Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. KAPITAŁY NADZOROWANE...3 II. WYMOGI KAPITAŁOWE WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW RYZYKA RYZYKO KREDYTOWE STRUKTURA EKSPOZYCJI ZASADY PRZYPISYWANIA WAG RYZYKA DLA EKSPOZYCJI NA POSZCZEGÓLNE PODMIOTY WSPÓŁCZYNNIK ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ...8 III. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO...1 Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 2 z 11

3 WSTĘP Niniejszy Raport stanowi realizację Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej, wynikającej z postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 29 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. 29 Nr 21, poz. 1615, z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte w niniejszym Raporcie dotyczą Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (DM BZ WBK, Dom Maklerski) według stanu na 31 grudnia 212 roku i swoim zakresem obejmują: kapitały nadzorowane; wymogi kapitałowe; adekwatność kapitału wewnętrznego. Dom Maklerski zarządza szeregiem ryzyk, w tym ryzykiem rynkowym, operacyjnym, kredytowym, płynności i biznesowym. Celem zarządzania ryzykiem jest zapewnienie, iż DM BZ WBK, powiększając wartość dla akcjonariuszy, będzie podejmować ryzyko w sposób świadomy i kontrolowany. W celu identyfikacji i pomiaru podejmowanego ryzyka, a także dla regularnego ustalania odpowiednich limitów odzwierciedlających poziom akceptacji ryzyka, DM BZ WBK utrzymuje polityki oraz procedury zarządzania ryzykiem. Ponadto DM BZ WBK w sposób ciągły udoskonala metody zarządzania ryzykiem, uwzględniając zarówno zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, rynkowym, jak i prawnym. Od 1 stycznia 21 roku DM BZ WBK podlega zasadom wyliczania całkowitego wymogu kapitałowego określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 29 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. 29 Nr 24, poz.1571, z późniejszymi zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem MF w sprawie wymogów kapitałowych. W 212 roku DM BZ WBK obliczał całkowity wymóg kapitałowy (kapitał regulacyjny) z wykorzystaniem metod podstawowych: ryzyko rynkowe podstawowe metody pomiaru, ryzyko kredytowe metoda standardowa, ryzyko operacyjne metoda podstawowego wskaźnika. Kapitał wewnętrzny stanowiący pokrycie dla zidentyfikowanych ryzyk istotnych szacowany jest z wykorzystaniem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka oraz z uwzględnieniem wyników testów warunków skrajnych. W okresie od stycznia do grudnia 212 roku relacja poziomu kapitałów nadzorowanych do wymogu kapitałowego kształtowała się powyżej minimalnej wartości wymaganej przez Ministra Finansów, a kontrolowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prezentowane w raporcie dane liczbowe, które wyrażone są w złotych polskich, zostały zaokrąglone do jedności. I. KAPITAŁY NADZOROWANE W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego DM BZ WBK posiada kapitały nadzorowane dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. Dom Maklerski oblicza kapitały nadzorowane stanowiące sumę kapitałów podstawowych, kapitałów uzupełniających II kategorii i kapitałów uzupełniających III kategorii, zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 12 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 3 z 11

4 Tabela 1 Zestawienie kapitałów nadzorowanych stan na dzień r. Lp. Kapitały nadzorowane PLN I Kapitały podstawowe Kapitały zasadnicze kapitał (fundusz) zakładowy wpłacony i zarejestrowany, z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy kapitał (fundusz) zapasowy pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe pomniejszenia kapitałów zasadniczych zgodnie z 2 ust.6 zał Dodatkowe pozycje kapitałów podstawowych 2.1. niepodzielony zysk z lat ubiegłych 2.2. zysk w trakcie zatwierdzania 2.3. zysk netto (z bieżącej działalności) 3. Pozycje pomniejszające kapitały podstawowe akcje własne 3.2. wartość firmy 3.3. pozostałe wartości niematerialne i prawne niepokryta strata z lat ubiegłych 3.5. strata w trakcie zatwierdzania 3.6. strata netto (z bieżącej działalności) 3.7 strata, o której mowa w 15 ust.1 Rozporządzenia 4. Inne pomniejszenia kapitałów podstawowych 4.1. akcje i udziały instytucji i zakładów ubezpieczeń 4.2. pożyczki podporządkowane udzielone instytucjom i zakładom ubezpieczeń, zaliczone do ich kapitałów własnych 4.3. pomniejszenia wynikające z 2 ust.4 zał kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych 5. Pomniejszenie wynikające z 7 ust.3 zał. 12 II Kapitały uzupełniające II kategorii Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 5 lat Wysokość zobowiązań podporządkowanych z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 5 lat uwzględnianych w poziomie kapitałów uzupełniających II kategorii 1.3. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności Dodatkowe pozycje wynikające z aktualizacji wartości i rezerw zgodnie z 6 zał Pozycje pomniejszające kapitały uzupełniające II kategorii 2.1. akcje i udziały instytucji i zakładów ubezpieczeń 2.2. pożyczki podporządkowane udzielone instytucjom i zakładom ubezpieczeń, zaliczone do ich kapitałów własnych 2.3. pomniejszenia wynikające z 2 ust.4 zał kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych 3. Wysokość kapitałów uzupełniających II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów III Kapitały uzupełniające III kategorii Zysk rynkowy Strata na operacjach zaliczonych do portfela niehandlowego 1.3. Zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 2 lata Wysokość zobowiązań podporządkowanych z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 2 lata uwzględnianych w poziomie kapitałów uzupełniających III kategorii 1.4. Wysokość kapitałów III kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów I+II+III Razem kapitały nadzorowane Obliczenia poziomu kapitałów nadzorowanych uzależnione są od rozmiaru prowadzonej działalności. Dom Maklerski w całym 212 roku posiadał znaczącą skalę działalności, w związku z czym poziom Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 4 z 11

5 kapitałów nadzorowanych stanowił sumę kapitałów podstawowych, kapitałów uzupełniających II kategorii oraz kapitałów uzupełniających III kategorii. DM BZ WBK uwzględnia kapitały uzupełniające II kategorii w poziomie kapitałów nadzorowanych w kwocie, która nie jest wyższa od wartości kapitałów podstawowych pomniejszonych o pozycje określone w 2 ust. 2 załącznika nr 12 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych. DM BZ WBK uwzględnia kapitały uzupełniające III kategorii w poziomie kapitałów nadzorowanych wówczas, gdy suma składników kapitałów uzupełniających III kategorii jest dodatnia, w kwocie, która nie jest wyższa od łącznej wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka: - rynkowego, - rozliczenia, dostawy, kredytowego kontrahenta, - przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań do wysokości sumy wymogów kapitałowych dla ryzyka przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań obliczonej zgodnie z 9 ust. 5 pkt 1 lit a załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych. W przypadku, gdy suma kapitałów uzupełniających III kategorii jest wartością niedodatnią, kapitały uzupełniające III kategorii uwzględniane w kapitałach nadzorowanych wynoszą zero. Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 212 roku wynosił PLN i obejmował: akcji imiennych serii A oraz akcji imiennych serii B. Wartość nominalna jednej akcji każdej serii wynosi 1 PLN. Wszystkie wyemitowane akcje serii A zostały w pełni opłacone, natomiast akcje serii B zostały wniesione aportem w związku z fuzją domów maklerskich WBK S.A. oraz BZ S.A. Akcjonariuszem dominującym DM BZ WBK jest Bank Zachodni WBK S.A. posiadający akcji serii A oraz akcji serii B stanowiących łącznie 99,99% kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kapitał ten nie podlega podziałowi. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy z zysku netto powinny wynosić co najmniej 8% zysku netto do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wartości równej co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego. Wysokość odpisu uchwalana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DM BZ WBK. Wartość kapitału zapasowego na dzień 31 grudnia 212 roku wynosiła PLN. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wartość kapitału rezerwowego na dzień 31 grudnia 212 roku wyniosła PLN. Na dzień 31 grudnia 212 roku wartości niematerialne i prawne zostały wycenione w bilansie na poziomie PLN. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest z różnic z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży z uwzględnieniem odroczonego podatku dochodowego. Na dzień 31 grudnia 212 roku wartość kapitału z aktualizacji wyceny wyniosła PLN. Zysk rynkowy wyliczany zgodnie z 17 Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych na dzień 31 grudnia 212 roku wyniósł PLN. II. WYMOGI KAPITAŁOWE Dom Maklerski wylicza całkowity wymóg kapitałowy (kapitał regulacyjny) zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie wymogów kapitałowych. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych, DM BZ WBK wylicza i monitoruje kapitał regulacyjny z tytułu: a) ryzyka rynkowego, w łącznej kwocie następujących pozycji: Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 5 z 11

6 łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka pozycji obliczony w sposób określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych, w tym: łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen instrumentów kapitałowych, łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych, łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów, łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego obliczony w sposób określony w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych; b) ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta obliczony w sposób określony w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych; c) ryzyka kredytowego obliczony w sposób określony w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych; d) ryzyka operacyjnego obliczony w sposób określony w załączniku nr 11 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych; e) przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań obliczony w sposób określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych. DM BZ WBK oblicza wysokość kapitału na pokrycie ryzyk Filaru I z wykorzystaniem następujących metod: ryzyko rynkowe podstawowe metody pomiaru, ryzyko kredytowe metoda standardowa, ryzyko operacyjne metoda podstawowego wskaźnika Wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka Całkowity wymóg kapitałowy DM BZ WBK na dzień 31 grudnia 212 roku wyniósł PLN, w tym z tytułu: ryzyka rynkowego: PLN; ryzyka kredytowego: PLN; ryzyka operacyjnego: PLN. Wykres 1 Procentowy udział wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka w całkowitym wymogu kapitałowym stan na dzień r. Procentowy udział poszczególnych wymogów kapitałowych w całkowitym wymogu kapitałowym - stan na dzień r. ryzyko rynkowe; 3,37% ryzyko kredytowe; 42,37% ryzyko operacyjne; 54,26% Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 6 z 11

7 Największą pozycję w całkowitym wymogu kapitałowym DM BZ WBK stanowił wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego, który na dzień 31 grudnia 212 roku wynosił 54,26% wymogu kapitałowego ogółem. DM BZ WBK zarządza ryzykiem operacyjnym jako jednym z najbardziej istotnych ryzyk w swojej działalności, wykorzystując w tym celu identyfikację i monitoring obszarów szczególnie narażonych na ryzyko operacyjne i generujących nadmierne koszty, ciągłą optymalizację istniejących procesów, wdrażanie mitygantów dla rozpoznanych obszarów ryzyka operacyjnego, stosowanie limitów kontrolnych oraz transfer ryzyka poprzez zawieranie stosownych polis ubezpieczeniowych. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego stanowił 42,37% kapitału regulacyjnego, natomiast udział kapitału na pokrycie ryzyka rynkowego w całkowitym wymogu kapitałowym wyniósł 3,37%. Tabela 2 Zestawienie wielkości wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka stan na dzień r. Lp. Wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka PLN 1. Ryzyko rynkowe Ryzyko cen instrumentów kapitałowych Ryzyko szczególne cen instrumentów kapitałowych Ryzyko ogólne cen instrumentów kapitałowych Ryzyko cen towarów 1.3. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych Ryzyko ogólne stóp procentowych Ryzyko cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Ryzyko walutowe 2. Ryzyko rozliczenia, dostawy oraz ryzyko kredytowe kontrahenta 3. Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań Całkowity wymóg kapitałowy Ryzyko kredytowe struktura ekspozycji DM BZ WBK wyliczając kapitał z tytułu ryzyka kredytowego, każdą ekspozycję zalicza do jednej z klas ekspozycji zgodnie z 2 ust. 1 załącznika nr 6 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych. Tabela 3 Zestawienie aktywów i zobowiązań pozabilansowych w poszczególnych klasach ekspozycji stan na dzień r. [PLN] Wartość Lp. Klasa ekspozycji Aktywa wymogu Wartość ważone kapitałowego ekspozycji ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego 1 Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych 2 Ekspozycje wobec samorządów terytorialnych i władz lokalnych Ekspozycje wobec podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej 4 Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju 5 Ekspozycja wobec organizacji międzynarodowych 6 Ekspozycje wobec instytucji Ekspozycje wobec przedsiębiorców Ekspozycje detaliczne Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 1 Ekspozycje przeterminowane Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 7 z 11

8 11 Ekspozycje należące do kategorii wysokiego ryzyka 12 Ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych 13 Ekspozycje sekurytyzacyjne 14 Ekspozycje krótkoterminowe wobec instytucji i przedsiębiorców 15 Ekspozycje z tytułu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 16 Inne ekspozycje Ekspozycje razem W strukturze ekspozycji kredytowych DM BZ WBK dominują ekspozycje zaklasyfikowane jako ekspozycje wobec instytucji (93,97% ekspozycji ogółem), w tym przede wszystkim wobec Banku Zachodniego WBK (Bank) będącego podmiotem dominującym względem DM BZ WBK. Dom Maklerski ekspozycjom wobec Banku przypisuje wagę ryzyka 2% (do 3 miesięcy) i 5% (powyżej 3 miesięcy), skutkiem czego wartość wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka kredytowego z tytułu posiadanych ekspozycji wobec instytucji stanowi 8,2% łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Zasady przypisywania wag ryzyka dla ekspozycji na poszczególne podmioty Wagi ryzyka zastosowane przez DM BZ WBK w kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego według metody standardowej oparte są o zapisy przedstawione w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MF w sprawie wymogów kapitałowych. Wagę ryzyka przypisuje się zgodnie z klasą, do której należy dana ekspozycja. Poszczególnym klasom ekspozycji oraz należącym do nich podmiotom przypisane zostały następujące wagi ryzyka: - ekspozycja wobec podmiotu dominującego waga ryzyka 2% (do 3 miesięcy) i 5% (powyżej 3 miesięcy), - ekspozycja wobec instytucji: izb rozliczeniowych KDPW_CCP S.A, KDPW S.A. do 3 miesięcy waga ryzyka 2%, izb rozliczeniowych KDPW_CCP S.A., KDPW S.A. powyżej 3 miesięcy waga ryzyka 5%, izby rozliczeniowej KDPW_CCP S.A. z tytułu transakcji pochodnych waga ryzyka %, banki krajowe i zagraniczne waga ryzyka 2%, pozostałe instytucje waga ryzyka 2%, - ekspozycja wobec Skarbu Państwa waga ryzyka %, - ekspozycja wobec podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej waga ryzyka 1%, - ekspozycja wobec klientów detalicznych waga ryzyka 75%, - ekspozycja wobec przedsiębiorców waga ryzyka 1%, - ekspozycje przeterminowane waga ryzyka 15%, - inne ekspozycje w tym: rzeczowe aktywa trwałe z wagą ryzyka 1%; rozliczenia międzyokresowe z wagą ryzyka 1%; rozliczenia z kontrahentami, których tożsamości nie można ustalić z wagą ryzyka 1%; podatek odroczony z wagą ryzyka 15% Współczynnik adekwatności kapitałowej Dom Maklerski generuje i utrzymuje kapitał na poziomie pozwalającym na prowadzenie działalności, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nadzorczych i przepisów wewnętrznych oraz oczekiwań akcjonariuszy co do wzrostu zysków z działalności. Polityka DM zakłada utrzymanie silnej bazy kapitałowej, jej rozwój (na ile to konieczne) oraz jej efektywne wykorzystanie w celu optymalizacji zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy, zachowując jednocześnie ostrożnościowe relacje między bazą kapitałową a ryzykami związanymi z prowadzoną działalnością biznesową. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 8 z 11

9 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nakłada na Dom Maklerski obowiązek utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie nie niższym, niż wyższa z dwóch wartości: całkowitego wymogu kapitałowego (kapitał regulacyjny) i kapitału wewnętrznego. Na dzień 31 grudnia 212 relacja poziomu kapitałów nadzorowanych do wymogu kapitałowego dla DM BZ WBK kształtowała się powyżej wymaganej przez Ministra Finansów minimalnej wartości. Uwzględniając wymóg kapitałowy DM BZ WBK w wysokości PLN oraz kapitały nadzorowane na poziomie PLN nadzorczy wskaźnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 3,14 i był wyższy niż na koniec 211 roku o 17% oraz wyższy niż na początku 21 roku 1 o 52%. Umocnienie pozycji kapitałowej w stosunku do poprzedniego roku zostało uzyskane dzięki pozostawieniu w DM BZ WBK zysku z lat ubiegłych 2, który powiększył kapitały nadzorowane oraz zmianie przepisów prawnych w 212 w zakresie wyłączenia z wymogu kapitałowego ekspozycji z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania DM wobec KDPW_CCP. W 212 roku nie wystąpiły okresy, w których wymóg kapitałowy kształtował się powyżej poziomu kapitałów nadzorowanych. Wykres 2 Zmiany podstawowych miar adekwatności kapitałowej DM BZ WBK Zmiany podstawowych miar adekwatności kapitałowej DM BZ WBK ,14 2,33 2,6 1,52 1/1/21 31/12/21 31/12/211 31/12/212 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, kapitały nadzorowane [mln PLN] lewa skala wymóg kapitałowy [mln PLN] lewa skala nadzorczy wskaźnik adekwatności kapitałowej prawa skala Bufor kapitałowy (nadwyżka kapitałów nadzorowanych nad wymogiem kapitałowym) pokrywa pozostałe ryzyka działalności DM nieuwzględnione w katalogu ryzyk istotnych oraz stanowi rezerwę na ryzyka generowane przez nowe projekty. 1 Do końca 29 roku DM BZ WBK obliczał wartość wymogów kapitałowych zgodnie z zasadami Basel I (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 26 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów Dz. U. z 26 r. Nr 67, poz. 479). Począwszy od stycznia 21 roku, DM wylicza wartość kapitału regulacyjnego zgodnie z postanowieniami Nowej Umowy Kapitałowej (NUK, Basel II). 2 W dniu 23 marca 212 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję zgodną z rekomendacją Zarządu DM BZ WBK, tym samym nie wypłacono dywidendy w roku 212. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 9 z 11

10 III. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO Dom Maklerski definiuje kapitał wewnętrzny jako oszacowaną wielkość kapitału wymaganą do zabezpieczenia DM BZ WBK przed skutkami wystąpienia nieoczekiwanych strat, które mogłyby zagrozić jego działalności. Podstawowym celem procesu ICAAP jest powiązanie profilu ryzyka, zarządzania ryzykiem oraz wielkości kapitału wewnętrznego w jedną całość zapewniającą bezpieczeństwo prowadzenia działalności podmiotu. Dom Maklerski jest zobowiązany posiadać odpowiedni proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (tzw. proces ICAAP) obejmujący wszystkie kluczowe elementy planowania i zarządzania kapitałem (w tym agregację kapitału z tytułu różnych rodzajów ryzyka) oraz prowadzący do generowania odpowiedniego poziomu kapitału na pokrycie ryzyk, na które DM jest lub może być narażony w niedalekiej przyszłości. Proces szacowania kapitału wewnętrznego musi zatem być odpowiedni do charakteru, skali i złożoności działalności Domu Maklerskiego. W tym celu opracowany został proces oceny obejmujący następujące elementy: identyfikacja ryzyk istotnych; szacowanie i alokowanie kapitału wewnętrznego; agregacja kapitału na pokrycie ryzyk; testy warunków skrajnych; monitoring poziomu kapitałów nadzorowanych w stosunku do oszacowanego wymogu kapitałowego. W wyniku przeprowadzonego procesu aktualizacji listy ryzyk istotnych w grudniu 212 roku zostały zidentyfikowane, a następnie zatwierdzone przez Zarząd następujące ryzyka istotne: 1. ryzyko rynkowe: a. ryzyko instrumentów kapitałowych, b. ryzyko walutowe, c. ryzyko stóp procentowych, 2. ryzyko kredytowe: a. ryzyko upadłości emitenta papierów wartościowych będących w posiadaniu Domu Maklerskiego, b. ryzyko kontrahenta, w tym ryzyko kontrahenta z tytułu: - pośrednictwa w zawieraniu transakcji giełdowych, - nabywania papierów wartościowych na zlecenie, - upadłości banku przechowującego aktywa własne DM BZ WBK oraz aktywa klientów, - braku uzupełnienia płatności z tytułu limitu należności, - braku uzupełnienia płatności z tytułu depozytów zabezpieczających transakcje terminowe, - utraty przychodów należnych od podmiotów trzecich z tytułu faktur wystawionych przez DM, c. ryzyko koncentracji, 3. ryzyko operacyjne: a. ryzyko procesy, b. ryzyko ludzie, c. ryzyko systemy, d. ryzyko czynniki zewnętrzne, 4. ryzyko płynności: a. ryzyko finansowania płynności, b. ryzyko utrzymywania pozycji wymagających finansowania, 5. ryzyko biznesowe: a. ryzyko zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, b. ryzyko kapitałowe, c. ryzyko podjęcia niekorzystnych decyzji, d. ryzyko zmiany, e. ryzyko reputacji, f. ryzyko grupy kapitałowej. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 1 z 11

11 DM BZ WBK szacuje kapitał wewnętrzny na pokrycie zidentyfikowanych ryzyk istotnych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka oraz z uwzględnieniem wyników testów warunków skrajnych. Nie wszystkie zidentyfikowane ryzyka istotne wymagają zabezpieczenia w formie dodatkowego kapitału, Dom Maklerski wykorzystuje bowiem wewnętrzne mechanizmy kontrolne i działania zarządcze w celu zapobiegania materializacji ryzyk lub/i ograniczania ich wpływu na działalność DM BZ WBK. Dom Maklerski szacuje kapitał wewnętrzny od dnia 17 czerwca 21 roku, tj. od dnia wprowadzenia obowiązku wdrożenia procesu ICAAP w domach maklerskich. Wartość kapitału wewnętrznego na dzień 31 grudnia 212 roku zmalała w stosunku do końca 211 roku przede wszystkim z uwagi na niższą wartość wymogu z tytułu ryzyka koncentracji w kapitale wewnętrznym na pokrycie ryzyka kredytowego. Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego podlega regularnym przeglądom w okresach rocznych. Za całość procesów szacowania, utrzymywania i zarządzania kapitałem wewnętrznym, w tym także za procesy związane z oceną adekwatności tego kapitału w różnych warunkach ekonomicznych, łącznie z oceną wyników testów warunków skrajnych i ich wpływu na poziom kapitału wewnętrznego i adekwatność kapitałową odpowiedzialny jest Zarząd DM BZ WBK. Rada Nadzorcza DM BZ WBK sprawuje nadzór nad procesem szacowania kapitału wewnętrznego. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej DM BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. Strona 11 z 11

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY NADZOROWANE... 4 III. WYMOGI KAPITAŁOWE...

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 213 roku Warszawa, Lipiec 214 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce. 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej RDM Wealth Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej RDM Wealth Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej RDM Wealth Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 213 roku - sporządzona na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, Lipiec 2013 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce.

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Wstęp...3 I. Fundusze własne...3 1.1. Fundusze podstawowe...5 Fundusze zasadnicze...5

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2012 r. Warszawa, lipiec 2013

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, kwiecień 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Warszawa, Maj 2012 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce. 4 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2012 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2012 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2012 r. PUBLIC Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. IPOPEMA Securities S.A. upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1. Noble Securities S.A. informacje podstawowe Spółka Noble Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym.

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej: DM ALFA lub Dom Maklerski ). Stan na 31 grudnia 2010 roku na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A.

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A. INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A. Niniejsza Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego W Investments S.A. według stanu na dzień 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ. OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na r.

UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ. OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na r. UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na 31.12.2010 r. 1. Podstawowe informacje o OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. OPERA Dom Maklerski Sp. z

Bardziej szczegółowo

Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie. adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie. adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Wstęp... 3 I. Fundusze własne... 3 1.1. Fundusze podstawowe... 5 Fundusze zasadnicze...

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r. 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Kapitały nadzorowane... 4 3. Wymogi kapitałowe... 5 3.1 Ryzyko kredytowe informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) a INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) I. Wprowadzenie... 3 II. Fundusze własne... 3 III. Wymogi kapitałowe... 5 IV. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r. 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Kapitały nadzorowane... 4 3. Wymogi kapitałowe... 5 3.1 Ryzyko kredytowe informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. Niniejsza Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Consus S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. Niniejsza Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Consus S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Warszawa, Lipiec 2011 Wstęp Niniejszy dokument stanowi realizację Polityki Informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych...

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku Załącznik Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 214 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 44/215 z dnia 22.5.215 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej. Money Makers w 2012 roku. oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej. Money Makers w 2012 roku. oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Money Makers w 2012 roku oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania 1. Informacje wstępne Niniejszy dokument zawiera informacje podlegające

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową podlegające upowszechnianiu

Informacje związane z adekwatnością kapitałową podlegające upowszechnianiu Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką lub Invista DM SA) dotyczących adekwatności kapitałowej Spółki jest spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA

STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsza Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r. Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r. Przedstawione informacje są prezentowane w ujęciu skonsolidowanym na podstawie danych DFP

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat adekwatności kapitałowej Grupy Banku BPH SA według stanu na 31 grudnia 2007 (FILAR III)

Informacja na temat adekwatności kapitałowej Grupy Banku BPH SA według stanu na 31 grudnia 2007 (FILAR III) Informacja na temat adekwatności kapitałowej Grupy Banku BPH SA według stanu na 31 grudnia 2007 (FILAR III) Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE 3 II. INFORMACJE NT. FUNDUSZY WŁASNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ 5 1.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na r.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na r. Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2013 r. I. Podstawowe informacje o Domu Maklerskim Dom Maklerski "DF Capital Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Załącznik nr 5 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w SBL Skalmierzyce Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Do celów związanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Czerwiec 2014 1. Noble Securities S.A. informacje podstawowe Spółka Noble Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana,

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2012 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej UniCredit CAIB Poland S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej UniCredit CAIB Poland S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 roku Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej UniCredit CAIB Poland S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 roku Spis treści 1. Wstęp.............................................................. 3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej UniCredit CAIB Poland S.A. według stanu na 31 grudnia 2012 roku.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej UniCredit CAIB Poland S.A. według stanu na 31 grudnia 2012 roku. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej UniCredit CAIB Poland S.A. według stanu na 31 grudnia 2012 roku. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacje o kapitałach nadzorowanych... 3 2.1. Kapitały podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Polityki ( )

Załącznik nr 4 do Polityki ( ) Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe kwota Załącznik nr 4 do Polityki ( ) 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Przasnyszu według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Przasnyszu według stanu na dzień roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Przasnyszu według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych. 26 ust. 3 2 Zyski zatrzymane art. 26 ust. 1 lit. c

Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych. 26 ust. 3 2 Zyski zatrzymane art. 26 ust. 1 lit. c Załącznik nr 4 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w SBL Skalmierzyce Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/VII/15 z dnia 20 lutego 2015r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/I/15 z dnia 20 lutego 2015r. Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok I. Informacje ogólne: Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok 1. Bank Spółdzielczy w Hajnówce, zwany dalej Bankiem, z

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo