Eksploracja złożonych typów danych Text i Web Mining

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eksploracja złożonych typów danych Text i Web Mining"

Transkrypt

1 Eksploracja złożonych typów danych Text i Web Mining Jerzy Stefanowski Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Wykład AiED, Poznań 2002 Co będzie? Eksploracja danych tekstowych Wyszukiwanie informacji w tekstowych bazach danych Automatyczne przetwarzanie tekstów Web-mining klasyfikacja zadań Wyszukiwanie informacji w Internecie Podsumowanie Text a Web mining Text mining: Analiza i automatyczne przetwarzanie informacji przechowywanych w zbiorach dokumentów i tekstowych bazach danych; dokumenty z różnych źródeł i w różnych formatach Efektywne wyszukiwanie informacji w tekstowych bazach danych (ang. Information Retrieval) Web mining: Poszukiwanie i pozyskiwanie informacji z zasobów WWW, lecz także: analiza struktury powiązań zasobów WWW analiza sposobu korzystania z WWW przez użytkowników 1

2 Eksploracja tekstowych baz danych - motywacje Znacząca ilość informacji dostępna w postaci różnego rodzaju dokumentów, np.: artykuły, wiadomości, czasopisma, książki, biblioteki elektroniczne, e, news, zasoby WWW Dane tego typu nie są ustrukturalizowane lub ustrukturalizowane w niewielkim stopniu Rozmiary danych tekstowych rosną gwałtownie Problemy z wyszukiwaniem właściwej informacji Wyszukiwanie informacji (Information Retrieval) dziedzina rozwijana równolegle z typowymi bazami danych związana jest z organizacją i wyszukiwaniem informacji z bardzo dużej liczby dokumentów Typowe zadanie: znajdź właściwe dokumenty na podstawie zapytania użytkownika wyspecyfikowanego jako słowa kluczowe lub przykład dokumentu Różnice z systemami zarządzania baz danych (DBMS): DBMS obejmują dobrze zdefiniowane i ustrukturalizowane dane; Podstawowe zagadnienie efektywne przetwarzanie zapytań, zarządzanie transakcjami czy złożonymi obiektami, aktualizacja, itp. IR nieustrukturalizowane informacje, inne spojrzenie na zapytania; poszukiwanie przybliżone, automatyczna indeksacja termami słowami kluczowymi Tekstowe bazy danych modele i techniki indeksacji Model podstawowy: Dokument jest reprezentowany jako ciąg znaków, zbiór słów kluczowych (identyfikatorów, termów w modelu statystycznym) lub jako jednostki leksykalne Bezpośrednie przetwarzanie całego dokumentu (ciągu znaków) nie jest stosowane Reprezentacja za pomocą pojedynczych termów jest najbardziej popularna (tzw. wektory słów) Duże znaczenie doboru właściwych termów i automatycznej indeksacja dokumentów 2

3 Zapytania w tekstowych bazach danych Zapytanie jest wyrażeniem zbudowanym ze słów kluczowych (termów) połączonych operatorami: np. tea or coffee, car and repair shop, DBMS but_not Oracle W najprostszym modelu zwraca się dokument zawierający lub opisany słowami kluczowymi Ograniczenia modelu słów kluczowych: Synonimy: słowo T nie pojawia się w dokumencie, pomimo że dokument jest ściśle związany z dziedziną lub słowem kluczowym T. Wielosynonimy: to samo słowo ma różne znaczenie w zależności od kontekstu jego użycia, np. mining. Inny typ zapytań: similarity-based retrieval znajdź podobne dokumenty na podstawie stopnia zgodności z termami charakteryzującymi dokumenty. Schemat działania systemu wyszukiwawczego Zapytanie Analiza formalna Charakterystyka wyszukiwawcza zapytania Obliczanie podobieństwa Indeksowane dokumenty Indekser dokumentów Baza dokumentów Odszukane podobne dokumenty Automatyczna indeksacja dokumentów Indeksowanie polega na przypisaniu dokumentowi zbioru identyfikatorów, słów kluczowych charakteryzujących temat lub przedmiot dokumentu i wyrażeniu ich w odpowiednim języku informacyjno-wyszukującym Indeksowanie manualne (eksperci) vs. automatyczne kontrolowane stosowanie odpowiednich słowników, list terminologicznych obiektywne i nieobiektywne identyfikatory tekstów 3

4 Struktura tekstów naukowych Struktura dokumentów WWW <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <meta name="subject" content="strona osobista Jerzego Stefanowskiego"> <meta name="author" content="jerzy Stefanowski"> <meta name="description" content="this page contains main information on machine learning, knowledge discovery and data mining. The process of knowledge discovery from databases is discussed. Basic methods of discovering various knowledge representations are presented....> <meta name="keywords" content="sztuczna inteligencja, artificial inteligence,...> <title>jerzy Stefanowski's Knowledge Discovery Page</title> <!-- stefan.html, November 29,2001 Jerzy Stefanowski--> </head>... Identyfikatory tekstów Obiektywne identyfikatory to np.: nazwiska autorów, tytuł pracy, miejsce wydania, nazwa wydawcy, data publikacji, długość, liczba stron, bibliograficzne dane katalogowe. Inne identyfikatory dotyczą przedmiotu i zawartości tekstu wybór i stopień ich użyteczności jest różnie realizowany 4

5 Miary oceny systemów wyszukiwania informacji Dokładność (Precision, P) określa stopień, w jakim odnalezione dokumenty pasują do zapytania P = [ Re levant Re trieved] [ Retrieved] Kompletność (Recall, R) określa jaka część dokumentów pasujących do zapytania została odnaleziona [ Relevant Retrieved] R = [ Relevant] [Retrieved] zbiór odnalezionych dokumentów, [Relevant] zbiór dokumentów pasujących do zapytania Indeksacja pojedynczych termów Podstawowe założenie: Częstotliwość występowania różnych słów w tekście jest związana z ważnością tych słów dla reprezentacji treści Prosty schemat indeksacji: Oblicz Freq ji częstość termu T j w dokumencie D i Oblicz całkowitą częstość termu w zbiorze dokumentów TotalFre j = Σ i Freq ji dla i = 1,2,..., n. Uporządkować termy według całkowitej częstości Wyeliminować termy o zbyt wysokiej i zbyt niskiej częstości Pozostałe termy użyć jako termy indeksujące Wady tego podejścia? Analiza języka naturalnego, podział na termy, cd. Stop listy: Słowa pospolite często występujące w różnych dokumentach, a nie mające znaczenia dla treści tekstu. W języki angielskim np. a, the, and, at, for, no, not, of, there, to, with... analiza gramatyczna dostarcza stop-lists, głównie dla języka angielskiego. Stop listy różnią się dla specjalizowanych zbiorów dokumentów, np. teksty prawne: article lub paragraph. Analiza tzw. language corpus. Lematyzacja (ang. steming): Słowa są zbudowane jako syntaktyczne warianty pewnego podstawowego podsłowa, rdzenia tzw. tematu; np. słowa play, playing, plays, played, player posiadają wspólny temat play Analiza tematów dobrze rozwinięta dla języka angielskiego, np. algorytm PorterStemmer. W innych językach potrzebne bardziej specjalizowane podejścia, problemy w języku polskim. Potrzeba automatycznego rozpoznawania języka dokumentu. Stosowanie tzw. tezaurusów dla zastępowania niektórych słów szczegółowych terminami ogólniejszymi (np. WordNet) 5

6 Schemat doboru termów Bardziej praktyczny schemat indeksacji: 1. Zidentyfikuj pojedyncze słowa w tekście. 2. Wyeliminuj popularne słowa za pomocą stop list. 3. Użyj lematyzacji dla ograniczenia pozostałych słów do ich podstawowych tematów. 4. Dla wszystkich pozostałych termów T j w każdym dokumencie D i oblicz częstość tf ij jako liczbę wystąpień T j w D i. 5. Wybrać progową częstość T, i przypisać każdemu dokumentowi D i wszystkie termy T j dla których tf ij > T. Czy to jest wystarczające? Miary oceny termów Schematy indeksacji oparte na termach z wysoką częstością są dogodne ze względu na miarę kompletności. Dla miary precyzji dogodne dla indeksacji - tylko jeżeli częste termy występują nierównomiernie w zbiorze dokumentów. Precyzja jest raczej wyższa dla termów rzadko występujących w zbiorze dokumentów! Wykorzystuje się miarę df j liczba dokumentów w zbiorze N dokumentów, w których występuję term T j. Oblicza się tzw. odwrotną częstotliwość idf j = log(n/ df j ). Połączenie obu elementów indeksujących tf ij idf j spełnia oczekiwania wobec precyzji i kompletności wyszukiwania informacji. Wskaźnik ważności termu - tzw. waga termu: w ij = tf ij log(n/ df j ). Automatyczne indeksowanie Blueprint 1. Zidentyfikuj pojedyncze słowa w tekście. 2. Wyeliminuj popularne słowa za pomocą stop list. 3. Użyj lematyzacji dla ograniczenia pozostałych słów do ich podstawowych tematów. 4. Dla wszystkich pozostałych termów T j w każdym dokumencie D i oblicz współczynnik wagi termu w ij = tf ij log(n/ df j ). 5. Przypisz każdemu dokumentowi D i jego reprezentację za pomocą zbioru termów T, i wag im odpowiadającym w ij : D i {T 1, w i1 ;T 2, w i1 ;...; T t, w it } Więcej książka G. Salton Automatic Text Processing. 6

7 Wektorowy model przestrzeni termów Zbiór N dokumentów jest opisany za pomocą zbioru t termów indeksujących (ozn. T i ) Każdy dokument (zapytanie) D r (Q j ) jest reprezentowany jako wektor w t wymiarowej przestrzeni R t. j-ta składowa wektora, tzw. waga, jest liczbą wyrażającą związek (ważność) termu T i z danym dokumentu. 0 brak wystąpienia lub znaczenia termu w dokumencie, może być różnie obliczana. Zbiór dokumentów reprezentowany w przestrzeni wektorowej jako macierz (term-document matrix). T1 T2 L Tt D1 a11 a12 L a1t D2 a21 a22 L a2t M M M M M D N a N1 a N 2 L a Nt Ważenie termów / słów wagi jak dane słowo, lub term, jest charakterystyczne dla dokumentu? wiele różnych form: binarna w ij =1 lub w ij =0 częstość wystąpień - w ij =tf ij (t j ) tfidf (Salton) w ij =tf ij (t j )log(n/df ij (t j )) rola lematyzacji w procesie obliczania wag rola stop words w procesie obliczania wag macierz term-document (A) kolumny dokumenty wiersze słowa / termy Przykład macierz A 0.58 A = Źródło: Prezentacja Carrot2 Milestone report, Stanisław Osiński 7

8 Obliczanie podobieństwa Dokument D r =(a r1,a r2,...,a rt ) Zapytanie Qj=(q j1,q j2,...,q jt ) Podobieństwo wektorów x i y mierzone jako iloczyn x y = x y cosα Jeżeli termy są nieskorelowane T i T i = 1 to t sim( D r, Q j ) = k = 1a rk q jk sim( D Q ) = r j t k = 1a rk q jk 2 = 1 = 1 t t k ( a rk ) k ( q jk ) 2 miara kosinusowa mierzy kąt między wektorami; jest znormalizowana <-1,1> i niezależna od wielkości dokumentów oraz liczby przypisanych im termów Pojęcie bliskości w macierzy A jesteśmy zainteresowani kątem jaki tworzą między sobą wektory dokumentów Identyczny kąt dokumenty są złożone z identycznych słów dokumenty są podobne T t a j q a i= ijq 1 i cosθ j = = a t t j q a q i= 1 ij i= 1 i d j Θ q Źródło: Prezentacja Carrot2 Milestone report, Stanisław Osiński Przykład, c.d. ( ) T qˆ = 0.58 r = T 0.81 = T Źródło: Prezentacja Carrot2 Milestone report, Stanisław Osiński 8

9 Redukcja wymiaru danych Trudności w przetwarzaniu, indeksowaniu i przeszukiwaniu wielu dokumentów opisanych bardzo dużą liczbą termów Potrzeba redukcji wymiaru danych tekstowych: Latent Sematic Indexing Podobne dokumenty mają podobne częstości słów. Macierz czestości dokumentów i termów należy transformować (SVD singular value decomposition) do postaci iloczynu trzech macierzy A,S,B, gdzie A i B mają ortogonalne kolumny a S jest macierzą diagonalną; Uwzględnia się tylko k [100,300] największych wartości S, tworząc nową macierz X rzędu k najbliższą oryginalnej macierzy Stosowane także inne algorytmy, np. grupowania lub SOM Dekompozycja SVD pomijając szczegóły matematyczne kolumny macierzy U tworzą ortogonalną bazę w przestrzeni kolumn macierzy A wektory te wykazują podobieństwo do tematów obecnych w A = A = U Σ T V Źródło: Prezentacja Carrot2 Milestone report, Stanisław Osiński Przykład Lingo 0.65 U = P = Zakładamy, że r A = 2 (tzn, pod uwagę brane są dwa pierwsze wektory kolumnowe macierzy U). Źródło: Prezentacja Carrot2 Milestone report, Stanisław Osiński 9

10 Typowe zadania w Text - Mining Wyszukiwanie dokumentów Znajdź p dokumentów najbliższych zapytaniu Q Określ podobieństwo dwóch dokumentów Rangowanie ważności różnych dokumentów Grupowanie (poszukiwanie klasyfikacji) dokumentów Algorytmy grupowania, zwłaszcza hierarchiczne, wykorzystujące termy Także grupowanie dokumentów na podstawie podobieństw wynikających ze wspólnych autorów, źródła pochodzenia Automatycznie klasyfikowanie dokumentów Analiza powiązań zależności między jednostkami tekstu Analiza dokumentów WWW lub XML WWW: Stan aktualny Ogromna baza informacji, lecz nieustrukturalizowane, niejednorodne i rozproszone środowisko; Gwałtownie i dynamicznie rozwijające się zasoby: średnio 1 nowy serwer co 2 godziny 5 milionów stron WWW w milionów w mld dokumentów w 2001 Szybka dezaktualizacja wskaźników i opisów Potrzeba lepszych narzędzi odkrywania wiedzy o zawartości i zasobach. Hosts Internet growth Sep-69 Sep-72 Sep-75 Sep-78 Sep-81 Sep-84 Sep-87 Sep-90 Sep-93 Sep-96 Sep-99 The Asilomar Report urges the database research community to contribute in deploying new technologies for resource and information retrieval from the World-Wide Web. WWW: Wyzwania Przykład wzrostu danych: Yahoo! (Kohavi2000) Obsługuje ponad 680 milion żądań stron dziennie. Dane w Web log data narastają w tempie do 6GB/h! Olbrzymie zasoby informacji: artykuły, czasopisma (Elsievier), wiadomości (CNN), sklepy internetowe (Amazon), usługi finansowe (banki, giełda) podróże i usługi turystyczne WWW gigantyczny zbiór dokumentów, także zawierający informacje o powiązaniach (hyper-links); informacje o dostępie i sposobie użycia zasobów 10

11 Web Mining Klasyfikacja zadań Web Mining Web Content Mining Web Structure Mining Web Usage Mining Web Page Content Mining Search Result Mining General Access Pattern Tracking Customized Usage Tracking wg. J.Han, Data mining Web-mining: Wyszukiwanie informacji w serwisach WWW Internet olbrzymia ilość informacji, lecz gdzie i jak znaleźć to co Nas interesuje? Różnego rodzaju serwisy wspomagające wyszukiwanie: Multiwyszukiwarki Pojedyncze wyszukiwarki pokrywają mała cześć zasobów; Wyszukiwarki udzielają różnych odpowiedzi na te same zapytanie Multiwyszukiwarki (metawyszukiwarki) kierują te same zapytanie jednocześnie do kilku wyszukiwarek 11

12 Prezentacja wyników Interfejs większości wyszukiwarek udostępnia rankingową listę dokumentów Dokumenty opisane podstawowymi informacjami: adres URL, tytuł dokumentu, streszczenie lub opis dokumentu, data/rozmiar.., tzw. ranking Ranking dokumentów jest przygotowywany: dynamicznie podobieństwo między zapytaniem a dokumentem statycznie (przygotowany off-line): opinie redaktorów, popularność, zawartość informacyjna, PageRank, lokalizacja,... Ograniczenia list rankingowych Idea grupowania wyników zapytań Ranked-list presentation Grouping engine (post-search clustering) Salsa:foods Salsa:dance inne kategorie Więcej: www-idss.cs.put.poznan.pl/carrot 12

13 Grupowanie odpowiedzi na zapytania Co dalej? Obecne narzędzia ograniczone do przetwarzania informacji tekstowych. Wyszukiwarki do przetwarzania informacji multimedialnych!? Możemy zapytać : Kogo przedstawia to zdjęcie? Lub poprosić : Odnajdź podobne Gdzie szukać dalej? Książki G. Salton: Automatic Text Processing. J. Han, M. Kamber: Data mining. M. Kłopotek: Inteligentne wyszukiwarki internetowe. Internet (spójrz tam na podkatalog publications) Inne wiele, np. 13

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Paweł Lula Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki Stale i szybko rosnące zasoby informacyjne są jedną z cech współczesności.

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania wiedzą

Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zadanie nr 1 Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą Praca nr 06300017 Warszawa, grudzień 2007 Wybrane problemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 2, Nr 2, 2010 PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Marcin Mirończuk Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny ul.wiejska

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

NOWE NARZĘDZIA ORGANIZACJI WIEDZY A JAKOŚĆ USŁUG INFORMACYJNYCH NEW TOOLS OF KNOWLEDGE ORGANIZATION AND QUALITY OF INFORMATION SERVICES

NOWE NARZĘDZIA ORGANIZACJI WIEDZY A JAKOŚĆ USŁUG INFORMACYJNYCH NEW TOOLS OF KNOWLEDGE ORGANIZATION AND QUALITY OF INFORMATION SERVICES Barbara Sosińska-Kalata Uniwersytet Warszawski b.sosinska@uw.edu.pl NOWE NARZĘDZIA ORGANIZACJI WIEDZY A JAKOŚĆ USŁUG INFORMACYJNYCH NEW TOOLS OF KNOWLEDGE ORGANIZATION AND QUALITY OF INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci.

World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? K. Dominas, World Wide Web - technologiczny

Bardziej szczegółowo

Eksploracja sieci Web

Eksploracja sieci Web Eksploracja sieci Web Wprowadzenie Klasyfikacja metod Page Rank Hubs & Authorities Eksploracja sieci Web Tematem wykładu są zagadnienia związane z eksploracją sieci Web. Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank (Na podstawie artykułu: Combating Web Spam with TrustRank ) Streszczenie Wraz z rozwojem sieci, wyszukiwarki odgrywają kluczową rolę w coraz większym stopniu

Bardziej szczegółowo

EKSPLORACJA DANYCH TEKSTOWYCH (TEXT MINING) W PRZEDSIĘBIORSTWIE (TEXT MINING METHODS AND APPLICATIONS IN THE ENTERPRISE)

EKSPLORACJA DANYCH TEKSTOWYCH (TEXT MINING) W PRZEDSIĘBIORSTWIE (TEXT MINING METHODS AND APPLICATIONS IN THE ENTERPRISE) KAROLINA KULIGOWSKA MIROSŁAWA LASEK Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych (TEXT MINING METHODS AND APPLICATIONS IN THE ENTERPRISE) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych

Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych Artur Gramacki, Jarosław Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki ul. Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra e-mail: a.gramacki@iie.uz.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

technologia informacyjna #1

technologia informacyjna #1 technologia informacyjna #1 Tomasz Przechlewski Strona 1 z 91 Wprowadzenie Dane, informacja, wiedza Informacja to jest przyrost wiedzy, który może być uzyskany na podstawie danych. (Tstchizris i Lochovsky)

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów patronat: Polskie Towarzystwo Informatyczne Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania informacją w Internecie

Podstawy zarządzania informacją w Internecie prof. Czesław Jędrzejek*, Tomasz Olejniczak, Maciej Kucewicz Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań *także Zakład Systemów Telekomunikacyjnych Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie.

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Tomasz Winiarski Rok akademicki 2000/2001 Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ducha Spis treści 1 Wstęp 3 2 Drażenie danych 5 2.1 Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Metody analizy spójności i zgodności kolekcji dokumentów WWW

Metody analizy spójności i zgodności kolekcji dokumentów WWW Na prawach rękopisu POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT INFORMATYKI Raport Serii PRE nr 2 Metody analizy spójności i zgodności kolekcji dokumentów WWW (rozprawa doktorska) Marek Kopel Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Marta Tabakow, Jerzy Korczak, Bogdan Franczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

FAST ESP. Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie

FAST ESP. Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie FAST ESP jest najlepszą dostępną na rynku platformą wyszukującą. W sposób inteligentny dostarcza precyzyjnych odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych Ontologie jako narzędzie budowy modeli WITOLD ABRAMOWICZ PIOTR STOLARSKI KRZYSZTOF WĘCEL Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo