Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL"

Transkrypt

1 Warszawa, dn r. L.dz. Wizja/59/2014 Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter tymczasowy. Nie można na stałe dopuszczać do tego, by miliony ludzi udawały, że są przedsiębiorstwami, by płacić niższą stawkę ZUS-u. Więc wiadomo, że koszty pracy muszą się zwiększać. Marek Belka, prezes NBP. Pan Wojciech Karpiński Minister Skarbu Państwa Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT Pan Stanisław Jekiełek Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL 26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. oraz grupy współpracowników. Stało się tak pomimo wielu zastrzeżeń zgłaszanych przez Związek. Dotyczyły one zarówno podstaw prawnych takich pozornych działań restrukturyzacyjnych, nowej struktury organizacyjnej jak i przyjętego w następstwie takich zmian modelu funkcjonowania telewizji publicznej. Zgłaszaliśmy te zastrzeżenia w kontekście realiów realizacji obligatoryjnych, ustawowych, niezbywalnych zadań misyjnych Telewizji Polskiej, które miałyby być dalej wykonywane przy udziale tych samych pracowników antenowych, wykonujących niezbędne telewizyjne zawo- 1 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

2 dy oraz specjalności twórcze. Zatrudnionych tylko pozornie w firmie zewnętrznej, będącej agencją pracy tymczasowej, zaś de facto nadal pracujących w TVP, gdyż rzekome przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę w tym przypadku bezsprzecznie faktycznie nie ma miejsca. Jest jedynie niewątpliwie obejściowo pozorowane przez TVP S.A. jako pracodawcę. Przewidziani do outsourcingu pracownicy nie mogą zostać przeniesieni do agencji pracy tymczasowej, gdyż byłoby to rażąco sprzeczne z odnośnymi postanowieniami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zbiegu z przepisami ustaw związkowych: Kodeksu pracy, prawa prasowego, ustawy o radiofonii i telewizji i in. ustaw. Dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy zatrudnieni dotąd w różnych jednostkach organizacyjnych TVP S.A. nie mogą także być w ten sposób zmuszani do podejmowania samozatrudnienia. Ich zespołowa, ze swojej istoty praca, nie jest pracą sezonową, okresową ani tymczasową. Specyfika i warunki wykonywania pracy twórczej czterech grup pracowników Telewizji Polskiej objętych outsourcingiem niewątpliwie determinują istnienie stosunku pracy zakreślone w Kodeksie pracy z ich nadal faktycznym pracodawcą, jakim jest TVP S.A. Prawo nie pozwala czynić rzekomych pracowników tymczasowych ze stałych pracowników twórczych, zatrudnionych w systemie ciągłej pracy wielozmianowej, z koniecznym zachowaniem pełnej gotowości oraz dyspozycyjności do wykonywania zlecanych zadań oraz samodzielnego inicjowania różnych form antenowej pracy twórczej. Wymagającej ciągłej, ścisłej oraz interaktywnej współpracy ze wszystkimi służbami TVP S.A. i zgłaszania realizacji własnych inicjatyw twórczych oraz stałego, nie okazjonalnego tylko, działania w imieniu i na rzecz publicznego nadawcy, którego uprawnienia i obowiązki nadawcze nie mogą być przenoszone na inne podmioty. Żadne obejściowe, pozorne działania TVP S.A. nie zmienią stanu faktycznego i prawnego nadal stałego zatrudnienia oraz pracy objętych pozornym outsourcingiem pracowników w wyniku ich niezgodnego z prawem przeniesienia do agencji pracy tymczasowej. Instytucje Kodeksu pracy, oparte na dyrektywie 2001/23/ WE służące ochronie trwałości stosunku pracy, do których należy art k.p., nie mogą być obejściowo wykorzystywane przez pracodawcę niezgodnie z ich ratio legis, gdy nie dochodzi do przejścia zorganizowanej części zakładu pracy na nowego pracodawcę o tożsamym przedmiocie i formach działania. 27 maja 2014 r. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP S.A. otrzymał oficjalne pismo od przedstawicieli spółki będące formalnym zawiadomieniem o przejęciu części zakładu pracy przez nowego pracodawcę z informacjami na temat przenoszonych grup, przyczyn podjętej decyzji, jej podstaw prawnych i skutków w sferze indywidualnych stosunków pracy pracowników. 28 maja 2014 roku otrzymaliśmy odpowiedź pracodawcy na pismo Wizja/42/2014 z 14 maja 2014 roku, w którym Związek zgłosił wniosek o nieuznawanie wyników procedury jako podstaw do decyzji kadrowych, szczególnie tych związanych z outsourcingiem. Jest to jeden z kluczowych elementów całego projektu. 2 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

3 W piśmie BZKL THK /2014(1864) skierowanym do ZZ Wizja podpisanym przez Pana Karola Pękula Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktów z organizacjami związkowymi, działającymi TVP S.A. i Radą Pracowników TVP S.A., czytamy m.in. Zarzut w piśmie z 14 maja (L.dz. Wizja 42/2014 o nieotrzymaniu przez Związek odpowiedzi na pismo z r. (L.dz. Wizja /37/2014) uważam za nieuprawniony. Obszerne wyjaśnienia dotyczące procesu promocji stanowiskowej zostały przekazane w piśmie BZKL z r. (L.dz. THK-15-12/2014(1864). Przypominam, że już 7 sierpnia 2013 roku został przekazany ZZPT Wizja tekst procedury promocji stanowiskowej, będącej właśnie zbiorem zasad i postępowania na poszczególnych etapach procesu. Nie wnikając w to, że 14 maja 2014 roku Związek nie wiedział co będzie zawarte w piśmie wysłanym 15 maja 2014 roku, to jednak nasza ocena przyjętej procedury jest całkowicie odmienna. Nikt nie kwestionuje prawa pracodawcy do przeprowadzenia ocen pracowników, ani opracowania kryteriów promocji. Jednak w tym przypadku, w rzeczywistości była to swoista selekcja dziennikarzy, na tych co pozostaną w firmie i na tych, którzy będą zakwalifikowani do outsourcingu. Pracodawca powołuje się na wyniki kontroli PIP, przeprowadzonej na wniosek ZZ Wizja w październiku 2013 roku kontrola procesu przeprowadzona przez niezależną instytucję ochrony prawnej jaką jest Państwowa Inspekcja Pracy- w przeciwieństwie do prywatnej firmy komercyjnej, realizującej zadania zlecane przez klientów, jaką jest firma pod nazwą Instytut Analiz im. Karola Gaussa sp. z o.o.(krs , NIP: )- na okoliczność zgodności Procedury z prawem, nie wykazała niezgodności oraz naruszeń przepisów prawa pracy. Wobec tego niezrozumiałe są zarzuty łamania przepisów Kodeksu pracy, szczególnie w zakresie naruszenia wymogów równego traktowania czy naruszania zakazu dyskryminacji. Kontrola nie dotyczyła wyników procedury i sposobu jej przeprowadzenia, ponieważ te były znane dużo później, tylko sprawdzenia prawidłowości zastosowania testów psychologicznych. Inspektorzy PIP stwierdzili, że w ich opinii brak jest podstaw prawnych do kwestionowania przeprowadzonego procesu oceny pracowników. Zasadniczo ocena pracy osoby zatrudnionej jest działaniem w ramach obowiązującego porządku prawnego i nie stanowi naruszenia prawnej ochrony stosunku pracy..., cyt: pismo nr 2a Sw5171-Sa02/2013 PIP, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie z dnia Inspektorzy PIP potwierdzili, że była to ocena pracowników, co kwestionuje Pan Karol Pękul uważając, że procedura oceną nie była, więc nie musiała odwoływać się..do wymogów stawianych ocenie pracowniczej.. cyt: pismo BZKL THK /2014(1864) z 28 maja 2014 roku. Zdumiewa także sugestia, że prywatna firma komercyjna, realizująca zadania zlecane przez klientów jaką jest Instytut Analiz im. Karola Gaussa sp. z o.o. z tego powodu może wydawać 3 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

4 opinie niezgodne ze standardami, natomiast prywatna firma komercyjna, realizująca zadania zlecane przez klientów jaką jest Leasing Team spółka z o.o. (KRS , NIP ) do której TVP S.A. zamierza przenieść 4 kluczowe, z punktu widzenia produkcji telewizyjnej, grupy zawodowe, z tego samego powodu te standardy spełnia. Dlaczego więc, przy takim stosunku do prywatnych firm komercyjnych Zarząd Telewizji przenosi do jednej z nich swoich dziennikarzy, montażystów, grafików i charakteryzatorów twierdząc, że w żaden sposób nie będzie to naruszać niezależności dziennikarskiej ani możliwości realizacji misji przez telewizję publiczną? Stanowisko władz TVP S.A. zawarte zarówno w piśmie BZKL THK /2014(1864) z dnia 28 maja 2014 roku, jak i poprzednim z 15 maja 2014 roku nie jest odpowiedzią na nasze wnioski i przedstawione pytania. Wręcz przeciwnie powoduje wrażenie, że celem tych tekstów nie jest wyjaśnienie wątpliwości, ale raczej utwierdzanie się pracodawcy w słuszności własnych racji. Warto jednak, aby pracodawca - zamiast prezentowania swojej nieomylności przedstawił, zgodnie ze swymi obowiązkami informacyjnymi, przygotowane na zlecenie TVP S.A. pełne analizy zawierające podstawy prawne outsourcingu oraz jego całościowe uzasadnienie ekonomiczne. Wreszcie, warto, aby zastanowili się Państwo nad przyczynami powstałych wątpliwości i zastrzeżeń, przeanalizowali fakty, ich następstwa oraz wskazywane negatywne konsekwencje swojego działania. Przyniosłoby to wszystkim zdecydowanie więcej korzyści. Dodatkowo, okazuje się teraz, że cała procedura wyłonienia koordynatorów w ramach nowych, strategicznych funkcji, jest w efekcie powołaniem tych osób na stanowiska sekretarza redakcji i redaktora odpowiedzialnego. Co to ma wspólnego z założeniami? Jak informuje Press ;..1 lipca br. 414 etatowych pracowników TVP przejdzie do firmy Leasing Team. Outsourcing obejmie wszystkich montażystów, grafików i charakteryzatorów pracujących w TVP oraz kilkuset dziennikarzy. Z tej ostatniej grupy etaty w telewizji publicznej zachowa ok. 350 osób, z czego 150 to pracownicy anten nieobjętych outsourcingiem (TVP Polonia i kanały tematyczne), natomiast ok. 200 dziennikarzy zostanie w roli tzw. koordynatorów. Wytypowano ich w trzystopniowym procesie (składał się m.in. z testów kompetencji). Ponieważ jednak w TVP nie ma stanowiska koordynatora, a związki zawodowe przeciwne outsourcingowi - nie zgodziły się na zmianę regulaminu, biuro kadr wykorzystało stanowiska już istniejące. I tak, pozostający w TVP dziennikarze zatrudnieni w systemie czasowo-premiowym zostaną sekretarzami redakcji, a zatrudnieni w systemie czasowo-honoraryjnym redaktorami odpowiedzialnymi. Ta ostatnia funkcja wiąże się jednak z utratą nagrody jubileuszowej, bo stanowisko redaktora odpowiedzialnego nie zostało ujęte w regulaminie jej przyznawania, autor: Elżbieta Rutkowska (RUT) (http://www.press.pl) 4 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

5 W związku z ciągłymi zmianami koncepcji, istniejącymi wątpliwościami, brakiem ich wyjaśnienia ZZPTiTMP Wizja ponownie przesyła - z żądaniem ustosunkowania się pracodawcy swoje stanowisko w sprawie zarówno outsourcingu jak i poprzedzającego decyzje kadrowe procesu ewaluacji. Wnosimy także o ujawnienie oraz udostępnienie ZZPTiTMP Wizja pełnej treści umowy o outsourcingu personalnym, podpisanej 26 maja br. przez Zarząd TVP S.A. z agencją pracy tymczasowej Leasing Team Sp. z o.o. Nie ma już obecnie żadnych podstaw faktycznych ani prawnych utajniania zawartej umowy przed pracownikami TVP S.A., których elementarnych praw pracowniczych ta umowa dotyczy i przed naszym Związkiem, jako ich prawnym reprezentantem. Zarząd TVP S.A. nie może się już teraz powoływać ani na tajemnicę handlową, ani tajemnicę przedsiębiorstwa. TVP S.A. Jako publiczna instytucja, będąca społecznym środkiem przekazu o statuowanym w art. 14 istotnym znaczeniu ustrojowym i społecznym, współfinansowana z opłat abonamentowych przez obywateli, którzy zgodnie z prawem płacą ten obligatoryjny abonament, jest obowiązana do pełnej jawności i przejrzystości działania. Mimo formalnego statusu spółki prawa handlowego nie jest jedną z typowych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Działalność gospodarcza i rynkowa nie może dominować nad publicznoprawnymi statutowymi zakreślonymi ustawowo, nadrzędnymi celami i zadaniami misyjnymi TVP S.A. a tak się coraz częściej dzieje, czego przykładem jest ten projekt pozornego przejścia części TVP S.A na, rzekomo tożsamy podmiotowo oraz przedmiotowo, zewnętrzny prywatny zakład pracy, będący agencją pracy tymczasowej, który ze względów prawnych nie może przejąć pracowników realizujących misyjne zadania TVP S.A. Nasze negatywne stanowisko w sprawie outsourcingu przedstawiane było wielokrotnie od momentu otrzymania informacji o planowanych nowych rozwiązaniach organizacyjnych tj. od 14 maja 2013 roku. Outsourcing montażystów, dziennikarzy, grafików i charakteryzatorów powoduje rozerwanie funkcjonalnych więzi pomiędzy poszczególnymi składnikami przedsiębiorstwa i tworzonego przez niego produktu, jakim jest program telewizyjny. Dodatkowo Telewizja Polska jest jedynym nadawcą publicznym realizującym unikatowe i właściwe tylko sobie zadania określone w ustawie o radiofonii i telewizji. Przejmująca je agencja pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o. z założenia nie może wypełniać zadań telewizji publicznej. Dla celów outsourcingu władze telewizji zastosowały sztuczny podział pracowników twórczych, wprowadzając kategorię funkcji wykonawczej w tych zawodach. Aby uzasadnić ten podział została przeprowadzona procedura promocji stanowiskowej, której celem było wyłonienie spośród etatowych dziennikarzy TVP S.A. osób, którym zaproponowano stanowiska koordynatorów. Podstawą była uchwała nr 333/2013 Zarządu spółki TVP S.A. z dnia 13 czerwca 2013 roku ( z późniejszymi zmianami), która nie była znana zarówno związkom zawodowym jak i pracownikom. 5 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

6 Proces promocji stanowiskowej od początku budził ogromne kontrowersje. W związku z zawartymi w piśmie BZKL THK /2014(1864) z dnia 15 maja 2014 roku sugestiami, że zapoznanie się z tekstem procedury pozwoliłyby Państwu zrezygnować z zadania szeregu pytań zawartych w piśmie po upływie niespełna miesiąca od zakończenia prac w tym zakresie przypominamy, jakie były fakty. Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja zapoznał się z zasadami, zawartymi w przekazanej reprezentatywnym organizacjom związkowym opisie procedury promocji stanowiskowej - stanowiącej załącznik do uchwały 397/2013 Zarządu spółki TVP S.A. z 31 lipca już w momencie, kiedy ją otrzymał tzn. 7 sierpnia 2013 roku. Lektura tego właśnie dokumentu była przyczyną negatywnej oceny prowadzonych przez pracodawcę działań w tzw. procedurze promocji stanowiskowej. Ani organizatorzy, ani przedstawiciele władz spółki nie zrobili przez cały rok niczego, co pozwoliłoby te wątpliwości rozwiać, a przynajmniej zminimalizować. Warto także przypomnieć, że dokumenty zostały przesłane dopiero po rozpoczęciu całej operacji, jako reakcja na negatywne stanowisko Związku. Sformułowane wówczas przez prawnika ZZ Wizja stanowisko zawierało m.in. następujące pytania i wątpliwości, które są aktualne do dziś: 1. Żaden z obowiązujących przepisów prawa ani umowy o pracę zawarte przez TVP S.A. (chyba, że w umowie jest inaczej) nie nakładają na pracowników obowiązku poddania się indywidualnym badaniom mającym za cel określenie przydatności do pełnienia obowiązków pracowniczych. 2. Cel badań tj. wybór do pełnienia zadań w ramach funkcji koordynatorskich jest niejasny, przede wszystkim dlatego, że nie wiadomo jaka jest natura, zakres obowiązków i kompetencji wymaganych przez Pracodawcę przy pełnieniu tych funkcji oraz nie wiadomo co i w jakim zakresie oraz ze względu na jaki cel i wedle jakich kryteriów miałoby być przedmiotem koordynacji. Pracodawca nie ujawnił nawet powołanej w Piśmie służbowym z 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ewaluacyjnej TVP S.A. własnej uchwały, która ma być podstawą dokonywania zmian w treści stosunków pracy. Brak jest jakichkolwiek informacji o oczekiwaniach Pracodawcy co do pracowników mających podjąć funkcje koordynacyjne. 3. Żaden z pracowników wzywanych na indywidualne badania nie zgłaszał chęci zmiany treści stosunku pracy poprzez podjęcie u pracodawcy funkcji koordynacyjnych a rekrutacja do takich funkcji wykracza poza ramy indywidualnych stosunków pracy. 4. Nie ma możliwości zapoznania się ze stosowaną przez pracodawcę metodą oceny pracowników, a to z powodu braku przedstawienia jej założeń i przyjętej metodologii badań. Nie wiadomo, w jaki sposób będzie ustalany wynik tych badań. Nie wiadomo, czy stosowane metody i kryteria są obiektywne. W takim kontekście wynik badań może być z łatwością zakwestionowany, jeśli stanie się przyczyną nierównego traktowania osób poddanych owym badaniom. 6 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

7 5. Kryteria doboru pracowników do pełnienia określonych funkcji (lub do zwolnienia) powinny być jasne, sprawiedliwe i obiektywne. O takich cechach planowanych badań nie sposób wyczytać w udostępnionych przez Pracodawcę dokumentach. 6. Brak jest wiedzy, co do kwalifikacji osób mających prowadzić badania a w szczególności co do ich wykształcenia, wiedzy i doświadczenia w każdej z dziedzin stanowiących przedmiot badań. 7. Ogólnikowo ujęty przedmiot badania wskazuje, że chodzi o badanie psychologiczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa takie badanie może wykonać wyłącznie osoba, mająca zawodowy tytuł psychologa tj. taka, która spełnia wymagania ustanowione ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Tego rodzaju badanie może odbyć się wyłącznie za zgodą badanego. Już w pierwszych dniach po rozpoczęciu procedury promocji stanowiskowej została ona źle oceniona przez osoby, które wzięły w niej udział, a wręcz wykpiona przez opisujące całą sytuację media. Po analizie otrzymanych przez Związek dokumentów, przedstawiliśmy je do oceny specjalistom z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa. Ekspertyza została przygotowana przez dr Victora Wekselberga i Dariusza Ambroziaka. Wnioski w niej zawarte, zostały wysłane do władz TVP S.A. Oto jeden z fragmentów przedstawionej wówczas opinii :.W trosce o dobre imię profesjonalnych firm doradczych, które dbają o jakość i rzetelność swoich usług, postanowiliśmy zająć oficjalne stanowisko, przygotowując ekspertyzę, którą wykonaliśmy pro publico bono jako głos w toczącej się dyskusji. Obecny dyskurs godzi w nasze wartości, uważamy bowiem, że jest prowadzony bez merytorycznej oceny stosowanych procedur i narzędzi. Modele kompetencyjne i procedury rekrutacyjne wymagają zarówno specjalistycznej wiedzy oraz odpowiednich umiejętności, jak i doświadczenia w ich wdrażaniu. Nasza ekspertyza odpowiada na pytanie: Czy metodologia testowania kompetencji i procedury rekrutacyjne w TVP są zgodne z logiką i profesjonalnymi standardami?... cyt: Ekspertyza procedur promocji stanowiskowych w procesie rekrutacji TVP, Instytut Analiz im. Karola Gaussa, 13 sierpnia 2013 roku Niestety, ale przebieg procedury potwierdził, że nie jest ona zgodna ani z logiką, ani standardami. (Dokument jest w posiadaniu BZKL, więc nie ma potrzeby przytaczania poszczególnych jego fragmentów.) Pracodawca nie uznał za stosowne, aby zastanowić się nad tym co spowodowało negatywne oceny, które pojawiały się ze strony różnych stron i 7 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

8 środowisk. Przyjął za to, że ma absolutną rację, a więc inne - rozbieżne z tym stanowiskiem - opinie są nieistotne. Proces tzw. promocji stanowiskowej był kontynuowany w niezmienionej formie i formule. Po interwencji Komitetu strajkowego, a także na skutek wystąpienia Głównego Inspektora Danych Osobowych, Prezes TVP S.A. zdecydował o wyłączeniu z procedury testów psychometrycznych, uznając przedstawione argumenty za zasadne. Jeżeli Prezes mógł wyłączyć testy z procedury, która pomimo tego była kontynuowana, to musiały być one nieistotne dla jej ostatecznego wyniku. Po co więc je wprowadzano. Jeżeli jednak były ważne, jako jedyne wystandaryzowane narzędzie, które zostało zastosowane, to brak tych wyników może znacząco zmienić indywidualną ocenę. Należało całą procedurę promocji stanowiskowej opracować i przeprowadzić od nowa. Od momentu zakończenia procesu ewaluacji pracownicy starali się bezskutecznie poznać jej wyniki. Rezultaty były utajnione do dnia ich opublikowania, czyli 9 kwietnia 2014 roku. Następnie pojawiły się pytania pracowników, na które nie otrzymali oni jasnej i jednoznacznej odpowiedzi. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim przyjętych standardów, norm, zachowania obiektywizmu ocen, jak też rzetelności przeprowadzonej procedury oraz kompetencji oceniających ich osób. Te właśnie kwestie, zgłaszane nam przez pracowników zawarliśmy w piśmie Wizja/37/2014, skierowanym do władz spółki 6 maja 2014 roku. Odpowiedź pracodawcy nadal niczego nie wyjaśnia. Jest jedynie potwierdzeniem, że racja znajduje się jedynie po stronie BZKL, które przygotowało procedurę - w swojej ocenie - w sposób perfekcyjny. Świadczy o tym, chociażby taka opinia: skoro reprezentatywne organizacje związkowe otrzymały Procedurę promocji stanowiskowej to oznacza, że proces przebiegał w sposób transparentny, a zarzut braku przejrzystości uznaje za nieuprawniony.. cyt: pismo BZKL THK /2014(1864) z dnia 15 maja Transparentność nie polega jednak na samym fakcie przekazania dokumentów związkom reprezentatywnym, ale na takim przygotowaniu systemu ocen pracowników - czy też jak to nazwał pracodawca - procedury promocji stanowiskowej, aby był on zrozumiały dla każdego pracownika. Obowiązek informacyjny należy do władz TVP S.A. Organizacje związkowe nie są od tego, aby pracodawcę w tym wyręczać, ani zatwierdzać czy przekazywać otrzymane dokumenty. Uznanie, że gdyby Związek zapoznał się wnikliwie z opisem procedury to wówczas jasne byłyby wszystkie kwestie, jest pozbawione podstaw. Pytania wynikają właśnie z powodu braku czytelnych, sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów, a przede wszystkim - wiedzy w tej sprawie bezpośrednio zainteresowanych, czyli dziennikarzy. Tekst procedury takich odpowiedzi nie zawiera. Czas nie ma tu najmniejszego znaczenia. 8 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

9 Odnosząc się do poszczególnych punktów zawartych w odpowiedzi pracodawcy z dnia 15 maja 2014 roku, należy zwrócić uwagę na następujące fakty: - Ad. 1. Procedura jest elementem procesu outsourcingu, więc udział w niej był jedyną szansą pozostania na etacie w TVP S.A. Władze spółki informowały wielokrotnie, że każdy kto odmówi udziału, pozbawi się możliwości otrzymania promocji, czyli pozostania w firmie. Zostało to przez pracodawcę nazwane dobrowolnością? Jest to zatem szczególny sposób rozumienia dobrowolności. O wartości otrzymanych w trakcie procedury wyników można dowiedzieć się czytając analizę przygotowaną przez zespół Instytutu Analiz im. K. Gaussa. Gdyby organizatorzy ewaluacji wyciągnęli z niej wnioski, a nie negowali z założenia jej wartość, nie byłoby potrzeby prowadzenia jakiejkolwiek dyskusji. Przebieg tej swoistej selekcji i jej efekty potwierdzają zawarte tam oceny i wnioski. Należy jedynie dodać, że kompletnie niezrozumiałe są reguły procedury ocen, które spowodowały, że nie przekazywano pracownikom wyników cząstkowych. Właśnie to pozwoliłoby na zwiększenie transparentności. Chyba, że nie chodziło o przejrzystość. ZZ Wizja - wbrew temu, co Pan Karol Pękul twierdzi - dba przede wszystkim o dobro pracowników. To nie my zwalniamy ludzi w oparciu na podstawie mało czytelnych, niezgodnych z obowiązującymi zasadami i budzące ogromne wątpliwości prawne pomysły, lecz pracodawca. Nazywanie tego korzystnym dla pracowników zakrawa na ponury żart. - Ad. 2. Odpowiedź nie wyjaśnia z jakiego powodu nie określono przedziału punktowego pozwalającego na promocję stanowiskową. Zawiera jedynie stwierdzenia że nie, ponieważ nie. Pracodawca przyjął taką zasadę i tak ma być. W tej jednostce tyle, w tej tyle. I to wszystko. W efekcie stworzono model, do którego dopasowano resztę. Taki sposób działania nie ma nic wspólnego z rzetelną oceną pracowników i ich predyspozycji ani logiką postępowania w prawidłowo funkcjonującej firmie. - Ad. 3. Stwierdzenie, że wszystkie informacje dotyczące struktury zatrudnienia zawarte są w tekście procedury, jest myląca. Wystarczy porównanie danych zawartych w załączniku nr 3 do procedury z danymi z maja 2014 roku. - Ad. 4. Informacje otrzymane od uczestników i wynikające stąd pytania każą wnioskować zupełnie inaczej. Nie można mówić o schemacie jeżeli różne były sposoby przeprowadzenia procedury. Napisanie, że wyniki były ustalone rozłącznie i nie ma pomiędzy nimi zależności, nie jest wyjaśnieniem. Porównanie wyników - i czasem duże różnice przy badaniu przecież tych samych kompetencji, skłania do zgoła odmiennej oceny całości. - Ad. 5. To są nadal tylko stwierdzenia nie poparte żadnymi dowodami. Rzeczywistość i wyniki procedury skłaniają do wyciągnięcia zupełnie innych wniosków. Jeżeli nie było 9 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

10 potrzeby odejmowania zaocznie punktów, to skąd rozbieżności w ocenie pomiędzy poszczególnymi etapami ewaluacji. Nie są to przypadki jednostkowe. - Ad. 6-7.Pytania sformułowane były następująco: 6. Początkowo pracownicy otrzymywali w komunikatach od pracodawcy informacje, że głównym zadaniem osób, wyłonionych w tzw. promocji stanowiskowej, będą funkcje szeroko pojętej koordynacji programowej i realizacyjnej, dlatego nie oceniamy dorobku dziennikarskiego, ani doświadczenia (co podkreślała Pani E. Ger). Na tym opierała się ewaluacja. Teraz zmieniono zasady - i jak sama dyr. BZKL powiedziała w mediach - głównym zadaniem tych, których zostawia się na etacie, będzie w dalszym ciągu ta sama praca dziennikarska, a koordynowanie dodatkowym zadaniem - niejako przy okazji. Jak to się ma do całej, tak prowadzonej ewaluacji? 7.Pracodawca początkowo twierdził, że w procesie wyłonienia koordynatorów, szuka głównie osób o potencjale menadżersko - organizacyjnym, a nie - warsztatowo bardzo dobrych dziennikarzy. A teraz co podkreślamy - okazuje się, że pracodawca chce zostawić wybranych dziennikarzy, którzy nadal będą realizować swoje programy, a koordynować niejako przy okazji, w przerwach miedzy dokumentacją, pisaniem konspektów i scenariuszy, zdjęciami i montażami? Zatem zadania dziennikarskie, które jakoby miały być outsorcowane, pozostają w TVP S.A.!!! Jak to się ma do zastosowania art. 23' Kp, jako podstawy ousourcingu, skoro wszystkie zasadnicze zadania dziennikarskie pozostają w TVP S.A? W piśmie pracodawcy na te pytania nie ma odpowiedzi. Uznanie np. że kompetencja warsztat dziennikarski była tylko jedną z dziesięciu ocenianych, jest powtarzaniem tych samych stwierdzeń, które słyszymy od dawna, bez włożenia w nie żadnych istotnych treści. - Ad. 8. Jeżeli tak jak obecnie również w przyszłym systemie za podział zadań i organizację pracy odpowiadać będą dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych, to po co kolejna funkcja tzw. koordynatora? - Ad. 9. Na razie nic nie wskazuje na to, że procedura promocji stanowiskowej została przygotowana i przeprowadzona w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem obowiązujących przy tego typu ocenach zasad, więc pytanie o system odwołania jest absolutnie uzasadnione. Dlaczego zastosowano różne systemy oceny, utajniono wyniki, nie przewidziano procedury odwoławczej? Ocena całości była zawarta w analizie Instytutu im. K. Gaussa. Poza wszystkim, w jednej części procedury określone są wymagania na dane stanowisko, w drugiej badane 10 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

11 kompetencje, które w większości nie mają wiele wspólnego z tym czego pracodawca oczekuje od osób, które miałyby być koordynatorami. Kolejnym elementem jest uznaniowość, wręcz wpisana w projekt procedury. Założenie, że bezpośredni przełożeni najlepiej znają swoich pracowników wynika z braku znajomości struktury i sposobu działania firmy. Bezpośredni przełożeni często nie znają i najczęściej nawet nie chcą znać potencjału twórczego ludzi, którymi przyszło im kierować. System doboru kadr kierowniczych powoduje, że w Telewizji Polskiej dominuje styl dworski, premiujący swoich, nagradzający faworytów, ograniczający w dużym stopniu samodzielność myślenia. Procedura to tylko potwierdziła. Pracodawca miał szansę, aby odwrócić ten negatywny trend, wprowadzić prawidłowe zasady zarządzania a przede wszystkim w pełni wykorzystać wiedzę i potencjał pracowników TVP S.A. Niestety, szansa ta jest marnowana. Z tych właśnie powodów ZZ Wizja wniósł o nieuwzględnianie wyników procedury promocji stanowiskowej jako podstawy do jakichkolwiek decyzji kadrowych, ponieważ sposób jej przeprowadzenia wskazuje na to, że mogło dojść do złamania zasady obiektywizmu ocen pracowniczych oraz standardów badania kompetencji. Według obowiązujących przepisów prawa, Pracodawca dokonując oceny pracowników winien zgodnie z art. 94 pkt. 9 k.p. (Kodeksu pracy) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Zgodnie z zasadą niedyskryminacji w stosunkach pracy obowiązek pracodawcy w zakresie stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy odnosi się do każdej sytuacji, w której uprawnienia pracownika zależą od pracodawcy. Stosowanie kryteriów, które nie spełniają warunków uznania ich za obiektywne czy też sprawiedliwe, powoduje naruszenie prawa pracy. Sąd Najwyższy orzekł, że pracownik, któremu powierza się określone stanowisko i stawia określone wymagania, powinien być oceniany z punktu widzenia wyznaczonych mu obowiązków i wymagań. Nie mogą natomiast stanowić kryterium oceny jego pracy oczekiwania pracodawcy, o których pracownik nie wie zawierając umowę o pracę i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy (wyrok SN z dnia 10 listopada 1998 r., I PKN 428/98; OSNAP 1999, nr 24, poz. 791). Wszystkie kryteria oceny oraz stawiane wymagania powinny być związane z wyznaczonymi pracownikowi obowiązkami, muszą też pozostawać w związku z zajmowanym stanowiskiem. Tu tego nie było. Obowiązek pracodawcy dokonywania obiektywnej oceny pracowników wiąże się z zasadą równego traktowania, zakazem dyskryminacji w zatrudnieniu, a także z zasadą poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 111, 112, 113, 183a-183e K.p.)... cyt : pismo Wizja/42/2014, z 14 maja 2014 roku. W przesłanej ZZ Wizja odpowiedzi nie ma kluczowej informacji na temat podstaw prawnych podziału wybranych zawodów pracowników twórczych i uznania ich za wykonawcze. Jest to niezwykle ważne w przypadku dziennikarzy. Według definicji tego 11 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

12 zawodu dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji (Ustawa prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku, tekst ujednolicony, Dz.U nr 5 poz. 24). Redakcją nie jest agencja pracy tymczasowej, w prawie prasowym nie ma także definicji koordynatorów-dziennikarzy. Natomiast według biuletynu nr 8 BZKL nowy model funkcjonowania Telewizji Polskiej ma być oparty o grupy koordynatorów. Jedna z Leasing Team, kolejne dwie reprezentujące TVP S.A. Pierwszą tworzą koordynatorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych, którzy będą kontaktowali się z Leasing Team, kontrolowali realizację zleconych zadań i je rozliczali. Druga grupa koordynatorów wyłoniona w procesie promocji stanowiskowej ma koordynować realizację określonych zleceń. Niejako przy okazji, albo równolegle, albo - przede wszystkim - ma wykonywać własne prace i materiały dziennikarskie, co według przekazanych informacji, będzie wyceniane osobno w pakietowym systemie płac (pensja + zryczałtowane honoraria). Poza tym, wszystko wskazuje na to, że taka liczba koordynatorów opłacanych w systemie pakietowym nie zmniejszy, tak jak zakładano, znacząco kosztów stałych. Mogą one pozostać na dotychczasowym poziomie albo nawet w skali kolejnych lat zwiększyć się, ponieważ według otrzymywanych informacji, zarobki osób pełniących funkcje koordynatorów wzrastają w stosunku do zarobków na poprzednich etatach dziennikarskich. Okazało się także, że nieprawdziwe jest stwierdzenie osób przygotowujących outsourcing, że TVP S.A. rezygnuje z określonych zadań i funkcji. Procedura ewaluacji wykazała, a kolejne informacje to potwierdzają, że zadania dziennikarskie pozostają w Telewizji Polskiej. Do outsourcingu wytypowana została jedynie określona grupa wykonujących je ludzi. Nie wiadomo na jakiej podstawie, ponieważ procedura promocji stanowiskowej miała decydować o awansie a nie o zwalnianiu lub wyprowadzaniu poza TVP S.A. ocenianych pracowników twórczych. Czy ktokolwiek z organizatorów i pomysłodawców outsourcingu oraz ewaluacji jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym różni się praca dziennikarza zatrudnionego w Wiadomościach od pracy dziennikarza z Panoramy? Co różni dziennikarzy OTV Kielce (brak przenoszonych) od dziennikarzy OTV Kraków, gdzie z 30 dotychczasowych pracowników do outsourcingu planowanych jest 20-tu? Czym wreszcie różni się praca dziennikarzy zatrudnionych w TVP Polonia (wyłączona z outsourcingu), od pracujących na rzecz tego kanału dziennikarzy chociażby z oddziałów regionalnych? Otwartym pozostaje pytanie, co oznacza określenie funkcja wykonawcza w dziennikarstwie. Kojarzy się z poprzednim systemem i niestety kojarzy bardzo źle. Związek zwraca się o podanie podstaw prawnych takiego podziału i pomysłu. Także o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ma przebiegać współpraca z jednostkami wyłączonymi z outsourcingu, w których nie będzie stanowisk koordynatorów? Całość proponowanego rozwiązania nie jest znana. 12 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

13 Dziennikarze nie są sprzedawcami w koncernie, którzy powinni wykazać się obrotem, realizować przyjęte normy pod kierunkiem kierownika projektu, czy koordynatora. Zaproponowany sposób organizacji i outsourcing części funkcji byłby może skuteczny w firmie handlującej garnkami, ale nie w telewizji publicznej, która powołana została do realizacji zupełnie innych zadań. Jeden tekst, jedna audycja jest w stanie zmienić wiele, wpłynąć na świadomość społeczną, czego nie zrobią tysiące sprzedanych towarów lub usług. Takie podejście do dziennikarzy i dziennikarstwa, jakie proponuje Zarząd TVP S.A. jest jednym z najważniejszych powodów upadku zawodu i jest podstawową przyczyną trywializacji treści oraz tabloidyzacji komercjalizowanych mediów, gdzie nie do końca sprawdzona sensacja staje się podstawowym produktem przedstawianym odbiorcom. Oferowany projekt jest w rzeczywistości rezygnacją z tego co jest podstawą dziennikarstwa. Pomysłowość i inicjatywę własną zastąpić ma hierarchiczna struktura tworzona przez grupy koordynatorów. Telewizja publiczna powinna budować i upowszechniać standardy dziennikarskie a nie włączać się w proces niszczenia tego zawodu. Zdumiewa również pomysł outsourcingu montażystów. To właśnie ich wiedza i umiejętności powodują, że z zestawu różnych elementów powstaje ostateczny kształt programu. Montaż, wbrew temu, co twierdzą pomysłodawcy outsourcingu, nie polega na prostym sklejaniu. Efekty takiego niefrasobliwego podejścia widać niestety na antenie. Montaż jest sztuką, która może poprawić wszystko, ale też wszystko zepsuć. Bez dobrego montażu w wykonaniu specjalistów, z których TVP S.A. rezygnuje, nie ma dobrego programu. Montaż nie polega na prostej digitalizacji, jak sugerują pomysłodawcy outsourcingu, to praca twórcza, wymagająca wiedzy, znajomości nowoczesnych technologii i użycia sprzętu, którego właścicielem pozostaje Telewizja Polska. Warto najpierw poznać zasady funkcjonowania firmy, produkcji i tworzenia programu telewizyjnego, zanim zabierze się za ich zmiany, czyli przemodelowywanie funkcji i procesów wewnętrznych. Jak dotąd nie wiemy, do jakiego modelu funkcjonowania Telewizji Polskiej ma to doprowadzić. Czy w obecnej sytuacji zmian na rynku medialnym likwidacji ulega dziennikarstwo, w podstawowym rozumieniu funkcji tego zawodu? Czy w Telewizji Polskiej wszystkie programy będą realizowane na żywo, ponieważ z zadań montażowych firma także rezygnuje? Która z funkcji przeznaczonych do outsourcingu jest poboczna z punktu widzenia interesów i działalności spółki TVP S.A.? W jaki sposób proponowane rozwiązania zgodne są z regulaminem organizacyjnym spółki TVP S.A. oraz pozostałymi dokumentami regulującymi jej działalność? Jakie przygotowanie mają pracownicy Leasing Team do nadzoru i koordynowania pracy dziennikarzy i montażystów? Co oznacza określenie, że nowy pracodawca może skierować przejętych pracowników do innej pracy? Innej, to znaczy jakiej? Zgodnej z wykształceniem i wykonywanym zawodem, czy jakiejkolwiek, np. na budowie, ponieważ wielu nie rozumie na czym polega zawód montażysty. 13 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

14 Zarząd TVP S.A. uzasadnia konieczność przeprowadzenia outsourcingu m.in. trudną sytuacją ekonomiczną, kryzysem na rynku reklam, koniecznością dostosowania funkcjonowania spółki do realiów rynkowych. Podaje, że na ten fakt zwracała m.in. kontrola NIK przeprowadzona w okresie od lipca do listopada 2011 roku. Przypomina również w przedstawionym uzasadnieniu, że na konieczność restrukturyzacji zwracali uwagę parlamentarzyści. Realizację tych wniosków ma m.in. zapewnić przeniesienie 4 grup pracowników produkcji do firmy zewnętrznej. Z powodu braku szczegółowych danych finansowych, chociażby takich, które zawarte są sprawozdaniach giełdowych największych konkurentów Telewizji Polskiej, czyli TVN i Polsatu warto przytoczyć fragment raportu za 2013 rok grupy TVN:.Nasz sukces w działalności operacyjnej, jak również w zakresie udanego wdrażania strategii, zależy od doświadczenia kadry zarządzającej oraz zaangażowania kluczowych pracowników. Nasz zarząd ma znaczące doświadczenie na polskim rynku nadawców telewizyjnych i w istotnym stopniu przyczynił się do naszego rozwoju i sukcesu. Utrzymanie dalszego udanego rozwoju w części zależy od umiejętności pozyskania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników zdolnych efektywnie prowadzić naszą działalność. Obecnie obserwuje się silną konkurencję o wysoko wykwalifikowany personel na polskim i światowym rynku nadawców telewizyjnych. W związku z tym nie ma pewności czy będziemy nadal w stanie skutecznie pozyskiwać i utrzymać wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządczą i pracowników. Utrata któregokolwiek z naszych kluczowych menedżerów lub niemożność przyciągnięcia i odpowiedniego przeszkolenia, zmotywowania oraz utrzymania wykwalifikowanych pracowników, lub każde opóźnienie w tym procesie, może mieć istotny negatywny wpływ na naszą działalność, sytuację finansową, wyniki operacyjne i przepływy pieniężne (Raport Grupy Kapitałowej TVN S.A za okres trzech i dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 roku 13 lutego 2014, strona 27. TVN, jak wynika z tego raportu, płaci za swoją politykę zatrudnienia, brakiem własnego zespołu o podstawowych z punktu widzenia produkcji telewizyjnej specjalnościach, natomiast telewizja publiczna pozbywa się wysoko wykwalifikowanych, kluczowych pracowników produkcji, uznając że są źródłem kosztów i nieprawidłowości. Pracowników, których teraz będzie mogła wykorzystywać konkurencja!!! W artykule zamieszczonym w Gazecie Wyborczej wydanie internetowe z 6 maja 2014 roku pojawiło się następujące stwierdzenie: Władze TVP informują, że przenoszą pracowników, bo telewizja potrzebuje restrukturyzacji. A ten ruch pozwoli obniżyć koszty oraz wyeliminuje nieprawidłowości. Te 400 osób to nieco ponad osiem procent pracowników etatowych całej telewizji publicznej. W sumie TVP zatrudnia 3387 takich osób (a ma jeszcze współpracowników i pracowników na kontraktach, czyli główne "twarze telewizji"). Z tego na stanowiskach redaktorów i dziennikarzy ma 545 osób, operatorów i realizatorów ma łącznie 788 osób, a pracowników administracji 965 osób. 14 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

15 Jednak jest to podstawowe, z punktu widzenia produkcji telewizyjnej, nieco ponad 8%. Gdyby przyjąć ten tok rozumowania, wówczas zwolnienie trzech członków Zarządu to wręcz promil zatrudnienia tyle, że spółka bez zarządu nie może działać, tak jak telewizja nie może istnieć bez dziennikarzy i montażystów. Poza wszystkim należy zapytać, czym zajmuje się w telewizji 1089 osób zatrudnionych na pozostałych etatach oraz skąd wzrost liczby pracowników administracji. Według raportu NIK-u na dzień 30 września 2011 roku w administracji zatrudnionych było 759 osób na 754,28 etatu. Według informacji spółki w 2013 roku było 768,81 etatów honoraryjnych i według tych danych należałoby prowadzić i podawać wyliczenia. Pani Ewa Ger, dyrektor BZKL TVP S.A. w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z 11 sierpnia 2013 roku w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, powiedziała m.in. Te osoby mają roczną gwarancję zatrudnienia, zdejmujemy z większości z nich zakaz konkurencji. Tak naprawdę dajemy tym osobom szansę. Mówimy: - na rok idziecie na zewnątrz, ale z gwarancją zatrudnienia, na tych samych warunkach wynagradzania. I mówimy wam, że po tym roku w miarę możliwości będziemy dążyć do tego, aby nadal z was korzystać na tyle, na ile telewizja będzie tego potrzebować. Nie przekreślamy tego, że i dziennikarze, i charakteryzatorzy, i montażyści, i graficy będą nadal z nami współpracować. A jeżeli sytuacja finansowa będzie lepsza, to - zgodnie z przepisem art. 23 Kodeksu pracy - nie wykluczamy powrotu do etatów... Przedstawione obecnie wyliczenia wskazują na to, że nie będzie żadnych powrotów a system wykorzystywania przede wszystkim produkcji zewnętrznej ma być kontynuowany. Jest to głównym celem restrukturyzacji, co wielokrotnie podkreślali przedstawiciele władz spółki, którzy oficjalnie stwierdzali, że chcą namówić przenoszonych pracowników do zakładania samodzielnej działalności gospodarczej. Natomiast odpowiadając na pytanie o sens outsourcingu dziennikarzy i montażystów pani Ewa Ger stwierdziła: Po pierwsze, punktem wyjścia była wcześniej zaplanowana restrukturyzacja, polegająca na przekształceniu 4 kluczowych jednostek produkcyjnych TVP w dwie nowe. Drugi argument był taki, że przez ostatnie lata większość osób zwolnionych stanowiła administracja. A trzeci i zasadniczy argument brzmi: gdybyśmy się zdecydowali na outsourcing biura kadr czy biura marketingu, to nie możemy tego zrobić w tak elastycznej formule. Pracownikom twórczym możemy zagwarantować, że z nimi w miarę potrzeb będziemy mogli współpracować. Robimy to w rynkowy sposób na zasadzie B 2 B, przy zachowaniu wszelkich restrykcji prawnych wynikających z Kodeksu pracy. Dodatkowo, skomplikowanie naszych rozliczeń i księgowości jest na tyle duże, że koszty obsługi firmy zewnętrznej byłyby większe niż utrzymanie pracowników wewnętrznych. 15 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

16 Te argumenty brzmią bardzo niepoważnie, o zatrudnieniu w administracji świadczy porównanie danych z 2011 roku z podanymi przez pana Jacka Rakowieckiego w maju w 2014 roku. Poza tym zmniejszenie liczby pracowników miałoby sens, gdyby w efekcie mniejsza była grupa obsługująca produkcję. Tu tego nie ma. Dodatkowo pojawia się nowy podmiot, który przenoszonych pracowników musi obsługiwać a telewizja będzie za to płacić. Wreszcie na jakie skomplikowanie rozliczeń pani Ewa Ger zwraca uwagę? Zasady księgowości są wszędzie takie same. Pracodawca uznał, że skoro tworzy bezprecedensowe w polskich mediach rozwiązanie, polegające na zwolnieniach grupowych, bez zwolnień grupowych, skoro buduje model telewizji bez pracowników, oparty tylko na umowach typu biznes to biznes, to wszystko może być pozbawione logiki! Ekonomiczne uzasadnienie projektu opiera się na wykazaniu oszczędności wynikających ze zmniejszenia płatności ZUS, FGŚP, FP, funduszu socjalnego oraz rezerw z tytułu nagród jubileuszowych. Tyle, że jest to przekwalifikowanie kosztów, czyli tak naprawdę przeniesienie z jednej rubryki do drugiej. Nie przedstawiono rzeczywistych oszczędności, ponieważ ich nie ma. Dodatkowo, przy takim przekwalifikowaniu, zwiększeniu wynagrodzeń koordynatorów, dodatkowej marży Leasing Team wydatki TVP S.A. prawdopodobnie się zwiększą, a koszt pozyskania jednostkowego programu będzie wyższy. Czy taka analiza została zrobiona i przedstawiona Radzie Nadzorczej i Ministrowi Skarbu? ZZ Wizja żąda pilnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pracodawca uzasadnia prawnie sytuację, w której pracownicy etatowi zmuszani są do zakładania własnej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy praca ma nadal charakter etatowego podporządkowania? Na jakiej podstawie zmienione zostaną obowiązki przenoszonych pracowników? Dziennikarz według dotychczasowego zakresu obowiązków ma proponować tematy, tworzyć konspekty, scenariusze i składać je poszczególnym antenom. Teraz ma czekać na zlecenie od tzw. koordynatora, który zleca usługę kolejnemu koordynatorowi!!!?. Nieprawdziwe okazuje się być również stwierdzenie o takich samych warunkach i zasadach zatrudnienia i pracy. W odpowiedzi na pytania pracowników z 19 maja 2014 roku, BZKL stwierdziło m.in. że firma Leasing Team nie planuje stworzenia funduszu socjalnego. Ustawa nakłada jednak obowiązek jego stworzenia na każde przedsiębiorstwo, zatrudniające powyżej 20 osób. Więc, jaka jest prawda? Czy Leasing Team nie zatrudnia przenoszonych pracowników, zamierza łamać prawo? Jeżeli natomiast Leasing Team zatrudnia, to konieczność sfinansowania funduszu socjalnego leży po stronie TVP S.A. Jest to kolejny wydatek, który nie został przedstawiony w uzasadnieniu ekonomicznym projektu. Podczas konferencji prasowej w dniu 29 kwietnia 2008 roku, premier Donald Tusk powiedział m.in. "Mamy zbyt wiele informacji na temat nieracjonalnego wydawania pieniędzy publicznych, pieniędzy podatnika, jeśli chodzi o media publiczne. Zakładamy, że nie wynika to ze złej woli, tylko ze złego systemu. Uważamy także, że abonament jest 16 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

17 archaicznym sposobem finansowania, także dlatego, że bardzo niewygodnym z punktu widzenia zwykłego obywatela Nie do zaakceptowania - mówił - jest też sytuacja, w której "we wnętrzu telewizja publiczna przypomina komercyjną m.in. ze względu na bardzo wysokie wynagrodzenia dla gwiazd ekranu, a na zewnątrz staje się publiczna tylko z tego tytułu, że ściąga haracz publiczny z ludzi". Wprost, 29.04, 2008, wydanie internetowe. Czy proponowane rozwiązania coś zmienią? Wprowadzą racjonalizację wydatków? Zmniejszą kontrakty gwiazdorskie? Nie. Pracy pozbawieni zostają ludzie, którzy tworzą istotę medium publicznego, bez których realizacja jego zadań nie będzie możliwa. Proste przeliczenie uzmysławia skalę problemu. 20 osób zatrudnionych na tzw. kontraktach gwiazdorskich w wysokości 30 tysięcy złotych miesięcznie to około 9 milionów złotych, jako koszt pracodawcy związany z wypłatą tych wynagrodzeń. Oszczędności wynikające z przeniesienia 400 pracowników spółka oszacowała na 15 milionów. Tyle wydaje na pensje tych osób. 20 kontraktów gwiazdorskich = około 9 milionów złotych 400 outsourcowanych pracowników = 15 milionów złotych Są to oczywiście dane szacunkowe, ponieważ, aby przedstawić rzeczywiste musielibyśmy mieć dostęp do informacji źródłowych i wiedzę na temat przyjętych sposobów budowania tych kontraktów. Niestety tego władze TVP S.A. pomimo wniosków składanych przez związki nie chcą ujawnić. Powyższe porównanie jest tylko jednym z wielu możliwych. W przypadku tzw. gwiazd nie ma zastosowania argument o przychodach reklamowych, ponieważ w większości przypadków to nie osoby zatrudnione w pakietowym systemie płac przynoszą korzyści telewizji, tylko telewizja tworzy z nich celebrytów, płacąc dodatkowo bardzo wysokie wynagrodzenia. Wszystko można bardzo łatwo przeliczyć. Jeżeli ten wniosek nie jest prawdziwy, prosimy o dowody. Ciekawie będzie wyglądała struktura zatrudnienia w TVP S.A. po outsourcingu. Otrzymywane informacje wskazują na to, że na jednego etatowego pracownika produkcji przypadać będzie jeden pracownik administracji. W relacji etat do etatu proporcja ta może się zmienić na stosunek 2 pracowników administracji do 1 produkcji. Natomiast kadra kierownicza, wliczając w to także tzw. koordynatorów, stanowić będzie około 20 % ogółu zatrudnionych, może nawet 25% (obliczenia także szacunkowe z powodu braku danych źródłowych). Według jakiej teorii ekonomii takie proporcje są prawidłowe, według jakich zasad produkcję firmy wyrzuca się na zewnątrz, a na etatach pozostawia zarząd, kierownictwo i obsługę administracyjno-finansową oraz rzesze koordynatorów? Co i w jaki sposób mają obsługiwać kierownicy, jeżeli nie będzie produkcji własnej? Czym i kim ma kierować tak duża liczba osób zarządzających? Do zakupów nie są wcale potrzebni, wystarczą sami koordynatorzy. Jaki to ma być model firmy? I to jest sposób działania, który ma zachęcić obywateli do płacenia 17 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

18 abonamentu, zmniejszyć istniejące dysproporcje wpływów z opłat publicznych w stosunku do reklamowych? Przenoszeni są pracownicy produkcji, których zarobki związane są głównie z tworzeniem programów. Pula honoracyjna wynosi około 60 milionów rocznie dla pracowników etatowych. Połowa tej kwoty przypada na przenoszonych pracowników (dane na podstawie średnich zarobków w spółce po odjęciu wynagrodzeń). Do tego należy dodać honoraria wypłacane dotychczasowym współpracownikom, którzy mają podlegać outsourcingowi (około 1500 osób - dane szacunkowe). Można przyjąć, że będzie to suma dwukrotnie wyższa niż honoraria pracownicze, czyli około 120 milionów złotych. Razem to około 150 milionów złotych, które zostają nadal w telewizji i nadal będą przeznaczane na produkcję programów. Co w takim razie Zarząd TVP S.A. chce przesuwać? Pieniądze z nagród jubileuszowych? Mają być one przecież przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy pozostają w spółce. Przez pierwszy rok obowiązywania umowy, telewizja ma finansować produkcję przygotowywaną przez przeniesionych pracowników i współpracowników. Potem jednak cała ta suma może być przeznaczona na zakupy od zewnętrznych firm producenckich. Związek uważa, że właśnie to jest głównym celem restrukturyzacji, reszta przedstawianych uzasadnień jest jej ideologicznym opakowaniem. Dodatkowo, ponieważ TVP S.A. ogranicza własną produkcję, wręcz ją likwiduje, w coraz większym stopniu będzie uzależniona od rynku. W efekcie może dojść do sytuacji, w której to nie TVP S.A. będzie dyktować ceny, lecz zmuszona, będzie je przyjmować. Program czymś trzeba zapełnić. Na rynku jest 220 polskojęzycznych stacji. Wprowadzając outsourcing kluczowych pracowników produkcji TVP S.A. pozbawia się również możliwości szybkiej reakcji w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Takie w telewizji są normą. To jest zresztą problem wszystkich przedsiębiorstw, które zdecydowały się na taki rodzaj racjonalizacji kosztów. Pracodawca rezygnuje z dziennikarzy, grupy najbardziej mobilnej, dzięki której firma ma dodatkowe wpływy zarówno reklamowe jak i sponsorskie, czy z funduszy europejskich. Właśnie te pieniądze zewnętrzne pozwalały w sporej części na dotychczasowe funkcjonowanie spółki. Teraz dziennikarze będą działać na rzecz albo Leasing Team, albo innych stacji. Należy dodać także, co zdarza się przy np. funduszach unijnych, że wypłacający te środki żąda potwierdzenia etatowego osób realizujących projekt. Już teraz w bardzo dużym stopniu Telewizja Polska korzysta z młodych, bardzo niedoświadczonych osób, którym powierza skomplikowane działania dziennikarskie. Ratunkiem w zachowaniu poziomu był doświadczony zespół realizacyjno-montażowy, dzięki któremu mógł być zachowany pewien poziom jakości i profesjonalizmu. Tego TVP S.A. się pozbywa, uznając, że problemem są wydatki socjalne i składki ZUS. To jest stawianie sprawy na głowie. 18 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

19 Przy braku należytej oceny pracowników, co udowodnił przebieg procedury promocji stanowiskowej można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że tzw. uznaniowy system przydzielania pracy oraz zlecania kontraktów będzie kontynuowany, wręcz rozwijany. Przestanie obowiązywać regulamin, pozostanie jedynie mało czytelny układ łączący koordynatorów, wśród których część z nich ma także wykonywać prace dziennikarskie. Jeżeli pracodawca uważa, że sytuacja, w której osoba decydująca staje się konkurentem dla tych, których pracę ma nadzorować jest zgodna z zasadami etyki, to nasze rozumienia tego pojęcia całkowicie się rozmijają. Niestety w TVP S.A. łączenie funkcji kierowniczych z dodatkową pracą za dodatkowe pieniądze zdarza się zbyt często, co Zarząd firmy - z przykrością należy stwierdzić - akceptuje. Truizmem jest stwierdzenie, że manager powinien zajmować się przede wszystkim sprawami spółki, czy też zarządzaniem poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi a nie dorabianiem do swojej pensji na podstawie umów cywilno-prawnych, ponieważ traci na tym sama firma. Jednak w przypadku TVP S.A. przypomnienie takich prawd oczywistych wydaje się być celowe. Zarząd TVP S.A. rozważył na pewno wszystkie opcje przed podjęciem decyzji, więc bez trudu może nam odpowiedzieć na pytania, dlaczego został wybrany model outsourcingu, w którym istota produkcji oddana jest firmie zewnętrznej, jaka była przyjęta metoda wyliczenia oszczędności oraz w jaki sposób ma funkcjonować Telewizja Polska, bo na razie tego pomysłu nie znamy. Możemy o nim jedynie wnioskować. Szczegółowa analiza ekonomiczna i proponowanie zgodnych z logiką rozwiązań przekracza ramy tego tekstu, pozwolimy sobie jedynie zwrócić uwagę na inny fragment powyżej cytowanego artykułu. Nie jest prawdą to, co tłumaczy rzecznik TVP Jacek Rakowiecki, jakoby restrukturyzacja została podjęta dopiero teraz. TVP od lat jest w stanie permanentnej restrukturyzacji, która nie przynosi żadnych efektów, wręcz potęguje istniejący bałagan. Ci sami ludzie od lat robią dokładnie to samo, premiując działania chroniące ich interesy i stanowiska. Odpowiedzialności za stan firmy nie ponoszą, ani nikt tego od nich nie wymaga. Czy to dziennikarze podpisywali tysiące umów cywilno-prawnych, których liczba przekracza jakiekolwiek sensowne poziomy, czy też kadra kierownicza? Czy to outsoursowani dziennikarze, montażyści, graficy czy charakteryzatorzy podejmowali decyzje skutkujące milionowymi stratami dla spółki, czy jej kadra kierownicza? Uzasadnienie, że proponowane rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie nieprawidłowości jest szczytem hipokryzji. Na wyeliminowanie nieprawidłowości pozwoli zwolnienie tych, którzy za nie odpowiadają. Inaczej outsourcing należy rozumieć jako ratowanie własnych stanowisk - wykazujemy zmniejszenie kosztów stałych, ograniczenie zatrudnienia i wszyscy powinni być zadowoleni!. Ale czy firma na tym zyska, czy straci? To pytanie nadal jest otwarte. Tym bardziej że żadna z dotychczasowych prób restrukturyzacji nie została przeanalizowana pod kątem osiągniętych efektów, czy też ich braku. Nie przedstawiono wniosków, nie zmieniono sposobu myślenia, za to wprowadzany jest kolejny eksperyment. 19 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

20 Kolejnym przejawem wręcz buty i zadufania w sobie przedstawicieli pracodawcy jest inna wypowiedź rzecznika prasowego TVP S.A., dla PAP z 17 maja 2014 roku. Jacek Rakowicki, odnosząc się do pytania dotyczącego kontroli NIK i jej skutków dla planowanego podpisania umowy o outsourcingu pracowników z Leasing Team, oświadczył,że ".o takich rzeczach może decydować co najwyżej sąd, nie NIK. Nie wiem oczywiście, jaki będzie wynik kontroli, bo przedsięwzięcie jest w miarę precedensowe jeśli chodzi o polskie media, ale kontrola nie ma żadnego skutku prawnego" (http://www.press.pl). Po co nam w takim razie instytucje kontrolne, po co przepisy prawa, kodeksy, ustawy? Zarządzający TVP S.A. wiedzą lepiej niż jakiekolwiek powołane do kontroli instytucje państwa. Znamienne jest to, że jeżeli sprawa dotyczy tzw. naszych reakcja jest zupełnie inna. Zarzuty o niegospodarność w Ośrodku Administracji TVP S.A., które bada prokuratura zostały skwitowane przez pana J. Rakowieckiego stwierdzeniem, że sprawy nie ma, Nasze biuro audytu już to zbadało i dyrektor Gorgosz został oczyszczony z zarzutów. W całej sprawie, która zresztą okazała się nieistotna, nie było jego winy mówi Jacek Rakowiecki, (http://www.press.pl). Wątpliwości związane z reklamowaniem napoju przez Tomasza Lisa, który prowadzi własną firmę producencką, a jest czołowym publicystą telewizji publicznej, rzecznik TVP skomentował następująco,.. Nad nowym kodeksem pracuje telewizyjna komisja etyki. - Stary kodeks powstawał w czasach, kiedy nie było tak różnych skomplikowanych form współpracy - mówi "Wyborczej" rzecznik TVP S.A. Jacek Rakowiecki. Zastrzega, że sprawa jest bardzo skomplikowana: - W szukaniu tych rozwiązań jesteśmy pionierami, nie mamy żadnych wzorców ( Gazeta Wyborcza, , wydanie internetowe). Dopasowywanie zasad etyki do aktualnych potrzeb oznacza brak zrozumienia czym w ogóle jest etyka. I to chyba wystarcza za cały komentarz. Odpowiedzi BZKL TVP S.A. nie rozwiewają żadnych wątpliwości. Związek podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie Wizja/42/2014, z 14 maja 2014 roku, a przede wszystkim wnioski o ocenę przeprowadzonej procedury ewaluacji przez niezależnych ekspertów. Wnioskujemy o nieuwzględnianie uzyskanych w ten sposób wyników, jako podstawy do jakichkolwiek decyzji kadrowych w TVP S.A. i dotyczących outsourcingu. Wnosimy o opublikowanie wszystkich informacji na temat kosztów prowadzonego procesu restrukturyzacji, w tym outsourcingu. Oczekujemy odpowiedzi na pytanie, ile zarabia na tym procesie agencja pracy tymczasowej i jakie jest przygotowanie jej pracowników do nadzoru i koordynacji prac dziennikarskich, montażowych, grafiki i charakteryzacji? Oczekujemy także na pilne wyjaśnienie zgłaszanych pytań i wątpliwości wynikających z błędnego, w naszej ocenie, zastosowania art Kodeksu pracy. Dotyczą one szczególnie tego, czy rzeczywiście dojdzie do przeniesienia zadań i funkcji, wyodrębnienia dziennikarzy wykonawczych oraz kwestii naruszenia dotychczasowych zasad zatrudnienia i warunków pracy. 20 S t r o n a W i z j a / 5 9 /

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Praktyki pracodawców w obszarze prawa pracy - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl www.hrindex.pl 2 Zakres badania 3 Korzyści 4 Ogólne wyniki HR Index

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opinii. 2. Podstawa prawna opinii. 3. Stan faktyczny. Warszawa, 23 października 2010 r.

1. Przedmiot opinii. 2. Podstawa prawna opinii. 3. Stan faktyczny. Warszawa, 23 października 2010 r. Warszawska Kancelaria Prawnicza Krzysztof Kluj radca prawny ul. Świętokrzyska 18, lokal 426, 00-052 Warszawa telefony: 22 828 22 38 lub 606 836 617 fax 22 829 93 29 e-mail: radcaprawny@krzysztofkluj.eu

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi

Bardziej szczegółowo

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechy związków zawodowych DOBROWOLNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

PROMESA B.H.U. BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I BHP LABOUR LAW AND SOCJAL INSURANCE CONSULTING OFFICE

PROMESA B.H.U. BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I BHP LABOUR LAW AND SOCJAL INSURANCE CONSULTING OFFICE ZARZĄDZANIE KADRAMI, PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH, PŁAC, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (SPRAW ZUS-owskich) I BHP, PROWADZENIE SZKOLEŃ W TYM ZAKRESIE USŁUGI ŚWIADCZYMY TANIO I PROFESJONALNIE NA TERENIE CAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 lipca 2008 r. II PK 358/07

Wyrok z dnia 8 lipca 2008 r. II PK 358/07 Wyrok z dnia 8 lipca 2008 r. II PK 358/07 Z art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) nie wynika prawo

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Romuald Orzeł Prezes Zarządu TVP S.A.

Sz.P. Romuald Orzeł Prezes Zarządu TVP S.A. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA 00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17, tel. 22 5475763, fax 22 5475765 Regon: 140150171, KRS: 0000234178 Warszawa, 25.01.2010 r. L.dz. Wizja/6/2010

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych TVP SA wszyscy

Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych TVP SA wszyscy Warszawa, 29.08.2009 r. L.dz. WIZJA/68/2009 Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych TVP SA wszyscy Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A Wizja zwraca się do Państwa z gorącym apelem o powstrzymanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO OPINIA PRAWNA Warszawa, dnia 23 czerwca 2015r. I. Zleceniodawca opinii Opinia prawna została sporządzona na zlecenie Krajowego Związku Zawodowego Geologów Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r. DOLiS/DEC-820/10 dot. DOLiS-440-820/10/OS/I D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady)

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa Minimalna stawka godzinowa Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia będzie wynosiła ponad 12 zł. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BSA III-4110-2/14 BSA III - 4110 2/14 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę.

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem zawieranym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Stanowi źródło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Spis

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00 członkiem. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, dnia 21 stycznia 2013 r. OPINIA PRAWNA 1. Cel opinii: Celem opinii jest określenie charakteru prawnego oraz zasad udzielania i sposobu obliczania wymiaru płatnego urlopu, przysługującego pracownikowi

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A.

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. nr z dnia 29.05.2015 r. Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Preambuła Zważywszy na to, że Spółka Herkules

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie"

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie Tomasz Schimanek Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie" Zakładanie fundacji i likwidacja Rozwiązania prawne, które

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Dokument referencyjny

Dokument referencyjny 1 Konsultacje społeczne w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy ( dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia ) *** Dokument

Bardziej szczegółowo

DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH

DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych.ciekawe ROZWIĄZANIA DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH - zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzecznictwem SN i stanowiskami PIP. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

Pracodawca zawinił, a pracownik stracił zasiłek

Pracodawca zawinił, a pracownik stracił zasiłek Pracodawca zawinił, a pracownik stracił zasiłek Autor: Gazeta Prawna Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 21 pracowników, muszą wraz z zaświadczeniem o niezdolności do pracy pracownika przesłać organowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

d) pierwszy etap konkursu polega na formalnej ocenie zgłoszeń i obejmuje: 1) otwarcie w siedzibie Spółki zgłoszeń w dniu 14 kwietnia 2015 r.

d) pierwszy etap konkursu polega na formalnej ocenie zgłoszeń i obejmuje: 1) otwarcie w siedzibie Spółki zgłoszeń w dniu 14 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATA NA CZŁONKA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, PEŁNIĄCEGO FUNCJĘ PREZESA ZARZĄDU, VII KADENCJI W SPÓŁCE POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A. W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia W maja 2013 r. DRP-VIII-02100-3-3/15 -IS/12 Pani Anna Potocka-Domin Wiceprezes Business Centre Club Dziękując za przekazaną przy piśmie z dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też wypłacać tzw. świadczenie urlopowe.

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też wypłacać tzw. świadczenie urlopowe. 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs Pracodawców zobowiązanych do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa art. 3 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Bardziej szczegółowo

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku Solvency II Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o Jakub Bojanowski 10 grudnia 2008 roku 1 Filar II System Zarządzania System zarządzania ryzykiem opisany

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 10 listopada 2014 r. Opinia Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji w przedmiocie ustalenia czy: 1. obowiązek realizacji praktyk doktoranckich, w formie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Praca nadliczbowa w samorządzie. Przemysław Wojnicz

Praca nadliczbowa w samorządzie. Przemysław Wojnicz Praca nadliczbowa w samorządzie Przemysław Wojnicz Rozliczanie nadgodzin praca w godzinach nadliczbowych jest stałym, ale nietypowym elementem stosunku pracy w celu ochrony pracownika przed nadmierną jego

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /...

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /... Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do prac interwencyjnych zgodnie z artykułem ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 marca 2010 r. II UK 306/09

Wyrok z dnia 4 marca 2010 r. II UK 306/09 Wyrok z dnia 4 marca 2010 r. II UK 306/09 Podstawę wymiaru emerytury pracownika skierowanego do pracy za granicą przed 1 stycznia 1991 r. stanowi wynagrodzenie zastępcze, o którym mowa w 10 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 22 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 22 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kąkolewnica Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DDK- 61- /07/JK Warszawa, dn. lutego 2007 r. POSTANOWIENIE I. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki akcyjnej EMMERSON S.A. w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384).

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-116/(4)/13 Warszawa, 11 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE Tym Koleżankom i Kolegom, którym przyjdzie samotnie walczyć z wszechpotężnymi siłami administracyjnymi podpowiadamy: przeczytajcie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo