Jak założyć własną firmę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak założyć własną firmę"

Transkrypt

1 Jak założyć własną firmę 15 maja r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), Gdańsk tel.: faks: Katarzyna Glanc-Tarczewska

2 Ogólny plan spotkania 1. Zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej 2. Administracyjno prawne aspekty prowadzenia działalności 3. Podatki w działalności gospodarczej zarys tematu 4. Wybrane formy wspierania przedsiębiorczości 2

3 Czym jest działalność gospodarcza? Istnieje WIELE definicji DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz wiele definicji PRZEDSIĘBIORCY. Zasadniczą jednak definicją jest ta zawarta w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 3

4 Działalność gospodarcza (wg Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) Jest to zarobkowa działalność * wytwórcza * budowlana *handlowa *usługowa * poszukiwanie, rozpoznawane i wydobywanie kopalin złóż * działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany 4

5 RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5

6 Indywidualna działalność gospodarcza Wygodna forma prowadzenia firmy dla osób, które dopiero startują jako przedsiębiorcy; Brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, modyfikacji, zamykaniu działalności; Nie trzeba posiadać kapitału zakładowego. [ ] Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy także majątkiem wspólnym z małżonkiem; Konieczność opłacania składek ZUS; Często konieczność poświęcania czasu prywatnego. [ ] 6

7 Aspekty formalne przy rejestracji działalności 7

8 Numer Identyfikacji Podatkowej NIP - dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Prowadząc indywidualną działalność posługujemy się tym samym numerem NIP, co jako osoby fizyczne. Spółki cywilne wnioskują o nadanie NIP w Urzędzie Skarbowym Jeżeli nie posiadamy numeru NIP zgłaszamy to przy okazji składania CEIDG-1 8

9 REGON Rejestr Gospodarki Narodowej Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny. Wpis przedsiębiorcy do rejestru REGON dokonywany jest przez urząd statystyczny na podstawie danych przesłanych przez CEIDG przy rejestracji firmy. Gdy chcemy uzyskać numer REGON generujemy wydruk ze strony www. firma.gov.pl (wyszukiwarka przedsiębiorców) Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON 9

10 Opłata za założenie działalności Złożenie wniosku w CEIDG, jak również druków w ZUS obecnie nie podlega żadnym opłatom. 10

11 Firma Przedsiębiorca działa pod firmą (K.c.) Firma oznacza przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) a nie przedsiębiorstwo (zob. art. 551 K.c.), będące przedmiotem praw przedsiębiorcy Funkcje jakie pełni firma: Identyfikacyjna informacyjna reklamowa 11

12 Przedsiębiorca działa pod firmą Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

13 13

14 Zezwolenia na działalność Gdzie sprawdzić co podlega aktualnie regulacjom? Informacji udziela: Pojedynczy Punkt Kontaktowy Ministerstwa Gospodarki na stronie internetowej PPK www. biznes.gov.pl - wyszukiwarka procedur lub drogą zapytania elektronicznego lub poprzez stronę Ministerstwa Gospodarki: 14

15 PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) Aktualnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007 Najłatwiej odnaleźć właściwe zakresy - PKD za pomocą wyszukiwarki internetowej kodów dostępnej pod adresem: www. stat.gov.pl/klasyfikacje Można też podczas elektronicznego wypełniania wniosku na www. firma.gov.pl lub w postaci książkowej dostępnej w Urzędach Gmin. Kody wpisujemy do CEIDG na najniższym poziomie PKD czyli poziomie podklasy. W trakcie prowadzenia firmy można dodawać kody PKD składając wniosek o zmianę wpisu w CEIDG-1 15

16 Data rozpoczęcia działalności faktyczna data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej określana jest we wniosku CEIDG-1 nie może być ona wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1 można określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku wiąże się z obowiązkami przedsiębiorcy wobec państwa - pierwsze zobowiązania następują po dacie rozpoczęcia np. podatek dochodowy czy składki ZUS. Zgłoszenia nowego przedsiębiorstwa w ZUS dokonujemy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności 16

17 Aspekty formalne przy rejestracji działalności 17

18 Czym jest CEIDG? Skrócona procedura rejestracji Aby założyć firmę należy: 1. Wypełnić formularz CEIDG-1 2. Podpisać i złożyć 3. W przeciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności udać się do ZUS w celu dokonania zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń * W niektórych przypadkach udać się do dodatkowych instytucji: Urzędu Skarbowego (rejestracja VAT), SANEPID, 18

19 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 19

20 Tryby zakładania firmy 1. Przez Internet 2. Sposób mieszany : wniosek wypełniamy komputerowo w domu, składamy w urzędzie gminy 3. Osobiście w urzędzie gminy 20

21 21

22 Składamy wniosek tradycyjnie Udajemy się do dowolnego urzędu gminy Wypełniamy papierowy formularz CEIDG-1 Składamy wniosek w okienku okazując dowód tożsamości 22

23 Sposób mieszany zakładania Przed udaniem się do gminy można wypełnić wniosek w Internecie (bez logowania się) na Na koniec podany zostanie numer identyfikacyjny wniosku, np , można go zapisać lub wydrukować cały formularz W ciągu 7 dni należy udać się do dowolnego Urzędu Gminy z dowodem tożsamości i numerem, następnie podpisać wniosek Tożsamość zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu np. dowodu osobistego. Urzędnik odnajdzie wniosek w systemie i zatwierdzi złożenie po weryfikacji tożsamości 23

24 Składanie wniosku przez Internet Należy wejść na dowolną z poniższych stron internetowych: 24

25 Weryfikacja tożsamości - online 25

26 Formularz CEIDG-1 26

27 Kreator formularza CEIDG-1 27

28 Weryfikacja tożsamości: Osobiście za pomocą dowodu tożsamości lub za pomocą podpisu elektronicznego profilu zaufanego epuap 28

29 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) System informatyczny, dzięki któremu: obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, przedstawiciele podmiotów publicznych bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. 29

30 epuap 30

31 Gdzie dalej po złożeniu wniosku Obowiązkowo: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) W zależności od rodzaju działalności i opodatkowania: Urząd Skarbowy Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Państwowa Straż Pożarna Państwowa Inspekcja Pracy... 31

32 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 wraz z załącznikami jest zgłoszeniem do ZUS. Jednak w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (data z wniosku CEIDG) przedsiębiorca powinien zgłosić siebie i pracowników do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego. 32

33 Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia zdrowotne OBOWIĄZKOWE: wypadkowe rentowe emerytalne DOBROWOLNE: chorobowe 33

34 Dla początkujących przedsiębiorców ustawodawca stworzył możliwość skorzystania przez dwa lata z tzw. preferencyjnych stawek ZUS, jednak pod warunkiem, że: 1) w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły własnego biznesu 2) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 34

35 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Jako płatnik składek jesteśmy zobowiązani dokonać zgłoszenia w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej (siedziby naszej firmy rozumianej jako adres zakładu głównego). 35

36 Zawieszenie działalności gospodarczej Najważniejsze kwestie w tym temacie uregulowane są w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. WAŻNE: W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jednak ma prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów 36

37 Zawieszenie działalności gospodarczej Skutki ubezpieczeniowe: Po zawieszeniu wykonywania działalności przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przez cały okres przerwy w prowadzeniu firmy nie składa on również do ZUS dokumentów rozliczeniowych. składki na ubezpieczenia społeczne należy naliczyć od podstawy wymiaru zmniejszonej proporcjonalnie o dni nieprowadzenia działalności. składka na ubezpieczenie społeczne jest miesięczna i niepodzielna 37

38 Urząd Skarbowy (nieobowiązkowo) Do urzędu Skarbowego udajemy się w sytuacji jeśli dobrowolnie chcemy stać się płatnikami podatku VAT lub przepisy nakazują nam być VATowcami, np. ze względu na zakres działalności. Rejestracji dla celów podatku VAT dokonuje się składając formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne). 38

39 Zarys aspektów podatkowych 39

40 Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych KARTA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE RYCZALT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH PODATEK LINIOWY SKALA PODATKOWA 40

41 Formy zryczałtowane -Karta podatkowa (1) 1. niezależnie od osiąganego dochodu, co miesiąc płacona z góry określona kwota wynikającą z decyzji Naczelnika US 2. nie wymaga prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku dochodowego 41

42 Formy zryczałtowane -Karta podatkowa (2) 1. Zaletą opodatkowania w formie karty podatkowej jest uproszczenie ewidencji podatkowej. 2. Przedsiębiorca ma możliwość określenia wysokości podatku, na który nie mają wpływu jego dochody. 3. Ograniczenie do wybranych rodzajów działalności. 42

43 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (1) 1. forma uproszczonej ewidencji podatkowej, w której ujmuje się tylko przychód osiągany przez firmę, na podstawie którego oblicza się należną zaliczkę na podatek dochodowy nie potrącając kosztów. 2. stawki ryczałtu wynoszą od 3 do 20 proc. obrotu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. 3. Podstawą opodatkowania jest PRZYCHÓD nie można więc odliczyć kosztów jego uzyskania. 4. Nie każdy rodzaj działalności może skorzystać z tej formy rozliczenia (liczne wykluczenia). Ograniczenia przy działalności na rzecz byłego pracodawcy. 43

44 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (2) 20% - wolne zawody 17% - m.in. usługi pośrednictwa sprzedaży samochodów, sprzedaż hurtowa, usługi parkingowe 8,5% - działalność usługowa 5,5% - roboty budowlane, działalność wytwórcza 3,0% - działalność handlowa, gastronomiczna 44

45 PIT - Zasady ogólne Podstawowa forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym są zasady ogólne. Oznacza to, że jeżeli podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej nie wybierze innej dopuszczalnej formy opodatkowania, to z mocy prawa jego dochód z działalności jest opodatkowany według skali progresywnej. Oznacza to, że jeżeli podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności Podatek jest płacony według stawek w progresywnej skali podatkowej, tj. gospodarczej nie wybierze innej dopuszczalnej formy opodatkowania, to z mocy 18% i 32% dochodu, w zależności od wysokości osiąganego dochodu. prawa jego dochód z działalności jest opodatkowany według skali progresywnej. Istnieje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych Podatek jest płacony według stawek w progresywnej skali podatkowej, tj. 18% i 32% dochodu, w zależności od wysokości osiąganego dochodu. Istnieje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych 45

46 Zasady ogólne wg skali podatkowej 18% 32% Do kwoty zł odprowadzamy podatek w wysokości 18% Kwota ponad zł oznacza konieczność opodatkowania nadwyżki ponad tą kwotę podatkiem 32 % 46

47 Podatek Liniowy Jest to jednolita stawka podatku, która wynosi 19%. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym podstawę opodatkowania stanowi DOCHÓD. Przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z wielu ulg podatkowych (nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci). *Ograniczenie przy działalności na rzecz byłego pracodawcy 47

48 Cechy tej formy opodatkowania Jest polecana dla Przedsiębiorców mających duże koszty uzyskania przychodu można je uwzględnić przy ustalaniu dochodu, od którego wylicza się kwotę podatku. Stosunkowo większa złożoność prowadzonej księgowości 48

49 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT Podatnikami CIT wg przepisów są przede wszystkim osoby prawne, np: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Podatnikami CIT wg przepisów są przede wszystkim osoby prawne, czyli najczęściej spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. spółka 397 tj. ze akcyjna. zm.) Stawka podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 tj. ze zm.) Stawka podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. 49

50 Formy ewidencji podatkowej ZASADY OGÓLNE/PODATEK LINIOWY księga przychodów i rozchodów księga rachunkowa - dochód powyżej euro RYCZAŁT należy prowadzić ewidencję przychodów KARTA PODTKOWA nie wymaga się prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej 50

51 Podatek od towarów i usług (VAT) VAT (ang. Value Added Tax ) podatek od wartości dodanej to podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego "przerzucalność" na kolejne fazy obrotu). Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce to 23%. Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone. 51

52 Kasa fiskalna komu potrzebna? Podmioty świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązane swoje przychody rejestrować przy użyciu kas fiskalnych. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja przychodu przy zastosowaniu kas rejestrujących, należy wówczas prowadzić ewidencję obrotu przy użyciu kasy rezerwowej. Przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących jeśli nie zostanie przekroczony obrót ze sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości zł. 52

53 Gdzie szukać wsparcia? 53

54 Co trzeba zrobić aby otrzymać bezzwrotną dotację na start? [zazwyczaj] KROK 1 Znaleźć KONKURS, do którego spełniamy warunki KROK 2 Wypełnić formularz zgłoszeniowy do KONKURSU/odbyć rozmowę z doradcą zawodowym KROK 3 *Wziąć udział w szkoleniu ABC Przedsiębiorczości KROK 4 Napisać Biznes Plan jego ocena decyduje czy dostaniemy dotację; 54

55 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ponownie do wzięcia W czerwcu 2015 odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gdańsku. Można ubiegać się maksymalnie o kwotę ,00 zł. (Gdańsk) Dokumenty do pobrania (regulamin i wniosek z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) znajdują się na stronie internetowej. Starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie. 55

56 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 1: Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: jakość merytoryczna przedstawionego wniosku; zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w aspekcie utrzymania się na obecnym rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy; działania na rzecz pozyskania lokalu (umowy przedwstępne), działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, udokumentowany udział środków własnych (punktowane), uzyskanie niezbędnych pozwoleń, odbyte szkolenia, perspektywy rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji, deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. 56

57 Kiedy można złożyć wniosek? Terminy naboru wniosków ogłaszane są na stronie internetowej oraz w siedzibach PUP. Wnioski są rozpatrywane pod warunkiem, że urząd dysponuje środkami pozwalającymi na ich sfinansowanie. 57

58 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW -np: Udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje. Predyspozycje osobowościowe bezrobotnego, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi w oparciu o opinię doradcy zawodowego. Miejsce prowadzenia działalności. 58

59 Wnioskowana kwota może być przeznaczona na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej 59

60 Zobowiązania osoby, która otrzymała dotację z PUP m.in. : Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; Założenie działalności gospodarczej w terminie od dnia otrzymania środków na konto do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy; Wydatkowanie zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania w terminie od daty zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; Złożenie rozliczenia w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (rozliczenie zawiera zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne towary i usługi ujęte we wniosku). 60

61 Środki z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej dwa programy: Program Wiedza Edukacja Rozwój Regionalne Programy Operacyjne 61

62 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 62

63 Działanie 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Kompleksowe wsparcie związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia!!!) Grupa docelowa: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie to obejmować będzie udzielenie środków bezzwrotnych na utworzenie firmy, a także działania wspierające dla tych osób m.in. pomoc prawną, konsultacje, szkolenia i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące min. szkolenia i doradztwo w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 63

64 Beneficjentami w szczególności są: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3) IOB, 4) instytucje pomocy i integracji społecznej, 5) instytucje rynku pracy, 6) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 7) przedsiębiorcy, 8) organizacje pozarządowe, 9) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. Kiedy konkursy????? 64

65 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 65

66 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy 66

67 OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY Realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), w tym również osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. 67

68 Beneficjentami w szczególności są: Bank Gospodarstwa Krajowego, 2) Powiatowe Urzędy Pracy, 3) Ochotnicze Hufce Pracy, 4) Partnerzy społeczno-gospodarczy, Organizacje pozarządowe, Niepubliczne Agencje Zatrudnienia. 17 marca br. samorząd województwa pomorskiego zakończył nabór wniosków na realizację projektów w ramach działania osoby młode na rynku pracy. Do rozdania jest 46 mln zł. Jako pierwsze, po środki z funduszy POWER mogły starać się Powiatowe Urzędy Pracy z województwa pomorskiego. Dla pozostałych beneficjentów ogłoszenie konkursów planowane jest jeszcze w tym roku. 68

69 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw Działanie Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Wsparcie Pomoc w postaci premii w wysokości do 100 tys. zł przyznawanej w związku z rozpoczynaniem samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. operacja jest uzasadniona ekonomicznie (biznesplan). miejsce prowadzenia działalności znajduje się na obszarze wiejskim, operacja jest realizowana poza obszarem funkcjonalnym miast, utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie). Beneficjent Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik deklarujący podjęcie działalności pozarolniczej

70 Punkt Informacyjny PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Wspólna 30, Warszawa tel , fax Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny ul. Kołłątaja 1, Gdynia tel , Pomorskiemu Oddziałowi Regionalnemu ARiMR podlega 16 Biur Powiatowych 70 70

71 POŻYCZKI NA ROZPOCZECIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ KAPITAŁ NA START Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY maksymalna kwota pożyczki Na Start wynosi zł, oprocentowanie nominalne - 2,75%, brak prowizji za udzielenie pożyczki, okres spłaty do 60 m-cy na dowolny cel gospodarczy Możliwośc finansowania wydatków bieżących Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy WIĘCEJ: Inne fundusze pożyczkowe: 71

72 Pożyczki w ramach programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oferowane wsparcie: - Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego -Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców Obszar realizacji: cały kraj 72

73 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej DLA KOGO? Dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej: - absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych w okresie 48 miesięcy (4 lat) od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego - studentów ostatniego roku studiów wyższych - zarejestrowanych bezrobotnych KWOTA - maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w Monitorze Polskim - ok. 78,8 tys. OPROCENTOWANIE: STAŁE 0,4375% w skali roku- Brak opłat i prowizji Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy KWOTA - maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w Monitorze Polskim - ok. 23,6 tys. OPROCENTOWANIE: STAŁE 0,4375% w skali roku - Brak opłat i prowizji 73

74 ZASADY Osoba ubiegająca się o pożyczkę musi spełniać następujące warunki: w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dzień składania wniosku o pożyczkę nie jest zatrudniona oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę nie była skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata nie uzyskała pomocy de minimis przekraczającej 200 tysięcy Euro wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe, produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, działalność w formie spółki prawa handlowego, firmy transportowe na zakup środków transportu O pożyczkę mogą ubiegać się osoby zamierzające prowadzić wspólnie działalność gospodarczą - każda z tych osób składa wniosek indywidualnie 74

75 Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera: informacje o wnioskodawcy kwotę wnioskowanej pożyczki opis planowanego przedsięwzięcia: - rodzaj działalności gospodarczej - symbol rodzaju działalności gospodarczej określony zgodnie z PKD Informacje o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej szczegółową specyfikację wydatków przewidywane źródło pozyskiwania środków na spłatę pożyczki zakładane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej propozycję zabezpieczenia spłaty pożyczki Formularze aplikacyjne składamy do pośrednika wybranego przez BGK Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, biuro terenowe w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1/1508 (15 piętro), Gdańsk tel , mail: Biuro czynne we wtorki i czwartki w godzinach

76 Pożyczki z UE na rozwój firmy - Przykładowa oferta: Pożyczka inwestycyjna na cel związany z inwestycją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oraz na sfinansowanie zakupu nowych technologii i nowych środków trwałych WARUNKI: kwota maksymalna: zł maksymalny okres spłaty: 36 miesięcy oprocentowanie nominalne: 1% prowizja: 0% Ogólne warunki udzielania pożyczek możliwe formy zabezpieczenia pożyczek to m.in. poręczenie, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, weksel in blanco istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki brak opłat z tytułu wcześniejszej spłaty 76

77 Przykładowe obszary dofinansowań dla firm ze środków UE na lata Wdrożenie innowacji, stworzenie nowych produktów/usług wdrożenie technologii ochrona własności intelektualnej wsparcie rozwoju eksportu tworzenie kooperatyw przedsiębiorców szkolenia pracowników Doskonalenie zawodowe Budowa rozbudowa wyposażenie rozwoju firmy będą pożyczki [...] 77

78 Wsparcie merytoryczne i inne 78

79 Inkubatory przedsiębiorczości Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Gdański Park Naukowo Technologiczny Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, AWFiS AIP Business Link Słupski Inkubator Technologiczny i inne 79

80 Projekty pro przedsiębiorcze -przykłady Promując pomysł na biznes Biznes na Start, Gdyński biznesplan, Konkurs na biznesplany,... Szkoleniowe Promujące określoną branżę Sieć kreatywnego Biznesu, Creative cities,... Służące nawiązywaniu kontaktów biznesowych spotkania networkingowe, dni biznesu Inicjatywy klastrowe współpraca przedsiębiorstw branżowych Pomorskie Forum Przedsiębiorczości i inne 80

81 Szkolenia Baza szkoleń dofinansowanych z UE Bezpłatne szkolenia e-learningowe związane z prowadzeniem firmy Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy (GFP) Akademia Edukacji Regionalnej (ARP S.A.) zakładka szkolenia I wiele innych 81

82 Dofinansowane doradztwo - Krajowy System Usług Pomoc w zakładaniu/prowadzeniu działalności: konsultacje nt. spełniania wymogów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, marketing przedsiębiorstwa, organizacja przedsiębiorstwa, finanse i podatki przedsiębiorstwa Czas trwania usługi do 40 godz. (zależnie od potrzeb klienta); Wkład własny klienta 10% wartości usługi (zależnie od czasu trwania usługi). Gdzie? kontakt na końcu prezentacji 82

83 Sieć Enterprise Europe Network Informacja i porada prawna dotycząca prawa i polityk Unii Europejskiej Poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych Organizowanie wyjazdów na targi i misje handlowe 83

84 Przydatne kontakty Infolinia CEIDG: , kom Krajowa Informacja Podatkowa Z tel. stac.: Z tel. kom.: (22) www. Kip.gov.pl Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług ZUS w Internecie (sprawy przez internet) pue.zus.pl/ Infolinia ZUS * z telefonów stacjonarnych (22) * z telefonów komórkowych 84

85 Przydatne kontakty c.d. Wsparcia w zakresie eksportu i prowadzenia działalności za granicą, kontaktów biznesowych udzielają: Krajowa Izba Gospodarcza: www. kig.pl Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad: polska.trade.gov.pl/pl Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów coie.gov.pl Ministerstwo Gospodarki (targi) mg.gov.pl Portal Promocji Eksportu eksporter.gov.pl Sieć Enterprise Europe Network (Europa) een.org.pl 85

86 Dziękuję za uwagę Punkt Konsultacyjny , ul. Arkońska 6/A , Gdańsk Tel. (58) , 101 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Tel. (58) /106 86

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ZAKŁADANIE ADANIE DZIAŁALNO ALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15 maja 2014 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc 1. Etapy rejestracji 2. Opodatkowanie działalności

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ TWARDYCH WERSJA SKRÓCONA V BLOK TEMATYCZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Opracowała: Joanna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo