Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy"

Transkrypt

1 Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Podano definicje liczby stopniodni grzania. Omówiono zależności zachodzące między wartościami obliczonymi według różnych definicji. Podano średnie miesięczne temperatury powietrza oraz średnie temperatury powietrza w sezonie grzewczym w Częstochowie (50 49'01 N; '00 E, 295 m npm). Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej od 12 C, 13 C, 14 C, 15 C, 16 C, 17 C, 18 C, 20 C oraz dla temperatury bazowej 18 C i granicznej 15 C wg Eurostat-u dla Częstochowy. Podano prostą regresji miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(18 C; 15 C) względem miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(18 C) dla Warszawy w latach Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w Częstochowie w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/2011 r. w przypadku budynków o różnej temperaturze bazowej w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. Stopniodni grzania Dla każdego dnia z wartości temperatury zewnętrznej powietrza t i mierzonej co godzinę i temperatury bazowej t b oblicza się liczbę stopniogodzin grzania Sd(t b ) równą t b -t i, dla i=1, 2,..., 24. Liczbę stopniogodzin grzania t b -t i sumuje się gdy t b -t i >0 oraz przyjmuje t b -t i =0, gdy t b -t i «0. Dla każdego dnia suma stopniogodzin grzania podzielona przez 24 h daje dzienną liczbę stopniodni grzania. Tę najbardziej precyzyjną matematycznie dzienną liczbę stopniodni grzania oblicza się z wzoru (1): W przypadku gdy t i <t b, dla wszystkich i=1, 2,..., 24, to tę samą dzienną liczbę stopniodni grzania otrzymamy, gdy od temperatury bazowej t b odejmiemy średnią dzienną temperaturę powietrza. Dzienną liczbę stopniodni grzania sumuje się w wybranych okresach czasu, np. miesiąca, kwartału, sezonu grzewczego lub roku. Większa liczba stopniodni grzania odpowiada chłodniejszemu przebiegowi pogody, a mniejsza liczba cieplejszemu przebiegowi pogody. Metoda średniej dziennej temperatury powietrza Tę metodę stosuje się, np. w USA [1], Kanadzie i Niemczech [2], gdzie liczbę stopniodni grzania oblicza się ze średniej dziennej temperatury powietrza zewnętrznego. Obliczenia są łatwiejsze. Metoda zakłada, że ogrzewanie jest wyłączone w dniach kiedy średnia dzienna temperatura powietrza jest większa od temperatury bazowej (2):

2 Według (2) dniami grzewczymi są dni o t śr (i)<t b. Różnice między liczbą stopniodni grzania obliczoną z (2) a metodą obliczeń z temperatury mierzonej co godzinę omówiono w [1]. Są one małe. W metodzie przyjętej przez Eurostat stopniodni grzania Sd(t b ) dla temperatury bazowej tb =18 C i temperatury granicznej tgr=15oc (tabela 1) oblicza się ze wzoru (3): Według (2) dniami grzewczymi są dni o t śr (i)<t gr =15 C. W polskiej normie PN-B [4] definiuje się do celów obliczeniowych roczną liczbę stopniodni grzania wg wzoru (4): gdzie: t wo - obliczeniowa temperatura wewnętrzna (20 C dla pokoi, przedpokoi, kuchni z kuchenką gazową lub elektryczną), t e (i) - średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego, Ld(i) - liczba dni grzewczych. W sumowaniu (4) pomija się miesiące, w których nie ogrzewa się budynków (czerwiec, lipiec, sierpień). Gdyby do obliczania wg (4) liczby stopniodni grzania Sd(t wo ) nie przyjmowano wartości stałych liczby dni grzewczych dla analizowanego miasta z norm [5], [6], to definicja (3) zgodna byłaby z (2) dla Sd(20 C) dla temperatury bazowej t b =20 C [7]. Dla wszystkich miesięcy sezonu grzewczego, dla których założona liczba dni grzewczych w (4) jest zgodna z rzeczywistą liczbą dni grzewczych (o t śr <20 C) wartości Sd(20 C) obliczone z (4) będą zgodne z obliczonymi z definicji (2) dla t b =20 C. Średnie miesięczne temperatury powietrza dla Częstochowy Ze średnich dziennych temperatur powietrza [8] obliczono średnią miesięczną temperaturę powietrza (rys. 1) oraz średnią temperaturę powietrza w sezonie grzewczym (od 1 września do 31

3 maja następnego roku) dla Częstochowy (50 49'01 N; '00 E, 295 m npm). Średnia temperatura powietrza zewnętrznego wynosiła: 8,11 C w sezonie 2006/2007 r., 5,77 C w sezonie 2007/2008 r., 6,05 C w sezonie 2008/2009 r., 4,84 C w sezonie 2009/2010 r. i 4,94 C w sezonie 2010/2011 r. Najzimniejszym sezonem grzewczym był sezon 2009/2010 r. a sezon 2006/2007 r. ze średnią temperaturą 8,11 C był w Częstochowie tak jak i w innych miasta Polski najcieplejszym sezonem w latach (rys. 2). W okresie od sezonu 1999/2000 r. do 2010/2011 r. najcieplejszym sezonem grzewczym w Warszawie był sezon 2006/2007 r. o średniej temperaturze w sezonie grzewczym 8,01 C. następnym był sezon 1999/2000 r. o t śr =6,48 C, 2007/2008 r. o t śr =6,16 C, 2000/2001 r. o t śr =6,12 C. Najzimniejszym sezonem był w Warszawie sezon 2002/2003 r. o t śr =3,97 C, 2010/2011 r. o t śr =4,81 o C i sezon grzewczy 2009/2010 r. o t śr =4,82 C (rys. 2). Rys. 1. Średnie miesięczne i średnie w sezonie grzewczym temperatury powietrza zewnętrznego w Częstochowie (50 49'01 N; '00 E, 295 m npm) dla sezonów grzewczych od najcieplejszego 2006/2007 r. do 2010/2011 r.

4 Rys. 2. Średnie temperatury powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym dla wybranych miast. Stopniodni grzania obliczone z definicji dla Częstochowy Obliczono miesięczne liczby stopniodni grzania Sd(tb) dla temperatur bazowych tb: 12 C, 13 C, 14 C, 15 C, 16 C, 17 C, 18 C, 20 C wg wzoru (2) oraz Sd(18 C; 15 C) wg wzoru Eurostat-u (3). Ich wartości podano w tabelach 1-5 wraz z liczbą stopniodni grzania w sezonie grzewczym i liczbą dni grzewczych. Tabela 1. Miesięczna liczba stopniodni grzania dla temperatury bazowej tb (i temperatury granicznej tgr=15 C wg Eurostat-u), liczba stopniodni grzania w sezonie grzewczym 2006/2007 r. obliczona z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza wg Ogimet [8] oraz liczba dni grzewczych Ld. Tabela 2. Miesięczna liczba stopniodni grzania dla temperatury bazowej tb (i temperatury granicznej tgr=15 C wg Eurostat-u), liczba stopniodni grzania w sezonie grzewczym 2007/2008 r. obliczona z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza wg Ogimet [8] oraz liczba dni grzewczych Ld. Tabela 3. Miesięczna liczba stopniodni grzania dla temperatury bazowej tb (i temperatury granicznej tgr=15 C wg Eurostat-u), liczba stopniodni grzania w sezonie grzewczym 2008/2009 r. obliczona z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza wg Ogimet [8] oraz liczba dni grzewczych Ld.

5 Tabela 4. Miesięczna liczba stopniodni grzania dla temperatury bazowej tb (i temperatury granicznej tgr=15 C wg Eurostat-u), liczba stopniodni grzania w sezonie grzewczym 2009/2010 r. obliczona z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza wg Ogimet [8] oraz liczba dni grzewczych Ld. Tabela 5. Miesięczna liczba stopniodni grzania dla temperatury bazowej tb (i temperatury granicznej tgr=15 C wg Eurostat-u), liczba stopniodni grzania w sezonie grzewczym 2010/2011 r. obliczona z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza wg Ogimet [8] oraz liczba dni grzewczych Ld.

6 Rys. 3. Liczba stopniodni grzania w sezonie grzewczym dla Częstochowy (50 49'01 N; '00 E, 295 m npm) dla sezonów grzewczych od najcieplejszego 2006/2007 r. do 2010/2011 r. Z pośród analizowanych metod obliczania liczby stopniodni grzania (rys. 3) wartości Sd(18 C) dla temperatury bazowej 18 C oraz Sd(18 C; 15 C) dla temperatury bazowej 18 C i temperatury granicznej 15 C wg Eurostat-u w całym sezonie grzewczym praktycznie się nie różnią. Powstaje więc pytanie po co Eurostat wprowadził taką udziwnioną metodę. Miesięczne wartości Sd(18 C) można obliczyć ze wzoru Hitchin'a [3] ze średnich miesięcznych temperatur powietrza zewnętrznego a wartości Sd(18 C; 15 C) trzeba liczyć z definicji ze średnich dziennych temperatur, co jest bardzo pracochłonne. Jeżeli wszystkie dni sezonu grzewczego mają t śr <t gr =15 C, to Sd(18 C)=Sd(18 C; 15 C). Różnice między wartościami Sd(18 C) a Sd(18 C; 15 C) są tym większe im więcej jest dni o średniej temperaturze dziennej powietrza zewnętrznego między 15 C i 18 C. Takie dni występują w Polsce w najcieplejszych miesiącach sezonu grzewczego. Np. w ostatnim sezonie grzewczym 2010/2011 r. wystąpiły takie 4 dni we wrześniu 2010 r., 4 dni w kwietniu 2011 r. i 5 dni w 2011 r. (razem 13 dni), dla którego Sd(18 C)=3568,1 Cdni a Sd(18 C; 15 C)=3542,4 Cdni. W najcieplejszym sezonie grzewczym 2006/2007 r. liczba dni o średniej temperaturze dziennej powietrza zewnętrznego między 15 C i 18 C wynosiła: 16 dni we wrześniu 2006 r., 4 dni w październiku 2006 r., 2 dni w kwietniu 2007 r., 2 dni w maju 2007 r. razem 24 dni. W pozostałych miesiącach miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(18 C) równa się Sd(18 C; 15 C) (rys. 4 i 5). Liczba stopniodni grzania dla sezonu 2006/2007 r. wynosiła Sd(18 C)=2729,9 Cdni a Sd(18 C; 15 C)=2696,8 Cdni. W najzimniejszym sezonie grzewczym 2009/2010 r. liczba dni o średniej temperaturze dziennej powietrza zewnętrznego między 15 C i 18 C wynosiła: 11 dni we wrześniu 2009 r. i 4 dni w maju 2010 r. razem 15 dni. Liczba stopniodni grzania dla sezonu 2009/2010 r. wynosiła Sd(18 C)=3595,7 Cdni a Sd(18 C; 15 C)=3570 Cdni.

7 Rys. 4. Miesięczne liczby stopniodni grzania Sd(12 C), Sd(15 C), Sd(18 C), Sd(18 C; 15 C), Sd(20 C) w najcieplejszym sezonie grzewczym dla Częstochowy. Rys. 5. Różnica miesięcznych stopniodni grzania na 1 dzień kalendarzowy (Sd(18 C; 15 C)-Sd(18 C))/L w najcieplejszym sezonie grzewczym dla Częstochowy; gdzie L - liczba dni kalendarzowych w miesiącu. Na rys. 6 podano prostą regresji miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(18 C; 15 C) względem miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(18 C) dla Warszawy w latach Największe

8 odchylenia od prostej regresji występują dla najmniejszych wartości stopniodni grzania, a więc dla najcieplejszych miesięcy sezonu grzewczego. Można więc wnioskować, że w najcieplejszym sezonie będzie takich dni więcej. Liczba stopniodni grzania Sd(18 C; 15 C) w większym stopniu będzie różniła się od Sd(18 C) dla południowych krajów Unii Europejskiej. Rys. 6. Prosta regresji miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(18 C; 15 C) względem miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(18 C) dla Warszawy w latach Liczbę stopniodni grzania Sd(18 C; 15 C) nie można obliczyć według metodologii Eurostat-u ze średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego, trzeba posiadać średnie dzienne temperatury powietrza, które nie zawsze są dostępne. Liczbę stopniodni grzania Sd(18 C) można obliczyć ze średniej miesięcznej temperatury powietrza w uproszczony sposób ze wzoru Hitchin'a co w wielu przypadkach upraszcza obliczenia i jest wystarczająco dokładne. Obliczanie stopniodni grzania z wzoru Hitchin'a Nie zawsze dane są średnie dobowe temperatury powietrza, aby można obliczyć liczbę stopniodni grzania z definicji. Najczęściej dostępne są średnie miesięczne temperatury powietrza. Ze średniej miesięcznej temperatury można obliczyć miesięczną liczbę Sd(t b ) dla wybranej temperatury bazowej t b z mniejszym nakładem pracy wg wzoru Hitchin'a [3] (5): gdzie: t b - założona temperatura bazowa; t śr - średnia miesięczna temperatura;

9 k - stała; L - liczba dni w miesiącu. Aby poprawnie obliczyć miesięczną liczbę stopniodni grzania z wzoru Hitchin'a należy z meteorologicznych danych historycznych oszacować najlepszą wartość stałej k, która najdokładniej szacuje stopniodni grzania Sd(t b ). W Wielkiej Brytanii przyjmuje się wartość stałej k we wzorze Hitchin'a od 0,66 dla Heathrow i Birmingham, 0,7 dla Manchester, 0,74 dla Glasgow, 0,78 dla Cardiff i średnio 0,71 dla całego terytorium. Wyznaczanie wartości stałej k omówiono w [9] dla Gdańska, w [10] dla Łodzi, w [11, 12] dla Lwowa (tabela 6). Hel o mniejszej zmienności dziennych temperatur powietrza spowodowanej stabilizującym oddziaływaniem morza ma stałąk o większej wartości. Tabela 6. Średnia wartość stałej k we wzorze Hitchin'a w wieloleciu r. lub r. dla wybranych miast. Ze średnich dziennych temperatur powietrza zewnętrznego dla Częstochowy wyznaczono wartość stałej k dla każdego miesiąca w sezonie grzewczym 2009/2010 r. (tabela 7). Dla tych wartości stałej k obliczono z wzoru Hitchin'a wartości miesięcznej liczby stopniodni grzania dla temperatury bazowej od 12 C do 20 C, które po sumowaniu dały wartość Sd(tb) w sezonie grzewczym. Te wartości można porównać z wartościami obliczonymi z definicji (tabela 4). Względny błąd procentowy wynosi: 0,18% dla Sd(12 C), 0,14% dla Sd(13 C), 0,25% dla Sd(14 C), 0,27% dla Sd(15 C), 0,17% dla Sd(16 C), 0,16% dla Sd(17 C), 0,15% dla Sd(18 C) i 0,08% dla Sd(20 C). Błędy oszacowania miesięcznych liczb stopniodni grzania są większe dla ciepłych miesięcy sezonu grzewczego i zostały szczegółowo omówione w [9]-[12]. Tabela 7. Średnia miesięczna temperatura powietrza (t śr. ), wartość estymatora odchylenia standardowego średniej temperatury dziennej [8] (s), stała k we wzorze Hitchin'a i miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(t b ) dla temperatury bazowej od 12 C do 20 C obliczona z wzoru Hitchin'a [3] ze średnich miesięcznych temperatur powietrza dla Częstochowy w sezonie grzewczym 2009/2010 r.

10 Wartość średnia stałej k w sezonie grzewczy 2009/2010 r. wynosiła po zaokrągleniu 0,663. Dla tej wartości stałej k obliczono z wzoru Hitchin'a wartości miesięcznej liczby stopniodni grzania oraz skumulowanej Sd(t b ) w następnym sezonie grzewczym 2010/2011 r. dla temperatury bazowej od 12 C do 20 C (tabela 8). Względny błąd procentowy oszacowania skumulowanej w sezonie grzewczym Sd(t b ) (tabela 9) wynosi: 0,23% dla Sd(12 C), 0,23% dla Sd(13 C), 0,18% dla Sd(14 C), 0,13% dla Sd(15 C), 0,10% dla Sd(16 C), 0,08% dla Sd(17 C), 0,11% dla Sd(18 C) i 0,11% dla Sd(20 C). Widać wartości liczby Sd(tb) dla sezonu grzewczego można dokładnie obliczyć z wartości stałej k poprzedniego sezonu grzewczego. Tabela 8. Średnia miesięczna temperatura powietrza (t śr.), wartość estymatora odchylenia standardowego średniej temperatury dziennej [8] (s), stała we wzorze Hitchin'a (k=0,663) i miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(t b ) dla temperatury bazowej od 12 C do 20 C obliczona z wzoru Hitchin'a [3] ze średnich miesięcznych temperatur powietrza dla Częstochowy w sezonie grzewczym 2010/2011 r. Tabela 9. Względny błąd procentowy oszacowania miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(t b ) i skumulowanej Sd(t b ) w sezonie grzewczym 2010/2011 r. ze wzoru Hitchin'a dla stałej. Największe błędy oszacowania miesięcznej liczby Sd(t b ) występują dla ciepłych miesięcy sezonu grzewczego, to jest dla września i maja. Im większa wartość temperatury bazowej, tym dokładność oszacowania wzorem Hitchin'a miesięcznej liczby stopniodni grzania rośnie. Dla temperatury bazowej 20 C waha się od -1,44% w maju 2011 r. do 0,22% w kwietniu 2011 r. i 0,55% we wrześniu 2010 r. Dla pozostałych miesięcy sezonu grzewczego miesięczna liczba Sd(20 C) obliczona z wzoru Hitchin'a dla stałej k=0,663 równa jest wartości obliczonej z wzoru definicyjnego. Obliczanie stopniodni grzania Sd(20 C) wg PN-B-02025:1999 [4]

11 Zgodnie z PN [4] Częstochowa jest w III strefie klimatycznej. Dla tej strefy zakłada się w normie liczbę dni grzewczych: 5 dni we wrześniu i maju, 28 w lutym a w pozostałych miesiącach równą liczbie dni kalendarzowych w miesiącu. Sezonie grzewczym założono 222 dni grzewczych. Ze średnich miesięcznych temperatur powietrza (tabela 10) i wzoru (4) obliczono liczbę stopniodni grzania Sd(20 C) (tabela 11). Liczbę stopniodni grzania Sd(20 C) podobnie obliczoną dla sezonów grzewczych od 1963/1964 r. do 2009/2010 r. ale dla innej stacji meteorologicznej w Częstochowie podano w [13]. Następnie dla tych samych średnich miesięcznych temperatur powietrza (tabela 10) obliczono Sd(20 C) z wzoru Hitchin'a dla wartości stałej k równej: 0,775 (średnia dla Częstochowy z 9 miesięcy sezonów grzewczych 2006/ /2011 r) (tabela 12), 0,834 (średnia dla 11 miast Polski z 9 miesięcy z wielolecia r.) (tabela 13), 0,76 (średnia dla 26 miast Polski z 9 miesięcy sezonu grzewczego w 2010 r.) (tabela 14) i 0,873 (średnia dla Gdańska z 9 miesięcy sezonu grzewczego w wieloleciu r.) (tabela 15). Tabela 10. Średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego w Częstochowie. Tabela 11. Miesięczna i skumulowana w sezonie grzewczym liczba stopniodni grzania Sd(20 C) obliczona wg PN-B-02025:1999 [4] dla Częstochowy. Tabela 12. Miesięczna liczba stopniodni grzania i skumulowana w sezonie grzewczym Sd(20 C) obliczona z wzoru Hitchin'a dla stałej k=0,775 dla Częstochowy (k=0,775 średnia dla Częstochowy z 9 miesięcy sezonów grzewczych 2006/ /2011 r.). Tabela 13. Miesięczna liczba stopniodni grzania i skumulowana w sezonie grzewczym Sd(20 C)

12 obliczona z wzoru Hitchin'a dla stałej k=0,834 dla Częstochowy (k=0,834 średnia dla 11 miast Polski z 9 miesięcy z wielolecia r.). Tabela 14. Miesięczna liczba stopniodni grzania i skumulowana w sezonie grzewczym Sd(20 C) obliczona z wzoru Hitchin'a dla stałej k=0,76 dla Częstochowy (k=0,76 średnia dla 26 miast Polski z 9 miesięcy sezonu grzewczego w 2010 r.). Tabela 15. Miesięczna liczba stopniodni grzania i skumulowana w sezonie grzewczym Sd(20 C) obliczona z wzoru Hitchin'a dla stałej k=0,873 dla Częstochowy (k=0,873 średnia dla Gdańska z 9 miesięcy sezonu grzewczego w wieloleciu r.). W tabeli 16 zestawiono obliczoną skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(20 C) w sezonie grzewczym dla Częstochowy wszystkimi omówionymi metodami. Następnie dla obliczonych wartości Sd(20 C) obliczono względny błąd procentowy przyjmując za wartość poprawną wartość Sd(20 C) obliczoną z definicji (tabela 17). Wartości Sd(20 C) obliczone z uproszczonego wzoru (4) wg PN [4] obarczone są błędem od -6,86% w najcieplejszym sezonie grzewczym 2006/2007 r. do -9,4% w sezonie 2007/2008 r. Przyjęcie wartości stałej k=0,873 dla Gdańska lepiej aproksymuje wartość Sd(20 C) niż wzór (4), ponieważ błąd wynosi od -0,04% do 0,19%. W przypadku przyjęcia k=0,775, to jest średniej wartości dla Częstochowy z dziewięciu miesięcy sezonów grzewczych 2006/ /2011 r. błąd wynosi od 0% do 0,23%. Tabela 16. Zestawienie liczby stopniodni grzania Sd(20 C) skumulowanej w sezonie grzewczym obliczonej z definicji, z normy PN [4] oraz z wzoru Hitchin'a dla k równego 0,755; 0,834; 0,76 i 0,873.

13 Tabela 17. Błąd względny procentowy obliczenia liczby stopniodni grzania Sd(20 C) skumulowanej w sezonie grzewczym z normy PN [4] oraz z wzoru Hitchin'a dla k równego 0,755; 0,834; 0,76 i 0,873. Wzrost zużycia energii na ogrzewanie budynków w Częstochowie Najmniejszy wzrost zużycia energii na ogrzewanie w Częstochowie w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. nastąpił w sezonach 2007/2008 r. i 2008/2009 r. Dwa następne sezony były zimniej sze i wzrost zużycia jest znaczący (rys. 7). Rys. 7. Wzrost zużycia energii na ogrzewanie budynków w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. dla Częstochowy w zależności temperatury bazowej. Każdy użytkownik mieszkania ogrzewanego indywidualnym systemem grzewczym sam podejmuje

14 decyzje o momencie rozpoczęcia ogrzewania domu i o utrzymywanej temperaturze wewnętrznej powietrza. Temperatura bazowa tb dla jednorodzinnych budynków wolnostojących w USA jest mniejsza od 18,3 C (65 F) zalecanej do przyjmowania. Rzeczywista temperatura bazowa waha się od 12,7 do 15,8 C w zależności od stanu USA. Te stany o klimacie zbliżonym do Polski mają temperaturę bazową od 14 C do 15 C (Michigan 15,05 C, Illinois 14,94 C, Ohio 14,94 C, Wisconsin 14,06 C, Nebraska 12,94 C). Zależy ona w dużym stopniu od jakości izolacji termicznej budynku, przyzwyczajeń ludzi i klimatu. Dla dobrze izolowanych domów temperatura bazowa może być niższa, np. 12 C, ponieważ wewnętrzne źródła grzania mogą przyczynić się w proporcjonalnie większym stopniu do dziennego ogrzewania. Ostatnio przyjmowane temperatury bazowe dla nowo wznoszonych budynków wynoszą od 10 o C do 15 C. Rzeczywistą temperaturę bazową tb dla budynku można wyznaczyć poprzez wyznaczenie takiej prostej regresji zużycia energii na ogrzewanie w względem liczby stopniodni grzania Sd(tb), dla której współczynnik korelacji będzie największy. Temperaturę bazową 12 C mają budynki wolnostojące (rys. 8, tabela 18, rys. 9, tabela 19) o najlepszej izolacji termicznej, o nowoczesnych szczelnych oknach i kotłami z zamkniętą komorą spalania lub kotłem poza pomieszczeniami ogrzewanymi. Również mieszkania w domach wielo lokalowych, gdzie jedno mieszkanie dogrzewa sąsiednie mieszkania. Rys. 8. Prosta regresji miesięcznego zużycia gazu ziemnego E dla domu wolnostojącego o powierzchni ogrzewanej 156 m 2 z kotłem dwufunkcyjnym (6 osób) i dwoma kuchniami gazowymi względem miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(12 C) dla temperatury bazowej 12 C dla okresu od r. do r. Tabela 18. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(12 C) w sezonach grzewczych, zmienne zużycie gazu ziemnego E na ogrzewanie domu wolnostojącego o powierzchni ogrzewanej 156 m 2 (rys. 8) i na 1 m 2, wzrost bezwzględny zużycia oraz na 1 m 2, procentowy wzrost zużycia gazu ziemnego E na ogrzewanie budynku w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. w Częstochowie.

15 W przypadku budynku o temperaturze bazowej 12 C (rys. 8) w najzimniejszym w Częstochowie sezonie 2009/2010 r. wzrost zużycia gazu ziemnego E na ogrzewanie wynosił 893,7 m 3, co odpowiadało wzrostowi o 5,73 m 3 na 1 m 2 powierzchni ogrzewanej w stosunku do najcieplejszego sezonu 2006/2007 r. Procentowy wzrost zużycia wyniósł 54% w stosunku do najcieplejszego sezonu 2006/2007 r. Rys. 9. Prosta regresji miesięcznego zużycia gazu ziemnego E dla domu wolnostojącego o powierzchni ogrzewanej 112 m 2 z kotłem dwufunkcyjnym (4 osoby) i kuchnią gazową względem miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(18 C) dla temperatury bazowej 18 C dla okresu od r. do r. Tabela 19. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(18 C) w sezonach grzewczych, zmienne zużycie gazu ziemnego E na ogrzewanie domu wolnostojącego o powierzchni ogrzewanej 112 m 2 (rys. 9) i na 1 m 2, wzrost bezwzględny zużycia oraz na 1 m 2, procentowy wzrost zużycia gazu ziemnego E na ogrzewanie budynku w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. w Częstochowie.

16 W przypadku budynku o temperaturze bazowej 18 C (rys. 9) w najzimniejszym w Częstochowie sezonie 2009/2010 r. wzrost zużycia gazu ziemnego E na ogrzewanie wynosił 684,2 m3, co odpowiadało wzrostowi o 6,11 m3 na 1 m2 powierzchni ogrzewanej w stosunku do najcieplejszego sezonu 2006/2007 r. Procentowy wzrost zużycia wyniósł 31,7% w stosunku do najcieplejszego sezonu 2006/2007 r. Budynek o temperaturze bazowej 18 C (rys. 9) w najcieplejszym sezonie grzewczym 2006/2007 r. zużył 21,9 m 3 gazu na 1 m 2 powierzchni ogrzewanej a w najzimniejszym sezonie 2009/2010 r. zużył 28 m 3 gazu na 1 m 2 powierzchni ogrzewanej, co dało wzrost zużycia gazu ziemnego E na ogrzewanie o 6,1 m 3 na 1 m 2 i odpowiadało wzrostowi o 31,7%. Bardzo duże zużycie początkowe powoduje, że przy zbliżonych wzrostach zużycia wzrost procentowy jest mniejszy niż w przypadku budynku o temperaturze bazowej 12 C. Każdy użytkownik budynku rozpoczyna ogrzewanie budynku przy innej temperaturze bazowej, która zależy nie tylko od temperatury zewnętrznego powietrza ale również od temperatury utrzymywanej wewnątrz budynku. Im wyższa temperatura utrzymywana w budynku tym wyższa temperatura bazowa przy identycznej izolacji termicznej budynku. Uśrednioną temperaturę bazową tb obszaru dostaw gazu ziemnego można wyznaczyć z zależności między zużyciem gazu przez odbiorców komunalnych a temperaturą zewnętrzną powietrza. Dla obszaru obsługiwania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. [14] wynosiła ona 18,5 C w 1987 r. i 15,2 C w 1998 r. Średnia dzienna temperatura powietrza zewnętrznego, przy której rozpoczynało się ogrzewanie mieszkań dla obszaru Niemiec przed zjednoczeniem obsługiwanego przez Ruhrgas wynosiła 16 C [15]. Dla budynków jest to ich uśredniona temperatura bazowa. Duże osiedla domów wielopiętrowych ocieplonych styropianem o grubości 100 mm i ogrzewanych osiedlowymi ciepłowniami rozpoczynają ogrzewanie przy średniej dziennej temperaturze t b =15 C (rys. 10).

17 Rys. 10. Prosta regresji E=a+bSd(15 C) kwartalnej sprzedaży ciepła CO+CWU względem kwartalnej liczby stopniodni grzania Sd(15 C) dla Zakładu energetyki Cieplnej dla okresu od 2005 r. do III kw r. Dla osiedli domów o temperaturze bazowej 15 C w najzimniejszym w Częstochowie sezonie 2009/2010 r. wzrost zużycia energii (paliw) na ogrzewanie wynosił 40,5%. Wnioski Analiza przebiegu zmian stopniodni grzania w wieloleciu z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych wartości stopniodni grzania jest podstawą planów [16] zapotrzebowania na ciepło i gaz ziemny do ogrzewania osiedli miejskich. Obliczanie stopniodni grzania przy użyciu wzoru Hitchin'a jest bardziej efektywne niż korzystanie z uproszczonych wzorów [4]. Miesięczne liczby stopniodni grzania Sd(18 C) dla temperatury bazowej 18 C oraz Sd(18 C; 15 C) dla temperatury bazowej 18 C i temperatury granicznej 15 C wg Eurostat-u w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu nie różnią się. Jeżeli wszystkie dni miesiąca mają t śr <t gr =15 C, to Sd(18 C)=Sd(18 C; 15 C). Różnice między wartościami Sd(18 C) a Sd(18 C; 15 C) są tym większe im więcej jest dni o średniej temperaturze dziennej powietrza zewnętrznego między 15 C i 18 C. Takie dni występują w Polsce w najcieplejszych miesiącach sezonu grzewczego, to jest wrześniu, październiku, kwietniu i maju. Miesięczne wartości Sd(18 C) można obliczyć ze wzoru Hitchin'a [3] ze średnich miesięcznych temperatur powietrza zewnętrznego, co jest mniej pracochłonne niż liczenie wartości Sd(18 C; 15 C) z definicji. Literatura 1. ASHRAE: Energy estimating and modeling methods Ch. 31 in ASHRAE Handbook: Fundamentals (Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) [VDI 2067 Economic efficiency of building installations. Dusseldorf Verein Deutscher Ingenieure.

18 3. Degree-days: theory and application TM41:2006. The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS. 4. PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych. 5. PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-B-02402:1982 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach [7] Zespół projektantów Energoekspert Sp. z o. o. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy. Aktualizacja. Część 1. Katowice, czerwiec 2010 r. 7. Ogimet. 8. Dopke J.; Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych w Gdańsku r. 9. Dopke J: Dobór stałej we wzorze Hitchin'a przy obliczaniu liczby stopniodni grzania dla Łodzi r. 10. Dopke J.: Obczislennja kilkosti graduso-dniv obigrivannja dlja Lvova - The Counting the Number of Heating Degree Days for the City of Lviv. EKOinform, Lviv, 2011 nr 6 (266). 11. Dopke J.: Obczislennja kilkosti graduso-dniv obigrivannja dlja Lvova - The Counting the Number of Heating Degree Days for the City of Lviv. EKOinform, Lviv, 2011 nr 7-8 (267). 12. R. Sekret, J. Wilczyński: Wpływ zmian temperatury powietrza zewnętrznego oraz długości sezonu grzewczego na liczbę stopniodni na przykładzie miasta Częstochowy. Rynek Energii, r. nr M. Błaziak, M. Reszczyńska. Magazyn Polski Gaz i Nafta PGNiG S. A Cerbe G.: Grundlagen der Gastechnik. Carl Hans Verlag. Muenchen, Vien, 4 Auflage Zespół projektantów Energoekspert Sp. z o. o. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy. Aktualizacja. Część 1. Katowice, czerwiec 2010 r. Autor: Józef Dopke

Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Józef Dopke

Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Józef Dopke Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia temperatura w sezonie

Bardziej szczegółowo

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu 1. Wstęp Zużycie energii w gospodarstwach domowych można przedstawić w postaci najprostszego modelu matematycznego

Bardziej szczegółowo

Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat

Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Streszczenie: Omówiono obliczenia stopniodni grzania według metody Eurostat-u i północnoamerykańskiej. Przedstawiono zastosowanie ich do analizy

Bardziej szczegółowo

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw r. w polskich miastach

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw r. w polskich miastach Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw. 2014 r. w polskich miastach Średnie miesięczne temperatury powietrza Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1] obliczono średnią miesięczną temperaturę

Bardziej szczegółowo

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Józef Dopke

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Józef Dopke Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym /2013 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania,

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura

Bardziej szczegółowo

The Calculation of Heating Degree Days based on Eurostat Method Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Józef Dopke

The Calculation of Heating Degree Days based on Eurostat Method Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Józef Dopke The Calculation of Heating Degree Days based on Eurostat Method Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Józef Dopke Słowa kluczowe: stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura

Bardziej szczegółowo

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu. Józef Dopke. Streszczenie. 1. Wstęp

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu. Józef Dopke. Streszczenie. 1. Wstęp Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia roczna

Bardziej szczegółowo

Ciepła zima mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.

Ciepła zima mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. Ciepła zima mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 214/215 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura,

Bardziej szczegółowo

Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r. Józef Dopke. Streszczenie

Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r. Józef Dopke. Streszczenie Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia

Bardziej szczegółowo

Obliczanie miesięcznej liczby stopniodni grzania - Józef Dopke

Obliczanie miesięcznej liczby stopniodni grzania - Józef Dopke Obliczanie miesięcznej liczby stopniodni grzania - Józef Dopke Słowa kluczowe: stopniogodziny grzania, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura bazowa, temperatura graniczna, średnia

Bardziej szczegółowo

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw r. w polskich miastach

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw r. w polskich miastach Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw. 214 r. w polskich miastach Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania, liczba stopniodni

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 2012/2013 r. Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 2012/2013 r. Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 1/13 Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura powietrza, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania, liczba

Bardziej szczegółowo

y = 1,2641x + 93,167 R 2 = 0,9716 2006 r. y = 1,2415x + 93,208 R 2 = 0,9937 2007 r. Ciepło sprzedane CO+CWU (GJ) y = 1,2829x + 85,676 R 2 = 0,9819

y = 1,2641x + 93,167 R 2 = 0,9716 2006 r. y = 1,2415x + 93,208 R 2 = 0,9937 2007 r. Ciepło sprzedane CO+CWU (GJ) y = 1,2829x + 85,676 R 2 = 0,9819 WPŁYW WIATRU NA ZUŻYCIE PALIW NA OGRZEWANIE BUDYNKÓW Autor: Józef Dopke ( Instal nr 3/2010) Słowa kluczowe: stopniodni grzania, temperatura bazowa, zużycie paliw, średnia temperatura powietrza, wzór Hitchin

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych pięciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych pięciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych pięciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 215/216 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura,

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego 1. WSTĘP Zgodnie z wymaganiami "Warunków technicznych..."[1] "Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym Józef Dopke

Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym Józef Dopke Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, zużycie gazu, skumulowane zużycie gazu, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, skumulowana

Bardziej szczegółowo

Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym - Józef Dopke

Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym - Józef Dopke Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym - Józef Dopke Autor: Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, zużycie gazu, skumulowane zużycie gazu, stopniodni grzania, liczba stopniodni

Bardziej szczegółowo

Michigan, 4,2 mld m 3 w Indiana, 3,7 mld m 3 w Wisconsin i 1,9 mld m 3 w Iowa.

Michigan, 4,2 mld m 3 w Indiana, 3,7 mld m 3 w Wisconsin i 1,9 mld m 3 w Iowa. Rynek energii zależy mocno od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Analiza korelacji zużycia energii elektrycznej, oleju opałowego lub gazu ziemnego względem liczby stopniodni grzania daje odpowiedź czy

Bardziej szczegółowo

Od kilku tygodni w prasie i na stronach internetowych ciągle powtarzane są tytuły:

Od kilku tygodni w prasie i na stronach internetowych ciągle powtarzane są tytuły: Od kilku tygodni w prasie i na stronach internetowych ciągle powtarzane są tytuły:! " # $ % " & ' Czy rzeczywiście odbiorcy gazu mają podstawy do reklamacji rachunków za gaz? Odbiorcy gazu reklamują wielkość

Bardziej szczegółowo

Gigantyczne rachunki za gaz Józef Dopke

Gigantyczne rachunki za gaz Józef Dopke Gigantyczne rachunki za gaz Józef Dopke Od kilku tygodni w prasie i na stronach internetowych ciągle powtarzane są tytuły: Pomorze. Zima łagodna, rachunki za gaz gigantyczne; Trójmiasto. Marszałek pyta

Bardziej szczegółowo

Zależność zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie pomieszczeń od liczby stopniodni grzania

Zależność zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie pomieszczeń od liczby stopniodni grzania Zależność zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie pomieszczeń od liczby stopniodni grzania 1. Stopniodni grzania Rynek energii zależy mocno od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Im trudniej magazynować

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

2012 w Europie - temperatura wg E-OBS (1)

2012 w Europie - temperatura wg E-OBS (1) 2012 w Europie - temperatura wg E-OBS (1) Dziś sprawdzimy, jaki był pod względem temperatury rok 2012 w całej Europie, nie tylko w jej środkowej części. Dane pochodzą z bazy E-OBS, o której szerzej pisałem

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Józef Dopke Kierownik Laboratorium Zakładowego APATOR METRIX S.A., Tczew Head of Factory Laboratory APATOR METRIX S.A., Tczew

Józef Dopke Kierownik Laboratorium Zakładowego APATOR METRIX S.A., Tczew Head of Factory Laboratory APATOR METRIX S.A., Tczew Analiza korelacji sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców domowych, komercyjnych i przemysłowych względem liczby stopniodni grzania Correlation Analysis Between Natural Gas Sales For Residential, Commercial

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

E= e el +d L +w g P Sd(18,3 o C) (1)

E= e el +d L +w g P Sd(18,3 o C) (1) wskaźniki energii na gospodarstwo domowe, gaz ziemny W!"#$%&!'( efektywności zużycia energii, liczba stopniodni grzania, średnie roczne zużycie artykule podano definicje wskaźników efektywności zużycia

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście Dr Małgorzata Pietras - Szewczyk Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Technicznych Wrocław 21. 01. 2016r. Tezy Za złą jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul.

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 1. Dane dotyczące cen i taryf 1. Ogrzewanie A) Stan istniejący przed modernizacją Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku

Bardziej szczegółowo

Metodologia obliczania oszczędności dla obiektów

Metodologia obliczania oszczędności dla obiektów Metodologia obliczania oszczędności dla obiektów Załącznik nr 2 I. zużycia na cele grzewcze (bez ciepłej wody użytkowej) Obliczenie oszczędności w roku...... z uwzględnieniem współczynnika korygującego

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury klatek schodowych, podane w aktach prawnych, wahają się w dużych granicach i stąd prawidłowe ich dobranie w obliczeniach zapotrzebowania ciepła

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ DŁUGOŚCI SEZONU GRZEWCZEGO NA LICZBĘ STOPNIODNII NA PRZYKŁADZIE MIASTA CZĘSTOCHOWA

WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ DŁUGOŚCI SEZONU GRZEWCZEGO NA LICZBĘ STOPNIODNII NA PRZYKŁADZIE MIASTA CZĘSTOCHOWA WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ DŁUGOŚCI SEZONU GRZEWCZEGO NA LICZBĘ STOPNIODNII NA PRZYKŁADZIE MIASTA CZĘSTOCHOWA Autorzy: Robert Sekret, Janusz Wilczyński ( Rynek Energii - Nr 4/2011)

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Audyt

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Audyt ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Audyt 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 31,6 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 30,5 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu Kontrakt o Efekt Energetyczny EPC jest sposobem pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje i ich realizację

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard tradycyjny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Zbigniew A. Tałach Rzeczoznawca Weryfikator SITPNiG Polska jest krajem

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła do c.w.u. wschodząca gwiazda rynku techniki podgrzewu

Pompy ciepła do c.w.u. wschodząca gwiazda rynku techniki podgrzewu 31 Paweł Lachman Pompy ciepła i kotły gazowe razem czy osobno? Pompy ciepła do c.w.u. wschodząca gwiazda rynku techniki podgrzewu Coraz częściej słyszy się pozytywne opinie wśród instalatorów i klientów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Układy hybrydowe pompa ciepła z kotłem gazowym

Układy hybrydowe pompa ciepła z kotłem gazowym INSTALACJE GRZEWCZE Układy hybrydowe pompa ciepła z kotłem gazowym Analiza dla domu jednorodzinnego Paweł Lachman Jeśli w domu jednorodzinnym o powierzchni ogrzewanej m 2 do istniejącej instalacji z kotłem

Bardziej szczegółowo

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Krzysztof KASPERKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych zwykle

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Useof Integrated Energy Design Dr inż.

Bardziej szczegółowo

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA"

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - AGATKA P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA" Częśd 1. Obliczenia ekonomiczno-energetyczne dla zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UCIEPŁOWNIENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. MADALIŃSKIEGO W GDAŃSKU

KONCEPCJA UCIEPŁOWNIENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. MADALIŃSKIEGO W GDAŃSKU KONCEPCJA UCIEPŁOWNIENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. MADALIŃSKIEGO W GDAŃSKU SPIS TREŚCI OPIS: 1.0 Źródło energii cieplnej- sieć gazowe 2.0 Źródło energii cieplnej- sieć ciepłownicza- alternatywa 3.0

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 w Polsce

Grudzień 2015 w Polsce Grudzień 2015 w Polsce Zeszłoroczny grudzień okazał się być najcieplejszym grudniem w historii pomiarów meteorologicznych. Jego anomalia temperatury policzona w stosunku do wielolecia 1961-1990 osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Audyting Energy auditing Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE A2 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 21)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo