II. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz z późn. zm) 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007 Nr 194 poz z późn. zm) 3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r., s. 5) 4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L 337 z r., str. 35) 5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z r., str 6) 6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. z 2008 Dz. U. Nr 69 poz. 415 z późn. zm) 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz z późn.zm.) 10. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) 11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz z późn. zm) 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 Nr 94 poz. 651) 13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 Nr 98 poz z późn. zm.) 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810) 1

2 II. Postanowienia ogólne 1 Ilekroć niŝej jest mowa o: 1. Funduszu oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2. Staroście oznacza to Starostę Tczewskiego 3. Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, 4. Dyrektorze oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, działającego z upowaŝnienia i w imieniu Starosty Tczewskiego, 5. osobie niepełnosprawnej oznacza to osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, 6. jednorazowych środkach oznacza to środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 7. wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności oznacza to wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami (Wn-O), 8. wniosku wniosek na podjęcie działalności gospodarczej, 9. przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.). 2 Czynności administracyjne związane z przyznawaniem jednorazowych środków polegają w szczególności na udzielaniu informacji, rejestracji wniosków, merytorycznej i rachunkowej ocenie zgłoszonych wniosków, rejestracji i realizacji zawartych umów oraz prowadzeniu korespondencji w powyŝszych sprawach. Zadania o których mowa wyŝej realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie do wysokości środków PFRON przeznaczonych na to zadanie, a określonych uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego na dany rok kalendarzowy. 3 Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania. W uzasadnionych przypadkach, gdy liczba składanych wniosków zakłóci prawidłowy tok ich terminowego rozpatrywania, Urząd zastrzega sobie moŝliwość przedłuŝenia terminu rozpatrzenia wniosku i powiadomienia o tym fakcie Wnioskodawcy, wskazując nowy termin, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. III. Wysokość wnioskowanych środków 4 Osobie niepełnosprawnej mogą być przyznane jednorazowe środki do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Kwota przyznawanych środków podlega negocjacji, a jej wysokość jest w głównej mierze uzaleŝniona od: 1. przewidywanych efektów ekonomicznych przedsięwzięcia, 2. wysokości wkładu własnego, 3. kalkulacji wydatków na uruchomienie przedsięwzięcia w ramach wnioskowanych środków. 2

3 V. Warunki ubiegania się i przyznawania środków 5 1. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do pobrania wniosku (Wn-O) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami z Urzędu lub strony internetowej [pup.tczew.ibip.pl] i złoŝenia go w Urzędzie w sposób prawidłowo wypełniony. Do wniosku naleŝy dołączyć: Załącznik Nr 1 (główny) do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność. Przyrzeczenie koncesji (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji). Zaświadczenie spółdzielni socjalnej potwierdzające przyjęcie bezrobotnego do spółdzielni po wniesieniu przez wnioskodawcę wpłaty członkowskiej w wysokości określonej w tym zaświadczeniu. (składa wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej) Zaświadczenie o nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych oraz o nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. (składa wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej) Inne dokumenty, które mają związek z podjęciem działalności gospodarczej (np. dotyczące dodatkowych uprawnień zawodowych itp.). Dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanej kwoty środków. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Skrócony biznesplan zamierzonego przedsięwzięcia. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rachunkowych lub formalnych w złoŝonym wniosku, Urząd: 1) w terminie 14 dni od dnia jego złoŝenia informuje osobę niepełnosprawną o stwierdzonych nieprawidłowościach, 2) wzywa osobę niepełnosprawną do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 podlega przedłuŝeniu na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, złoŝony przed jego upływem, jeŝeli usunięcie nieprawidłowości nie moŝe nastąpić w terminie, z przyczyn nie leŝących po stronie osoby niepełnosprawnej. 4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, Urząd informuje osobę niepełnosprawną o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niŝ w dniu podjęcia uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o podziale środków Funduszu, Starosta pisemnie informuje osobę niepełnosprawną o sposobie jego rozpatrzenia: w przypadku negatywnego rozpatrzenia sporządza uzasadnienie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wzywa osobę niepełnosprawną do negocjacji warunków umowy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 6. Negocjacje są prowadzone przez Dyrektora w obecności pracownika merytorycznego. Dopuszcza się moŝliwość udziału w negocjacjach osoby trzeciej wskazanej przez wnioskodawcę. 7. Z przebiegu negocjacji o których mowa w ust. 5 tiret drugie sporządza się protokół zawierający ustalenia będące przedmiotem umowy. 3

4 6 Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie moŝe przeprowadzić wstępną wizytę kontrolną w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, przed przyznaniem środków na jej podjęcie oraz weryfikację w zakresie wykorzystania tych środków zgodnie z celem określonym w umowie. V. Formy zabezpieczenia 7 1. Zabezpieczeniem zwrotu przez osobę niepełnosprawną otrzymanych środków moŝe być: 1) poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego 4 poręczycieli osiągających dochód brutto nie niŝszy niŝ 60% przeciętnego wynagrodzenia kaŝdy; w uzasadnionych przypadkach dochód moŝe być niŝszy, 2) poręczenie spółdzielni socjalnej do wysokości przyznanych środków wraz z naleŝnymi odsetkami, 3) weksel z poręczeniem wekslowym (awal) do wysokości przyznanych środków wraz z naleŝnymi odsetkami, 4) gwarancja bankowa do wysokości przyznanych środków, wraz z naleŝnymi odsetkami, 5) sądowy zastaw na prawach lub rzeczach do wysokości przyznanych środków, wraz z naleŝnymi odsetkami, 6) blokada rachunku bankowego do wysokości przyznanych środków, wraz z naleŝnymi odsetkami, 7) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika do wysokości przyznanych środków wraz z naleŝnymi odsetkami. 2. W przypadku zabezpieczenia przez poręczenie, poręczyciel winien spełniać następujące warunki: 1) ukończone 18 lat, 2) uregulowany stosunek do słuŝby wojskowej, 3) zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 3 lata), w zakładzie nie będącym w stanie upadłości lub likwidacji, 4) posiada prawo do renty stałej w wieku do 65 lat. 5) nie jest małŝonkiem Wnioskodawcy wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa, 6) członek rodziny nie prowadzący z Wnioskodawcą wspólnego gospodarstwa domowego, 7) emeryt w wieku nie przekraczającym 70 lat 8) złoŝy oświadczenie majątkowe na druku Urzędu. 3. Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałŝonka poręczyciela, wyraŝonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu lub zgody poświadczonej notarialnie wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa. 4. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi osoba niepełnosprawna. 5. Od zabezpieczenia zwrotu otrzymanej pomocy i jej udokumentowania, Urząd uzaleŝnia jej wypłacenie. VI. Umowa o przyznanie środków Funduszu 8 1. Przyznanie środków Funduszu dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej, w formie pisemnej a kaŝda zmiana dokonana na wniosek kaŝdej ze stron wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności. 2. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zawierana jest umowa. 4

5 VII. Szczegółowe warunki ubiegania się o jednorazowe środki 9 1. Osoba niepełnosprawna moŝe złoŝyć w Urzędzie wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności, jeŝeli jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. 2. O przyznanie jednorazowych środków moŝe ubiegać się osoba, o której mowa w ust. 1, która od co najmniej 12 miesięcy: zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej nie jest członkiem spółdzielni socjalnej, oraz jeŝeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel Jednorazowe środki mogą być przyznane na: 1) podjęcie po raz pierwszy działalności: a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia, 2) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej, 3) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeŝeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej. 2. Jednorazowe środki nie mogą być przeznaczone na: 1) wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji, 2) wydatki dotyczące kosztów budów, 3) zakup nieruchomości i ziemi, 4) zakup samochodów, chyba Ŝe konieczność zakupu samochodu w sposób oczywisty pozostaje w związku z podejmowanym rodzajem działalności, 5) spłatę zadłuŝeń, 6) wniesienie kaucji, 7) wykupu koncesji, licencji oraz zezwoleń, 8) rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej oraz sektorów wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r., s.5). 3. W przypadku zakupu sprzętu / rzeczy uŝywanych osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć dokumenty uprawdopodobniające wartość rynkową sprzętu / rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach. 4. Kwota przeznaczona na: 1) zakup środków obrotowych nie moŝe przekroczyć 40% całości wnioskowanej kwoty. Dofinansowanie zakupu środków obrotowych dotyczy wyłącznie przypadku gdy głównym rodzajem działalności, zgodnie z dokonanym wpisem, będzie działalność handlowa. W przypadku zmniejszenia wnioskowanej kwoty podczas negocjacji kwota ta podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 2) na remont i adaptację pomieszczeń nie moŝe przekroczyć 10% całości wnioskowanej kwoty. W przypadku zmniejszenia wnioskowanej kwoty podczas negocjacji kwota ta podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 3) na reklamę nie moŝe przekroczyć 5% całości wnioskowanej kwoty. W przypadku zmniejszenia wnioskowanej kwoty podczas negocjacji kwota ta podlega proporcjonalnemu 5

6 zmniejszeniu. 4) zakup środków transportu nie moŝe przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty. W przypadku zmniejszenia wnioskowanej kwoty podczas negocjacji kwota ta podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, 2) popyt i podaŝ lokalnego rynku pracy na planowaną działalność, 3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności, 4) uprawnienia i kwalifikacje osoby niepełnosprawnej, 5) wysokość zaangaŝowanych środków własnych oraz innych źródeł finansowania, 6) wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku, 7) rodzaj i wiarygodność zabezpieczenia, 8) przygotowanie merytoryczne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Przed podpisaniem umowy, wymagana jest zgoda współmałŝonka osoby niepełnosprawnej, wyraŝona w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu lub zgody poświadczonej notarialnie wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa Umowa o przyznanie jednorazowych środków obejmuje w szczególności: 1) zobowiązanie Starosty do: a) wypłaty jednorazowych środków, w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, b) co najmniej jednokrotnego zbadania naleŝytego wykonywania warunków umowy w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 2) zobowiązanie osoby niepełnosprawnej do: a) przeznaczenia jednorazowych środków na cel określony w umowie, b) dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (lub innego zgodnie z zamiarem prowadzonej działalności) i przedstawienia go w Urzędzie przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przedstawienie wpisu jest warunkiem wypłaty środków, c) prowadzenia działalności, o której mowa w 9 ust. 1 przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej słuŝby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, d) udokumentowania w czasie trwania umowy prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, e) umoŝliwienia upowaŝnionym pracownikom Urzędu przeprowadzenia weryfikacji naleŝytego wykonywania warunków umowy, f) pisemnego informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, g) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, h) zwrotu otrzymanych jednorazowych środków oraz odsetek od jednorazowych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania z Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, i) zabezpieczenia zwrotu jednorazowych środków, j) przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia. 3) Odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. g, nie nalicza się w przypadku, gdy jednorazowe środki zostały wypłacone w wysokości wyŝszej od naleŝnej z przyczyn 6

7 niezaleŝnych od osoby niepełnosprawnej. 4) Przepis 5 ust. 3 i 4 dotyczący przedłuŝenia terminu stosuje się odpowiednio Przed wypłatą środków osoba niepełnosprawna przedstawia uprawnionemu pracownikowi Urzędu, odpowiednio: 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lub innego zgodnie z zamiarem prowadzonej działalności), 2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 3) koncesję, zezwolenie lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, 4) decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, 5) zobowiązanie spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez Wnioskodawcę. 2. Przekazanie jednorazowych środków moŝe nastąpić przed spełnieniem warunku określonego w ust. 1 pkt. 3, jeŝeli wydanie tych dokumentów uzaleŝnione jest od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a osoba niepełnosprawna zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych jednorazowych środków. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do przedstawienia uprawnionemu pracownikowi Urzędu tych dokumentów w terminie nie dłuŝszym niŝ 6 miesięcy od dnia wypłacenia jednorazowych środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. 4. Przepis 5 ust. 3 i 4 dotyczący przedłuŝenia terminu stosuje się odpowiednio Urząd przekazuje jednorazowe środki na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w Podstawą rozliczenia jednorazowych środków są faktury, rachunki, a w szczególnych przypadkach umowy sprzedaŝy, z udokumentowanym sposobem płatności, wystawione po dniu podpisania umowy. 3. Całkowite rozliczenie wydatkowania jednorazowych środków następuje w terminie 7 dni od dnia dokonania ostatniego zakupu w ramach uzyskanych środków, w kwocie brutto. 4. W przypadku niewykorzystania całości przyznanych jednorazowych środków, osoba niepełnosprawna zwraca na wskazane konto niewykorzystaną kwotę, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 5. Umowa wygasa w przypadku: 1) nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w 13 ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; jeŝeli jednorazowe środki zostały wypłacone, osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do ich zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, 2) nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w 13 ust. 2; osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do zwrotu jednorazowych środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania. 7

8 15 Jednorazowe środki mogą być przyznawane jako pomoc de minimis, o której mowa w: 1. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5); 2. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z , str. 35) albo 3. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6). VIII. Przepisy końcowe Od postanowienia Starosty w sprawie przyznania środków Funduszu nie przysługuje odwołanie. 2. Zasady wchodzą w Ŝycie z dniem r. 8

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

PROCEDURY WEWNĘTRZNE Powiatowy 1 Urząd Pracy w Białej Podlaskiej PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady przyznawania bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE Podstawa prawna: 1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. R E G U L A M I N dotyczący warunków i zasad dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. R E G U L A M I N przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia 30.10.2014 do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l.4.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2012 REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI do projektu MŁODY BIZNES realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo