Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007"

Transkrypt

1 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości przyjętą przez Zarządy Spółek w dniu 10 kwietnia 2007 roku skorygowaną treść załączonych dokumentów do planu połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem nr 3/2007 w dniu 31 stycznia 2007 r. Korekta polega na modyfikacji załącznika nr 3a w/w Spółek tj. oświadczenia o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku. Korekta przedmiotowego dokumentu jest wynikiem zweryfikowania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, to jest na ten sam dzień, na który został sporządzony przedmiotowy dokument. Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz ze zm.) Zarząd PEKAES SA informuje, iż w dniu 31 stycznia 2007 roku został podpisany plan połączenia spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art pkt 1) oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przez PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. na Spółkę PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. oraz PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. są podmiotami wchodzącym w skład grupy kapitałowej PEKAES. (PEKAES SA posiada 100% udziału w kapitale zakładowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., która posiada 100% udział w kapitale zakładowym PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.) PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jako spółka w 100% zależna od PEKAES SA bezpośrednio realizuje zasadnicze zadania operacyjne w grupie kapitałowej PEKAES, między innymi poprzez świadczenie usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Natomiast PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jest spółką, która prowadzi działalność w zakresie obsługi transportu wewnątrzzakładowego dla firmy Arctic Paper Kostrzyn SA. Połączenie spółek stanowi realizację planów restrukturyzacji grupy kapitałowej PEKAES mającej na celu stworzenie uproszczonej (powiązania kapitałowe) i nowoczesnej struktury organizacyjnej grupy i skorzystanie z efektów synergii połączonych spółek. Powyższe ma doprowadzić do możliwości reagowania w sposób płynny na wymagania stawiane grupie kapitałowej PEKAES przez jej Klientów oraz rynek. Reorganizacja grupy kapitałowej PEKAES ma usprawnić kluczowe procesy biznesowe, w tym zoptymalizować procesy zarządzania, jako podstawy przyszłego rozwoju całej grupy. Wynikiem powyższych działań ma być wzrost wyniku finansowego grupy kapitałowej PEKAES. Połączenie PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. z PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. stanowi jeden z elementów realizacji założeń restrukturyzacji całej grupy kapitałowej PEKAES.

2 Zarząd PEKAES SA przekazuje niniejszym uzgodniony i podpisany plan połączenia spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o., sporządzony zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia wraz z załącznikami. Plan Połączenia Niniejszy PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej Planem Połączenia ) został sporządzony dnia 31 stycznia 2007 roku, przez Zarządy: 1. PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych (zwana dalej Spółką Przejmującą ), oraz 2. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych (zwana dalej Spółką Przejmowaną ), (przy czym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie Spółkami, oraz każda z osobna Spółką ). 1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek Połączeniu podlegają: (1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, jako Spółka Przejmująca; oraz (2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach, jako Spółka Przejmowana. 2. Sposób łączenia 1. Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art pkt 1) oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej powziętej w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz Spółki Przejmującej powziętej w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w związku z 15 ust. 1 pkt 10 Umowy Spółki Przejmującej. 3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu 1. W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione. 2. W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 4. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej W procesie połączenia nie zostanie dokonana zmiana Statutu Spółki Przejmującej. 5. Zezwolenia i zgody Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W imieniu:

3 PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Krzysztof Zdziarski PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Do planu połączenia dołączono: 1a) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., 1b) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Service Sp. z o.o., 2) ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r., 3a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 3b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Plan Połączenia - Korekta załączonego dokumentu Niniejsza korekta dokumentu dołączonego do Planu połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) została sporządzona dnia 10 kwietnia 2007 roku, przez Zarządy łączących się Spółek, to jest: 1. PEKAES Multi-Spedytor Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmującej - z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej nr 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadającej kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej Spółką Przejmującą ), oraz 2. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej z siedzibą w Słubicach (69-100) przy ul. Transportowej nr 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej Spółką Przejmowaną ), przy czym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie Spółkami, a każda z osobna Spółką. Zarządy Spółek mając na uwadze potrzebę dokonania korekty dokumentów dołączonych do Planu Połączenia oznaczonych w Planie Połączenia numerami 2, 3a oraz 3b, która jest wynikiem zweryfikowania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych obu Spółek za 2006 r., postanawiają przyjąć do Planu Połączenia wyżej wymienione dokumenty w nowym brzmieniu. W związku z powyższym Zarządy obu Spółek dokonują korekty treści wyżej wymienionych dokumentów dołączonych do Planu Połączenia, w ten sposób, że przyjmują ich nowe brzmienie. Dokumenty załączane do Planu Połączenia w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany stanowią załączniki do Planu Połączenia Korekty załączonych dokumentów: Załączniki: 2) ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r., 3a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

4 3b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. W imieniu: PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Krzysztof Zdziarski PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu załącznik nr 1a Uchwała /2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z PEKAES Multi- Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art Ksh postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, której jest jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą: PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PEKAES Multi-Service Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [ ] z dnia [ ] roku 3. W związku z połączeniem Umowa PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. załącznik nr 1b

5 Uchwała /2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art Ksh postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, będącą jej jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą: PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych, poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PEKAES Multi-Service Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [ ] z dnia [ ] roku 3. W związku z połączeniem Umowa PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. załącznik nr 2 Ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 10 kwietnia 2007 r. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych w związku z planowanym połączeniem z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, niniejszym oświadcza, że wartość majątku netto PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ustalona na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi ,65 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 65/100). Wartość majątku netto PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona w oparciu o wycenę dokonaną na dzień 31 grudnia 2006 r. w oparciu o metodę bilansowej is korygowanej wartości aktywów netto przez BAA Polska Sp. z o.o..

6 załącznik nr 3a Oświadczenie o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 10 kwietnia 2007 r. PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Krzysztof Zdziarski Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Zobacz załącznik załącznik nr 3b Oświadczenie o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku uwzględniający zmianę treści załącznika dokonaną w dniu 10 kwietnia 2007 r. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca kapitał zakładowy wynoszący ,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Zobacz załącznik Nazwa spółki : PEKAES Multi - Spedytor Sp. z o.o. Okres objęty sprawozdaniem finansowym roku BILANS NA DZIEŃ ROKU Aktywa za okres od do złotych polski (PLN) na dzień

7 AKTYWA TRWAŁE (dlugoterminowe) , ,62 Wartości niematerialne , ,67 Rzeczowe aktywa trwałe , ,00 Nieruchomości inwestycyjne ,28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży , ,78 Pozostałe długoterminowe aktywa (rozliczenia międzyokresowe): 7 336, ,80 - dotyczące jednostek w ramach grupy 7 336, ,80 Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,37 AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) , ,09 Zapasy 308, ,56 Należności z tytułu dostaw i usług , ,40 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , ,12 Pozostałe należności krótkoterminowe , ,76 Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - dotyczące jednostek w ramach grupy Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe: - dotyczące jednostek w ramach grupy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,25 Pozostałe aktywa (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): ,74 - dotyczące jednostek w ramach grupy ,74 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży: - pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy - pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek AKTYWA RAZEM , ,71 Pasywa na dzień KAPITAŁ WŁASNY , ,69 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej , ,69 Kapitał podstawowy , ,00 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej , ,41 Pozostałe kapitały zapasowe Kapitał z aktualizacji wyceny , ,70 Akcje/udziały własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Niepodzielony wynik finansowy , ,42 Udziały mniejszości ZOBOWIĄZANIA , ,02 Zobowiązania długoterminowe , ,36 Długoterminowe kredyty i pożyczki

8 Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe , ,16 Pozostałe zobowiązania długoterminowe ,13 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,34 Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych , ,86 Pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , ,66 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki , ,94 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe , ,53 Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług , ,15 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , ,87 Rezerwy krótkoterminowe , ,17 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA RAZEM , ,71 Błonie, r. Krzysztof Zdziarski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik

9 BILANS PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. za rok 2006 Nazwa spółki : PEKAES MULTI-SERVICE Sp. z o.o. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: r. Waluta sprawozdawcza: złotych polskich (PLN) Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych i groszach polskich BILANS NA DZIEŃ ROKU Aktywa Nota na dzień AKTYWA TRWAŁE (dlugoterminowe) , ,86 Wartości niematerialne 2 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe , ,86 Nieruchomości inwestycyjne 4 0,00 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności 5 0,00 Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 7 0,00 Pozostałe długoterminowe aktywa (rozliczenia międzyokresowe): 0,00 - dotyczące jednostek w ramach grupy 0,00 Należności długoterminowe 0,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) , ,44 Zapasy 8 0,00 Należności z tytułu dostaw i usług , ,49 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności krótkoterminowe , ,61 Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 - dotyczące jednostek w ramach grupy 0,00 Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 7 0,00 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe: 0,00 - dotyczące jednostek w ramach grupy 0,00 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,34 Pozostałe aktywa (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 4 246, ,00 - dotyczące jednostek w ramach grupy 0, , ,00 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży: 0,00 0,00 - pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy 0,00 - pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek AKTYWA RAZEM , ,30 Pasywa Nota na dzień KAPITAŁ WŁASNY , ,04 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej , ,04 Kapitał podstawowy , ,00 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej 12 Kapitał z aktualizacji wyceny 12 Akcje/udziały własne 13 Pozostałe kapitały zapasowe , ,04 Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Niepodzielony wynik finansowy , ,00 Udziały mniejszości ZOBOWIĄZANIA , ,26 Zobowiązania długoterminowe , ,59 Długoterminowe kredyty i pożyczki 0,00 0,00 Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 17 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14,19 Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 14, , ,59 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,67 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 7,16 0,00 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług , ,05 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego , ,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , ,58 Rezerwy krótkoterminowe 14, , ,04 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 PASYWA RAZEM , ,30

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. ZA ROK 2010 I. INFORMACJE O OPTIMUS S.A. HISTORIA OPTIMUS S.A. OPTIMUS został utworzony dnia 15 stycznia 2001 r. (pod firmą Optimus Technologie S.A.) a

Bardziej szczegółowo

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ Kompap S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku I. Informacja ogólna dotycząca Jednostki Dominującej Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (W TYS. EUR) 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Raport QSr 3/2011 Informacje zawarte w Raporcie za III kwartał 2011 r. zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo