Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Szkolenie prowadzi dr Andrzela Gawrońska-Baran - radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, specjalistka ds. Pzp i autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. Stan prawny: 25 czerwca 2015 r. 1

2 Rażąco niska cena definicja? Brak definicji w Pzp (wyroki KIO z 2 kwietnia 2015 r., KIO 547/15). Oferta z rażąco niską ceną = oferta, której cena jest nierealna w relacji do cen rynkowych podobnych zamówień, odbiega od cen przyjętych, wskazując na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia, niezapewniająca zysku. Indywidualne podejście - każdy przypadek, ze względu na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji oraz wartość zamówienia jest inny. Domniemanie poprawności kalkulacji ceny zawartej w złożonej ofercie oraz domniemanie co do tego, że nie ma ona charakteru rażąco niskiej. Obalenie domniemania - z momentem powzięcia przez zamawiającego wątpliwości co do tego, czy w konkretnej sytuacji cena nie ma charakteru rażąco niskiej i wyrażenia tej wątpliwości w formie wezwania do wyjaśnień. 2

3 Przesłanki podejrzenia rażąco niskiej ceny oferty Cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, gdy: cena jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub cena jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert (a więc także odrzucanych) porównanie brutto-brutto, zachodzą inne okoliczności np. zaniżenie cen jednostkowych wymaganych do podania (np. KIO 547/15), cena jest np. o 10% niższa, ale w danym przypadku wydaje się już rażąco niska i budzi wątpliwości. Cena (wartość brutto) jest niższa o co najmniej 30% Stanowisko UZP (wg literalnego brzmienia) od wartości zamówienia (tj. wartości netto) porównanie brutto-netto Stanowisko KIO od wartości brutto tj. wartości zamówienia (netto) powiększonej o podatek VAT (np. wyrok KIO z r., KIO 165/15) porównanie brutto-brutto 3

4 Procedura wyjaśnień Wezwanie do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 4

5 Koszty pracy novum po nowelizacji Nie wypełnia obowiązku podania oraz uzasadnienia kosztów pracy, które mają odpowiadać przepisom o minimalnym wynagrodzeniu, ogólne zapewnienie, że zamówienie zrealizowane będzie zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. co do minimalnego wynagrodzenia za pracę, przepisami bhp). Wykonawca musi ujawnić wysokość kosztów pracy, jakie zostały przyjęte w cenie ofertowej, a także uzasadnić dlaczego skalkulowano je w takim wymiarze (np. wyrok KIO z 18 marca 2015 r., sygn. akt KIO 439/15). Wyrok KIO z 27 stycznia 2015 r. KIO 47/15, 60/15, 81/15: nie uzależnia się ww. przesłanki od sposobu przygotowania przez zamawiającego postępowania o zamówienie; niezależnie od sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia (w tym korzystania z art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp), koszty pracy uwzględniające ustawową wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę odnosi się do wynagrodzeń osób przy realizacji zamówienia zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i na innych podstawach np. zlecenia lub umowy o dzieło. 5

6 Treść wezwania do wyjaśnień Konkretne pytania do wykonawcy = możliwość udzielenia szczegółowych odpowiedzi w obszarze zainteresowania zamawiającego. Można zwrócić się o udokumentowanie fakturami dotyczącymi poniesionych w określonej perspektywie czasowej wydatków czy też listy płac, wykazów pracowników (np. wskazanie podstawy stosunku - umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, wymiaru czasu pracy). Nie w każdym przypadku, niezależnie od uwarunkowań konkretnego postępowania, wymagane jest wzywanie do wyjaśnienia ceny całej oferty; wręcz przeciwnie, zamawiający powinni wyjaśniać te elementy oferty, które wydają się im rażąco niskie i budzące wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia (wyrok KIO z r., KIO 97/15). Brak ustawowego terminu na złożenie wyjaśnień rozsądny wyznaczony przez zamawiającego. 6

7 Wezwanie do złożenia wyjaśnień Możliwość więcej niż jednokrotnego wyjaśniania. W miarę uzyskiwania wyjaśnień mogą powstawać kolejne pytania, potrzeba doprecyzowującego ustalenia okoliczności poruszonych w wyjaśnieniach. Nie chodzi o wielokrotność wyjaśnień "do skutku" aż wykonawca usprawiedliwi w jakiś sposób zaniżenie ceny ofertowej. Bierność wykonawcy, brak wykazania należytej troski o swój interes i los złożonej oferty = brak obowiązku wielokrotnego wzywania do wyjaśnień, gdy od początku wyjaśnienia są ogólnikowe, wymijające oraz nieprzekonujące. Możliwość podważania przez wykonawcę wezwania, gdy cena np. nie jest o co najmniej 30% niższa od szacunku? 7

8 Treść wyjaśnień wykonawcy Wymóg, aby wyjaśnienia były wyczerpujące, odpowiednio dokładne. Charakter skonkretyzowany do sytuacji wykonawcy. Odniesienie się do elementów kalkulacyjnych, które miały wpływ na wielkość ceny zawartej w ofercie. Wykazanie, co spowodowało obniżenie ceny oraz w jakim stopniu wskazany czynnik wpłynął na jej obniżenie. Udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i odniesienie się do kwestii wywołujących wątpliwości zamawiającego. Wskazanie i omówienie przynajmniej podstawowych elementów cenotwórczych np.: koszt osób wykonujących zamówienie, zaangażowania odpowiedniego sprzętu, marża wykonawcy. 8

9 Treść wyjaśnień wykonawcy Nie wystarczy ogólne zapewnienie, że wykonawca wykona zamówienie za oszacowaną przez siebie cenę. Należy wykazać, że cena nie jest rażąco niska (coś więcej niż jedynie wyjaśnić). Dla wykazania" często nie wystarczą same deklaracje i twierdzenia. Wykonawca musi nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić, czy choćby uprawdopodobnić wysokość kosztów skalkulowanych w cenie oferty. Co wystarczy dla wykazania? - zależy w szczególności od: rodzajów kosztów, dokumentów załączonych do samej oferty, uwarunkowań rynkowych, innych zindywidualizowanych okoliczności. 9

10 Treść wyjaśnień wykonawcy CZY DOWODY SĄ NIEZBĘDNE? Nie ma kategorycznego obowiązku przedstawiania dowodów na okoliczność poprawności kalkulacji ceny przez wykonawcę. Art. 90 ust. 1 Pzp - zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów. Każdorazowo zakres i potrzeba udowodnienia sposobu kalkulacji ceny zależy od przedmiotu zamówienia, charakteru świadczenia, tego czego dotyczą wątpliwości (np. kosztów pracy, nakładów rzeczowych, materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, kosztów ogólnego zarządu). Nie zawsze jest konieczne składanie dowodów na okoliczność ponoszenia określonych kosztów i nakładów (np. KIO 547/15). Dowody np. w postaci dokumentów tj. umowy z podwykonawcami, oferty uzyskane od współpracujących przedsiębiorców, oświadczenie od oferującego rabaty dla wykonawcy, umowy leasingu, kupna sprzętu itp. 10

11 Ranga dowodów w wyjaśnianiu wg KIO Wyrok KIO z 5 lutego 2015 r., KIO 97/15: brak załączenia do wyjaśnień dowodów nie może stanowić wyłącznej podstawy do odrzucenia oferty z uwagi na to, że nawet przedstawienie faktur czy ofert na poszczególne materiały niezbędne do produkcji ( ) jak również koszty energii elektrycznej czy koszty pracownicze może nie doprowadzić do jednoznacznego wykazania kosztów przypisanych do dawek oferowanych zamawiającemu. Ocena wyjaśnień wykonawcy Czy wyjaśnienie sposobu kalkulacji ceny dokonane przez wykonawcę jest przekonujące? Uszczegółowieniem wyjaśnienia mogą być - stosownie do potrzeby danego postępowania - dowody potwierdzające wysokość określonych wydatków i ponoszonych kosztów. Rozstrzyga nie tyle fakt niezłożenia dowodów, lecz co wynika z wyjaśnień - czy można z nich wyczytać informacje, które tłumaczą sposób kalkulacji zaoferowanej ceny? Sam fakt niezłożenia dowodów na okoliczność ponoszonych wydatków w związku z realizacją zamówienia - nie przesądza o rażąco niskiej cenie. 11

12 Ciężar dowodu Spoczywa na wykonawcy, a nie na zamawiającym (jego obciąża jedynie dowód rzetelnego oszacowania wartości zamówienia). W postępowaniu odwoławczym i sądowym: na wykonawcy, który złożył ofertę jeżeli jest stroną lub uczestnikiem postępowania, na zamawiającym jeżeli wykonawca, który złożył ofertę nie jest uczestnikiem postępowania. Powyższe uzasadnia dokładność analizy obowiązku wszczęcia procedury wyjaśnień cen i jeżeli zachodzi dokonanie wnikliwej oceny. Odrzucenie oferty Gdy wykonawca zlekceważy wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty i nie złoży wyjaśnień bądź wyjaśnienia są nieprzekonujące, ogólnikowe i nie można ich uznać za uzasadniające złożenie określonej ceny. Z wyjaśnień oraz załączonych dowodów wynika, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Nie ma znaczenia czy zamawiający jest w stanie sam (niezależnie od treści wyjaśnień) zweryfikować elementy oferty mające wpływ na cenę. Brak obalenia domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia = Stwierdzenie przez zamawiającego zaoferowania takiej właśnie ceny = Odrzucenie oferty na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp/art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. 12

13 Rażąco niska cena a tajemnica przedsiębiorstwa Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania zastrzeżonych informacji (wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny), spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w przepisie art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zob. np. wyrok KIO z r., KIO 418/15). Konieczne jest określenie rodzaju informacji oraz wykazanie, iż posiada ona dla wykonawcy m.in. wartość gospodarczą oraz podjął działania mające na celu zachowanie poufności takiej informacji (np. wyrok z r., KIO 638/15). 13

Problem rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Problem rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Problem rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego r.pr. dr Andrzela Gawrońska-Baran 25 czerwca 2015 r. Rażąco niska cena definicja? Brak definicji w Pzp (wyroki KIO z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rażąco niska cena ciężar dowodu, rozgraniczenia pomiędzy ofertą atrakcyjną a ofertą z rażąco niską ceną. Agnieszka Adach

Rażąco niska cena ciężar dowodu, rozgraniczenia pomiędzy ofertą atrakcyjną a ofertą z rażąco niską ceną. Agnieszka Adach Rażąco niska cena ciężar dowodu, rozgraniczenia pomiędzy ofertą atrakcyjną a ofertą z rażąco niską ceną Agnieszka Adach Zasady prowadzenia postępowania - zmieniony art. 7 PZP Art. 7 PZP (po zmianie) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Egz. Nr. Malbork, dnia.09.2015 Wszyscy zainteresowani (Strona Internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/76/VI/2015/AP. Nazwa zadania: Nasadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Gdańsk, 15.01.2015 r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dokumentacji centralnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POWTÓRZONEJ CZYNNÓSCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSNIEJSZEJ

INFORMACJA O POWTÓRZONEJ CZYNNÓSCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSNIEJSZEJ Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków Kraków, dn. 13 września 2017r. INFORMACJA O POWTÓRZONEJ CZYNNÓSCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 lipca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1479/15 WYROK z dnia 27 lipca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2015 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Badanie i wyjaśnianie rażąco niskiej ceny po nowelizacji ustawy PZP. PROWADZĄCY Piotr Trębicki radca prawny, partner

Badanie i wyjaśnianie rażąco niskiej ceny po nowelizacji ustawy PZP. PROWADZĄCY Piotr Trębicki radca prawny, partner Badanie i wyjaśnianie rażąco niskiej ceny po nowelizacji ustawy PZP PROWADZĄCY Piotr Trębicki radca prawny, partner Obowiązujące przepisy Udzielanie zamówień publicznych w Polsce reguluje ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.5.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 22.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu III.2711/12/15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu III.2711/12/15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wrocław, dnia 18 grudnia 2015 r. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział III Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Rażąco niska cena w pytaniach i odpowiedziach

Rażąco niska cena w pytaniach i odpowiedziach Rażąco niska cena w pytaniach i odpowiedziach O tym, czy oferta jest rażąco niska, decyduje indywidualna ocena zamawiającego w konkretnym przypadku Pytanie Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli cena

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty rażąco niskiej ceny po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp

Praktyczne aspekty rażąco niskiej ceny po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp Praktyczne aspekty rażąco niskiej ceny po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp Piotr Trębicki radca prawny 18 października 2016 r. Obowiązujące przepisy Udzielanie zamówień publicznych w Polsce reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Warszawa, dnia 26.06.2017 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3 Dotyczy: postępowania numer: D/72/2017.

Bardziej szczegółowo

Naruszenia w zakresie kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny w świetle nowych regulacji Pzp. Kinga Reinholz

Naruszenia w zakresie kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny w świetle nowych regulacji Pzp. Kinga Reinholz Naruszenia w zakresie kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny w świetle nowych regulacji Pzp Kinga Reinholz Rażąco niska cena Art. 90. 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES RCL.BA.2710.2/201 5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES RCL.BA.2710.2/201 5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 100,00 Prawo RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES Maciej Berek q Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RCL.BA.2710.2/201 5 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 652/14 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 14 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 lipca 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 lipca 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-2053/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Artur Władysław Słowik Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Marek Madaliński

Bardziej szczegółowo

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) 10.922,40 20-150 Lublin

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) 10.922,40 20-150 Lublin Gdynia, dnia 0 stycznia 0 roku dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 00 tys. EURO na dostawę odzieży medycznej, ubrań dla ratownictwa medycznego oraz obuwia

Bardziej szczegółowo

85.884,75 83-250 Skarszewy. 92.213,10 83-212 Bobowo. 102.612,75 80-175 Gdańsk 2) Pakiet 2. 29.251,86 80-175 Gdańsk 3) Pakiet 3

85.884,75 83-250 Skarszewy. 92.213,10 83-212 Bobowo. 102.612,75 80-175 Gdańsk 2) Pakiet 2. 29.251,86 80-175 Gdańsk 3) Pakiet 3 Gdynia, dnia 28 sierpnia 2013 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2015 (1), październik 2015 r.

Nr 1/2015 (1), październik 2015 r. W TYM NUMERZE: Nr 1/2015 (1), październik 2015 r. Rażąco niską cenę można wyjaśniać wielokrotnie... 1 Wprowadzenie optymalizacji robót na etapie oferty uzasadniające niską cenę może skutkować odrzuceniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. roboty budowlane; przetarg nieograniczony; ,00 zł (co stanowi równowartość 153.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. roboty budowlane; przetarg nieograniczony; ,00 zł (co stanowi równowartość 153. Warszawa, dnia 2016 r. UZP/DKUE/KD/108/2016 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Druk nr 701 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Borkowski. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Borkowski. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1497/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Jaśkiewicz Arbitrzy: Piotr Borkowski Krzysztof Rozenbajger Protokolant

Bardziej szczegółowo

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Agnieszka Adach-Nerwińska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg, doktorant na WPiA UW W opublikowanym pod koniec stycznia Informatorze 1/2013

Bardziej szczegółowo

Odrzucenie oferty z powodu jej niezgodności z treścią siwz. Zbigniew Leszczyński

Odrzucenie oferty z powodu jej niezgodności z treścią siwz. Zbigniew Leszczyński Odrzucenie oferty z powodu jej niezgodności z treścią siwz Zbigniew Leszczyński 1 Wstęp Pierwszy etap oceny ofert to wykluczanie wykonawców z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Chełmno, dnia 18.03.2013 r. N/znak:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 15 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

WYROK z dnia 15 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2766/14 WYROK z dnia 15 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 0 RBL - 26 Warszawa, dnia 27.05.2016 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NUMER: D/39/2016 W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1-7; 9; 10; 12-18; 20-23; 25-34;

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2234/14 WYROK z dnia 14 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 grudnia 2014 r.

WYROK z dnia 23 grudnia 2014 r. Sygn. akt: KIO 2615/14 WYROK z dnia 23 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wcelu wyeliminowania wykonawców

Wcelu wyeliminowania wykonawców Rażąco niska cena Błędny szacunek zamawiającego Praktyka badania ofert pod kątem realności zaoferowanej ceny stawia pytanie o to, czy zaniżenie ceny w stosunku do wartości szacunkowej zamówienia zawsze

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 czerwca 2012 r.

WYROK z dnia 22 czerwca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1197/12 WYROK z dnia 22 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 kwietnia 2016 r.

WYROK z dnia 11 kwietnia 2016 r. Sygn. akt KIO 456/16 WYROK z dnia 11 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2737/11 WYROK z dnia 4 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie znak: ADM.351.3.1.2015 Olsztyn, dnia 31.07.2015r. Zamawiający: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny 10 117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 lipca 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 lipca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-765/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 02 lipca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski arbitrzy: Paweł Rakoczy Jadwiga Maria Sowa protokolant

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-1/12 WYNIK

Znak sprawy: ZP-1/12 WYNIK Kraków, dnia 02.07.2012 r. WYNIK Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji z wyłączeniem części elewacji wschodniej od podwórka Dom

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 lipca 2016 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 lipca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1254/16 WYROK z dnia 22 lipca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Packo Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2016 r., w

Bardziej szczegółowo

PGKiM/ZP/01/04/2015 Hrubieszów 22.05.2015 r.

PGKiM/ZP/01/04/2015 Hrubieszów 22.05.2015 r. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. ul. Krucza 20, 22-500 HRUBIESZÓW Tel/fax:(0-84)6962607,(0-84)6962608 e-mail pgkim.hrub.og@list.pl NIP: 919-12-57-274, REGON : 950288971

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 10 kwietnia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 10 kwietnia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-381/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 kwietnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Witkowska arbitrzy: Maciej Łukasz Murgrabia Agnieszka Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2013 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2573/13 POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

W Y R O K. Zespołu Arbitrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. Arbitrzy: Andrzej Jan Karczewski. Protokolant Jarosław Świątek

W Y R O K. Zespołu Arbitrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. Arbitrzy: Andrzej Jan Karczewski. Protokolant Jarosław Świątek Sygn. akt UZP/ZO/0-487/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Teresa Krzemińska- Baranowska Arbitrzy: Andrzej Jan Karczewski

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Ossa, 6 grudnia 2014 r. Marek Kowalski Grzegorz Baczewski Zamówienia publiczne Zmiany po uchwaleniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-3964/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Bochenek Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy Stanisław Chudecki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 października 2015 r. Przewodniczący: postanawia:

POSTANOWIENIE z dnia 14 października 2015 r. Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 2143/15 POSTANOWIENIE z dnia 14 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14 października 2015 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 6 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 148/15 WYROK z dnia 6 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Andrzej Niwicki Marzena Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 18 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Mateusz Winiarz. Protokolant Małgorzata Brzezińska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 18 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Mateusz Winiarz. Protokolant Małgorzata Brzezińska Sygn. akt UZP/ZO/0-77/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 18 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas Arbitrzy: Mateusz Winiarz Michał Daniel Bubnowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok. z dnia 15 grudnia 2016 r. Przewodniczący:

Wyrok. z dnia 15 grudnia 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2288/16 Wyrok z dnia 15 grudnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Aleksandra Zielonka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w dniu 1 grudnia 2016 r. dla maksymalnie 80 osób przedstawicieli beneficjentów działania 4.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Doświadczenia CPPC w zakresie kryteriów oceny ofert oraz rażąco niskiej ceny w świetle przepisów ustawy Pzp po nowelizacji z dnia 20 sierpnia 2014 roku (obowiązującej od dnia 19 października 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

Jako najkorzystniejszą w Części 1 wybrano ofertę nr 1. złożoną przez firmę:

Jako najkorzystniejszą w Części 1 wybrano ofertę nr 1. złożoną przez firmę: Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel./faks: 34/ 367-36-74, e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.041.2014 L.dz. 1612/14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 52/11. Dnia 20 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 52/11. Dnia 20 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 52/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P. Pan

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P. Pan l.dz. 432/KRIA/2012/w Warszawa, dnia 17 października 2012r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Dotyczy: UZP/DP/L-TTY/9369/12 W odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie dokumentu pt. Projekt

Bardziej szczegółowo

1 Virtual Technologies. 2 MPC Paweł Oleksiewicz. 3 Alltech Spółka Jawna. 4 System Data Sp. z o.o. 1/12

1 Virtual Technologies. 2 MPC Paweł Oleksiewicz. 3 Alltech Spółka Jawna. 4 System Data Sp. z o.o. 1/12 Projekt "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Artykuł 90 ust. 1 pzp Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny W pzp nie uregulowano kwestii, czy wezwanie może być wystosowane tylko jednokrotnie, czy też wielokrotnie, nie wskazano również

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Zamówienia udzielane w oparciu o zasadę konkurencyjności, ustawę Prawo zamówień publicznych, zasadę efektywnego zarządzania finansami wnioski z przeprowadzonych kontroli. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o wyniku postępowania

Powiadomienie o wyniku postępowania Kielce, 17 listopada 2010 r. Powiadomienie o wyniku postępowania Dot. postępowania: Świadczenie usługi ochrony i sprzątania obiektu Muzeum Historii Kielc oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 8 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Marian Chyb. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 8 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Marian Chyb. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1252/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Krzysztof Marian Chyb Dagmara Gałczewska

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 30 grudnia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 30 grudnia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2753/15 WYROK z dnia 30 grudnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Pytanie II. Odpowiedź II

Pytanie II. Odpowiedź II Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 1232), na który powołuje się Wykonawca, określający 30 dniowy termin na złożenie wniosku w sprawie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 323/12 WYROK z dnia 28 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka

Sygn. akt: KIO 323/12 WYROK z dnia 28 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Sygn. akt: KIO 323/12 WYROK z dnia 28 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1623/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bożena Ankiewicz-Filipczuk Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Ewa

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 25 września 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 25 września 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1859/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczawno- Zdrój, dn. 27.06.2012r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach. publiczne

Zmiany w przepisach. publiczne Zmiany w przepisach regulujących zamówienia publiczne Warszawa, 12 września 2014 r. adwokat Przemysław Wierzbicki wspólnik zarządzający I. Wstęp informacje ogólne. Cel szkolenia przedstawienie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełnianie naruszenia/uchybienia w obszarze zamówień publicznych w ramach PROW

Najczęściej popełnianie naruszenia/uchybienia w obszarze zamówień publicznych w ramach PROW Najczęściej popełnianie naruszenia/uchybienia w obszarze zamówień publicznych w ramach PROW 2014-2020 Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 Zgodnie z 6 umowy o przyznaniu pomocy dokumentację z przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2006 r. Arbitrzy: Agnieszka Stasiak. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2006 r. Arbitrzy: Agnieszka Stasiak. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-1333/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Renata Tubisz Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Bogdan Piotr Kozioł Protokolant

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt KIO 790/12 WYROK z dnia 2 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2036/16 WYROK z dnia 9 listopada 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

Sygn. akt: KIO 2036/16 WYROK z dnia 9 listopada 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Sygn. akt: KIO 2036/16 WYROK z dnia 9 listopada 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Aleksandra Zielonka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 grudnia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 grudnia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2608/15 WYROK z dnia 10 grudnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1027/15 POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2775/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 10 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Protokolant: Izabela Niedziałek-Bujak Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 11 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/421/11 WYROK z dnia 11 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agata Mikołajczyk Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

oznaczenie postępowania: SOA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

oznaczenie postępowania: SOA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ostróda, dnia 22 grudnia 2016r. Nr sprawy:go.7000.1302.2016 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Sektora I położonego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 listopada 2014 r.

WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Sygn. akt: KIO 2284/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 14.12.2005 r. Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński. Protokolant Piotr Jabłoński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 14.12.2005 r. Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński. Protokolant Piotr Jabłoński Sygn. akt UZP/ZO/0-3731/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14.12.2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński Justyna Urszula

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/13 POSTANOWIENIE z dnia 16 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 marca 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 marca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 439/15 WYROK z dnia 18 marca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Małgorzata Gil po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 14 września 2015 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ BIURO DYREKTORA GENERALNEGO Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P l.dz. 231/KRIA/2013/w K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Poseł Adam Szejnfeld ul. Śródmiejska 20/1, 64-920 Piła Działając w imieniu Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2322/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas Piotr Jan Lis Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 czerwca 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 czerwca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 858/15 WYROK z dnia 24 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2293/16 KIO 2295/16 WYROK z dnia 9 stycznia 2017 roku. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Ewa Kisiel.

Sygn. akt: KIO 2293/16 KIO 2295/16 WYROK z dnia 9 stycznia 2017 roku. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Ewa Kisiel. Sygn. akt: KIO 2293/16 KIO 2295/16 WYROK z dnia 9 stycznia 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Aneta Górniak po rozp. na rozprawie, w W., w dniu 4 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1595/14 WYROK z dnia 14 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 371/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2011 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania S. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do emerytury,

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2041/14 WYROK z dnia 16 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 11 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1363/12 WYROK z dnia 11 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 29.01.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/258/2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 4 lutego 2014 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 4 lutego 2014 roku Sygn. akt KIO/KD 5/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 4 lutego 2014 roku po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 7 stycznia 2014 roku zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku Sygn. akt KIO 429/13 POSTANOWIENIE z dnia 4 marca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu znak sprawy: SP2.271.4.2017 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Nowym Tomyślu Adres: ul. 3 stycznia 12, 64-300 Nowy Tomyśl e-mail: sp2.nt@op.pl adres strony internetowej: sp2.nowytomysl.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/20/2014 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 20 kwietnia 2016 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 20 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 499/16 WYROK z dnia 20 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Luiza Łamejko Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych. Strona1 Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych. Stosownie do postanowienia art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo