Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych"

Transkrypt

1 Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych Dr Izabela Jabłońska-Barna Katedra Ekologii Stosowanej UWM Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zanieczyszczenie gleb a jakość żywności Owoce i warzywa są na tyle dobre, na ile dobra jest gleba, na której rosną

3 Prawidłowa dieta jest powszechnie uznawana za jeden z najważniejszych czynników warunkujących zdrowie. Uważa się, że ludzkie zdrowie zależy w 54% od stylu życia, w tym od sposobu żywienia, oraz w 21 % od warunków środowiskowych, które wpływają także na jakośćżywności. Czynniki genetyczne i aktywność służby zdrowia mają znacznie mniejszy wpływ na nasze zdrowie.

4 Podaje się, że 6 z 10 najliczniejszych przyczyn śmierci w USA jest zależnych od diety. Zalicza się do nich następujące choroby: rak, choroby układu krążenia, udar, cukrzyca i miażdżyca tętnic.

5 Jakość żywności jest pojęciem szerokim. Składa się na nie bezpieczeństwo żywności, wartość żywieniowa i walory wrażeniowe (smak, wygląd).

6 Żywność ekologiczna Produkcja odbywa się metodami rolnictwa ekologicznego, min. z wykluczeniem stosowania pestycydów i nawozów sztucznych.

7 Badania nad żywieniem zwierząt doświadczalnych i nieliczne badania na grupach ludzkich potwierdzają, że spożywanie ekologicznie wytworzonej żywności może być korzystne dla zdrowia. Może to być zależne od większej zawartości Może to być zależne od większej zawartości składników mineralnych, zwłaszcza mikroelementów śladowych, witamin i wtórnych metabolitów w żywności ekologicznej.

8

9 Bardzo ważne są warunki środowiskowe, w których odbywa się produkcja warzyw i owoców, również działkowa i przydomowa. Jest to wprawdzie produkcja na własne potrzeby i na małą skalę, jednak nadal bardzo rozpowszechniona w naszym kraju. Jednak trzeba tu zawsze mieć na uwadze jakośćśrodowiska, w którym te płody produkujemy. Ogrody działkowe położone na terenie dużych aglomeracji miejskich są w dużym stopniu narażone na negatywne wpływy.

10 Badania prowadzone w dużych aglomertacjach miejskich (Warszawa, Wrocław, Poznań) wykazują, że warzywa uprawiane w ogrodach działkowych zawierają zbyt dużo metali ciężkich, zwłaszcza ołowiu i kadmu, a także zbyt wiele azotanów. W mniejszych miastach o dużym nasileniu motoryzacji, również stwierdza się skażenie surowców z działek leżących w centrum miasta i w pobliżu tras wylotowych.

11 Azotany i azotyny występują w znacznych ilościach w żywności, szczególnie w peklowanych wędlinach, warzywach i ziemniakach. Jest to wynikiem stosowania nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, substancji przyspieszających dojrzewanie w produkcji roślinnej. Największe ilości azotanów zawiera sałata, rzodkiewka i buraki.

12 Same azotany nie są trucizną, jednak ulegają łatwo (już w jamie ustnej człowieka) redukcji do azotynów, które zaliczane są do trucizn, ponieważ powodują methemoglobinemię, czyli upośledzenie przenoszenia tlenu przez krew. Jest to szczególnie niebezpieczne dla noworodków, małych dzieci i osób chorych oraz w podeszłym wieku. Azotyny reagują też z drugo- i trzeciorzędowymi aminami tworząc nitrozoaminy, które mają udowodnione działanie rakotwórcze i mutagenne.

13

14

15 Ślad ekologiczny Analiza zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne biosfery. Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Ślad ekologiczny Porównywana jest ludzka konsumpcja zasobów naturalnych ze zdolnością planety do ich regeneracji. Ślad ekologiczny to szacowana ilość ha powierzchni lądu i morza potrzebna do rekompensacji zasobów zużytych na konsumpcję i absorpcję odpadów. Ślad mierzony jest w globalnych hektarach (gha) na osobę. Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Zmierz swój ślad ekologiczny strona WWF Polska (kalkulator online) mozesz_pomoc/dzialaj_teraz/slad_ekologiczny/ Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

26

27 Z fizycznego punktu widzenia, dźwięki są to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego (gazu, cieczy lub ośrodka stałego). Drgania te mogą być rozpatrywane jako oscylacyjny ruch cząstek ośrodka względem położenia równowagi, wywołujący zmianę ciśnienia ośrodka w stosunku do wartości ciśnienia statycznego (atmosferycznego).

28 Wibracje Niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych nazywa się drganiami mechanicznymi (wibracjami).

29 Hałas to wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.

30 Hałas to forma zanieczyszczenia środowiska, charakteryzująca się mnogością źródeł i powszechnością wstępowania.

31 Podział hałasu Ze względu na częstotliwość drgań: hałas infradźwiękowy niesłyszalny lecz odczuwalny, o częstotliwości niższej od 20 Hz hałas słyszalny o częstotliwości od 20Hz do 20 khz hałas ultradźwiękowy- o częstotliwości powyżej 20 khz hałas hiperdźwiękowy- o częstotliwości powyżej khz

32 Ze względu na charakter oddziaływania na organizm człowieka: hałas uciążliwy- nie wywołuje trwałych skutków w organizmie hałas szkodliwy wywołuje trwałe skutki lub powoduje ryzyko ich występowania

33

34 70+70=73dB

35 Badania CBOS-u przeprowadzone w sierpniu 2009 r. wśród 1041 dorosłych Polaków wykazały, że ponad 70 proc. Polaków odczuwa uciążliwy, męczący hałas, z tego co trzeci - często. Co dziesiąty respondent uważa, że z powodu hałasu ma kłopoty ze zdrowiem i samopoczuciem.

36 Niecałe 30 % przebadanych Polaków uznało, że z hałasem styka się sporadycznie Głośne dźwięki są najbardziej uciążliwe i męczące dla mieszkańców dużych miast - 55 proc. jest na nie narażonych co najmniej często, a jedynie 9 proc. bardzo rzadko. Najmniej hałas dokucza osobom mieszkającym na wsi - tylko 19 proc. odczuwa go często i 46 proc. - czyli niemal połowa - rzadko.

37 Najbardziej jesteśmy zagrożeni hałasem na ulicach i drogach - 56 proc. respondentów, w pracy - odczuwa go 46 proc. zatrudnionych, wśrodkach lokomocji - 33 proc., w supermarketach, centrach handlowych - 25 proc., w mieszkaniu - 21 proc., w miejscach wypoczynku, jak parki, plaże - 12 proc. Dla 37 proc. zatrudnionych źródłem hałasu w pracy są najczęściej maszyny sprzęt biurowy, dla 21 proc. - ulica lub droga za oknem, a dla 12 proc. - współpracownicy.

38 Hałas komunikacyjny należy do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwym źródeł hałasu i wibracji, szczególnie w środowisku zurbanizowanym. Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej są duże i wynoszą db.

39 Mapa akustyczna To dokument zawierający informacje o stanie środowiska w zakresie poziomu hałasu w środowisku. Powstaje z nakazu prawa unijnego, jakim jest Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r., odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Powyższa dyrektywa została wprowadzona Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska wraz ze zmianami. Dyrektywa ma na celu zdefiniowanie wspólnego podejścia dla unikania, zapobiegania lub zmniejszania szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu, w tym jego dokuczliwości, w oparciu o ustalone priorytety.

40 Mapa akustyczna W tym celu następuje stopniowe wdrażanie poniższych działań: - ustalenie stopnia narażenia na hałas w środowisku poprzez sporządzanie map hałasu przy zastosowaniu wspólnych dla państw członkowskich metod oceny, - zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej hałasu w środowisku i jego skutków.

41 Mapa akustyczna Olsztyna

42

43

44

45

46

47 Tablica oceny warunków akustycznych środowiska (wg PZH) O p i s w a r u n k ó w Średni (tzw. równoważny) poziom dźwięku A w decybelach dla pory dziennej nocnej Pełny komfort akustyczny < 50 < Przeciętne warunki akustyczne Zalecany przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) poziom hałasu w środowisku (55 db pora dzienna) Przeciętne zagrożenie hałasem Wysokie zagrożenie (tzw. black spot) > 70 > 60

48 Ogólne zasady oceny narażenia na hałas Pomiary obejmują wyznaczanie: równoważnego poziomu dźwięku A, maksymalnego poziomu dźwięku A, szczytowego poziomu dźwięku C, oraz określenie efektywnego czasu pracy w narażeniu na hałas.

49

50 Obiekty budowlane są z jednej strony źródłem emisji hałasu środowiskowego (np. obiekty komunikacyjne), ale również wymagają ochrony przed hałasem (np. zabudowa mieszkaniowa).

51 Poziomy ochrony przed hałasem ochrona przed hałasem w planowaniu przestrzennym, właściwości akustyczne budynku jako jeden z jego podstawowych parametrów użytkowych kształtowanie izolacyjności akustycznej wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.

52 Jednym z dokumentów, który w prosty i skondensowany sposób przedstawia zagadnienia związane z hałasem jest Dyrektywa Unijna 89/106/EEC dotycząca wyrobów budowlanych wraz z dokumentami interpretacyjnymi. Ten dokument nie jest prawem w Polsce, lecz jego wskazania są wykładnią do dokonania zmian w przepisach prawa budowlanego. Dyrektywa wraz z dokumentami interpretacyjnymi jest prostym przewodnikiem po zagadnieniach związanych z hałasem, stanowi podstawowe wytyczne dla budowniczych.

53 Ochrona przed hałasem zewnętrznym powietrznym

54

55 Izolacyjność od dźwięków powietrznych dla drzwi: 42 dba - bardzo dobra 36 dba - dobra 32 dba - zadawalająca 28 dba - zła

56 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Obowiązująca w Polsce norma PN-B : 1987 ściśle reguluje dopuszczalny hałas w budownictwie mieszkalnym, w zależności od funkcji poszczególnych pomieszczeń.

57 Ochrona przed hałasem powietrznym przenikającym między pomieszczeniami

58 Ochrona przed hałasem uderzeniowym Eliminacja hałasu uderzeniowego polega na stosowaniu eliminatorów wpływu wymuszenia na konstrukcję budynku poprzez stosowanie np. podłóg pływających lub dylatacji ograniczających propagację w konstrukcji.

59 Ochrona przed hałasem wytwarzanym przez wyposażenie techniczne Eliminacja hałasu od wyposażenia technicznego polega na stosowaniu cichych maszyn, tłumików i eliminatorów propagacji dźwięków po konstrukcji budynku.

60 Ochrona przed hałasem spowodowanym nadmiernym głosem (pogłos) W niskich pomieszczeniach nadmierny pogłos nie był tak uciążliwy jak w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3 m. Hałas pogłosowy przyczynia się głównie do utraty informacji, zaburza zrozumienie wypowiedzi. Nadmierny pogłos jest również jedną ze składowych subiektywnej oceny wnętrza, jego właściciela i przeznaczenia. W pomieszczeniach zimnych kolorystycznie z nadmiernym pogłosem wiele osób czuje duży dyskomfort przebywania. Eliminacja nadmiernego pogłosu polega na stosowaniu dekoracyjnych materiałów dźwiękochłonnych na powierzchni ścian.

61

62 Hałas przemysłowy Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w miejscu pracy określają przepisy, normy i zalecenia. Najbardziej ogólnym przepisem jest rozporządzenie Ministra Pracy, które określa dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy. Do określenia dokładnych wartości hałasu dopuszczalnego trzeba brać pod uwagę m.in. czas działania hałasu oraz jego maksymalne i szczytowe wartości: poziom ekspozycji dziennej (8 godz.) nie powinien przekraczać 85 db, poziom ekspozycji tygodniowej również nie może przekraczać 85 db dziennie, max. poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 db, a szczytowy poziom dźwięku C db.

63

64 Ujemne oddziaływanie hałasu na organizm człowieka w warunkach narażenia zawodowego można podzielić na dwa rodzaje: wpływ hałasu na narząd słuchu pozasłuchowe działanie hałasu na organizm (w tym na podstawowe układy i narządy oraz zmysły człowieka).

65 Skutki wpływu hałasu na organ słuchu dzieli się na: uszkodzenia struktur anatomicznych narządu słuchu (perforacje, ubytki błony bębenkowej), będące zwykle wynikiem jednorazowych i krótkotrwałych ekspozycji na hałas o szczytowych poziomach ciśnienia akustycznego powyżej db upośledzenie sprawności słuchu w postaci podwyższenia progu słyszenia, w wyniku długotrwałego narażenia na hałas, o równoważnym poziomie dźwięku A przekraczającym 80 db.

66 Utrata słuchu u ludzi postępuje naturalnie, jako konsekwencja procesu starzenia się. Ubytek słuchu, wyrażony w decybelach, -przedstawia się w sposób następujący Ubytek słuchu w decybelach pow. 20 db do 40 db pow. 40 db do 70 db pow. 70 db do 90 db pow. 90 db Uszkodzenie słuchu w stopniu lekkim umiarkowanym znacznym głębokim

67 U przeciętnego dwudziestolatka, ubytek ten wynosi średnio 1,3 db. W wieku lat trzydziestu, pogłębia się on do wartości 7,4 db. Czterdziestolatek narzeka na słuch zdegradowany o 12,7dB, w dużo gorszej sytuacji jest osoba pięćdziesięcioletnia (18,0 db), natomiast siedemdziesięciolatki słyszą o 36,7 db gorzej. Oprócz przyczyn naturalnych, na utratę słucha wpływa przesadny hałas.

68 Ucho jest czujne, gdy poziom dźwięku jest niski, a gdy dźwięk staje się głośniejszy, czułość ucha słabnie, ponieważ nie jest stała. Widać więc wyraźny wpływ wrażeń dźwiękowych na ostrość słyszenia. Zjawisko to jest swoistą adaptacją ucha umożliwiającą dostosowanie się do poziomu dochodzących do niego dźwięków. Dzięki temu mechanizmowi, ucho chronione jest w sposób naturalny przed wszelkim negatywnym wpływem nadmiaru dźwięków. Na dłuższą metę nie jest jednak wystarczająco skuteczny.

69

70 Szkodliwy wpływ hałasu na narząd słuchu powodują następujące jego cechy i okoliczności narażenia: Równoważny poziom dźwięku A, db Ryzyko utraty słuchu, % Czas narażania, lata mniejsze od

71 Słuchawki i sport Jakość dźwięku dostarczana przez najnowszy sprzęt jest na wysokim poziomie. Nie występują żadne zakłócenia nawet jeśli poziom głośności jest za wysoki. Skutkuje to pogłaśnianiem muzyki do poziomu niebezpiecznego dla słuchacza.

72 Słuchanie muzyki (z wykorzystaniem słuchawek) podczas wysiłku fizycznego zwiększa częstotliwość infekcji ucha. Podczas wysiłku wzrasta temperatura ciała i tym samym zwiększa się wydzielanie potu. Z powodu braku wentylacji pot wytwarzany przez gruczołu zostaje uwięziony wewnątrz ucha. Sprzyja to namnażaniu się bakterii i tym samym infekcjom ucha.

73 Pozasłuchowe skutki działania hałasu Są one uogólnioną odpowiedzią organizmu na działanie hałasu, jako stresora przyczyniającego się do rozwoju różnego typu chorób (np. choroba ciśnieniowa, choroba wrzodowa, nerwice i inne). Wśród pozasłuchowych skutków działania hałasu, należy jeszcze wymienić jego wpływ na zrozumiałość i maskowanie mowy czy dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa. Utrudnione porozumiewanie się ustne w hałasie (o poziomie db) i maskowanie sygnałów ostrzegawczych nie tylko zwiększa uciążliwość warunków pracy i zmniejsza jej wydajność, lecz może być również przyczyną wypadków przy pracy. Kryterium zrozumiałości mowy stanowi jedno z ważniejszych kryteriów oceny hałasu w środowisku.

74 Przewlekłe narażenie na hałas ma negatywny wpływ zarówno na nasze zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Osoby, do których uszu ciągle sączą się dźwięki z tła są nie tylko bardziej zestresowane, ale częściej zapadają na wrzody żołądka, cierpią na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, przewlekłe bóle głowy i migreny.

75 Za te schorzenia u osób wystawionych na hałas odpowiada hormon stresu kortyzol. Wyniki kilkakrotnie powtórzonego badania jednogłośnie mówią, że biały szum powoduje wzrost ilości kortyzolu we krwi. Jest to mechanizm obronny organizmu, który stara się powrócić do równowagi po nieprzyjemnym przeżyciu. Wygląda na to, że ciśnienie skacze nam nie tylko kiedy za ścianą ujada pies sąsiadów, ale również wtedy, gdy w szkole lub pracy dobiega nas mieszanka szmeru rozmów, szurania krzesłami, głośnych śmiechów czy ruchu ulicznego za oknem.

76 Nadmiar kortyzolu zaburza funkcjonowanie regionu naszego mózgu zwanego korą przedczołową, miejsca które służy między innymi do nauki kontroli nad emocjami. To tam dochodzi do regulacji procesów planowania, wyciągania wniosków i kontroli nad impulsywnymi zachowaniami. Istnieją również badania sugerujące, że w korze przedczołowej magazynowane są wspomnienia krótkotrwałe. Kortyzol wpływając na korę zaburza jej funkcję zmniejszając zdolność klarownego myślenia. Niektórzy naukowcy uważają również, że stres wywołany hałasem może zmniejszać ilości dostępnej dla kory przedczołowej dopaminy, która jest niezbędna do przekazywania informacji z innych części ciała. Hałas może się więc przyczyniać do pogorszenia zdolności umysłowych i pamięci.

77 Skutki oddziaływania drgań mechanicznych na organizm człowieka - zmiany chorobowe w układach: krążenia krwi (naczyniowym) nerwowym kostno-stawowym - w obrębie narządów wewnętrznych

78 Skutkom biologicznym oddziaływania drgań miejscowych i ogólnych na organizm człowieka, towarzyszą zazwyczaj tzw. skutki funkcjonalne. Zalicza się do nich m.in.: zwiększenie czasu reakcji ruchowej zwiększenie czasu reakcji wzrokowej zakłócenia w koordynacji ruchów nadmierne zmęczenie bezsenność rozdrażnienie osłabienie pamięci.

79 Skutki oddziaływania hałasu i wibracji na człowieka należy rozpatrywać w kontekście zdrowotnym i społecznym: - szkodliwym działaniem tych zanieczyszczeń na zdrowie ludności; - obniżeniem sprawności i chęci działania oraz wydajności pracy; - negatywnym wpływem na możliwość komunikowania się; - utrudnianiem odbioru sygnałów optycznych; - obniżeniem sprawności naucza - powodowaniem lokalnych napięć i kłótni między ludźmi - zwiększeniem ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy - rosnącą liczbą zachorowań na głuchotę i chorobę wibracyjną.

80 Skutkiem oddziaływania hałasu i wibracji na środowisko przyrodnicze jest pogorszenie jego jakości, a w konsekwencji: utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest cisza; zmniejszenie (lub utratę) wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych; zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt (stany lękowe, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności lub zaprzestanie karmienia młodych, itd)

81 Hałasy dochodzące z jednostek pływających wywołują stres u przebywających w pobliżu wielorybów Śruby okrętowe emitują dźwięki o tej samej częstotliwości, co niektóre odgłosy wydawane przez wieloryby w celu porozumiewania się. Poprzednie badania wykazały, że zwierzęta te mają skłonność do zmieniania sposobu komunikacji w hałaśliwych miejscach.

82 Dziękuję za uwagę!

HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE

HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE mgr inż. Krystyna Dworak współpraca: mgr Halina Domańska mgr inż. Justyna Paciej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry. Polish Module D9.3

GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry. Polish Module D9.3 GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry Polish Module D9.3 Submoduł Energia: 2 Submoduł Zapobieganie i redukcja emisji hałasu: 24 Submoduł Odpady: 121

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY Materiały szkoleniowe HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowadzenie zagrożenie hałasem w środowisku pracy Hałasem określa się każdy niepożądany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA 1 WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA Pod redakcją dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Emilia Kolarzyk... 4 I. STANOWISKO CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE Emilia Kolarzyk... 6 II. ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 1.1. Hałas lotniczy jako źródło negatywnych skutków funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy KOMPLEX Bezpieczeństwo i higiena pracy Przed Tobą takie zagadnienia: System ochrony pracy w Polsce Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Czynniki szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych

ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych Znaczącym problemem ludności w Polsce staje się problem szeregu zagroŝeń i uciąŝliwości występujących

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Andreas Markom Niels Hjorth Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI (Wydanie III) Opracowanie: Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu STOP UDAROM Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Udar jest

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16 mgr Anna Gała Stres w pracy Stres - co to takiego? Stres to atawistyczny mechanizm wprowadzony do kodu genetycznego naszych przodków, aby w obliczu zagrażającego im niebezpieczeństwa - na przykład, w postaci

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PODRĘCZNIKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRACA Z NOWYM MATERIAŁEM

PRZEWODNIK DO PODRĘCZNIKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRACA Z NOWYM MATERIAŁEM PRZEWODNIK DO PODRĘCZNIKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRACA Z NOWYM MATERIAŁEM Koordynacja projektu: BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbh Augsburger Str. 33 DE 10789

Bardziej szczegółowo