REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach usługi Tanie Flotowanie korzystania z ubezpieczenia Asysta Prawna oraz określa zasady organizowania innych usług, wymienionych w tym Regulaminie. DEFINICJE W niniejszym Regulaminie oraz SWU Asysta Prawna wymienionym poniżej zwrotom, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, nadaje się następujące znaczenia: 1) Ubezpieczający lub Finansujący - Raiffeisen-Leasing Polska S.A Warszawa ul. Prosta 51, KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy PLN opłacony w całości, NIP: , REGON: ) za Ubezpieczyciela uważa się CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Św. Michała 43, Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr , NIP: , Kapitał zakładowy: ,00 zł, Kapitał opłacony: ,00 zł.; 3) Dostawca działający w imieniu Finansującego podmiot, zajmujący się organizacją usług wymienionych w niniejszym Regulaminie. Dostawcą może być Finansujący bądź inny podmiot działający w imieniu Finansującego. 4) Korzystający podmiot lub osoba, która zawarła z Ubezpieczającym umowę leasingu bądź inną podobną umowę dotyczącą ubezpieczonego pojazdu, upoważniony do korzystania z pojazdu lub inny użytkownik pojazdu wskazany przez Korzystającego. 5) Umowa Leasingu oznacza umowę zawartą na podstawie art Kodeksu Cywilnego, przedmiotem której jest oddanie Korzystającemu przez Finansującego Pojazdu do używania w zamian za uzgodnione wynagrodzenie. 6) Ubezpieczony lub Korzystający oznacza Korzystającego, objętego ubezpieczeniem na podstawie SWU. 7) Pojazd samochód osobowy albo ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne oraz ważną homologację, będący przedmiotem umowy leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze, zawartej przez Korzystającego z Ubezpieczającym jako Finansującym. 8) Flota oznacza co najmniej dwa Pojazdy, będące przedmiotem umowy leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze, zawartej przez Korzystającego z Ubezpieczającym jako Finansującym. 9) Pilot osoba skierowana przez Dostawcę na miejsce zdarzenia Assistance. 10) Unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek awarii lub wypadku. 11) Awaria jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu, wynikłe z przyczyn wewnętrznych pojazdu, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z obowiązującymi przepisami, a w tym rozładowanie akumulatora, zagubienie lub złamanie kluczyków służących do uruchomienia pojazdu, przebicie opony, brak lub niewłaściwe paliwo w zbiorniku paliwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie będą uznawane za awarię. 12) Zdarzenie Assistance każdy przypadek unieruchomienia pojazdu. 1

2 13) Specjalnie dedykowany numer Raiffeisen Tanie Flotowanie numer telefonu ( ) służący Korzystającym do stałego telefonicznego kontaktu z Dostawcą. 14) Podróż poruszanie się pojazdu. 15) Serwis podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia napraw i przeglądu pojazdu. 16) Serwis opon - podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia przeglądu, naprawy i przechowania ogumienia pojazdu. 17) Kancelaria Prawna działający w sposób i w formie przewidzianej w przepisach prawa dla świadczenia pomocy prawnej profesjonalny zespół prawników, kierowany przez osoby z uprawnieniami radcy prawnego bądź adwokata, świadczący usługi, z których na warunkach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia mogą korzystać osoby ubezpieczone; 18) Szkoła Bezpiecznej Jazdy podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia szkoleń w zakresie technik doskonalenia prowadzenia auta. 19) SWU Szczególne Warunki Ubezpieczenia Asysta Prawna, zawarte w Rozdziale II niniejszego Regulaminu. 20) Koszty rzeczywiste wszelkie uzasadnione i udokumentowane oraz uprzednio uzgodnione z Korzystającym koszty poniesione przez Finansującego w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego na podstawie Rozdziału IV 2 pkt 3 oraz rozdziału V niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem limitów określonych w Rozdz. VII 3 niniejszego Regulaminu. ROZDZIAŁ II. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTA PRAWNA Zakres stosowania warunków Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia (dalej SWU ) są integralnym załącznikiem do Grupowej Umowy Ubezpieczenia Asysty Prawnej zawartej pomiędzy Ubezpieczającym, a Ubezpieczycielem w dniu roku, zwanej dalej Umową ubezpieczenia. Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w odniesieniu do tych Korzystających, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia w sposób i na warunkach uzgodnionych z Ubezpieczającym. Korzystający jest Ubezpieczonym w rozumieniu niniejszych SWU. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana odrębnie w odniesieniu do każdego Pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu bądź innej podobnej umowy zawartej pomiędzy Korzystającym a Ubezpieczającym. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od dnia zarejestrowania pojazdu jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy leasingu bądź innej podobnej umowy pomiędzy Ubezpieczającym a Korzystającym, dotyczącej pojazdu. 3. Ochrona ubezpieczeniowa Korzystającego trwa w okresie obowiązywania Umowy Leasingu. 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są wypadki ubezpieczeniowe polegające na konieczności skorzystania przez Ubezpieczonego z usług przewidzianych w niniejszych SWU. 2. Ubezpieczenie dotyczy zdarzeń powstałych na terenie Polski. 3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie Asysty Prawnej. 4. Świadczenie ubezpieczyciela polega na organizacji i opłaceniu usług Asysty Prawnej określonych w SWU. 2

3 4 Podmiot świadczący usługi Usługi asysty prawnej określone w niniejszych SWU świadczone są przez Kancelarię Prawną współpracującą z ubezpieczycielem przy obsłudze ubezpieczenia. Pełna i wyłączna odpowiedzialność za świadczone usługi spoczywa na Kancelarii Prawnej. Kancelaria Prawna posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczonymi przez siebie usługami. 5 Wypadek ubezpieczeniowy Wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie konieczności skorzystania przez ubezpieczonego z usług, o których mowa w niniejszych warunkach ubezpieczenia na skutek zaistnienia problemu prawnego związanego z zakresem ubezpieczenia. 6 Rodzaje gwarantowanych usług 1. W ramach ubezpieczenia, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony posiada prawo do skorzystania z następujących usług świadczonych przez Kancelarię Prawną: 1) Konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia; 2) Przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu; 3) Przesyłanie tekstów aktów prawnych ; 4) Udzielaniu informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 są spełniane wyłącznie w przypadku gdy problem prawny, z którym związany jest wypadek ubezpieczeniowy mieści się w zakresie ubezpieczenia. 7 Charakterystyka gwarantowanych usług 1. W zakresie usług, o których mowa w 6 pkt. 1 (konsultacje prawne i opinie prawne), rodzaj wykonywanej przez Kancelarię Prawną usługi zależy od charakteru zgłaszanego problemu prawnego. W zależności od charakteru problemu sprawa jest załatwiana w następujący sposób: 1) O ile to możliwe problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze konsultacji prawnych. 2) W przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco Kancelaria Prawna po upływie czasu niezbędnego do wypracowania rozwiązania zgłoszonego problemu kontaktuje się z telefonicznie klientem w celu rozwiązania problemu w drodze konsultacji prawnych. 3) W przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnej a także na każde życzenie klienta problem rozwiązywany jest poprzez sporządzenie opinii prawnej przesyłanej ubezpieczonemu drogą mailową bądź faxem. Na życzenie klienta rozwiązanie problemu prawnego zaproponowane klientowi w drodze konsultacji prawnej zostanie potwierdzone sporządzoną przez Kancelarię Prawną opinię prawną (w takim przypadku konsultację prawną i stanowiącą jej potwierdzenie opinię prawną uznaje się za jedną usługę). Opinia prawna sporządzana jest przez prawnika posiadającego uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata. 2. Konsultacje prawne i opinie prawne świadczone są w oparciu o podany przez ubezpieczonego opis problemu prawnego oraz stanu faktycznego. W przypadku takiej konieczności Ubezpieczony przesyła Kancelarii Prawnej w formie elektronicznej bądź faxem dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konsultacji prawnej bądź sporządzenia opinii prawnej. 3. Rozstrzygnięcie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnych bądź opinii prawnej nastąpi w oparciu o podany przez ubezpieczonego stan faktyczny sprawy, o ile otrzymane od ubezpieczonego informacje to 3

4 umożliwiają. Dalsze zmiany stanu faktycznego i związana z tym konieczność skorzystania z usługi konsultacji prawnych bądź opinii prawnej traktowane są jako nowy wypadek ubezpieczeniowy nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy. 4. Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną polegające na konsultacjach prawnych bądź sporządzeniu opinii prawnej dotyczą wyłącznie tych problemów prawnych, które spełniają następujące warunki: 1) do ich rozwiązania nie jest konieczny kontakt z innymi osobami / podmiotami niż Ubezpieczony; 2) mogą być rozwiązane w drodze kontaktu z Ubezpieczonym za pomocą środków porozumiewania się na odległość; 3) podane przez ubezpieczonego informacje (opis stanu faktycznego) i dostarczone dokumenty umożliwiają przedstawienie rozwiązania problemu prawnego. 5. W ramach usług, o których mowa w 6 pkt. 2 na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej wzory umów i pism stosowanych w powszechnym obrocie. 6. W ramach usług, o których mowa w 6 pkt. 3 na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej tekst każdego aktu prawnego prawa polskiego z wyłączeniem aktów prawa miejscowego zarówno obowiązujący jak i archiwalny. 7. W ramach usług, o których mowa w 6 pkt. 4 na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej informacje teleadresowe dotyczące kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Wszelkie usługi świadczone przez Kancelarię Prawną dotyczą wyłącznie problemów prawnych związanych z prawem polskim. 8 Ilość gwarantowanych usług W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w rocznym okresie ubezpieczenia ubezpieczony uprawniony jest do skorzystania z następującej ilości usług: 1. w odniesieniu do usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 (konsultacje prawne przez telefon) łącznie 6 usług; 2. w odniesieniu do usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 (opinie prawne) łącznie 2 usług; 3. w odniesieniu do usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 2 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu) oraz pozostałych usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 łącznie 6 usług; 9 Sposób korzystania z gwarantowanych usług. 1. Kancelaria Prawna zapewnia bieżącą obsługę Ubezpieczonych w dni robocze od godziny 8.00 do (godziny urzędowania Kancelarii Prawnej). 2. Ubezpieczony kontaktuje się z Kancelarią Prawną na numer telefonu lub faxu W godzinach wskazanych urzędowania Kancelarii Prawnej następuje kontakt z dyżurnym prawnikiem Kancelarii Prawnej, który na podstawie podanych przez ubezpieczonego danych weryfikuje istnienie i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Następnie w oparciu o zgłoszone przez ubezpieczonego żądanie i podany przez niego opis problemu prawnego następuje spełnienie usługi gwarantowanej niniejszym warunkami ubezpieczenia. 4. Poza godzinami urzędowania Kancelarii Prawnej Ubezpieczony ma możliwość pozostawienia wiadomości głosowej lub informacji w formie poczty elektronicznej wraz z opisem problemu prawnego. W takim wypadku Kancelaria Prawna kontaktuje się z Ubezpieczonym w następnym dniu roboczym. 5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszych warunków ubezpieczenia, w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowego spełnienia usługi konsultacji prawnych bądź sporządzenia opinii 4

5 prawnej, Kancelaria Prawna może zażądać od klienta przesłania odpowiednich dokumentów w formie elektronicznej na podany adres mailowy bądź na podany numer faxu. 6. Usługi, z których Ubezpieczony może skorzystać na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia spełniane są w miarę możliwości niezwłocznie a najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia przez ubezpieczonego (bądź otrzymania od ubezpieczonego dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi). 0 Zakres ubezpieczenia. 1. Usługi, o których mowa w 6 pkt. 1 (konsultacje prawne i opinie prawne) oraz 6 pkt. 2 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu) świadczone są wyłącznie pod warunkiem, że problemy prawne, których usługi dotyczą oraz wzory umów / pism, które mają być przesyłane dotyczą następujących gałęzi prawa: 1) prawo cywilne (zagadnienia ogólne, prawo zobowiązań, prawo odszkodowań, prawo rzeczowe) oraz kwestie związane z rękojmią i gwarancją; 2) prawo karne (zarówno w przypadku faktycznego czy rzekomego popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia jak i w przypadku gdy jest on pokrzywdzonym); 3) prawo drogowe. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 są świadczone pod warunkiem, że zgłoszony przez Ubezpieczonego problem prawny mieści się w zakresie ubezpieczenia oraz dotyczy Pojazdu, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze i dotyczy zdarzeń mających miejsce w komunikacji lądowej (wypadki samochodowe, zatrzymanie przez policję, ukaranie mandatem, zatrzymanie prawa jazdy, etc.). ROZDZIAŁ III. ASSISTANCE. Przedmiot świadczenia i sposób korzystania. 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Finansujący gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń Assistance, organizację przez Dostawcę świadczeń Assistance przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 2. Przedmiotem świadczeń Assistance jest organizacja pomocy na rzecz Korzystających, którzy popadli w trudności w czasie podróży pojazdem, wskutek wystąpienia zdarzenia Assistance. 3. W celu skorzystania z usług, o których mowa w niniejszym rozdziale, Korzystający powinien nawiązać kontakt z Finansującym na dedykowany numer telefonu Zakres świadczeń Assistance. 1. Świadczenia Assistance organizowane przez Dostawcę obejmują: 1) Naprawę pojazdu na miejscu awarii Dostawca organizuje przyjazd na miejsce awarii Pilota w celu usprawnienia pojazdu; 2) Holowaniu pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu na miejscu, Pilot odholowuje pojazd do wskazanej przez Dostawcę najbliższej, autoryzowanej stacji obsługi pojazdów danej marki pojazdu mogącej dokonać naprawy pojazdu lub warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy pojazdu, gdy pojazd wymaga innego rodzaju naprawy np. wulkanizacji. W razie holowania pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi lub warsztatu naprawczego niemogącego dokonać naprawy lub w przypadku stwierdzenia potrzeby złomowania pojazdu, Dostawca zorganizuje holowanie do jednostki mogącej dokonać naprawy pojazdu lub zakładu dokonującego złomowania pojazdu. 5

6 3) Udostępnienie samochodu zastępczego jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie może on być naprawiony tego samego dnia roboczego, Ubezpieczonemu przysługuje samochód zastępczy na okres jednego dnia, przy czym: a) W przypadku unieruchomienia pojazdu inwalidzkiego, specjalnie zaadoptowanego, Dostawca organizuje samochód zastępczy wraz z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego samochodu zastępczego; b) W zakresie udostępnienia samochodu zastępczego Dostawca zastrzega, że nie gwarantuje samochodu zastępczego tej samej marki i klasy jak marka i klasa pojazdu unieruchomionego; c) Samochód zastępczy może być używany przez Ubezpieczonego tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d) Udostępnienie samochodu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, kosztów podstawienia lub odstawienia auta, ubezpieczeń innych niż AC/OC i innych opłat dodatkowych, rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmujące (Rent-a-Car). 2. Świadczenia określone w ustępie powyżej będą organizowane w miarę istniejących lokalnie możliwości. 3. Koszty udzielania pomocy w ramach Assistance na rzecz Ubezpieczonego, będą każdorazowo rozliczane z Ubezpieczonym przez Dostawcę po realizacji danej usługi. 4. Cennik świadczeń Assistance podany jest na stronie internetowej Ceny wskazane w cenniku mogą się zwiększyć o maksymalnie 10% w przypadku lokalnych możliwości czy utrudnień. ROZDZIAŁ IV. ADMINISTROWANIE FLOTĄ. Przedmiot świadczenia i sposób korzystania. 1. W ramach usługi Administrowanie flotą Finansujący zapewnia Korzystającemu możliwość skorzystania z usługi administrowania flotą pojazdów używanych przez Korzystającego na podstawie umowy leasingu lub umowy o podobnym charakterze zawartej z Finansującym. Usługa jest organizowana i wykonywana przez Dostawcę. Koszty usługi ponoszone są przez Korzystającego. 2. Szczegółowe zasady organizacji i świadczenia usługi administrowania flotą przez Dostawcę określają dalsze przepisy niniejszego Regulaminu, chyba że Korzystający i Finansujący ustalą w tym zakresie inne zasady na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług serwisowych. Zakres świadczeń administrowania flotą. W zakres usługi administrowania flotą wchodzą następujące czynności: 1) Planowanie i organizowanie wizyt serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta auta, poprzez: a) uzgadnianie terminów wizyt w autoryzowanych serwisach w tym serwisach oponiarskich, b) kontrolę i uzgadnianie zakresu napraw, tak aby był jak najbardziej korzystny dla Ubezpieczonego, c) kontrolę prawidłowości usług wykonywanych przez stację naprawczą, d) organizacja przedłużenia ważności dowodu rejestracyjnego w Stacji Kontroli Pojazdów, e) organizację pomocy assistance: laweta, auto zastępcze, usługa door to door, f) opiekę nad jakością obsługi pojazdów Korzystającego. 2) Administracja flotą pojazdów Korzystającego, poprzez: a) prowadzenie administracji floty: - Monitorowanie polityki - Analiza kosztów - jako opcja po uzgodnieniu z Departamentem CFM Finansującego - Pomoc w tworzeniu polityki flotowej - Monitoring rynku flotowego - Rekomendacje służące zmniejszeniu szkodowości - Analiza, sieć serwisowa 6

7 - Indywidualizacja rozwiązań dla poszczególnych klientów - Dostęp do aktualnych informacji - rynek, prawo, podatki - Likwidacje szkód b) analizę kosztów użytkowania floty, c) zagwarantowanie priorytetowego serwisowania pojazdów, d) planowanie i optymalizowanie wydatków, e) egzekwowanie warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, f) autoryzację napraw przez Dostawcę, 3) Zarząd flotą pojazdów Korzystającego, poprzez: a) stały nadzór nad pojazdami ograniczający do minimum ryzyko nieprzewidzianych przestojów i awarii, b) przeglądy okresowe, c) naprawy w okresach poza przeglądowych (uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych), d) likwidacja szkód komunikacyjnych (kontrola prawidłowości przebiegu procesu likwidacji, organizacja napraw powypadkowych, kontrola terminów wypłaty odszkodowania oraz zakresu uznanych napraw), e) serwis ogumienia (wymiana okresowa, przechowywanie, naprawa ogumienia, doradztwo w zakresie zakupu ogumienia), f) pomoc w organizacji aut zastępczych, g) przy większych flotach pojazdów, obsługa osobista doradcy Dostawcy, h) pomoc w zakupie nowego auta ( doradztwo oraz wsparcie u dealera i importera) i) pomoc w zbyciu auta. 4) Doradztwo w zarządzaniu flotą, poprzez: a) analizę szkodowości pod względem typów, rodzajów szkód: o współczynniki szkodowości wpływające na wysokości składki ubezpieczenia b) rekomendacje mogące służyć zmniejszeniu szkodowości, c) analizę kosztową aut w poszczególnych klasach, d) rekomendacja eksploatacyjna w zakresie obsługi poszczególnych marek (sieć serwisowa, awaryjność, wizerunek itp.) e) udzielanie informacji o stanie prawnym mającym wpływ na zasady użytkowania pojazdów, zasadach leasingu, prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy związanych z użytkowaniem pojazdów. ROZDZIAŁ V. SZKOŁA BEZPIECZNEJ JAZDY. Przedmiot świadczenia. 1. Finansujący w ramach pakietu Tanie Flotowanie zapewnia Korzystającemu możliwość skorzystania z szkoleń w zakresie techniki doskonalenia prowadzenia auta. Usługa jest organizowana przez Dostawcę i wykonywana przez podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie szkoleń i kursów technik doskonalenia jazdy. Koszty usługi ponoszone są przez Ubezpieczonego. 2. W celu skorzystania z usług, o których mowa w niniejszym rozdziale, Korzystający powinien nawiązać kontakt z Finansującym na dedykowany numer telefonu... ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG ASSISTANCE, ADMINISTROWANIA FLOTĄ ORAZ SZKOŁY BEZPIECZNEJ JAZDY. Tryb postępowania. 7

8 1. Świadczenia organizowane przez Dostawcę, o których mowa w Rozdziale III, IV i V niniejszego Regulaminu, realizowane będą każdorazowo na życzenie Korzystającego. 2. Zamiar skorzystania ze świadczeń Korzystający zobowiązany jest zgłosić Finansującemu telefonicznie na dedykowany w tym celu numer , czynny w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 podając jednocześnie następujące dane: 1) dane Pojazdu obejmujące: a) numer rejestracyjny pojazdu, b) markę i model pojazdu, c) okres ubezpieczenia, 2) zakres w jakim Korzystający zainteresowany jest z korzystania z świadczeń organizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu; 3) w przypadku zdarzenia assistance - miejsce i krótki opis zdarzenia assistnace o ile występuje i telefon, pod którym będzie dostępny; 4) inne dane niezbędne do organizacji przez Dostawcę (Finansującego) świadczenia, o których przekazanie Korzystający zostanie poproszony (np. dane osobowe, dane firmy). 3. Rozmowy telefoniczne pomiędzy Korzystającym i Finansującym będą rejestrowane dla celów bezpieczeństwa. 4. Przystąpienie przez Finansującego do realizacji świadczeń określonych niniejszym Regulaminem uzależnione jest od uprzedniego zaakceptowania przez Korzystającego kosztów tych świadczeń. 5. Finansujący podejmie niezwłocznie działania w celu zorganizowania dla Korzystającego zleconej przez niego usługi, z zastrzeżeniem ust. 4 bieżącego paragrafu. 6. W przypadku, gdy podane telefonicznie dane są w całości lub w części niezgodne z informacjami posiadanymi przez Finansującego (Dostawcę), mogące nasuwać wątpliwości, co do uprawnień Korzystającego do korzystania ze świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie bądź odmowy podania informacji żądanych przez Dostawcę (Finansującego) a niezbędnych do zorganizowania usługi, Dostawca (Finansujący) może odmówić organizacji świadczeń. 7. W celu realizacji usług o charakterze serwisowym lub dotyczących szkoły bezpiecznej jazdy, Finansujący kierować będzie Korzystającego do wyznaczonych przez siebie Serwisów lub innych podmiotów oraz będzie dokonywał płatności na ich rzecz za wykonane przez nich usługi. 8. Korzystanie przez Korzystającego z usług o charakterze serwisowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie wyłącza obowiązków Korzystającego w zakresie terminowej realizacji wszelkich obowiązków i czynności, wynikających z umowy gwarancyjnej Pojazdu, książki serwisowej i przepisów prawa. Skutki niedopełnienia tych obowiązków obciążają wyłącznie Korzystającego. ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE FINANSUJĄCEGO I ROZLICZENIA Z tytułu zapewnienia możliwości skorzystania przez Korzystającego z usług objętych niniejszym Regulaminem, Korzystający płacić będzie Finansującemu stałą miesięczną opłatę w wysokości 10,00 zł za każdy Pojazd, powiększonego podatek VAT według obowiązującej stawki, z zastrzeżeniem 2 poniżej. Korzystający pokrywać będzie udokumentowane Koszty Rzeczywiste. Zapłata tych kosztów przez Korzystającego nastąpi każdorazowo na zasadzie ich refakturowania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Korzystającemu odpowiedniej faktury VAT. Faktura ta będzie wystawiana przez Finansującego w terminie 30 dni od wykonania usługi W zależności od przyjętej w Umowie Leasingu wartości początkowej Pojazdu, ustala się następujące limity Kosztów Rzeczywistych w całym okresie obowiązywania Umowy Leasingu: 8

9 Wartość początkowa Pojazdu netto w PLN Wysokość limitu Kosztów Rzeczywistych netto w PLN Do , ,00 Od ,00 do , ,00 Od ,00 do , ,00 Od ,00 do , ,00 Od ,00 do , ,00 Od ,00 2. Koszty Rzeczywiste ponoszone będą przez Finansującego względem Serwisu lub innych podmiotów wyłącznie do wysokości limitu z tym że w przypadku terminowego opłacenia przez Korzystającego bieżących i zafakturowanych na niego Kosztów Rzeczywistych w pełnej wysokości, limit zostaje odnowiony o zapłaconą przez Korzystającego kwotę tych Kosztów. Rozdział VIII. Przypadki odmowy przez Finansującego świadczenia usługi Tanie Flotowanie Finansujący może odmówić świadczenia usługi Tanie Flotowanie w razie wystąpienia jednego z niżej wymienionych przypadków: 1) w razie przekroczenia przez Korzystającego limitu Kosztów Rzeczywistych, 2) w razie zwłoki Korzystającego przekraczającej 30 dni w zapłaceniu zafakturowanych na niego Kosztów Rzeczywistych, 3) w razie zwłoki Korzystającego przekraczającej 30 dni w terminowym zapłaceniu opłat wynikających z Umowy Leasingu Pojazdu, 4) w razie zawieszenia przez Finansującego wykonywania Umowy Leasingu z przyczyn leżących po stronie Korzystającego, 5) w razie wypowiedzenia przez Finansującego Umowy Leasingu Pojazdu. 1. Finansujący może wznowić świadczenie usługi Tanie Flotowanie na zasadach następujących: 1) w przypadku określonym w 1 pkt 2 i pkt 3 powyżej po zapłaceniu przez Korzystającego w całości należności Finansującego wymienionych w przywołanych punktach, 2) w przypadku określonym w 1 pkt 4 po ustaniu przyczyn zawieszenia Umowy Leasingu, z zastrzeżeniem ust. 2 bieżącego paragrafu. 2. Usługa Tanie Flotowanie nie zostaje wznowiona przez Finansującego w przypadku określonym w 1 pkt 1 oraz w przypadku określonym w 1 pkt 5 pomimo wznowienia wypowiedzianej Umowy Leasingu jak również w przypadku podjęcia przez Finansującego względem Korzystającego czynności windykacyjnych w zakresie należności wynikających z Umowy Leasingu. Rozdział IX. Postanowienia końcowe 1. Obowiązek regulowania przez Korzystającego należności wynikających ze świadczonej na jego rzecz usługi Tanie Flotowanie obciąża Korzystającego bez względu na możliwość faktycznego korzystania przez niego z Pojazdu. 2. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania usługi przez Serwis lub inny podmiot realizujący usługi w ramach Taniego Flotowania, stosownie do art. 429 Kodeksu Cywilnego. 9

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Warunki Ochrony Prawnej III. Sposób korzystania z Polis Prawnej IV. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik Nr 1 do umowy Nr. z dnia. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik nr... do Umowy nr... SPIS ROZDZIAŁÓW: 1/ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive.

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. ALD Automotive, należy do grupy Société Générale, specjalizuje się w świadczeniu usług wynajmu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 8/PT/2015 Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp Zał. Nr 3. UMOWA Nr 8/PT/2015

Nr postępowania 8/PT/2015 Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp Zał. Nr 3. UMOWA Nr 8/PT/2015 Wzór umowy UMOWA Nr 8/PT/2015 Zawarta, w dniu r. pomiędzy: Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175, NIP 554-030-90-92, REGON 090072920

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez HUSSAR Gruppa S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez HUSSAR Gruppa S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez HUSSAR Gruppa S.A. HUSSAR POMOC.COM jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Hussar Gruppa S. A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rtm. W. Pileckiego 63,

Bardziej szczegółowo

Prawnik na telefon dla Twojej firmy!

Prawnik na telefon dla Twojej firmy! Prawnik na telefon dla Twojej firmy! Gdy potrzebujesz pomocy prawnika, zadzwoń do naszego Centrum Prawnego: (48) 22 22 80 800 Co zyskujesz: Zakres prawny pomocy Rodzaj usługi Limit usługi Pomoc prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! przewodnik klienta. Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock. www.aldautomotive.

37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! przewodnik klienta. Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock. www.aldautomotive. przewodnik klienta 37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! www.aldautomotive.com Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 lutego 2014 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.)

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności rat w 200 PLN czasie trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT Czy pakiety Starter Assistance są przeznaczone dla wszystkich pojazdów?... 3 Ile czasu musi upłynąć od momentu płatności do aktywacji pakietu?...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ... (pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawców) załącznik nr 6 do umowy nr../../2014 UMOWA Nr... / p r o j e kt / zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne programu Obietnica Nissan (Nissan Customer Promise)

Warunki ogólne programu Obietnica Nissan (Nissan Customer Promise) Warunki ogólne programu Obietnica Nissan (Nissan Customer Promise) Niniejszy dokument został wydany przez Nissan Sales CEE Kft., (dalej zw. Nissan ) i określa on warunki i zasady programu Obietnica Nissan

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prawnik na telefon dla Twojej rodziny!

Prawnik na telefon dla Twojej rodziny! Prawnik na telefon dla Twojej rodziny! Gdy potrzebujesz pomocy prawnika, zadzwoń do naszego Centrum Prawnego: (48) 22 22 80 800 Co zyskujesz: Zakres prawny pomocy Rodzaj usługi Limit usługi Pomoc prawną

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. w zakresie NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH. zawarta pomiędzy:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. w zakresie NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH. zawarta pomiędzy: UMOWA O WSPÓŁPRACY w zakresie NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH zawarta pomiędzy: GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Dawniej: POLSKA GRUPA DEALERÓW SP. Z O.O. 30-403 Kraków ul. Rzemieślnicza

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ( nie starszych niż z

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Jacka Bielawę Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a ...

Jacka Bielawę Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a ... - Wzór - zał. nr 7 UMOWA Zawarta w dniu.. w Katowicach, pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055) przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 000332245, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo