Rozprawy Ubezpieczeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozprawy Ubezpieczeniowe"

Transkrypt

1 Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 11(2/2011) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ

2 Redakcja Dr Stanisław Rogowski (redaktor naczelny), dr Dariusz Fuchs, Ewa Maleszyk (zastępcy redaktora naczelnego), Martyna Gondek (sekretarz redakcji), Anna Arwaniti Rada Naukowa Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Członkowie rady: mec. Aleksander Daszewski, prof. dr hab. Jerzy Handschke, prof. dr hab. Romuald Holly, prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, dr hab. Maria Kuchlewska, prof. dr hab. Jarosław Majewski, prof. Ing. PhD. Anna Majtánová (Bratysława), dr Małgorzata Maliszewska, prof. dr hab. Cezary Mik, Halina Olendzka Rzecznik Ubezpieczonych, dr Marcin Orlicki, prof. dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec Recenzenci Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Prof. dr hab. Romuald Holly Dr Marcin Orlicki Korekta Karolina Gondek Copyright by Rzecznik Ubezpieczonych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej Warszawa 2011 Kontakt z redakcją: Martyna Gondek tel. (22) ; Al. Jerozolimskie Warszawa Czasopismo jest wpisane na listę czasopism naukowych przez MNiSW (6 pkt.) Wersja pierwotna tekstów znajduje się w niniejszym zeszycie. Rozprawy Ubezpieczeniowe są również dostępne na stronie internetowej: ISSN Nakład 800 egz. Czasopismo dystrybuowane bezpłatnie. Druk: Wydawnictwo TiO 2 W spisie treści oraz na stronach 74 i 88 w 10 numerze Rozpraw Ubezpieczeniowych podano błędnie brzmienie nazwiska Autorki artykułu Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii Magdalena Mosionek-Szweda. Powinno być: Magdalena Mosionek-Schweda. Autorkę jak i wszystkich czytelników najmocniej przepraszamy. Redakcja

3 SPIS TREŚCI I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY Ewa Wójtowicz Kontrola klauzul abuzywnych w prawie francuskim na przykładzie umowy ubezpieczenia... 5 Aleksander Raczyński Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji roszczeń objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Małgorzata Serwach Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej aktualne problemy prawne Jakub Nawracała Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wybrane zagadnienia Piotr Sury Świadczenie kulancyjne jako świadczenie należne Marek Morawski Wpływ zmian prawnych w obszarze AML na funkcjonowanie krajowego rynku ubezpieczeń Radosław Pacud Czy prawo ubezpieczeń społecznych wchodzi w zakres prawa ubezpieczeniowego? Przyczynek do dyskusji o ubezpieczeniu społecznym Jolanta Ewa Drzewiecka Dylematy związane z odpowiedzialnością osób trzecich za nieterminowe opłacanie składek przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Aldona Wnęk, Katarzyna Policha Błąd medyczny nowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej; nowe zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych Petre Iltchev Zdrowotne konta oszczędnościowe nowy instrument finansowania w ochronie zdrowia; rozwój zdrowotnych kont oszczędnościowych w wybranych krajach ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 3

4 II. OPRACOWANIA I RAPORTY Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska Korzystne dla konsumentów zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK III. RECENZJE I NOWOŚCI WYDAWNICZE Jacek Lisowski, Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, 356 s. (Kazimierz Ortyński) Robert Stefanicki (red.), Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 232 s. (Małgorzata Maliszewska) Marcin Kawiński, Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, C.H. Beck, Warszawa 2011, 283 s. (Irena Jędrzejczyk) Nowości wydawnicze IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE Sprawozdanie ze spotkania FIN-NET, Kopenhaga, września 2010 r. (Małgorzata Więcko-Tułowiecka) Sprawozdanie z pierwszej konferencji naukowo szkoleniowej Wzrost świadomości prawnej i poprawa jakości życia osób poszkodowanych w wypadkach efektem działania Kancelarii odszkodowawczych, Warszawa, 1 lipca 2011 r. (Andrzej Kesling) Komunikat o XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych 4

5 I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY Ewa Wójtowicz Kontrola klauzul abuzywnych w prawie francuskim na przykładzie umowy ubezpieczenia 1 1. Geneza ochrony konsumenta oraz zwalczania klauzul abuzywnych we Francji W prawie francuskim problematyka ochrony konsumenta ma dłuższą historię niż w Polsce 2. Pod wpływem prawa tworzonego przez instytucje Unii Europejskiej regulacje francuskie także podlegały zmianom, jednak mimo znacznego zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, rozwiązania francuskie zachowały pewną oryginalność. Prawo konsumenckie ma na celu zrównoważenie relacji pomiędzy profesjonalistami a konsumentami, nakładając na profesjonalistów obowiązki, które jednocześnie stanowią uprawnienia dla konsumentów 3. Od drugiej połowy XX wieku mówić można o zorganizowanej polityce ochrony konsumenta, która opiera się na trzech elementach: organizacjach broniących konsumentów (spółdzielnie konsumenckie, stowarzyszenia konsumenckie), instytucjach prawa publicznego (ministerstwa i organy administracji) oraz ustawach konsumenckich 4. Ustawy konsumenckie zostały ustawą z dnia 26 lipca 1993 r. połączone w Kodeks Konsumencki (Code de la Consommation, dalej jako: Code consomm.), który także obecnie obejmuje przepisy o charakterze ogólnym z zakresu ochrony konsumenta, ujęte w pięciu księgach: Informacja konsumencka i zawieranie umów ; Zgodność i bezpieczeństwo produktów i usług ; Oddłużenie ; Stowarzyszenia konsumentów ; Instytucje. Ustawodawca francuski, podobnie jak polski, znaczną uwagę poświęca problematyce umów konsumenckich, w tym szczególności zawieraniu umów przez konsumentów z przedsiębiorcami. Chociaż Code de la consommation nie traktuje wprost o prawie ubezpieczeń, to nie wyklucza też ubezpieczeń ze swojego zakresu zastosowania. Stosowany jest w każdym przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana z konsumentem, tzn. dla potrzeb nieprofesjonalnych 5. 1 Artykuł powstał w ramach projektu pt. Potencjał naukowo dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Por. krótki przegląd historii prawa konsumenckiego (w:) Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Editions Dalloz, Paris 2010, s Por. J. Calais Auloy, H. Temple, Droit de la consommation, Dalloz 2010, s Ibidem, s. 26 i nast. 5 Por. Y. Lambert Faivre, L. Leveneur, Droit des assurances, 12 edition, Editions Dalloz 2005, s ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 5

6 Francuskie prawo ubezpieczeniowe uważane jest za jedno z najbardziej protekcjonistycznych spośród państw Unii Europejskiej 6. Umowa konsumencka mimo braku definicji legalnej jest rozumiana jako umowa wzajemna i odpłatna (onéreux), w której konsument płaci pewną kwotę wyrażoną w pieniądzu za zakup towaru lub usługi oferowanej przez profesjonalistę w ramach jego działalności 7. Stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem oparte są w znacznej części na umowach adhezyjnych i umowach standardowych (standardisés). Umowa standardowa to umowa opracowana wcześniej, teoretycznie podlegająca negocjacjom stron, ale w praktyce nienegocjowana, gdyż jest narzucana konsumentowi przez przedsiębiorcę, o ile konsument chce otrzymać towar lub usługę oferowane przez tego przedsiębiorcę 8. Podobnie jak w prawie polskim, główne obowiązki stron umowy, która poddana jest szczególnym regułom Code de la consommation, nie różnią się od obowiązków podstawowych tych samych umów, zawieranych przez podmioty, z których żaden nie jest konsumentem 9. Autorzy zajmujący się prawem konsumenckim wskazują na reguły ogólne, wspólne dla wszystkich umów konsumenckich. Powszechnie wymienia się wśród w nich regulację klauzul abuzywnych, a ponadto przedkontraktowe obowiązki informacyjne oraz regułę wykładni klauzuli niejasnych contra proferentem, jak również niekiedy reguły wykładni obiektywnej wspólne dla wszystkich umów (nie tylko konsumenckich), które między innymi pozwalają zakwalifikować dane postanowienie jako klauzulę abuzywną 10. W prawie francuskim brak jest definicji umowy ubezpieczenia. Francuski kodeks cywilny odwołuje się do tej umowy, wskazując ją jako należącą do umów losowych (contrats aléatoires). W swoim wyroku stojący na czele francuskiego sądownictwa Cour de cassation zdefiniował umowę ubezpieczenia jako umowę podpisaną ( ) przewidującą ryzyko ( ), świadczenie ( ) w razie ziszczenia się tego ryzyka ( ) i wreszcie składkę 11. Wśród umów konsumenckich umowa ubezpieczenia uważana była tradycyjnie za typową umowę, w której ujawnia się znaczna nierównowaga stron i istnieje potrzeba interwencji ustawodawcy. Prawo francuskie już w 1930 r. odpowiedziało na potrzebę ochrony interesów klientów ubezpieczycieli (nie nazywanych jeszcze wówczas konsumentami) jako słabszego gracza na rynku ubezpieczeniowym. Ustawa z dnia 13 czerwca 1930 r. o umowie ubezpieczenia ograniczyła swobodę kontraktową stron, wprowadzając postanowienia o charakterze bezwzględnie obowiązującym, które nie mogły być zniweczone przez żadne postanowienie umowne i które zapewniały minimum ochrony ubezpieczonych 12. Ustawodawca francuski zakazał już wówczas 6 Ibidem, s Por. X. Henry, Universalisme de la protection contre les clauses abusives et autonomie du droit de la consommation, (w:) Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation. Mélanges en l honneur du Doyen Bernard Gross, Presses Universitaires de Nancy, 2009, s ; oraz N. Sauphanor Brouillaud, Le contrat de consommation et les contrats spéciaux, (w:) Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation. Mélanges en l honneur du Doyen Bernard Gross, Presses Universitaires de Nancy, 2009, s. 305 i literatura tam powoływana. 8 Por. G. Raymond, Droit de la consommation, Litec, Lexis Nexis, Paris 2008, s Por. N. Sauphanor Brouillaud, op.cit., s Ibidem, s Cour de cassation, 1 re civ., r., Revue générale des assurances terrestre (dalej jako: RGAT) 1980, s. 50; Por. H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre, M. Asselain, Traité du contrat d assurance terrestre, Litec, Paris, 2008, s. 56; także: Cour de cassation, 1 re civ., r., RGAT 1965, s. 49; Cour de cassation, 1 re civ., r., RGAT 1956, s Por. Y. Lambert Faivre, L. Leveneur, op.cit., s

7 niektórych postanowień w umowie ubezpieczenia, które mogłyby ubezpieczycielowi pozwolić na nadmierną ochronę swoich interesów, kosztem ubezpieczającego 13. Ustawa była wielokrotnie zmieniana, a w 1976 r. przyjęto kodeks ubezpieczeniowy Code des assurances, który obowiązuje nadal, po zmianach, mających między innymi na celu transpozycję dyrektyw europejskich. Postanowienia francuskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych (Code des assurances) nadal mają w większości przypadków charakter bezwzględnie obowiązujący 14. Pierwszą ustawą we Francji regulującą klauzule abuzywne jako zjawisko niekorzystne dla konsumentów była ustawa nr z dnia 10 stycznia 1978 r. Wprowadziła ona pojęcie klauzuli abuzywnej i przewidywała pewne instrumenty zwalczania klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich 15. Została ona dostosowana do dyrektywy z 1993 r. ustawą z dnia 1 lutego 1995 r., która znacznie zmodyfikowała art. L Code consomm. i dodała do niego listę klauzul, które mogą być uznane za abuzywne 16. Obecny art. L akapit 1 Code de la consommation stanowi, że w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami a nieprofesjonalistami lub konsumentami, klauzulami abuzywnymi są klauzule, których przedmiotem lub skutkiem jest stworzenie znaczącej nierównowagi pomiędzy prawami i obowiązkami stron umowy, na niekorzyść nieprofesjonalisty lub konsumenta 17. Walka z klauzulami abuzywnymi w umowach ubezpieczenia stanowi jedno z głównych pól ochrony konsumenta w ubezpieczeniach w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa prawnego. Jako pozostałe pola są wymieniane: kontrola Państwa sprawowana nad treścią umów ubezpieczeniowych z punktu widzenia przepisów bezwzględnie obowiązujących mających na celu ochronę porządku publicznego i interesu ogólnego; obowiązki informacyjne i obowiązek doradztwa; rola sądów w ochronie konsumentów Ogólne warunki umów a klauzule abuzywne w prawie francuskim Z powoływanego wyżej art. L Code consomm. wynika, że prawo francuskie nie przewiduje jako przesłanki stosowania przepisów o klauzulach abuzywnych tego, by klauzula zawarta była w ogólnych warunkach umów, czy też nie stanowiła przedmiotu negocjacji między stronami 19. Klauzula abuzywna jest definiowana jako klauzula powodująca znaczącą nierównowagę pomiędzy prawami i obowiązkami partnerów, narzucona przez jedną stronę, która znajduje się w pozycji dominującej, drugiej stronie, znajdującej się w stanie zależności ekonomicznej Por. C. Larroumet, Droit civil, Tome III, Les Obligations. Le contrat. 1 re partie, Conditions de formation, Economica, Paris 2007, s. 419; A. Favre Rochex, G. Courtieu, Le droit du contrat d assurance terrestre, Librerie Generale de Droit et de Jurisprudence, L.G.D.J., Paris 1998, s ; J. Bigot, (w:) Traité de droit des assurances, Tome 3 Le contrat d assurance, sous la direction de J. Bigot, avec la collaboration de J. Beauchard, V. Heuzé, J. Kullmann, L. Mayaux, V. Nicolas, Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, EJA, 2002, s. 205 i nast. 14 Por. J. Bigot, op.cit., s Por. G. Raymond, op.cit., s Ibidem. 17 Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 18 Por. Y. Lambert Faivre, L. Leveneur, op.cit., s Por. J. Calais Auloy, H. Temple, op.cit., s. 217; Y. Picod, H. Davo, op.cit., s ; Y. Lambert Faivre, L. Leveneur, op.cit., s Por. G. Raymond, op.cit., s. 201 i powoływany tam: X. Lagarde, Qu est ce qu une clause abusive?: Juris Classeur périodique (semaine juridique), edition Générale 2006, I, s ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 7

8 Samo wyrażenie warunki ogólne umowy zostało użyte w tytule trzecim I Księgi Code de la consommation. Definiuje się je jako wcześniej zredagowane klauzule, występujące w wielu umowach zawieranych przez jedną osobę z innymi osobami 21. Art. L akapit 4 Code de la consommation bardzo szeroko ujmuje zakres stosowania regulacji dotyczącej klauzul abuzywnych. Zgodnie z tym przepisem regulację art Code consomm stosuje się bez względu na to, jaka jest forma czy nośnik umowy. Przepis wymienia dalej jako możliwe nośniki: bony z zamówieniem, faktury, bony gwarancyjne, rachunki albo bony dostawy, bilety zawierające postanowienia wolno negocjowane lub nie, a także odniesienia do wcześniej sformułowanych warunków ogólnych umów 22. Ustawodawca francuski skorzystał z możliwości przyznanej przez dyrektywę z 1993 r. i zapewnił konsumentom wyższy poziom ochrony. Większość autorów zakłada mimo to, że problematyka klauzul abuzywnych dotyczy w praktyce przede wszystkich umów adhezyjnych. Nie dzieje się tak jednak z uwagi na ograniczenie wynikające z ustawy a z powodu praktyki sądów, które rzadko przyznają abuzywny charakter wcześniej negocjowanych postanowień 23. W takim przypadku trudno jest określić, w którym momencie dana klauzula staje się klauzulą abuzywną, gdyż w umowach swobodnie negocjowanych postanowienia niekorzystne dla jednej strony, nakładające na nią surowe obowiązki, mogą być rekompensowane przez inne, korzystne postanowienia umowne 24. Umowa adhezyjna jest wyróżniana w prawie francuskim według dwóch podstawowych kryteriów : generalnego, stałego i szczegółowego charakteru oferty zawarcia umowy pochodzącej wyłącznie od jednej ze stron oraz przewagi ekonomicznej, z której korzysta autor oferty. Umowa adhezyjna zawiera zwykle postanowienia o jednostronnym charakterze przygotowane przez autora oferty, które są niezmienne 25. W przypadku ubezpieczeń gospodarczych umowy zawierane z konsumentami mają prawie zawsze charakter umów adhezyjnych. Umowa ubezpieczenia powoływana jest często jako przykład umowy adhezyjnej 26, w której niższość konsumenta (gorsza pozycja) jest pogłębiana poprzez bardzo specyficzny techniczny charakter prawny produktu ubezpieczeniowego, który konkretyzuje się w złożonej umowie, mało przystępnej dla profana 27. Stwierdza się nawet, że umowa ubezpieczenia jest archetypem umowy adhezyjnej 28. W konsekwencji prawo regulujące umowę ubezpieczenia jest nastawione na ochronę przystępującego do umowy adhezyjnej i strony mogą odejść od regulacji ustawowej tylko na korzyść ubezpieczającego, ale nie na korzyść ubezpieczyciela; z drugiej strony sądy mają tendencję do interpretowania umowy ubezpieczenia w sposób korzystny dla strony słabszej 29. Wyrażane są poglądy, że postanowienia umowy ubezpieczenia są podatne na uznanie ich za abuzywne za względu na sam przedmiot umowy ubezpieczenia. Odpowiednikiem sumy za- 21 Por. J. Calais Auloy, H. Temple, op.cit., s. 195, na ten temat także: Y. Picod, H. Davo, op.cit., s Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. 23 Por. X. Henry, op.cit., s. 224; H. Picod, H. Davo, op.cit., s Por. C. Larroumet, op.cit., s Por. A. Favre Rochex, G. Courtieu, op.cit., s. 14 i literatura tam powoływana; H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre, M. Asselain, Traité du contrat d assurance terrestre, Litec, Paris 2008, s Por. L. Villegas, Les clauses abusives dans le contrat d assurance, ed. Universite Aix Marseille, Presses Universitaires d Aix Marseille, 1998, s Por. Y. Lambert Faivre, L. Leveneur, op.cit., s Por. A. Favre Rochex, G. Courtieu, op.cit., s Por. H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre, M. Asselain, op.cit., s. 110 i literatura tam powoływana. 8

9 płaconej przez zawierającego umowę ubezpieczającego jest bowiem specyficzne świadczenie: ochrona ubezpieczeniowa ze strony ubezpieczyciela. Ponadto, w umowie ubezpieczenia znajdują się również postanowienia, które przewidują obowiązki obciążające ubezpieczonego, który chce skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej lub uzyskać zastrzeżone świadczenie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Pojęcie konsumenta, nieprofesjonalisty i przedsiębiorcy wyznaczające zakres podmiotowy regulacji klauzul abuzywnych Określając zakres zastosowania regulacji mającej na celu zwalczanie klauzul abuzywnych, art. L Code consomm. odwołuje się do pojęć konsumenta, przedsiębiorcy (profesjonalisty) oraz nieprofesjonalisty. Co ciekawe, żadne z tych pojęć nie ma w prawie francuskim swojej definicji legalnej. Dotyczy to w szczególności definicji konsumenta 31. Taka sytuacja powoduje wątpliwości, co do tego, kogo właściwie chronić powinny przepisy o klauzulach abuzywnych. Stąd znaczna rola sądów, a w szczególności Cour de cassation przy wyznaczaniu zakresu tych pojęć. Na gruncie klauzul abuzywnych dość powszechnie przyjmuje się ścisłą definicję konsumenta jako osoby fizycznej, która nabywa dobro lub usługę dla użytku osobistego lub rodzinnego. 32 Toczą się jednak spory, w szczególności o to, czy osoba fizyczna działająca częściowo w celu zawodowym może być konsumentem, jak również, czy przedsiębiorca działający w celu zawodowym, ale poza swoją specjalnością (np. adwokat kupujący produkty informatyczne do swojej kancelarii) może być traktowany jak konsument. We wcześniejszym okresie obowiązywania regulacji klauzul abuzywnych pojawiały się też wątpliwości co do możliwości uznania za konsumentów osób prawnych 33. Ostatecznie jednak przyjmuje się, że konsumentami mogą być tylko osoby fizyczne. Większość autorów opowiada się także przeciwko traktowaniu osób fizycznych będących profesjonalistami jak konsumentów nawet w wyjątkowych sytuacjach 34. Decydujące znaczenie dla rozgraniczenia pojęć konsumenta i profesjonalisty ma cel, dla jakiego nabywa on towar lub usługę ma być to cel niezawodowy 35. Przeciwko kwalifikowaniu profesjonalistów działających poza swoją specjalnością jako konsumentów podaje się następujące argumenty: po pierwsze nie jest wcale pewne, czy profesjonaliści będą w takim przypadku tak samo bezbronni wobec swoich kontrahentów jak konsumenci; po drugie szeroka koncepcja konsumenta zaciera granice stosowania prawa konsumenckiego, wreszcie, poszerzając pojęcie konsumenta, należałoby analogicznie uznać za profesjonalistów konsumentów działających w granicach swoich kompetencji (np. adwokata, który podpisuje umowę w celu niemającym związku z jego działalnością zawodową) Por. J. Kullmann, Clauses abusives et contrat d assurance, La Revue Générale du Droit des Assurances, 1996, s Por. F. Zoll, (w:) A. Machowska, K. Wojtyczek (red.), Prawo francuskie, t. II, Kraków 2005, s Por. J. Calais Auloy, H. Temple, op.cit., s. 8 oraz s. 213; N. Sauphanor, L influence du droit de la consommation sur le système juridique, Bibliothèque de droit prive, tome 326, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 2000, s Por. F. Steinmetz, Le droit de la consommation peut mieux faire, (w:) Liber amicorum Jean Calais Auloy. Etudes de droit de la consommation, Dalloz, Paris 2004, s ; R. Bout, M. Bruschi, S. Poillot Peruzzetto, M. Luby, G. Cas, M. Laparre, Lamy droit economique. Concurrence. Distribution. Consommation, Lamy S.A., 2002, s Por. Y. Reinhard, S. Thomasset Pierre, Droit commercial. Actes de commerce. Commerçants. Fonds de commerce. Concurrence. Consommation, Litec, Lexis Nexis 2008, s Por. J. Calais Auloy, H. Temple, op.cit., s. 9 i nast. 36 Ibidem, s Krytycznie wobec mieszania reguł mających na celu ochronę konsumentów z regułami, za pomocą których jedni profesjonaliści mieliby być chronieni przed innymi profesjonalistami także G. Paisant, Retour sur la notion de non professionnel, (w:) Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation. Mélanges en l honneur du Doyen Bernard Gross, Presses Universitaires de Nancy, 2009, s ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 9

10 Ścisłe rozumienie pojęcia konsumenta w przypadku umów ubezpieczenia Cour de cassation potwierdził w sprawie z dnia 18 marca 2004 r. 37 wskazując, że w przypadku umowy ubezpieczenia akcesoryjnej w stosunku do umowy pożyczki zawartej dla celów korzystania z przedsiębiorstwa, nie mamy do czynienia z konsumentem i art. L Code consomm. nie może być stosowany 38. Jednak ograniczenie ochrony przeciwko klauzulom abuzywnym w umowach ubezpieczenia jedynie do konsumentów było także krytykowane w literaturze. Ustawy ubezpieczeniowe począwszy od 1930 r., a obecnie Code des assurances, kładły nacisk na ochronę wszystkich podmiotów będących partnerami ubezpieczyciela 39. Nie wywołuje większych wątpliwości pojęcie przedsiębiorcy (professionel), którego definiuje się jako osobę fizyczną lub prawną, która działa w ramach stałej i zorganizowanej działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej lub świadczenia usług 40. Jako profesjonaliści w przypadku klauzul abuzywnych są także kwalifikowane podmioty prawa publicznego, o ile nawiązują ze swoimi klientami konsumentami relacje kontraktowe poddane prawu prywatnemu 41. Należy pamiętać, że prawo francuskie zna jeszcze pojęcie commerçant, czyli kupca 42, który zdefiniowany jest w art. L Code de commerce; pojęcia przedsiębiorcy (profesjonalisty) oraz kupca nie są tożsame 43. W sferze klauzul abuzywnych ustawodawca ignoruje jednak tradycyjną opozycję pomiędzy kupcami a pozostałymi przedsiębiorcami. Uznaje ich identyczność w stosunku do podmiotów, które się do nich zwracają w celu zawarcia umowy i wprowadza zbliżenie pomiędzy prawem cywilnym a handlowym 44. Pojęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniowego rozumiane jest w sposób szeroki. Obejmuje przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe (l entrprise d assurances) czyli ubezpieczycieli we właściwym znaczeniu tego słowa oraz pośredników ubezpieczeniowych (des intermédiaires). Ponadto, obok tych tradycyjnych ubezpieczycieli pojawiają się nowe kategorie operatorów ubezpieczeniowych: towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (les mutuelles) 45 i ich związki oraz tzw. kasy przezorności (les institutions de prévoyance) 46 i ich związki. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych różnią się od spółek ubezpieczeniowych przede wszystkim tym, że zrzeszeni są jednocześnie ubezpieczającymi. Członkowie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych ubezpieczają siebie nawzajem. Nie działają one w celu osiągnięcia zysku i nie dzielą zysku między swoich członków. Kasy przezorności mają za przedmiot swojej działalności: zawieranie z członkami umów, których wykonanie zależy od długości życia ludzkiego; zobowiązywanie się do wypłaty kapitału w razie małżeństwa, narodzin dziecka, a ponadto pokrywanie ryzyka uszkodzeń ciała związanych z wypadkami i z chorobą oraz pokrywanie ryzyka bezrobocia Cour de Cassation, 2 e civ., r., Contrats Concurrence Consommation, 2004, no Por. też: Y. Lambert Faivre, L. Leveneur, op.cit., s Por. J. Kullmann, op.cit., s Por. J. Calais Auloy, H. Temple, op.cit., s Por. Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 173; J. Calais Auloy, H. Temple, op.cit., s Por. A. Kozłowska Szczerba, (w:) A. Machowska, K. Wojtyczek (red.), Prawo francuskie, t. I, Kraków 2004, s. 255 i nast. 43 Por. Y. Reinhard, S. Thomasset Pierre, op.cit., s Por. N. Sauphanor, L influence, s. 60, powołująca: J. P. Marty, La distinction du droit civil et du droit commercial dans la législation contemporaine, Revue trimestrielle de droit commercial, 1981, s Regulowane przez Code des assurances oraz regulowane przez Code de la mutualité. 46 Regulowane przez Code de la securité sociale. 47 Por. H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre, M. Asselain, op.cit., s. 7 13; J. Bigot, op.cit., s

11 Największe wątpliwości wywoływało od czasu przyjęcia ustawy z 1978 r. pojęcie nieprofesjonalisty. Pozostało ono w Code de la consommation po wprowadzeniu zmian spowodowanych dyrektywą europejską z dnia 5 kwietnia 1993 r. Zdania co do tego, czy konsument i nieprofesjonalista są synonimami, czy też powinny być rozumiane w inny sposób, były początkowo podzielone 48. Po swoim powołaniu w 1978 r. Komisja Klauzul Abuzywnych (dalej jako: Komisja) zaproponowała trzy możliwe interpretacje pojęcia nieprofesjonalisty 49 : po pierwsze nieprofesjonalistą może być ten, kogo zawód jest inny niż wykonywany przez jego kontrahenta, po drugie ten, kto zawiera umowę dla innych potrzeb niż zawodowe i po trzecie ten, kto oferuje w sposób okazyjny produkty lub usługi. Od czasu wprowadzenia dyrektywy z kwietnia 1993 r. 50 i nowego brzmienia art. L Code consomm., w którym pojawiło się sformułowanie zawierające łącznik alternatywy pomiędzy pojęciami nieprofesjonalisty i konsumenta ( na niekorzyść nieprofesjonalisty lub konsumenta ) zaczęto przyjmować, że są to pojęcia odrębne. Zgodnie z rozumowaniem przedstawianym wówczas przez ustawodawcę francuskiego, konsument jest osobą, która zawiera umowę w celu prywatnym lub domowym (domestique), natomiast nieprofesjonalistą jest przedsiębiorca, który działa poza zakresem swoich kompetencji. Odpowiadało to woli zapewnienia także przedsiębiorcom ochrony przeciwko klauzulom abuzywnym 51. Obowiązującą nadal wykładnię tego pojęcia zawiera orzeczenie Cour de cassation z dnia 24 kwietnia 1995 r., w którym uznał ona za kryterium stosowania Code de la consommation brak bezpośredniego związku (rapport direct) z wykonywaniem działalności zawodowej 52. Orzeczeniu temu zarzuca się, że z uwagi na brak zdefiniowania przez Cour de cassation pojęcia bezpośredniego związku nadal utrzymuje się niepewność prawa, jeśli chodzi o stosowanie przepisów kodeksu konsumenckiego o klauzulach abuzywnych 53. Orzecznictwo uznało przy tym później, że ów bezpośredni związek istnieje zawsze, gdy umowa zawierana jest w ramach stałych relacji zawodowych ( relations professionnelles habituelles ) 54. Orzecznictwo sądów francuskich potwierdza, że sędziowie nie mogą wykluczyć klauzuli, którą uważają za abuzywną bez stwierdzenia, czy umowa, w której została ona uwzględniona, pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością zawodową strony, dla której jest ona niekorzystna 55. W związku z tym, jeśli jakieś dobro używane jest okazjonalnie dla potrzeb zawodowych i nie zosta- 48 Por. G. Paisant, op.cit., s oraz literatura tam powoływana. 49 Por. Rapport d activité pour 1978, Bulletin officiel du Service des prix, , s. 172, za: G. Paisant, op.cit., s Dyrektywa Rady 93/13 EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Dz. Urz. WE z dnia 21 kwietnia 1993 r., nr L 95/ Por. G. Paisant, op.cit., s Cour de cassation, 1 re civ., r., Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Civ. I. (dalej jako: Bull. Civ. I.) no 54: D ; na ten temat także: G. Raymond, op.cit., s. 206; Zgodnie z tą wykładnią Code de la consommation nie znajduje zastosowania do umowy ubezpieczenia podpisanej przez wynajmującego łodzie na potrzeby jego działalności w zakresie najmu, Cour de cassation, 1 re civ., r., Revue générale du droit des assurances (dalej jako: RGDA) 1999, s Por. G. Paisant, op.cit., s Cour de cassation, 2 e civ., r., dostępne na stronie Komisji Klauzul Abuzywnych: klauzula zawarta była w umowie ubezpieczenia, akcesoryjnej do umowy pożyczki zawartej na potrzeby zawodowe. 55 Por. C. Larroumet, op.cit., s. 434; Cour de cassation, 1 re civ., r., D , Jurisclasseur Périodique (dalej jako : J.C.P.) 2002.II.10123, Contrats, concurrence, consommation 2002, n o 115; Cour de cassation, 1 re civ., r., Revue de jurisprudence de droit des affaires (dalej jako: R.J.D.A.) 2002 n o 1088, D , J.C.P II ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 11

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 15(2/2013) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Dr Stanisław Rogowski (redaktor naczelny), dr Dariusz Fuchs (zastępca redaktora naczelnego,

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych 35 * Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Społeczeństwo i konsumeryzm III. Poszkodowany a konsument

Bardziej szczegółowo

Edyta Rutkowska-Tomaszewska *

Edyta Rutkowska-Tomaszewska * 65 * Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM

ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (63) 2013 Maciej SAMSON 1 ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM Streszczenie W niniejszym artykule zaprezentowano historię

Bardziej szczegółowo

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość Izabela Adrych-Brzezińska Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZPRAWY NAUKOWE

Spis treści ROZPRAWY NAUKOWE Spis treści ROZPRAWY NAUKOWE Nieadekwatność prawa zamówień publicznych do grupowych ubezpieczeń na życie potrzeba nowych uregulowań prawnych Eugeniusz Kowalewski, Monika Wałachowska 3 Ochrona konsumenta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 3/2013 Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki REDAKTOR: MAGDALENA SZCZEPAŃSKA Czasopismo wydawane

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI 1 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane

Bardziej szczegółowo

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1 Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Strona 1 S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Ustawa o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym 2011 Piotr Cybula Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Strona 1 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Strona 1 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Strona 1 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Ustawa o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Helga Oberloskamp, Jerzy Oniszczuk,

Bardziej szczegółowo

W sprawie charakteru prawnego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych

W sprawie charakteru prawnego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych W sprawie charakteru prawnego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych DEBIUT Jarosław Preis W sprawie charakteru prawnego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Z początkiem 2012 r. zostało wprowadzone,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Nr 181. Ekspertyza. Bogusława Gnela. Kwiecień 1999 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 181. Ekspertyza. Bogusława Gnela. Kwiecień 1999 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ EKSPERTYZA WYKONANA NA ZLECENIE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Opinia o projekcie ustawy o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo