TRIGGER prawdziwa historia NAZWA. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności. OPRACOWANIE OPRACOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRIGGER prawdziwa historia NAZWA. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności. OPRACOWANIE OPRACOWANIE"

Transkrypt

1 TRIGGER Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU prawdziwa historia Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności NAZWA NAZWA FIRMY, FIRMY, Autor: DLA DLA Urszula KTÓREJ KTÓREJ Stoińska SPORZĄDZONO SPORZĄDZONO OPRACOWANIE OPRACOWANIE Ciągle nieznane historie o niepamięci w zakresie okresu ochrony. W pogodni za składką, czy jesteśmy informowani o tym jakie znaczenie ma dla nas trigger i jakie są konsekwencje jego zmiany? Jaki trigger jest dla nas i jak rozpoznać, który jest stosowany?

2 Pojęcie trigger jest stosowane w terminologii techniczno-ubezpieczeniowej w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). W tym kontekście triggery oznaczają tzw. zapadki czasowe definiujące czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej na tle umów ubezpieczeń OC. Ściślej, odpowiadają one na pytanie: kiedy w ramach tego ubezpieczenia istnieje ochrona ubezpieczeniowa z punktu widzenia "realizacji" określonych stadiów wypadku ubezpieczeniowego. Wypadek ten na tle ubezpieczenia OC jest bowiem stadialny, złoŝony i "rozciągliwy" w czasie. Podstawowymi ogniwami tak pojętego wypadku ubezpieczeniowego są: a) nastąpienie zdarzenia (faktu) będącego przyczyną szkody u osoby poszkodowanej (np. wyprodukowanie bądź wprowadzenie do obrotu "wadliwego", czyli szkodliwego leku, wadliwe wykonanie przez wykonawcę budowli itp.). Najlepszym przykładem - na tle ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu - jest tu nastąpienie czy raczej spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez ubezpieczonego sprawcę. Jeśli warunki ubezpieczenia OC uzaleŝniają istnienie ochrony ubezpieczeniowej od warunku, aby w czasie obowiązywania umowy (czyli w okresie materialnym ubezpieczenia) nastąpiło tak właśnie pojęte zdarzenie, będące przyczyną szkody albo z którego szkoda wynikła - to mamy do czynienia z konstrukcją wypadku zwaną act committed lub inaczej causation principle; b) druga moŝliwa formuła wypadku jako warunku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC wymaga, aby w okresie ubezpieczenia wystąpiła (powstała) szkoda. Konstrukcja ta bywa określana jako loss occurrence principle lub w skrócie loss occur; Posługując się podanymi uprzednio przykładami wadliwego leku bądź wadliwie wykonanej budowli, powiemy, Ŝe warunkiem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawartej przez sprawcę umowy ubezpieczenia OC jest to, aby w czasie obowiązywania umownego okresu ochrony nastąpiło np. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia u pacjenta wskutek zaŝycia wadliwego leku. W dru- Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 2

3 gim przykładzie momentem takim będzie zawalenie się wadliwie wykonanego budynku. c) trzecia konstrukcja wypadku, zwana loss manifestation principle (lub loss discovery), wymaga, aby w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpiło ujawnienie (odkrycie) szkody. Konstrukcja ta uwzględnia zwłaszcza takie sytuacje, w których pomiędzy samym powstaniem szkody (np. uszkodzeniem organu wewnętrznego u pacjenta, któremu zaaplikowano wadliwy lek) a momentem jej ujawnienia przez poszkodowanego (odkrycia lub zauwaŝenia) moŝe zachodzić pewien - często stosunkowo długi - odstęp czasowy. Pacjent w omawianym przykładzie moŝe odkryć swoje dolegliwości, czyli swoją szkodę na osobie, dopiero w jakiś czas po zaaplikowaniu wadliwego leku czy wadliwie przeprowadzonej operacji; d) wreszcie czwarta konstrukcja trigger warunkuje istnienie ochrony z tytułu zawartego przez sprawcę ubezpieczenia OC od tego, aby w okresie ubezpieczenia nastąpiło zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego (tzw. claimu) do ubezpieczyciela. Koncepcja ta bywa określana jako claims made principe. Klasycznie umowa ubezpieczenia OC obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Przepis art k.c. przyjmuje konstrukcję act committed jako zasadę do stosowana przy ocenie umowy ubezpieczenia OC, w braku odmiennej woli stron. Zgodnie z treścią omawianego przepisu umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Artykuł 822 k.c. 3 wprowadza jednak moŝliwość wyboru przez strony umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC odpowiedniego triggera. Zgodnie z jego treścią strony mogą postanowić, Ŝe umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Wolność ta zostaje w znacznym stopniu ograniczona w ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z treścią uchwalonego art. 9a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol- Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 3

4 skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Treść artykułu wyraźnie nawiązuje do act committed jako koncepcji wprowadzającej najdłuŝszy w czasie zakres ochrony ubezpieczeniowej i jednocześnie najkorzystniejszej dla potencjalnych poszkodowanych. W tym ujęciu zakład ubezpieczeń odpowiada od chwili zaistnienia zdarzenia, które jest źródłem szkody aŝ do upływu terminu przedawnienia. Trigger w postaci act committed nie powinien być jednak wybierany przez podmioty, których działalność moŝe prowadzić do powstania szkody, na którą moŝe składać się szereg róŝnych, rozłoŝonych w czasie przyczyn. MoŜna przywołać tu przykład produkcji leków, gdzie rezultat (efekt) działalności ubezpieczającego musi zostać najpierw wytworzony (wadliwy lek), następnie wprowadzony na rynek, nabyty przez poszkodowanego i zastosowany (przyjęcie leku) przez ten podmiot. Wszystkie te elementy muszą się zrealizować, a pomiędzy wytworzeniem leku a jego przyjęciem moŝe upłynąć długi okres. W umowach ubezpieczenia często zaznaczane jest przez ubezpieczycieli, Ŝe wypadek ubezpieczeniowy (zdarzenie) musi nastąpić w okresie ubezpieczenia, aby był objęty ochroną. W praktyce jednak klauzule umowne odnoszą się do róŝnych okresów (triggerów). Często zdarza się, Ŝe w ramach tej samej umowy ubezpieczeniowej zmieszane są róŝne triggery. Ubezpieczyciele definiują wypadek ubezpieczeniowy lub zdarzenie ubezpieczeniowe objęte przez nich ochroną jako przyczynę szkody lub jako zdarzenie powodujące szkodę, powstanie szkody, ujawnienie lub zgłoszenie roszczenia. Jeśli wszystkie te elementy wystąpią w czasie obowiązywania jednej umowy ubezpieczenia OC, wtedy nie pojawiają się większe wątpliwości interpretacyjne. Jednak jeśli którekolwiek z tych zdarzeń zrealizuje się po wygaśnięciu stosunku ubezpieczenia, wówczas mogą wyłonić się problemy. W przypadku, gdy umowa będzie kontynuowana u tego samego ubezpieczyciela to powstanie kwestia ustalenia, która z umów stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. W sytuacji, gdy ubezpieczający zmienił dotychczasowego ubezpieczyciela w czasie realizowania się poszczególnych etapów ryzyka, moŝe dojść do nieja- Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 4

5 sności. Wyłoni się bowiem tu kwestia rozdzielenia zakresów odpowiedzialności dwóch lub więcej zakładów ubezpieczeń. Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest, aby zmieniając ubezpieczycieli, nie zmieniać pochopnie triggerów. Takie nieprzemyślane zmiany, pomimo sukcesywnego zawierania umów OC, mogą doprowadzić do powstania luki czasowej w ochronie ubezpieczeniowej, a w konsekwencji utraty moŝliwości zaspokojenia roszczeń z polisy OC. Ubezpieczyciel będzie odpowiadał w razie wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego sprawcę, ale w granicach określonych w umowie ubezpieczenia OC. Zakres udzielonej przez ten podmiot ochrony wyznaczają nie tylko przedmiotowe, podmiotowe czy kwotowe granice, ale takŝe wskazane w umowie i związane pośrednio z pojęciem wypadku ramy czasowe. W razie przekroczenia zakresu obowiązującego triggera ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. Odpowiedzialność konkretnego ubezpieczyciela zaleŝy zatem wyłącznie od treści zawartej z nim umowy, a dokładniej od brzmienia klauzuli przewidującej zakres odpowiedzialności takiego ubezpieczyciela. Kwestia zapadki czasowej w umowach odpowiedzialności cywilnej (trigger) dotyczy odpowiedzi na pytanie, który zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za powstałą szkodę, jeśli ujawni się ona dopiero po kilku latach od wystąpienia zdarzenia ją wywołującego. W przypadku konstruowania ochrony odnowieniowej bardzo waŝna jest zatem analiza treści aktualnych i wcześniejszych umów ubezpieczenia pod względem triggera. Pozwoli to zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 5

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O)

I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O) I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O) Sebastian Sikorski Spis treści. Wprowadzenie... Geneza ubezpieczenia D&O... D&O w Polsce....

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej

Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Analizę kwestii związanych z ubezpieczeniami w branży transportowej koniecznie trzeba zacząć od omówienia ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210).

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210). Zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na tle przepisów intertemporalnych Dualizm

Bardziej szczegółowo

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą W aktualnym stanie prawnym zasady i ramy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu Drukuj 1) Dualizm systemów prawnych Z dniem 11 lutego

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07 Druk nr 1680 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Bernadetta Fuchs * przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot

Bernadetta Fuchs * przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Bernadetta Fuchs * Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 15(2/2013) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Dr Stanisław Rogowski (redaktor naczelny), dr Dariusz Fuchs (zastępca redaktora naczelnego,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce

Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce A R T Y K U Ł Y I R O Z P R A W Y Małgorzata Serwach Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce Obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. regulacje określające zasady oraz tryb ustalania odszkodowania

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999. BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999 luty 2011 NR 117 Cena: 26,25 zł w tym 5% VAT 1 Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki Daniel Więcławski - FST-Management Sp. z o.o. REKOMPENSATA

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2011 r.

Ustawa z dnia... 2011 r. Projekt Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt?

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? Piotr Budzianowski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? W niniejszym opracowaniu postaram się w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A., TUiR Warta SA i AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2015

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

(Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową

(Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową (Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową 1 1. Aktualne stosunki społeczne w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Aktualnie w Polsce istnieje

Bardziej szczegółowo