REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach usługi Tanie Flotowanie korzystania z ubezpieczenia Asysta Prawna oraz określa zasady organizowania innych usług, wymienionych w tym Regulaminie. DEFINICJE W niniejszym Regulaminie oraz SWU Asysta Prawna wymienionym poniżej zwrotom, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, nadaje się następujące znaczenia: 1) Ubezpieczający lub Finansujący - Raiffeisen-Leasing Polska S.A Warszawa ul. Prosta 51, KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy PLN opłacony w całości, NIP: , REGON: ) za Ubezpieczyciela uważa się CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Św. Michała 43, Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr , NIP: , Kapitał zakładowy: ,00 zł, Kapitał opłacony: ,00 zł.; 3) Dostawca działający w imieniu Finansującego podmiot, zajmujący się organizacją usług wymienionych w niniejszym Regulaminie. Dostawcą może być Finansujący bądź inny podmiot działający w imieniu Finansującego. 4) Korzystający podmiot lub osoba, która zawarła z Ubezpieczającym umowę leasingu bądź inną podobną umowę dotyczącą ubezpieczonego pojazdu, upoważniony do korzystania z pojazdu lub inny użytkownik pojazdu wskazany przez Korzystającego. 5) Umowa Leasingu oznacza umowę zawartą na podstawie art Kodeksu Cywilnego, przedmiotem której jest oddanie Korzystającemu przez Finansującego Pojazdu do używania w zamian za uzgodnione wynagrodzenie. 6) Ubezpieczony lub Korzystający oznacza Korzystającego, objętego ubezpieczeniem na podstawie SWU. 7) Pojazd samochód osobowy albo ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne oraz ważną homologację, będący przedmiotem umowy leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze, zawartej przez Korzystającego z Ubezpieczającym jako Finansującym. 8) Flota oznacza co najmniej dwa Pojazdy, będące przedmiotem umowy leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze, zawartej przez Korzystającego z Ubezpieczającym jako Finansującym. 9) Pilot osoba skierowana przez Dostawcę na miejsce zdarzenia Assistance. 10) Unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek awarii lub wypadku. 11) Awaria jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu, wynikłe z przyczyn wewnętrznych pojazdu, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z obowiązującymi przepisami, a w tym rozładowanie akumulatora, zagubienie lub złamanie kluczyków służących do uruchomienia pojazdu, przebicie opony, brak lub niewłaściwe paliwo w zbiorniku paliwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie będą uznawane za awarię. 12) Zdarzenie Assistance każdy przypadek unieruchomienia pojazdu. 1

2 13) Specjalnie dedykowany numer Raiffeisen Tanie Flotowanie numer telefonu ( ) służący Korzystającym do stałego telefonicznego kontaktu z Dostawcą. 14) Podróż poruszanie się pojazdu. 15) Serwis podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia napraw i przeglądu pojazdu. 16) Serwis opon - podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia przeglądu, naprawy i przechowania ogumienia pojazdu. 17) Kancelaria Prawna działający w sposób i w formie przewidzianej w przepisach prawa dla świadczenia pomocy prawnej profesjonalny zespół prawników, kierowany przez osoby z uprawnieniami radcy prawnego bądź adwokata, świadczący usługi, z których na warunkach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia mogą korzystać osoby ubezpieczone; 18) Szkoła Bezpiecznej Jazdy podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia szkoleń w zakresie technik doskonalenia prowadzenia auta. 19) SWU Szczególne Warunki Ubezpieczenia Asysta Prawna, zawarte w Rozdziale II niniejszego Regulaminu. 20) Koszty rzeczywiste wszelkie uzasadnione i udokumentowane oraz uprzednio uzgodnione z Korzystającym koszty poniesione przez Finansującego w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego na podstawie Rozdziału IV 2 pkt 3 oraz rozdziału V niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem limitów określonych w Rozdz. VII 3 niniejszego Regulaminu. ROZDZIAŁ II. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTA PRAWNA Zakres stosowania warunków Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia (dalej SWU ) są integralnym załącznikiem do Grupowej Umowy Ubezpieczenia Asysty Prawnej zawartej pomiędzy Ubezpieczającym, a Ubezpieczycielem w dniu roku, zwanej dalej Umową ubezpieczenia. Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w odniesieniu do tych Korzystających, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia w sposób i na warunkach uzgodnionych z Ubezpieczającym. Korzystający jest Ubezpieczonym w rozumieniu niniejszych SWU. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana odrębnie w odniesieniu do każdego Pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu bądź innej podobnej umowy zawartej pomiędzy Korzystającym a Ubezpieczającym. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od dnia zarejestrowania pojazdu jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy leasingu bądź innej podobnej umowy pomiędzy Ubezpieczającym a Korzystającym, dotyczącej pojazdu. 3. Ochrona ubezpieczeniowa Korzystającego trwa w okresie obowiązywania Umowy Leasingu. 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są wypadki ubezpieczeniowe polegające na konieczności skorzystania przez Ubezpieczonego z usług przewidzianych w niniejszych SWU. 2. Ubezpieczenie dotyczy zdarzeń powstałych na terenie Polski. 3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie Asysty Prawnej. 4. Świadczenie ubezpieczyciela polega na organizacji i opłaceniu usług Asysty Prawnej określonych w SWU. 2

3 4 Podmiot świadczący usługi Usługi asysty prawnej określone w niniejszych SWU świadczone są przez Kancelarię Prawną współpracującą z ubezpieczycielem przy obsłudze ubezpieczenia. Pełna i wyłączna odpowiedzialność za świadczone usługi spoczywa na Kancelarii Prawnej. Kancelaria Prawna posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczonymi przez siebie usługami. 5 Wypadek ubezpieczeniowy Wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie konieczności skorzystania przez ubezpieczonego z usług, o których mowa w niniejszych warunkach ubezpieczenia na skutek zaistnienia problemu prawnego związanego z zakresem ubezpieczenia. 6 Rodzaje gwarantowanych usług 1. W ramach ubezpieczenia, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony posiada prawo do skorzystania z następujących usług świadczonych przez Kancelarię Prawną: 1) Konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia; 2) Przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu; 3) Przesyłanie tekstów aktów prawnych ; 4) Udzielaniu informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 są spełniane wyłącznie w przypadku gdy problem prawny, z którym związany jest wypadek ubezpieczeniowy mieści się w zakresie ubezpieczenia. 7 Charakterystyka gwarantowanych usług 1. W zakresie usług, o których mowa w 6 pkt. 1 (konsultacje prawne i opinie prawne), rodzaj wykonywanej przez Kancelarię Prawną usługi zależy od charakteru zgłaszanego problemu prawnego. W zależności od charakteru problemu sprawa jest załatwiana w następujący sposób: 1) O ile to możliwe problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze konsultacji prawnych. 2) W przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco Kancelaria Prawna po upływie czasu niezbędnego do wypracowania rozwiązania zgłoszonego problemu kontaktuje się z telefonicznie klientem w celu rozwiązania problemu w drodze konsultacji prawnych. 3) W przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnej a także na każde życzenie klienta problem rozwiązywany jest poprzez sporządzenie opinii prawnej przesyłanej ubezpieczonemu drogą mailową bądź faxem. Na życzenie klienta rozwiązanie problemu prawnego zaproponowane klientowi w drodze konsultacji prawnej zostanie potwierdzone sporządzoną przez Kancelarię Prawną opinię prawną (w takim przypadku konsultację prawną i stanowiącą jej potwierdzenie opinię prawną uznaje się za jedną usługę). Opinia prawna sporządzana jest przez prawnika posiadającego uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata. 2. Konsultacje prawne i opinie prawne świadczone są w oparciu o podany przez ubezpieczonego opis problemu prawnego oraz stanu faktycznego. W przypadku takiej konieczności Ubezpieczony przesyła Kancelarii Prawnej w formie elektronicznej bądź faxem dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konsultacji prawnej bądź sporządzenia opinii prawnej. 3. Rozstrzygnięcie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnych bądź opinii prawnej nastąpi w oparciu o podany przez ubezpieczonego stan faktyczny sprawy, o ile otrzymane od ubezpieczonego informacje to 3

4 umożliwiają. Dalsze zmiany stanu faktycznego i związana z tym konieczność skorzystania z usługi konsultacji prawnych bądź opinii prawnej traktowane są jako nowy wypadek ubezpieczeniowy nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy. 4. Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną polegające na konsultacjach prawnych bądź sporządzeniu opinii prawnej dotyczą wyłącznie tych problemów prawnych, które spełniają następujące warunki: 1) do ich rozwiązania nie jest konieczny kontakt z innymi osobami / podmiotami niż Ubezpieczony; 2) mogą być rozwiązane w drodze kontaktu z Ubezpieczonym za pomocą środków porozumiewania się na odległość; 3) podane przez ubezpieczonego informacje (opis stanu faktycznego) i dostarczone dokumenty umożliwiają przedstawienie rozwiązania problemu prawnego. 5. W ramach usług, o których mowa w 6 pkt. 2 na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej wzory umów i pism stosowanych w powszechnym obrocie. 6. W ramach usług, o których mowa w 6 pkt. 3 na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej tekst każdego aktu prawnego prawa polskiego z wyłączeniem aktów prawa miejscowego zarówno obowiązujący jak i archiwalny. 7. W ramach usług, o których mowa w 6 pkt. 4 na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej informacje teleadresowe dotyczące kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Wszelkie usługi świadczone przez Kancelarię Prawną dotyczą wyłącznie problemów prawnych związanych z prawem polskim. 8 Ilość gwarantowanych usług W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w rocznym okresie ubezpieczenia ubezpieczony uprawniony jest do skorzystania z następującej ilości usług: 1. w odniesieniu do usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 (konsultacje prawne przez telefon) łącznie 6 usług; 2. w odniesieniu do usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 (opinie prawne) łącznie 2 usług; 3. w odniesieniu do usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 2 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu) oraz pozostałych usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 łącznie 6 usług; 9 Sposób korzystania z gwarantowanych usług. 1. Kancelaria Prawna zapewnia bieżącą obsługę Ubezpieczonych w dni robocze od godziny 8.00 do (godziny urzędowania Kancelarii Prawnej). 2. Ubezpieczony kontaktuje się z Kancelarią Prawną na numer telefonu lub faxu W godzinach wskazanych urzędowania Kancelarii Prawnej następuje kontakt z dyżurnym prawnikiem Kancelarii Prawnej, który na podstawie podanych przez ubezpieczonego danych weryfikuje istnienie i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Następnie w oparciu o zgłoszone przez ubezpieczonego żądanie i podany przez niego opis problemu prawnego następuje spełnienie usługi gwarantowanej niniejszym warunkami ubezpieczenia. 4. Poza godzinami urzędowania Kancelarii Prawnej Ubezpieczony ma możliwość pozostawienia wiadomości głosowej lub informacji w formie poczty elektronicznej wraz z opisem problemu prawnego. W takim wypadku Kancelaria Prawna kontaktuje się z Ubezpieczonym w następnym dniu roboczym. 5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszych warunków ubezpieczenia, w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowego spełnienia usługi konsultacji prawnych bądź sporządzenia opinii 4

5 prawnej, Kancelaria Prawna może zażądać od klienta przesłania odpowiednich dokumentów w formie elektronicznej na podany adres mailowy bądź na podany numer faxu. 6. Usługi, z których Ubezpieczony może skorzystać na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia spełniane są w miarę możliwości niezwłocznie a najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia przez ubezpieczonego (bądź otrzymania od ubezpieczonego dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi). 0 Zakres ubezpieczenia. 1. Usługi, o których mowa w 6 pkt. 1 (konsultacje prawne i opinie prawne) oraz 6 pkt. 2 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu) świadczone są wyłącznie pod warunkiem, że problemy prawne, których usługi dotyczą oraz wzory umów / pism, które mają być przesyłane dotyczą następujących gałęzi prawa: 1) prawo cywilne (zagadnienia ogólne, prawo zobowiązań, prawo odszkodowań, prawo rzeczowe) oraz kwestie związane z rękojmią i gwarancją; 2) prawo karne (zarówno w przypadku faktycznego czy rzekomego popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia jak i w przypadku gdy jest on pokrzywdzonym); 3) prawo drogowe. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 są świadczone pod warunkiem, że zgłoszony przez Ubezpieczonego problem prawny mieści się w zakresie ubezpieczenia oraz dotyczy Pojazdu, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze i dotyczy zdarzeń mających miejsce w komunikacji lądowej (wypadki samochodowe, zatrzymanie przez policję, ukaranie mandatem, zatrzymanie prawa jazdy, etc.). ROZDZIAŁ III. ASSISTANCE. Przedmiot świadczenia i sposób korzystania. 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Finansujący gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń Assistance, organizację przez Dostawcę świadczeń Assistance przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 2. Przedmiotem świadczeń Assistance jest organizacja pomocy na rzecz Korzystających, którzy popadli w trudności w czasie podróży pojazdem, wskutek wystąpienia zdarzenia Assistance. 3. W celu skorzystania z usług, o których mowa w niniejszym rozdziale, Korzystający powinien nawiązać kontakt z Finansującym na dedykowany numer telefonu Zakres świadczeń Assistance. 1. Świadczenia Assistance organizowane przez Dostawcę obejmują: 1) Naprawę pojazdu na miejscu awarii Dostawca organizuje przyjazd na miejsce awarii Pilota w celu usprawnienia pojazdu; 2) Holowaniu pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu na miejscu, Pilot odholowuje pojazd do wskazanej przez Dostawcę najbliższej, autoryzowanej stacji obsługi pojazdów danej marki pojazdu mogącej dokonać naprawy pojazdu lub warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy pojazdu, gdy pojazd wymaga innego rodzaju naprawy np. wulkanizacji. W razie holowania pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi lub warsztatu naprawczego niemogącego dokonać naprawy lub w przypadku stwierdzenia potrzeby złomowania pojazdu, Dostawca zorganizuje holowanie do jednostki mogącej dokonać naprawy pojazdu lub zakładu dokonującego złomowania pojazdu. 5

6 3) Udostępnienie samochodu zastępczego jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie może on być naprawiony tego samego dnia roboczego, Ubezpieczonemu przysługuje samochód zastępczy na okres jednego dnia, przy czym: a) W przypadku unieruchomienia pojazdu inwalidzkiego, specjalnie zaadoptowanego, Dostawca organizuje samochód zastępczy wraz z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego samochodu zastępczego; b) W zakresie udostępnienia samochodu zastępczego Dostawca zastrzega, że nie gwarantuje samochodu zastępczego tej samej marki i klasy jak marka i klasa pojazdu unieruchomionego; c) Samochód zastępczy może być używany przez Ubezpieczonego tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d) Udostępnienie samochodu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, kosztów podstawienia lub odstawienia auta, ubezpieczeń innych niż AC/OC i innych opłat dodatkowych, rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmujące (Rent-a-Car). 2. Świadczenia określone w ustępie powyżej będą organizowane w miarę istniejących lokalnie możliwości. 3. Koszty udzielania pomocy w ramach Assistance na rzecz Ubezpieczonego, będą każdorazowo rozliczane z Ubezpieczonym przez Dostawcę po realizacji danej usługi. 4. Cennik świadczeń Assistance podany jest na stronie internetowej Ceny wskazane w cenniku mogą się zwiększyć o maksymalnie 10% w przypadku lokalnych możliwości czy utrudnień. ROZDZIAŁ IV. ADMINISTROWANIE FLOTĄ. Przedmiot świadczenia i sposób korzystania. 1. W ramach usługi Administrowanie flotą Finansujący zapewnia Korzystającemu możliwość skorzystania z usługi administrowania flotą pojazdów używanych przez Korzystającego na podstawie umowy leasingu lub umowy o podobnym charakterze zawartej z Finansującym. Usługa jest organizowana i wykonywana przez Dostawcę. Koszty usługi ponoszone są przez Korzystającego. 2. Szczegółowe zasady organizacji i świadczenia usługi administrowania flotą przez Dostawcę określają dalsze przepisy niniejszego Regulaminu, chyba że Korzystający i Finansujący ustalą w tym zakresie inne zasady na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług serwisowych. Zakres świadczeń administrowania flotą. W zakres usługi administrowania flotą wchodzą następujące czynności: 1) Planowanie i organizowanie wizyt serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta auta, poprzez: a) uzgadnianie terminów wizyt w autoryzowanych serwisach w tym serwisach oponiarskich, b) kontrolę i uzgadnianie zakresu napraw, tak aby był jak najbardziej korzystny dla Ubezpieczonego, c) kontrolę prawidłowości usług wykonywanych przez stację naprawczą, d) organizacja przedłużenia ważności dowodu rejestracyjnego w Stacji Kontroli Pojazdów, e) organizację pomocy assistance: laweta, auto zastępcze, usługa door to door, f) opiekę nad jakością obsługi pojazdów Korzystającego. 2) Administracja flotą pojazdów Korzystającego, poprzez: a) prowadzenie administracji floty: - Monitorowanie polityki - Analiza kosztów - jako opcja po uzgodnieniu z Departamentem CFM Finansującego - Pomoc w tworzeniu polityki flotowej - Monitoring rynku flotowego - Rekomendacje służące zmniejszeniu szkodowości - Analiza, sieć serwisowa 6

7 - Indywidualizacja rozwiązań dla poszczególnych klientów - Dostęp do aktualnych informacji - rynek, prawo, podatki - Likwidacje szkód b) analizę kosztów użytkowania floty, c) zagwarantowanie priorytetowego serwisowania pojazdów, d) planowanie i optymalizowanie wydatków, e) egzekwowanie warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, f) autoryzację napraw przez Dostawcę, 3) Zarząd flotą pojazdów Korzystającego, poprzez: a) stały nadzór nad pojazdami ograniczający do minimum ryzyko nieprzewidzianych przestojów i awarii, b) przeglądy okresowe, c) naprawy w okresach poza przeglądowych (uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych), d) likwidacja szkód komunikacyjnych (kontrola prawidłowości przebiegu procesu likwidacji, organizacja napraw powypadkowych, kontrola terminów wypłaty odszkodowania oraz zakresu uznanych napraw), e) serwis ogumienia (wymiana okresowa, przechowywanie, naprawa ogumienia, doradztwo w zakresie zakupu ogumienia), f) pomoc w organizacji aut zastępczych, g) przy większych flotach pojazdów, obsługa osobista doradcy Dostawcy, h) pomoc w zakupie nowego auta ( doradztwo oraz wsparcie u dealera i importera) i) pomoc w zbyciu auta. 4) Doradztwo w zarządzaniu flotą, poprzez: a) analizę szkodowości pod względem typów, rodzajów szkód: o współczynniki szkodowości wpływające na wysokości składki ubezpieczenia b) rekomendacje mogące służyć zmniejszeniu szkodowości, c) analizę kosztową aut w poszczególnych klasach, d) rekomendacja eksploatacyjna w zakresie obsługi poszczególnych marek (sieć serwisowa, awaryjność, wizerunek itp.) e) udzielanie informacji o stanie prawnym mającym wpływ na zasady użytkowania pojazdów, zasadach leasingu, prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy związanych z użytkowaniem pojazdów. ROZDZIAŁ V. SZKOŁA BEZPIECZNEJ JAZDY. Przedmiot świadczenia. 1. Finansujący w ramach pakietu Tanie Flotowanie zapewnia Korzystającemu możliwość skorzystania z szkoleń w zakresie techniki doskonalenia prowadzenia auta. Usługa jest organizowana przez Dostawcę i wykonywana przez podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie szkoleń i kursów technik doskonalenia jazdy. Koszty usługi ponoszone są przez Ubezpieczonego. 2. W celu skorzystania z usług, o których mowa w niniejszym rozdziale, Korzystający powinien nawiązać kontakt z Finansującym na dedykowany numer telefonu... ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG ASSISTANCE, ADMINISTROWANIA FLOTĄ ORAZ SZKOŁY BEZPIECZNEJ JAZDY. Tryb postępowania. 7

8 1. Świadczenia organizowane przez Dostawcę, o których mowa w Rozdziale III, IV i V niniejszego Regulaminu, realizowane będą każdorazowo na życzenie Korzystającego. 2. Zamiar skorzystania ze świadczeń Korzystający zobowiązany jest zgłosić Finansującemu telefonicznie na dedykowany w tym celu numer , czynny w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 podając jednocześnie następujące dane: 1) dane Pojazdu obejmujące: a) numer rejestracyjny pojazdu, b) markę i model pojazdu, c) okres ubezpieczenia, 2) zakres w jakim Korzystający zainteresowany jest z korzystania z świadczeń organizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu; 3) w przypadku zdarzenia assistance - miejsce i krótki opis zdarzenia assistnace o ile występuje i telefon, pod którym będzie dostępny; 4) inne dane niezbędne do organizacji przez Dostawcę (Finansującego) świadczenia, o których przekazanie Korzystający zostanie poproszony (np. dane osobowe, dane firmy). 3. Rozmowy telefoniczne pomiędzy Korzystającym i Finansującym będą rejestrowane dla celów bezpieczeństwa. 4. Przystąpienie przez Finansującego do realizacji świadczeń określonych niniejszym Regulaminem uzależnione jest od uprzedniego zaakceptowania przez Korzystającego kosztów tych świadczeń. 5. Finansujący podejmie niezwłocznie działania w celu zorganizowania dla Korzystającego zleconej przez niego usługi, z zastrzeżeniem ust. 4 bieżącego paragrafu. 6. W przypadku, gdy podane telefonicznie dane są w całości lub w części niezgodne z informacjami posiadanymi przez Finansującego (Dostawcę), mogące nasuwać wątpliwości, co do uprawnień Korzystającego do korzystania ze świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie bądź odmowy podania informacji żądanych przez Dostawcę (Finansującego) a niezbędnych do zorganizowania usługi, Dostawca (Finansujący) może odmówić organizacji świadczeń. 7. W celu realizacji usług o charakterze serwisowym lub dotyczących szkoły bezpiecznej jazdy, Finansujący kierować będzie Korzystającego do wyznaczonych przez siebie Serwisów lub innych podmiotów oraz będzie dokonywał płatności na ich rzecz za wykonane przez nich usługi. 8. Korzystanie przez Korzystającego z usług o charakterze serwisowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie wyłącza obowiązków Korzystającego w zakresie terminowej realizacji wszelkich obowiązków i czynności, wynikających z umowy gwarancyjnej Pojazdu, książki serwisowej i przepisów prawa. Skutki niedopełnienia tych obowiązków obciążają wyłącznie Korzystającego. ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE FINANSUJĄCEGO I ROZLICZENIA Z tytułu zapewnienia możliwości skorzystania przez Korzystającego z usług objętych niniejszym Regulaminem, Korzystający płacić będzie Finansującemu stałą miesięczną opłatę w wysokości 10,00 zł za każdy Pojazd, powiększonego podatek VAT według obowiązującej stawki, z zastrzeżeniem 2 poniżej. Korzystający pokrywać będzie udokumentowane Koszty Rzeczywiste. Zapłata tych kosztów przez Korzystającego nastąpi każdorazowo na zasadzie ich refakturowania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Korzystającemu odpowiedniej faktury VAT. Faktura ta będzie wystawiana przez Finansującego w terminie 30 dni od wykonania usługi W zależności od przyjętej w Umowie Leasingu wartości początkowej Pojazdu, ustala się następujące limity Kosztów Rzeczywistych w całym okresie obowiązywania Umowy Leasingu: 8

9 Wartość początkowa Pojazdu netto w PLN Wysokość limitu Kosztów Rzeczywistych netto w PLN Do , ,00 Od ,00 do , ,00 Od ,00 do , ,00 Od ,00 do , ,00 Od ,00 do , ,00 Od ,00 2. Koszty Rzeczywiste ponoszone będą przez Finansującego względem Serwisu lub innych podmiotów wyłącznie do wysokości limitu z tym że w przypadku terminowego opłacenia przez Korzystającego bieżących i zafakturowanych na niego Kosztów Rzeczywistych w pełnej wysokości, limit zostaje odnowiony o zapłaconą przez Korzystającego kwotę tych Kosztów. Rozdział VIII. Przypadki odmowy przez Finansującego świadczenia usługi Tanie Flotowanie Finansujący może odmówić świadczenia usługi Tanie Flotowanie w razie wystąpienia jednego z niżej wymienionych przypadków: 1) w razie przekroczenia przez Korzystającego limitu Kosztów Rzeczywistych, 2) w razie zwłoki Korzystającego przekraczającej 30 dni w zapłaceniu zafakturowanych na niego Kosztów Rzeczywistych, 3) w razie zwłoki Korzystającego przekraczającej 30 dni w terminowym zapłaceniu opłat wynikających z Umowy Leasingu Pojazdu, 4) w razie zawieszenia przez Finansującego wykonywania Umowy Leasingu z przyczyn leżących po stronie Korzystającego, 5) w razie wypowiedzenia przez Finansującego Umowy Leasingu Pojazdu. 1. Finansujący może wznowić świadczenie usługi Tanie Flotowanie na zasadach następujących: 1) w przypadku określonym w 1 pkt 2 i pkt 3 powyżej po zapłaceniu przez Korzystającego w całości należności Finansującego wymienionych w przywołanych punktach, 2) w przypadku określonym w 1 pkt 4 po ustaniu przyczyn zawieszenia Umowy Leasingu, z zastrzeżeniem ust. 2 bieżącego paragrafu. 2. Usługa Tanie Flotowanie nie zostaje wznowiona przez Finansującego w przypadku określonym w 1 pkt 1 oraz w przypadku określonym w 1 pkt 5 pomimo wznowienia wypowiedzianej Umowy Leasingu jak również w przypadku podjęcia przez Finansującego względem Korzystającego czynności windykacyjnych w zakresie należności wynikających z Umowy Leasingu. Rozdział IX. Postanowienia końcowe 1. Obowiązek regulowania przez Korzystającego należności wynikających ze świadczonej na jego rzecz usługi Tanie Flotowanie obciąża Korzystającego bez względu na możliwość faktycznego korzystania przez niego z Pojazdu. 2. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania usługi przez Serwis lub inny podmiot realizujący usługi w ramach Taniego Flotowania, stosownie do art. 429 Kodeksu Cywilnego. 9

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów zawartych pomiędzy Inter Partner Assistance S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/270/2013 z dnia 9 października 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU AUTO KORPORACYJNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wygodniej w drodze, zwane dalej WU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH HESTIA CAR ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH HESTIA CAR ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE SPIS TREŚCI: UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo