1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu"

Transkrypt

1 POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości, miejsc oraz formy ogłaszanych przez Kasę informacji w celu realizacji polityki informacyjnej poprzez udostępnianie członkom Kasy aktualnej i wiarygodnej informacji na temat Kasy,umożliwiającej pełną ocenę stabilności finansowej. 2 Zadania organów Kasy w zakresie polityki informacyjnej 1.Rada Nadzorcza zatwierdza uchwaloną przez Zarzad Kasy politykę informacyjną oraz sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym. 2.Zarząd Kasy a)odpowiada za kształtowanie zasad polityki informacyjnej,regulującej w szczególności : -zakres ogłaszanych informacji -częstotliwość ogłaszanych informacji -miejsce ogłaszania -zasady weryfikacji ogłaszanych informacji -zasady weryfikacji polityki informacyjnej b)zatwierdza każdorazowo informację do ogłoszenia 3 Zasady polityki informacyjnej 1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu Ujawniane informacje spełniają następujące wymogi: 1) kompleksowość, przedstawiająca aktualny obraz ryzyk związanych z działalnością Kasy; 2) przydatność i aktualność, pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Kasy; 3) wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji; 4) istotność i przydatność do oceny ryzyka Kasy 2.Zakres ogłaszanych inormacji Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują ; 1)dane ogólne o Kasie zawierające nr KRS,datę rozpoczęcia działalności,informację o miejscach prowadzenia działalności, 2)strukturę organizacyjną Kasy, 3) wartość wskaźnika funduszy własnych Kasy, 4) wartość współczynnika wypłacalności, 5) suma bilansowa 6)dane dotyczące biegłego rewidenta,który przeprowadził badanie sprawozdania za ostatni rok obrotowy Kasy(dane podawane w informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Kasy za ostatni rok obrotowy), 7) sprawozdanie finansowe oraz pozostałe informacje o których mowa w art 18, 2,pkt 3 ustawy prawo spóldzielcze 8)strategie i procesy zarządzania ryzykami zdefiniowanymi jako istotne, zakres ich pomiaru i raportowania oraz ograniczania 9.Informacje ogłaszane są w języku polskim.

2 3.Czestotliwość miejsce i forma ogłaszania 1)Informacje wymienione w ust.2 pkt 1-6 są ogłaszane w cyklach półrocznych. 2) Zakres informacji wymienionych w ust.2 pkt 1-6 jest podawany do wiadomości członków na tablicach informacyjnych w punktach obsługi klienta oraz na stronie internetowej 3)Strategie i procesy zarządzania ryzykami zdefiniowanymi jako istotne, zakres ich pomiaru, raportowania i ograniczania ogłaszane i udostępniane są w formie papierowej nie później niż 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w siedzibie Kasy, w pokoju Prezesa Zarządu w każdy poniedziałek w godz ) Sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez Biegłego Rwidenta ogłaszane i udostępniane jest w formie papierowej nie później niż 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w siedzibie Kasy, w pokoju Prezesa Zarządu w każdy poniedziałek w godz Natomiast w okresie 14 dni przed Zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli udostępnia się członkom Kasy zweryfikowane przez bieglego rewidenta sprawozdanie w każdy dzień roboczy w godz w miejscu jak wyżej. 5)Uchwały organów Kasy, protokoły obrad organów,protokoły lustracji oraz umowy zawierane z osobami trzecimi są udostępniane do zaznajamiania się w Siedzibie Kasy,w pokoju Prezesa Zarządu w każdy poniedziałek w godz z tym zastrzeżeniem,że Kasa może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi zgodnie z postanowieniami Statutu Kasy 9 ust.2,jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa,że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Kasy. 6) Rejestr członków Kasy można przeglądać w Siedzibie Kasy,w pokoju Prezesa Zarządu w każdy poniedziałek w godz )Ujawnieniu nie podlegają informacje,zgodnie zobowiązującym prawem niejawne, chronione. 8) Członek Kasy zamierzający skorzystać z uprawnienia dostępu do dokumentów,o których mowa wyżej winien zgłosić ten zamiar do sekretariatu Kasy i ustalić termin podając jednocześnie zakres dokumentów do których dostępu żąda. 4 Zasady weryfikacji ogłaszanych informacji Weryfikacji ogłaszanych informacji,przed ich ujawnieniem, dokonuje Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy. 5 Zasady weryfikacji Polityki informacyjnej Polityka informacyjna jest weryfikowana co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca roku następnego po zakończeniu danego roku sprawozdawczego, przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Zmiany zakresu ujawnianych informacji 6 Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku: 1) zmiany strategii Kasy 2) zmiany profilu ryzyka, 3) zmian w otoczeniu prawnym

3 7 Ujawnianie Polityki informacyjnej Polityka informacyjna Kasy podlega ogłoszeniu w formie papierowej i jest ujawniana i ogłaszana w jednostkach organizacyjnych Kasy, a także na stronie internetowej 8 Zasady i terminy udzielania odpowiedzi członkom Kasy Na pisemne zapytania członków Kasy odpowiedzi udziela się w terminie do 30 dni od dnia wpływu zapytania.odpowiedzi udziela Wiceprezes Zarządu Głowny Księgowy. Niniejsza Polityka obowiązuje od r., a została uchwalona uchwałą nr 1/2014 z dnia r Zarządu SKOK i zatwierdzona uchwałą nr 9/2014 z dnia Rady Nadzorczej SKOK

4 Częstotliwość raz w roku najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, tj. Zebranie Przedstawicieli. Formę w formie papierowej, w języku polskim. Miejsce Siedziba Banku w zakresie Informacji dotyczącej adekwatności kapitałowej podlegającej ogłoszeniu w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu, w pełnym zakresie wraz ze wszystkimi załącznikami - w gabinecie Prezesa Banku w każdy poniedziałek. Bank ujawnia strategię i opis procesów zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka obejmujące (w formie załączników), w tym: Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Instrukcje zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, tj.: kredytowym, płynności, stopy procentowej, operacyjnym, braku zgodności, innymi ryzykami. Polityki w zakresie zarządzania ryzykami tj. Założenia do planu zawierające polityki zarządzania ryzykami, które Bank zidentyfikował jako istotne w Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka Instrukcja sporządzania informacji zarządczej. Instrukcję oceny adekwatności kapitałowej, zawierającą zasady wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku wyciąg z Regulaminu wynagradzania. Informacje ilościowe w zakresie zmiennych składników wynagradzania stanowisk kierowniczych.

5 System informacji zarządczej w ramach ryzyk zidentyfikowanych jako istotne System informacji zarządczej w ramach ryzyka operacyjnego obejmuje: w okresach kwartalnych: Informacja na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych, Protokół z dokonania testu w zakresie Instrukcji Plany awaryjne zachowania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych, Analizę ryzyka operacyjnego. w okresach rocznych: Raport z realizacji umów outsourcingowych. Raport z zarządzania ryzykami i adekwatności kapitałowej przedkładany kwartalnie Radzie Nadzorczej zawiera syntetyczną informację na temat poziomu ryzyka operacyjnego, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwo jego występowania, wykorzystania limitów oraz jakości i skuteczności przyjętych metod zarządzania tym ryzykiem. 3.2 Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka kredytowego ( w tym ryzyka koncentracji zaangażowań, ryzyka ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie, ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych, ryzyka rezydualnego) System informacji zarządczej w ramach ryzyka kredytowego obejmuje analizę i raportowanie kluczowych limitów, wskaźników ryzyka w tym: w okresach miesięcznych: Raport o wykorzystaniu limitów koncentracji zaangażowań A, B, C oraz zaangażowań kapitałowych, w okresach kwartalnych: Raport o wykorzystaniu pozostałych limitów koncentracji zaangażowań, Analiza ryzyka portfela ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie, Analiza ryzyka portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, Raport z działalności Wydziału restrukturyzacji i Windykacji, Analiza poziomu ryzyka rezydualnego, w okresach rocznych: Raport z przeprowadzonych testów wrażliwości limitów koncentracji zaangażowań, Analiza rynku nieruchomości. Raport z zarządzania ryzykami i adekwatności kapitałowej przedkładany kwartalnie Radzie Nadzorczej zawiera syntetyczną informację na temat poziomu ryzyka kredytowego ( w tym ryzyka koncentracji zaangażowań, ryzyka

6 kredytowego ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie, ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych, ryzyka rezydualnego), na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwo jego występowania, wykorzystania wewnętrznych limitów oraz jakości i skuteczności przyjętych meto 3 Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka stopy procentowej W celu ograniczenia poziomu ryzyka Zarząd Banku zatwierdza limity wyznaczające dopuszczalny poziom ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej z uwzględnieniem założeń strategii rozwoju oraz planów finansowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Rodzaje przyjętych limitów wynikają z prostego charakteru produktów i nieskomplikowanej struktury bilansu Banku. System limitów w zakresie stopy procentowej obejmuje: limit dopuszczalnej zmiany wartości wyniku odsetkowego, limit maksymalnej wartości względnego współczynnika luki, limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego w warunkach skrajnych, limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego, limit rozpiętości odsetkowej. Monitoring limitów odbywa się w cyklach miesięcznych i podlega mu bilans Banku i pozycje pozabilansowe 2 Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka płynności W Banku obowiązuje system pomiaru i monitorowania ryzyka płynności uwzględniający wymogi nadzorcze oraz wewnętrzne regulacje. Bank dokonuje pomiaru ryzyka płynności poprzez sporządzanie: 1) Kalkulacji nadzorczych miar płynności ( codziennie), 2) Raportu urealnionej luki zapadalności/wymagalności, 3) Analizy wskaźnikowej Banku, 4) Analizy struktury bazy depozytowej, 5) Analizy aktywów płynnych Banku, 6) Analizy portfela kredytowego, 7) Analizy pozycji pozabilansowych, 8) Wyliczeń wewnętrznego wymogu kapitałowego na ryzyko płynności. System informacji zarządczej w ramach ryzyka płynności obejmuje: w okresach miesięcznych: Analizę zarządzania bieżącą płynnością, Analizę ryzyka płynności. w okresach rocznych: Pogłębioną analizę płynności długoterminowej. Raport z zarządzania ryzykami i adekwatności kapitałowej przedkładany kwartalnie Radzie Nadzorczej zawiera syntetyczną informację na temat poziomu ryzyka płynności, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwo jego występowania, wykorzystania zewnętrznych i wewnętrznych limitów oraz jakości i skuteczności przyjętych

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU Pasłęk, maj 2013 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2012 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku EURO BANK SA na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Dane identyfikujące Bank... 4 1.2 Podstawa ujawnienia... 4 1.3 Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.214 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 115 /V/215 z dnia 26.5.215 roku

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)

Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity) Załącznik do Uchwały nr 5/IX/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 17 kwietnia 2014 roku Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak DBSIWSKOK/075111l6/ JZM Warszawa, 2012-08- ag Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczednościowo-Kredytowej Informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 26.07.2012r.,

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

1) Polityka handlowa

1) Polityka handlowa Wprowadzone Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Banku z dnia 12.01.2012 roku i zatwierdzona Uchwałą Nr1/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17.01.2012 roku 1) Polityka handlowa 1 1. Celem strategicznym w zakresie

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo