PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu"

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 lipca 2010 roku, stosownie do treści art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych w związku z art Kodeksu spółek handlowych przez Zarządy następujących spółek: 1. Wandalex Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. GaraŜowa 7, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący ,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych) (zwana dalej: Spółką Przejmującą ), oraz 2. Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 54/58, Zgierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący ,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) (zwana dalej Spółką Przejmowaną ), (przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie Spółkami, oraz kaŝda z osobna Spółką ). 1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek Połączeniu podlegają: (1) spółka akcyjna pod firmą Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca; (2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, jako Spółka Przejmowana. 2. Sposób łączenia 1. Mając na uwadze, iŝ Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, Ŝe Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, nie zgłasza się wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania Planu Połączenia. Nie przedkłada się równieŝ sprawozdań zarządów łączących się spółek. 2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych. 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej Z uwagi na fakt, iŝ Spółka Przejmowana jest w 100% zaleŝna od spółki Przejmującej, z mocy art Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zawiera powyŝszych postanowień. 4. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej Z uwagi na fakt, iŝ Spółka Przejmowana jest w 100% zaleŝna od spółki Przejmującej, z mocy art Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zawiera powyŝszych postanowień.

2 6. Dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej. Z uwagi na fakt, iŝ Spółka Przejmowana jest w 100% zaleŝna od spółki Przejmującej, z mocy art Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zawiera powyŝszych postanowień. 7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu 1. W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione. 2. W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 8. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej W Statucie Spółki Przejmującej zostanie wprowadzona zmiana polegająca na uwzględnieniu w przedmiocie działalności spółki rodzajów działalności prowadzonych przez Spółkę Przejmowaną. 9. Zezwolenia i zgody Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyŝ łączące się Spółki naleŝą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych do planu połączenia dołączono: 1a) projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A., 1b) projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aporter Sp. z o.o., 2) projekt uchwały dotyczący zmian w statucie Wandalex SA, 3) ustalenie wartości majątku Aporter Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 30 czerwca 2010 roku, 4a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Wandalex S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2010 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 4b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Aporter Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2010 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. W imieniu: Wandalex S.A.: Aporter Sp. z o. o.: Marek Skrzeczyński Wiesław Nawlicki Mirosław Kozłowski Lech Chojnacki Jacek Andrzejewski

3 Załącznik nr 1a do Planu Połączenia z dnia 28 lipca 2010 r. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1 WANDALEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-651) przy ul. GaraŜowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem łączy się ze spółką działającą pod firmą Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Szczawińskiej 54/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący ,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) poprzez przeniesienie całego majątku spółki Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę WANDALEX Spółka Akcyjna (łączenie się przez przejęcie). 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na: 1. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy Wandalex Spółka Akcyjna oraz Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 lipca 2010 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iŝ połączenie się spółek Wandalex Spółka Akcyjna oraz Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach: 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na Wandalex S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Aporter Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu spółek handlowych; 2) z uwagi na fakt, iŝ Wandalex S.A. jest jedynym wspólnikiem Aporter Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyŝszenia kapitału zakładowego Wandalex S.A. na podstawie art Kodeksu spółek handlowych; 3) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Wandalex S.A. Ŝadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Aporter Sp. z o.o., gdyŝ w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione; 4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane Ŝadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek. 2. zmianę Statutu Wandalex S.A. w następujący sposób: 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję oraz handel krajowy i zagraniczny, hurtowy i detaliczny w zakresie:

4 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana Z Transport drogowy towarów Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi Z Działalność w zakresie architektury Z Działalność w zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotaŝu B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 3

5 Załącznik nr 1b do Planu Połączenia z dnia 28 lipca 2010 r. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Zgierzu w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1 Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Szczawińskiej 54/58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , łączy się ze spółką Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-651) przy ul. GaraŜowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący ,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych), poprzez przeniesienie całego majątku spółki Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę WANDALEX Spółka Akcyjna (łączenie się przez przejęcie). 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na: 1. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy Wandalex Spółka Akcyjna oraz Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 lipca 2010 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iŝ połączenie się spółek Wandalex Spółka Akcyjna oraz Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach: 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na Wandalex S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Aporter Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu spółek handlowych; 2) z uwagi na fakt, iŝ Wandalex S.A. jest jedynym wspólnikiem Aporter Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyŝszenia kapitału zakładowego Wandalex S.A. na podstawie art Kodeksu spółek handlowych; 3) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Wandalex S.A. Ŝadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Aporter Sp. z o.o., gdyŝ w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione; 4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane Ŝadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.

6 3. zmianę Statutu Wandalex S.A. w następujący sposób: 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję oraz handel krajowy i zagraniczny, hurtowy i detaliczny w zakresie: Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana Z Transport drogowy towarów Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi Z Działalność w zakresie architektury Z Działalność w zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotaŝu B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 3

7 Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 28 lipca 2010 r. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Wandalex S.A. W Statucie spółki dokonuje się zmian o następującej treści: 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 1 Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję oraz handel krajowy i zagraniczny, hurtowy i detaliczny w zakresie: 1) Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 2) Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 3) Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 4) Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 5) Z Naprawa i konserwacja maszyn 6) Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia 7) Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 8) Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 9) Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 10) Z Przygotowanie terenu pod budowę 11) Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 12) Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 13) Z SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana 14) Z Transport drogowy towarów 15) Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi 16) Z Działalność w zakresie architektury 17) Z Działalność w zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo techniczne 18) Z Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych 19) Z Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 20) Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotaŝu 21) B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

8 Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 28 lipca 2010 r. Ustalenie wartości majątku Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2010 roku Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 54/58, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący ,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), w związku z planowanym połączeniem ze spółką pod firmą Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, Ŝe wartość majątku Aporter Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą Zgierzu ustalona na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi ,92 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i 92/100). Spółka zastosowała księgową metodę wyceny majątku. Metoda ta pozwala na określenie majątku Spółki Przejmowanej tj. Aporter Sp. z o.o. według zapisów w bilansie tego podmiotu. Wartość majątku Aporter Sp. z o.o. równa się w takim ujęciu wartości aktywów netto Spółki. Wartość tę stanowi róŝnica pomiędzy aktywami Spółki a jej zadłuŝeniem odzwierciedlonym w pasywach bilansu Spółki. PowyŜsze wartości są odzwierciedlone w informacji o stanie księgowym Aporter Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2010 roku na podstawie danych umieszczonych w bilansie Aporter Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2010 roku. Bilans ten nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez biegłego rewidenta. Został on sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Oddaje on zatem rzetelnie sytuację spółki na ten dzień i moŝe stanowić podstawę do wyceny. Sposób obliczenia: Aktywa = ,49 zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania = ,57 zł Aktywa minus Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania = ,92 zł Aktywa netto = ,92 zł W imieniu Aporter Sp. z o.o.: Wiesław Nawlicki Lech Chojnacki

9 Załącznik nr 3a do Planu Połączenia z dnia 28 lipca 2010 r. Oświadczenie o stanie księgowym Wandalex Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2010 roku Wandalex Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. GaraŜowa 7, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący ,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych), oświadcza, Ŝe niniejsza informacja o stanie księgowym Wandalex Spółka Akcyjna została sporządzona, dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na dzień 30 czerwca 2010 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Wandalex S.A. Stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz rachunkiem zysków i strat za okres W imieniu Wandalex S.A.: Marek Skrzeczyński Mirosław Kozłowski Jacek Andrzejewski

10 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ WANDALEX S.A. na dzień 30 czerwca 2010 roku Poz. A K T Y W A stan na dzień zamknięcia ksiąg rach. Poz. PASYWA stan na dzień zamknięcia ksiąg rach r r. A. AKTYWA TRWAŁE A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych I Kapitał (fundusz) podstawowy 2. Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 II. 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 (wielkość ujemna) 0 II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 1. Środki trwałe a) grunty b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0 wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny d) środki transportu e) inne środki trwałe VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych III. NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych VIII Zysk (strata) netto 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 IX 1 Nieruchomości 0 0 (wielkość ujemna) 2 Wartości niematerialne i prawne 0 0 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B. 3 Długoterminowe aktywa finansowe ZOBOWIĄZANIA a) w jednostkach powiązanych I Rezerwy na zobowiązania - udziały lub akcje inne papiery wartościowe 0 0 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku udzielone poŝyczki 0 0 dochodowego

11 - inne długoterminowe aktywa finansowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje długoterminowe inne papiery wartościowe krótkoterminowe udzielone poŝyczki Pozostałe rezerwy - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe długoterminowe 0 0 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 II Zobowiązania długoterminowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 B. Aktywa Obrotowe Wobec jednostek powiązanych I. Zapasy Materiały Wobec pozostałych jednostek 2. Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe 0 0 a) kredyty i poŝyczki b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów 4. Towary wartościowych Zaliczki na dostawy 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 0 0 d) z tyt. Leasingu II. NaleŜności krótkoterminowe e) inne NaleŜności od jednostek powiązanych III. Zobowiązania krótkoterminowe a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy Wobec jednostek powiązanych powyŝej 12 miesięcy 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności b) inne c) leasing finansowy NaleŜności od pozostałych jednostek do 12 miesięcy a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: powyŝej 12 miesięcy do 12 miesięcy b) inne powyŝej 12 miesięcy 0 0 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Wobec pozostałych jednostek c) inne a) kredyty i poŝyczki

12 d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe c) inne zobowiązania finansowe 0 0 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe wymagalności a) w jednostkach powiązanych do 12 miesięcy udziały lub akcje powyŝej 12 miesięcy inne papiery wartościowe 0 0 e) zaliczki otrzymane na dostawy udzielone poŝyczki 0 0 f) zobowiązania wekslowe 0 0 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 świadczeń b) w pozostałych jednostkach 0 0 h) z tytułu wynagrodzeń 0 0 i) z tyt. Leasingu udziały lub akcje 0 0 j) inne inne papiery wartościowe Fundusze specjalne - udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 IV. Rozliczenia międzyokresowe c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach Ujemna wartość firmy inne środki pienięŝne Inne rozliczenia międzyokresowe - inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe długoterminowe 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 0 0 AKTYWA RAZEM PASYWA RAZEM Warszawa,dnia r. Główny Księgowy Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Barbara Czapska Jacek Andrzejewski Mirosław Kozłowski Marek Skrzeczyński

13 Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres WANDALEX S.A r r. TREŚĆ na dzień na dzień A Przychody ze sprzedaŝy B Koszty sprzed produktów towarów i materiałów w tym: C Zysk/Strata brutto na sprzedaŝ (A-B) D Pozostałe przychody E Koszty sprzedaŝy F Koszty ogólne zarządu G Pozostałe koszty H Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E-F-G) I Przychody finansowe J Koszty finansowe K Przychody/koszty finansowe netto (H+I-J) L Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0 M Zysk /strata przed opodatkowaniem (K+L) N Podatek dochodowy O Zysk /strata netto (M-N) P Inne całkowite dochody 0 0 P.1 RóŜnice kursowe z przeliczenia 0 0 P.2 Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów 0 0 R Inne całkowite dochody netto 0 0 S Całkowite dochody ogółem (O+R) Warszawa,dnia r. Główny Księgowy Członek Zarządu Barbara Czapska Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzejewski Prezes Zarządu Mirosław Kozłowski Marek Skrzeczyński

14 Załącznik nr 3b do Planu Połączenia z dnia 28 lipca 2010 r. Oświadczenie o stanie księgowym Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2010 roku Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 54/58, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący ,00 zł (słownie pięć milionów złotych), oświadcza, Ŝe niniejsza informacja o stanie księgowym Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia ze spółką pod firmą Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na dzień 30 czerwca 2010 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Aporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz rachunkiem zysków i strat za okres W imieniu Aporter Sp. z o.o.: Wiesław Nawlicki Lech Chojnacki

15 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ APORTER SP. Z O. O. na dzień 30 czerwca 2010 roku AKTYWA Nr noty Stan na 30 czerwca 2010 Stan na 31grudnia 2009 Stan na 30 czerwca 2009 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , , , , , , , , , , , ,43 II. Aktywa obrotowe , , ,76 1. Zapasy , , , NaleŜności z tytułu dostaw oraz pozostałe naleŝności NaleŜności z tytułu podatku dochodowego , , ,15 0,00 0,00 0,00 3 Aktywa finansowe , , ,00 4 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty , , ,94 5 Krótkoterminowe rozliczenia międzyookresowe , , ,45 Aktywa razem , , ,13 PASYWA Nr noty Stan na 30 czerwca 2010 Stan na 31grudnia 2009 Stan na 30 czerwca Kapitał zakładowy 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3. Zysk (strata) za rok bieŝący I. Razem kapitały własne , , , ,06 0,00 0, , , , , , ,05 II. Zobowiązania długoterminowe , , ,27

16 1. Rezerwy długoterminowe , , ,56 Zobowiązania z tytułu leasingu 2. finansowego , , ,71 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów III Zobowiązania krótkoterminowe , , ,81 Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe , , ,60 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego , , ,64 4. Rezerwy krótkoterminowe , , ,57 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 14 0,00 0,00 0,00 Pasywa razem , , ,13 Zgierz, dnia r. Główny Księgowy Wice Prezes Zarządu Prezes Zarządu ElŜbieta Michałkiewicz Lech Chojnacki Wiesław Nawlicki

17 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW APORTER SP. Z O. O. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU Działalność kontynuowana Nota Okres zakończony 30 czerwca 2010 Okres zakończony 31grudnia 2009 Okres zakończony 30 czerwca 2009 w złotych A. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów, produktów i usług, , , ,90 w tym: 1. Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług , , ,82 2. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów , , ,08 B. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług, w tym: , , ,70 1. Koszty sprzedanych produktów i usług , , ,25 2. Koszty sprzedanych towarów i materiałów , , ,45 C. Zysk(strata)brutto na sprzedaŝy , , ,20 1. Koszty sprzedaŝy , , ,12 2. Koszty ogólnego zarządu , , ,00 3. Pozostałe przychody operacyjne , , ,53 4. Pozostałe koszty operacyjne , , ,93 D. Zysk(strata)na działalności operacyjnej , , ,68 1. Przychody finansowe , , ,54 2. Koszty finansowe , , ,77 E. Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , ,45 F. Podatek dochodowy 18, , , ,40 G. Zysk (strata) netto , , ,95 H. Inne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 I. Całkowite dochody (straty ) ogółem , , ,95 Zgierz, dnia r. Główny Księgowy Wice Prezes Zarządu Prezes Zarządu ElŜbieta Michałkiewicz Lech Chojnacki Wiesław Nawlicki

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ" I. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ" I. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1. Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej załoŝyciele podjęli uchwałę o przekształceniu Spółki

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity przyjęty przez NWZA w dniu 4 września 2007 r. STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA ze zmianami: art. 3 ust. 1 Uchwała nr 2 NWZA z dn. 19-02-2010r; art. 2 ust. 1 Uchwała nr 19 WZA z dn. 27-04-2009r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r. 1 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY

GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOOCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo