Jak założyć własną firmę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak założyć własną firmę"

Transkrypt

1 Jak założyć własną firmę 15 maja r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), Gdańsk tel.: faks: Katarzyna Glanc-Tarczewska

2 Ogólny plan spotkania 1. Zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej 2. Administracyjno prawne aspekty prowadzenia działalności 3. Podatki w działalności gospodarczej zarys tematu 4. Wybrane formy wspierania przedsiębiorczości 2

3 Czym jest działalność gospodarcza? Istnieje WIELE definicji DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz wiele definicji PRZEDSIĘBIORCY. Zasadniczą jednak definicją jest ta zawarta w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 3

4 Działalność gospodarcza (wg Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) Jest to zarobkowa działalność * wytwórcza * budowlana *handlowa *usługowa * poszukiwanie, rozpoznawane i wydobywanie kopalin złóż * działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany 4

5 RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5

6 Indywidualna działalność gospodarcza Wygodna forma prowadzenia firmy dla osób, które dopiero startują jako przedsiębiorcy; Brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, modyfikacji, zamykaniu działalności; Nie trzeba posiadać kapitału zakładowego. [ ] Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy także majątkiem wspólnym z małżonkiem; Konieczność opłacania składek ZUS; Często konieczność poświęcania czasu prywatnego. [ ] 6

7 Aspekty formalne przy rejestracji działalności 7

8 Numer Identyfikacji Podatkowej NIP - dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Prowadząc indywidualną działalność posługujemy się tym samym numerem NIP, co jako osoby fizyczne. Spółki cywilne wnioskują o nadanie NIP w Urzędzie Skarbowym Jeżeli nie posiadamy numeru NIP zgłaszamy to przy okazji składania CEIDG-1 8

9 REGON Rejestr Gospodarki Narodowej Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny. Wpis przedsiębiorcy do rejestru REGON dokonywany jest przez urząd statystyczny na podstawie danych przesłanych przez CEIDG przy rejestracji firmy. Gdy chcemy uzyskać numer REGON generujemy wydruk ze strony www. firma.gov.pl (wyszukiwarka przedsiębiorców) Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON 9

10 Opłata za założenie działalności Złożenie wniosku w CEIDG, jak również druków w ZUS obecnie nie podlega żadnym opłatom. 10

11 Firma Przedsiębiorca działa pod firmą (K.c.) Firma oznacza przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) a nie przedsiębiorstwo (zob. art. 551 K.c.), będące przedmiotem praw przedsiębiorcy Funkcje jakie pełni firma: Identyfikacyjna informacyjna reklamowa 11

12 Przedsiębiorca działa pod firmą Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

13 13

14 Zezwolenia na działalność Gdzie sprawdzić co podlega aktualnie regulacjom? Informacji udziela: Pojedynczy Punkt Kontaktowy Ministerstwa Gospodarki na stronie internetowej PPK www. biznes.gov.pl - wyszukiwarka procedur lub drogą zapytania elektronicznego lub poprzez stronę Ministerstwa Gospodarki: 14

15 PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) Aktualnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007 Najłatwiej odnaleźć właściwe zakresy - PKD za pomocą wyszukiwarki internetowej kodów dostępnej pod adresem: www. stat.gov.pl/klasyfikacje Można też podczas elektronicznego wypełniania wniosku na www. firma.gov.pl lub w postaci książkowej dostępnej w Urzędach Gmin. Kody wpisujemy do CEIDG na najniższym poziomie PKD czyli poziomie podklasy. W trakcie prowadzenia firmy można dodawać kody PKD składając wniosek o zmianę wpisu w CEIDG-1 15

16 Data rozpoczęcia działalności faktyczna data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej określana jest we wniosku CEIDG-1 nie może być ona wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1 można określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku wiąże się z obowiązkami przedsiębiorcy wobec państwa - pierwsze zobowiązania następują po dacie rozpoczęcia np. podatek dochodowy czy składki ZUS. Zgłoszenia nowego przedsiębiorstwa w ZUS dokonujemy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności 16

