REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing korzystania z ubezpieczenia Asysta Prawna oraz określa zasady organizowania innych Usług, wymienionych w tym Regulaminie. Regulamin umieszczony jest pod adresem w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 1 DEFINICJE W niniejszym Regulaminie oraz SWU Asysta Prawna wymienionym poniżej zwrotom pisanych wielką literą, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, nadaje się następujące znaczenia: 1) Awaria jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie Pojazdu, wynikłe z przyczyn wewnętrznych Pojazdu, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z obowiązującymi przepisami, a w tym rozładowanie akumulatora, zagubienie lub złamanie kluczyków służących do uruchomienia Pojazdu, przebicie opony, brak lub niewłaściwe paliwo w zbiorniku paliwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie będą uznawane za awarię. 2) Dostawca działający w imieniu Finansującego podmiot, zajmujący się organizacją Usług wymienionych w Regulaminie. Dostawcą może być Finansujący bądź inny podmiot działający w imieniu Finansującego. 3) Flota oznacza co najmniej dwa Pojazdy. 4) Kancelaria Prawna działający w sposób i w formie przewidzianej w przepisach prawa dla świadczenia pomocy prawnej profesjonalny zespół prawników, kierowany przez osoby z uprawnieniami radcy prawnego bądź adwokata, świadczący Usługi, z których na warunkach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia mogą korzystać osoby ubezpieczone. 5) Karta Paliwowa lub Karta elektroniczny instrument płatniczy inny niż karta płatnicza czy instrument pieniądza elektronicznego, którego wydawcą i operatorem jest Partner, przekazywany Korzystającemu przez Finansującego, wydany na numer rejestracyjny Pojazdu, umożliwiający dokonanie Transakcji Bezgotówkowej na stacjach paliw Partnera, Karta stanowi własność Partnera. 6) Korzystający podmiot lub osoba, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę. 1

2 7) Koszty rzeczywiste wszelkie uzasadnione, udokumentowane oraz uprzednio uzgodnione z Korzystającym koszty poniesione przez Finansującego w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego na podstawie Rozdziału IV 2 pkt 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem Limitów Kosztów rzeczywistych określonych w Rozdziale VI 3 Regulaminu. Przez Koszty Rzeczywiste rozumieć należy także poniesione przez Finansującego koszty transakcji dokonanych przez Korzystającego z wykorzystaniem Karty Paliwowej. 8) Limit Kosztów Rzeczywistych oznacza wyrażony w złotych limit kwotowy maksymalnych Kosztów Rzeczywistych w Okresie Rozliczeniowym, do wysokości którego Finansujący będzie dokonywał płatności na rzecz Serwisu lub innych podmiotów. 9) Limit Paliwowy oznacza wyrażony w złotych limit kwotowy maksymalnej łącznej ceny za Paliwo nabywane przy użyciu Karty poprzez Transakcje Bezgotówkowe, należnej do zapłaty w danym Okresie Rozliczeniowym (także pierwszym, niezależnie od jego długości). 10) Okres Rozliczeniowy oznacza miesiąc kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego Okresu Rozliczeniowego, który rozpoczyna się w dniu aktywowania Karty przez Korzystającego poprzez jej pierwsze użycie lub rozpoczęcia innej Usługi wchodzącej w zakres Programu Partnerskiego partnerleasing na rzecz Korzystającego, a kończy w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano aktywacji Karty lub rozpoczęcia świadczenia innych Usług. 11) Paliwo oznacza wszelkie paliwo, którego zakup możliwy jest przy użyciu Karty, w szczególności olej napędowy, benzyna, LPG. 12) Partner oznacza podmiot, z którym Finansujący zawarł umowę o Wydanie i Używania Kart Flotowych. 13) Pilot osoba skierowana przez Dostawcę na miejsce zdarzenia Assistance. 14) Podróż poruszanie się Pojazdu. 15) Pojazd samochód osobowy albo ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne oraz posiadający ważną homologację, będący przedmiotem Umowy zawartej przez Korzystającego z Finansującym lub samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie będący przedmiotem Umowy, wskazany przez Korzystającego który zawarł z Finansującym Umowę dotyczącą innych rzeczy (maszyn, urządzeń, maszyn transportu ciężkiego), 16) Potwierdzenie wysyłane Korzystającemu przez Finansującego pisemne potwierdzenie złożenia przez Korzystającego wniosku o objęcie go Usługą Program Partnerski partnerleasing oraz przystąpienia przez Finansującego do świadczenia Usług w ramach Programu Partnerskiego partnerleasing. 17) Serwis podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia napraw i przeglądu Pojazdu. 18) Serwis opon podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia przeglądu, naprawy, wymiany i przechowania ogumienia Pojazdu. 2

3 19) Specjalnie dedykowany numer Raiffeisen Program Partnerski partnerleasing numer telefonu ( ) służący Korzystającym do telefonicznego kontaktu z Dostawcą w dni robocze w godzinach ) Strony oznacza Korzystającego i Finansującego. 21) SWU Szczególne Warunki Ubezpieczenia Asysta Prawna, zawarte w Rozdziale II Regulaminu. 22) Transakcja Bezgotówkowa oznacza zakup Paliwa do Pojazdu przy użyciu Karty tylko i wyłącznie do wysokości Limitu Paliwowego; w ramach Transakcji Bezgotówkowej dochodzi do zakupu przez Korzystającego, działającego w imieniu Finansującego, Paliwa od Partnera, lecz na swoją rzecz, według cen obowiązujących na stacjach paliw Partnera w chwili użycia Karty. 23) Ubezpieczający lub Finansujący Raiffeisen-Leasing Polska S.A Warszawa ul. Prosta 51, KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy PLN opłacony w całości, NIP: , REGON: ) Ubezpieczyciel - CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Św. Michała 43, Poznań Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr , NIP: , Kapitał zakładowy: ,00 zł, Kapitał opłacony: ,00 zł. 25) Ubezpieczony Korzystający, objęty ubezpieczeniem Asysty Prawnej na podstawie SWU. 26) Umowa oznacza umowę leasingu zawartą na podstawie art Kodeksu Cywilnego, przedmiotem której jest oddanie Korzystającemu przez Finansującego Pojazdu lub innych rzeczy (maszyny, urządzenia, maszyny transportu ciężkiego) do używania w zamian za uzgodnione wynagrodzenie 27) Unieruchomienie Pojazdu stan Pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek awarii lub wypadku. 28) Usługi Usługi objęte Programem Partnerskim partnerleasing, których zasady świadczenia określa Regulamin. 29) Zdarzenie Assistance każdy przypadek unieruchomienia Pojazdu. 2 Rozpoczęcie świadczenia Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing i zasady składania zamówień 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług w ramach Programu Partnerskiego partnerleasing możliwe jest po złożeniu przez Korzystającego : 1.1.w formie pisemnej, 3

4 1.2.w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej na adres e mail wskazany na stronie internetowej Finansującego, tj.: 1.3.telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej Finansującego w drodze wiadomości tekstowej (SMS) na numer na numer dostępny na stronie internetowej Finansującego po zawarciu umowy na usługi serwisowe oraz usługę karty paliwowe. wniosku o objęcie Usług Programem Partnerskim partnerleasing, chyba że zasady obsługi poszczególnych Usług stanowią inaczej. 2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. 3. Finansujący wysyła Korzystającemu Potwierdzenie listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Korzystającego. 4. Finansujący jest uprawniony do wprowadzania okresowej akcji promocyjnej na Usługi, polegającej na przyznaniu Korzystającemu uprawnienia do korzystania z Usług na preferencyjnych warunkach cenowych bądź przyznaniu Korzystającemu innych korzyści przysługujących Korzystającemu w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim partnerleasing. Finansujący jest uprawniony do wprowadzania akcji promocyjnej i jej zawieszania według własnego uznania. Warunki akcji promocyjnej mogą być w każdym czasie zmienione, a okres jej obowiązywania przedłużony lub odwołany bez podania przyczyn, co nie będzie naruszać praw Korzystającego nabytych przed dokonaniem zmiany. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej określa odrębny regulamin. ROZDZIAŁ II. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTA PRAWNA 1 Zakres stosowania warunków Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia (dalej SWU ) są integralnym załącznikiem do Grupowej Umowy Ubezpieczenia Asysty Prawnej zawartej pomiędzy Ubezpieczającym, a Ubezpieczycielem w dniu roku, zwanej dalej Umową ubezpieczenia. 2 Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w odniesieniu do tych Korzystających, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia w sposób i na warunkach uzgodnionych z Ubezpieczającym. Korzystający jest Ubezpieczonym w rozumieniu niniejszych SWU. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana odrębnie wyłącznie w odniesieniu do każdego Pojazdu bądź innej rzeczy będących przedmiotem Umowy bądź innej podobnej umowy zawartej pomiędzy Korzystającym a Ubezpieczającym. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od dnia zarejestrowania Pojazdu, w każdym wypadku nie wcześniej niż od dnia zawarcia Umowy. 3. Ochrona ubezpieczeniowa Korzystającego trwa w okresie obowiązywania Umowy. 4

5 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są wypadki ubezpieczeniowe polegające na konieczności skorzystania przez Ubezpieczonego z Usług przewidzianych w niniejszych SWU. 2. Ubezpieczenie dotyczy zdarzeń powstałych na terenie Polski. 3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie Asysty Prawnej. 4. Świadczenie ubezpieczyciela polega na organizacji i opłaceniu Usługi Asysty Prawnej określonych w SWU. 4 Podmiot świadczący Usługę Usługi asysty prawnej określone w SWU świadczone są przez Kancelarię Prawną współpracującą z Ubezpieczycielem przy obsłudze ubezpieczenia. Pełna i wyłączna odpowiedzialność za świadczone Usługi spoczywa na Kancelarii Prawnej. Kancelaria Prawna posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczonymi przez siebie Usługami. 5 Wypadek ubezpieczeniowy Wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie konieczności skorzystania przez Ubezpieczonego z Usług, o których mowa w niniejszych warunkach ubezpieczenia na skutek zaistnienia problemu prawnego związanego z zakresem ubezpieczenia. 6 Rodzaje gwarantowanych Usług 1. W ramach ubezpieczenia, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony posiada prawo do skorzystania z następujących Usług świadczonych przez Kancelarię Prawną: 1) Konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia; 2) Przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu; 3) Przesyłanie tekstów aktów prawnych ; 4) Udzielaniu informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są spełniane wyłącznie w przypadku gdy problem prawny, z którym związany jest wypadek ubezpieczeniowy mieści się w zakresie ubezpieczenia. 5

6 7 Charakterystyka gwarantowanych Usług 1. W zakresie Usług, o których mowa w 6 pkt 1 (konsultacje prawne i opinie prawne), rodzaj wykonywanej przez Kancelarię Prawną Usługi zależy od charakteru zgłaszanego problemu prawnego. W zależności od charakteru problemu sprawa jest załatwiana w następujący sposób: 1) O ile to możliwe problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze konsultacji prawnych. 2) W przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco Kancelaria Prawna po upływie czasu niezbędnego do wypracowania rozwiązania zgłoszonego problemu kontaktuje się telefonicznie klientem w celu rozwiązania problemu w drodze konsultacji prawnych. 3) W przypadku, gdy niemożliwe jest rozwiązanie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnej a także na każde życzenie klienta problem rozwiązywany jest poprzez sporządzenie opinii prawnej, przesyłanej ubezpieczonemu drogą mailową bądź faxem. Na życzenie klienta rozwiązanie problemu prawnego zaproponowane klientowi w drodze konsultacji prawnej zostanie potwierdzone sporządzoną przez Kancelarię Prawną opinię prawną (w takim przypadku konsultację prawną i stanowiącą jej potwierdzenie opinię prawną uznaje się za jedną Usługę). Opinia prawna sporządzana jest przez prawnika posiadającego uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata. 2. Konsultacje prawne i opinie prawne świadczone są w oparciu o podany przez ubezpieczonego opis problemu prawnego oraz stanu faktycznego. W przypadku takiej konieczności Ubezpieczony przesyła Kancelarii Prawnej w formie elektronicznej bądź faxem dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konsultacji prawnej bądź sporządzenia opinii prawnej. 3. Rozstrzygnięcie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnych bądź opinii prawnej nastąpi w oparciu o podany przez Ubezpieczonego stan faktyczny sprawy, o ile otrzymane od ubezpieczonego informacje to umożliwiają. Dalsze zmiany stanu faktycznego i związana z tym konieczność skorzystania z Usługi konsultacji prawnych bądź opinii prawnej traktowane są jako nowy wypadek ubezpieczeniowy nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy. 4. Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną polegające na konsultacjach prawnych bądź sporządzeniu opinii prawnej dotyczą wyłącznie tych problemów prawnych, które spełniają następujące warunki: 1) do ich rozwiązania nie jest konieczny kontakt z innymi osobami / podmiotami niż Ubezpieczony; 2) mogą być rozwiązane w drodze kontaktu z Ubezpieczonym za pomocą środków porozumiewania się na odległość; 3) podane przez Ubezpieczonego informacje (opis stanu faktycznego) i dostarczone dokumenty umożliwiają przedstawienie rozwiązania problemu prawnego. 6

7 5. W ramach Usług, o których mowa w 6 pkt. 2 na życzenie Ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej wzory umów i pism stosowanych w powszechnym obrocie. 6. W ramach Usług, o których mowa w 6 pkt. 3 na życzenie Ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej tekst każdego aktu prawnego prawa polskiego z wyłączeniem aktów prawa miejscowego zarówno obowiązujący, jak i archiwalny. 7. W ramach Usług, o których mowa w 6 pkt. 4 na życzenie Ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej informacje teleadresowe dotyczące kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Wszelkie Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną dotyczą wyłącznie problemów prawnych związanych z prawem polskim. 8 Ilość gwarantowanych Usług W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w rocznym okresie ubezpieczenia Ubezpieczony uprawniony jest do skorzystania z następującej ilości Usług: 1. w odniesieniu do Usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 (konsultacje prawne przez telefon) łącznie 6 Usług; 2. w odniesieniu do Usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 (opinie prawne) łącznie 2 Usługi; 3. w odniesieniu do Usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 2 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu) oraz pozostałych Usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 łącznie 6 Usług; 9 Sposób korzystania z gwarantowanych Usług 1.Kancelaria Prawna zapewnia bieżącą obsługę Ubezpieczonych w dni robocze od godziny 8.00 do (godziny urzędowania Kancelarii Prawnej). 2.Ubezpieczony kontaktuje się z Kancelarią Prawną pod numerem telefonu , (61) lub faxu (61) We wskazanych godzinach urzędowania Kancelarii Prawnej następuje kontakt z dyżurnym prawnikiem Kancelarii Prawnej, który na podstawie podanych przez Ubezpieczonego danych weryfikuje istnienie i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Następnie w oparciu o zgłoszone przez Ubezpieczonego żądanie i podany przez niego opis problemu prawnego następuje spełnienie Usługi gwarantowanej niniejszymi warunkami ubezpieczenia. 4.Poza godzinami urzędowania Kancelarii Prawnej Ubezpieczony ma możliwość pozostawienia wiadomości głosowej lub informacji w formie poczty elektronicznej wraz z opisem problemu prawnego. W takim wypadku Kancelaria Prawna kontaktuje się z Ubezpieczonym w następnym dniu roboczym. 7

8 5.Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszych warunków ubezpieczenia, w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego spełnienia Usługi konsultacji prawnych bądź sporządzenia opinii prawnej, Kancelaria Prawna może zażądać od klienta przesłania odpowiednich dokumentów w formie elektronicznej na podany adres mailowy bądź na podany numer faxu. 6.Usługi, z których Ubezpieczony może skorzystać na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia spełniane są w miarę możliwości niezwłocznie a najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia przez Ubezpieczonego (bądź otrzymania od Ubezpieczonego dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi). 10 Zakres ubezpieczenia 1. Usługi, o których mowa w 6 pkt 1 (konsultacje prawne i opinie prawne) oraz 6 pkt 2 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu) świadczone są wyłącznie pod warunkiem, że problemy prawne, których Usługi dotyczą oraz wzory umów / pism, które mają być przesyłane dotyczą następujących gałęzi prawa: 1) prawo cywilne (zagadnienia ogólne, prawo zobowiązań, prawo odszkodowań, prawo rzeczowe) oraz kwestie związane z rękojmią i gwarancją; 2) prawo karne (zarówno w przypadku faktycznego czy rzekomego popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia, jak i w przypadku gdy jest on pokrzywdzonym); 3) prawo drogowe. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej są świadczone pod warunkiem, że zgłoszony przez Ubezpieczonego problem prawny mieści się w zakresie ubezpieczenia oraz dotyczy Pojazdu, a także dotyczy zdarzeń mających miejsce w komunikacji lądowej (wypadki samochodowe, zatrzymanie przez policję, ukaranie mandatem, zatrzymanie prawa jazdy etc.). ROZDZIAŁ III. ASSISTANCE. 1 Przedmiot świadczenia i sposób korzystania. 1.Na podstawie Regulaminu, Finansujący gwarantuje, w przypadku wystąpienia Zdarzeń Assistance, organizację przez Dostawcę świadczeń Assistance przewidzianych w Regulaminie. 2.Przedmiotem świadczeń Assistance jest organizacja pomocy na rzecz Korzystających, którzy popadli w trudności w czasie podróży Pojazdem, wskutek wystąpienia Zdarzenia Assistance. 3.W celu skorzystania z Usług, o których mowa w niniejszym rozdziale, Korzystający powinien nawiązać kontakt z Finansującym pod Specjalnie dedykowanym numerem Raiffeisen Program Partnerski partnerleasing. 8

9 2 Zakres świadczeń Assistance. 1. Świadczenia Assistance organizowane przez Dostawcę obejmują: 1) Naprawę Pojazdu na miejscu awarii Dostawca organizuje przyjazd na miejsce awarii Pilota w celu usprawnienia Pojazdu; 2) Holowanie Pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe usprawnienie Pojazdu na miejscu, Pilot odholowuje Pojazd do wskazanej przez Dostawcę najbliższej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów danej marki mogącej dokonać naprawy Pojazdu lub warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy Pojazdu, gdy Pojazd wymaga innego rodzaju naprawy np. wulkanizacji. W razie holowania Pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi lub warsztatu naprawczego niemogącego dokonać naprawy lub w przypadku stwierdzenia potrzeby złomowania Pojazdu, Dostawca zorganizuje holowanie do jednostki mogącej dokonać naprawy Pojazdu lub zakładu dokonującego złomowania Pojazdu. 3) Udostępnienie samochodu zastępczego jeżeli w wyniku unieruchomienia Pojazdu nie może on być naprawiony tego samego dnia roboczego, Ubezpieczonemu przysługuje samochód zastępczy na okres jednego dnia, przy czym: a) W przypadku unieruchomienia pojazdu inwalidzkiego, specjalnie zaadoptowanego, Dostawca organizuje samochód zastępczy wraz z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego samochodu zastępczego; b) W zakresie udostępnienia samochodu zastępczego Dostawca zastrzega, że nie gwarantuje samochodu zastępczego tej samej marki i klasy jak marka i klasa Pojazdu unieruchomionego; c) Samochód zastępczy może być używany przez Ubezpieczonego tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d) Udostępnienie samochodu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, kosztów podstawienia lub odstawienia auta, ubezpieczeń innych niż AC/OC i innych opłat dodatkowych, rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmujące (Rent-a-Car). 2. Świadczenia określone w ustępie powyżej będą organizowane w miarę istniejących lokalnie możliwości. 3. Koszty udzielania pomocy w ramach Assistance na rzecz Ubezpieczonego, będą każdorazowo rozliczane z Ubezpieczonym przez Dostawcę po realizacji danej Usługi. 4. Cennik świadczeń Assistance podany jest na stronie internetowej ROZDZIAŁ IV. ADMINISTROWANIE FLOTĄ 1 Przedmiot świadczenia i sposób korzystania. 1. W ramach Usługi Administrowanie flotą Finansujący zapewnia Korzystającemu możliwość skorzystania z Usługi administrowania flotą pojazdów w odniesieniu do 9

10 Pojazdu/Pojazdów Korzystającego. Usługa jest organizowana i wykonywana przez Dostawcę. Koszty Usługi ponoszone są przez Korzystającego. 2. Szczegółowe zasady organizacji i świadczenia Usługi administrowania flotą przez Dostawcę określają dalsze postanowienia Regulaminu, a także zawarte na stronie internetowej Finansującego: informacje dotyczące Usług Programu Partnerskiego partnerleasing, oraz zamieszczona na powyżej wskazanej stronie www Tabela Opłat. 2 Zakres świadczeń administrowania flotą W zakres Usługi administrowania flotą wchodzą następujące czynności: 1)Planowanie i organizowanie wizyt serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta auta, poprzez: a) uzgadnianie terminów wizyt w autoryzowanych serwisach, w tym w serwisach oponiarskich, b) kontrolę i uzgadnianie zakresu napraw, tak aby był jak najbardziej korzystny dla Ubezpieczonego, c) kontrolę prawidłowości Usług wykonywanych przez stację naprawczą, d) organizacja przedłużenia ważności dowodu rejestracyjnego w Stacji Kontroli Pojazdów, e) organizację pomocy assistance: laweta, auto zastępcze, Usługa door to door, f)opiekę nad jakością obsługi Pojazdów Korzystającego. 2)Administracja flotą Pojazdów Korzystającego, poprzez: a) prowadzenie administracji floty: - Monitorowanie polityki - Analiza kosztów - jako opcja po uzgodnieniu z Departamentem CFM Finansującego - Pomoc w tworzeniu polityki flotowej - Monitoring rynku flotowego - Rekomendacje służące zmniejszeniu szkodowości - Analiza, sieć serwisowa - Indywidualizacja rozwiązań dla poszczególnych klientów - Dostęp do aktualnych informacji - rynek, prawo, podatki - Likwidacje szkód b) analizę kosztów użytkowania floty, c) zagwarantowanie priorytetowego serwisowania Pojazdów, d) planowanie i optymalizowanie wydatków, e) egzekwowanie warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, f)autoryzację napraw przez Dostawcę, 3)Zarząd flotą Pojazdów Korzystającego, poprzez: a)stały nadzór nad Pojazdami ograniczający do minimum ryzyko nieprzewidzianych przestojów i awarii, 10

11 b)przeglądy okresowe, c)naprawy w okresach pozaprzeglądowych (uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych), d)likwidacja szkód komunikacyjnych (kontrola prawidłowości przebiegu procesu likwidacji, organizacja napraw powypadkowych, kontrola terminów wypłaty odszkodowania oraz zakresu uznanych napraw), e)serwis ogumienia (wymiana okresowa, przechowywanie, naprawa ogumienia, doradztwo w zakresie zakupu ogumienia), f)pomoc w organizacji aut zastępczych, g)przy większych flotach Pojazdów, obsługa osobista doradcy Dostawcy, h)pomoc w zakupie nowego auta ( doradztwo oraz wsparcie u dealera i importera) i)pomoc w zbyciu auta. 4) Doradztwo w zarządzaniu flotą, poprzez: a)analizę szkodowości pod względem typów, rodzajów szkód: o współczynniki szkodowości wpływające na wysokości składki ubezpieczenia b)rekomendacje mogące służyć zmniejszeniu szkodowości, c)analizę kosztową aut w poszczególnych klasach, d)rekomendacja eksploatacyjna w zakresie obsługi poszczególnych marek (sieć serwisowa, awaryjność, wizerunek itp.) e)udzielanie informacji o stanie prawnym mającym wpływ na zasady użytkowania Pojazdów, zasadach leasingu, prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy związanych z użytkowaniem Pojazdów. 5) Inne Usługi, związane z Administrowaniem flotą, których szczegółowe warunki świadczenia określają odrębne warunki świadczenia tych Usług, udostępnione na stronie internetowej w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. ROZDZIAŁ V. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG ASSISTANCE, ADMINISTROWANIA FLOTĄ 1 Tryb postępowania 1.Usługi zapewniane przez Dostawcę, o których mowa w Rozdziale III, IV Regulaminu, realizowane będą każdorazowo na życzenie Korzystającego. 2.Zamiar skorzystania ze świadczeń Korzystający zobowiązany jest zgłosić Finansującemu telefonicznie na Specjalnie dedykowany numer Raiffeisen Program Partnerski partnerleasing, czynny w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00, podając jednocześnie następujące dane: 1)dane Pojazdu obejmujące: a) numer rejestracyjny Pojazdu, b) markę i model Pojazdu, c) okres ubezpieczenia, 2)zakres, w jakim Korzystający zainteresowany jest skorzystaniem ze świadczeń organizowanych na podstawie Regulaminu; 11

12 3)w przypadku zdarzenia assistance - miejsce i krótki opis zdarzenia assistance, o ile występuje i numer telefonu, pod którym będzie dostępny; 4)inne dane niezbędne do organizacji przez Dostawcę (Finansującego) świadczenia, o których przekazanie Korzystający zostanie poproszony (np. dane osobowe, dane firmy). 3.Rozmowy telefoniczne pomiędzy Korzystającym i Finansującym będą rejestrowane dla celów bezpieczeństwa. 4.Przystąpienie przez Finansującego do realizacji świadczeń określonych Regulaminem uzależnione jest od uprzedniego zaakceptowania przez Korzystającego kosztów tych świadczeń. 5.Finansujący podejmie niezwłocznie działania w celu zorganizowania Korzystającemu zleconej przez niego Usługi, z zastrzeżeniem ust. 4 bieżącego paragrafu. 6.W przypadku, gdy podane telefonicznie dane są w całości lub w części niezgodne z informacjami posiadanymi przez Finansującego (Dostawcę), mogące nasuwać wątpliwości co do uprawnień Korzystającego do korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie bądź odmowy podania informacji żądanych przez Dostawcę (Finansującego), a niezbędnych do zorganizowania Usługi, Dostawca (Finansujący) może odmówić organizacji świadczeń. 7.W celu realizacji Usług o charakterze serwisowym lub dotyczących szkoły bezpiecznej jazdy, Finansujący kierować będzie Korzystającego do wyznaczonych przez siebie Serwisów lub innych podmiotów oraz będzie dokonywał płatności na ich rzecz za wykonane przez nich Usługi. 8.Korzystanie przez Korzystającego z Usług o charakterze serwisowym na zasadach określonych w Regulaminie, nie wyłącza obowiązków Korzystającego w zakresie terminowej realizacji wszelkich obowiązków i czynności, wynikających z umowy gwarancyjnej Pojazdu, książki serwisowej i przepisów prawa. Skutki niedopełnienia tych obowiązków obciążają wyłącznie Korzystającego. ROZDZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE FINANSUJĄCEGO I ROZLICZENIA 1 Z tytułu zapewnienia możliwości skorzystania przez Korzystającego z Usług wchodzących w zakres Programu Partnerskiego partnerleasing objętych Regulaminem, Korzystający płacić będzie Finansującemu stałą miesięczną opłatę w wysokości 15,00 zł za każdy Pojazd, powiększonego o podatek VAT według obowiązującej stawki, z zastrzeżeniem 2 poniżej. 2 Korzystający pokrywać będzie wszystkie udokumentowane Koszty Rzeczywiste. Z zastrzeżeniem rozdziału VI 3 ust.2 Regulaminu, zapłata tych kosztów przez Korzystającego nastąpi każdorazowo na zasadzie ich refakturowania, w terminie do 14 dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym została ona wystawiona, niezależnie od daty otrzymania tej faktury od Finansującego. Faktura będzie wystawiana przez Finansującego w terminie 7 dni po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego. 3 12

13 1. Dla Pojazdów stanowiących przedmiot Umowy, w zależności od przyjętej w Umowie wartości początkowej Pojazdu, ustala się następujące Limity Kosztów Rzeczywistych: Wartość początkowa Pojazdu netto w PLN Wysokość limitu Kosztów Rzeczywistych netto w PLN Do , ,00 Od ,01 do , ,00 Od ,01 do , ,00 Od ,01 do , ,00 Od ,01 do , ,00 Od ,00 2. W przypadku Pojazdów, które nie stanowią przedmiotu Umowy, wysokość limitu Kosztów Rzeczywistych netto określa się stosownie do wartości przedmiotu Umowy, nie będącego Pojazdem, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej.. 3.Finansujący będzie dokonywał płatności Kosztów Rzeczywistych względem Serwisu lub innych podmiotów wyłącznie do wysokości Limitu. Kosztów Rzeczywistych wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, z tym że Limit Kosztów Rzeczywistych na kolejny Okres Rozliczeniowy zostanie odnowiony wyłącznie w przypadku terminowego opłacenia przez Korzystającego bieżących i zafakturowanych na niego Kosztów Rzeczywistych w pełnej wysokości.. Korzystający będzie dokonywał we własnym zakresie płatności wszelkich Kosztów Rzeczywistych przekraczających Limity Kosztów Rzeczywistych określone w ust. 1 i 2 powyżej. 4 Zasad wynagrodzenia określonych w 1 do 3 nie stosuje się w przypadku objęcia Korzystającego akcją promocyjną określoną w Rozdziale I 2 pkt 4 Regulaminu. W takim przypadku, zasady wynagrodzenia określa odrębny regulamin. Rozdział VII. Usługa - Karty Paliwowe 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Karty Paliwowe 1. W ramach świadczenia Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing, Korzystający ma możliwość korzystania z Usługi polegającej na wydaniu Korzystającemu przez Finansującego Kart Paliwowych i administrowaniu wydanymi Kartami Paliwowymi. Karty Paliwowe umożliwiają dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na stacjach należących do Partnera realizujących Transakcje Bezgotówkowe z wykorzystaniem Kart Paliwowych. Korzystający jest uprawniony do dokonywania transakcji w ramach Usługi Karty Paliwowe wyłącznie z wykorzystaniem Karty Paliwowej. 2. Usługa Karty Paliwowe w ramach Regulaminu świadczona jest po dokonaniu zamówienia Usługi Karty Paliwowej, w trybie określonym w rozdziale I 2 Regulaminu. Po przystąpieniu 13

14 do realizacji Usługi Karty Paliwowe w ramach Programu Partnerskiego partnerleasing, Korzystający otrzymuje Kartę Paliwową, wystawioną dla Pojazdu, z uprzednio określonym przez Finansującego Limitem Paliwowym wraz z właściwym dla Karty Paliwowej numerem PIN. Potwierdzenie otrzymania Karty, następuje z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej Kartę Paliwową. Korzystający, którzy rozpoczęli korzystanie z Usługi przed 1 stycznia 2012 roku, wraz z odbiorem Karty Paliwowej potwierdzają znajomość i akceptację Regulaminu. 3. Po otrzymaniu Karty Korzystający zobowiązany jest do przechowywania Karty i ochrony numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN, nieudostępniania ani Karty, ani numeru PIN osobom nieupoważnionym. Numer PIN może być podawany wyłącznie w urządzeniach elektronicznych podczas dokonywania Transakcji Bezgotówkowych, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione. Korzystający w związku z powyższym ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się Kartą i za skutki użycia Karty w sposób niezgodny z Regulaminem. 4. Finansujący informuje Korzystającego, że Karty wydawane są przez Partnera na wniosek Finansującego, a także, że Partner zastrzegł sobie prawo odmowy wydania Karty w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności płatniczej beneficjanta Karty. W związku z powyższym, Finansujący nie ponosi wobec Korzystającego odpowiedzialności za ewentualne skorzystanie przez Partnera z powyżej opisanego prawa. 2. Okres ważności Karty 1. Karta zostaje aktywowana poprzez jej pierwsze użycie przez Korzystającego, przy użyciu otrzymanego od Finansującego numeru PIN. Z zastrzeżeniem Sytuacji szczególnych, opisanych poniżej, okres ważności Karty upływa we wcześniejszej z poniższych dat: a) data ważności wskazana na awersie Karty, b) ostatni dzień miesiąca przypadającego przed miesiącem zafakturowania przedostatniej Okresowej Opłaty Leasingowej wynikającej z Umowy, c) dzień wygaśnięcia Umowy z uwagi na jej wypowiedzenie przez Finansującego, bądź z przyczyn zaistnienia szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży (wedle postanowień Umowy), 2. Z dniem upływu ważności Karty, dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przestaje być możliwe. 3. Jeżeli ważność Karty upływa w dniu wskazanym w 2 ust. 1.a) powyżej i jest to data wcześniejsza od wskazanej w 2 ust. 1.b), a nie zaistnieją pozostałe przypadki utraty ważności Karty, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, wówczas Finansujący prześle Korzystającemu kolejną Kartę o Limicie Paliwowym tożsamym z Kartą wygasającą i nowym terminem ważności. Nowy numer PIN zostanie przekazany Korzystającemu przez Finansującego odrębną przesyłką, przy czym dopuszcza się również jego przesłanie w 14

15 drodze korespondencji elektronicznej i (e mail) lub w drodze wiadomości tekstowej (SMS) na uprzednio wskazany Finansującemu przez Korzystającego adres e mail/numer telefonu. Nowa Karta nie zostanie wydana w przypadku rezygnacji przez Korzystającego z Usługi Karty Paliwowe, którą Korzystający winien złożyć Finansującemu w formie pisemnej, nie później niż 1 miesiąc przed upływem ważności Karty. Brak rezygnacji w powyższym terminie poczytywany jest za zgodę Korzystającego na wydanie nowej Karty i dalsze korzystanie z Usługi Karty Paliwowej w nowym okresie ważności Karty. Nowa Karta nie zostanie również wydana w przypadku odmowy wydania nowej Karty przez Partnera, na podstawie jego uprawnień wskazanych w 1 ust. 4 powyżej. 3 Zakupy przy użyciu Karty 1. Dokonanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Karty następuje przez okazanie Karty, wprowadzenie numeru PIN i złożenie podpisu na wydruku z terminala wystawionym przez operatora. Posłużenie się Kartą będzie możliwe po uprzednim poinformowaniu operatora o zamiarze dokonania Transakcji Bezgotówkowej. 2. Jeżeli po dokonaniu sprzedaży Paliwa, zapłata Kartą okaże się niemożliwa, operator skontaktuje się z Partnerem i jeżeli uzyska zezwolenie na dokonanie Transakcji Bezgotówkowej, zarejestruje taką Transakcję Bezgotówkową, wystawiając stosowne pokwitowanie (dowód zastępczy) dotyczące danej Transakcji Bezgotówkowej. Osoba upoważniona do używania Karty, po złożeniu podpisu akceptującego treść pokwitowania dla Partnera, otrzyma drugi jego egzemplarz. Korzystający dokona zapłaty za Transakcję Bezgotówkową w pełnej kwocie należności w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 3. Każda Transakcja Bezgotówkowa dokonana przy użyciu Karty powoduje zmniejszenie Limitu Paliwowego o kwotę tej Transakcji. W przypadku, gdy po tankowaniu okaże się, ze Limit Paliwowy za dany Okres Rozliczeniowy został przekroczony, to taka transakcja nie będzie zaksięgowana jako Transakcja Bezgotówkowa i za część Paliwa zatankowanego poza Limit Paliwowy, Korzystający zostanie obciążony według ogólnych zasad stosowanych na stacjach paliwowych. 4. Każda Transakcja Bezgotówkowa zostanie zarejestrowana z dokładnym podaniem numeru Transakcji Bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionego Paliwa. Dokonanie przez osobę upoważnioną Transakcji Bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminala albo pokwitowaniem (dowód zastępczy). Osoba upoważniona przez Partnera, po sprawdzeniu prawidłowości danych zawartych w dowodzie wydania, potwierdzi dokonanie Transakcji Bezgotówkowej złożeniem własnoręcznego podpisu na egzemplarzu wydruku z terminala albo dowodu zastępczego, a następnie otrzyma drugi taki egzemplarz. 5. Dniem sprzedaży dla Transakcji Bezgotówkowych jest ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego. 6. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość realizacji Transakcji Bezgotówkowych przez Partnera, jak również za odmowę dokonania Transakcji 15

16 Bezgotówkowej przez operatora. Korzystający posiada możliwość sprawdzenia aktualnego stanu Limitu Paliwowego bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji Bezgotówkowej. 7. Korzystający dokonuje wyboru Paliwa na swoje własne ryzyko. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Finansującego z tytułu rękojmi, bądź za szkody spowodowane pośrednio przez zakup Paliwa przy użyciu Karty, czy też bezpośrednio przez zakupione w ten sposób Paliwo. 8. Korzystający odpowiada za działania lub zaniechania osób którym powierzył Kartę jak za własne. 4 Sytuacje szczególne 1. Jako sytuacje szczególne będące przedmiotem regulacji niniejszego paragrafu rozumie się: utratę Karty, zniszczenie Karty, udostępnienie numeru PIN osobie nieuprawnionej, niewłaściwe użycie Karty skutkujące jej zatrzymaniem przy próbie dokonywania Transakcji Bezgotówkowej przez operatora (niezgodność numeru rejestracyjnego pojazdu i podanego na Karcie, użycie Karty zablokowanej lub zastrzeżonej, bądź której ważność wygasła). 2. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Korzystający zobowiązany jest do natychmiastowego dokonania zgłoszenia telefonicznego pod numer infolinii Partnera dla telefonów stacjonarnych oraz dla telefonów komórkowych o utracie lub zniszczeniu Karty w celu zastrzeżenia utraconej Karty oraz dodatkowo do dokonania potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego Partnerowi za pomocą faksu na numer (024) i Finansującemu telefonicznie na Specjalnie dedykowany numer Raiffeisen Programu Partnerskiego partnerleasing, za pomocą faksu na numer (022) lub pocztą elektroniczną na adres e mail: Zgłoszenia utraty lub zniszczenia Karty przyjmowane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu utraty lub zniszczenia Karty należy podać numer utraconej lub zniszczonej Karty, typ Karty, dane Finansującego oraz numer rejestracyjny lub nazwisko kierowcy, na które została wystawiona Karta. Korzystający zobowiązany jest do udostępnienia Partnerowi wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty lub zniszczenia Karty, których Partner może zażądać. W przypadku, jeżeli utracona Karta została odzyskana, Korzystający zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Partnera za pomocą faksu pod numer: (024) i Finansującego na adres e mail: oraz niezwłocznie przesłać Finansującemu odzyskaną Kartę przeciętą wzdłuż mikroprocesora. 3. Wszelkie Transakcje Bezgotówkowe dokonane przed r ealizacją zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, obciążają Korzystającego, niezależnie od tego, czy dokonał ich sam, czy dokonała ich jakakolwiek osoba trzecia. Jeżeli utrata Karty nastąpiła z winy umyślnej Korzystającego, obciążają go także Transakcje Bezgotówkowe dokonane po zgłoszeniu utraty. 4. Skutkiem zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji szczególnych jest zablokowanie Karty, uniemożliwiające dalsze z niej korzystanie. Po złożeniu przez Korzystającego wniosku 16

17 o wydanie nowej Karty, wysłanego w formie pisemnej lub w trybie przewidzianym w rozdziale I 2 ust. 1., Finansujący wystąpi z analogicznym wnioskiem do Partnera, a następnie prześle Korzystającemu w odrębnych przesyłkach nową Kartę oraz nowy numer PIN tak szybko, jak będzie to możliwe. Numer PIN może zostać przesłany również w sposób określony w rozdziale VII 2 ust. 3 zdanie 2 powyżej. Finansujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Transakcji Bezgotówkowych w wyniku zaistnienia sytuacji szczególnych. 5 Rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych, opłaty 1. Dniem sprzedaży dla Transakcji Bezgotówkowych jest ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego. 2. Finansujący, działając na podstawie raportu otrzymanego od Partnera, w terminie 7 dni po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego wystawi na rzecz Korzystającego i prześle mu fakturę VAT opiewającą na sumę Transakcji Bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Karty, wydanej w związku z zamówieniem i przystąpieniem przez Korzystającego do Usługi Karty Paliwowe, zgodnie z Regulaminem w danym Okresie Rozliczeniowym. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury do kilku Kart, z rozbiciem łącznej należności na poszczególne Karty. Do faktury mogą zostać dołączone zestawienia dokonanych Transakcji Bezgotówkowych w Okresie Rozliczeniowym objętym tą fakturą, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą wskazaną w Tabeli, o której mowa w ust. 6 bieżącego paragrafu. 3. Korzystający zobowiązany jest do zapłaty wynikającej z faktury, wystawionej zgodnie z ust 2 bieżącego artykułu, do 14. dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym została ona wystawiona, niezależnie od daty otrzymania tej faktury od Finansującego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Finansującego. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Finansujący ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej odsetkom za opóźnienie w zapłacie zobowiązań podatkowych. 4. W razie stwierdzenia przez Korzystającego niezgodności stanu Transakcji Bezgotówkowych z zestawieniem na otrzymanej fakturze, jest on zobowiązany do ich zgłoszenia Finansującemu niezwłocznie, nie później jednak niż we wskazanym w poprzednim ustępie terminie zapłaty. Zgłoszenie to winno nastąpić w drodze mailowej na adres: i zawierać szczegółowy opis niezgodności. Brak prawidłowego zgłoszenia w powyższym terminie poczytywany jest za akceptację zawartego w fakturze zestawienia Transakcji Bezgotówkowych. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia skutecznego zgłoszenia. Niezależnie od wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Korzystający zobowiązany jest do terminowej zapłaty kwoty wskazanej na kwestionowanej fakturze. Późniejsze pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkować będzie wystawieniem faktury korekty, zaś kwota podlegająca ewentualnemu zwrotowi będzie potrącona z kwotą wynikającą z najbliższej faktury wystawionej przez Finansującego zgodnie z ust. 2 powyżej. 5. W razie zaistnienia opóźnienia w zapłacie przez Korzystającego należności wynikających z faktur obejmujących koszty korzystania z Usługi Karty Paliwowe, przekraczającego 14 dni, 17

18 Finansujący ma prawo dokonać blokady Karty, co uniemożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych. Odblokowanie Karty będzie możliwe dopiero po uregulowaniu wszelkich należności Korzystającego wobec Finansującego z tytułu wszystkich Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing świadczonych na rzecz Korzystającego. 6.W przypadku dokonywania przez Finansującego na rzecz Korzystającego lub w związku z jego działaniem lub zaniechaniem, którejkolwiek z czynności wskazanych w Tabeli Opłat za Administrowanie Kartami Paliwowymi obowiązującej w chwili ich wykonywania, dostępnej na stronie internetowej Finansującego Korzystający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Finansującego wskazanej w tej tabeli opłaty administracyjnej. Jednocześnie Strony ustalają, że tabelą obowiązującą w dniu, o którym mowa powyżej, jest każdorazowo tabela dostępna w tym dniu na wskazanej powyżej stronie jeżeli Finansujący powiadomi Korzystającego o jej zmianie. Każdorazowa publikacja zaktualizowanej Tabeli Opłat pod wskazanym adresem jest równoznaczna z powiadomieniem Korzystającego o jej nowym brzmieniu. Tabela Opłat obowiązująca w chwili przystąpienia do Usługi Karty Paliwowe udostępniona została Korzystającemu za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie i podlega ona zmianom w powyżej opisanym trybie. Opłaty wynikające z Tabeli Opłat będą naliczane na pierwszej fakturze rozliczającej Transakcje Bezgotówkowe, wystawianej po dokonaniu czynności objętej opłatą. 7. Zasad wynagrodzenia określonych w 5 powyżej nie stosuje się wobec Korzystających objętych przypadku objęcia Korzystającego akcją promocyjną określoną w Rozdziale I 2 pkt 4 Regulaminu. W takim przypadku, zasady wynagrodzenia określa odrębny regulamin. 6 Okres świadczenia Usługi Karty Paliwowe 1. Usługa Karty Paliwowe realizowana jest w okresie ważności Karty Paliwowej, którego przedłużenie możliwe jest zgodnie z Rozdziałem VII 2 ust.3 Regulaminu. 2. W każdym przypadku zakończenia świadczenia Usługi Karty Paliwowe, Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 7 dni od utraty ważności Karty Paliwowej tj., zwrotu Karty Finansującemu. Korzystającego obciążają wszelkie Transakcje Bezgotówkowe dokonane do daty zwrotu Karty. Podstawę do zakończenia wystawiania faktur na Korzystającego za Transakcje Bezgotówkowe będzie stanowić zwrot do Finansującego Kart oraz potwierdzenie przez Partnera dnia dokonania ostatniej transakcji z użyciem Karty. Rozdział VIII. Przypadki odmowy przez Finansującego świadczenia Usług w ramach Programu Partnerskiego partnerleasing 1 18

19 Finansujący może odmówić świadczenia Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing w razie wystąpienia jednego z niżej wymienionych przypadków: 1) w razie przekroczenia przez Korzystającego Limitu Kosztów Rzeczywistych, 2) w razie zwłoki Korzystającego przekraczającej 7 dni w zapłaceniu zafakturowanych na niego Kosztów Rzeczywistych, przy czym zwłoka przekraczająca 15 dni skutkuje zablokowaniem możliwości korzystania z Usług i/lub zablokowaniem możliwości korzystania z Limitów Kosztów Rzeczywistych określonych w Rozdziale VI 3 ust. 1 Regulaminu, w szczególności poprzez dokonanie blokady Karty Paliwowej, 3) w razie zwłoki Korzystającego przekraczającej 30 dni w terminowym zapłaceniu opłat wynikających z Umowy, 4) w razie zawieszenia przez Finansującego wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Korzystającego, 5) w razie wypowiedzenia przez Finansującego Umowy Finansujący może wznowić świadczenie Usług na zasadach następujących: 1) w przypadku określonym w rozdziale VIII 1 pkt 2 i pkt 3 powyżej po zapłaceniu przez Korzystającego w całości należności Finansującego wymienionych w przywołanych punktach, 2) w przypadku określonym w rozdziale VIII 1 pkt 4 po ustaniu przyczyn zawieszenia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 bieżącego paragrafu. 2. Świadczenie Usług nie zostaje wznowione przez Finansującego w przypadku określonym w rozdziale VIII 1 pkt 1 oraz w przypadku określonym w rozdziale VIII 1 pkt 5 pomimo wznowienia wypowiedzianej Umowy jak również w przypadku dwukrotnego zaistnienia okoliczności określonej w rozdziale VIII 1 pkt 2 oraz podjęcia przez Finansującego względem Korzystającego czynności windykacyjnych w zakresie należności wynikających z Umowy. Rozdział IX. Postanowienia końcowe 1. Obowiązek regulowania przez Korzystającego należności wynikających ze świadczonej na jego rzecz Usług wchodzących w zakres Programu Partnerskiego partnerleasing obciąża Korzystającego bez względu na możliwość faktycznego korzystania przez niego z Pojazdu. 2. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania Usług świadczonych w ramach Programu Partnerskiego Tanie Flotowanie przez Serwis lub inny podmiot realizujący Usługi, stosownie do art. 429 Kodeksu Cywilnego. 3. Regulamin może zostać jednostronnie zmieniony przez Finansującego w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Każdorazowa publikacja zaktualizowanej wersji Regulaminu pod wskazanym adresem jest równoznaczna z powiadomieniem Korzystającego o jego nowym brzmieniu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie każdorazowo umieszczona na stronie Korzystanie przez Użytkowników z Usług określonych Regulaminem po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla obowiązującej wersji Regulaminu. 19

20 4. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług wchodzących w zakres Programu Partnerskiego partnerleasing będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Finansującego. 20

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach usługi Tanie Flotowanie korzystania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. I. Postanowienia Ogólne. Niniejsze Warunki określają zasady wydawania i posługiwania się Kartami Paliwowymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Załącznik nr 2. Regulaminu Akcji Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku

Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku obowiązuje od 05.07.2011r. BRE BANK S.A. Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, lipiec 2011 r. Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 3 II WYDAWANIE KART

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe BRE BANK SA Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, sierpień 2012 r. 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Postanowienia niniejszych Warunków wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. 1 1) Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 7/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A.

Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A. Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Wnioskowanie o kartę...4 Rozdział III Akceptacja wniosku...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN

VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez

Bardziej szczegółowo