Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A."

Transkrypt

1 Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa,

2 Spis treści 1. Informacje o spółce Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Ciągłość obsady na kluczowych stanowiskach Organizacja systemu zarządzania ryzykiem oraz planowania kapitałowego Polityka kapitałowa CREDIT SUISSE Nowa Umowa Kapitałowa w CREDIT SUISSE ICAAP Ryzyka CREDIT SUISSE wyodrębnione w ramach ICAAP Ryzyka zidentyfikowane i zdefiniowane przez CREDIT SUISSE Informacje na temat zidentyfikowanych ryzyk w CREDIT SUISSE Opis metod stosowanych przez CREDIT SUISSE do ustalania kapitału wewnętrznego, stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności maklerskiej Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej na dzień Glosariusz

3 1. Informacje o spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. (dalej: CREDIT SUISSE lub Spółka lub Dom Maklerski ) wykonuje działalność maklerską w zakresie świadczenia usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie. Spółka funkcjonuje na mocy zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 9 października 2001 r. (KPWiG /8479) i podlega nadzorowi Pierwszą licencję Spółka otrzymała w dniu 29 listopada 1996 r. (KPW / ). Z uwagi na zmianę przepisów prawa, licencja wydana w tej dacie wygasła i została zastąpiona licencją z 2001 r. Spółka działa na polskim rynku od końca roku Jest jedną ze spółek typu asset management o najdłuższej historii działania i ogromnym doświadczeniu na rynku polskim. Do jej klientów należą między innymi fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsibiorstwa, organizacje typu nonprofit, w tym fundacje, jak również inwestorzy indywidualni. Siedziba Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. mieści się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 ( Warszawa). Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i został wpłacony w całości. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP Obecnie CREDIT SUISSE nie posiada podmiotów zależnych. CREDIT SUISSE nie posiada portfela handlowego. Sposób wyznaczania portfela handlowego i niehandlowego oraz pozycji pierwotnych reguluje wewnętrzna procedura: Procedura wyodrębniania portfela handlowego i niehandlowego oraz wyznaczania pozycji pierwotnych w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. 3

4 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny CREDIT SUISSE zawiera strukturę organizacyjną Spółki wraz z opisem poszczególnych jednostek organizacyjnych w jej ramach. Regulamin określa zadania wszystkich jednostek organizacyjnych i zapewnia rozdzielenie funkcji operacyjnych i kontrolnych W kwietniu 2010 r. zmieniona została struktura Zarządu CREDIT SUISSE, natomiast w czerwcu 2010 r. struktura organizacyjna uzupełniona została o stanowisko Specjalisty ds. Ryzyka. 4

5 3. Ciągłość obsady na kluczowych stanowiskach W celu zapewnienia ciągłości działania kluczowych stanowisk, CREDIT SUISSE wdrożyła Procedurę zapewnienia kontynuacji działalności w warunkach nieobecności pracowników Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.. Kwestie zastępstw opisane są również w Regulaminie organizacyjnym. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, Specjalista ds. Ryzyka zastępowany jest przez wyznaczonego pracownika Zespołu Księgowości Spółki. 5

6 4. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem oraz planowania kapitałowego Rada Nadzorcza W ramach zarządzania ryzykiem oraz planowania kapitałowego Rada Nadzorcza CREDIT SUISSE podejmuje w szczególności następujące działania: 1) zatwierdza strategię zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad jej zgodnością ze strategią CREDIT SUISSE oraz planem finansowym, 2) nadzoruje działania CREDIT SUISSE w ramach określonego apetytu na ryzyko, 3) ocenia sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, 4) dokonuje oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem, 5) zapewnia, że Zarząd CREDIT SUISSE posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych mu funkcji w zakresie zarządzania ryzykiem, 6) sprawuje nadzór nad realizacją polityki zarządzania kapitałem. Zarząd W ramach zarządzania ryzykiem Zarząd CREDIT SUISSE podejmuje w szczególności następujące działania: 1) określa i wdraża strategię zarządzania ryzykiem, 2) nadzoruje działanie CREDIT SUISSE w ramach określonego apetytu na ryzyko oraz uwzględnia apetyt na ryzyko w ramach procesu budżetowania i planowania kapitałowego, 3) odpowiada za wdrożenie oraz regularną weryfikację zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, a także ich spójność ze strategią zarządzania ryzykiem, 4) zatwierdza limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka, 5) określa strukturę organizacyjną zapewniającą sprawne zarządzanie ryzykiem oraz podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem aktualnej i kompletnej informacji o ryzyku w CREDIT SUISSE, 6) prowadzi politykę kadrową pozwalającą na utrzymanie oraz rozwój specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, 7) opracowuje, wdraża oraz weryfikuje procedury wewnętrzne określające zarządzanie kapitałem i planowanie kapitałowe w CREDIT SUISSE, 8) określa cele kapitałowe i plany kapitałowe CREDIT SUISSE, 9) opracowuje i wdraża kapitałowe plany awaryjne, 10) opracowuje, wprowadza i aktualizuje wewnętrznych procedur w zakresie procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów tego procesu 6

7 Inspektor Nadzoru Inspektor Nadzoru wypełnia w CREDIT SUISSE zadania wynikające z funkcji audytu oraz funkcji nadzoru zgodności działalności z prawem w szczególności: 1) regularnie weryfikuje stosowane systemy oraz wdrożone regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykiem pod kątem ich prawidłowości i skuteczności w wypełnianiu przez CREDIT SUISSE obowiązków wynikających z przepisów prawa, 2) przeprowadza oceny systemu zarządzania ryzykiem w zakresie jego adekwatności, skuteczności oraz poziomu wykorzystania, 3) przeprowadza przegląd procesu ICAAP (Internal Capital Adequancy Asessment Process) oraz przeglądów tego procesu, 4) wydaje zalecenia działań mających na celu eliminację nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1)-3), 5) ocenia wykonanie zaleceń, o których mowa w pkt 4). Dział Księgowości Spółki Za monitorowanie bezpieczeństwa kapitałowego oraz optymalnej struktury kapitałów nadzorowanych odpowiada Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy CREDIT SUISSE, który w szczególności: 1) monitoruje pozycję kapitałową CREDIT SUISSE oraz dokonuje kwalifikacji adekwatności kapitałowej CREDIT SUISSE do jednej z trzech określonej kategorii, 2) analizuje realizację planu kapitałowego CREDIT SUISSE, 3) rekomenduje Zarządowi CREDIT SUISSE działania w zakresie zarządzania kapitałem, w tym działania dotyczące utrzymywania bezpiecznego poziomu i optymalnej struktury kapitałów nadzorowanych, 4) rekomenduje wdrożenie kapitałowego planu awaryjnego, w tym scenariusza działań kapitałowych adekwatnych do wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjonowania CREDIT SUISSE. 5) odpowiada za przygotowanie danych o wysokości wymogów kapitałowych i kapitału wewnętrznego na potrzeby planowania kapitałowego i monitorowania pozycji kapitałowej. 7

8 Specjalista ds. Ryzyka W zakresie ryzyka do zadań Specjalisty ds. Ryzyka należy w szczególności: 1) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, 2) doradzanie Zarządowi w zakresie zarządzania ryzykiem, 3) realizacja czynności identyfikacji, pomiaru, monitorowania oraz kontroli ryzyk, 4) raportowanie ryzyka, w tym przekazywanie Zarządowi pisemnych sprawozdań z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem 5) zgodnie z Procedurą ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) SA realizacja poszczególnych czynności procesu ICAAP w zakresie identyfikacji ryzyk, oceny ich istotności oraz mierzalności, pomiaru ryzyk, testowania adekwatności kapitałowej, zarządzania adekwatnością kapitałową oraz raportowania adekwatności kapitałowej, jak również przeprowadzanie przeglądów procesu ICAAP. 8

9 5. Polityka kapitałowa CREDIT SUISSE Założenia ogólne strategii kapitałowej Podstawowym celem strategii kapitałowej CREDIT SUISSE jest utrzymanie kapitałów na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo kapitałowe. W szczególności CREDIT SUISSE generuje i utrzymuje kapitał na poziomie pozwalającym na planowany wzrost rozmiarów prowadzonej działalności, spełnienie wymogów wynikających z przepisów zewnętrznych (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenie o wymogach kapitałowych, rozporządzenie o warunkach technicznych i organizacyjnych) i procedur wewnętrznych ( Procedura ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. ) oraz pozwalającym utrzymać kapitał zgodnie z ustalonym apetytem na ryzyko. Dla zapewnienia realizacji ust. 1, CREDIT SUISSE w ramach procesu ICAAP dokonuje oceny adekwatności kapitałowej oraz oszacowania bieżących potrzeb kapitałowych. Niezależnie od zadań określonych w ust. 1, w ramach procesu zarządzania kapitałem CREDIT SUISSE planuje i monitoruje następujące wielkości: 1) całkowity wymóg kapitałowy, 2) kapitał wewnętrzny ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., 3) kapitały nadzorowane. Długookresowym celem CREDIT SUISSE jest utrzymywanie kapitałów nadzorowanych na poziomie nie niższym niż 110% wyższej z dwóch wartości: 1) całkowitego wymogu kapitałowego, 2) kapitału wewnętrznego tj. oszacowanej przez CREDIT SUISSE kwoty, niezbędnej do pokrycia wszystkich istotnych zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej działalności oraz innych rodzajów ryzyka mogących potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, tj. kapitału wewnętrznego ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.. 9

10 Planowanie kapitałowe CREDIT SUISSE dostosowuje wielkość kapitałów do poziomu i rodzaju ryzyka, na jakie jest narażony oraz do rozmiarów prowadzonej działalności. CREDIT SUISSE optymalizuje strukturę kapitału, uwzględniając normy ostrożnościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz możliwości absorbowania strat, w szczególności: 1) kapitały uzupełniające II kategorii nie mogą przewyższać kapitałów podstawowych, 2) wysokość zobowiązań podporządkowanych ujmowanych w kapitałach uzupełniających II kategorii nie może przekroczyć 50% wielkości kapitałów podstawowych (z uwzględnieniem pozycji pomniejszających). Jako preferowaną ustanawia się strukturę kapitałów nadzorowanych, w ramach której co najmniej 80% stanowią kapitały podstawowe. Polityka wypłaty dywidendy CREDIT SUISSE polega na corocznym określaniu poziomu zysków zatrzymanych z uwzględnieniem potrzeb kapitałowych określonych w procesie planowania kapitałowego oraz oczekiwań akcjonariuszy CREDIT SUISSE. Jako minimalny poziom zysków zatrzymanych ustanawia się tę część zysku do podziału, która pozwoli utrzymać kapitały nadzorowane na poziomie spełniającym długookresowe cele kapitałowe CREDIT SUISSE oraz umożliwi pokrycie potencjalnych strat finansowych CREDIT SUISSE. Proces planowania kapitałowego obejmuje realizację następujących zadań: 1) sporządzenie propozycji planów rozwoju działalności / planów finansowych na rok następny, 2) wyznaczenie poziomu całkowitego wymogu kapitałowego oraz kapitału wewnętrznego w oparciu o plany o których mowa w pkt. 1) oraz z uwzględnieniem dotychczasowej dynamiki rozwoju, 3) określanie prognozowanej wielkości kapitałów nadzorowanych, 4) opracowanie propozycji wypłaty dywidendy. Monitorowanie poziomu adekwatności kapitałowej Bezpieczeństwo kapitałowe CREDIT SUISSE podlega procesowi monitorowania, w szczególności poprzez: 1) testowanie adekwatności kapitałowej, zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., 2) monitorowanie poziomu kapitałów nadzorowanych i ich struktury, 3) monitorowanie realizacji planu kapitałowego CREDIT SUISSE, 4) prognozowanie pozycji kapitałowej, w tym prognozowanie w okresach kwartalnych poszczególnych wielkości planu kapitałowego. 10

11 Kapitałowe plany awaryjne 1. Monitoring pozycji kapitałowej CREDIT SUISSE ma na celu zapewnienie, że w razie konieczności CREDIT SUISSE będzie w stanie z dostatecznym wyprzedzeniem zainicjować kroki pozwalające na utrzymanie adekwatności kapitałowej na poziomie wymaganym przez instytucje nadzorcze. 2. W przypadku zaistnienia zagrożeń dla pozycji kapitałowej CREDIT SUISSE, w szczególności w przypadku zaliczenia sytuacji CREDIT SUISSE do III kategorii adekwatności kapitałowej, Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy we współpracy ze Specjalistą ds. Ryzyka przekazuje Zarządowi propozycję, co najmniej 2 scenariuszy działań naprawczych wraz z rekomendacją rozwiązania najbardziej optymalnego. Raportowanie adekwatności kapitałowej Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy przekazuje Zarządowi CREDIT SUISSE informację kwartalną w zakresie adekwatności kapitałowej. 11

12 6. Nowa Umowa Kapitałowa w CREDIT SUISSE Filar I całkowity wymóg kapitałowy Suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka związanego ze skalą działalności prowadzonej przez CREDIT SUISSE obliczonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określania maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów, który w CREDIT SUISSE jest wyznaczany jako większa z następujących wartości: a. suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka obejmująca: i. wymóg z tytułu ryzyka rynkowego, w tym: łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego wyliczany metodą podstawową, łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów - obecnie w CREDIT SUISSE nie występują pozycje generujące ryzyko cen towarów, ii. wymóg z tytułu ryzyka kredytowego wymóg wyliczany metodą standardową, iii. wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań wyliczany zgodnie z Załącznikiem nr 10 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, b. wymogu kapitałowego z tytułu kosztów stałych - obliczonego w sposób określony w Załączniku nr 14 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych Filar II kapitał wewnętrzny Wymóg kapitałowy kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej działalności oraz innych istotnych rodzajów ryzyka mogących potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, oszacowana przez CREDIT SUISSE na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego. 12

13 Fliar III Zgodnie z Polityką Informacyjną Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej, celem Spółki jest określenie zasad, trybu, formy oraz terminów upowszechniania przez Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej w świetle wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową. Podstawowym celem upowszechniania informacji jest ułatwienie podejmowania decyzji przez wszystkie zainteresowane strony np. klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów, jak również budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. jako podmiotu prowadzącego przejrzystą politykę informacyjną. Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej, o których mowa w rozdziale II Polityki Informacyjnej, są upowszechniane w następujący sposób: 1) w postaci dokumentów elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego, 2) w formie papierowej w siedzibie Domu Maklerskiego, 3) w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. 13

14 7. ICAAP Obliczanie kapitału wewnętrznego odbywa się w ramach procesu ICAAP. Podstawowym celem ICAAP jest zapewnienie, aby CREDIT SUISSE posiadała wystarczający poziom kapitału na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w swojej działalności. Proces ten składa się z następujących elementów: 1) identyfikacja ryzyka Identyfikacja ryzyka w CREDIT SUISSE dotyczy ryzyk, na które CREDIT SUISSE jest narażona, jak i tych, na które może być narażona w przyszłości w horyzoncie 1 roku. Następnym etapem jest ocena istotności ryzyka. Część ryzyk zidentyfikowanych przez CREDIT SUISSE oraz uznanych za istotne może powodować trudności przy ich kwantyfikacji, wobec czego jako element procesu ICAAP uwzględniana jest ocena kwantyfikowalności ryzyka. Dotyczy ona możliwości zastosowania metod ilościowych przy wyliczaniu kapitału wewnętrznego. W wyniku oceny mierzalności ryzyk, ryzyka istotne zostają podzielone na ryzyka mierzalne oraz ryzyka trudnomierzalne. 2) ocena mierzalności ryzyka Wynikiem identyfikacji ryzyk, oceny istotności oraz mierzalności ryzyk jest lista zidentyfikowanych rodzajów ryzyka ze wskazaniem: 1) ryzyk istotnych oraz nieistotnych w działalności CREDIT SUISSE dotyczy wszystkich ryzyk zidentyfikowanych, 2) ryzyk mierzalnych oraz trudnomierzalnych dotyczy wszystkich ryzyk istotnych. 3) pomiar ryzyka Obliczeniami kapitału wewnętrznego zostają objęte wszystkie ryzyka, uznane przez CREDIT SUISSE za istotne na datę przeprowadzania wyliczeń. Kapitał wewnętrzny dla ryzyk mierzalnych zostaje wyliczony za pomocą metod ilościowych. Ryzyka trudnomierzalne zostają również uwzględniane przy wyliczeniach kapitału wewnętrznego, jednak jego wysokość może zostać wyznaczona na podstawie oceny jakościowej z elementami ilościowymi. 14

15 4) testowanie adekwatności kapitałowej Testowanie adekwatności kapitałowej ma na celu zapewnienie, że CREDIT SUISSE utrzymuje kapitały nadzorowane na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości: 1) całkowity wymóg kapitałowy, 2) kapitał wewnętrzny. Adekwatność kapitałowa jest definiowana jako stopień, w jakim ryzyko podejmowane przez CREDIT SUISSE (mierzone całkowitym wymogiem kapitałowym oraz kapitałem wewnętrznym) może zostać pokryte kapitałem (mierzonym poprzez kapitały nadzorowane) przy określonym poziomie istotności (apetyt na ryzyko) w określonym horyzoncie czasowym. CREDIT SUISSE testuje adekwatność kapitałową na następujących dwóch płaszczyznach: 1) modele wewnętrzne (filar 2) gdzie kapitał wewnętrzny wyliczony za pomocą metod wewnętrznych jest porównywany z kapitałami nadzorowanymi, 2) wymogi regulacyjne (filar 1) gdzie z kapitałami nadzorowanymi porównywany jest całkowity wymóg kapitałowy. 5) zarządzenie adekwatnością kapitałową, Klasyfikacja adekwatności kapitałowej do z jednej kategorii jest dokonywana na podstawie zasad określonych przez Zarząd w Procedurze zarządzania kapitałem oraz planowania kapitałowego w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.. Ponadto, procedura ta określa m.in. metodologię zarządzania adekwatnością kapitałową oraz preferencje Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie rodzaju podejmowanych działań naprawczych, jak również proces podejmowania odpowiednich działań. 6) raportowanie adekwatności kapitałowej Raz w miesiącu Specjalista ds. Ryzyka raportuje wyniki oceny adekwatności kapitałowej do Zarządu CREDIT SUISSE. 15

16 8. Ryzyka CREDIT SUISSE wyodrębnione w ramach ICAAP Zidentyfikow ane ryzyko Raportowanie Ocena istotności Uzasadnienie Ocena mierzalności Ryzyko operacyjne Raz na kwartał Ryzyko istotne Istotność średnia z uwagi na: 1) wykonywanie czynności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, która jest istotnie obciążona ryzykiem ze względu na duży wpływ czynnika ludzkiego oraz wymagane wsparcie systemów informatycznych; 2) występowanie ryzyka prawnego, które stanowi element ryzyka operacyjnego, związanego przede wszystkim z potencjalnymi sporami sądowymi z klientami oraz koniecznością dostosowywania CREDIT SUISSE do zmian w otoczeniu prawnym; 3) występowanie w przeszłości strat z tytułu ryzyka operacyjnego; 4) potencjalnie duży możliwy negatywny wpływ zdarzenia operacyjnego na reputację CREDIT SUISSE; 5) występowanie w historii zdarzeń operacyjnych w sektorze finansowym prowadzących do niewypłacalności podmiotów; 6) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 7) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Istotność wysoka z uwagi na: 1) ryzyko osiągąnia wyników inwestycyjnych poniżej benchmarków i wyników osiąganych przez inne podmioty zarządzające portfelami instrumentów finansowych w ramach porównywalnych strategii inwestycyjnych. Elementy związane z ryzykiem wynikającym ze zmian warunków makroekonomicznych: 1) uzależnienie przychodów CREDIT SUISSE od warunków makroekonomicznych poprzez wypływ na wartość aktywów w zarządzaniu; 2) potencjalny wpływ warunków makroekonomicznych na koszty CREDIT SUISSE np. koszty osobowe, najmu nieruchomości; 3) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem wynikającym ze zmian warunków makroekonomicznych (w filarze II CRD). Elementy związane z ryzykiem strategicznym: 1) struktura klientów CREDIT SUISSE: niewielka liczba klientów generujących relatywnie wysokie przychody; Ryzyko mierzalne Ryzyko biznesowe Raz na kwartał Ryzyko istotne Ryzyko mierzalne 16

17 Zidentyfikow ane ryzyko Raportowanie Ocena istotności Uzasadnienie Ocena mierzalności Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko płynności Miesięcznie Miesięcznie Miesięcznie Ryzyko istotne Ryzyko istotne Ryzyko nieistotne 2) ryzyko zmian właścicielskich związane z przynależnością do grupy kapitałowej; 3) wejście w życie nowych przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych, przepisów implementujących zapisy Dyrektywy MiFID oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Istotność średnia z uwagi na: 1) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 2) nie udzielanie klientom pożyczek na zakup instrumentów finansowych; 3) brak instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów lub produktów o złożonym profilu ryzyka kredytowego; 4) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 5) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Istotność niska z uwagi na: 1) ryzyko stopy procentowej dotyczy oprocentowania złożonych lokat oraz nabytych dłużnych papierów wartościowych; 2) występowanie pozycji narażonych na ryzyko walutowe; 3) nie zawieranie transakcji pochodnych ani innych transakcji o złożonym profilu ryzyka rynkowego; 4) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 5) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Ryzyko występuje, lecz nie jest istotne z uwagi na: 1) posiadanie nadwyżek finansowych, które są lokowane na rachunkach bankowych oraz w instrumentach dłużnych, które charakteryzuje możliwość szybkiego upłynnienia CREDIT SUISSE nie nabywa złożonych instrumentów finansowych o ograniczonej płynności ryzyko płynności w CREDIT SUISSE wynika z konieczności terminowego regulowania zobowiązań wynikających z działalności podstawowej; 2) nabywanie instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1) ze środków własnych (brak pozycji lewarowanych); 3) brak instrumentów finansowych, które mogłyby w krótkim czasie spowodować potrzebę środków płynnych, takich jak instrumenty pochodne (które w wyniku niekorzystnych zmian czynników rynkowych mogą spowodować konieczność dokonania płatności kontrahentowi transakcji); 4) brak finansowania działalności pasywami o terminie zapadalności trudnym do określenia (takimi jak w przypadku banków np. środki klientów na Ryzyko mierzalne Ryzyko mierzalne Nie dotyczy 17

18 Zidentyfikow ane ryzyko Raportowanie Ocena istotności Uzasadnienie Ocena mierzalności lokatach terminowych, które posiadają termin zapadalności, ale z uwagi na opcję udzieloną klientowi można w dowolnym czasie zerwać), które wymagałyby modelowania ryzyka płynności; 5) brak finansowania działalności pasywami, które mogłyby stać się wymagalne i generować potrzebę płynności lub ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w przypadku problemów finansowych (np. kredyty bankowe z klauzulami mówiącymi o wymagalności kredytu lub konieczności ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w przypadku naruszenia przez CREDIT SUISSE określonych wskaźników finansowych). Istotność średnia z uwagi na: 1) przynależność do grupy kapitałowej, wobec czego potencjalne negatywne zdarzenia dotyczące innych podmiotów mogą mieć negatywny wpływ na reputację całej grupy kapitałowej; 2) ryzyko pogorszenia reputacji wynikające z negatywnej oceny CREDIT SUISSE przez Komisję Nadzoru Finansowego np. w wyniku przeprowadzanych kontroli; 3) ryzyko pogorszenia reputacji wynikające z prowadzonych spraw sądowych lub negatywnych informacji dotyczących CREDIT SUISSE podawanych przez media. Ryzyko reputacji Raz na kwarał Ryzyko istotne Ryzyko trudnomierza e 18

19 9. Ryzyka zidentyfikowane i zdefiniowane przez CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE definiuje ryzyko, jako możliwość wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego CREDIT SUISSE poniesie oczekiwaną lub nieoczekiwaną stratę lub ograniczającego zdolność CREDIT SUISSE do realizacji wyznaczonej strategii biznesowej. CREDIT SUISSE na potrzeby zarządzania ryzykiem oraz oceny adekwatności kapitałowej identyfikuje i przyjmuje definicje następujących ryzyk: 1) Ryzyko kredytowe CREDIT SUISSE definiuje ryzyko kredytowe jako ryzyko straty będącej wynikiem braku wywiązania się przez dłużnika z warunków umownych, dotyczących w szczególności dokonania płatności. W przypadku, gdy umowa dotyczy instrumentów pochodnych występujące ryzyko kredytowe określa się również jako ryzyko kontrahenta. W zakres ryzyka kredytowego wchodzi ryzyko koncentracji i ryzyko rezydualne. a. Ryzyko koncentracji CREDIT SUISSE definiuje ryzyko koncentracji jako ryzyko straty w wyniku materializacji ryzyka kredytowego dla: i. ekspozycji o wysokiej wartości w stosunku do pojedynczego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, ii. ekspozycji o wysokiej wartości w stosunku do grupy podmiotów, których ryzyko kredytowe uzależnione jest od wspólnych czynników, takich jak lokalizacja geograficzna czy sektor gospodarczy, iii. ekspozycji o wysokiej wartości wynikających z jednego rodzaju produktu lub instrumentu finansowego. W CREDIT SUISSE występują dwa rodzaje limitów mające na celu ograniczenia ryzyka koncentracji: limity lokaty środków w banku, limity inwestycji w dłużne papiery wartościowe. b. Ryzyko rezydualne CREDIT SUISSE definiuje ryzyko rezydualne jako ryzyko mniejszej niż założona efektywności zabezpieczeń ryzyka kredytowego. CREDIT SUISSE nie ponosi ryzyka rezydualnego w związku z tym, iż: nie posiada portfela handlowego oraz nie inwestuje w instrumenty pochodne. 19

20 2) Ryzyko operacyjne CREDIT SUISSE definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko powstania straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, błędów ludzkich lub systemów technicznych lub na skutek zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne. Ryzyko prawne CREDIT SUISSE definiuje ryzyko prawne jako możliwość błędnego lub zbyt późnego opracowania lub uchwalenia regulacji wewnętrznych wymaganych przez ustawodawcę (ryzyko braku zgodności), błędnego ukształtowania stosunków prawnych lub niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub organów administracji publicznej rozstrzygających sprawy sporne powstające w stosunkach CREDIT SUISSE z klientami lub innymi podmiotami. 3) Ryzyko biznesowe CREDIT SUISSE definiuje ryzyko biznesowe jako możliwość niekorzystnych zmian w poziomie zysku z działalności podstawowej, które nie są spowodowane wzrostem ryzyka kredytowego, rynkowego ani operacyjnego. Ryzyko biznesowe może wynikać w szczególności z pogorszenia otoczenia rynkowego, zmiany pozycji konkurencyjnej CREDIT SUISSE lub zachowań klientów. W ramach ryzyka biznesowego CREDIT SUISSE uwzględnia ryzyko strategiczne oraz ryzyko wynikające ze zmiany warunków makroekonomicznych. a. Ryzyko strategiczne CREDIT SUISSE definiuje ryzyko strategiczne jako ryzyko straty w wyniku niekorzystnych zmian w otoczeniu konkurencyjnym oraz braku działań w odpowiedzi na te zmiany, jak również podjęcia decyzji błędnych lub nieodpowiedniej implementacji tych decyzji. b. Ryzyko wynikające ze zmian warunków makroekonomicznych CREDIT SUISSE definiuje ryzyko wynikające ze zmian warunków makroekonomicznych jako ryzyko straty wynikającej z nieuwzględnienia przez modele ryzyka wpływu cyklu gospodarczego, jak również z nieuwzględnienia przez modele ryzyka wpływu cyklu gospodarczego na wynik z działalności podstawowej np. spadek przychodów CREDIT SUISSE związany z awersją inwestorów do ryzyka w okresach spowolnienia gospodarczego. 4) Ryzyko reputacji CREDIT SUISSE definiuje ryzyko reputacji jako ryzyko straty w wyniku pogorszenia postrzegania wizerunku CREDIT SUISSE przez klientów, kontrahentów lub regulatorów. Ryzyko to jest przede wszystkim pochodną realizacji ryzyka operacyjnego w CREDIT SUISSE. 5) Ryzyko rynkowe CREDIT SUISSE definiuje ryzyko rynkowe jak ryzyko straty będącej wynikiem zmian rynkowych parametrów ryzyka, takich jak stopy procentowe, kursy walut, ceny 20

21 kapitałowych lub dłużnych papierów wartościowych, ceny towarów. Zgodnie z przedstawioną definicją ryzyko rynkowe obejmuje również ryzyko stopy procentowej portfela niehandlowego. W ramach przyjętej strategii: CREDIT SUISSE nie podejmuje ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych i ryzyka cen towarów, CREDIT SUISSE nie zawiera transakcji w celach handlowych, a ryzyko rynkowe wynika wyłącznie z bieżącej działalności oraz lokowania nadwyżek środków pieniężnych w obligacje Skarbu Państwa i lokaty bankowe, CREDIT SUISSE nie oferuje instrumentów finansowych o wysokim ryzyku rynkowym, CREDIT SUISSE działa w ramach przyjętej przez Radę Nadzorczą strategii określającej między innymi apetyt na ryzyko. Narzędzia i zasoby wykorzystywane przez CREDIT SUISSE w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym są adekwatne do skali podejmowanego ryzyka. 6) Ryzyko płynności CREDIT SUISSE definiuje ryzyko płynności jako ryzyko braku możliwości wywiązania się z obecnych lub przyszłych wymagalnych zobowiązań płatniczych w całości lub we właściwym czasie w sposób akceptowalny ekonomicznie. 21

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli DOKUMENT INFORMACYJNY M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo