WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR"

Transkrypt

1 WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku Miejscowoœæ Cel wniosku Podwy sze Przewalutowa Zmiana okresu kredytowania (wyd³u e/skróce) Od³¹cze od kredytu Przy³¹cze do kredytu Zmiana zabezpieczenia Zmiana sposobu sp³aty (raty równe, raty malej¹ce, sp³ata w walucie obcej) Zmiana terminu p³atnoœci (wybór dnia sp³aty) Zmiana opisu wyp³aty transz (w szczególnoœci za³¹cznika A) Inne: 1. Informacja o ch Nazwisko pañskie matki Prosimy o wype³ pozycji 1,, 3, 4, 13 1,, 3, 5, 13 1,, 3, 6, 13 1,, 3, 7, 13 1,, 3, 8, 13 + wniosek wype³nia e osoba przy³¹czana 1,, 3, 9, 13 1,, 3, 10, 13 1,, 3, 11, 13 1,, 3, 1, 13 urodzenia Miejsce urodzenia d d - m m - PESEL NIP Seria i nr dokumentu to samoœci Dowód wydany przez Termin wa noœci dokumentu to samoœci Adres zameldowania W przypadku, gdy jest to Polska proszê uzupe³niæ Oœwiadcze dotycz¹ce osoby zajmuj¹cej eksponowane stanowisko polityczne zameldowania Forma zameldowania Zameldowa tymczasowe do Aktualny status mieszkaniowy sta³e d d - m m - tymczasowe w³asnoœciowy u rodziny s³u bowy d d - m m - sta³e d d - m m - czynszowy kwaterunkowy spó³dzielczy czynszowy kwaterunkowy spó³dzielczy tymczasowe u rodziny s³u bowy w³asnoœciowy wynajmowany wynajmowany Osoby na utrzymaniu (wymienione przez Wspó³wnioskodawcê) Liczba: Wiek: Liczba: Wiek: Wykszta³ce wy sze œred podstawowe brak wy sze œred podstawowe brak zawodowe zawodowe Dziedzina: Dziedzina: Specjalizacja: Specjalizacja: Stan cywilny Rozdzielnoœæ maj¹tkowa? Czy posiada Pani/Pan ustalone prawo do emerytury/renty? Dane adresowe do korespondencji Adres Numer telefonu s³u bowego Numer telefonu prywatnego /fax zamê na/ onaty / wolny/wolna zamê na/ onaty wolny/wolna Przyjmujê do wiadomoœci, i Bank odpowiada za bezpieczeñstwo informacji przekazywanych na podany powy ej adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. Poda numeru telefonu komórkowego oraz adresu oznacza wyra e zgody przez Wnioskodawcê na kierowa do Niego t¹ drog¹ wszelkiej korespondencji, w tym dotycz¹cej zawartych z Bankiem umów. / WoZW_BPH /7

2 . Informacja o zatrudniu i dochodach Wnioskodawców Obecne miejsce pracy Nazwa firmy Bran a Adres Telefon Umowa o pracê NIP pracodawcy zatrudnia Zatrud do: Aktualna miesiêczna p³aca podstawowa brutto Rok bie ¹cy (nadgodziny, premie, dodatki, prowizje i inne) Rok poprzedni (nadgodziny, premie, dodatki, prowizje i inne) d d - m m - d d - m m - Inne Ÿród³a dochodu Jakie: Jakie: Dzia³alnoœæ gospodarcza Liczba prowadzonych W przypadku prowadzenia wiêcej ni jednej dzia³alnoœci gospodarczych dzia³alnoœci gospodarczej prosimy o wype³ kolejnego druku Wniosku Kredytowego. Liczba prowadzonych dzia³alnoœci gospodarczych Nazwa firmy Adres firmy Telefon NIP firmy rozpoczêcia dzia³alnoœci d d - m m - Forma prawna prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej Osoba fizyczna Indywidulana Spó³ka akcyjna Spó³ka cywilna Osoba fizyczna Indywidulana Spó³ka akcyjna Spó³ka cywilna Spó³ka jawna Spó³ka partnerska Spó³ka jawna Spó³ka partnerska Spó³ka z.o.o. Spó³ka komandytowa Spó³ka z.o.o. Spó³ka komandytowa Spó³ka komandytowo-akcyjna Spó³ka komandytowo-akcyjna Forma opodatkowania firmy w ci¹gu ostatnich 3 lat podatkowych - uproszczona forma wp³aty zaliczek Rycza³t Karta podatkowa - uproszczona forma wp³aty zaliczek Rycza³t Karta podatkowa Pe³na ksiêgowoœæ Pe³na ksiêgowoœæ Opis dzia³alnoœci Przychód Koszty Dochód Przychód Koszty Dochód Dwa lata wstecz / iloœæ miesiêcy Ostatni rok podatkowy Rozlicze miesiêczne roku bie ¹cego / iloœæ miesiêcy W przypadku prowadzenia wiêcej ni jednej dzia³alnoœci gospodarczej prosimy o wype³ kolejnego druku Wniosku Kredytowego. Czy posiada Pan/Pani (sam/a albo ³¹cz z pozosta³ymi osobami wnioskuj¹cymi o udziele kredytu) co najmj 5% udzia³ów w jakiejœ spó³ce/spó³kach kapita³owych? Czy prowadzi³/³a Pan/Pani jak¹œ dzia³alnoœæ gospodarcz¹? Je eli TAK to prosimy o poda dat: Czy jest Pan/Pani cz³onkiem zarz¹du jakiejkolwiek spó³ki? a) wyrejestrowania dzia³alnoœci a) zawieszenia dzia³alnoœci Je eli TAK prosimy za³¹czyæ wyjaœ na osobnej kartce. a) wyrejestrowania dzia³alnoœci a) zawieszenia dzia³alnoœci Je eli TAK prosimy za³¹czyæ wyjaœ na osobnej kartce. /7

3 Aktywa Wnioskodawców Koszty zakupu/budowy dotychczas posione Posiadane aktywa Opis aktywów Kwota Do up³ynnia Aktywa Nie do up³ynnia Zobowi¹zania Wnioskodawców (dotyczy zobowi¹zañ, które s¹ sp³acane kredytem hipotecznym Banku BPH S,A, Posiadane zobowi¹zania (kredyty, po yczki, porêczenia, weksle, alimenty, umowy leasingowe, inne) dotyczy e dzia³alnoœci gospodarczej. Rodzaj zobowi¹zania Kwota zobowi¹zania Aktualna kwota zobowi¹zania Kwota miesiêcznej raty OpóŸnia w sp³atach Proszê zakreœliæ w³aœciw¹ odpowiedÿ, a jeœli kiedykolwiek wyst¹pi³y opóÿnia w sp³acie zobowi¹zañ proszê za³¹czyæ wyjaœnia na osobnej kartce. Zobowi¹zania sp³acane kredytem Banku BPH S.A. stanowi¹ za³¹cznik do Wniosku Kredytowego. 3. Dane ruchomoœci stanowi¹cej aktualny przedmiot hipoteki /nazwa obecnego w³aœciciela Nieruchomoœæ 1 Nieruchomoœæ Adres ruchomoœci Tytu³ prawny do ruchomoœci (w³¹czaj¹c gara /miejsce postojowe) udostêpniaj¹cej ruchomoœæ: U ytkowa wieczyste dzia³ki gruntu udostêpniaj¹cej ruchomoœæ: U ytkowa wieczyste dzia³ki gruntu Czy gara ma byæ zabezpieczem kredytu? Koszty cena zakupu koszt budowy wartoœæ ruchomoœci cena zakupu koszt budowy wartoœæ ruchomoœci Czy ruchomoœæ ma urz¹dzon¹ KW? Czy w S¹dzie zosta³ z³o ony wniosek o za³o e KW? Czy w S¹dzie zosta³ z³o ony wniosek o za³o e KW? Opis ruchomoœci dzia³ka budowlana dzia³ka budowlana Czy w przedmiotowej ruchomoœci jest lub bêdzie prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza? Wnioskodawcy oœwiadczaj¹, e ruchomoœæ zamierzaj¹ przeznaczyæ na zaspokoje w³asnych potrzeb mieszkaniowych, jaka:, jaka: 3/7

4 4. Podwy sze Wnioskujê o podwy sze kwoty kredytu o kwotê: z przeznaczem na nastêpuj¹ce cele kredytowania: Mieszkaniowy Mieszka Dom Dzia³ka Zakup Budowa Remont Rynek pierwotny Rynek wtórny Dew/SM/GW Budowa/Rozbudowa systemem gospodarczym/adaptacja pomieszczeñ Wykoñcze Remont Refinansowa Liczba sp³acanych kredytów Prosimy o wype³ za³¹cznika: Zobowi¹zania Wnioskodawców sp³acane kredytem hipotecznym Banku BPH S.A. Kredytu mieszkaniowego Kosztów zakupu/budowy/remontu Kredytu samochodowego Kredytu konsumpcyjnego ROR-u Zakupu dzia³ki gruntu Po yczki hipotecznej Karty kredytowej Inne jakie: Dowolny cel Dowolny cel Do wniosku o podwy sze kwoty kredytu nale y za³¹czyæ dokumenty zgod z za³¹cznikiem nr Przewalutowa Wnioskujê o przewalutowa kredytu z obecnej waluty na: EURO USD CHF Do wniosku o przewalutowa kredytu nale y za³¹czyæ dokumenty zgod z za³¹cznikiem nr Zmiana okresu kredytowania Wnioskujê o: Proszê wybraæ opcjê: wyd³u e okresu kredytowania oczekiwana liczba rat do koñca sp³aty kredytu oczekiwana wysokoœæ raty na dzieñ sp³aty kredytu skróce okresu kredytowania D o w n i o s k u o z m i a n ê o k r e s u k r e d y t o w a n i a n a l e y z a ³ ¹ c z y æ dokumenty zgod z za³¹cznikiem nr 1. Do wniosku o wyd³u e okresu kredytowania nale y ponadto do³¹czyæ uzasad. 7. Od³¹cze od kredytu osoby Wnioskujê o od³¹cze od kredytu nastêpuj¹cych kredytobiorców: Do wniosku o od³¹cze od kredytu nale y za³¹czyæ dokumenty zgod z za³¹cznikiem nr 1 oraz uzasad. 8. Przy³¹cze do kredytu osoby Wnioskujê o przy³¹cze do kredytu nastêpuj¹cych kredytobiorców: Do wniosku o przy³¹cze do kredytu nale y za³¹czyæ dokumenty zgod z za³¹cznikiem nr 1. 4/7

5 9. Zmiana zabezpieczenia Nieruchomoœæ do³¹czana 1 Nieruchomoœæ do³¹czana Adres ruchomoœci Tytu³ prawny do ruchomoœci udostêpniaj¹cej ruchomoœæ: U ytkowa wieczyste dzia³ki gruntu udostêpniaj¹cej ruchomoœæ: U ytkowa wieczyste dzia³ki gruntu Koszty cena zakupu koszt budowy wartoœæ ruchomoœci cena zakupu koszt budowy wartoœæ ruchomoœci Czy ruchomoœæ ma urz¹dzon¹ KW? Opis ruchomoœci Dzia³ka pod budownictwo mieszkaniowe Czy w S¹dzie zosta³ z³o ony wniosek o za³o e KW? Dzia³ka pod budownictwo mieszkaniowe Czy w S¹dzie zosta³ z³o ony wniosek o za³o e KW? Rodzaj zabudowy wolnostoj¹cy bliÿniak wolnostoj¹cy bliÿniak budownictwo wielorodzinne zabudowa szeregowe budownictwo wielorodzinne zabudowa szeregowe Czy w przedmiotowej ruchomoœci jest lub bêdzie prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza? Wnioskodawcy oœwiadczaj¹, e ruchomoœæ zamierzaj¹ przeznaczyæ na zaspokoje w³asnych potrzeb mieszkaniowych Nieruchomoœæ od³¹czana zakoñczenia budowy zakoñczenia budowy, jaka:, jaka: Adres ruchomoœci Do wniosku o zmianê zabezpieczenia kredytu nale y za³¹czyæ dokumenty zgod z za³¹cznikiem nr 1. Do wniosku o od³¹cze nale y ponadto do³¹czyæ uzasad. Lokal/nr dzia³ki PE NY KW: Lokal/nr dzia³ki PE NY KW: 10. Zmiana sposobu sp³aty kredytu Wnioskujê o zmianê sposobu sp³aty kredytu na: raty równe raty malej¹ce sp³ata w walucie obcej 11. Zmiana terminu sp³aty kredytu Wnioskujê o zmianê terminu sp³aty kredytu na dzieñ 1. Zmiana opisu wyp³aty transz (w szczególnoœci za³¹cznika A) zgod z za³¹czon¹ specyfikacj¹ zgod z za³¹czonym harmonogramem od Dew/SM/GW ka dego miesi¹ca. zmiana terminu zakoñczenia prac budowlanych/wykoñczeniowych / remontowych inne: 5/7

6 13. Informacje dodatkowe Czy jest Pan/Pani obci¹ ony/na zaleg³ymi zobowi¹zaniami publicznoprawnymi? (podatki, sk³adki z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych) Czy jest Pan/Pani obci¹ ony/na zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z orzeczeñ s¹dów? Czy toczy siê z Pana/Pani udzia³em postêpowa s¹dowe? Czy by³/³ Pan/Pani kiedykolwiek karany/na? Czy aktual ubiega siê Pan/Pani o kredyt w innym miejscu? Czy jest Pan/Pani porêczycielem innego kredytu/po yczki? Czy jakaœ czêœæ wk³adu w³asnego pochodzi z kredytu/po yczki? Czy kiedykolwiek mia³/a Pan/Pani zaleg³oœci w sp³acie swoich zobowi¹zañ wobec banków lub innych instytucji kredytowych? Czy toczy siê przeciwko Panu/Pani postêpowa karne? Czy toczy siê lub w ci¹gu ostatnich 10 lat toczy³o siê wobec Pana/Pani postêpowa upad³oœciowe lub czy z³o y³/a Pan/Pani wniosek o og³osze upad³oœci? Jeœli na którekolwiek z pytañ odpowie Pan/Pani "", prosimy za³¹czyæ szczegó³owe wyjaœnia na osobnej kartce. ¹czny miesiêczny koszt utrzymania wszystkich Wnioskodawców, którzy docelowo maj¹ sp³acaæ dany kredyt (suma wydatków ponoszonych co miesi¹c na np: rachunki, utrzyma ruchomoœci, samochodu):, Przekaza przez Wnioskodawcê danych i informacji jest dobrowolne. zobowi¹zuje siê do zw³ocznej aktualizacji danych, informacji i oœwiadczeñ podanych we wniosku, dokumentach do nich za³¹czonych lub innych dokumentach z³o onych w Banku w zwi¹zku z udzielem kredytu, w przypadku ich zmiany. Bank zatrzymuje orygina³ wniosku o zmianê warunków kredytowania, nawet jeœli warunki kredytowania zostan¹ zmienione. Bank zastrzega sobie prawo do ¹dania dodatkowych dokumentów i informacji, weryfikacji wszystkich danych zawartych we wniosku o zmianê warunków kredytowania, a e do odmowy zmiany warunków kredytowania bez podania przyczyny. Bank jest uprawniony do zatrzymania dokumentów z³o onych przez Wnioskodawcê w zwi¹zku z ubiegam siê o zmianê warunków kredytowania i przeprowadzem analizy kredytowej. Wszelkie analizy techniczne, finansowe i prawne dotycz¹ce ruchomoœci stanowi¹cej przedmiot zabezpieczenia oraz wycena s¹ wykorzystywane wy³¹cz dla potrzeb decyzji kredytowej. Bank sk³ada Wnioskodawcy adnych oœwiadczeñ lub gwarancji dotycz¹cych stanu lub wartoœci ruchomoœci przedmiotu hipoteki W przypadku zmiany warunków kredytowania skutkuj¹cych kocznoœci¹ zmiany wpisu hipoteki lub ustanowiem nowej hipoteki, upowa nia odwo³al Bank do wyst¹pienia z wnioskiem o dokona zmiany lub wpisu hipoteki do w³aœciwej Ksiêgi Wieczystej prowadzonej dla ruchomoœci stanowi¹cej przedmiot hipoteki, w zwi¹zku z kocznoœci¹ zabezpieczenia kredytu zgod z procedurami Banku. Bank zapewnia ochronê danych osobowych Wnioskodawcy. Dane i informacje zawarte we wniosku oraz w oœwiadczeniu z³o onym przez Wnioskodawcê i wprowadzone do systemu informatycznego Banku i dokumenty, za³¹czone do wniosku s¹ podstaw¹ do podjêcia przez Bank decyzji o zmia warunków kredytu. Poda danych jest dobrowolne. ma prawo dostêpu do treœci swoich danych i ich poprawiania. Dane bêd¹ przekazywane do Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie (BIK) i mog¹ byæ rów przekazane do Zwi¹zku Banków Polskich w Warszawie Bank bêdzie przetwarza³ dane w celu marketingowym, zarz¹dzania procesami banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej dzia³alnoœci (w tym dane bêd¹ przetwarzane przez Bank i BIK rów w przypadku, gdy dojdzie do zmiany warunków umowy kredytu). Dane zawarte w oœwiadczeniu z³o onym przez Wnioskodawcê i wprowadzone do systemu Banku dotycz¹: dokumentów to samoœci, miejsca i daty urodzenia Wnioskodawcy, daty zameldowania pod obecnym adresem, formy w³asnoœci lokalu, który ma stanowiæ formê zabezpieczenia kredytu, informacji o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym, zatrudnia klienta oraz Ÿród³a uzyskiwanych dochodów, ruchomoœci, zobowi¹zañ Wnioskodawcy oraz posiadanych przez go aktywów, ubezpieczeñ, specyfikacji robót ruchomoœci oraz wskazania ewentualnych pe³nomocników. 6/7

7 Uprzedzony o odpowiedzialnoœci karnej z art. 97 Kodeksu karnego (Dz. U. 88, poz 553 z póÿn.zm.) za sk³ada fa³szywych oœwiadczeñ w celu uzyskania kredytu, nijszym potwierdzam prawdziwoœæ i dok³adnoœæ podanych informacji i upowa niam Bank do ich sprawdzenia. Oœwiadczam, e zosta³em poinformowany/a o kosztach zwi¹zanych z: - zawarciem aneksu - zgod z obowi¹zuj¹c¹ m Tabel¹ Prowizji i Op³at/Taryf¹ Op³at i Prowizji, - ustanowiem prawnego zabezpieczenia, - ewentualn¹ kocznoœci¹ wyceny ruchomoœci. i zgadzaj¹ siê na przeprowadze inspekcji fotograficznej na ruchomoœciach wymienionych w czêœci 3 i 9 nijszego wniosku o zmianê warunków kredytowania przez przedstawiciela Banku. W przypadku, gdy kredyt przeznaczony jest na nabycie prawa do ruchomoœci, zobowi¹zujemy siê poinformowaæ i uzyskaæ zgodê na fotoinspekcjê od osoby, której przys³uguje zbywane prawo do ruchomoœci. W przypadku udzielenia kredytu, upowa nia odwo³al Bank do wyst¹pienia z wnioskiem o dokona wpisu hipoteki w³aœciwej Ksiêgi Wieczystej prowadzonej dla ruchomoœci stanowi¹cej przedmiot hipoteki, w zwi¹zku z kocznoœci¹ zabezpieczenia wnioskowanego kredytu zgod z procedurami Banku. Bank naliczy op³atê za wycenê zgod z tabel¹ prowizji i op³at. wyra a zgodê na przetwarza swoich danych dla celów marketingowych wspó³pracuj¹cych z Bankiem podmiotów oraz dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim wspó³pracuj¹cych w zakresie œwiadczonych przez Bank us³ug po wygaœniêciu umowy kredytu, a e na otrzymywa informacji handlowych na wskazany w nijszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzysta œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ w celu z³o enia przez Bank propozycji zawarcia umowy. wyra a zgodê na przetwarza przez Bank informacji stanowi¹cych tajemnicê bankowa w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy kredytu, udzielonego mu zgod z wczeœjszym wnioskiem. wyra a zgodê na przetwarza przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77 A, informacji stanowi¹cych tajemnice bankow¹ w celu oceny zdolnoœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy kredytu udzielonego mu zgod z wczeœjszym wnioskiem. upowa nia Bank do wyst¹pienia do Biura Informacji Gospodarczej z siedzib¹ we Wroc³awiu ul. Armii Ludowej 1, oraz za poœrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie Biuro Obs³ugi Klienta przy ul. Postêpu 17A do innych biur informacji gospodarczej o ujaw informacji dotycz¹cej jego zobowi¹zañ Na wniosku powinni podpisaæ siê wszyscy kredytobiorcy Czytelny Podpis Wnioskodawcy Czytelny Podpis Wspó³wnioskodawcy Potwierdzam w³asnorêcznoœæ podpisów Przedstawiciel Banku Adres do przedstawiciela Banku: Telefon do przedstawiciela Banku: Bank BPH Spó³ka Akcyjna, ul. p³k. Jana Pa³ubickiego, Gdañsk, wpisany do rejestru prowadzonego przez S¹d Rejonowy Gdañsk-Pó³noc w Gdañsku VII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego w Gdañsku, pod numerem KRS NIP: , kapita³ zak³adowy i wp³acony: z³., zwany w nijszym dokumencie Bankiem. 7/7

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku miejscowoœæ: Miejscowoœæ ulica i nr: E-mail ród³o informacji o ofercie ród³o informacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Powód z³o enia wniosku (krótkie uzasad): Proszê wype³niæ tylko te pola które dotycz¹ danej wybranej przez Pañstwa zmiany warunków Kredytu. 1. Przewalutowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udział w Ostrowskim Programie Mieszkaniowym

WNIOSEK o udział w Ostrowskim Programie Mieszkaniowym WNIOSEK o udział w Ostrowskim Programie Mieszkaniowym 1. INFORMACJE Imię, nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo r r r r - m m - d d PESEL NIP Seria i nr dokumentu tożsamości Dowód wydany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Powód z³o enia wniosku (krótkie uzasad): Proszê wype³niæ tylko te pola które dotycz¹ danej wybranej przez Pañstwa zmiany warunków Kredytu. 1. Przewalutowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku Miejscowoœæ E-mail przedstawiciela Banku Nr tel przedstawiciela Banku Powód z³o enia wniosku (krótkie uzasad): 1. Podwy sze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR..

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. I. PRZEZNACZENIE KREDYTU Zakup Budowa Po yczka Dom Jednorodz Dom jednorodz Refinansowanie Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny Inne Dzia³ka budowlana Rynek pierwotny

Bardziej szczegółowo

Dane kredytu. Nieruchomości. Kwoty kredytu. Pozostałe dane kredytu. Dane wnioskodawcy. Dane osobowe. Adres stałego zameldowania Miejscowość

Dane kredytu. Nieruchomości. Kwoty kredytu. Pozostałe dane kredytu. Dane wnioskodawcy. Dane osobowe. Adres stałego zameldowania Miejscowość Nieruchomości wartość nieruchomości wartość nieruchomości wartość nieruchomości Kwoty kredytu Budowlano hipoteczny Pożyczka hipoteczna / wersja PLUS Dom i biznes Dane kredytu posiada księgę wieczystą posiada

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Grupa BPS Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA ZAKUP POJAZDU (NA CELE ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZ )

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA ZAKUP POJAZDU (NA CELE ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZ ) WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA ZAKUP POJAZDU (NA CELE ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZ ) 1. Podstawowe dane o Kredytobiorcy: nazwa formalna nazwa skrócona REGON NIP adres 7. Proponowane formy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Przeworsku.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA PROSIMY O WYPE NIENIE WNIOSKU DRUKOWANYMI LITERAMI I ZAZNACZENIE W ODPOWIEDNICH POLACH ZNAKIEM X I. Informacje o Wnioskodawcy (je eli posiadasz ROR w PKO BP

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku Bank Spółdzielczy w Przeworsku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Załącznik nr 1A Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES Załącznik nr W.1b do Instrukcji kredytowania Klientów Instytucjonalnych, Cz. II 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Rejestr/Nr wniosku kredytowego:... Data złożenia wniosku kredytowego:. 20... r. WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE. słownie:... Kwota kredytu:.. PLN... Okres kredytowania:..

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPIECZNA GOTÓWKA Bank Spółdzielczy w Małej Wsi Grupa BPS Pieczęć Jednostki Banku:. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPECZNA GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1A.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT* V:1/10/12/2015.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT* I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. 1) INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Deklarowany udział

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:.. złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO V:1/31/12/2015.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr

Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr W niniejszym wniosku kredytowym (dalej: Wniosek) przez określenie Bank rozumie się Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA / AWALU* I. Dane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr

Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr W niniejszym wniosku kredytowym (dalej: Wniosek) przez określenie Bank rozumie się Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174a NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 brak biletu brak uprawnieñ do ulgi przekroczony czas brak prolongaty

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Warszawa, dnia.2015 r....... (nazwa spółdzielni/osiedla)............... Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Wniosek o

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta)

Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta) Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta) 1. Wnoszę o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu 2. Wnoszę o wynajęcie: a) lokalu dotychczas zajmowanego bez tytułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego ... (miejscowość, data) Urząd Miasta i Gminy w Staszowie WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy... 2. Adres zameldowania... Adres zamieszkania... Adres

Bardziej szczegółowo

udzielenie kredytu długoterminowego złotowego z dopłatami do oprocentowania WFOŚiGW, z

udzielenie kredytu długoterminowego złotowego z dopłatami do oprocentowania WFOŚiGW, z Strona 1 z 6 Miłkowice: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego z dopłatami do oprocentowania WFOŚIGW, z przeznaczeniem na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów,

Bardziej szczegółowo

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K ... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) (Adres zameldowania) Dyrektor POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Przemyślu W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

WIADCZENIE WNIOSKODAWCY

WIADCZENIE WNIOSKODAWCY Za cznik nr 1 WIADCZENIE WNIOSKODAWCY wiadomy, i zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 1 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3, jako Wnioskodawca o wiadczam

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji /pieczątka Wnioskodawcy/ Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Szamotułach w dniu... nr... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP: RAFPB.II.1.2.MM.6300..13 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, Urząd Miejski, Referat Spraw Mieszkaniowych, pok. nr 102, tel. ( 61) 286-77- 43, 286-77-44.

Bardziej szczegółowo

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ...... / pieczęć firmowa wnioskodawcy /miejscowość, data/ Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach... /pozycja rejestru zgłoszeń/ WNIOSEK o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo