ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 14 maja 2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.); 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz z późn. zm.); 4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006); 5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6); 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z , str. 35); 7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o: 1. Zasadach" należy przez to rozumieć niniejsze zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; 2. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku; 3. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Brzeskiego; 4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 5. Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 6. Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu; 7. Przeciętnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy oraz rozporządzeniem, Starosta może ze środków PFRON przyznać osobie niepełnosprawnej, bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. 2. Środki o których mowa w ust. 1 przyznaje na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty, Dyrektor 1

2 Urzędu. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Urzędu a Wnioskodawcą. 1. Środki o których mowa w 1 ust. 1, Wnioskodawca może jednorazowo otrzymać na: 2 1) podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej lub rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia. 2) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1 jeżeli zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia prowadzenia tej działalności. 2. Środki o których mowa w 1 ust. 1 nie mogą być przyznane Wnioskodawcy, jeżeli: 1) korzystał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, 2) prowadził działalność gospodarczą lub rolniczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, 3) posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 4) zalega z opłacaniem w terminie podatków, 5) był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 3. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w 2 ust. 1 i 2 Urząd może żądać złożenia dodatkowych dokumentów. 4. Zasady przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjęte przez Urząd. Środki mogą otrzymać osoby, które: 1) posiadają kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe zgodnie z określonym we wniosku rodzajem działalności gospodarczej, 2) nie zamierzają prowadzić sezonowej działalności gospodarczej, działalności typu handel obwoźny, sklepu z odzieżą używaną, sprzedaży internetowej, gier hazardowych, agencji towarzyskich, pośrednictwa finansowo - ubezpieczeniowego, akwizycji; 3) dysponują lokalem do prowadzenia działalności gospodarczej, za wyjątkiem lokalu udostępnionego na podstawie umowy podnajmu części lokalu; 4) współmałżonek bezrobotnego nie prowadzi lub nie prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku działalności gospodarczej tożsamej lub tego samego rodzaju; 5) złożą kompletny wniosek wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia załącznikami. 5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na: 1) zakup maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności gospodarczej; 2) zakup materiałów i surowców do produkcji oraz towaru do sprzedaży ( do 30% wnioskowanej kwoty łącznie); 3) koszty reklamy i promocji firmy (do 20 % wnioskowanej kwoty łącznie). 6. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na: 1) opłaty administracyjne i skarbowe, pozwolenia, koncesje, kaucje i dokumentacje, opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, czynsz, dzierżawa i inne); 2) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 3) garderobę, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanej odrębnymi przepisami; 4) leasing maszyn i urządzeń; 5) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontu oraz adaptacji pomieszczeń; 6) zakup sprzętu używanego ; 7) zakup pojazdów ( definicja zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym) z wyłączeniem 2

3 przyczep; 8) zakup ziemi i nieruchomości; 9) zakup napojów alkoholowych i innych używek; 10) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy; 11) finansowanie jakichkolwiek szkoleń, 7. Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa w 1 ust. 1 dokumentowane będzie na podstawie faktur lub rachunków. 8. W przypadku dokonywania w ramach przyznanych środków zakupów za granicą należy przedstawić przetłumaczony przez osobę uprawnioną na język polski dowód zakupu. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia dokumentu stanowiącego rozliczenie. ROZDZIAŁ II TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 3 1. Wnioskodawca zamierzający podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą składa w Urzędzie wniosek - zgodny z załącznikiem do rozporządzenia - o przyznanie ze środków PFRON jednorazowo środków na jej podjęcie wraz z odpowiednimi załącznikami. 2. Wniosek składa się do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania Wnioskodawcy. 3. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z treścią wniosku, niniejszych zasad oraz aktów prawnych regulujących przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotyczy. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie. 5. Do wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć informacje o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w następującym zakresie: 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, 3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 6. Urząd sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Urząd: 1) informuje Wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz 2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 8. Termin o którym mowa w ust. 7 pkt 2 podlega przedłużeniu na wniosek Wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wnioskodawcy. 9. W przypadku niezachowania terminu o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 lub terminu określonego w ust. 8 Wnioskodawcę informuje się o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 1. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora Urzędu składająca się z: 4 1) pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej; 3) pracowników Działu Finansowo - Księgowego; 2. Komisja jest organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu powołanym do celów rozpatrywania 3

4 i wstępnego opiniowania wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Ostateczne uwzględnienie lub decyzja odmowna dotycząca realizacji wniosku należy do Dyrektora Urzędu. 3. Urząd rozpatrując wniosek bierze pod uwagę: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki; 2) popyt i podaż lokalnego rynku pracy na planowaną działalność; 3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków; 4) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy; 5) wysokość środków własnych wnioskodawcy; 6) wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku. 4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35 a ust. 3 ustawy. 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie. 6. Pismo z negatywnego rozpatrzenia wniosku nie stanowi decyzji administracyjnej i nie służy od niego odwołanie w toku instancji. 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pisemnie informuje się wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje, które dotyczą m. in. doprecyzowania warunków umowy, katalogu wydatków, praw i obowiązków Wnioskodawcy powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół. ROZDZIAŁ III POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ SPOSÓB ROZLICZANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 1. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Dyrektor Urzędu zawiera umowę z Wnioskodawcą. 2. Umowa zawiera w szczególności: 1) zobowiązanie Urzędu do: a) wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji; 5 b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez Wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy; 2) zobowiązanie Wnioskodawcy do: a) przeznaczenia środków na cel określony w umowie; b) prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Urzędu; d) umożliwienia wykonania przez Urząd czynności o których mowa w ust. 1 lit. b; e) informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian; f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie; g) zwrotu: otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy; h) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków w formie poręczenia, weksla z poręczeniem, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu 4

5 notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika; i) podjęcia działalności gospodarczej w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy z Urzędem, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej; j) wydatkowania przyznanych środków w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy; k) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 3) Odsetek o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. g tiret drugie nie nalicza się w przypadku gdy środki zostały wypłacone Wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. 4) Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej Urząd przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w 5, po przedstawieniu przez Wnioskodawcę odpowiednio: 1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 3) kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności regulowanej; 4) kopii decyzji Prezesa KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. 2. Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez Wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. 3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia Urzędowi kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. 4. Umowa o której mowa w 6 wygasa w przypadku nieprzedstawienia dokumentów o których mowa w ust. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia zwarcia umowy. Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu: 1) przyznanych środków oraz 2) odsetek od tych środków naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy Wnioskodawca dokonując rozliczenia środków, posługuje się w szczególności danymi zawartymi we wniosku i umowie o której mowa w Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej, Wnioskodawca informuje Urząd o wysokości nienależnie pobranej kwoty środków oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia. 3. Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości niższej od należnej, Wnioskodawca może poinformować Urząd o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą Wnioskodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym upłynął termin określony w 5 ust. 2 pkt 2 lit. b. 4. W przypadku nie wykorzystania przyznanej kwoty w całości lub poniesienia wydatków niekwalifikowanych Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu odpowiedniej kwoty środków. Zwrot dokonany w terminie określonym w 5 ust. 2 pkt 2 lit. k nie spowoduje naliczania odsetek. Dokonanie zwrotu po wyżej określonym terminie będzie skutkowało naliczeniem odsetek ustawowych naliczonych od dnia otrzymania środków przez Wnioskodawcę. ROZDZIAŁ IV ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 8 1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków, to: 5

6 1) weksel z poręczeniem wekslowym, 2) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, 3) zastaw na prawach lub rzeczach, 4) gwarancja bankowa, 5) blokada rachunku bankowego, 6) poręczenie osoby fizycznej W przypadku zabezpieczenia o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 1 oraz 8 ust. 1 pkt 6 poręczycielem do wysokości zobowiązania nie przekraczającego tys zł może być 1 osoba, a w przypadku zobowiązania na kwotę ponad tys. zł 2 osoby osiągające wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 2000 zł brutto. 2. Poręczycielem o którym mowa w ust. 1 może być osoba która: 1) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie upadłości lub likwidacji, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony min. 36 miesięcy licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, 2) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, a osoba prowadząca działalność nie ma zaległości w ZUS i US z tytułu jej prowadzenia, 3) posiadająca prawo do emerytury bądź renty stałej. 3. Niezależnie od formy zabezpieczenia o której mowa w 9 ust. 1 konieczna jest akceptacja małżonka wnioskodawcy, a także zgoda na poręczenie małżonka poręczyciela złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. 5. Poręczycielem o którym mowa w ust. 1 nie może być: 1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) współmałżonek Wnioskodawcy pozostający z nim w małżeńskiej wspólności majątkowej, 3) osoba która udzieliła poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje), 4) osoba, której wiek przekracza 70 lat. 6. Poręczyciele są zobowiązani przed podpisaniem umowy poręczenia do dostarczenia oświadczenia o stanie majątkowym na druku Urzędu stanowiącym załącznik do składanego przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie środków oraz zaświadczenia o dochodach na etapie zawierania umowy. Zaświadczenie winno być wydane na druku Urzędu nie wcześniej niż w ciągu 30 dni przed dniem podpisania umowy a w przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia na druku Urzędu powinno zawierać wszystkie informacje jak na w/w druku. 7. W przypadku poręczyciela osoby prowadzącej działalność gospodarczą wymagane będą w momencie zawarcia umowy poręczenia: zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku posiadanych zaległości, zaświadczenie o uzyskanych dochodach z Urzędu Skarbowego za ostatni rok ewentualnie deklaracja PIT za ostatni rok potwierdzona przyjęciem przez Urząd Skarbowy. 8. W przypadku zabezpieczeń wymienionych w 8 ust 1 pkt 4 i 5 kwota zablokowanych lub gwarantowanych przez Bank środków będzie podwyższona o 50 % kwoty otrzymanej. 9. W przypadku zabezpieczenia wymienionego w 8 ust 1 pkt 2 kwota podlegająca egzekucji będzie podwyższona o 50 % kwoty otrzymanej. 6

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. R E G U L A M I N dotyczący warunków i zasad dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE Podstawa prawna: 1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. R E G U L A M I N przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków REGULAMIN przyznawania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia jego zwrotu, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo