Wymagania akustyczne projektowania budynków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania akustyczne projektowania budynków"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Fizyka Budowli Wymagania akustyczne projektowania budynków wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ 89/106/EEC oraz Dokumentu Interpretacyjnego do tejże Dyrektywy, a także Polskich Norm Budowlanych Prowadząca: Dr inż. Barbara Ksit Przygotowała: Weronika Szydłowska Grupa B11

2 Istnieje wiele norm i ustaw, które regulują wymagania akustyczne dla projektowania budynków. Oczywiście wymagania te zostały stworzone nie tylko z powodu ochrony samych budynków, ich konstrukcji oraz materiałów użytych do budowy. Głównym czynnikiem ograniczającym wytyczne akustyczne jest człowiek. Zgodnie z zapisem zawartym w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury budynki powinny być tak zaprojektowane i wykonywane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Są to oczywiście pojęcia subiektywne. Dlatego powstało wiele norm regulujących wytyczne akustyczne dla budynków wszelakiego rodzaju, które powinny być uwzględniane przez wszystkich realizatorów procesu budowlanego: projektantów, wykonawców, jak i przedstawicieli nadzoru budowlanego. Wg polskich przepisów: Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem: 1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku, np. komunikacyjnym 2) pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku, 3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych. tzw. bytowych. W swojej pracy pragnę przybliżyć przepisy i wymagania, które należy respektować podczas kształtowania odpowiednich warunków akustycznych różnego rodzaju pomieszczeń. Zapewnienie odpowiednich wymagań akustycznych (tzn. ograniczenia poziomu i zakresu występowania hałasów bytowych, zewnętrznych i instalacyjnych) wymaga brania pod uwagę następujących czynników: usytuowanie i rozmieszczenie funkcjonalne budynku. charakterystykę akustyczną (w tym również rozmieszczenie wewnętrznych i zewnętrznych potencjalnych źródeł hałasu). właściwości akustyczne konstrukcji oraz materiałów dla przegród budowlanych i ich poszczególnych elementów warunki umieszczenia izolacji akustycznej dla poszczególnych pomieszczeń. Odpowiednie usytuowanie budynku w terenie stanowi istotny element ochrony przed hałasem dla danego pomieszczenia (w zależności od tego, przy której stronie elewacji się on znajduje). Możemy bowiem wykorzystać wtedy efekt samo ekranowania bryły budynku. Przykładowo: w przypadku usytuowania ściany budynku prostopadle do trasy komunikacyjnej poziom dźwięku jest około 3dB niższy niż przy usytuowaniu elewacji równolegle. Powinniśmy również brać pod uwagę sposób zagospodarowania terenu i ewentualną możliwość ekranowania odpowiednich stron elewacji przez inne obiekty, znajdujące się w pobliżu. Wzajemne usytuowanie pomieszczeń o różnym przeznaczeniu czyli układ funkcjonalny budynku powinien uwzględniać narażenie zarówno na hałas zewnętrzny jak i na hałasy pochodzące od wielorakich źródeł, które mogą znajdować się wewnątrz budynku. Jeśli mielibyśmy do czynienia z budynkiem usytuowanym np. w pobliżu arterii komunikacyjnej, powinniśmy dążyć do tego, aby pomieszczenia wymagające szczególnej ochrony akustycznej (np. sypialnie w budynkach mieszkalnych) znajdowały się po cichszej stronie budynku, czyli takiej, która znajdowałaby się po przeciwnej jego stronie. Pomieszczenia, w których znajdują się źródła hałasu, powinny być oddzielone od pomieszczeń chronionych innymi pomieszczeniami nie podlegającymi ochronie. Jeśli natomiast nie jest to możliwe, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia akustyczne źródła i/lub pomieszczenia, w którym to źródło się znajduje, tak aby odpowiednie wymagania normowe nie zostały przekroczone. Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 1

3 Budynki mieszkalne wielorodzinne, składające się z większej liczby oddzielnych mieszkań powinny być tak zorganizowane, aby pomieszczenia głośne, między innymi: pomieszczenia techniczne oraz kuchnie i łazienki innego mieszkania nie przylegały do pokoi w danym rozpatrywanym mieszkaniu. W przypadku stosowania ogólnej zasady maksymalnego oddalania od siebie obiektów bądź pomieszczeń stanowiących źródło zagrożenia hałasem od pomieszczeń podlegających ochronie akustycznej, możemy w znacznym stopniu wpłynąć na poprawę warunków akustycznych w budynku. Jeśli mamy pewność, że znamy charakterystykę akustyczną źródeł hałasu znajdujących się w budynku (w pomieszczeniach technicznych, lokalach usługowych itp.) możemy określić wymaganą izolacyjność akustyczną przegród oddzielających pomieszczenie hałaśliwe od innych pomieszczeń, głownie chronionych i ewentualnie do podjąć odpowiednie działania ograniczające zasięg hałasu. Odpowiedni dobór właściwości przegród i ich elementów jest istotnym elementem w kształtowaniu warunków akustycznych w budynku, z jednoczesnych zachowaniem wymagań dotyczących dopuszczalnych poziomów dźwięku A w pomieszczeniach. Doboru tego należy dokonywać zgodnie z wymaganiami normowymi przedstawionymi w dalszej części mojej pracy. Oceny jakości akustycznej pomieszczeń dokonujemy w oparciu o wymagania, które dotyczą: izolacyjności akustycznej przegród budowlanych ze względu na przenikanie dźwięków powietrznych i uderzeniowych (zawarte w normie PN B :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych), dopuszczalnych poziomów dźwięku A w pomieszczeniach (wg PN 87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach ). W obecnie stosowanych wskaźnikach zawartych w normie PN B :1999 oceny uwzględniono dwa czynniki: 1. Wpływ kształtu widma hałasu na wskaźnik oceny izolacyjności przegrody od dźwięków powietrznych (co w konsekwencji ma wpływ na poziom hałasu w pomieszczeniu chronionym za tą przegrodą), wyrażony w postaci: widmowego wskaźnika adaptacyjnego C (dla widma płaskiego, charakterystycznego dla hałasu bytowego) lub C (dla widma hałasu z przewagą niskich i średnich częstotliwości, charakterystycznego dla hałasu komunikacyjnego ulicznego), 2. Wpływ przenoszenia energii akustycznej drogami bocznymi, przez przegrody przyległe, wyrażony w postaci składnika K, który określa stratę izolacyjności akustycznej ocenianej przegrody w stosunku do izolacyjności wyznaczonej w warunkach laboratoryjnych (dotyczy dźwięków powietrznych i uderzeniowych). Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 2

4 Obecnie, wymagania zawarte w normie PN B :1999 stosuje się: do oceny izolacyjności przegród wewnętrznych od dźwięków powietrznych wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R lub wskaźnik oceny wzorcowej różnicy poziomów D,, przy czym = +C=( + K)+C, =(, +K)+C do oceny izolacyjności przegród zewnętrznych od dźwięków powietrznych = + =( +K)+ do oceny izolacyjności stropów od dźwięków uderzeniowych wskaźnik ważony znormalizowanego poziomu uderzeniowego L, wyrażony wzorem, =, +K gdzie: R oznacza wskaźnik przybliżony izolacyjności akustycznej przegrody w budynku [db], R oznacza wskaźnik izolacyjności akustycznej przegrody, który jest wyznaczony w warunkach laboratoryjnych [db], K oznacza poprawkę określającą wartość przenoszenia bocznego dla odpowiedniej przegrody w budynku [db], C widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu bytowego wewnętrznego, który występuje w budynkach [db], C widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej [db], L, wskaźnik znormalizowanego poziomu uderzeniowego, wyznaczony w budynku [db], L, wskaźnik znormalizowanego poziomu uderzeniowego, wyznaczony dla danego budynku w warunkach laboratoryjnych [db] Wartości wskaźników C i C należy obliczać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN EN ISO 717 1:1999. Kiedy mamy do czynienia z występowaniem innego rodzaju hałasu niż hałas bytowy (wewnątrz budynku) lub hałas uliczny (na zewnątrz), dobieramy odpowiedni wskaźnik oceny izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych w zależności od kształtu występującego widma hałasu. Ogólną zasadę przyporządkowania odpowiednich wskaźników adaptacyjnych C lub C w zależności od charakteru widma hałasu precyzuje norma PN EN ISO 717 1:1999. W przypadkach wątpliwych należy przyjmować, jako parametr oceny normowej, wskaźnik R jako mniej korzystny. Wpływ przenoszenia bocznego na izolacyjność przegród w budynku (K) był do niedawna uwzględniany w sposób przybliżony, to znaczy zakładano, że wynosi on średnio 2 db. Obecnie przyjęto, że wielkość tę należy wyznaczać dla konkretnej sytuacji w budynku. Dokładne metody obliczeniowe podano w normach serii PN EN Przedstawiono je również w Instrukcji ITB nr 335 (Metody wyznaczania bocznego przenoszenia dźwięków powietrznych w budynku Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 3

5 na podstawie bocznej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Wyd. ITB, Warszawa 1995). Norma PN B :1999 umożliwia nam wyznaczenie tej wartości w sposób przybliżony, w zależności od średniej masy powierzchniowej przegród otaczających ocenianą przegrodę. Warto przy tym podkreślić, że wartość przenoszenia bocznego w rzeczywistej sytuacji w budynku może wynosić nawet 5 7 db (w zależności od konstrukcji przegród bocznych), co oznacza, że dotychczas stosowane przegrody budowlane nie będą w szczególnych przypadkach spełniać nowych wymagań normowych. Uwzględnienie kształtu widma hałasu przy ocenie izolacyjności akustycznej przegród umożliwia wyznaczenie poziomu dźwięku A w pomieszczeniach chronionych, sąsiadujących z pomieszczeniami zawierającymi źródła hałasu. Można zatem przyjąć, że wynosi on: gdzie: L poziom dźwięku A w pomieszczeniu chronionym [db], L poziom dźwięku A hałasu w pomieszczeniu nadawczym [db], R wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przegrody [db], K przenoszenie boczne [db], C widmowy wskaźnik adaptacyjny (zależny od kształtu widma) [db]. Norma PN 87/B 02151/02 zawiera dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach. Parametry, które podlegają ocenie są następujące: równoważny poziom dźwięku A, który pochodzi od wszystkich źródeł znajdujących się poza mieszkaniem (łącznie), poziomy dźwięku A hałasu instalacyjnego, pochodzące od poszczególnych urządzeń i instalacji nie regulowanych z danego mieszkania, przy czym w przypadku hałasu ustalonego (np. od wentylacji, centralnego ogrzewania) są to średnie poziomy dźwięku A, zaś w przypadku hałasu nieustalonego (np. od urządzeń dźwigowych) równoważne oraz maksymalne poziomy dźwięku A. Wartości poziomu dźwięku A są określane przy zamkniętych drzwiach i oknach, w pomieszczeniach umeblowanych i wyposażonych zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotyczą przedziału czasu równego czasowi oceny T, który należy przyjmować dla 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia między godz a i połowę podanych wartości godziny w ciągu nocy między godz a Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 4

6 Stopień narażenia pomieszczeń na występowanie hałasów bytowych oceniany jest pośrednio, poprzez właściwości akustycznych przegród wewnętrznych. Zgodnie z normą PN B :1999, ( Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych ), wyrażone są one przy pomocy wskaźników oceny izolacyjności akustycznej R lub D, oraz znormalizowanego poziomu uderzeniowego L. Zasadę oceny jakości akustycznej przegród wewnętrznych przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach (wybór z normy PN B :1999) Przeznaczenie Rodzaj przegrody wewnętrznej Wymagania [db] Lp budynku lub jej elementu min R lub D, max L, 1 Ściana międzymieszkaniowa 50 2 Drzwi wejściowe do mieszkania 25 3 Strop międzymieszkaniowe Budynki Stropy korytarzy i klatek schodowych 53* 5 mieszkalne wielorodzinne Ściana miedzy mieszkaniem a pomieszczeniem technicznym Strop miedzy mieszkaniem a pomieszczeniem technicznym Ściany działowe w obrębie mieszkania Budynki jednorodzi Ściana miedzy budynkami 52 (55) 9 nne szeregowe Strop 53* 10 Ściana miedzy pokojami hotelowymi Hotele wyższych Ściana między pokojami a korytarzem kategorii Drzwi z korytarza Strop między pokojami hotelowymi Ściana między salami lekcyjnymi Szkoły Ściana między salami a korytarzem Drzwi z korytarza Strop między salami lekcyjnymi Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 5

7 18 Ściana między pokojami Budynki Ściana między pokojem a korytarzem biurowe 20 Drzwi z korytarza Strop między pokojami *dotyczy rozprzestrzeniania się dźwięków w kierunku poziomym i ukośnym Ochronę pomieszczeń przed hałasami zewnętrznymi możemy zapewnić poprzez odpowiedni dobór izolacyjności ściany zewnętrznej. Musi ona być na tyle duża, aby równoważny poziom dźwięku A w pomieszczeniu (L ) nie przekraczał dopuszczanych przez normę PN 87/B , ( Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach ) wartości. Zależność pomiędzy wypadkową izolacyjnością ściany zewnętrznej R (uwzględniającą ew. obecność okien) a równoważnym poziomem dźwięku A ( L ) w pomieszczeniu jest następująca: = + 10log( ) gdzie: L równoważny poziom dźwięku A na zewnątrz budynku [db], L równoważny poziom dźwięku A w pomieszczeniu [db], R wypadkowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej przybliżonej ściany zewnętrznej, uwzględniający kształt widma hałasu zewnętrznego [db], S powierzchnia ściany zewnętrznej [m ], A średnia chłonność akustyczna pomieszczenia [m ], Kryteria oceny hałasu zewnętrznego, wyrażone w postaci minimalnych wskaźników R (lub w szczególnych przypadkach określonych w normie R ) należy przyjmować zgodnie z tablicą 2. Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 6

8 Tablica 2. Wymagania dotyczące wypadkowej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych w budynkach (wybór z normy PN B :1999) Miarodajny A hałasu zewnętrznego, db Zakres minimalnych wartości wskaźnika R A2 (R A1 ) przegród zewnętrznych, wymaganych dla różnego typu pomieszczeń, db dzień noc Budynki Hotele Budynki Szkoły Szpitale, przychodni do 45 do Do oceny hałasów instalacyjnych (pochodzących od urządzeń technicznych) stosowane są wymagania normowe PN 87/B , dotyczące dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń w budynku. Wymagania te uzależnione są od charakteru zakłóceń akustycznych (hałas ustalony i nieustalony), oraz od rodzaju pomieszczenia i pory doby, w której ten hałas występuje. W zależności od typu hałasu parametrami normowymi są: dla hałasu ustalonego średni poziom dźwięku A (L ), dla hałasu nieustalonego równoważny poziom dźwięku A (L ) oraz maksymalny poziom dźwięku (L ). Okres, dla którego wyznaczane są wartości równoważnego poziomu dźwięku A wynosi zawsze 8 najbardziej niekorzystnych godzin w ciągu dnia (w godz ) oraz pół godziny w ciągu nocy (w godz ). Zasadę klasyfikacji poziomu dźwięku A w pomieszczeniu chronionym, dla różnej pory dnia i nocy oraz różnego typu pomieszczeń, przedstawiono w tablicy 3. Kryteria oceny dotyczą każdego rodzaju hałasu (źródła) oddzielnie oraz łącznie wszystkich źródeł. W przypadku działania źródeł hałasu przez całą dobę, należy przyjmować kryteria oceny dotyczące pory nocnej. Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 7

9 Tablica 3. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A hałasów instalacyjnych (L, L i L ) w zależności od pory dnia i typu pomieszczenia (wg PN 87/B ) Dopuszczalny poziom dźwięku A budynku oraz innych urządzeń i poza nim Przeznaczenie pomieszczenia Dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie L lub L L W dzień W nocy W dzień W nocy W dzień W nocy Pokoje w budynkach internatach, domach dziecka, Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach Klasy i pracownie szkolne, administracyjne, sale Pomieszczenia do pracy wymagającej koncentracji Pokoje chorych w ) przy hałasie ustalonym 2) przy hałasie nieustalonym 3) z wyjątkiem sal w oddziałach intensywnej opieki medycznej Poziom dźwięku A w pomieszczeniu, powstały wskutek przenikającego przez przegrodę hałasu instalacyjnego jest wyznaczany bezpośrednio za pomocą pomiaru lub z następującej zależności: Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 8

10 gdzie: L A2 - poziom dźwięku A w pomieszczeniu chronionym [db], L A1 - poziom dźwięku A w pomieszczeniu nadawczym [db], R - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej przegrody, uwzględniający krzywą ważenia A oraz kształt widma hałasu [db], S - powierzchnia przegrody, przez którą przenika hałas [m, A - średnia chłonność akustyczna pomieszczenia odbiorczego [m Izolacyjność akustyczna przegrody R A wyznaczana jest ze wzoru: = + = +K+ gdzie: R - ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej przybliżonej [db], R - ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej [db], K - wartość przenoszenia bocznego [db], C - widmowy wskaźnik adaptacyjny uwzględniający kształt widma hałasu instalacyjnego [db], Widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu instalacyjnego można obliczyć podobnie jak wskaźniki adaptacyjne C i C w normie EN ISO 717 1:1999 ze wzoru: = 10log(, gdzie: L 1i poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym, dla i tego pasma częstotliwości [db], i numer pasma częstotliwości, A i poprawka krzywej korekcji A dla i tego pasma częstotliwości, [db]. W przypadku braku znajomości dokładnej charakterystyki częstotliwościowej źródła hałasu możliwe jest przyjęcie odpowiednio widmowego wskaźnika adaptacyjnego C lub C tr, odpowiadającego w najlepszym stopniu rozpatrywanej sytuacji. W moim referacie zawarłam tylko najważniejsze wytyczne akustyczne projektowania budynków. Istnieje wiele wymagań normowych, które są konieczne do przestrzegania przez wszystkich realizatorów procesu budowlanego, zarówno projektantów, jak i wykonawców oraz przedstawicieli nadzoru budowlanego. Większą część problemu przeze mnie poruszonego zawierają: Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 9

11 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z późniejszymi poprawkami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozdział IX Ochrona przed hałasem i drganiami Dyrektywa Europejska 89/106/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych Dokument interpretacyjny do Dyrektywy Europejskiej 89/106/EEC. Wymagania podstawowe nr 5 Ochrona przed hałasem, praca zbiorowa, Wyd. ITB, Warszawa 1996 PN B :1999, Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania PN 87/B , Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN EN ISO 717:1999 Akustyka Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych PN EN :2002, Akustyka budowlana Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości produktów. Arkusz 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami PN EN :2002, Akustyka budowlana Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości produktów. Arkusz 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Fizyka Budowli. Weronika Szydłowska. Strona 10

Akustyka budynków. Jak wykonać projekt zgodnie z prawem?

Akustyka budynków. Jak wykonać projekt zgodnie z prawem? EN1 Akustyka budynków. Jak wykonać projekt zgodnie z prawem? dr inż. Elżbieta Nowicka Slajd 1 EN1 na koniec dodać nr slajdów Elżbieta Nowicka ITB; 2009-06-10 Wstęp dr inż. Elżbieta Nowicka Pojęcie ochrona

Bardziej szczegółowo

Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej

Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej Wpływ rodzaju docieplenia, parametrów akustycznych okien i nawiewników na możliwości spełnienia wymagań normowych Autor: dr inż. Leszek Dulak 12 maja ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami

Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami Załącznik nr 1 Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami 1. Parametry ochrony przed hałasem i drganiami 1) Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Kraków, dnia ( )r., Sygn. akt MP/OZ 04/12 D E C Y Z J A Na podstawie art. 25, art. 11 i art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL. Marek Niemas

AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL. Marek Niemas AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL Marek Niemas Zakres prezentacji Pojęcia podstawowe z akustyki. Akustyka budowlana, parametry. Wymagania akustyczne w Polsce i w Europie. Wytyczne DAFA ID 4.06 i ich znaczenie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE AKUSTYCZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

PROJEKTOWANIE AKUSTYCZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2-3 (110-111) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE (ITB) - QUARTERLY No2-3 (110-111)1999 Anna lżewska* PROJEKTOWANIE AKUSTYCZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Oceniając

Bardziej szczegółowo

Hałasem, zgodnie z ogólnie

Hałasem, zgodnie z ogólnie dr inż. Marek Niemas* Ochrona akustyczna budynków przed hałasem lotniczym * Instytut Techniki Budowlanej Hałasem, zgodnie z ogólnie przyjęta definicją ujętą w PN-B-02153: 2002 Akustyka budowlana. Terminy,

Bardziej szczegółowo

STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (152) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (152) 2009 Anna lżewska* STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (109) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (109) 1999 Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska* NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty jakości drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej

Wybrane aspekty jakości drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej Wybrane aspekty jakości drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej Parametry akustyczne drzwi Izolacyjność akustyczna właściwa (zależna od częstotliwości)

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak

Bardziej szczegółowo

Akustyka budowlana c f. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli

Akustyka budowlana c f. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli Akustyka budowlana Dźwięk jest zjawiskiem falowym wywołanym drganiami cząstek ośrodka. Sposoby wytwarzania fal akustycznych: przez drgania mechaniczne przez turbulencję Fala akustyczna rozprzestrzeniające

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych

Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych Data wprowadzenia: 19.06.2017 r. Na etapie projektu, kiedy budynek istnieje co najwyżej na ekranie monitora, w celu weryfikacji wymagań związanych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE RUCH CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE Mechanizmy transportu ciepła: Przewodzenie Konwekcja Promieniowanie W odniesieniu do mat. budowlanych, największy udział w transporcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt. ASEM W PROJEKCIE, REALIZACJI I ODBIORZE BUDYNKU

S E M I N A R I U M nt. ASEM W PROJEKCIE, REALIZACJI I ODBIORZE BUDYNKU Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej Hałas definicja Regulacje prawne w zakresie ochrony przed hałasem komunalnym Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych

Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych Data wprowadzenia: 20.10.2014 r. Problem ochrony przed hałasem wynika często z powszechności stosowania nowoczesnych, lekkich technologii, których głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne

Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne Zeszyt 3.1 WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Energooszczędne ocieplenie wg Standardu ROCKWOOL ŚCIANY ZEWNĘTRZNE przegroda budynku produkt grubość 1 ściana dwuwarstwowa

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (157) 2011 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (157) 2011 Anna lżewska* CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA AkustiX sp. z o.o. UL. RUBIEŻ 46 C5/115, 61-612 POZNAŃ TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52 www.akustix.pl poczta@akustix.pl EKSPERTYZA AKUSTYCZNA DUŻEJ SCENY I SCENY MALARNIA TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (119) 2001 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (119) 2001 Marianna Mirowska* Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska** NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław ZLECENIODAWCA: aa_design aa_studio group - arch sp. z o.o. Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław INWESTOR: Inter IKEA Centre Polska S.A. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@put.poznan.pl Na podstawie materiałów źródłowych dostępnych na portalach internetowych oraz wybranych informacji autorskich Schemat

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt.

S E M I N A R I U M nt. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników w Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

NOWE USTALENIA NORMALIZACYJNE W AKUSTYCE BUDOWLANEJ

NOWE USTALENIA NORMALIZACYJNE W AKUSTYCE BUDOWLANEJ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (148) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (148) 2008 Anna lżewska* NOWE USTALENIA NORMALIZACYJNE W AKUSTYCE BUDOWLANEJ W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII Dziennik Ustaw 31 Poz. 2285 Załącznik nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Izolacyjność cieplna przegród 1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

10.3 / Izolacyjność akustyczna.

10.3 / Izolacyjność akustyczna. 300 7A Jak klasa 6 + 5 min 450 8A Jak klasa 7 + 5 min 600 9A Jak klasa 8 + 5 min Exxx Powyżej 600 Pa czas trwania każdego stopnia powinien wynosić 5 min > 600 Odwołując się do przedstawionej wcześniej

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA BUDOWLANA CO NOWEGO W NORMALIZACJI?

AKUSTYKA BUDOWLANA CO NOWEGO W NORMALIZACJI? ARTYKUŁY REPORTS Anna Iżewska* AKUSTYKA BUDOWLANA CO NOWEGO W NORMALIZACJI? W artykule omówiono zakres i stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej w roku 2011. Przedstawiono również program prac

Bardziej szczegółowo

Akustyka przegród budowlanych z izolacją cieplną PAROC

Akustyka przegród budowlanych z izolacją cieplną PAROC Akustyka przegród budowlanych z izolacją cieplną PAROC Izolacje Budowlane Luty 0 SPIS TREŚCI. Podstawowe informacje.... Izolacja akustyczna ścian zewnętrznych.... Izolacja akustyczna ścian działowych....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie:utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. Na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3a i 3b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ

ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ www.avprojekt.com projektowanie i wykonawstwo systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury klatek schodowych, podane w aktach prawnych, wahają się w dużych granicach i stąd prawidłowe ich dobranie w obliczeniach zapotrzebowania ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZENOSZENIE DŹWIĘKU POWIETRZNEGO MIĘDZY POMIESZCZENIAMI DROGAMI POŚREDNIMI

PRZENOSZENIE DŹWIĘKU POWIETRZNEGO MIĘDZY POMIESZCZENIAMI DROGAMI POŚREDNIMI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (122) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (122) 2002 Barbara Szudrowicz* PRZENOSZENIE DŹWIĘKU POWIETRZNEGO MIĘDZY POMIESZCZENIAMI DROGAMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPOSOBU SFORMUŁOWANIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

ANALIZA SPOSOBU SFORMUŁOWANIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (144) 2007 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (144) 2007 BADANIA I STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Barbara Szudrowicz* ANALIZA SPOSOBU SFORMUŁOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZESZKLONE PRZEGRODY BUDOWLANE I ICH IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

PRZESZKLONE PRZEGRODY BUDOWLANE I ICH IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (121) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (121) 2002 Jacek Nurzyński* ARTYKUŁY - REPORTS PRZESZKLONE PRZEGRODY BUDOWLANE I ICH IZOLACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2006

Bardziej szczegółowo

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X Załącznik do pisma z dnia 2 listopada 2012 r. Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU 1 2 6 7 10 5 9 4 8 11 12 3 Schemat transmisji dźwięku przez przegrodę: 1 - dźwięk powietrzny padający, 2 - dźwięk powracający do pomieszczenia, 3 - dźwięk przechodzący

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 lipca 2016 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku 1 Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku wg PN-EN 458:2006, Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni podstawowym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Ochrona przed hałasem Protection against noise and vibration Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5..6 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki na stację gazowo-benzynową w Bibicach, na dz. nr 1151/1, obręb Bibice 1 Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Aneks do raportu oddziaływania p.n. Przebudowa i rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej prof. dr hab. inż. JERZY SADOWSKI dr hab. BARBARA SZUDROWICZ Instytut Techniki Budowlanej Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 4.0 Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych Wymagania w zakresie izolacyjności

Bardziej szczegółowo

akustyka.qxp :40 Page 1

akustyka.qxp :40 Page 1 akustyka.qxp 2006-03-14 10:40 Page 1 Ściany Knauf SYSTEMY AKUSTYCZNE KNAUF Wymagania Parametry Obliczenia akustyka.qxp 2006-03-14 10:40 Page 2 Zadaniem architektów i inżynierów podczas planowania i projektowania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA Przedsięwzięcia o charakterze budowlanym Skuteczność likwidacji hałasu Wprowadzenie przenikające do pomieszczeń hałasy można podzielić na: hałasy powietrzne hałasy materiałowe

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH I ŚCIENNYCH

AKUSTYKA NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH I ŚCIENNYCH AKUSTYKA NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH I ŚCIENNYCH Coraz częściej użytkownicy budynków borykają się z problemem nadmiernego hałasu przenikającego do pomieszczeń z zewnątrz. Wraz z rosnącym rozwojem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM

Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM jakość wytrzymałość Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM Grupa SILIKATY Sp. z o.o. Kruki, ul. Nowowiejska 33 07-415 Olszewo-Borki Skuteczna ochrona przed hałasem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona przed hałasem Protection against noise and vibration Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.5.4 Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.5 Poziom przedmiotu: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Ściany wykonane w systemie

Ściany wykonane w systemie Izolacyjność akustyczna ścian wykonanych w systemie szalunków traconych ze styropianu dr hab. inż. Barbara Szudrowicz* * Instytut Techniki Budowlanej Ściany wykonane w systemie szalunków traconych to rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie:

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej wentylacji mechanicznej ciągów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 10.1220.06 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

3 RAUPIANO PLUS OCHRONA AKUSTYCZNA

3 RAUPIANO PLUS OCHRONA AKUSTYCZNA RAUPIANO PLUS OCHRONA AKUSTYCZNA.1 Wymogi dla ochrony akustycznej Należy przestrzegać krajowych przepisów w zakresie ochrony akustycznej Ze względu na brak odpowiednich przepisów w Polsce, aby móc ocenić

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego 1. WSTĘP Zgodnie z wymaganiami "Warunków technicznych..."[1] "Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 10 października 2017 r. Nazwa i adres AB 269

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

4. Izolacja akustyczna wełną mineralną ISOVER

4. Izolacja akustyczna wełną mineralną ISOVER wełną mineralną ISOVER wstęp Hałas Hałas to powszechnie występujące zjawisko (w pracy, w miejscu zamieszkania i wypoczynku), które powoduje wiele negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Skumulowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego Zał. Nr 1.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego 1. Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i przepisy

Bardziej szczegółowo

Aspekty akustyczne ochrony przed hałasem rozrywkowym

Aspekty akustyczne ochrony przed hałasem rozrywkowym Aspekty akustyczne ochrony przed hałasem rozrywkowym Hanna Koprowska h.koprowska@itb.pl Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej Hałas to słyszalny dźwięk, który powoduje zaburzenie, uszkodzenie lub

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Hałas maszyn i środowisko pracy

Hałas maszyn i środowisko pracy Krzywe korekcyjne, charakterystyki dynamiczne Hałas maszyn i środowisko pracy Czułość ucha ludzkiego jest największa dla dźwięków o częstotliwościach z przedziału od 800Hz do 4000Hz. Ze względu na to,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Lp. Miejsce powołania normy Numer normy PN-B-02171:1988 Tytuł normy (zakres powołania) Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 68 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWE I RZECZYWISTE WARTOŚCI IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ W BUDYNKACH

PROJEKTOWE I RZECZYWISTE WARTOŚCI IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ W BUDYNKACH FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE TOM IV, 2009 Sekcja Fizyki Budowli KILiW PAN PROJEKTOWE I RZECZYWISTE WARTOŚCI IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ W BUDYNKACH Marek JABŁOŃSKI * * Politechnika Łódzka, Katedra

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Rodzaje budynków, których dotyczy ustawa: Budynki mieszkalne (o dowolnym rodzaju

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania akustyczne

Rozwiązania akustyczne Ś WIAT CICHYCH ROZWIĄ ZAŃ Zeszyt 6 Rozwiązania akustyczne WYTYCZNE PROJEKTOWE Podstawy prawne, normy i literatura 1. Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.0.2 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 listopada 2006 r. Nr 248 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 3693 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Bardziej szczegółowo