WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku"

Transkrypt

1 WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku miejscowoœæ: Miejscowoœæ ulica i nr: ród³o informacji o ofercie ród³o informacji o Banku 1. Cel kredytu Mieszkaniowy Zakup Budowa Rynek pierwotny Rynek wtórny Deweloper/Spó³dzielnia /Generalny Wykonawca Budowa/Rozbudowa systemem gospodarczym/adaptacja pomieszczeñ Wykoñcze Remont Remont Refinansowa Liczba sp³acanych kredytów/po yczek Kredytu mieszkaniowego Po yczki hipotecznej Prosimy o wype³ za³¹cznika: Zobowi¹zania Wnioskodawców sp³acane kredytem hipotecznym Banku BPH S.A. Innych zobowi¹zañ Kosztów zakupu/budowy/remontu Inne jakie: Dowolny cel Dowolny cel Wnioskowana kwota kredytu: Wnioskujê o kredyt w z³otych polskich Okres kredytowania (miesi¹ce): Sposób sp³aty kredytu: Raty równe Raty malej¹ce Specjalny program kredytowy: Kredyt hipoteczny Banku BPH: Opcja 1 Opcja Kredyt Kontraktowy Dom i Biznes Premium Inny: Kilka kredytów zabezpieczonych jedn¹ hipotek¹ X-sell karta kredytowa Fair/Gold Komfort Ju podpisa³em/am umowê o kartê kredytow¹ Fair lub Gold Komfort Wstêp wnioskujê o wyda karty kredytowej (jedna karta na kredyt) W przypadku gdy o kartê wnioskuje kilka osób proszê oznaczyæ priorytet 1 limit: rodzaj: Karta Fair Karta Gold Komfort Liczba zatrudnionych (proszê zakreœliæ) 0 / 1-3 / 4-9 / 10-0 / / / / Pow. 500 limit: 1 rodzaj: Karta Fair Karta Gold Komfort 0 / 1-3 / 4-9 / 10-0 / / / / Pow. 500 WoK_BPH REGON (w przypadku dochodu z dzia³aln. gosp.) 1/6

2 . Informacja o ch Imiê i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko pañskie matki Data urodzenia Miejsce urodzenia d d - m m - Obywatelstwo PESEL Seria i nr dokumentu to samoœci Termin wa noœci dokumentu to samoœci Adres zamieszkania Oœwiadczam e adres jest prawid³owy i przebywam pod nim z zamiarem sta³ego pobytu. d d - m m - W przypadku gdy jest to Polska proszê uzupe³niæ Oœwiadcze dotycz¹ce osoby zajmuj¹cej eksponowane stanowisko polityczne Kod pocztowy: Kod pocztowy: Aktualny status mieszkaniowy czynszowy w³asnoœciowy czynszowy w³asnoœciowy kwaterunkowy u rodziny kwaterunkowy u rodziny spó³dzielczy s³u bowy spó³dzielczy s³u bowy wynajmowany wynajmowany Osoby na utrzymaniu (dla wszystkich Wnioskodawców) Liczba: Wiek w latach: Wykszta³ce wy sze podstawowe wy sze podstawowe œred brak œred brak zawodowe zawodowe Stan cywilny zamê na/ onaty wdowa/wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony panna/kawaler zamê na/ onaty wdowa/wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony panna/kawaler Rozdzielnoœæ maj¹tkowa Dane adresowe do korespondencji Adres (w przypadku gdy adres korespondencyjny jest i sam jak podany powy ej adres zamieszkania- pola obok mog¹ pozostaæ wype³nione) Kod: Kod: Numer telefonu Stacjonarny: Stacjonarny: Komórkowy: Komórkowy: Poda numeru telefonu komórkowego lub adresu oznacza wyra e przez Wnioskodawcê zgody na kierowa do Niego tymi drogami korespondencji e dotycz¹cej umów zawartych z Bankiem. Bank informuje e u ytkowa przez Wnioskodawcê telefonu komórkowego lub standardowej zabezpieczonej poczty elektronicznej chroni¹ przed uzyskam dostêpu ingerencji w treœæ a nawet podszyciem siê pod nadawcê przez uprawnione osoby. /6

3 3. Informacja o zatrudniu Umowa (w tym umowa o pracê): na czas okreœlony na czas okreœlony do dnia: na okres próbny inna forma (proszê podaæ jaka np.: zlecenia): na czas okreœlony na czas okreœlony do dnia: na okres próbny inna forma (proszê podaæ jaka np.: zlecenia): Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej? Nazwa pracodawcy Bran a Adres NIP pracodawcy Data zatrudnia Aktualna miesiêczna p³aca podstawowa brutto Nadgodziny premie dodatki prowizje i inne powtarzalne (rok bie ¹cy) Nadgodziny premie dodatki prowizje i inne powtarzalne (rok poprzedni) Dzia³alnoœæ gospodarcza Najem d d - m m - W przypadku prowadzenia wiêcej ni jednej dzia³alnoœci prosimy o wype³ oddzielnej strony nr 3 z druku Wniosku Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej? Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej? Przychód Koszty Dochód Przychód Koszty Dochód Dwa lata wstecz / iloœæ miesiêcy Ostatni rok podatkowy Rozlicze miesiêczne roku bie ¹cego Nazwa firmy Adres firmy Telefon / iloœæ miesiêcy Proszê wype³niæ w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej: NIP firmy Data rozpoczêcia dzia³alnoœci d d - m m - Forma prawna prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej Osoba fizyczna Spó³ka jawna Spó³ka akcyjna Spó³ka cywilna Osoba fizyczna Spó³ka jawna Spó³ka akcyjna Spó³ka cywilna Spó³ka z.o.o. Spó³ka partnerska Spó³ka z.o.o. Spó³ka partnerska Spó³ka komandytowo-akcyjna Spó³ka komandytowa Spó³ka komandytowo-akcyjna Spó³ka komandytowa Forma opodatkowania firmy w ci¹gu ostatnich 3 lat podatkowych Zasady ogólne Zasady ogólne- uproszczona forma wp³aty zaliczek Rycza³t Karta podatkowa Zasady ogólne Zasady ogólne- uproszczona forma wp³aty zaliczek Rycza³t Karta podatkowa Zasady ogólne - podatek liniowy Pe³na ksiêgowoœæ Zasady ogólne - podatek liniowy Pe³na ksiêgowoœæ Profil dzia³alnoœci Jakie?: Dodatkowe Ÿród³a dochodu Czy dochód z tego Ÿród³a ma byæ brany pod uwagê przy badaniu zdolnoœci kredytowej? kwota (m-c): kwota (m-c): Czy posiada Pan/Pani (sam/a albo ³¹cz z pozosta³ymi osobami wnioskuj¹cymi o udziele kredytu) co najmj 5% udzia³ów w jakiejœ spó³ce/spó³kach kapita³owych? Je eli TAK prosimy za³¹czyæ wyjaœ na osobnej kartce. Je eli TAK prosimy za³¹czyæ wyjaœ na osobnej kartce. Czy prowadzi lub prowadzi³/a Pan/Pani dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ci¹gu ostatnich 1 miesiêcy poprzedzaj¹cych podpisa nijszego wniosku? Czy jest Pan/Pani cz³onkiem zarz¹du jakiejkolwiek spó³ki? a) wyrejestrowa a) zawiesze liczba liczba a) wyrejestrowa a) zawiesze 3/6

4 4. Aktywa Wnioskodawców Koszty zakupu/budowy dotychczas posione Posiadane aktywa Opis aktywów (w przypadku ruchomoœci do up³ynnia proszê podaæ pe³ny nr ksiêgi wieczystej Wartoœæ Aktywa do up³ynnia? Osoba uprawniona 5. Zobowi¹zania Wnioskodawców (dotyczy zobowi¹zañ które s¹ sp³acane kredytem hipotecznym Banku) Posiadane zobowi¹zania (kredyty po yczki porêczenia weksle alimenty umowy leasingowe inne) dotyczy e dzia³alnoœci gospodarczej. Rodzaj zobowi¹zania Kwota zobowi¹zania Aktualna kwota zobowi¹zania Kwota i waluta miesiêcznej raty OpóŸnia w sp³atach Data zawarcia umowy Wierzyciel Proszê wybraæ w³aœciw¹ odpowiedÿ a jeœli kiedykolwiek wyst¹pi³y opóÿnia w sp³acie zobowi¹zañ proszê za³¹czyæ wyjaœnia na osobnej kartce. Zobowi¹zania sp³acane kredytem Banku BPH S.A. stanowi¹ za³¹cznik do Wniosku Kredytowego. 6. Nieruchomoœæ - przedmiot hipoteki Imiê i nazwisko/nazwa obecnego w³aœciciela cel kredytowania Nieruchomoœæ 1 Nieruchomoœæ zabezpiecze cel kredytowania zabezpiecze Adres ruchomoœci Tytu³ prawny do ruchomoœci (w³¹czaj¹c gara /miejsce postojowe) Miejscowoœæ i kod pocztowy: Powiat: Gmina: Województwo: Telefon do osoby udostêpniaj¹cej ruchomoœæ: W³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego Odrêbna w³asnoœæ lokalu mieszkalnego U ytkowa wieczyste dzia³ki gruntu Miejscowoœæ i kod pocztowy: Powiat: Gmina: Województwo: Telefon do osoby udostêpniaj¹cej ruchomoœæ: W³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego Odrêbna w³asnoœæ lokalu mieszkalnego U ytkowa wieczyste dzia³ki gruntu W³asnoœæ W³asnoœæ Czy gara ma byæ zabezpieczem kredytu? Docelowa wartoœæ ruchomoœci (szacunkowa) Czy ruchomoœæ ma urz¹dzon¹ KW? KW dla lokalu mieszkalnego KW dla lokalu mieszkalnego KW dla dz. ew. KW dla dz. ew. PE NY Nr Kw PE NY Nr Kw Czy w S¹dzie zosta³ z³o ony wniosek o za³o e KW? Czy w S¹dzie zosta³ z³o ony wniosek o za³o e KW? Nr wniosku: data z³o enia wniosku w S¹dzie Nr wniosku: data z³o enia wniosku w S¹dzie Opis ruchomoœci Pow. u ytkowa domu/mieszk. w m Liczba pokoi Liczba ³azienek/wc Dzia³ka pod budownictwo mieszkaniowe rekreacyjna Liczba kuchni Liczba gara y siedliskowa Inna jaka: Pow. u ytkowa domu/mieszk. w m Liczba pokoi Liczba ³azienek/wc Dzia³ka pod budownictwo mieszkaniowe rekreacyjna Liczba kuchni Liczba gara y siedliskowa Inna jaka: Pow. dzia³ki w m Nr. ew. dzia³ki Nr. ew. dzia³ki Czy ruchomoœæ zabytkowa? (wpisana do rej. zabytków lub objêta ochr. konserwat.) Wnioskodawcy oœwiadczaj¹ e ruchomoœæ zamierzaj¹ przeznaczyæ na zaspokoje w³asnych potrzeb mieszkaniowych Pow. dzia³ki w m 4/6

5 Rodzaj zabudowy wolnostoj¹cy bliÿniak wolnostoj¹cy bliÿniak budownictwo wielorodzinne zabudowa szeregowe budownictwo wielorodzinne zabudowa szeregowe Czy w przedmiotowej ruchomoœci jest lub bêdzie prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza? Data zakoñczenia budowy Data zakoñczenia budowy jaka: jaka: 7. Informacje dodatkowe Czy jest Pan/Pani obci¹ ony/na zaleg³ymi zobowi¹zaniami publicznoprawnymi? (podatki sk³adki z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych) Czy jest Pan/Pani obci¹ ony/na zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z orzeczeñs¹dów? Czy toczy siê z Pana/Pani udzia³em postêpowa s¹dowe? Czy by³/³ Pan/Pani kiedykolwiek karany/na? Czy aktual ubiega siê Pan/Pani o kredyt w innym miejscu? Jednoczeœ oœwiadczam e w przypadku wyboru oferty Banku - skorzystam z ofert innych banków na ten sam cel. Czy jest Pan/Pani porêczycielem innego kredytu/po yczki? Czy jakaœ czêœæ wk³adu w³asnego pochodzi z kredytu/po yczki? Czy kiedykolwiek mia³/a Pan/Pani zaleg³oœci w sp³acie swoich zobowi¹zañ wobec banków lub innych instytucji kredytowych? Czy toczy siê przeciwko Panu/Pani postêpowa karne? Czy toczy siê lub w ci¹gu ostatnich 10 lat toczy³o siê wobec Pana/Pani postêpowa upad³oœciowe lub czy z³o y³/a Pan/Pani wniosek o og³osze upad³oœci? W przypadku gdy kredyt jest przeznaczony na zakup ruchomoœci czy którykolwiek ze zbywców ruchomoœci jest dla Pana/Pani ma³ onkiem rodzicem albo dzieckiem? Jeœli na którekolwiek z powy szych pytañ odpowie Pan/Pani "" prosimy za³¹czyæ szczegó³owe wyjaœnia na osobnej kartce. Czy posiada Pani/Pan ustalone prawo do emerytury/renty? ¹czny miesiêczny koszt utrzymania wszystkich Wnioskodawców wystêpuj¹cych o dany kredyt (suma wydatków ponoszonych co miesi¹c na np: rachunki utrzyma samochodu): Jesteœmy zainteresowani nastêpuj¹cymi ubezpieczeniami: Ubezpieczem Kredytobiorców korzystaj¹cych z kredytu hipotecznego udzielanym na podstawie indywidualnej umowy ubezpieczenia zawartej pomiêdzy Kredytobiorc¹ Banku BPH S.A. a Ubezpieczycielami: Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited. Za ka d¹ osobê objêt¹ ubezpieczem zosta naliczona odrêbna sk³adka. Proszê podaæ imiona i nazwiska Prowizja od udzielonego kredytu: % 5/6

6 Przekaza przez Wnioskodawcê danych i informacji jest dobrowolne. zobowi¹zuje siê do zw³ocznej aktualizacji danych informacji i oœwiadczeñ podanych we wniosku dokumentach do nich za³¹czonych lub innych dokumentach z³o onych w Banku w zwi¹zku z udzielem kredytu w przypadku ich zmiany. Bank zatrzymuje orygina³ wniosku kredytowego nawet jeœli kredyt zosta udzielony. Bank zastrzega sobie prawo do ¹dania dodatkowych dokumentów i informacji weryfikacji wszystkich danych zawartych we wniosku kredytowym a e do odmowy udzielenia kredytu bez podania przyczyny. Bank jest uprawniony do zatrzymania dokumentów z³o onych przez Wnioskodawcê w zwi¹zku z ubiegam siê o kredyt i przeprowadzem analizy kredytowej. Wszelkie analizy techniczne finansowe i prawne dotycz¹ce ruchomoœci stanowi¹cej przedmiot zabezpieczenia oraz wycena s¹ wykorzystywane wy³¹cz dla potrzeb decyzji kredytowej. Bank sk³ada Wnioskodawcy adnych oœwiadczeñ lub gwarancji dotycz¹cych stanu lub wartoœci ruchomoœci przedmiotu hipoteki. W przypadku udzielenia kredytu upowa nia odwo³al Bank do wyst¹pienia z wnioskiem o dokona wpisu hipoteki w³aœciwej Ksiêgi Wieczystej prowadzonej dla ruchomoœci stanowi¹cej przedmiot hipoteki w zwi¹zku z kocznoœci¹ zabezpieczenia wnioskowanego kredytu hipotecznego zgod z procedurami Banku. Bank zapewnia ochronê danych osobowych Wnioskodawcy. Dane i informacje zawarte we wniosku oraz w oœwiadczeniu z³o onym przez Wnioskodawcê i wprowadzone do systemu informatycznego Banku i dokumenty za³¹czone do wniosku s¹ podstaw¹ do podjêcia przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu. Poda danych jest dobrowolne. ma prawo dostêpu do treœci swoich danych i ich poprawiania. Dane bêd¹ przekazywane do Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie (BIK) i mog¹ byæ rów przekazane do Zwi¹zku Banków Polskich w Warszawie. Bank bêdzie przetwarza³ dane w celu marketingowym zarz¹dzania procesami banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej dzia³alnoœci (w tym dane bêd¹ przetwarzane przez Bank i BIK rów w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy kredytu). Potwierdzam e œrodki wymagane przez Bank jako wnoszone przez Kredytobiorcê jako wk³ad w³asny pochodz¹ lub bêd¹ pochodziæ z kredytu lub po yczki. Uprzedzony o odpowiedzialnoœci karnej z art. 97 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz 553 z póÿn.zm.) za sk³ada fa³szywych oœwiadczeñ w celu uzyskania kredytu nijszym potwierdzam prawdziwoœæ i dok³adnoœæ podanych informacji i upowa niam Bank do ich sprawdzenia. Jednoczeœ oœwiadczam e zapozna³em siê z wrêczon¹ mi Taryf¹ op³at i prowizji dla Klientów Indywidualnych i akceptujê przedstawione mi warunki i op³aty oraz pokryjê koszty zwi¹zane z analiz¹ wniosku kredytowego zawarciem umowy i ustanowiem zabezpieczania. Oprocentowa jest zmienne i mo e ulec zmia przed zawarciem umowy kredytu i jest zmienne w okresie kredytowania. Zgadzam siê na to e wyda przez Bank ostatecznej decyzji kredytowej mo e byæ uzale nione od posienia przeze m op³aty za wycenê ka dej z ruchomoœci stanowi¹cej zabezpiecze kredytu która bêdzie uzale niona od typu ruchomoœci i kosztu wyceny posionego przez Bank. Oœwiadcze o zgodzie na fotoinspekcjê Nijszym zgadzam siê na przeprowadze inspekcji fotograficznej na ruchomoœciach (opisanych w pkt. 3) przez przedstawiciela Banku. W przypadku gdy kredyt przeznaczony jest na nabycie prawa do ruchomoœci zobowi¹zujê siê poinformowaæ i uzyskaæ zgodê na fotoinspekcjê od osoby której przys³uguje zbywane prawo do ruchomoœci. wyra a zgodê na przetwarza swoich danych dla celów marketingowych wspó³pracuj¹cych z Bankiem podmiotów oraz dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim wspó³pracuj¹cych w zakresie œwiadczonych przez Bank us³ug po wygaœniêciu po wygaœniêciu umów ³¹cz¹cych Wnioskodawcê z Bankiem a e na otrzymywa informacji handlowych na wskazany w nijszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzysta œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ w celu z³o enia przez Bank propozycji zawarcia umowy. wyra a zgodê na przetwarza przez Bank informacji stanowi¹cych tajemnicê bankowa w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy kredytu lub umowy a kartê kredytow¹ udzielonych mu zgod z nijszym wnioskiem. wyra a zgodê na przetwarza przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie ul. Modzelewskiego 77 A informacji stanowi¹cych tajemnice bankow¹ w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy kredytu lub umowy a kartê kredytow¹ udzielonych mu zgod z nijszym wnioskiem. upowa nia Bank do wyst¹pienia do Biura Informacji Gospodarczej z siedzib¹ we Wroc³awiu ul. Armii Ludowej 1 oraz za poœrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie Biuro Obs³ugi Klienta przy ul. Postêpu 17A do innych biur informacji gospodarczej o ujaw informacji dotycz¹cej jego zobowi¹zañ w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Na podstawie art. 4 ust. pkt 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 010 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymia danych gospodarczych Bank mo e odmówiæ zawarcia umowy w przypadku gdy udzieli stosownego upowa nia. Oœwiadczam e oferta kredytowa Banku BPH S.A. z siedzib¹ w Gdañsku zosta³a mi przedstawiona przez: Zgadzam siê na ujaw ww podmiotowi lub jego pracownikom danych stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ w zakresie wymaganym do wykonania umowy poœrednictwa. Data 01 d d m.. m.. r. Czytelny Podpis Wnioskodawcy: Data d d - m.. m r. Czytelny Podpis Wspó³wnioskodawcy: Data d d - m.. m r. Potwierdzam w³asnorêcznoœæ podpisów: Przedstawiciel Banku Bank BPH Spó³ka Akcyjna ul. p³k. Jana Pa³ubickiego Gdañsk wpisany do rejestru prowadzonego przez S¹d Rejonowy Gdañsk-Pó³noc w Gdañsku VII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego w Gdañsku pod numerem KRS NIP: kapita³ zak³adowy i wp³acony: z³. zwany w nijszym dokumencie Bankiem. 6/6

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku Miejscowoœæ Cel wniosku Podwy sze Przewalutowa Zmiana okresu kredytowania (wyd³u e/skróce) Od³¹cze od kredytu Przy³¹cze do kredytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Powód z³o enia wniosku (krótkie uzasad): Proszê wype³niæ tylko te pola które dotycz¹ danej wybranej przez Pañstwa zmiany warunków Kredytu. 1. Przewalutowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku Miejscowoœæ E-mail przedstawiciela Banku Nr tel przedstawiciela Banku Powód z³o enia wniosku (krótkie uzasad): 1. Podwy sze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR..

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. I. PRZEZNACZENIE KREDYTU Zakup Budowa Po yczka Dom Jednorodz Dom jednorodz Refinansowanie Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny Inne Dzia³ka budowlana Rynek pierwotny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udział w Ostrowskim Programie Mieszkaniowym

WNIOSEK o udział w Ostrowskim Programie Mieszkaniowym WNIOSEK o udział w Ostrowskim Programie Mieszkaniowym 1. INFORMACJE Imię, nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo r r r r - m m - d d PESEL NIP Seria i nr dokumentu tożsamości Dowód wydany

Bardziej szczegółowo

Dane kredytu. Nieruchomości. Kwoty kredytu. Pozostałe dane kredytu. Dane wnioskodawcy. Dane osobowe. Adres stałego zameldowania Miejscowość

Dane kredytu. Nieruchomości. Kwoty kredytu. Pozostałe dane kredytu. Dane wnioskodawcy. Dane osobowe. Adres stałego zameldowania Miejscowość Nieruchomości wartość nieruchomości wartość nieruchomości wartość nieruchomości Kwoty kredytu Budowlano hipoteczny Pożyczka hipoteczna / wersja PLUS Dom i biznes Dane kredytu posiada księgę wieczystą posiada

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Grupa BPS Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA PROSIMY O WYPE NIENIE WNIOSKU DRUKOWANYMI LITERAMI I ZAZNACZENIE W ODPOWIEDNICH POLACH ZNAKIEM X I. Informacje o Wnioskodawcy (je eli posiadasz ROR w PKO BP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT* V:1/10/12/2015.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT* I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Przeworsku.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPIECZNA GOTÓWKA Bank Spółdzielczy w Małej Wsi Grupa BPS Pieczęć Jednostki Banku:. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPECZNA GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA ZAKUP POJAZDU (NA CELE ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZ )

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA ZAKUP POJAZDU (NA CELE ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZ ) WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA ZAKUP POJAZDU (NA CELE ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZ ) 1. Podstawowe dane o Kredytobiorcy: nazwa formalna nazwa skrócona REGON NIP adres 7. Proponowane formy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO V:1/31/12/2015.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku Bank Spółdzielczy w Przeworsku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1A.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Rejestr/Nr wniosku kredytowego:... Data złożenia wniosku kredytowego:. 20... r. WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE. słownie:... Kwota kredytu:.. PLN... Okres kredytowania:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:.. złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Załącznik nr 1A Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. 1) INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Deklarowany udział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES Załącznik nr W.1b do Instrukcji kredytowania Klientów Instytucjonalnych, Cz. II 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego ... (miejscowość, data) Urząd Miasta i Gminy w Staszowie WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy... 2. Adres zameldowania... Adres zamieszkania... Adres

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: 1) wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 1 BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

nr rej... Podpis pracownika banku... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

nr rej... Podpis pracownika banku... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Podpis pracownika banku... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Oddział / Filia / Punkt Kasowy w...

Oddział / Filia / Punkt Kasowy w... Oddział / Filia / Punkt Kasowy w... Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O PODWYŻSZENE WYSOKOŚC KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Zatorze Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel I / Współmałżonek Poręczyciel II / Współmałżonek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr

Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr W niniejszym wniosku kredytowym (dalej: Wniosek) przez określenie Bank rozumie się Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174a NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 brak biletu brak uprawnieñ do ulgi przekroczony czas brak prolongaty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Spółka europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... Spółka europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z13 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Formularz należy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH . NFORMACJE PODSTAWOWE GRUPA BPS BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Załącznik do wniosku kredytowego nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. NFORMACJE O PORĘCZYCELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCEL * Poręczyciel

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO BANK SPÓŁDZIELCZY w ZATORZE Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich.. Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Przycisk1 Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat Województwo Nr tel. : kierunkowy :... tel. :... Nr faxu.:...

WNIOSEK. Przycisk1 Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat Województwo Nr tel. : kierunkowy :... tel. :... Nr faxu.:... /pieczątka Wnioskodawcy / Nr sprawy :... /Wypełnia PCPR w... / WNIOSEK Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w... w dniu... nr... o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się ... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr

Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr W niniejszym wniosku kredytowym (dalej: Wniosek) przez określenie Bank rozumie się Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS POWATOWY BANK SPÓŁDZELCZY W JANOWE LUBELSKM GRUPA BPS Oddział w............... Nr wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt na zimę Data złożenia wniosku kredytowego..

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo