POWIATOWY URZĄD PRACY Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) , , Fax (071)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) , , Fax (071) REGULAMIN w sprawie przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2010 Nr 214,poz. 1407, z późn.zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007 Nr 194, poz.1403, z późn.zm.), 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 Nr 69, poz. 415, z późn.zm.), 4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z r.,s.5), 5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej(dz.urz.ue L 337 z r.,s.35), 6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004(Dz.Urz.UE L 193 z r.,s.6), 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2007 Nr 53 poz. 354), 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 Nr 53 poz. 311), 9. Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 Nr 173 poz. 1807, z późn.zm.) 10. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj.dz.u.z 2008 Nr 50, poz. 291, z późn.zm.) II. Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2. Staroście oznacza to Starostę Powiatu Oławskiego, 3. Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, 4. Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie, działającego z upoważnienia Starosty Oławskiego, 5. osobie niepełnosprawnej oznacza to osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy na terenie powiatu oławskiego, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, 6. jednorazowych środkach oznacza to jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 7. przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. III. Wysokość wnioskowanych środków PFRON 2 Osobie niepełnosprawnej zamierzającej podjąć działalność gospodarczą mogą być przyznane jednorazowe środki do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. IV. Warunki ubiegania się i przyznawania środków PFRON 3 1. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do pobrania wniosku na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu lub strony internetowej /www.pup-olawa.pl/ i złożenia go w Urzędzie w sposób prawidłowo wypełniony. 1

2 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rachunkowych lub formalnych w złożonym wniosku, Urząd: 1) w terminie 14 dni od dnia jego złożenia informuje osobę niepełnosprawną lub Wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach, 2) Termin, o którym mowa w ust.2 pkt.1) podlega przedłużeniu na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony przed jego upływem, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie, z przyczyn nie leżących po stronie osoby niepełnosprawnej. 3) W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust.2 pkt.2),urząd informuje osobę niepełnosprawną o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 4) W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Urząd uchwały Rady Powiatu w Oławie o podziale środków Funduszu, Dyrektor pisemnie informuje osobę niepełnosprawną o sposobie jego rozpatrzenia: - w przypadku negatywnego rozpatrzenia sporządza uzasadnienie, - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wzywa osobę niepełnosprawną do negocjacji warunków umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 4 Przed postanowieniem przyznania środków Funduszu, Dyrektor zasięga opinii powołanej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie środków Funduszu oraz zastrzega sobie możliwość wezwania osoby niepełnosprawnej, celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę w formie pisemnej z osobą niepełnosprawną. 2. Warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków określa się w umowie zawieranej przez Starostę z osobą niepełnosprawną. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić w formie pisemnej w drodze podpisania przez obie strony aneksu do umowy. V. Zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania przyznanych jednorazowych żądanych środków z PFRON 6 1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia jednorazowych środków, to: 1) poręczenie, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (awal), 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada rachunku bankowego, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika W przypadku zabezpieczenia zwrotu przez osobę niepełnosprawną otrzymanych jednorazowych środków, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, akceptowalną formą poręczenia cywilnego są poręczenia osób trzecich zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez: 1) 3 poręczycieli osiągających miesięczne wynagrodzenie lub dochód brutto nie niższy niż 2.000,00zł brutto każdy. W uzasadnionych przypadkach dochód może być niższy, 2) osoby prawne, lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych. 2. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być osoba fizyczna: a) pozostająca w stosunku pracy w zakładzie pracy nie będącym w stanie upadłości lub likwidacji,zatrudniona minimum na czas trwania umowy lub na czas nieokreślony, niebędąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, b) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca ww. działalność nie posiada zaległości w ZUS i US z tytułu jej prowadzenia. 3. Poręczyciele, o których mowa w ust. 2 powinni zamieszkiwać, prowadzić działalność gospodarczą na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na poręczenie osób spoza powiatu. 2

3 4. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być: a) osoba pobierająca emeryturę lub rentę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyraźić zgodę na poręczenie przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę stałą w mieięcznej wysokości nie niższej niż 2.000,00zł brutto. b) współmałżonek osoby niepełnosprawnej-wyjątek stanowi rozdzielczość majątkowa, c) współmałżonek poręczyciela-wyjątek stanowi rozdzielczość majątkowa, d) dłużnik Funduszu Pracy oraz poręczający umowy bieżące tj. niezakończone dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje), e) osoba, której aktualne zobowiazania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub dochód poniżej kwoty 2.000,00zł. 3. Podstawą poręczenia jest dostarczenie: 1) w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy w zakładzie pracy: - oświadczenie o dochodach potwierdzone przez zakład pracy,wg wzoru Urzędu, - oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem miesięcznej spłaty zadłużenia, wg wzoru Urzędu; 2) w przypadku prowadzących działalność gospodarczą: - dokument potwierdzający wpis do ewdencji działalności gospodarczej - w formie wydruku ze strony internetowej lub KRS wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy, - zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego niezaleganiu w opłatach wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy, - kserokopia deklaracji (PIT-36,PIT-36L) o osiąganych dochodach za ubiegły rok, - oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem miesięcznej spłaty zadłużenia, wg wzoru Urzędu. 4. Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu lub zgody poświadczonej notarialnie-wyjątek stanowi rozdzielczość majątkowa. 5. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych jednorazowych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 6. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w 6 ust. 1 pkt 4-5 kwota zablokowanych lub gwarantowanych przez bank jednorazowych środków będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na który zostaną ustanowione wynosi minimum 3 lata licząc od dnia podpisania umowy. 7. W przypadku niespełnienia przez poręczycieli lub formę zabezpieczeń, wymogów określonych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia w tym ilości poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu uwzględniając adekwatność formy zabezpieczenia pod kątem możliwości wyegzekwowania ewentualnych nienależnych świadczeń Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi osoba niepełnosprawna. 2. Od zabezpieczenia zwrotu otrzymanej pomocy i jej udokumentowania, Urząd uzależnia jej wypłacenie. VI. Szczegółowe warunki ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 9 1. Osoba niepełnosprawna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą może złożyć w Urzędzie wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności, jeżeli jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy na terenie powiatu oławskiego, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu. 2. O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba, o której mowa w ust. 1, która, w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: - nie prowadziła działalności gospodarczej albo rolniczej - nie była członkiem spółdzielni socjalnej, oraz jeżeli nie otrzymała wcześniej środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej Jednorazowe środki mogą być przyznane na: 1) podjęcie po raz pierwszy działalności: a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia, 3

4 2) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt1), jeżeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności. 2. Kwota jednorazowych środków nie może być przyznana osobie niepełnosprawnej, jeżeli: 1) nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu; 2) prowadziła działalność gospodarczą lub rolniczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; 3) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553, z późn.zm.); 4) otrzymała środki PFRON lub inne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; 5) posiada zaległości w zobowiazaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy.; 6) posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków; 7) wniosek jest niekompletny i nieprawidłowo sporządzony; 8) wnioskuje o udzielenie środków na: a) wniesienie udziału w spółce, zakup akcji, b) wydatki dotyczące kosztów budowy, remontów, zakupu lokalu, c) zakupu środków obrotowych niezbędnych do podjęcia deklarowanej działalności w wysokości przekraczającej 50% ogólnej kwoty przyznanych środków, d) zakup samochodu i innych środków transportu, e) koszty podłączenia wszelkich mediów oraz koszty abonamentów, f) wycenę rzeczoznawcy majątkowego, g) koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania, h) spłatę zadłużeń (kredytów, pożyczek, leasingu), i) ubezpieczenia, podatki, akcyzę, j) opłaty, k) wniesienie kaucji, l) wykupu koncesji, licencji oraz zezwoleń, ł) handel w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych, m) rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej oraz sektorów wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z r.,s.5); 9) działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie poza granicami kraju; 11) wskazuje jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej adres, pod którym jest już prowadzona działalność gospodarcza w zakresie o jaki wnioskuje osoba niepełnosprawna; 12) wnioskuje o przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu. Przez przejęcie działalności gospodarczej rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych i obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. 3. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. 4. W przypadku zakupu sprzętu, rzeczy używanych osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć dokumenty uprawdopodobniające wartość rynkową sprzętu, rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach. 5. Kwota jednorazowych środków jest przeznaczona na: - zakup wyposażenia niezbędnego do podjęcia deklarowanej działalności, - zakup niezbędnych środków obrotowych (towaru, materiałów, surowców) do podjęcia deklarowanej działalności w wysokości nie przekraczającej 50% ogólnej kwoty przyznanych środków, - koszty reklamy w wysokości nieprzekraczającej 10% łącznie ogólnej kwoty przyznanych środków. 6. Podstawą rozliczenia jednorazowych środków są faktury VAT, rachunki a w szczególnych przypadkach umowy kupna-sprzedaży, oraz inne dowody potwierdzające w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków, z udokumentowanym sposobem płatności, wystawione i zapłacone po dniu podpisania umowy ze Starostą. 7. Umowy kupna sprzedaży nie mogą być zawierane między małżonkami. 8. Rzeczy zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych, których wartość musi przekraczać kwotę 1.000,00zł., z zastrzeżeniem, Urząd może żądać wyceny rzeczozanwcy majątkowego. Od dokonanej umowy kupna-sprzedaży musi być odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnych. Dowód potwierdzający zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych należy przedłożyć w momencie rozliczenia wydatków. 4

5 9. Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty, tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatność kartą płatniczą. 10.Całkowite rozliczenie przyznanych jednorazowych środków następuje w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów, w kwocie brutto. 11.Przyznane środki nie mogą być wydatkowane poza granicami kraju. 12.W przypadku niewykorzystania w całości przyznanych środków, osoba niepełnosprawna zwraca na wskazane konto niewykorzystaną kwotę, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Przed rozpatrzeniem wniosku Urząd może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów Dyrektor rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, 2) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność, 3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków, 4) uprawnienia i kwalifikacje osoby niepełnosprawnej, 5) wysokość zaangażowanych środków z innych źródeł finansowania wnioskodawcy, 6) wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku, 7) posiadanie lokalu, w tym stan przygotowania lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, o ile działalność wymaga posiadania takiego lokalu. 3. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli lokalu wskazanego przez wnioskodawcę, jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej a w przypadku wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej kontroli w jej miejscu działalności. 4. Przed podpisaniem umowy o przyznanie jednorazowych środków wymagana jest zgoda współmałżonka osoby niepełnosprawnej, pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyrażona w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu lub zgody poświadczonej notarialnie. 13 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie później niż przed dniem podpisania umowy osoba niepełnosprawna powinna dostarczyć do Urzędu: - zaświadczenie z urzędu skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji podatników prowadzących działalność gospodarczą Umowa o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków zawiera w szczególności: 1) zobowiązanie Starosty do: a) wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, b) co najmniej jednokrotnego zbadania należytego wykonywania warunków umowy w czasie obowiązywania umowy, 2) zobowiązanie osoby niepełnosprawnej do: a) przeznaczenia środków na cel określony w umowie, b) prowadzenia działalności, o której mowa w 11 ust.1 pkt1) lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Urzędu, d) umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu wykonywania czynności, o których mowa w pkt1) lit.b), e) informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, g) zwrotu: - otrzymanych środków oraz - odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania z Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, h) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków, 5

6 i) przechowywania przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia. 2. Odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt2) lit.g), nie nalicza się w przypadku, gdy środki zostały wypłacone w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od osoby niepełnosprawnej. 3. Przepisy 3 ust. 2 pkt 2) dotyczące przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio Starosta przekazuje jednorazowe środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, októrej mowa 14 po przedstawieniu przez osobę niepełnosprawną odpowiednio: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- w formie wydruku ze strony internetowej - odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, - kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, - kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. 2. Przekazanie jednorazowych środków może nastąpić przed dniem przedstawienia kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli wydanie tych dokumentów jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a osoba niepełnosprawna zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych jednorazowych środków. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do przedstawienia uprawnionemu pracownikowi Urzędu tych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia jednorazowych środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. 4. Przepisy 3 ust. 2 pkt 2) dotyczące przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio Umowa wygasa w przypadku: 1) nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w 15 ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli środki zostały wypłacone osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zwrotu: - przyznanych środków oraz - odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. 2) nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w 15 ust. 3; osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania. 17 Powyższa pomoc jest przyznawana jako pomoc de minimis, o której mowa w: 1) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 379 z r,s.5); 2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L 337 z ,s.35) albo 3) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z ,s.6) Osobie niepełnosprawnej, której na podstawie umowy przyznano jednorazowe środki traci status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu od dnia następnego po dniu otrzymania środków na konto osobiste. 6

7 2. Urząd zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku, kiedy miejscem prowadzenia działalności jest teren nie objęty działaniem tutejszego urzędu pracy. VI. Postanowienia końcowe 19 Od postanowienia Dyrektora w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odwołanie nie przysługuje. 20 Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji zawartych umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Starostwa Powiatu w Oławie. 21 Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 7

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. R E G U L A M I N dotyczący warunków i zasad dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE Podstawa prawna: 1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. R E G U L A M I N przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo