Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A."

Transkrypt

1 Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa,

2 Spis treści 1. Informacje o spółce Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Ciągłość obsady na kluczowych stanowiskach Organizacja systemu zarządzania ryzykiem oraz planowania kapitałowego Polityka kapitałowa CREDIT SUISSE Nowa Umowa Kapitałowa w CREDIT SUISSE ICAAP Ryzyka CREDIT SUISSE wyodrębnione w ramach ICAAP Ryzyka zidentyfikowane i zdefiniowane przez CREDIT SUISSE Informacje na temat zidentyfikowanych ryzyk w CREDIT SUISSE Opis metod stosowanych przez CREDIT SUISSE do ustalania kapitału wewnętrznego, stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności maklerskiej Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej na dzień Glosariusz

3 1. Informacje o spółce Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. (dalej: CREDIT SUISSE lub Spółka lub Dom Maklerski ) wykonuje działalność maklerską w zakresie świadczenia usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie. Spółka funkcjonuje na mocy zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 9 października 2001 r. (KPWiG /8479) i podlega nadzorowi Pierwszą licencję Spółka otrzymała w dniu 29 listopada 1996 r. (KPW / ). Z uwagi na zmianę przepisów prawa, licencja wydana w tej dacie wygasła i została zastąpiona licencją z 2001 r. Spółka działa na polskim rynku od końca roku Jest jedną ze spółek typu asset management o najdłuższej historii działania i ogromnym doświadczeniu na rynku polskim. Do jej klientów należą między innymi fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsibiorstwa, organizacje typu nonprofit, w tym fundacje, jak również inwestorzy indywidualni. Siedziba Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. mieści się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 ( Warszawa). Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i został wpłacony w całości. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP Obecnie CREDIT SUISSE nie posiada podmiotów zależnych. CREDIT SUISSE nie posiada portfela handlowego. Sposób wyznaczania portfela handlowego i niehandlowego oraz pozycji pierwotnych reguluje wewnętrzna procedura: Procedura wyodrębniania portfela handlowego i niehandlowego oraz wyznaczania pozycji pierwotnych w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. 3

4 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny CREDIT SUISSE zawiera strukturę organizacyjną Spółki wraz z opisem poszczególnych jednostek organizacyjnych w jej ramach. Regulamin określa zadania wszystkich jednostek organizacyjnych i zapewnia rozdzielenie funkcji operacyjnych i kontrolnych W kwietniu 2010 r. zmieniona została struktura Zarządu CREDIT SUISSE, natomiast w czerwcu 2010 r. struktura organizacyjna uzupełniona została o stanowisko Specjalisty ds. Ryzyka. 4

5 3. Ciągłość obsady na kluczowych stanowiskach W celu zapewnienia ciągłości działania kluczowych stanowisk, CREDIT SUISSE wdrożyła Procedurę zapewnienia kontynuacji działalności w warunkach nieobecności pracowników Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.. Kwestie zastępstw opisane są również w Regulaminie organizacyjnym. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, Specjalista ds. Ryzyka zastępowany jest przez wyznaczonego pracownika Zespołu Księgowości Spółki. 5

6 4. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem oraz planowania kapitałowego Rada Nadzorcza W ramach zarządzania ryzykiem oraz planowania kapitałowego Rada Nadzorcza CREDIT SUISSE podejmuje w szczególności następujące działania: 1) zatwierdza strategię zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad jej zgodnością ze strategią CREDIT SUISSE oraz planem finansowym, 2) nadzoruje działania CREDIT SUISSE w ramach określonego apetytu na ryzyko, 3) ocenia sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, 4) dokonuje oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem, 5) zapewnia, że Zarząd CREDIT SUISSE posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych mu funkcji w zakresie zarządzania ryzykiem, 6) sprawuje nadzór nad realizacją polityki zarządzania kapitałem. Zarząd W ramach zarządzania ryzykiem Zarząd CREDIT SUISSE podejmuje w szczególności następujące działania: 1) określa i wdraża strategię zarządzania ryzykiem, 2) nadzoruje działanie CREDIT SUISSE w ramach określonego apetytu na ryzyko oraz uwzględnia apetyt na ryzyko w ramach procesu budżetowania i planowania kapitałowego, 3) odpowiada za wdrożenie oraz regularną weryfikację zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, a także ich spójność ze strategią zarządzania ryzykiem, 4) zatwierdza limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka, 5) określa strukturę organizacyjną zapewniającą sprawne zarządzanie ryzykiem oraz podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem aktualnej i kompletnej informacji o ryzyku w CREDIT SUISSE, 6) prowadzi politykę kadrową pozwalającą na utrzymanie oraz rozwój specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, 7) opracowuje, wdraża oraz weryfikuje procedury wewnętrzne określające zarządzanie kapitałem i planowanie kapitałowe w CREDIT SUISSE, 8) określa cele kapitałowe i plany kapitałowe CREDIT SUISSE, 9) opracowuje i wdraża kapitałowe plany awaryjne, 10) opracowuje, wprowadza i aktualizuje wewnętrznych procedur w zakresie procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów tego procesu 6

7 Inspektor Nadzoru Inspektor Nadzoru wypełnia w CREDIT SUISSE zadania wynikające z funkcji audytu oraz funkcji nadzoru zgodności działalności z prawem w szczególności: 1) regularnie weryfikuje stosowane systemy oraz wdrożone regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykiem pod kątem ich prawidłowości i skuteczności w wypełnianiu przez CREDIT SUISSE obowiązków wynikających z przepisów prawa, 2) przeprowadza oceny systemu zarządzania ryzykiem w zakresie jego adekwatności, skuteczności oraz poziomu wykorzystania, 3) przeprowadza przegląd procesu ICAAP (Internal Capital Adequancy Asessment Process) oraz przeglądów tego procesu, 4) wydaje zalecenia działań mających na celu eliminację nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1)-3), 5) ocenia wykonanie zaleceń, o których mowa w pkt 4). Dział Księgowości Spółki Za monitorowanie bezpieczeństwa kapitałowego oraz optymalnej struktury kapitałów nadzorowanych odpowiada Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy CREDIT SUISSE, który w szczególności: 1) monitoruje pozycję kapitałową CREDIT SUISSE oraz dokonuje kwalifikacji adekwatności kapitałowej CREDIT SUISSE do jednej z trzech określonej kategorii, 2) analizuje realizację planu kapitałowego CREDIT SUISSE, 3) rekomenduje Zarządowi CREDIT SUISSE działania w zakresie zarządzania kapitałem, w tym działania dotyczące utrzymywania bezpiecznego poziomu i optymalnej struktury kapitałów nadzorowanych, 4) rekomenduje wdrożenie kapitałowego planu awaryjnego, w tym scenariusza działań kapitałowych adekwatnych do wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjonowania CREDIT SUISSE. 5) odpowiada za przygotowanie danych o wysokości wymogów kapitałowych i kapitału wewnętrznego na potrzeby planowania kapitałowego i monitorowania pozycji kapitałowej. 7

8 Specjalista ds. Ryzyka W zakresie ryzyka do zadań Specjalisty ds. Ryzyka należy w szczególności: 1) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, 2) doradzanie Zarządowi w zakresie zarządzania ryzykiem, 3) realizacja czynności identyfikacji, pomiaru, monitorowania oraz kontroli ryzyk, 4) raportowanie ryzyka, w tym przekazywanie Zarządowi pisemnych sprawozdań z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem 5) zgodnie z Procedurą ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) SA realizacja poszczególnych czynności procesu ICAAP w zakresie identyfikacji ryzyk, oceny ich istotności oraz mierzalności, pomiaru ryzyk, testowania adekwatności kapitałowej, zarządzania adekwatnością kapitałową oraz raportowania adekwatności kapitałowej, jak również przeprowadzanie przeglądów procesu ICAAP. 8

9 5. Polityka kapitałowa CREDIT SUISSE Założenia ogólne strategii kapitałowej Podstawowym celem strategii kapitałowej CREDIT SUISSE jest utrzymanie kapitałów na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo kapitałowe. W szczególności CREDIT SUISSE generuje i utrzymuje kapitał na poziomie pozwalającym na planowany wzrost rozmiarów prowadzonej działalności, spełnienie wymogów wynikających z przepisów zewnętrznych (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenie o wymogach kapitałowych, rozporządzenie o warunkach technicznych i organizacyjnych) i procedur wewnętrznych ( Procedura ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. ) oraz pozwalającym utrzymać kapitał zgodnie z ustalonym apetytem na ryzyko. Dla zapewnienia realizacji ust. 1, CREDIT SUISSE w ramach procesu ICAAP dokonuje oceny adekwatności kapitałowej oraz oszacowania bieżących potrzeb kapitałowych. Niezależnie od zadań określonych w ust. 1, w ramach procesu zarządzania kapitałem CREDIT SUISSE planuje i monitoruje następujące wielkości: 1) całkowity wymóg kapitałowy, 2) kapitał wewnętrzny ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., 3) kapitały nadzorowane. Długookresowym celem CREDIT SUISSE jest utrzymywanie kapitałów nadzorowanych na poziomie nie niższym niż 110% wyższej z dwóch wartości: 1) całkowitego wymogu kapitałowego, 2) kapitału wewnętrznego tj. oszacowanej przez CREDIT SUISSE kwoty, niezbędnej do pokrycia wszystkich istotnych zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej działalności oraz innych rodzajów ryzyka mogących potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, tj. kapitału wewnętrznego ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.. 9

10 Planowanie kapitałowe CREDIT SUISSE dostosowuje wielkość kapitałów do poziomu i rodzaju ryzyka, na jakie jest narażony oraz do rozmiarów prowadzonej działalności. CREDIT SUISSE optymalizuje strukturę kapitału, uwzględniając normy ostrożnościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz możliwości absorbowania strat, w szczególności: 1) kapitały uzupełniające II kategorii nie mogą przewyższać kapitałów podstawowych, 2) wysokość zobowiązań podporządkowanych ujmowanych w kapitałach uzupełniających II kategorii nie może przekroczyć 50% wielkości kapitałów podstawowych (z uwzględnieniem pozycji pomniejszających). Jako preferowaną ustanawia się strukturę kapitałów nadzorowanych, w ramach której co najmniej 80% stanowią kapitały podstawowe. Polityka wypłaty dywidendy CREDIT SUISSE polega na corocznym określaniu poziomu zysków zatrzymanych z uwzględnieniem potrzeb kapitałowych określonych w procesie planowania kapitałowego oraz oczekiwań akcjonariuszy CREDIT SUISSE. Jako minimalny poziom zysków zatrzymanych ustanawia się tę część zysku do podziału, która pozwoli utrzymać kapitały nadzorowane na poziomie spełniającym długookresowe cele kapitałowe CREDIT SUISSE oraz umożliwi pokrycie potencjalnych strat finansowych CREDIT SUISSE. Proces planowania kapitałowego obejmuje realizację następujących zadań: 1) sporządzenie propozycji planów rozwoju działalności / planów finansowych na rok następny, 2) wyznaczenie poziomu całkowitego wymogu kapitałowego oraz kapitału wewnętrznego w oparciu o plany o których mowa w pkt. 1) oraz z uwzględnieniem dotychczasowej dynamiki rozwoju, 3) określanie prognozowanej wielkości kapitałów nadzorowanych, 4) opracowanie propozycji wypłaty dywidendy. Monitorowanie poziomu adekwatności kapitałowej Bezpieczeństwo kapitałowe CREDIT SUISSE podlega procesowi monitorowania, w szczególności poprzez: 1) testowanie adekwatności kapitałowej, zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze ICAAP w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., 2) monitorowanie poziomu kapitałów nadzorowanych i ich struktury, 3) monitorowanie realizacji planu kapitałowego CREDIT SUISSE, 4) prognozowanie pozycji kapitałowej, w tym prognozowanie w okresach kwartalnych poszczególnych wielkości planu kapitałowego. 10

11 Kapitałowe plany awaryjne 1. Monitoring pozycji kapitałowej CREDIT SUISSE ma na celu zapewnienie, że w razie konieczności CREDIT SUISSE będzie w stanie z dostatecznym wyprzedzeniem zainicjować kroki pozwalające na utrzymanie adekwatności kapitałowej na poziomie wymaganym przez instytucje nadzorcze. 2. W przypadku zaistnienia zagrożeń dla pozycji kapitałowej CREDIT SUISSE, w szczególności w przypadku zaliczenia sytuacji CREDIT SUISSE do III kategorii adekwatności kapitałowej, Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy we współpracy ze Specjalistą ds. Ryzyka przekazuje Zarządowi propozycję, co najmniej 2 scenariuszy działań naprawczych wraz z rekomendacją rozwiązania najbardziej optymalnego. Raportowanie adekwatności kapitałowej Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy przekazuje Zarządowi CREDIT SUISSE informację kwartalną w zakresie adekwatności kapitałowej. 11

12 6. Nowa Umowa Kapitałowa w CREDIT SUISSE Filar I całkowity wymóg kapitałowy Suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka związanego ze skalą działalności prowadzonej przez CREDIT SUISSE obliczonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określania maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów, który w CREDIT SUISSE jest wyznaczany jako większa z następujących wartości: a. suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka obejmująca: i. wymóg z tytułu ryzyka rynkowego, w tym: łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego wyliczany metodą podstawową, łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów - obecnie w CREDIT SUISSE nie występują pozycje generujące ryzyko cen towarów, ii. wymóg z tytułu ryzyka kredytowego wymóg wyliczany metodą standardową, iii. wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań wyliczany zgodnie z Załącznikiem nr 10 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, b. wymogu kapitałowego z tytułu kosztów stałych - obliczonego w sposób określony w Załączniku nr 14 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych Filar II kapitał wewnętrzny Wymóg kapitałowy kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej działalności oraz innych istotnych rodzajów ryzyka mogących potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, oszacowana przez CREDIT SUISSE na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego. 12

13 Fliar III Zgodnie z Polityką Informacyjną Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej, celem Spółki jest określenie zasad, trybu, formy oraz terminów upowszechniania przez Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej w świetle wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową. Podstawowym celem upowszechniania informacji jest ułatwienie podejmowania decyzji przez wszystkie zainteresowane strony np. klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów, jak również budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. jako podmiotu prowadzącego przejrzystą politykę informacyjną. Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej, o których mowa w rozdziale II Polityki Informacyjnej, są upowszechniane w następujący sposób: 1) w postaci dokumentów elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego, 2) w formie papierowej w siedzibie Domu Maklerskiego, 3) w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. 13

14 7. ICAAP Obliczanie kapitału wewnętrznego odbywa się w ramach procesu ICAAP. Podstawowym celem ICAAP jest zapewnienie, aby CREDIT SUISSE posiadała wystarczający poziom kapitału na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w swojej działalności. Proces ten składa się z następujących elementów: 1) identyfikacja ryzyka Identyfikacja ryzyka w CREDIT SUISSE dotyczy ryzyk, na które CREDIT SUISSE jest narażona, jak i tych, na które może być narażona w przyszłości w horyzoncie 1 roku. Następnym etapem jest ocena istotności ryzyka. Część ryzyk zidentyfikowanych przez CREDIT SUISSE oraz uznanych za istotne może powodować trudności przy ich kwantyfikacji, wobec czego jako element procesu ICAAP uwzględniana jest ocena kwantyfikowalności ryzyka. Dotyczy ona możliwości zastosowania metod ilościowych przy wyliczaniu kapitału wewnętrznego. W wyniku oceny mierzalności ryzyk, ryzyka istotne zostają podzielone na ryzyka mierzalne oraz ryzyka trudnomierzalne. 2) ocena mierzalności ryzyka Wynikiem identyfikacji ryzyk, oceny istotności oraz mierzalności ryzyk jest lista zidentyfikowanych rodzajów ryzyka ze wskazaniem: 1) ryzyk istotnych oraz nieistotnych w działalności CREDIT SUISSE dotyczy wszystkich ryzyk zidentyfikowanych, 2) ryzyk mierzalnych oraz trudnomierzalnych dotyczy wszystkich ryzyk istotnych. 3) pomiar ryzyka Obliczeniami kapitału wewnętrznego zostają objęte wszystkie ryzyka, uznane przez CREDIT SUISSE za istotne na datę przeprowadzania wyliczeń. Kapitał wewnętrzny dla ryzyk mierzalnych zostaje wyliczony za pomocą metod ilościowych. Ryzyka trudnomierzalne zostają również uwzględniane przy wyliczeniach kapitału wewnętrznego, jednak jego wysokość może zostać wyznaczona na podstawie oceny jakościowej z elementami ilościowymi. 14

15 4) testowanie adekwatności kapitałowej Testowanie adekwatności kapitałowej ma na celu zapewnienie, że CREDIT SUISSE utrzymuje kapitały nadzorowane na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości: 1) całkowity wymóg kapitałowy, 2) kapitał wewnętrzny. Adekwatność kapitałowa jest definiowana jako stopień, w jakim ryzyko podejmowane przez CREDIT SUISSE (mierzone całkowitym wymogiem kapitałowym oraz kapitałem wewnętrznym) może zostać pokryte kapitałem (mierzonym poprzez kapitały nadzorowane) przy określonym poziomie istotności (apetyt na ryzyko) w określonym horyzoncie czasowym. CREDIT SUISSE testuje adekwatność kapitałową na następujących dwóch płaszczyznach: 1) modele wewnętrzne (filar 2) gdzie kapitał wewnętrzny wyliczony za pomocą metod wewnętrznych jest porównywany z kapitałami nadzorowanymi, 2) wymogi regulacyjne (filar 1) gdzie z kapitałami nadzorowanymi porównywany jest całkowity wymóg kapitałowy. 5) zarządzenie adekwatnością kapitałową, Klasyfikacja adekwatności kapitałowej do z jednej kategorii jest dokonywana na podstawie zasad określonych przez Zarząd w Procedurze zarządzania kapitałem oraz planowania kapitałowego w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.. Ponadto, procedura ta określa m.in. metodologię zarządzania adekwatnością kapitałową oraz preferencje Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie rodzaju podejmowanych działań naprawczych, jak również proces podejmowania odpowiednich działań. 6) raportowanie adekwatności kapitałowej Raz w miesiącu Specjalista ds. Ryzyka raportuje wyniki oceny adekwatności kapitałowej do Zarządu CREDIT SUISSE. 15

16 8. Ryzyka CREDIT SUISSE wyodrębnione w ramach ICAAP Zidentyfikow ane ryzyko Raportowanie Ocena istotności Uzasadnienie Ocena mierzalności Ryzyko operacyjne Raz na kwartał Ryzyko istotne Istotność średnia z uwagi na: 1) wykonywanie czynności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, która jest istotnie obciążona ryzykiem ze względu na duży wpływ czynnika ludzkiego oraz wymagane wsparcie systemów informatycznych; 2) występowanie ryzyka prawnego, które stanowi element ryzyka operacyjnego, związanego przede wszystkim z potencjalnymi sporami sądowymi z klientami oraz koniecznością dostosowywania CREDIT SUISSE do zmian w otoczeniu prawnym; 3) występowanie w przeszłości strat z tytułu ryzyka operacyjnego; 4) potencjalnie duży możliwy negatywny wpływ zdarzenia operacyjnego na reputację CREDIT SUISSE; 5) występowanie w historii zdarzeń operacyjnych w sektorze finansowym prowadzących do niewypłacalności podmiotów; 6) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 7) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Istotność wysoka z uwagi na: 1) ryzyko osiągąnia wyników inwestycyjnych poniżej benchmarków i wyników osiąganych przez inne podmioty zarządzające portfelami instrumentów finansowych w ramach porównywalnych strategii inwestycyjnych. Elementy związane z ryzykiem wynikającym ze zmian warunków makroekonomicznych: 1) uzależnienie przychodów CREDIT SUISSE od warunków makroekonomicznych poprzez wypływ na wartość aktywów w zarządzaniu; 2) potencjalny wpływ warunków makroekonomicznych na koszty CREDIT SUISSE np. koszty osobowe, najmu nieruchomości; 3) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem wynikającym ze zmian warunków makroekonomicznych (w filarze II CRD). Elementy związane z ryzykiem strategicznym: 1) struktura klientów CREDIT SUISSE: niewielka liczba klientów generujących relatywnie wysokie przychody; Ryzyko mierzalne Ryzyko biznesowe Raz na kwartał Ryzyko istotne Ryzyko mierzalne 16

17 Zidentyfikow ane ryzyko Raportowanie Ocena istotności Uzasadnienie Ocena mierzalności Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko płynności Miesięcznie Miesięcznie Miesięcznie Ryzyko istotne Ryzyko istotne Ryzyko nieistotne 2) ryzyko zmian właścicielskich związane z przynależnością do grupy kapitałowej; 3) wejście w życie nowych przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych, przepisów implementujących zapisy Dyrektywy MiFID oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Istotność średnia z uwagi na: 1) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 2) nie udzielanie klientom pożyczek na zakup instrumentów finansowych; 3) brak instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów lub produktów o złożonym profilu ryzyka kredytowego; 4) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 5) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Istotność niska z uwagi na: 1) ryzyko stopy procentowej dotyczy oprocentowania złożonych lokat oraz nabytych dłużnych papierów wartościowych; 2) występowanie pozycji narażonych na ryzyko walutowe; 3) nie zawieranie transakcji pochodnych ani innych transakcji o złożonym profilu ryzyka rynkowego; 4) występowanie ryzyka w wymogach kapitałowych filara I; 5) występowanie wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem (w filarze II CRD). Ryzyko występuje, lecz nie jest istotne z uwagi na: 1) posiadanie nadwyżek finansowych, które są lokowane na rachunkach bankowych oraz w instrumentach dłużnych, które charakteryzuje możliwość szybkiego upłynnienia CREDIT SUISSE nie nabywa złożonych instrumentów finansowych o ograniczonej płynności ryzyko płynności w CREDIT SUISSE wynika z konieczności terminowego regulowania zobowiązań wynikających z działalności podstawowej; 2) nabywanie instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1) ze środków własnych (brak pozycji lewarowanych); 3) brak instrumentów finansowych, które mogłyby w krótkim czasie spowodować potrzebę środków płynnych, takich jak instrumenty pochodne (które w wyniku niekorzystnych zmian czynników rynkowych mogą spowodować konieczność dokonania płatności kontrahentowi transakcji); 4) brak finansowania działalności pasywami o terminie zapadalności trudnym do określenia (takimi jak w przypadku banków np. środki klientów na Ryzyko mierzalne Ryzyko mierzalne Nie dotyczy 17

18 Zidentyfikow ane ryzyko Raportowanie Ocena istotności Uzasadnienie Ocena mierzalności lokatach terminowych, które posiadają termin zapadalności, ale z uwagi na opcję udzieloną klientowi można w dowolnym czasie zerwać), które wymagałyby modelowania ryzyka płynności; 5) brak finansowania działalności pasywami, które mogłyby stać się wymagalne i generować potrzebę płynności lub ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w przypadku problemów finansowych (np. kredyty bankowe z klauzulami mówiącymi o wymagalności kredytu lub konieczności ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w przypadku naruszenia przez CREDIT SUISSE określonych wskaźników finansowych). Istotność średnia z uwagi na: 1) przynależność do grupy kapitałowej, wobec czego potencjalne negatywne zdarzenia dotyczące innych podmiotów mogą mieć negatywny wpływ na reputację całej grupy kapitałowej; 2) ryzyko pogorszenia reputacji wynikające z negatywnej oceny CREDIT SUISSE przez Komisję Nadzoru Finansowego np. w wyniku przeprowadzanych kontroli; 3) ryzyko pogorszenia reputacji wynikające z prowadzonych spraw sądowych lub negatywnych informacji dotyczących CREDIT SUISSE podawanych przez media. Ryzyko reputacji Raz na kwarał Ryzyko istotne Ryzyko trudnomierza e 18

19 9. Ryzyka zidentyfikowane i zdefiniowane przez CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE definiuje ryzyko, jako możliwość wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego CREDIT SUISSE poniesie oczekiwaną lub nieoczekiwaną stratę lub ograniczającego zdolność CREDIT SUISSE do realizacji wyznaczonej strategii biznesowej. CREDIT SUISSE na potrzeby zarządzania ryzykiem oraz oceny adekwatności kapitałowej identyfikuje i przyjmuje definicje następujących ryzyk: 1) Ryzyko kredytowe CREDIT SUISSE definiuje ryzyko kredytowe jako ryzyko straty będącej wynikiem braku wywiązania się przez dłużnika z warunków umownych, dotyczących w szczególności dokonania płatności. W przypadku, gdy umowa dotyczy instrumentów pochodnych występujące ryzyko kredytowe określa się również jako ryzyko kontrahenta. W zakres ryzyka kredytowego wchodzi ryzyko koncentracji i ryzyko rezydualne. a. Ryzyko koncentracji CREDIT SUISSE definiuje ryzyko koncentracji jako ryzyko straty w wyniku materializacji ryzyka kredytowego dla: i. ekspozycji o wysokiej wartości w stosunku do pojedynczego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, ii. ekspozycji o wysokiej wartości w stosunku do grupy podmiotów, których ryzyko kredytowe uzależnione jest od wspólnych czynników, takich jak lokalizacja geograficzna czy sektor gospodarczy, iii. ekspozycji o wysokiej wartości wynikających z jednego rodzaju produktu lub instrumentu finansowego. W CREDIT SUISSE występują dwa rodzaje limitów mające na celu ograniczenia ryzyka koncentracji: limity lokaty środków w banku, limity inwestycji w dłużne papiery wartościowe. b. Ryzyko rezydualne CREDIT SUISSE definiuje ryzyko rezydualne jako ryzyko mniejszej niż założona efektywności zabezpieczeń ryzyka kredytowego. CREDIT SUISSE nie ponosi ryzyka rezydualnego w związku z tym, iż: nie posiada portfela handlowego oraz nie inwestuje w instrumenty pochodne. 19

20 2) Ryzyko operacyjne CREDIT SUISSE definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko powstania straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, błędów ludzkich lub systemów technicznych lub na skutek zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne. Ryzyko prawne CREDIT SUISSE definiuje ryzyko prawne jako możliwość błędnego lub zbyt późnego opracowania lub uchwalenia regulacji wewnętrznych wymaganych przez ustawodawcę (ryzyko braku zgodności), błędnego ukształtowania stosunków prawnych lub niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub organów administracji publicznej rozstrzygających sprawy sporne powstające w stosunkach CREDIT SUISSE z klientami lub innymi podmiotami. 3) Ryzyko biznesowe CREDIT SUISSE definiuje ryzyko biznesowe jako możliwość niekorzystnych zmian w poziomie zysku z działalności podstawowej, które nie są spowodowane wzrostem ryzyka kredytowego, rynkowego ani operacyjnego. Ryzyko biznesowe może wynikać w szczególności z pogorszenia otoczenia rynkowego, zmiany pozycji konkurencyjnej CREDIT SUISSE lub zachowań klientów. W ramach ryzyka biznesowego CREDIT SUISSE uwzględnia ryzyko strategiczne oraz ryzyko wynikające ze zmiany warunków makroekonomicznych. a. Ryzyko strategiczne CREDIT SUISSE definiuje ryzyko strategiczne jako ryzyko straty w wyniku niekorzystnych zmian w otoczeniu konkurencyjnym oraz braku działań w odpowiedzi na te zmiany, jak również podjęcia decyzji błędnych lub nieodpowiedniej implementacji tych decyzji. b. Ryzyko wynikające ze zmian warunków makroekonomicznych CREDIT SUISSE definiuje ryzyko wynikające ze zmian warunków makroekonomicznych jako ryzyko straty wynikającej z nieuwzględnienia przez modele ryzyka wpływu cyklu gospodarczego, jak również z nieuwzględnienia przez modele ryzyka wpływu cyklu gospodarczego na wynik z działalności podstawowej np. spadek przychodów CREDIT SUISSE związany z awersją inwestorów do ryzyka w okresach spowolnienia gospodarczego. 4) Ryzyko reputacji CREDIT SUISSE definiuje ryzyko reputacji jako ryzyko straty w wyniku pogorszenia postrzegania wizerunku CREDIT SUISSE przez klientów, kontrahentów lub regulatorów. Ryzyko to jest przede wszystkim pochodną realizacji ryzyka operacyjnego w CREDIT SUISSE. 5) Ryzyko rynkowe CREDIT SUISSE definiuje ryzyko rynkowe jak ryzyko straty będącej wynikiem zmian rynkowych parametrów ryzyka, takich jak stopy procentowe, kursy walut, ceny 20

21 kapitałowych lub dłużnych papierów wartościowych, ceny towarów. Zgodnie z przedstawioną definicją ryzyko rynkowe obejmuje również ryzyko stopy procentowej portfela niehandlowego. W ramach przyjętej strategii: CREDIT SUISSE nie podejmuje ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych i ryzyka cen towarów, CREDIT SUISSE nie zawiera transakcji w celach handlowych, a ryzyko rynkowe wynika wyłącznie z bieżącej działalności oraz lokowania nadwyżek środków pieniężnych w obligacje Skarbu Państwa i lokaty bankowe, CREDIT SUISSE nie oferuje instrumentów finansowych o wysokim ryzyku rynkowym, CREDIT SUISSE działa w ramach przyjętej przez Radę Nadzorczą strategii określającej między innymi apetyt na ryzyko. Narzędzia i zasoby wykorzystywane przez CREDIT SUISSE w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym są adekwatne do skali podejmowanego ryzyka. 6) Ryzyko płynności CREDIT SUISSE definiuje ryzyko płynności jako ryzyko braku możliwości wywiązania się z obecnych lub przyszłych wymagalnych zobowiązań płatniczych w całości lub we właściwym czasie w sposób akceptowalny ekonomicznie. 21

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, Lipiec 2013 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Warszawa, Maj 2012 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce. 4 3.

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A.

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A. INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO W INVESTMENTS S.A. Niniejsza Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego W Investments S.A. według stanu na dzień 31

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. KAPITAŁY NADZOROWANE...3 II. WYMOGI KAPITAŁOWE...5 1.1. WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. IPOPEMA Securities S.A. upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. Niniejsza Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Consus S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r. 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Kapitały nadzorowane... 4 3. Wymogi kapitałowe... 5 3.1 Ryzyko kredytowe informacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy dokument określa zasady i zakres przedmiotowy upowszechniania informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25 marca 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2012 r. 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Kapitały nadzorowane... 4 3. Wymogi kapitałowe... 5 3.1 Ryzyko kredytowe informacja

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna. IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka Informacyjna. IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka Informacyjna IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, rok 2013 Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka Informacyjna IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r. Informacje związane z adekwatnością kapitałową Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r. Przedstawione informacje są prezentowane w ujęciu skonsolidowanym na podstawie danych DFP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Procedury identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners S.A.

Procedury identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. Procedury identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. zatwierdzone przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmienione przez Zarząd dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Jaworze

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Jaworze Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 86/B./2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze z dnia 17.09.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jaworze z dnia 26.09.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 155/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23/10/2015

Załącznik do Uchwały Nr 155/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23/10/2015 Załącznik do Uchwały Nr 155/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23/10/2015 Załącznik do Uchwały Nr 35/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 28/10/2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Money Makers S.A. w 2014 roku oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Money Makers S.A. w 2014 roku oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Money Makers S.A. w 2014 roku oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania 1. Informacje wstępne Niniejszy dokument zawiera informacje podlegające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Pioneer Pekao Investment Management SA na dzień 31.12.2009 r.

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Pioneer Pekao Investment Management SA na dzień 31.12.2009 r. Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Pioneer Pekao Investment Management SA na dzień 31.12.2009 r. Warszawa, 30 czerwca 2010 r. Spis treści Wstęp... 2 Informacje o Spółce... 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH Załącznik do uchwały Nr 60/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 05.07.2016 r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo