WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA"

Transkrypt

1 WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA PROSIMY O WYPE NIENIE WNIOSKU DRUKOWANYMI LITERAMI I ZAZNACZENIE W ODPOWIEDNICH POLACH ZNAKIEM X I. Informacje o Wnioskodawcy (je eli posiadasz ROR w PKO BP SA, wype³nij wy³¹cznie pkt 1, 10, 12 i 13): 1. Imiê/ Imiona 1 Nazwisko W AŒCIWYCH DANYCH PESEL 2. P³eæ: kobieta mê czyzna 3. Nazwisko rodowe 4. Nazwisko rodowe matki 5. Imiê ojca 6. Data urodzenia (dd-mm-rrrr) Miejsce urodzenia 7. Obywatelstwo: polskie inne Jakie 8. Dokument stwierdzaj¹cy to samoœci: dowód osobisty paszport karta sta³ego pobytu Seria Nr Dodatkowy dokument stwierdzaj¹cy to samoœæ (dotyczy wy³¹cznie Klientów nie posiadaj¹cych ROR w PKO BP SA) Seria Nr 9. Adres zameldowania na pobyt sta³y Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowoœæ Województwo Kraj 10. Data zameldowania na pobyt sta³y (dd-mm-rrrr) 11. Adres do korespondencji: jak wy ej (dot. pkt 9) Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowoœæ Kraj 12.Kraj aktualnego zamieszkania 13.Numery telefonów i Telefon stacjonarny Ares owy: 0 Telefon komórkowy 0 II. Informacje o karcie 1. Wnioskowany rodzaj karty kredytowej 2 2. Wyra am zgodê na wydanie innego rodzaju karty ni wnioskowana w przypadku gdy karta wnioskowana nie mo e byæ wydana? tak nie 3. Wnioskowany limit kredytowy z³otych 4. Wnioskowany dzienny limit wyp³aty gotówki tak do kwoty z³otych nie 5. Imiê i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 21 znaków litery, spacje) III. W przypadku przejêcia zad³u enia z karty kredytowej innego banku, wype³nij: Wysokoœæ zad³u enia z³ Nazwa banku i nr rachunku karty kredytowej innego banku Wysokoœæ zad³u enia z³ Nazwa banku i nr rachunku karty kredytowej innego banku IV. Informacje finansowe 4. Stan cywilny: panna/kawaler zamê na/ onaty rozwiedziona/y wdowa/wdowiec separacja 5. Pozostajê ze wspó³ma³ onkiem w: nie dotyczy wspólnoœæ ustawowa rozdzielnoœæ maj¹tkowa 6. Za³¹czam oœwiadczenie o dochodach wspó³ma³ onka: 7. Wykszta³cenie: 8. Stosunek do s³u by wojskowej: nie dotyczy uregulowany nieuregulowany 1/2

2 9. Status mieszkania: w³asnoœæ wynajmowane kwaterunkowe s³u bowe spó³dzielcze lokatorskie spó³dzielcze w³asnoœciowe z rodzicami inny jaki 10. ¹czne zobowi¹zania finansowe (³¹cznie z zobowi¹zaniami wspó³ma³ onka w przypadku gdy do wniosku za³¹czone zosta³o oœwiadczenie o dochodach wspó³ma³ onka): 1) suma przyznanych limitów odnawialnych z³, 2) suma limitów z tytu³u posiadanych kart kredytowych z³, 3) suma zad³u enia z tytu³u kredytów sp³acanych w ratach z³, 4) miesiêczne obci¹ enie z tytu³u kredytów sp³acanych w ratach z³, 5) inne miesiêczne zobowi¹zania finansowe (np. alimenty) z³, 6) data sp³aty ostatniej raty (dla kredytu, który ma najd³u szy termin sp³aty) (dd-mm-rrrr). 11. Rodzaje posiadanych rachunków: oszczêdnoœciowo -rozliczeniowy w PKO BP SA oszczêdnoœciowo -rozliczeniowy w innym banku ni PKO BP SA Nazwa banku i nazwa oddzia³u tak nie tak nie (w przypadku posiadania wiêcej ni 1-ego rachunku w innym banku/ach, wska rachunek, na który wp³ywa Twoje wynagrodzenie) od kiedy (mm-rrrr) V. Informacje dodatkowe 1. Prosimy okreœliæ has³o do weryfikacji Posiadacza karty przy telefonicznych kontaktach z PKO BP SA (maksymalnie 10 znaków bez znaków specjalnych) 2. Czy do karty Gold/Platinum 1 do³¹czyæ pakiet dodatkowy (IAPA, Priority Pass)? tak nie 3. Rezygnujê z przejêcia przez PKO BP SA odpowiedzialnoœci za operacje dokonane przed zg³oszeniem utraty karty 2: 4. Proszê o wy³¹czenie pakietu Ubezpieczenie na szóstkê 3 : tak VI. Oœwiadczenia i zgody 1. Przyjmujê do wiadomoœci, e PKO BP SA mo e przekazaæ informacje stanowi¹ce tajemnicê bankow¹ do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. 2. Upowa niam PKO BP SA, na podstawie ustawy o udostêpnianiu informacji gospodarczych, do wyst¹pienia za poœrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzib¹ w Warszawie do biur informacji gospodarczej o udostêpnienie informacji gospodarczych dotycz¹cych moich zobowi¹zañ. 3. Wyra am/nie wyra am 1 zgodê/zgody 1, na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe, na przetwarzanie przez PKO BP SA oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie, informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy zawartej przeze mnie z PKO BP SA. 4. Potwierdzam, otrzymanie informacji, e: administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski Spó³ka Akcyjna, z siedzib¹ w Warszawie, przy ul. Pu³awskiej 15, dane zbierane s¹ w zwi¹zku ze œwiadczon¹ przez bank us³ug¹ i mog¹ byæ wykorzystane do celów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ banku, zebrane dane mog¹ byæ udostêpniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, w szczególnoœci w ustawie Prawo bankowe, w tym tak e podmiotom œwiadcz¹cym us³ugi zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ przez PKO BP SA w zakresie wydawania kart p³atniczych, w tym firmom ubezpieczeniowym, z którymi PKO BP SA zawar³a umowê w zwi¹zku z obs³ug¹ kart p³atniczych oraz w przypadku wnioskowania o kartê PKO VITAY, Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. z siedzib¹ w P³ocku, przy ulicy Chemików 7, w zwi¹zku z realizacj¹ Programu partnerskiego PKO VITAY i przyjmujê do wiadomoœci, e przys³uguje mi prawo dostêpu do treœci moich danych oraz ich poprawiania na warunkach okreœlonych w ustawie o ochronie danych osobowych, podanie danych jest niezbêdne do zawarcia i realizacji umowy Wyra am/nie wyra am zgodê/zgody na otrzymywanie od PKO BP SA informacji handlowych w rozumieniu ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹. 6. Przyjmujê do wiadomoœci, e zestawienia operacji dokonanych przy u yciu karty kredytowej, bêdê otrzymywa³(a) na wskazany przeze mnie adres owy (dot. klientów, którzy wskazali we wniosku adres owy). 7. Oœwiadczam, e w wyniku wymiany karty, dokonam zniszczenia poprzedniej karty. tak Miejscowoœæ Posiadacz karty (Wnioskodawca) (wzór podpisu zgodny z podpisem który zostanie z³o ony na karcie) Data (dd-mm-rrrr) Kod sprzedawcy Punkt sprzeda y Oddzia³ Data przyjêcia wniosku (dd-mm-rrrr) Pieczêæ funkcyjna i podpis sprzedawcy PKO BP SA Kod dzia³añ 1 niepotrzebne skreœliæ 2 nie dotyczy kart kredytowych PKO Visa Infinite i PKO MC Platinum 3 nie dotyczy kart kredytowych typu Gold, PKO Visa Infinite i PKO MC Platinum 2/2

3 Za³¹cznik nr 1 do Wniosku o wydanie karty kredytowej PKO BP SA (zgoda wype³niana jest zgodnie z okreœlonymi kryteriami) Wyra am zgodê na wydanie mojemu wspó³ma³ onkowi karty kredytowej z limitem kredytowym w wysokoœci nie wy szej ni z³. Dane osobowe wspó³ma³ onka wnioskodawcy: Imiona Nazwisko PESEL Dowód osobisty/paszport/karta sta³ego pobytu* Miejscowoœæ Wspó³ma³ onek (podpis sk³adany w obecnoœci pracownika dzia³aj¹cego w imieniu PKO BP SA albo poœwiadczony notarialnie) Data (dd-mm-rrrr) * niepotrzebne skreœliæ

4 Za³¹cznik nr 2 do Wniosku o wydanie karty kredytowej PKO BP SA (wype³nij, wy³¹cznie w przypadku wnioskowania o kartê kredytow¹ ze zdjêciem) PESEL Wnioskodawcy Miejsce na zdjêcie o wymiarach 45 x 35mm Imiê Wnioskodawcy Nazwisko Wnioskodawcy

5 Za³¹cznik nr 3 do Wniosku o wydanie karty kredytowej PKO BP SA (wype³nij wy³¹cznie w przypadku wnioskowania o partnersk¹ kartê kredytow¹ PKO VITAY) 1. Jeœli jesteœ Posiadaczem karty Programu VITAY, podaj numer karty VITAY, na któr¹ ma byæ dokonywany transfer punktów z tytu³u operacji dokonywanych przy u yciu Partnerskiej karty kredytowej PKO VITAY. Jeœli nie jesteœ Posiadaczem, niniejszy wniosek jest jednoczeœnie wnioskiem o uczestnictwo w Programie VITAY i na jego podstawie PKO BP SA przeka e do PKN ORLEN S.A. dane osobowe w zakresie wskazanym w DEKLARACJI DLA OSÓB PRZYSTÊPUJ CYCH DO PROGRAMU LOJALNOŒCIOWEGO VITAY PKN ORLEN S.A. 2. Deklaracja dla osób przystêpuj¹cych do programu lojalnoœciowego VITAY PKN ORLEN S.A. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póÿn. zm.), Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzib¹ w P³ocku przy ul. Chemików 7, jako administrator danych osobowych informuje, e podane przez Pani¹/Pana* dane osobowe w zakresie: imiê, nazwisko, data urodzenia, adresy, numery telefonów, p³eæ bêd¹ przetwarzane przez administratora, dla celów Programu lojalnoœciowego VITAY i w celach marketingu bezpoœredniego w³asnych produktów i us³ug administratora w przysz³oœci. Dane te bêd¹ udostêpniane podmiotom wspó³pracuj¹cym z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. w realizacji Programu lojalnoœciowego VITAY, celem prawid³owego wykonania tego Programu i zobowi¹zañ z niego wynikaj¹cych na Pani/Pana* rzecz. Jednoczeœnie Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. informuje o przys³uguj¹cym Pani/Panu* prawie wgl¹du do swoich danych, ich poprawiania oraz dobrowolnoœci podania danych. 3. Wyra am zgodê na przetwarzanie, w tym udostêpnianie przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w P³ocku moich danych osobowych ww. zakresie i dla ww. celów. 4. Oœwiadczam, e zapozna³em/³am* siê z regulaminem Programu lojalnoœciowego VITAY prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzib¹ w P³ocku i akceptujê jego treœæ. Posiadacz karty * niepotrzebne skreœliæ

6 Za³¹cznik nr 4 do Wniosku o wydanie karty kredytowej PKO BP SA Posiadane zobowi¹zania z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej firma 1 firma 2 firma 3 Nazwa firmy Suma zobowi¹zañ z tytu³u kredytów obrotowych/limitów kredytów w rachunku bie ¹cym/ limitów na karty kredytowe w z³* Kwota przychodów firmy za ostatni zakoñczony rok kalendarzowy w z³ Œredniomiesiêczna kwota amortyzacji w ostatnim zakoñczonym roku kalendarzowym w z³ Kredyty inwestycyjne Firma Nazwa banku/instytucji Kwota pozostaj¹ca do sp³aty, waluta Termin ca³kowitej sp³aty Firma Nazwa banku/instytucji Kwota pozostaj¹ca do sp³aty, waluta Termin ca³kowitej sp³aty Firma Nazwa banku/instytucji Kwota pozostaj¹ca do sp³aty, waluta Termin ca³kowitej sp³aty * niepotrzebne skreœliæ

Wniosek o wydanie karty kredytowej PKO BP SA

Wniosek o wydanie karty kredytowej PKO BP SA Wniosek o wydanie karty kredytowej PKO BP SA Prosimy o wypełnienie wniosku drukowanymi literami i zaznaczenie w odpowiednich polach znakiem właściwych danych I. Informacje o Wnioskodawcy (jeŝeli posiadasz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku miejscowoœæ: Miejscowoœæ ulica i nr: E-mail ród³o informacji o ofercie ród³o informacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku Miejscowoœæ Cel wniosku Podwy sze Przewalutowa Zmiana okresu kredytowania (wyd³u e/skróce) Od³¹cze od kredytu Przy³¹cze do kredytu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹? Poradnik Zwi¹zku Banków Polskich www.bik.pl www.zbp.pl www.infomonitor.pl Ten poradnik jest dla Ciebie gdy: Myœlisz o zaci¹gniêciu kredytu lub zakupie ratalnym; Chcesz kupiæ telefon na abonament, telewizjê

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczeñ Szkolnych 2015 / 2016

Oferta Ubezpieczeñ Szkolnych 2015 / 2016 JA C A W INNO 5! 201ieczenia ubezp owe grup s dla Kla Oferta Ubezpieczeñ Szkolnych 2015 / 2016 dla ca³ych Szkó³ i pojedynczych Klas Jak ubezpieczyæ ca³¹ szko³ê - w 21 minut? Link rabatowy dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w BOŚ S.A. wprowadzonych Uchwałą Nr 174/2013 Zarządu BOŚ S.A.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (ddmmrrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię i nazwisko Poręczyciela Wypełnia placówka Szczegóły kredytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOA RAMOA O REALIZOANIU KONTRAKTÓ TERMINOYCH NA OBC ALUTÊ, KONTRAKTÓ BEZGOTÓKOYCH NA OBC ALUTÊ I US UG P ATNICZYCH Strony Umowy: (wersja 1/2011) - numer: UMOA

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo