POWIATOWY URZĄD PRACY Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) , , Fax (071)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) , , Fax (071) REGULAMIN w sprawie przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2010 Nr 214,poz. 1407, z późn.zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007 Nr 194, poz.1403, z późn.zm.), 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 Nr 69, poz. 415, z późn.zm.), 4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z r.,s.5), 5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej(dz.urz.ue L 337 z r.,s.35), 6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004(Dz.Urz.UE L 193 z r.,s.6), 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2007 Nr 53 poz. 354), 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 Nr 53 poz. 311), 9. Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 Nr 173 poz. 1807, z późn.zm.) 10. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj.dz.u.z 2008 Nr 50, poz. 291, z późn.zm.) II. Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2. Staroście oznacza to Starostę Powiatu Oławskiego, 3. Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, 4. Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie, działającego z upoważnienia Starosty Oławskiego, 5. osobie niepełnosprawnej oznacza to osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy na terenie powiatu oławskiego, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, 6. jednorazowych środkach oznacza to jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 7. przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. III. Wysokość wnioskowanych środków PFRON 2 Osobie niepełnosprawnej zamierzającej podjąć działalność gospodarczą mogą być przyznane jednorazowe środki do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. IV. Warunki ubiegania się i przyznawania środków PFRON 3 1. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do pobrania wniosku na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu lub strony internetowej /www.pup-olawa.pl/ i złożenia go w Urzędzie w sposób prawidłowo wypełniony. 1

2 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rachunkowych lub formalnych w złożonym wniosku, Urząd: 1) w terminie 14 dni od dnia jego złożenia informuje osobę niepełnosprawną lub Wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach, 2) Termin, o którym mowa w ust.2 pkt.1) podlega przedłużeniu na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony przed jego upływem, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie, z przyczyn nie leżących po stronie osoby niepełnosprawnej. 3) W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust.2 pkt.2),urząd informuje osobę niepełnosprawną o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 4) W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Urząd uchwały Rady Powiatu w Oławie o podziale środków Funduszu, Dyrektor pisemnie informuje osobę niepełnosprawną o sposobie jego rozpatrzenia: - w przypadku negatywnego rozpatrzenia sporządza uzasadnienie, - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wzywa osobę niepełnosprawną do negocjacji warunków umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 4 Przed postanowieniem przyznania środków Funduszu, Dyrektor zasięga opinii powołanej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie środków Funduszu oraz zastrzega sobie możliwość wezwania osoby niepełnosprawnej, celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę w formie pisemnej z osobą niepełnosprawną. 2. Warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków określa się w umowie zawieranej przez Starostę z osobą niepełnosprawną. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić w formie pisemnej w drodze podpisania przez obie strony aneksu do umowy. V. Zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania przyznanych jednorazowych żądanych środków z PFRON 6 1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia jednorazowych środków, to: 1) poręczenie, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (awal), 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada rachunku bankowego, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika W przypadku zabezpieczenia zwrotu przez osobę niepełnosprawną otrzymanych jednorazowych środków, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, akceptowalną formą poręczenia cywilnego są poręczenia osób trzecich zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez: 1) 3 poręczycieli osiągających miesięczne wynagrodzenie lub dochód brutto nie niższy niż 2.000,00zł brutto każdy. W uzasadnionych przypadkach dochód może być niższy, 2) osoby prawne, lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych. 2. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być osoba fizyczna: a) pozostająca w stosunku pracy w zakładzie pracy nie będącym w stanie upadłości lub likwidacji,zatrudniona minimum na czas trwania umowy lub na czas nieokreślony, niebędąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, b) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca ww. działalność nie posiada zaległości w ZUS i US z tytułu jej prowadzenia. 3. Poręczyciele, o których mowa w ust. 2 powinni zamieszkiwać, prowadzić działalność gospodarczą na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na poręczenie osób spoza powiatu. 2

3 4. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być: a) osoba pobierająca emeryturę lub rentę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyraźić zgodę na poręczenie przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę stałą w mieięcznej wysokości nie niższej niż 2.000,00zł brutto. b) współmałżonek osoby niepełnosprawnej-wyjątek stanowi rozdzielczość majątkowa, c) współmałżonek poręczyciela-wyjątek stanowi rozdzielczość majątkowa, d) dłużnik Funduszu Pracy oraz poręczający umowy bieżące tj. niezakończone dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje), e) osoba, której aktualne zobowiazania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub dochód poniżej kwoty 2.000,00zł. 3. Podstawą poręczenia jest dostarczenie: 1) w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy w zakładzie pracy: - oświadczenie o dochodach potwierdzone przez zakład pracy,wg wzoru Urzędu, - oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem miesięcznej spłaty zadłużenia, wg wzoru Urzędu; 2) w przypadku prowadzących działalność gospodarczą: - dokument potwierdzający wpis do ewdencji działalności gospodarczej - w formie wydruku ze strony internetowej lub KRS wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy, - zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego niezaleganiu w opłatach wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy, - kserokopia deklaracji (PIT-36,PIT-36L) o osiąganych dochodach za ubiegły rok, - oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem miesięcznej spłaty zadłużenia, wg wzoru Urzędu. 4. Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu lub zgody poświadczonej notarialnie-wyjątek stanowi rozdzielczość majątkowa. 5. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych jednorazowych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 6. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w 6 ust. 1 pkt 4-5 kwota zablokowanych lub gwarantowanych przez bank jednorazowych środków będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na który zostaną ustanowione wynosi minimum 3 lata licząc od dnia podpisania umowy. 7. W przypadku niespełnienia przez poręczycieli lub formę zabezpieczeń, wymogów określonych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia w tym ilości poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu uwzględniając adekwatność formy zabezpieczenia pod kątem możliwości wyegzekwowania ewentualnych nienależnych świadczeń Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi osoba niepełnosprawna. 2. Od zabezpieczenia zwrotu otrzymanej pomocy i jej udokumentowania, Urząd uzależnia jej wypłacenie. VI. Szczegółowe warunki ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 9 1. Osoba niepełnosprawna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą może złożyć w Urzędzie wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności, jeżeli jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy na terenie powiatu oławskiego, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu. 2. O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba, o której mowa w ust. 1, która, w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: - nie prowadziła działalności gospodarczej albo rolniczej - nie była członkiem spółdzielni socjalnej, oraz jeżeli nie otrzymała wcześniej środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej Jednorazowe środki mogą być przyznane na: 1) podjęcie po raz pierwszy działalności: a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia, 3

4 2) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt1), jeżeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności. 2. Kwota jednorazowych środków nie może być przyznana osobie niepełnosprawnej, jeżeli: 1) nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu; 2) prowadziła działalność gospodarczą lub rolniczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; 3) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553, z późn.zm.); 4) otrzymała środki PFRON lub inne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; 5) posiada zaległości w zobowiazaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy.; 6) posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków; 7) wniosek jest niekompletny i nieprawidłowo sporządzony; 8) wnioskuje o udzielenie środków na: a) wniesienie udziału w spółce, zakup akcji, b) wydatki dotyczące kosztów budowy, remontów, zakupu lokalu, c) zakupu środków obrotowych niezbędnych do podjęcia deklarowanej działalności w wysokości przekraczającej 50% ogólnej kwoty przyznanych środków, d) zakup samochodu i innych środków transportu, e) koszty podłączenia wszelkich mediów oraz koszty abonamentów, f) wycenę rzeczoznawcy majątkowego, g) koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania, h) spłatę zadłużeń (kredytów, pożyczek, leasingu), i) ubezpieczenia, podatki, akcyzę, j) opłaty, k) wniesienie kaucji, l) wykupu koncesji, licencji oraz zezwoleń, ł) handel w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych, m) rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej oraz sektorów wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z r.,s.5); 9) działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie poza granicami kraju; 11) wskazuje jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej adres, pod którym jest już prowadzona działalność gospodarcza w zakresie o jaki wnioskuje osoba niepełnosprawna; 12) wnioskuje o przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu. Przez przejęcie działalności gospodarczej rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych i obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. 3. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. 4. W przypadku zakupu sprzętu, rzeczy używanych osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć dokumenty uprawdopodobniające wartość rynkową sprzętu, rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach. 5. Kwota jednorazowych środków jest przeznaczona na: - zakup wyposażenia niezbędnego do podjęcia deklarowanej działalności, - zakup niezbędnych środków obrotowych (towaru, materiałów, surowców) do podjęcia deklarowanej działalności w wysokości nie przekraczającej 50% ogólnej kwoty przyznanych środków, - koszty reklamy w wysokości nieprzekraczającej 10% łącznie ogólnej kwoty przyznanych środków. 6. Podstawą rozliczenia jednorazowych środków są faktury VAT, rachunki a w szczególnych przypadkach umowy kupna-sprzedaży, oraz inne dowody potwierdzające w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków, z udokumentowanym sposobem płatności, wystawione i zapłacone po dniu podpisania umowy ze Starostą. 7. Umowy kupna sprzedaży nie mogą być zawierane między małżonkami. 8. Rzeczy zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych, których wartość musi przekraczać kwotę 1.000,00zł., z zastrzeżeniem, Urząd może żądać wyceny rzeczozanwcy majątkowego. Od dokonanej umowy kupna-sprzedaży musi być odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnych. Dowód potwierdzający zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych należy przedłożyć w momencie rozliczenia wydatków. 4

5 9. Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty, tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatność kartą płatniczą. 10.Całkowite rozliczenie przyznanych jednorazowych środków następuje w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów, w kwocie brutto. 11.Przyznane środki nie mogą być wydatkowane poza granicami kraju. 12.W przypadku niewykorzystania w całości przyznanych środków, osoba niepełnosprawna zwraca na wskazane konto niewykorzystaną kwotę, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Przed rozpatrzeniem wniosku Urząd może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów Dyrektor rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, 2) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność, 3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków, 4) uprawnienia i kwalifikacje osoby niepełnosprawnej, 5) wysokość zaangażowanych środków z innych źródeł finansowania wnioskodawcy, 6) wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku, 7) posiadanie lokalu, w tym stan przygotowania lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, o ile działalność wymaga posiadania takiego lokalu. 3. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli lokalu wskazanego przez wnioskodawcę, jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej a w przypadku wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej kontroli w jej miejscu działalności. 4. Przed podpisaniem umowy o przyznanie jednorazowych środków wymagana jest zgoda współmałżonka osoby niepełnosprawnej, pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyrażona w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu lub zgody poświadczonej notarialnie. 13 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie później niż przed dniem podpisania umowy osoba niepełnosprawna powinna dostarczyć do Urzędu: - zaświadczenie z urzędu skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji podatników prowadzących działalność gospodarczą Umowa o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków zawiera w szczególności: 1) zobowiązanie Starosty do: a) wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, b) co najmniej jednokrotnego zbadania należytego wykonywania warunków umowy w czasie obowiązywania umowy, 2) zobowiązanie osoby niepełnosprawnej do: a) przeznaczenia środków na cel określony w umowie, b) prowadzenia działalności, o której mowa w 11 ust.1 pkt1) lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Urzędu, d) umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu wykonywania czynności, o których mowa w pkt1) lit.b), e) informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, g) zwrotu: - otrzymanych środków oraz - odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania z Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, h) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków, 5

6 i) przechowywania przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia. 2. Odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt2) lit.g), nie nalicza się w przypadku, gdy środki zostały wypłacone w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od osoby niepełnosprawnej. 3. Przepisy 3 ust. 2 pkt 2) dotyczące przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio Starosta przekazuje jednorazowe środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, októrej mowa 14 po przedstawieniu przez osobę niepełnosprawną odpowiednio: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- w formie wydruku ze strony internetowej - odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, - kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, - kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. 2. Przekazanie jednorazowych środków może nastąpić przed dniem przedstawienia kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli wydanie tych dokumentów jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a osoba niepełnosprawna zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych jednorazowych środków. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do przedstawienia uprawnionemu pracownikowi Urzędu tych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia jednorazowych środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. 4. Przepisy 3 ust. 2 pkt 2) dotyczące przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio Umowa wygasa w przypadku: 1) nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w 15 ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli środki zostały wypłacone osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zwrotu: - przyznanych środków oraz - odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. 2) nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w 15 ust. 3; osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania. 17 Powyższa pomoc jest przyznawana jako pomoc de minimis, o której mowa w: 1) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 379 z r,s.5); 2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L 337 z ,s.35) albo 3) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z ,s.6) Osobie niepełnosprawnej, której na podstawie umowy przyznano jednorazowe środki traci status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu od dnia następnego po dniu otrzymania środków na konto osobiste. 6

7 2. Urząd zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku, kiedy miejscem prowadzenia działalności jest teren nie objęty działaniem tutejszego urzędu pracy. VI. Postanowienia końcowe 19 Od postanowienia Dyrektora w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odwołanie nie przysługuje. 20 Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji zawartych umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Starostwa Powiatu w Oławie. 21 Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 7

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną I. Podstawa prawna 1) ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy i refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne oraz na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. I. Podstawa prawna: REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy; refundacji kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl REGULAMIN Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2/2014 Powiatowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środki na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z dnia 11 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 317) tj. z dnia 12 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

- w szczególności uregulowane w:

- w szczególności uregulowane w: KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - w szczególności uregulowane w: 1) Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (załącznik nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Regulamin w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie

Bardziej szczegółowo

1. Umowa o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu obejmuje w

1. Umowa o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu obejmuje w REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy i refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne oraz na podjęcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej I.

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo

Bardziej szczegółowo

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. ZASADY UDZIELANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓLDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WIELICZCE

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 14 maja 2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej odbywa się na podstawie:

REGULAMIN. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej odbywa się na podstawie: REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.... 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. R E G U L A M I N dotyczący warunków i zasad dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 14 marca 2011r. ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 5 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 02.01.2015r. REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kryteria ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kryteria sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. przyznawania środków PFRON osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej. I. Podstawa prawna

REGULAMIN KONKURSU. przyznawania środków PFRON osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej. I. Podstawa prawna Załącznik nr 1do Zarządzenia 10/12 z dnia 08 czerwca 2012r. I. Podstawa prawna REGULAMIN KONKURSU przyznawania środków PFRON osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej 1) ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Starostwo Powiatowe w Końskich obowiązuje od 14.01.2015 r. Starostwo Powiatowe Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Formularz F5b-P/7/2 KARTA OPISU SPRAWY NR-PS.0143/1/2015/2 Stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NAKLE NAD NOTECIĄ. Lipiec 2014 rok

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NAKLE NAD NOTECIĄ. Lipiec 2014 rok POWIATOWY l J RZĄD PRACt Powiatowy Urząd Pracy 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46 tel.: 52 386 76 10; faxi 52 386 76 13 www.pupnaklo.pl e-mail: tona&praca.gov.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z dnia roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z dnia roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z dnia 28.01.2013 roku R E G U L A M I N przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na

Bardziej szczegółowo

Kutno, 2012r. Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kutno, 2012r. Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Centrum Aktywizacji Zawodowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 30 maja 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zasady przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 30 marca 2015 r. Zasady przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2013 Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz form

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy prawne Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j u l. O le k s i a k a W ich u r y 3, 0 8-3 0 0 S o k o ł ó w P o d l a s k i t e l. : 0 25 787 22 04, 0

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON. I.

REGULAMIN KONKURSU w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON. I. Załącznik nr 1do Zarządzenia 11/12 z dnia 8 czerwca 2012r. REGULAMIN KONKURSU w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON I. Podstawa prawna 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. ZASADY UDZIELANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓLDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WIELICZCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data)

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) 1 2 .... ( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY (załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) Świadomy,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej rodków na podj cie działalno

Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej rodków na podj cie działalno Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wdrożenia Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

w sprawie wdrożenia Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Zarządzenie Nr 7 /2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wdrożenia Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

REGULAMIN. Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/2/2015 Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gd. z dnia 11 sierpnia 2015 roku. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 12.03.2013r Kryteria przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do protokołu Nr 1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. Regulamin w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby

Bardziej szczegółowo

========================================================================== R E G U L A M I N

========================================================================== R E G U L A M I N ========================================================================== R E G U L A M I N ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ze środków PFRON * * * Rok 2017 2 Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

złożony wniosek jest właściwie wypełniony oraz zawiera komplet wymaganych dokumentów, załączników i oświadczeń;

złożony wniosek jest właściwie wypełniony oraz zawiera komplet wymaganych dokumentów, załączników i oświadczeń; 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 6 /2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 6 /2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I TRYB DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I TRYB DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI I TRYB DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH sporządzony na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Postanowienia ogólne.

DZIAŁ I Postanowienia ogólne. REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Z DNIA 20.01.2016r. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE Kryteria przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Urząd przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia

1. Urząd przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia KRYTERIA przyznawania jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa Rehabilitacja zawodowa Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 02.01.2015r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 02.01.2015r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 02.01.2015r. REGULAMIN w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z dnia 22 maja 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z dnia 22 maja 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z dnia 22 maja 2015 r. Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej przez Starostę Lubaczowskiego jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17 / 2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 6 czerwca 2014 ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA 1 Udzielanie pożyczki na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Narutowicza 6, 08 200 Łosice (83) 357-19-67, 357-19-58, fax: (83) 357-19-67 e-mail: walo@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Narutowicza 6, 08 200 Łosice (83) 357-19-67, 357-19-58, fax: (83) 357-19-67 e-mail: walo@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Narutowicza 6, 08 200 Łosice (83) 357-19-67, 357-19-58, fax: (83) 357-19-67 e-mail: walo@praca.gov.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAREJESTROWANYM W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY WARUNKÓW I TRYBU

REGULAMIN DOTYCZĄCY WARUNKÓW I TRYBU REGULAMIN DOTYCZĄCY WARUNKÓW I TRYBU - PRZYZNANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ; - ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630 Oława, dnia... WNIOSEK o przyznanie Bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie wdrożenia Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-49-41, fax. 42 717-41-60 ZASADY W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr 3/2014 z dnia 27.03.2014r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. REGULAMIN w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w. Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku

REGULAMIN. obowiązujący w. Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu jednorazowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

gospodarcze, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

gospodarcze, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2012 Dyrektora PUP w Kłobucku z dnia 18.06.2012r. KRYTERIA I ZASADY w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarcze, rolniczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo