji o wysokiej wartości w stosunku do pojedynczego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, ii. ekspozycji o wysokiej wartości w stosunku do grupy podmiotów, których ryzyko kredytowe uzależnione jest od wspólnych czynników, takich jak lokalizacja geograficzna czy sektor gospodarczy, iii. ekspozycji o wysokiej wartości wynikających z jednego rodzaju produktu lub instrumentu finansowego. W IAM występują dwa rodzaje limitów mające na celu ograniczenia ryzyka koncentracji: limity lokaty środków w banku, limity inwestycji w dłużne papiery wartościowe. b. Ryzyko rezydualne IAM definiuje ryzyko rezydualne jako ryzyko mniejszej niż założona efektywności zabezpieczeń ryzyka kredytowego. IAM nie ponosi ryzyka rezydualnego w związku z tym, iż: nie posiada portfela handlowego oraz nie inwestuje w instrumenty pochodne.

8 2) Ryzyko operacyjne IAM definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko powstania straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, błędów ludzkich lub systemów technicznych lub na skutek zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne. a. Ryzyko prawne IAM definiuje ryzyko prawne jako możliwość błędnego lub zbyt późnego opracowania lub uchwalenia regulacji wewnętrznych wymaganych przez ustawodawcę (ryzyko braku zgodności), błędnego ukształtowania stosunków prawnych lub niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub organów administracji publicznej rozstrzygających sprawy sporne powstające w stosunkach IAM z klientami lub innymi podmiotami. 3) Ryzyko biznesowe IAM definiuje ryzyko biznesowe jako możliwość niekorzystnych zmian w poziomie zysku z działalności podstawowej, które nie są spowodowane wzrostem ryzyka kredytowego, rynkowego ani operacyjnego. Ryzyko biznesowe może wynikać w szczególności z pogorszenia otoczenia rynkowego, zmiany pozycji konkurencyjnej IAM lub zachowań klientów. W ramach ryzyka biznesowego IAM uwzględnia ryzyko strategiczne oraz ryzyko wynikające ze zmiany warunków makroekonomicznych. a. Ryzyko strategiczne IAM definiuje ryzyko strategiczne jako ryzyko straty w wyniku niekorzystnych zmian w otoczeniu konkurencyjnym oraz braku działań w odpowiedzi na te zmiany, jak również podjęcia decyzji błędnych lub nieodpowiedniej implementacji tych decyzji. b. Ryzyko wynikające ze zmian warunków makroekonomicznych IAM definiuje ryzyko wynikające ze zmian warunków makroekonomicznych jako ryzyko straty wynikającej z nieuwzględnienia przez modele ryzyka wpływu cyklu gospodarczego, jak również z nieuwzględnienia przez modele ryzyka wpływu cyklu gospodarczego na wynik z działalności podstawowej np. spadek przychodów IAM związany z awersją inwestorów do ryzyka w okresach spowolnienia gospodarczego. 4) Ryzyko reputacji IAM definiuje ryzyko reputacji jako ryzyko straty w wyniku pogorszenia postrzegania wizerunku IAM przez klientów, kontrahentów lub regulatorów. Ryzyko to jest przede wszystkim pochodną realizacji ryzyka operacyjnego w IAM. 5) Ryzyko rynkowe IAM definiuje ryzyko rynkowe jak ryzyko straty będącej wynikiem zmian rynkowych parametrów ryzyka, takich jak stopy procentowe, kursy walut, ceny kapitałowych lub dłużnych papierów wartościowych, ceny towarów. Zgodnie z przedstawioną definicją ryzyko rynkowe obejmuje również ryzyko stopy procentowej portfela niehandlowego. Narzędzia i zasoby wykorzystywane przez IAM w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym są adekwatne do skali podejmowanego ryzyka. 6) Ryzyko płynności IAM definiuje ryzyko płynności jako ryzyko braku możliwości wywiązania się z obecnych lub przyszłych wymagalnych zobowiązań płatniczych w całości lub we właściwym czasie w sposób akceptowalny ekonomicznie.

9 W ramach przyjętej strategii: IAM nie podejmuje ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych i ryzyka cen towarów, IAM nie zawiera transakcji w celach handlowych, a ryzyko rynkowe wynika wyłącznie z bieżącej działalności oraz lokowania nadwyżek środków pieniężnych w obligacje Skarbu Państwa i lokaty bankowe, IAM nie oferuje instrumentów finansowych o wysokim ryzyku rynkowym. IAM działa w ramach przyjętej przez Radę Nadzorczą strategii określającej między innymi apetyt na ryzyko. Ryzyka wyodrębnione w IAM ze względu na ich istotność, ocenę mierzalności oraz częstotliwość raportowania Zidentyfikowane ryzyko Raportowanie Ocena istotności Uzasadnienie Ocena mierzalności Ryzyko operacyjne Raz na kwartał Ryzyko istotne Istotność średnia z uwagi na: 1) wykonywanie czynności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, która jest istotnie obciążona ryzykiem ze względu na duży wpływ czynnika ludzkiego oraz wymagane wsparcie systemów informatycznych; 2) występowanie ryzyka prawnego, które stanowi element ryzyka operacyjnego, związanego przede wszystkim z potencjalnymi sporami sądowymi z klientami oraz koniecznością dostosowywania IAM do zmian w otoczeniu prawnym; 3) występowanie w przeszłości strat z tytułu ryzyka operacyjnego; 4) potencjalnie duży możliwy negatywny wpływ zdarzenia operacyjnego na reputację IAM; 5) występowanie w historii zdarzeń operacyjnych w sektorze finansowym prowadzących do niewypłacalności podmiotów; 6) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 7) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Ryzyko mierzalne

10 Ryzyko biznesowe Raz na kwartał Ryzyko istotne Istotność wysoka z uwagi na: ryzyko osiągania wyników inwestycyjnych poniżej benchmarków i wyników osiąganych przez inne podmioty zarządzające portfelami instrumentów finansowych w ramach porównywalnych strategii inwestycyjnych. Elementy związane z ryzykiem wynikającym ze zmian warunków makroekonomicznych: 1) uzależnienie przychodów IAM od warunków makroekonomicznych poprzez wypływ na wartość aktywów w zarządzaniu; 2) potencjalny wpływ warunków makroekonomicznych na koszty IAM np. koszty osobowe, najmu nieruchomości; 3) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem wynikającym ze zmian warunków makroekonomicznych (w filarze II CRD). Elementy związane z ryzykiem strategicznym: 1) struktura klientów IAM: niewielka liczba klientów generujących relatywnie wysokie przychody; 2) ryzyko zmian właścicielskich związane z przynależnością do grupy kapitałowej; 3) wejście w życie nowych przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych, przepisów implementujących zapisy Dyrektywy MiFID oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Ryzyko kredytowe Miesięcznie Ryzyko istotne Istotność średnia z uwagi na: 1) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 2) nie udzielanie klientom pożyczek na zakup instrumentów finansowych; 3) brak instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów lub produktów o złożonym profilu ryzyka kredytowego; 4) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 5) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Ryzyko mierzalne Ryzyko mierzalne

11 Ryzyko rynkowe Miesięcznie Ryzyko istotne Istotność niska z uwagi na: 1) ryzyko stopy procentowej dotyczy oprocentowania złożonych lokat oraz nabytych dłużnych papierów wartościowych; 2) występowanie pozycji narażonych na ryzyko walutowe; 3) nie zawieranie transakcji pochodnych ani innych transakcji o złożonym profilu ryzyka rynkowego; 4) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 5) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Ryzyko płynności Miesięcznie Ryzyko istotne Istotność średnia z uwagi na: 1) posiadanie nadwyżek finansowych, które są lokowane na rachunkach bankowych oraz w instrumentach dłużnych, które charakteryzuje możliwość szybkiego upłynnienia IAM nie nabywa złożonych instrumentów finansowych o ograniczonej płynności ryzyko płynności w IAM wynika z konieczności terminowego regulowania zobowiązań wynikających z działalności podstawowej; 2) nabywanie instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1) ze środków własnych (brak pozycji lewarowanych); 3) brak instrumentów finansowych, które mogłyby w krótkim czasie spowodować potrzebę środków płynnych, takich jak instrumenty pochodne (które w wyniku niekorzystnych zmian czynników rynkowych mogą spowodować konieczność dokonania płatności kontrahentowi transakcji); 4) brak finansowania działalności pasywami o terminie zapadalności trudnym do określenia (takimi jak w przypadku banków np. środki klientów na lokatach terminowych, które posiadają termin zapadalności, ale z uwagi na opcję udzieloną klientowi można w dowolnym czasie zerwać), które wymagałyby modelowania ryzyka płynności; 5) brak finansowania działalności pasywami, które mogłyby stać się wymagalne i generować potrzebę płynności lub ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w przypadku problemów finansowych (np. Ryzyko mierzalne Nie dotyczy

12 kredyty bankowe z klauzulami mówiącymi o wymagalności kredytu lub konieczności ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w przypadku naruszenia przez IAM określonych wskaźników finansowych). Ryzyko reputacji Raz na kwartał Ryzyko istotne Istotność średnia z uwagi na: 1) przynależność do grupy kapitałowej, wobec czego potencjalne negatywne zdarzenia dotyczące innych podmiotów mogą mieć negatywny wpływ na reputację całej grupy kapitałowej; 2) ryzyko pogorszenia reputacji wynikające z negatywnej oceny IAM przez Komisję Nadzoru Finansowego np. w wyniku przeprowadzanych kontroli; 3) ryzyko pogorszenia reputacji wynikające z prowadzonych spraw sądowych lub negatywnych informacji dotyczących IAM podawanych przez media. Ryzyko trudnomierzalne

13 8. Polityka kapitałowa IPOPEMA Asset Management Założenia ogólne strategii kapitałowej Podstawowym celem strategii kapitałowej IAM jest utrzymanie kapitałów na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo kapitałowe. W szczególności IAM generuje i utrzymuje kapitał na poziomie pozwalającym na planowany wzrost rozmiarów prowadzonej działalności, spełnienie wymogów wynikających z przepisów zewnętrznych (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenie o wymogach kapitałowych, rozporządzenie o warunkach technicznych i organizacyjnych) i procedur wewnętrznych ( Procedura ICAAP w IPOPEMA Asset Management S.A. ) oraz pozwalającym utrzymać kapitał zgodnie z ustalonym apetytem na ryzyko. Dla zapewnienia bezpieczeństwa kapitałowego, IAM w ramach procesu ICAAP dokonuje oceny adekwatności kapitałowej oraz oszacowania bieżących potrzeb kapitałowych. Niezależnie od zadań określonych powyżej, w ramach procesu zarządzania kapitałem IAM planuje i monitoruje następujące wielkości: 1) całkowity wymóg kapitałowy, 2) kapitał wewnętrzny ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze ICAAP w IPOPEMA Asset Management S.A., 3) kapitały nadzorowane. Długookresowym celem IAM jest utrzymywanie kapitałów nadzorowanych na poziomie nie niższym niż 110% wyższej z dwóch wartości: 1) całkowitego wymogu kapitałowego, 2) kapitału wewnętrznego. Planowanie kapitałowe IAM dostosowuje wielkość kapitałów do poziomu i rodzaju ryzyka, na jakie jest narażony oraz do rozmiarów prowadzonej działalności. Monitorowanie poziomu adekwatności kapitałowej Bezpieczeństwo kapitałowe IAM podlega procesowi monitorowania, w szczególności poprzez: 1) testowanie adekwatności kapitałowej, zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze ICAAP w IPOPEMA Asset Management S.A., 2) monitorowanie poziomu kapitałów nadzorowanych i ich struktury, 3) monitorowanie realizacji planu kapitałowego IAM, 4) prognozowanie pozycji kapitałowej, w tym prognozowanie w okresach kwartalnych poszczególnych wielkości planu kapitałowego. Kapitałowe plany awaryjne 1. Monitoring pozycji kapitałowej IAM ma na celu zapewnienie, że w razie konieczności IAM będzie w stanie z dostatecznym wyprzedzeniem zainicjować kroki pozwalające na utrzymanie adekwatności kapitałowej na poziomie wymaganym przez instytucje nadzorcze.

14 2. W przypadku zaistnienia zagrożeń dla pozycji kapitałowej IAM, w szczególności w przypadku zaliczenia sytuacji IAM do III kategorii adekwatności kapitałowej przekazywana jest Zarządowi propozycja, zawierająca co najmniej 2 scenariusze działań naprawczych wraz z rekomendacją rozwiązania najbardziej optymalnego. 9. Informacje na temat zidentyfikowanych ryzyk w IPOPEMA Asset Management S.A. oraz metod zarządzania a) Ryzyko operacyjne Do źródeł ryzyka operacyjnego IAM zalicza między innymi: 1) błędy operacyjne pojawiające się w bieżącej działalności, 2) bezprawne użycie informacji dotyczących klientów, 3) niedostępność kluczowych pracowników, 4) procesy i systemy informatyczne, dokumentację wewnętrzną, dokumentację zewnętrzną, bezpieczeństwo informacyjne, lokalizację, 5) zdarzenia zewnętrzne (przewidywalne i nieprzewidywalne). Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialność za bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym spoczywa na wszystkich pracownikach IAM. Pracownik w każdej jednostce organizacyjnej, w przypadku identyfikacji ryzyka operacyjnego w swoim obszarze działalności, powinien niezwłocznie przekazać wszelkie istotne informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, w tym informacje o zdarzeniu operacyjnym do Zespołu ds. Ryzyka. Zespół ds. Ryzyka odpowiada za koordynację zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym oraz rejestruje informacje o zdarzeniach i stratach operacyjnych. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym Elementami zarządzania ryzykiem operacyjnym są w szczególności: 1) kompetencje i odpowiedzialność kierownictwa poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, 2) metody analizowania i pomiaru ryzyka operacyjnego, 3) wielkości limitów i wskaźników, określających akceptowany stopień narażenia na ryzyko operacyjne oraz zasady ich wyznaczania i monitorowania, 4) raporty z okresowych analiz i monitoringu ryzyka operacyjnego oraz sprawozdania z przeglądu systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w IAM, 5) plany awaryjne i plany ciągłości działania, 6) polityka kadrowa, 7) instrukcje i polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, 8) regulacje w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentów oraz danych komputerowych. Identyfikacja ryzyka operacyjnego Proces identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego obejmuje wszystkie istotne obszary działalności IAM oraz wszystkie produkty, procesy i systemy. Identyfikacja ryzyka operacyjnego realizowana jest poprzez: 1) rejestrowanie informacji na temat zdarzeń i strat operacyjnych (ewidencjonowane są straty, których kwotowy próg przekracza wartość 100 PLN),

15 2) gromadzenie informacji na temat zdarzeń operacyjnych informacji na temat reklamacji, skarg i wniosków klientów, 3) monitorowanie przez Departament Prawny i Nadzoru Wewnętrznego zmian przepisów prawnych dotyczących działalności IAM 4) współpracę Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnętrznego z Zespołem ds. Ryzyka w zakresie oszacowania i opracowania scenariuszy ryzyka operacyjnego dla zaistniałych zmian prawnych oraz zdarzeń operacyjnych Pomiar, monitorowanie i ograniczanie ryzyka operacyjnego Pomiar ryzyka operacyjnego opiera się na: 1) zgromadzonych informacjach o stratach operacyjnych, 2) kluczowych wskaźnikach ryzyka (KRI), 3) danych Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnętrznego 4) wiedzy eksperckiej. Narzędziem ograniczania poziomu podejmowanego ryzyka jest wprowadzony w IAM system limitów. Plany awaryjne i plany ciągłości działania IAM opracowuje, w porozumieniu z innymi spółkami Grupy IPOPEMA, plan zapewnienia ciągłości działania w zakresie wykonywania zadań operacyjnych oraz w celu odtworzenia zdolności do wykonywania tych zadań w sytuacjach awaryjnych w niezbędnym czasie. Plan zapewnienia ciągłości działania i plany awaryjne są na bieżąco aktualizowane. Testy warunków skrajnych Zespół ds. Ryzyka jest odpowiedzialny za przeprowadzanie testów warunków skrajnych przynajmniej raz na rok. Testy warunków skrajnych są wykonywane przy wykorzystaniu narzędzia do kalkulacji kapitału wewnętrznego i analizy scenariuszowej. Przygotowane scenariusze opierają się na zgromadzonych informacjach na temat zdarzeń i strat operacyjnych oraz wiedzy eksperckiej. b) Ryzyko biznesowe IAM podjęła decyzję o zarządzaniu ryzykami biznesowym, makroekonomicznym oraz strategicznym w ramach jednego procesu. Wiąże się to z silnym powiązaniem tych ryzyk i znaczącym oddziaływaniem zmian warunków makroekonomicznych na jakość realizacji decyzji strategicznych, a co za tym idzie na skalę i dochodowość działalności maklerskiej prowadzonej przez IAM. Wartość aktywów w zarządzaniu w znacznej mierze zależy od kondycji gospodarki, poziomu optymizmu inwestorów i ich skłonności do szukania mniej lub bardziej ryzykownych sposobów lokowania oszczędności (tj. awersji do ryzyka). Stąd też IAM regularnie obserwuje wskaźniki makroekonomiczne w ramach zarządzania ryzykiem biznesowym, makroekonomicznym oraz strategicznym. Testy warunków skrajnych Z uwagi na powiązanie pomiędzy omawianymi ryzykami testy warunków skrajnych przeprowadzane są wspólnie dla wszystkich ryzyk. Omawiane trzy ryzyka mają wpływ na wartość aktywów klientów, która w sposób bezpośredni wpływa na przychody IAM.

16 c) Ryzyko kredytowe Źródłami ryzyka kredytowego w IAM są: 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych, 2) należności od klientów, 3) dłużne papiery wartościowe, 4) inne należności. Istotne aspekty ryzyka kredytowego są identyfikowane raz do roku w ramach procesu ICAAP: Kierownik Zespołu ds. Ryzyka przesyła kierownikom jednostek ankietę identyfikacji i oceny istotności ryzyk Kierownicy wypełniają i przesyłają ankietę do Kierownika Zespołu ds. Ryzyka Kierownik Zespołu ds. Ryzyka tworzy listę ryzyk wykorzystując aniety i wiedzę ekspercką Dodatkowo, kierownicy poszczególnych jednostek mają także możliwość zgłoszenia ryzyka w dowolnym momencie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia ryzyka. Formy zabezpieczeń ryzyka kredytowego IAM nie przyjmuje zabezpieczeń z uwagi na charakter ekspozycji kredytowych, a w szczególności ze względu na to, że: 1) IAM nie udziela pożyczek, lub 2) pozycje obciążone ryzykiem kredytowym wynikają z: zobowiązań klientów z tytułu naliczonej, a niepobranej (lub niezapłaconej) opłaty za zarządzanie, depozytów bankowych, środków IAM przechowywanych na rachunkach bankowych, dłużnych papierów wartościowych IAM nabytych w ramach portfela niehandlowego. W ramach umów o zarządzanie portfelami IAM posiada pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem klienta, w tym także możliwość pobierania z niego opłat za zarządzanie. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka kredytowego W celu przestrzegania norm ostrożnościowych w zakresie ryzyka kredytowego w IAM ustalane są limity wewnętrzne na poziomie zapewniającym niedopuszczenie do wystąpienia przekroczeń limitów koncentracji zaangażowań oraz limitów dużych zaangażowań. W IAM występują dwa rodzaje limitów mające na celu ograniczenia ryzyka koncentracji: limity lokaty środków w banku, limity inwestycji w dłużne papiery wartościowe. Nie rzadziej niż raz do roku oraz w przypadku zajścia istotnych zmian w otoczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym IAM przeprowadzana jest analiza wysokości limitów lokaty środków w bankach oraz limitów inwestycji. W przypadku zmiany poziomu limitów, nowe poziomy są akceptowane przez Zarząd IAM.

17 Pomiar ryzyka kredytowego W celu analizy i oceny narażenia IAM na ryzyko kredytowe, Zespół ds. Ryzyka wykorzystuje m.in.: 1) informacje o stratach z tytułu ryzyka kredytowego, 2) informacje o opóźnieniach w spłacie wymagalnych należności IAM (powyżej 5 dni roboczych), 3) informacje o sytuacji finansowej banków, w których IAM posiada zaangażowania, oraz 4) emitentów papierów wartościowych, będących w posiadaniu IAM, 5) testy warunków skrajnych. d) Ryzyko rynkowe Potencjalnymi źródłami ryzyka rynkowego w IAM są: 1) zmienność stóp procentowych, 2) zmienność kursów walut. W działalności IAM ryzyko stopy procentowej występuje tylko po stronie aktywów. Z uwagi na wąski zakres usług maklerskich świadczonych przez IAM tj. zarządzanie aktywami, ryzyko stopy procentowej przejawia się w podejmowanych przez IAM decyzjach inwestycyjnych w zakresie własnych środków pieniężnych. Z osiągniętych przychodów IAM w pierwszej kolejności finansuje bieżące koszty działalności, a nadwyżki środków pieniężnych utrzymuje na rachunkach bankowych w formie lokat bankowych o różnym terminie zapadalności oraz inwestuje w instrumenty dłużne. Ryzyko zmienności kursów walutowych występuje zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów IAM. W przypadku zmiany kompozycji aktywów i/lub pasywów IAM, w szczególności w przypadku podjęcia decyzji o możliwości nabywania i zbywania innych instrumentów finansowych na rachunek własny, lista źródeł ryzyka rynkowego może ulec zmianie. Pomiar i monitoring ryzyka rynkowego IAM mierzy ryzyko rynkowe przy pomocy następujących miar: 1) Macaulay duration, 2) modified duration, 3) PV01, 4) wpływ scenariusza zmian stóp procentowych o 200 punktów bazowych na wartość lokat bankowych oraz dłużnych papierów wartościowych, 5) wpływ scenariusza deprecjacji i aprecjacji złotego w stosunku do walut w bilansie IAM na wartość aktywów i zobowiązań finansowych IAM. Limity w zakresie ryzyka rynkowego Poziom limitów w zakresie ryzyka rynkowego jest adekwatny do ponoszonego ryzyka i profilu działalności. W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej IAM wprowadziła limit dotyczący maksymalnej duracji portfela. W zakresie ryzyka walutowego IAM nie wprowadziła limitów, ponieważ ryzyko to wynika wyłącznie z prowadzonej działalności podstawowej tj. zarządzania aktywami (np. opłaty za serwisy informacyjne, prowizje). IAM nie posiada portfela handlowego, w związku, z czym nie ustaliła limitów dla portfela handlowego.

18 Testy warunków skrajnych W ramach testów warunków skrajnych badany jest wpływ scenariusza zmian stóp procentowych o 200 punktów bazowych na wartość lokat bankowych oraz dłużnych papierów wartościowych. Zespół ds. Ryzyka oblicza efekt aprecjacji i deprecjacji złotego na pozycje bilansu denominowane w walutach obcych. Analiza polega na ocenie wpływu 25% aprecjacji lub deprecjacji złotego w stosunku do walut w bilansie IAM. Ze względu na brak portfela handlowego i nieznaczny wpływ strat z tytułu ryzyka rynkowego, IAM nie szacuje wpływu potencjalnych strat z tytułu ryzyka rynkowego na wynik finansowy. Wyniki testów warunków skrajnych Wynik testu warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej na r.: Przy założeniu wzrostu stóp procentowych o 200 punktów bazowych kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka stopy procentowej wyniesie 3 029,05 PLN. Wynik testu warunków skrajnych dla ryzyka walutowego na r.: W wyniku analizy potencjalnego scenariusza 25% deprecjacji i aprecjacji złotego w stosunku do walut w bilansie IAM, wartość krótkiej pozycji walutowej wynosi ,29 PLN. Weryfikacja metodologii pomiaru ryzyka Zespół ds. Ryzyka dokonuje przeglądu metodologii pomiaru ryzyka rynkowego wynikającego ze zmienności stóp procentowych i kursów walutowych nie rzadziej niż raz do roku. W ramach przeglądu weryfikowane są: założenia scenariuszy, wyniki pomiaru. Wnioski z przeglądu przedstawiane są Zarządowi. Ponadto metodologia pomiaru ryzyka rynkowego objęta jest niezależnym przeglądem w ramach audytu wewnętrznego. e) Ryzyko płynności Potencjalnymi źródłami ryzyka płynności w IAM są: 1) zobowiązania finansowe ze szczególnym uwzględnieniem ich terminów płatności, 2) ewentualne opcjonalności wbudowane w zobowiązania finansowe, 3) ewentualne opcjonalności wbudowane w aktywa finansowe. Stabilność źródeł finansowania: Źródła finansowania IAM charakteryzują się dużą stabilnością. Poziom stabilności źródeł finansowania jest adekwatny do poziomu ryzyka i rodzaju działalności, gdyż: zapotrzebowanie na środki pieniężne w ramach działalności podstawowej jest w pełni pokryte aktywami charakteryzującymi się wysoką płynnością, w IAM nie odnotowano dotychczas problemów z płynnością, IAM nie finansuje się z kapitałów obcych.

19 Przyjęte przez IAM zasady zarządzania ryzykiem płynności opracowane w Procedurze zarządzania ryzykiem płynności w IPOPEMA Asset Management S.A. wynikają z niskiego według oceny IAM ryzyka utraty płynności oraz są elementem ogólnej strategii zarządzania ryzykiem przyjętej przez IAM. Strategią zarządzania ryzykiem płynności IAM jest finansowanie się z kapitału własnego, który jest bardzo stabilnym źródłem finansowania. Kluczowym elementem zarządzania płynnością bieżącą IAM jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu gotówki bądź portfela aktywów płynnych, możliwego do zbycia w odpowiednio krótkim czasie, aby uzupełnić niedobór środków. Pomiar i monitoring ryzyka płynności IAM mierzy ryzyko płynności przy pomocy następujących miar: 1) analiza luki płynności (urealnione zestawienie terminów płatności aktywów i zobowiązań finansowych), 2) wskaźniki płynności, 3) analiza bufora płynności. Testy warunków skrajnych Zespół ds. Ryzyka analizuje bufor płynności. Analiza bufora płynności polega na wyznaczeniu maksymalnego tenora czasowego, do którego IAM posiada wystarczające zasoby płynności w warunkach skrajnych. Warunki skrajne mogą wynikać z kryzysu na rynkach finansowych, kryzysu zaufania do IAM lub obu tych zjawisk jednocześnie. f) Ryzyko reputacji Źródłem ryzyka reputacji mogą być m.in.: 1) przynależność do grupy kapitałowej, wobec czego potencjalne negatywne zdarzenia dotyczące innych podmiotów mogą mieć negatywny wpływ na reputację całej grupy kapitałowej, 2) ryzyko pogorszenia reputacji wynikające z negatywnej oceny IAM przez Komisję Nadzoru Finansowego np. w wyniku przeprowadzanych kontroli, 3) sprawy sądowe, głównie dotyczące relacji z klientami, 4) niezachowanie należytej staranności w kontaktach handlowych z klientami IAM. Reputacja jest największą wartością IAM. Polityki mają na celu przybliżenie oczekiwań IAM w zakresie ochrony dobrego imienia i reputacji. Przestrzeganie polityk i procedur jest podstawowym wymogiem stawianym wszystkim pracownikom IAM. Nieprzestrzeganie polityk lub procedur będzie stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, którego efektem może być dyscyplinarne zwolnienie pracownika. Monitorowanie ryzyka reputacji W ramach bieżącego monitoringu sytuacji związanej z wizerunkiem IAM brane są pod uwagę m.in.: 1) negatywne informacje prasowe dotyczące IAM, 2) wskaźniki obsługi klientów, 3) liczba reklamacji zgłaszanych przez klientów, 4) liczba uznanych reklamacji, 5) średnia wartość zgłoszonej reklamacji. Za monitorowanie powyższych informacji i wskaźników odpowiada Zespół ds. Ryzyka.

20 10. Opis metod stosowanych przez IPOPEMA Asset Management S.A. do ustalania kapitału wewnętrznego, stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności maklerskiej 1 1) Ryzyko operacyjne Metodyka pomiaru ryzyka operacyjnego oparta jest na oszacowaniu wysokości kapitału wewnętrznego w oparciu o analizę scenariuszową 2. Do kalkulacji kapitału wewnętrznego wykorzystywane jest narzędzie w MS Excel (Ryzyko operacyjne_kapital_wewnetrzny_iam.xls), zwane dalej: Excel. Szacowanie kapitału potrzebnego na pokrycie ryzyka w oparciu o ekspercką analizę scenariuszową Użytkownik przygotowuje scenariusz dla każdego (ryzykownego z jego punktu widzenia) rodzaju zdarzenia. Do formularza wprowadzane są informacje, które są szczegółowo opisane w instrukcji do pliku Excel wykorzystywanego do kalkulacji kapitału wewnętrznego i stress testów. W zakładce Baza_scenariuszy w Excelu widoczne są wszystkie zdefiniowane scenariusze, które zostały przygotowane na potrzeby kalkulacji kapitału wewnętrznego. Postać rozkładów i parametryzacja obliczeń Do modelowania częstotliwości wystąpienia straty wykorzystany jest rozkład Poissona 3. Rozkład dotkliwości strat Do kalkulacji rozkładu dotkliwości strat w Excelu przyjęty został rozkład log-normalny. Zagregowana wartość kapitału wewnętrznego dla pojedynczego scenariusza 1 Procedura ICAAP w IPOPEMA Asset Management S.A. określa szczegółowy opis metod stosowanych przy ustalaniu kapitału wewnętrznego Spółki. 2 Prezentowana metoda odpowiada metodzie wykorzystywanej do modelowania ryzyka operacyjnego zwanego Scenario Based Advanced Measurement Approach, z wykorzystaniem, której wyznaczany jest OpVar przy wybranym kwantylu rozkładu. Scenariuszem nazywamy potencjalne zdarzenie z zakresu ryzyka operacyjnego. Ocena ryzyka polega na określeniu w zadanym horyzoncie czasowym częstotliwości wystąpienia zdarzenia, oceny wystąpienia straty oczekiwanej i nieoczekiwanej. 3 Rozkład Poissona został przyjęty ze względu na to, że jest to rozkład najczęściej wykorzystywany w praktyce przy proponowanym podejściu do modelowania częstotliwości wystąpienia straty w zadanym okresie.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. IPOPEMA Securities S.A. upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, Lipiec 2013 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Warszawa, Maj 2012 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce. 4 3.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. KAPITAŁY NADZOROWANE...3 II. WYMOGI KAPITAŁOWE...5 1.1. WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A.

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A. INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A. Niniejsza Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego W Investments S.A. według stanu na dzień 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r. 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Kapitały nadzorowane... 4 3. Wymogi kapitałowe... 5 3.1 Ryzyko kredytowe informacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. Niniejsza Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Consus S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r. Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r. Przedstawione informacje są prezentowane w ujęciu skonsolidowanym na podstawie danych DFP

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r. 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Kapitały nadzorowane... 4 3. Wymogi kapitałowe... 5 3.1 Ryzyko kredytowe informacja

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna. IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka Informacyjna. IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka Informacyjna IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, rok 2013 Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka Informacyjna IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jutrosinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z dnia 29.01.2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/1/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy dokument określa zasady i zakres przedmiotowy upowszechniania informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2013

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2013 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2013 BZ WBK Asset Management S.A.. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje upowszechniane na podstawie Polityki Informacyjnej DMBH dane za okres kończący się 31 grudnia 2012 roku

Informacje upowszechniane na podstawie Polityki Informacyjnej DMBH dane za okres kończący się 31 grudnia 2012 roku ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa T (+48 22) 690 39 44 F (+48 22) 690 39 43 e-mail: dmbh@citi.com Załącznik do Uchwały Zarządu DMBH z dnia 23 lipca 2013 r. Informacje upowszechniane na podstawie Polityki

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedury identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners S.A.

Procedury identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. Procedury identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. zatwierdzone przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmienione przez Zarząd dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ZA OKRES

DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ZA OKRES DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Warszawa, Lipiec 2011 Wstęp Niniejszy dokument stanowi realizację Polityki Informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Rozdział 2 Zasady polityki informacyjnej... 3

SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Rozdział 2 Zasady polityki informacyjnej... 3 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sławnie Sławno, grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Definicje... 2 Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Warszawa, Grudzień 2011 1. Wstęp Niniejszy dokument określa zasady i zakres przedmiotowy upowszechniania informacji

Bardziej szczegółowo