17 Aspekty formalne przy rejestracji działalności 17

18 Czym jest CEIDG? Skrócona procedura rejestracji Aby założyć firmę należy: 1. Wypełnić formularz CEIDG-1 2. Podpisać i złożyć 3. W przeciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności udać się do ZUS w celu dokonania zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń * W niektórych przypadkach udać się do dodatkowych instytucji: Urzędu Skarbowego (rejestracja VAT), SANEPID, 18

19 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 19

20 Tryby zakładania firmy 1. Przez Internet 2. Sposób mieszany : wniosek wypełniamy komputerowo w domu, składamy w urzędzie gminy 3. Osobiście w urzędzie gminy 20

21 21

22 Składamy wniosek tradycyjnie Udajemy się do dowolnego urzędu gminy Wypełniamy papierowy formularz CEIDG-1 Składamy wniosek w okienku okazując dowód tożsamości 22

23 Sposób mieszany zakładania Przed udaniem się do gminy można wypełnić wniosek w Internecie (bez logowania się) na Na koniec podany zostanie numer identyfikacyjny wniosku, np , można go zapisać lub wydrukować cały formularz W ciągu 7 dni należy udać się do dowolnego Urzędu Gminy z dowodem tożsamości i numerem, następnie podpisać wniosek Tożsamość zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu np. dowodu osobistego. Urzędnik odnajdzie wniosek w systemie i zatwierdzi złożenie po weryfikacji tożsamości 23

24 Składanie wniosku przez Internet Należy wejść na dowolną z poniższych stron internetowych: 24

25 Weryfikacja tożsamości - online 25

26 Formularz CEIDG-1 26

27 Kreator formularza CEIDG-1 27

28 Weryfikacja tożsamości: Osobiście za pomocą dowodu tożsamości lub za pomocą podpisu elektronicznego profilu zaufanego epuap 28

29 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) System informatyczny, dzięki któremu: obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, przedstawiciele podmiotów publicznych bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. 29

30 epuap 30

31 Gdzie dalej po złożeniu wniosku Obowiązkowo: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) W zależności od rodzaju działalności i opodatkowania: Urząd Skarbowy Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Państwowa Straż Pożarna Państwowa Inspekcja Pracy... 31

32 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 wraz z załącznikami jest zgłoszeniem do ZUS. Jednak w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (data z wniosku CEIDG) przedsiębiorca powinien zgłosić siebie i pracowników do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego. 32

33 Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia zdrowotne OBOWIĄZKOWE: wypadkowe rentowe emerytalne DOBROWOLNE: chorobowe 33

34 Dla początkujących przedsiębiorców ustawodawca stworzył możliwość skorzystania przez dwa lata z tzw. preferencyjnych stawek ZUS, jednak pod warunkiem, że: 1) w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły własnego biznesu 2) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 34

35 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Jako płatnik składek jesteśmy zobowiązani dokonać zgłoszenia w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej (siedziby naszej firmy rozumianej jako adres zakładu głównego). 35

36 Zawieszenie działalności gospodarczej Najważniejsze kwestie w tym temacie uregulowane są w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. WAŻNE: W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jednak ma prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów 36

37 Zawieszenie działalności gospodarczej Skutki ubezpieczeniowe: Po zawieszeniu wykonywania działalności przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przez cały okres przerwy w prowadzeniu firmy nie składa on również do ZUS dokumentów rozliczeniowych. składki na ubezpieczenia społeczne należy naliczyć od podstawy wymiaru zmniejszonej proporcjonalnie o dni nieprowadzenia działalności. składka na ubezpieczenie społeczne jest miesięczna i niepodzielna 37

38 Urząd Skarbowy (nieobowiązkowo) Do urzędu Skarbowego udajemy się w sytuacji jeśli dobrowolnie chcemy stać się płatnikami podatku VAT lub przepisy nakazują nam być VATowcami, np. ze względu na zakres działalności. Rejestracji dla celów podatku VAT dokonuje się składając formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne). 38

39 Zarys aspektów podatkowych 39

40 Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych KARTA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE RYCZALT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH PODATEK LINIOWY SKALA PODATKOWA 40

41 Formy zryczałtowane -Karta podatkowa (1) 1. niezależnie od osiąganego dochodu, co miesiąc płacona z góry określona kwota wynikającą z decyzji Naczelnika US 2. nie wymaga prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku dochodowego 41

42 Formy zryczałtowane -Karta podatkowa (2) 1. Zaletą opodatkowania w formie karty podatkowej jest uproszczenie ewidencji podatkowej. 2. Przedsiębiorca ma możliwość określenia wysokości podatku, na który nie mają wpływu jego dochody. 3. Ograniczenie do wybranych rodzajów działalności. 42

43 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (1) 1. forma uproszczonej ewidencji podatkowej, w której ujmuje się tylko przychód osiągany przez firmę, na podstawie którego oblicza się należną zaliczkę na podatek dochodowy nie potrącając kosztów. 2. stawki ryczałtu wynoszą od 3 do 20 proc. obrotu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. 3. Podstawą opodatkowania jest PRZYCHÓD nie można więc odliczyć kosztów jego uzyskania. 4. Nie każdy rodzaj działalności może skorzystać z tej formy rozliczenia (liczne wykluczenia). Ograniczenia przy działalności na rzecz byłego pracodawcy. 43

44 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (2) 20% - wolne zawody 17% - m.in. usługi pośrednictwa sprzedaży samochodów, sprzedaż hurtowa, usługi parkingowe 8,5% - działalność usługowa 5,5% - roboty budowlane, działalność wytwórcza 3,0% - działalność handlowa, gastronomiczna 44

45 PIT - Zasady ogólne Podstawowa forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym są zasady ogólne. Oznacza to, że jeżeli podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej nie wybierze innej dopuszczalnej formy opodatkowania, to z mocy prawa jego dochód z działalności jest opodatkowany według skali progresywnej. Oznacza to, że jeżeli podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności Podatek jest płacony według stawek w progresywnej skali podatkowej, tj. gospodarczej nie wybierze innej dopuszczalnej formy opodatkowania, to z mocy 18% i 32% dochodu, w zależności od wysokości osiąganego dochodu. prawa jego dochód z działalności jest opodatkowany według skali progresywnej. Istnieje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych Podatek jest płacony według stawek w progresywnej skali podatkowej, tj. 18% i 32% dochodu, w zależności od wysokości osiąganego dochodu. Istnieje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych 45

46 Zasady ogólne wg skali podatkowej 18% 32% Do kwoty zł odprowadzamy podatek w wysokości 18% Kwota ponad zł oznacza konieczność opodatkowania nadwyżki ponad tą kwotę podatkiem 32 % 46

47 Podatek Liniowy Jest to jednolita stawka podatku, która wynosi 19%. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym podstawę opodatkowania stanowi DOCHÓD. Przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z wielu ulg podatkowych (nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci). *Ograniczenie przy działalności na rzecz byłego pracodawcy 47

48 Cechy tej formy opodatkowania Jest polecana dla Przedsiębiorców mających duże koszty uzyskania przychodu można je uwzględnić przy ustalaniu dochodu, od którego wylicza się kwotę podatku. Stosunkowo większa złożoność prowadzonej księgowości 48

49 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT Podatnikami CIT wg przepisów są przede wszystkim osoby prawne, np: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Podatnikami CIT wg przepisów są przede wszystkim osoby prawne, czyli najczęściej spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. spółka 397 tj. ze akcyjna. zm.) Stawka podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 tj. ze zm.) Stawka podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. 49

50 Formy ewidencji podatkowej ZASADY OGÓLNE/PODATEK LINIOWY księga przychodów i rozchodów księga rachunkowa - dochód powyżej euro RYCZAŁT należy prowadzić ewidencję przychodów KARTA PODTKOWA nie wymaga się prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej 50

51 Podatek od towarów i usług (VAT) VAT (ang. Value Added Tax ) podatek od wartości dodanej to podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego "przerzucalność" na kolejne fazy obrotu). Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce to 23%. Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone. 51

52 Kasa fiskalna komu potrzebna? Podmioty świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązane swoje przychody rejestrować przy użyciu kas fiskalnych. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja przychodu przy zastosowaniu kas rejestrujących, należy wówczas prowadzić ewidencję obrotu przy użyciu kasy rezerwowej. Przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących jeśli nie zostanie przekroczony obrót ze sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości zł. 52

53 Gdzie szukać wsparcia? 53

54 Co trzeba zrobić aby otrzymać bezzwrotną dotację na start? [zazwyczaj] KROK 1 Znaleźć KONKURS, do którego spełniamy warunki KROK 2 Wypełnić formularz zgłoszeniowy do KONKURSU/odbyć rozmowę z doradcą zawodowym KROK 3 *Wziąć udział w szkoleniu ABC Przedsiębiorczości KROK 4 Napisać Biznes Plan jego ocena decyduje czy dostaniemy dotację; 54

55 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ponownie do wzięcia W czerwcu 2015 odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gdańsku. Można ubiegać się maksymalnie o kwotę ,00 zł. (Gdańsk) Dokumenty do pobrania (regulamin i wniosek z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) znajdują się na stronie internetowej. Starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie. 55

56 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 1: Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: jakość merytoryczna przedstawionego wniosku; zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w aspekcie utrzymania się na obecnym rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy; działania na rzecz pozyskania lokalu (umowy przedwstępne), działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, udokumentowany udział środków własnych (punktowane), uzyskanie niezbędnych pozwoleń, odbyte szkolenia, perspektywy rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji, deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. 56

57 Kiedy można złożyć wniosek? Terminy naboru wniosków ogłaszane są na stronie internetowej oraz w siedzibach PUP. Wnioski są rozpatrywane pod warunkiem, że urząd dysponuje środkami pozwalającymi na ich sfinansowanie. 57

58 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW -np: Udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje. Predyspozycje osobowościowe bezrobotnego, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi w oparciu o opinię doradcy zawodowego. Miejsce prowadzenia działalności. 58

59 Wnioskowana kwota może być przeznaczona na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej 59

60 Zobowiązania osoby, która otrzymała dotację z PUP m.in. : Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; Założenie działalności gospodarczej w terminie od dnia otrzymania środków na konto do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy; Wydatkowanie zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania w terminie od daty zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; Złożenie rozliczenia w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (rozliczenie zawiera zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne towary i usługi ujęte we wniosku). 60

61 Środki z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej dwa programy: Program Wiedza Edukacja Rozwój Regionalne Programy Operacyjne 61

62 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 62

63 Działanie 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Kompleksowe wsparcie związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia!!!) Grupa docelowa: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie to obejmować będzie udzielenie środków bezzwrotnych na utworzenie firmy, a także działania wspierające dla tych osób m.in. pomoc prawną, konsultacje, szkolenia i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące min. szkolenia i doradztwo w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 63

64 Beneficjentami w szczególności są: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3) IOB, 4) instytucje pomocy i integracji społecznej, 5) instytucje rynku pracy, 6) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 7) przedsiębiorcy, 8) organizacje pozarządowe, 9) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. Kiedy konkursy????? 64

65 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 65

66 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy 66

67 OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY Realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), w tym również osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. 67

68 Beneficjentami w szczególności są: Bank Gospodarstwa Krajowego, 2) Powiatowe Urzędy Pracy, 3) Ochotnicze Hufce Pracy, 4) Partnerzy społeczno-gospodarczy, Organizacje pozarządowe, Niepubliczne Agencje Zatrudnienia. 17 marca br. samorząd województwa pomorskiego zakończył nabór wniosków na realizację projektów w ramach działania osoby młode na rynku pracy. Do rozdania jest 46 mln zł. Jako pierwsze, po środki z funduszy POWER mogły starać się Powiatowe Urzędy Pracy z województwa pomorskiego. Dla pozostałych beneficjentów ogłoszenie konkursów planowane jest jeszcze w tym roku. 68

69 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw Działanie Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Wsparcie Pomoc w postaci premii w wysokości do 100 tys. zł przyznawanej w związku z rozpoczynaniem samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. operacja jest uzasadniona ekonomicznie (biznesplan). miejsce prowadzenia działalności znajduje się na obszarze wiejskim, operacja jest realizowana poza obszarem funkcjonalnym miast, utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie). Beneficjent Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik deklarujący podjęcie działalności pozarolniczej

70 Punkt Informacyjny PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Wspólna 30, Warszawa tel , fax Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny ul. Kołłątaja 1, Gdynia tel , Pomorskiemu Oddziałowi Regionalnemu ARiMR podlega 16 Biur Powiatowych 70 70

71 POŻYCZKI NA ROZPOCZECIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ KAPITAŁ NA START Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY maksymalna kwota pożyczki Na Start wynosi zł, oprocentowanie nominalne - 2,75%, brak prowizji za udzielenie pożyczki, okres spłaty do 60 m-cy na dowolny cel gospodarczy Możliwośc finansowania wydatków bieżących Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy WIĘCEJ: Inne fundusze pożyczkowe: 71

72 Pożyczki w ramach programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oferowane wsparcie: - Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego -Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców Obszar realizacji: cały kraj 72

73 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej DLA KOGO? Dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej: - absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych w okresie 48 miesięcy (4 lat) od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego - studentów ostatniego roku studiów wyższych - zarejestrowanych bezrobotnych KWOTA - maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w Monitorze Polskim - ok. 78,8 tys. OPROCENTOWANIE: STAŁE 0,4375% w skali roku- Brak opłat i prowizji Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy KWOTA - maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w Monitorze Polskim - ok. 23,6 tys. OPROCENTOWANIE: STAŁE 0,4375% w skali roku - Brak opłat i prowizji 73

74 ZASADY Osoba ubiegająca się o pożyczkę musi spełniać następujące warunki: w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dzień składania wniosku o pożyczkę nie jest zatrudniona oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę nie była skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata nie uzyskała pomocy de minimis przekraczającej 200 tysięcy Euro wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe, produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, działalność w formie spółki prawa handlowego, firmy transportowe na zakup środków transportu O pożyczkę mogą ubiegać się osoby zamierzające prowadzić wspólnie działalność gospodarczą - każda z tych osób składa wniosek indywidualnie 74

75 Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera: informacje o wnioskodawcy kwotę wnioskowanej pożyczki opis planowanego przedsięwzięcia: - rodzaj działalności gospodarczej - symbol rodzaju działalności gospodarczej określony zgodnie z PKD Informacje o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej szczegółową specyfikację wydatków przewidywane źródło pozyskiwania środków na spłatę pożyczki zakładane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej propozycję zabezpieczenia spłaty pożyczki Formularze aplikacyjne składamy do pośrednika wybranego przez BGK Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, biuro terenowe w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1/1508 (15 piętro), Gdańsk tel , mail: Biuro czynne we wtorki i czwartki w godzinach

76 Pożyczki z UE na rozwój firmy - Przykładowa oferta: Pożyczka inwestycyjna na cel związany z inwestycją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oraz na sfinansowanie zakupu nowych technologii i nowych środków trwałych WARUNKI: kwota maksymalna: zł maksymalny okres spłaty: 36 miesięcy oprocentowanie nominalne: 1% prowizja: 0% Ogólne warunki udzielania pożyczek możliwe formy zabezpieczenia pożyczek to m.in. poręczenie, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, weksel in blanco istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki brak opłat z tytułu wcześniejszej spłaty 76

77 Przykładowe obszary dofinansowań dla firm ze środków UE na lata Wdrożenie innowacji, stworzenie nowych produktów/usług wdrożenie technologii ochrona własności intelektualnej wsparcie rozwoju eksportu tworzenie kooperatyw przedsiębiorców szkolenia pracowników Doskonalenie zawodowe Budowa rozbudowa wyposażenie rozwoju firmy będą pożyczki [...] 77

78 Wsparcie merytoryczne i inne 78

79 Inkubatory przedsiębiorczości Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Gdański Park Naukowo Technologiczny Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, AWFiS AIP Business Link Słupski Inkubator Technologiczny i inne 79

80 Projekty pro przedsiębiorcze -przykłady Promując pomysł na biznes Biznes na Start, Gdyński biznesplan, Konkurs na biznesplany,... Szkoleniowe Promujące określoną branżę Sieć kreatywnego Biznesu, Creative cities,... Służące nawiązywaniu kontaktów biznesowych spotkania networkingowe, dni biznesu Inicjatywy klastrowe współpraca przedsiębiorstw branżowych Pomorskie Forum Przedsiębiorczości i inne 80

81 Szkolenia Baza szkoleń dofinansowanych z UE Bezpłatne szkolenia e-learningowe związane z prowadzeniem firmy Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy (GFP) Akademia Edukacji Regionalnej (ARP S.A.) zakładka szkolenia I wiele innych 81

82 Dofinansowane doradztwo - Krajowy System Usług Pomoc w zakładaniu/prowadzeniu działalności: konsultacje nt. spełniania wymogów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, marketing przedsiębiorstwa, organizacja przedsiębiorstwa, finanse i podatki przedsiębiorstwa Czas trwania usługi do 40 godz. (zależnie od potrzeb klienta); Wkład własny klienta 10% wartości usługi (zależnie od czasu trwania usługi). Gdzie? kontakt na końcu prezentacji 82

83 Sieć Enterprise Europe Network Informacja i porada prawna dotycząca prawa i polityk Unii Europejskiej Poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych Organizowanie wyjazdów na targi i misje handlowe 83

84 Przydatne kontakty Infolinia CEIDG: , kom Krajowa Informacja Podatkowa Z tel. stac.: Z tel. kom.: (22) www. Kip.gov.pl Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług ZUS w Internecie (sprawy przez internet) pue.zus.pl/ Infolinia ZUS * z telefonów stacjonarnych (22) * z telefonów komórkowych 84

85 Przydatne kontakty c.d. Wsparcia w zakresie eksportu i prowadzenia działalności za granicą, kontaktów biznesowych udzielają: Krajowa Izba Gospodarcza: www. kig.pl Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad: polska.trade.gov.pl/pl Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów coie.gov.pl Ministerstwo Gospodarki (targi) mg.gov.pl Portal Promocji Eksportu eksporter.gov.pl Sieć Enterprise Europe Network (Europa) een.org.pl 85

86 Dziękuję za uwagę Punkt Konsultacyjny , ul. Arkońska 6/A , Gdańsk Tel. (58) , 101 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Tel. (58) /106 86

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ZAKŁADANIE ADANIE DZIAŁALNO ALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15 maja 2014 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc 1. Etapy rejestracji 2. Opodatkowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP Opracował: Ryszard Rogoń AKTUALNOŚCI We wrześniu 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom oraz byłym żołnierzom zawodowym 325 porad indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą

Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą (Poradnik przeznaczony dla osób chcących założyć indywidualną działalność gospodarczą) URZĄD MIEJSKI W ZAWADZKIEM 47 120 ZAWADZKIE ul. DĘBOWA 13

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZ DO BIZNESU

DROGOWSKAZ DO BIZNESU Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości DROGOWSKAZ DO BIZNESU PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / /

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / / r. Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek Region/Makroregion Województwo Nazwa Pośrednika Finansowego

Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / / r. Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek Region/Makroregion Województwo Nazwa Pośrednika Finansowego Załącznik 3 do Umowy powierzenia i zarządzania środkami Funduszu Pożyczkowego w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II WZÓR WNIOSKU O UDZIELE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości...

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Węgrów, dnia... (pieczęć podmiotu) Starosta Węgrowski za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w WĘGROWIE ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o refundację ze środków

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej kobiet

preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej kobiet 2015 Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej kobiet Małgorzata Owieśniak Warszawa, 27 maja 2015 r. DLACZEGO? - cel działania Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / / r. Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek Województwo Nazwa Pośrednika Finansowego

Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / / r. Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek Województwo Nazwa Pośrednika Finansowego Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia i zarządzania środkami Funduszu Pożyczkowego w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie WZÓR WNIOSKU O UDZIELE POŻYCZKI PODSTAWOWEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt działalności firmy WinPointjako własny przykład na biznes dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2.

Projekt działalności firmy WinPointjako własny przykład na biznes dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2. Projekt działalności firmy WinPointjako własny przykład na biznes dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2 Mariusz Winnowski Pomysł na biznes Od czego zaczynałem: Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSKODAWCA Data wpływu wniosku do PUP...... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł:

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł: Strona: 1 Nr wniosku Data złożenia Data uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Pośrednik Rodzaj pożyczki Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? strona WWW e-mail (jakie)... znajomi pośrednik (imię i nazwisko).

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo