WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku"

Transkrypt

1 WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku miejscowoœæ: Miejscowoœæ ulica i nr: ród³o informacji o ofercie ród³o informacji o Banku 1. Cel kredytu Mieszkaniowy Zakup Budowa Rynek pierwotny Rynek wtórny Deweloper/Spó³dzielnia /Generalny Wykonawca Budowa/Rozbudowa systemem gospodarczym/adaptacja pomieszczeñ Wykoñcze Remont Remont Refinansowa Liczba sp³acanych kredytów/po yczek Kredytu mieszkaniowego Po yczki hipotecznej Prosimy o wype³ za³¹cznika: Zobowi¹zania Wnioskodawców sp³acane kredytem hipotecznym Banku BPH S.A. Innych zobowi¹zañ Kosztów zakupu/budowy/remontu Inne jakie: Dowolny cel Dowolny cel Wnioskowana kwota kredytu: Wnioskujê o kredyt w z³otych polskich Okres kredytowania (miesi¹ce): Sposób sp³aty kredytu: Raty równe Raty malej¹ce Specjalny program kredytowy: Kredyt hipoteczny Banku BPH: Opcja 1 Opcja Kredyt Kontraktowy Dom i Biznes Premium Inny: Kilka kredytów zabezpieczonych jedn¹ hipotek¹ X-sell karta kredytowa Fair/Gold Komfort Ju podpisa³em/am umowê o kartê kredytow¹ Fair lub Gold Komfort Wstêp wnioskujê o wyda karty kredytowej (jedna karta na kredyt) W przypadku gdy o kartê wnioskuje kilka osób proszê oznaczyæ priorytet 1 limit: rodzaj: Karta Fair Karta Gold Komfort Liczba zatrudnionych (proszê zakreœliæ) 0 / 1-3 / 4-9 / 10-0 / / / / Pow. 500 limit: 1 rodzaj: Karta Fair Karta Gold Komfort 0 / 1-3 / 4-9 / 10-0 / / / / Pow. 500 WoK_BPH REGON (w przypadku dochodu z dzia³aln. gosp.) 1/6

2 . Informacja o ch Imiê i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko pañskie matki Data urodzenia Miejsce urodzenia d d - m m - Obywatelstwo PESEL Seria i nr dokumentu to samoœci Termin wa noœci dokumentu to samoœci Adres zamieszkania Oœwiadczam e adres jest prawid³owy i przebywam pod nim z zamiarem sta³ego pobytu. d d - m m - W przypadku gdy jest to Polska proszê uzupe³niæ Oœwiadcze dotycz¹ce osoby zajmuj¹cej eksponowane stanowisko polityczne Kod pocztowy: Kod pocztowy: Aktualny status mieszkaniowy czynszowy w³asnoœciowy czynszowy w³asnoœciowy kwaterunkowy u rodziny kwaterunkowy u rodziny spó³dzielczy s³u bowy spó³dzielczy s³u bowy wynajmowany wynajmowany Osoby na utrzymaniu (dla wszystkich Wnioskodawców) Liczba: Wiek w latach: Wykszta³ce wy sze podstawowe wy sze podstawowe œred brak œred brak zawodowe zawodowe Stan cywilny zamê na/ onaty wdowa/wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony panna/kawaler zamê na/ onaty wdowa/wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony panna/kawaler Rozdzielnoœæ maj¹tkowa Dane adresowe do korespondencji Adres (w przypadku gdy adres korespondencyjny jest i sam jak podany powy ej adres zamieszkania- pola obok mog¹ pozostaæ wype³nione) Kod: Kod: Numer telefonu Stacjonarny: Stacjonarny: Komórkowy: Komórkowy: Poda numeru telefonu komórkowego lub adresu oznacza wyra e przez Wnioskodawcê zgody na kierowa do Niego tymi drogami korespondencji e dotycz¹cej umów zawartych z Bankiem. Bank informuje e u ytkowa przez Wnioskodawcê telefonu komórkowego lub standardowej zabezpieczonej poczty elektronicznej chroni¹ przed uzyskam dostêpu ingerencji w treœæ a nawet podszyciem siê pod nadawcê przez uprawnione osoby. /6

3 3. Informacja o zatrudniu Umowa (w tym umowa o pracê): na czas okreœlony na czas okreœlony do dnia: na okres próbny inna forma (proszê podaæ jaka np.: zlecenia): na czas okreœlony na czas okreœlony do dnia: na okres próbny inna forma (proszê podaæ jaka np.: zlecenia): Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej? Nazwa pracodawcy Bran a Adres NIP pracodawcy Data zatrudnia Aktualna miesiêczna p³aca podstawowa brutto Nadgodziny premie dodatki prowizje i inne powtarzalne (rok bie ¹cy) Nadgodziny premie dodatki prowizje i inne powtarzalne (rok poprzedni) Dzia³alnoœæ gospodarcza Najem d d - m m - W przypadku prowadzenia wiêcej ni jednej dzia³alnoœci prosimy o wype³ oddzielnej strony nr 3 z druku Wniosku Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej? Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej? Przychód Koszty Dochód Przychód Koszty Dochód Dwa lata wstecz / iloœæ miesiêcy Ostatni rok podatkowy Rozlicze miesiêczne roku bie ¹cego Nazwa firmy Adres firmy Telefon / iloœæ miesiêcy Proszê wype³niæ w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej: NIP firmy Data rozpoczêcia dzia³alnoœci d d - m m - Forma prawna prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej Osoba fizyczna Spó³ka jawna Spó³ka akcyjna Spó³ka cywilna Osoba fizyczna Spó³ka jawna Spó³ka akcyjna Spó³ka cywilna Spó³ka z.o.o. Spó³ka partnerska Spó³ka z.o.o. Spó³ka partnerska Spó³ka komandytowo-akcyjna Spó³ka komandytowa Spó³ka komandytowo-akcyjna Spó³ka komandytowa Forma opodatkowania firmy w ci¹gu ostatnich 3 lat podatkowych Zasady ogólne Zasady ogólne- uproszczona forma wp³aty zaliczek Rycza³t Karta podatkowa Zasady ogólne Zasady ogólne- uproszczona forma wp³aty zaliczek Rycza³t Karta podatkowa Zasady ogólne - podatek liniowy Pe³na ksiêgowoœæ Zasady ogólne - podatek liniowy Pe³na ksiêgowoœæ Profil dzia³alnoœci Jakie?: Dodatkowe Ÿród³a dochodu Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej? kwota (m-c): kwota (m-c): Czy posiada Pan/Pani (sam/a albo ³¹cz z pozosta³ymi osobami wnioskuj¹cymi o udziele kredytu) co najmj 5% udzia³ów w jakiejœ spó³ce/spó³kach kapita³owych? Je eli TAK prosimy za³¹czyæ wyjaœ na osobnej kartce. Je eli TAK prosimy za³¹czyæ wyjaœ na osobnej kartce. Czy prowadzi lub prowadzi³/a Pan/Pani dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ci¹gu ostatnich 1 miesiêcy poprzedzaj¹cych podpisa nijszego wniosku? Czy jest Pan/Pani cz³onkiem zarz¹du jakiejkolwiek spó³ki? a) wyrejestrowa a) zawiesze liczba liczba a) wyrejestrowa a) zawiesze 3/6

4 4. Aktywa Wnioskodawców Koszty zakupu/budowy dotychczas posione Posiadane aktywa Opis aktywów (w przypadku ruchomoœci do up³ynnia proszê podaæ pe³ny nr ksiêgi wieczystej Wartoœæ Aktywa do up³ynnia? Osoba uprawniona 5. Zobowi¹zania Wnioskodawców (dotyczy zobowi¹zañ które s¹ sp³acane kredytem hipotecznym Banku) Posiadane zobowi¹zania (kredyty po yczki porêczenia weksle alimenty umowy leasingowe inne) dotyczy e dzia³alnoœci gospodarczej. Rodzaj zobowi¹zania Kwota zobowi¹zania Aktualna kwota zobowi¹zania Kwota i waluta miesiêcznej raty OpóŸnia w sp³atach Data zawarcia umowy Wierzyciel Proszê wybraæ w³aœciw¹ odpowiedÿ a jeœli kiedykolwiek wyst¹pi³y opóÿnia w sp³acie zobowi¹zañ proszê za³¹czyæ wyjaœnia na osobnej kartce. Zobowi¹zania sp³acane kredytem Banku BPH S.A. stanowi¹ za³¹cznik do Wniosku Kredytowego. 6. Nieruchomoœæ - przedmiot hipoteki Imiê i nazwisko/nazwa obecnego w³aœciciela cel kredytowania Nieruchomoœæ 1 Nieruchomoœæ zabezpiecze cel kredytowania zabezpiecze Adres ruchomoœci Tytu³ prawny do ruchomoœci (w³¹czaj¹c gara /miejsce postojowe) Miejscowoœæ i kod pocztowy: Powiat: Gmina: Województwo: Telefon do osoby udostêpniaj¹cej ruchomoœæ: W³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego Odrêbna w³asnoœæ lokalu mieszkalnego U ytkowa wieczyste dzia³ki gruntu Miejscowoœæ i kod pocztowy: Powiat: Gmina: Województwo: Telefon do osoby udostêpniaj¹cej ruchomoœæ: W³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego Odrêbna w³asnoœæ lokalu mieszkalnego U ytkowa wieczyste dzia³ki gruntu W³asnoœæ W³asnoœæ Czy gara ma byæ zabezpieczem kredytu? Docelowa wartoœæ ruchomoœci (szacunkowa) Czy ruchomoœæ ma urz¹dzon¹ KW? KW dla lokalu mieszkalnego KW dla lokalu mieszkalnego KW dla dz. ew. KW dla dz. ew. PE NY Nr Kw PE NY Nr Kw Czy w S¹dzie zosta³ z³o ony wniosek o za³o e KW? Czy w S¹dzie zosta³ z³o ony wniosek o za³o e KW? Nr wniosku: data z³o enia wniosku w S¹dzie Nr wniosku: data z³o enia wniosku w S¹dzie Opis ruchomoœci Pow. u ytkowa domu/mieszk. w m Liczba pokoi Liczba ³azienek/wc Dzia³ka pod budownictwo mieszkaniowe rekreacyjna Liczba kuchni Liczba gara y siedliskowa Inna jaka: Pow. u ytkowa domu/mieszk. w m Liczba pokoi Liczba ³azienek/wc Dzia³ka pod budownictwo mieszkaniowe rekreacyjna Liczba kuchni Liczba gara y siedliskowa Inna jaka: Pow. dzia³ki w m Nr. ew. dzia³ki Nr. ew. dzia³ki Czy ruchomoœæ zabytkowa? (wpisana do rej. zabytków lub objêta ochr. konserwat.) Wnioskodawcy oœwiadczaj¹ e ruchomoœæ zamierzaj¹ przeznaczyæ na zaspokoje w³asnych potrzeb mieszkaniowych Pow. dzia³ki w m 4/6

5 Rodzaj zabudowy wolnostoj¹cy bliÿniak wolnostoj¹cy bliÿniak budownictwo wielorodzinne zabudowa szeregowe budownictwo wielorodzinne zabudowa szeregowe Czy w przedmiotowej ruchomoœci jest lub bêdzie prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza? Data zakoñczenia budowy Data zakoñczenia budowy jaka: jaka: 7. Informacje dodatkowe Czy jest Pan/Pani obci¹ ony/na zaleg³ymi zobowi¹zaniami publicznoprawnymi? (podatki sk³adki z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych) Czy jest Pan/Pani obci¹ ony/na zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z orzeczeñs¹dów? Czy toczy siê z Pana/Pani udzia³em postêpowa s¹dowe? Czy by³/³ Pan/Pani kiedykolwiek karany/na? Czy aktual ubiega siê Pan/Pani o kredyt w innym miejscu? Jednoczeœ oœwiadczam e w przypadku wyboru oferty Banku - skorzystam z ofert innych banków na ten sam cel. Czy jest Pan/Pani porêczycielem innego kredytu/po yczki? Czy jakaœ czêœæ wk³adu w³asnego pochodzi z kredytu/po yczki? Czy kiedykolwiek mia³/a Pan/Pani zaleg³oœci w sp³acie swoich zobowi¹zañ wobec banków lub innych instytucji kredytowych? Czy toczy siê przeciwko Panu/Pani postêpowa karne? Czy toczy siê lub w ci¹gu ostatnich 10 lat toczy³o siê wobec Pana/Pani postêpowa upad³oœciowe lub czy z³o y³/a Pan/Pani wniosek o og³osze upad³oœci? W przypadku gdy kredyt jest przeznaczony na zakup ruchomoœci czy którykolwiek ze zbywców ruchomoœci jest dla Pana/Pani ma³ onkiem rodzicem albo dzieckiem? Jeœli na którekolwiek z powy szych pytañ odpowie Pan/Pani "" prosimy za³¹czyæ szczegó³owe wyjaœnia na osobnej kartce. Czy posiada Pani/Pan ustalone prawo do emerytury/renty? ¹czny miesiêczny koszt utrzymania wszystkich Wnioskodawców wystêpuj¹cych o dany kredyt (suma wydatków ponoszonych co miesi¹c na np: rachunki utrzyma samochodu): Jesteœmy zainteresowani nastêpuj¹cymi ubezpieczeniami: Ubezpieczem Kredytobiorców korzystaj¹cych z kredytu hipotecznego udzielanym na podstawie indywidualnej umowy ubezpieczenia zawartej pomiêdzy Kredytobiorc¹ Banku BPH S.A. a Ubezpieczycielami: Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited. Za ka d¹ osobê objêt¹ ubezpieczem zosta naliczona odrêbna sk³adka. Proszê podaæ imiona i nazwiska Prowizja od udzielonego kredytu: % 5/6

6 Przekaza przez Wnioskodawcê danych i informacji jest dobrowolne. zobowi¹zuje siê do zw³ocznej aktualizacji danych informacji i oœwiadczeñ podanych we wniosku dokumentach do nich za³¹czonych lub innych dokumentach z³o onych w Banku w zwi¹zku z udzielem kredytu w przypadku ich zmiany. Bank zatrzymuje orygina³ wniosku kredytowego nawet jeœli kredyt zosta udzielony. Bank zastrzega sobie prawo do ¹dania dodatkowych dokumentów i informacji weryfikacji wszystkich danych zawartych we wniosku kredytowym a e do odmowy udzielenia kredytu bez podania przyczyny. Bank jest uprawniony do zatrzymania dokumentów z³o onych przez Wnioskodawcê w zwi¹zku z ubiegam siê o kredyt i przeprowadzem analizy kredytowej. Wszelkie analizy techniczne finansowe i prawne dotycz¹ce ruchomoœci stanowi¹cej przedmiot zabezpieczenia oraz wycena s¹ wykorzystywane wy³¹cz dla potrzeb decyzji kredytowej. Bank sk³ada Wnioskodawcy adnych oœwiadczeñ lub gwarancji dotycz¹cych stanu lub wartoœci ruchomoœci przedmiotu hipoteki. W przypadku udzielenia kredytu upowa nia odwo³al Bank do wyst¹pienia z wnioskiem o dokona wpisu hipoteki w³aœciwej Ksiêgi Wieczystej prowadzonej dla ruchomoœci stanowi¹cej przedmiot hipoteki w zwi¹zku z kocznoœci¹ zabezpieczenia wnioskowanego kredytu hipotecznego zgod z procedurami Banku. Bank zapewnia ochronê danych osobowych Wnioskodawcy. Dane i informacje zawarte we wniosku oraz w oœwiadczeniu z³o onym przez Wnioskodawcê i wprowadzone do systemu informatycznego Banku i dokumenty za³¹czone do wniosku s¹ podstaw¹ do podjêcia przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu. Poda danych jest dobrowolne. ma prawo dostêpu do treœci swoich danych i ich poprawiania. Dane bêd¹ przekazywane do Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie (BIK) i mog¹ byæ rów przekazane do Zwi¹zku Banków Polskich w Warszawie. Bank bêdzie przetwarza³ dane w celu marketingowym zarz¹dzania procesami banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej dzia³alnoœci (w tym dane bêd¹ przetwarzane przez Bank i BIK rów w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy kredytu). Potwierdzam e œrodki wymagane przez Bank jako wnoszone przez Kredytobiorcê jako wk³ad w³asny pochodz¹ lub bêd¹ pochodziæ z kredytu lub po yczki. Uprzedzony o odpowiedzialnoœci karnej z art. 97 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz 553 z póÿn.zm.) za sk³ada fa³szywych oœwiadczeñ w celu uzyskania kredytu nijszym potwierdzam prawdziwoœæ i dok³adnoœæ podanych informacji i upowa niam Bank do ich sprawdzenia. Jednoczeœ oœwiadczam e zapozna³em siê z wrêczon¹ mi Taryf¹ op³at i prowizji dla Klientów Indywidualnych i akceptujê przedstawione mi warunki i op³aty oraz pokryjê koszty zwi¹zane z analiz¹ wniosku kredytowego zawarciem umowy i ustanowiem zabezpieczania. Oprocentowa jest zmienne i mo e ulec zmia przed zawarciem umowy kredytu i jest zmienne w okresie kredytowania. Zgadzam siê na to e wyda przez Bank ostatecznej decyzji kredytowej mo e byæ uzale nione od posienia przeze m op³aty za wycenê ka dej z ruchomoœci stanowi¹cej zabezpiecze kredytu która bêdzie uzale niona od typu ruchomoœci i kosztu wyceny posionego przez Bank. Oœwiadcze o zgodzie na fotoinspekcjê Nijszym zgadzam siê na przeprowadze inspekcji fotograficznej na ruchomoœciach (opisanych w pkt. 3) przez przedstawiciela Banku. W przypadku gdy kredyt przeznaczony jest na nabycie prawa do ruchomoœci zobowi¹zujê siê poinformowaæ i uzyskaæ zgodê na fotoinspekcjê od osoby której przys³uguje zbywane prawo do ruchomoœci. wyra a zgodê na przetwarza swoich danych dla celów marketingowych wspó³pracuj¹cych z Bankiem podmiotów oraz dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim wspó³pracuj¹cych w zakresie œwiadczonych przez Bank us³ug po wygaœniêciu po wygaœniêciu umów ³¹cz¹cych Wnioskodawcê z Bankiem a e na otrzymywa informacji handlowych na wskazany w nijszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzysta œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ w celu z³o enia przez Bank propozycji zawarcia umowy. wyra a zgodê na przetwarza przez Bank informacji stanowi¹cych tajemnicê bankowa w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy kredytu lub umowy a kartê kredytow¹ udzielonych mu zgod z nijszym wnioskiem. wyra a zgodê na przetwarza przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie ul. Modzelewskiego 77 A informacji stanowi¹cych tajemnice bankow¹ w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy kredytu lub umowy a kartê kredytow¹ udzielonych mu zgod z nijszym wnioskiem. upowa nia Bank do wyst¹pienia do Biura Informacji Gospodarczej z siedzib¹ we Wroc³awiu ul. Armii Ludowej 1 oraz za poœrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie Biuro Obs³ugi Klienta przy ul. Postêpu 17A do innych biur informacji gospodarczej o ujaw informacji dotycz¹cej jego zobowi¹zañ w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Na podstawie art. 4 ust. pkt 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 010 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymia danych gospodarczych Bank mo e odmówiæ zawarcia umowy w przypadku gdy udzieli stosownego upowa nia. Oœwiadczam e oferta kredytowa Banku BPH S.A. z siedzib¹ w Gdañsku zosta³a mi przedstawiona przez: Zgadzam siê na ujaw ww podmiotowi lub jego pracownikom danych stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ w zakresie wymaganym do wykonania umowy poœrednictwa. Data 01 d d m.. m.. r. Czytelny Podpis Wnioskodawcy: Data d d - m.. m r. Czytelny Podpis Wspó³wnioskodawcy: Data d d - m.. m r. Potwierdzam w³asnorêcznoœæ podpisów: Przedstawiciel Banku Bank BPH Spó³ka Akcyjna ul. p³k. Jana Pa³ubickiego Gdañsk wpisany do rejestru prowadzonego przez S¹d Rejonowy Gdañsk-Pó³noc w Gdañsku VII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego w Gdañsku pod numerem KRS NIP: kapita³ zak³adowy i wp³acony: z³. zwany w nijszym dokumencie Bankiem. 6/6

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku Miejscowoœæ Cel wniosku Podwy sze Przewalutowa Zmiana okresu kredytowania (wyd³u e/skróce) Od³¹cze od kredytu Przy³¹cze do kredytu

Bardziej szczegółowo

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹? Poradnik Zwi¹zku Banków Polskich www.bik.pl www.zbp.pl www.infomonitor.pl Ten poradnik jest dla Ciebie gdy: Myœlisz o zaci¹gniêciu kredytu lub zakupie ratalnym; Chcesz kupiæ telefon na abonament, telewizjê

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Dom na kredyt. Co mo na sfinansowaæ kredytem hipotecznym? Mini s³owniczek. Dla kogo kredyt hipoteczny?

Dom na kredyt. Co mo na sfinansowaæ kredytem hipotecznym? Mini s³owniczek. Dla kogo kredyt hipoteczny? Dom na kredyt Hipoteka to morze korzyœci. Czym jednak tak naprawdê jest i co dobrego mo e zrobiæ dla nas? O tym w poni szych pytaniach i odpowiedziach. Mini s³owniczek Hipoteka rodzaj zabezpieczenia sp³aty

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Finansujemy budowę domu

Finansujemy budowę domu R APORT KREDYTY Finansujemy budowę domu Czêsto zdarza siê, e nie mog¹c sfinansowaæ budowy domu z w³asnych œrodków siêgamy po kredyt. Któr¹ ofertê wybraæ i jak oceniæ, czy jest dla nas najkorzystniejsza?

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Wniosek kredytowy nr...

Wniosek kredytowy nr... Wniosek kredytowy nr... Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie podane są różne warianty odpowiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Za³¹cznik nr 5 INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Niniejsze informacje zawieraj¹ przegl¹d podstawowych rodzajów ryzyka zwi¹zanych z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne w zwi¹zku z us³ugami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo