REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing korzystania z ubezpieczenia Asysta Prawna oraz określa zasady organizowania innych Usług, wymienionych w tym Regulaminie. Regulamin umieszczony jest pod adresem w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 1 DEFINICJE W niniejszym Regulaminie oraz SWU Asysta Prawna wymienionym poniżej zwrotom pisanych wielką literą, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, nadaje się następujące znaczenia: 1) Awaria jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie Pojazdu, wynikłe z przyczyn wewnętrznych Pojazdu, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z obowiązującymi przepisami, a w tym rozładowanie akumulatora, zagubienie lub złamanie kluczyków służących do uruchomienia Pojazdu, przebicie opony, brak lub niewłaściwe paliwo w zbiorniku paliwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie będą uznawane za awarię. 2) Dostawca działający w imieniu Finansującego podmiot, zajmujący się organizacją Usług wymienionych w Regulaminie. Dostawcą może być Finansujący bądź inny podmiot działający w imieniu Finansującego. 3) Flota oznacza co najmniej dwa Pojazdy. 4) Kancelaria Prawna działający w sposób i w formie przewidzianej w przepisach prawa dla świadczenia pomocy prawnej profesjonalny zespół prawników, kierowany przez osoby z uprawnieniami radcy prawnego bądź adwokata, świadczący Usługi, z których na warunkach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia mogą korzystać osoby ubezpieczone. 5) Karta Paliwowa lub Karta elektroniczny instrument płatniczy inny niż karta płatnicza czy instrument pieniądza elektronicznego, którego wydawcą i operatorem jest Partner, przekazywany Korzystającemu przez Finansującego, wydany na numer rejestracyjny Pojazdu, umożliwiający dokonanie Transakcji Bezgotówkowej na stacjach paliw Partnera, Karta stanowi własność Partnera. 6) Korzystający podmiot lub osoba, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę. 1

2 7) Koszty rzeczywiste wszelkie uzasadnione, udokumentowane oraz uprzednio uzgodnione z Korzystającym koszty poniesione przez Finansującego w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego na podstawie Rozdziału IV 2 pkt 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem Limitów Kosztów rzeczywistych określonych w Rozdziale VI 3 Regulaminu. Przez Koszty Rzeczywiste rozumieć należy także poniesione przez Finansującego koszty transakcji dokonanych przez Korzystającego z wykorzystaniem Karty Paliwowej. 8) Limit Kosztów Rzeczywistych oznacza wyrażony w złotych limit kwotowy maksymalnych Kosztów Rzeczywistych w Okresie Rozliczeniowym, do wysokości którego Finansujący będzie dokonywał płatności na rzecz Serwisu lub innych podmiotów. 9) Limit Paliwowy oznacza wyrażony w złotych limit kwotowy maksymalnej łącznej ceny za Paliwo nabywane przy użyciu Karty poprzez Transakcje Bezgotówkowe, należnej do zapłaty w danym Okresie Rozliczeniowym (także pierwszym, niezależnie od jego długości). 10) Okres Rozliczeniowy oznacza miesiąc kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego Okresu Rozliczeniowego, który rozpoczyna się w dniu aktywowania Karty przez Korzystającego poprzez jej pierwsze użycie lub rozpoczęcia innej Usługi wchodzącej w zakres Programu Partnerskiego partnerleasing na rzecz Korzystającego, a kończy w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano aktywacji Karty lub rozpoczęcia świadczenia innych Usług. 11) Paliwo oznacza wszelkie paliwo, którego zakup możliwy jest przy użyciu Karty, w szczególności olej napędowy, benzyna, LPG. 12) Partner oznacza podmiot, z którym Finansujący zawarł umowę o Wydanie i Używania Kart Flotowych. 13) Pilot osoba skierowana przez Dostawcę na miejsce zdarzenia Assistance. 14) Podróż poruszanie się Pojazdu. 15) Pojazd samochód osobowy albo ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne oraz posiadający ważną homologację, będący przedmiotem Umowy zawartej przez Korzystającego z Finansującym lub samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie będący przedmiotem Umowy, wskazany przez Korzystającego który zawarł z Finansującym Umowę dotyczącą innych rzeczy (maszyn, urządzeń, maszyn transportu ciężkiego), 16) Potwierdzenie wysyłane Korzystającemu przez Finansującego pisemne potwierdzenie złożenia przez Korzystającego wniosku o objęcie go Usługą Program Partnerski partnerleasing oraz przystąpienia przez Finansującego do świadczenia Usług w ramach Programu Partnerskiego partnerleasing. 17) Serwis podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia napraw i przeglądu Pojazdu. 18) Serwis opon podmiot zapewniający Korzystającym możliwość przeprowadzenia przeglądu, naprawy, wymiany i przechowania ogumienia Pojazdu. 2

3 19) Specjalnie dedykowany numer Raiffeisen Program Partnerski partnerleasing numer telefonu ( ) służący Korzystającym do telefonicznego kontaktu z Dostawcą w dni robocze w godzinach ) Strony oznacza Korzystającego i Finansującego. 21) SWU Szczególne Warunki Ubezpieczenia Asysta Prawna, zawarte w Rozdziale II Regulaminu. 22) Transakcja Bezgotówkowa oznacza zakup Paliwa do Pojazdu przy użyciu Karty tylko i wyłącznie do wysokości Limitu Paliwowego; w ramach Transakcji Bezgotówkowej dochodzi do zakupu przez Korzystającego, działającego w imieniu Finansującego, Paliwa od Partnera, lecz na swoją rzecz, według cen obowiązujących na stacjach paliw Partnera w chwili użycia Karty. 23) Ubezpieczający lub Finansujący Raiffeisen-Leasing Polska S.A Warszawa ul. Prosta 51, KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy PLN opłacony w całości, NIP: , REGON: ) Ubezpieczyciel - CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Św. Michała 43, Poznań Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr , NIP: , Kapitał zakładowy: ,00 zł, Kapitał opłacony: ,00 zł. 25) Ubezpieczony Korzystający, objęty ubezpieczeniem Asysty Prawnej na podstawie SWU. 26) Umowa oznacza umowę leasingu zawartą na podstawie art Kodeksu Cywilnego, przedmiotem której jest oddanie Korzystającemu przez Finansującego Pojazdu lub innych rzeczy (maszyny, urządzenia, maszyny transportu ciężkiego) do używania w zamian za uzgodnione wynagrodzenie 27) Unieruchomienie Pojazdu stan Pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek awarii lub wypadku. 28) Usługi Usługi objęte Programem Partnerskim partnerleasing, których zasady świadczenia określa Regulamin. 29) Zdarzenie Assistance każdy przypadek unieruchomienia Pojazdu. 2 Rozpoczęcie świadczenia Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing i zasady składania zamówień 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług w ramach Programu Partnerskiego partnerleasing możliwe jest po złożeniu przez Korzystającego : 1.1.w formie pisemnej, 3

4 1.2.w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej na adres e mail wskazany na stronie internetowej Finansującego, tj.: telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej Finansującego w drodze wiadomości tekstowej (SMS) na numer na numer dostępny na stronie internetowej Finansującego po zawarciu umowy na usługi serwisowe oraz usługę karty paliwowe. wniosku o objęcie Usług Programem Partnerskim partnerleasing, chyba że zasady obsługi poszczególnych Usług stanowią inaczej. 2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. 3. Finansujący wysyła Korzystającemu Potwierdzenie listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Korzystającego. 4. Finansujący jest uprawniony do wprowadzania okresowej akcji promocyjnej na Usługi, polegającej na przyznaniu Korzystającemu uprawnienia do korzystania z Usług na preferencyjnych warunkach cenowych bądź przyznaniu Korzystającemu innych korzyści przysługujących Korzystającemu w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim partnerleasing. Finansujący jest uprawniony do wprowadzania akcji promocyjnej i jej zawieszania według własnego uznania. Warunki akcji promocyjnej mogą być w każdym czasie zmienione, a okres jej obowiązywania przedłużony lub odwołany bez podania przyczyn, co nie będzie naruszać praw Korzystającego nabytych przed dokonaniem zmiany. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej określa odrębny regulamin. ROZDZIAŁ II. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTA PRAWNA 1 Zakres stosowania warunków Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia (dalej SWU ) są integralnym załącznikiem do Grupowej Umowy Ubezpieczenia Asysty Prawnej zawartej pomiędzy Ubezpieczającym, a Ubezpieczycielem w dniu roku, zwanej dalej Umową ubezpieczenia. 2 Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w odniesieniu do tych Korzystających, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia w sposób i na warunkach uzgodnionych z Ubezpieczającym. Korzystający jest Ubezpieczonym w rozumieniu niniejszych SWU. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana odrębnie wyłącznie w odniesieniu do każdego Pojazdu bądź innej rzeczy będących przedmiotem Umowy bądź innej podobnej umowy zawartej pomiędzy Korzystającym a Ubezpieczającym. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od dnia zarejestrowania Pojazdu, w każdym wypadku nie wcześniej niż od dnia zawarcia Umowy. 3. Ochrona ubezpieczeniowa Korzystającego trwa w okresie obowiązywania Umowy. 4

5 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są wypadki ubezpieczeniowe polegające na konieczności skorzystania przez Ubezpieczonego z Usług przewidzianych w niniejszych SWU. 2. Ubezpieczenie dotyczy zdarzeń powstałych na terenie Polski. 3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie Asysty Prawnej. 4. Świadczenie ubezpieczyciela polega na organizacji i opłaceniu Usługi Asysty Prawnej określonych w SWU. 4 Podmiot świadczący Usługę Usługi asysty prawnej określone w SWU świadczone są przez Kancelarię Prawną współpracującą z Ubezpieczycielem przy obsłudze ubezpieczenia. Pełna i wyłączna odpowiedzialność za świadczone Usługi spoczywa na Kancelarii Prawnej. Kancelaria Prawna posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczonymi przez siebie Usługami. 5 Wypadek ubezpieczeniowy Wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie konieczności skorzystania przez Ubezpieczonego z Usług, o których mowa w niniejszych warunkach ubezpieczenia na skutek zaistnienia problemu prawnego związanego z zakresem ubezpieczenia. 6 Rodzaje gwarantowanych Usług 1. W ramach ubezpieczenia, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony posiada prawo do skorzystania z następujących Usług świadczonych przez Kancelarię Prawną: 1) Konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia; 2) Przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu; 3) Przesyłanie tekstów aktów prawnych ; 4) Udzielaniu informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są spełniane wyłącznie w przypadku gdy problem prawny, z którym związany jest wypadek ubezpieczeniowy mieści się w zakresie ubezpieczenia. 5

6 7 Charakterystyka gwarantowanych Usług 1. W zakresie Usług, o których mowa w 6 pkt 1 (konsultacje prawne i opinie prawne), rodzaj wykonywanej przez Kancelarię Prawną Usługi zależy od charakteru zgłaszanego problemu prawnego. W zależności od charakteru problemu sprawa jest załatwiana w następujący sposób: 1) O ile to możliwe problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze konsultacji prawnych. 2) W przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco Kancelaria Prawna po upływie czasu niezbędnego do wypracowania rozwiązania zgłoszonego problemu kontaktuje się telefonicznie klientem w celu rozwiązania problemu w drodze konsultacji prawnych. 3) W przypadku, gdy niemożliwe jest rozwiązanie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnej a także na każde życzenie klienta problem rozwiązywany jest poprzez sporządzenie opinii prawnej, przesyłanej ubezpieczonemu drogą mailową bądź faxem. Na życzenie klienta rozwiązanie problemu prawnego zaproponowane klientowi w drodze konsultacji prawnej zostanie potwierdzone sporządzoną przez Kancelarię Prawną opinię prawną (w takim przypadku konsultację prawną i stanowiącą jej potwierdzenie opinię prawną uznaje się za jedną Usługę). Opinia prawna sporządzana jest przez prawnika posiadającego uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata. 2. Konsultacje prawne i opinie prawne świadczone są w oparciu o podany przez ubezpieczonego opis problemu prawnego oraz stanu faktycznego. W przypadku takiej konieczności Ubezpieczony przesyła Kancelarii Prawnej w formie elektronicznej bądź faxem dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konsultacji prawnej bądź sporządzenia opinii prawnej. 3. Rozstrzygnięcie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnych bądź opinii prawnej nastąpi w oparciu o podany przez Ubezpieczonego stan faktyczny sprawy, o ile otrzymane od ubezpieczonego informacje to umożliwiają. Dalsze zmiany stanu faktycznego i związana z tym konieczność skorzystania z Usługi konsultacji prawnych bądź opinii prawnej traktowane są jako nowy wypadek ubezpieczeniowy nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy. 4. Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną polegające na konsultacjach prawnych bądź sporządzeniu opinii prawnej dotyczą wyłącznie tych problemów prawnych, które spełniają następujące warunki: 1) do ich rozwiązania nie jest konieczny kontakt z innymi osobami / podmiotami niż Ubezpieczony; 2) mogą być rozwiązane w drodze kontaktu z Ubezpieczonym za pomocą środków porozumiewania się na odległość; 3) podane przez Ubezpieczonego informacje (opis stanu faktycznego) i dostarczone dokumenty umożliwiają przedstawienie rozwiązania problemu prawnego. 6

7 5. W ramach Usług, o których mowa w 6 pkt. 2 na życzenie Ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej wzory umów i pism stosowanych w powszechnym obrocie. 6. W ramach Usług, o których mowa w 6 pkt. 3 na życzenie Ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej tekst każdego aktu prawnego prawa polskiego z wyłączeniem aktów prawa miejscowego zarówno obowiązujący, jak i archiwalny. 7. W ramach Usług, o których mowa w 6 pkt. 4 na życzenie Ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej informacje teleadresowe dotyczące kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Wszelkie Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną dotyczą wyłącznie problemów prawnych związanych z prawem polskim. 8 Ilość gwarantowanych Usług W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w rocznym okresie ubezpieczenia Ubezpieczony uprawniony jest do skorzystania z następującej ilości Usług: 1. w odniesieniu do Usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 (konsultacje prawne przez telefon) łącznie 6 Usług; 2. w odniesieniu do Usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 (opinie prawne) łącznie 2 Usługi; 3. w odniesieniu do Usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 2 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu) oraz pozostałych Usług, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 łącznie 6 Usług; 9 Sposób korzystania z gwarantowanych Usług 1.Kancelaria Prawna zapewnia bieżącą obsługę Ubezpieczonych w dni robocze od godziny 8.00 do (godziny urzędowania Kancelarii Prawnej). 2.Ubezpieczony kontaktuje się z Kancelarią Prawną pod numerem telefonu , (61) lub faxu (61) We wskazanych godzinach urzędowania Kancelarii Prawnej następuje kontakt z dyżurnym prawnikiem Kancelarii Prawnej, który na podstawie podanych przez Ubezpieczonego danych weryfikuje istnienie i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Następnie w oparciu o zgłoszone przez Ubezpieczonego żądanie i podany przez niego opis problemu prawnego następuje spełnienie Usługi gwarantowanej niniejszymi warunkami ubezpieczenia. 4.Poza godzinami urzędowania Kancelarii Prawnej Ubezpieczony ma możliwość pozostawienia wiadomości głosowej lub informacji w formie poczty elektronicznej wraz z opisem problemu prawnego. W takim wypadku Kancelaria Prawna kontaktuje się z Ubezpieczonym w następnym dniu roboczym. 7

8 5.Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszych warunków ubezpieczenia, w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego spełnienia Usługi konsultacji prawnych bądź sporządzenia opinii prawnej, Kancelaria Prawna może zażądać od klienta przesłania odpowiednich dokumentów w formie elektronicznej na podany adres mailowy bądź na podany numer faxu. 6.Usługi, z których Ubezpieczony może skorzystać na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia spełniane są w miarę możliwości niezwłocznie a najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia przez Ubezpieczonego (bądź otrzymania od Ubezpieczonego dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi). 10 Zakres ubezpieczenia 1. Usługi, o których mowa w 6 pkt 1 (konsultacje prawne i opinie prawne) oraz 6 pkt 2 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu) świadczone są wyłącznie pod warunkiem, że problemy prawne, których Usługi dotyczą oraz wzory umów / pism, które mają być przesyłane dotyczą następujących gałęzi prawa: 1) prawo cywilne (zagadnienia ogólne, prawo zobowiązań, prawo odszkodowań, prawo rzeczowe) oraz kwestie związane z rękojmią i gwarancją; 2) prawo karne (zarówno w przypadku faktycznego czy rzekomego popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia, jak i w przypadku gdy jest on pokrzywdzonym); 3) prawo drogowe. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej są świadczone pod warunkiem, że zgłoszony przez Ubezpieczonego problem prawny mieści się w zakresie ubezpieczenia oraz dotyczy Pojazdu, a także dotyczy zdarzeń mających miejsce w komunikacji lądowej (wypadki samochodowe, zatrzymanie przez policję, ukaranie mandatem, zatrzymanie prawa jazdy etc.). ROZDZIAŁ III. ASSISTANCE. 1 Przedmiot świadczenia i sposób korzystania. 1.Na podstawie Regulaminu, Finansujący gwarantuje, w przypadku wystąpienia Zdarzeń Assistance, organizację przez Dostawcę świadczeń Assistance przewidzianych w Regulaminie. 2.Przedmiotem świadczeń Assistance jest organizacja pomocy na rzecz Korzystających, którzy popadli w trudności w czasie podróży Pojazdem, wskutek wystąpienia Zdarzenia Assistance. 3.W celu skorzystania z Usług, o których mowa w niniejszym rozdziale, Korzystający powinien nawiązać kontakt z Finansującym pod Specjalnie dedykowanym numerem Raiffeisen Program Partnerski partnerleasing. 8

9 2 Zakres świadczeń Assistance. 1. Świadczenia Assistance organizowane przez Dostawcę obejmują: 1) Naprawę Pojazdu na miejscu awarii Dostawca organizuje przyjazd na miejsce awarii Pilota w celu usprawnienia Pojazdu; 2) Holowanie Pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe usprawnienie Pojazdu na miejscu, Pilot odholowuje Pojazd do wskazanej przez Dostawcę najbliższej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów danej marki mogącej dokonać naprawy Pojazdu lub warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy Pojazdu, gdy Pojazd wymaga innego rodzaju naprawy np. wulkanizacji. W razie holowania Pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi lub warsztatu naprawczego niemogącego dokonać naprawy lub w przypadku stwierdzenia potrzeby złomowania Pojazdu, Dostawca zorganizuje holowanie do jednostki mogącej dokonać naprawy Pojazdu lub zakładu dokonującego złomowania Pojazdu. 3) Udostępnienie samochodu zastępczego jeżeli w wyniku unieruchomienia Pojazdu nie może on być naprawiony tego samego dnia roboczego, Ubezpieczonemu przysługuje samochód zastępczy na okres jednego dnia, przy czym: a) W przypadku unieruchomienia pojazdu inwalidzkiego, specjalnie zaadoptowanego, Dostawca organizuje samochód zastępczy wraz z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego samochodu zastępczego; b) W zakresie udostępnienia samochodu zastępczego Dostawca zastrzega, że nie gwarantuje samochodu zastępczego tej samej marki i klasy jak marka i klasa Pojazdu unieruchomionego; c) Samochód zastępczy może być używany przez Ubezpieczonego tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d) Udostępnienie samochodu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, kosztów podstawienia lub odstawienia auta, ubezpieczeń innych niż AC/OC i innych opłat dodatkowych, rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmujące (Rent-a-Car). 2. Świadczenia określone w ustępie powyżej będą organizowane w miarę istniejących lokalnie możliwości. 3. Koszty udzielania pomocy w ramach Assistance na rzecz Ubezpieczonego, będą każdorazowo rozliczane z Ubezpieczonym przez Dostawcę po realizacji danej Usługi. 4. Cennik świadczeń Assistance podany jest na stronie internetowej ROZDZIAŁ IV. ADMINISTROWANIE FLOTĄ 1 Przedmiot świadczenia i sposób korzystania. 1. W ramach Usługi Administrowanie flotą Finansujący zapewnia Korzystającemu możliwość skorzystania z Usługi administrowania flotą pojazdów w odniesieniu do 9

10 Pojazdu/Pojazdów Korzystającego. Usługa jest organizowana i wykonywana przez Dostawcę. Koszty Usługi ponoszone są przez Korzystającego. 2. Szczegółowe zasady organizacji i świadczenia Usługi administrowania flotą przez Dostawcę określają dalsze postanowienia Regulaminu, a także zawarte na stronie internetowej Finansującego: informacje dotyczące Usług Programu Partnerskiego partnerleasing, oraz zamieszczona na powyżej wskazanej stronie www Tabela Opłat. 2 Zakres świadczeń administrowania flotą W zakres Usługi administrowania flotą wchodzą następujące czynności: 1)Planowanie i organizowanie wizyt serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta auta, poprzez: a) uzgadnianie terminów wizyt w autoryzowanych serwisach, w tym w serwisach oponiarskich, b) kontrolę i uzgadnianie zakresu napraw, tak aby był jak najbardziej korzystny dla Ubezpieczonego, c) kontrolę prawidłowości Usług wykonywanych przez stację naprawczą, d) organizacja przedłużenia ważności dowodu rejestracyjnego w Stacji Kontroli Pojazdów, e) organizację pomocy assistance: laweta, auto zastępcze, Usługa door to door, f)opiekę nad jakością obsługi Pojazdów Korzystającego. 2)Administracja flotą Pojazdów Korzystającego, poprzez: a) prowadzenie administracji floty: - Monitorowanie polityki - Analiza kosztów - jako opcja po uzgodnieniu z Departamentem CFM Finansującego - Pomoc w tworzeniu polityki flotowej - Monitoring rynku flotowego - Rekomendacje służące zmniejszeniu szkodowości - Analiza, sieć serwisowa - Indywidualizacja rozwiązań dla poszczególnych klientów - Dostęp do aktualnych informacji - rynek, prawo, podatki - Likwidacje szkód b) analizę kosztów użytkowania floty, c) zagwarantowanie priorytetowego serwisowania Pojazdów, d) planowanie i optymalizowanie wydatków, e) egzekwowanie warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, f)autoryzację napraw przez Dostawcę, 3)Zarząd flotą Pojazdów Korzystającego, poprzez: a)stały nadzór nad Pojazdami ograniczający do minimum ryzyko nieprzewidzianych przestojów i awarii, 10

11 b)przeglądy okresowe, c)naprawy w okresach pozaprzeglądowych (uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych), d)likwidacja szkód komunikacyjnych (kontrola prawidłowości przebiegu procesu likwidacji, organizacja napraw powypadkowych, kontrola terminów wypłaty odszkodowania oraz zakresu uznanych napraw), e)serwis ogumienia (wymiana okresowa, przechowywanie, naprawa ogumienia, doradztwo w zakresie zakupu ogumienia), f)pomoc w organizacji aut zastępczych, g)przy większych flotach Pojazdów, obsługa osobista doradcy Dostawcy, h)pomoc w zakupie nowego auta ( doradztwo oraz wsparcie u dealera i importera) i)pomoc w zbyciu auta. 4) Doradztwo w zarządzaniu flotą, poprzez: a)analizę szkodowości pod względem typów, rodzajów szkód: o współczynniki szkodowości wpływające na wysokości składki ubezpieczenia b)rekomendacje mogące służyć zmniejszeniu szkodowości, c)analizę kosztową aut w poszczególnych klasach, d)rekomendacja eksploatacyjna w zakresie obsługi poszczególnych marek (sieć serwisowa, awaryjność, wizerunek itp.) e)udzielanie informacji o stanie prawnym mającym wpływ na zasady użytkowania Pojazdów, zasadach leasingu, prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy związanych z użytkowaniem Pojazdów. 5) Inne Usługi, związane z Administrowaniem flotą, których szczegółowe warunki świadczenia określają odrębne warunki świadczenia tych Usług, udostępnione na stronie internetowej w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. ROZDZIAŁ V. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG ASSISTANCE, ADMINISTROWANIA FLOTĄ 1 Tryb postępowania 1.Usługi zapewniane przez Dostawcę, o których mowa w Rozdziale III, IV Regulaminu, realizowane będą każdorazowo na życzenie Korzystającego. 2.Zamiar skorzystania ze świadczeń Korzystający zobowiązany jest zgłosić Finansującemu telefonicznie na Specjalnie dedykowany numer Raiffeisen Program Partnerski partnerleasing, czynny w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00, podając jednocześnie następujące dane: 1)dane Pojazdu obejmujące: a) numer rejestracyjny Pojazdu, b) markę i model Pojazdu, c) okres ubezpieczenia, 2)zakres, w jakim Korzystający zainteresowany jest skorzystaniem ze świadczeń organizowanych na podstawie Regulaminu; 11

12 3)w przypadku zdarzenia assistance - miejsce i krótki opis zdarzenia assistance, o ile występuje i numer telefonu, pod którym będzie dostępny; 4)inne dane niezbędne do organizacji przez Dostawcę (Finansującego) świadczenia, o których przekazanie Korzystający zostanie poproszony (np. dane osobowe, dane firmy). 3.Rozmowy telefoniczne pomiędzy Korzystającym i Finansującym będą rejestrowane dla celów bezpieczeństwa. 4.Przystąpienie przez Finansującego do realizacji świadczeń określonych Regulaminem uzależnione jest od uprzedniego zaakceptowania przez Korzystającego kosztów tych świadczeń. 5.Finansujący podejmie niezwłocznie działania w celu zorganizowania Korzystającemu zleconej przez niego Usługi, z zastrzeżeniem ust. 4 bieżącego paragrafu. 6.W przypadku, gdy podane telefonicznie dane są w całości lub w części niezgodne z informacjami posiadanymi przez Finansującego (Dostawcę), mogące nasuwać wątpliwości co do uprawnień Korzystającego do korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie bądź odmowy podania informacji żądanych przez Dostawcę (Finansującego), a niezbędnych do zorganizowania Usługi, Dostawca (Finansujący) może odmówić organizacji świadczeń. 7.W celu realizacji Usług o charakterze serwisowym lub dotyczących szkoły bezpiecznej jazdy, Finansujący kierować będzie Korzystającego do wyznaczonych przez siebie Serwisów lub innych podmiotów oraz będzie dokonywał płatności na ich rzecz za wykonane przez nich Usługi. 8.Korzystanie przez Korzystającego z Usług o charakterze serwisowym na zasadach określonych w Regulaminie, nie wyłącza obowiązków Korzystającego w zakresie terminowej realizacji wszelkich obowiązków i czynności, wynikających z umowy gwarancyjnej Pojazdu, książki serwisowej i przepisów prawa. Skutki niedopełnienia tych obowiązków obciążają wyłącznie Korzystającego. ROZDZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE FINANSUJĄCEGO I ROZLICZENIA 1 Z tytułu zapewnienia możliwości skorzystania przez Korzystającego z Usług wchodzących w zakres Programu Partnerskiego partnerleasing objętych Regulaminem, Korzystający płacić będzie Finansującemu stałą miesięczną opłatę w wysokości 15,00 zł za każdy Pojazd, powiększonego o podatek VAT według obowiązującej stawki, z zastrzeżeniem 2 poniżej. 2 Korzystający pokrywać będzie wszystkie udokumentowane Koszty Rzeczywiste. Z zastrzeżeniem rozdziału VI 3 ust.2 Regulaminu, zapłata tych kosztów przez Korzystającego nastąpi każdorazowo na zasadzie ich refakturowania, w terminie do 14 dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym została ona wystawiona, niezależnie od daty otrzymania tej faktury od Finansującego. Faktura będzie wystawiana przez Finansującego w terminie 7 dni po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego. 3 12

13 1. Dla Pojazdów stanowiących przedmiot Umowy, w zależności od przyjętej w Umowie wartości początkowej Pojazdu, ustala się następujące Limity Kosztów Rzeczywistych: Wartość początkowa Pojazdu netto w PLN Wysokość limitu Kosztów Rzeczywistych netto w PLN Do , ,00 Od ,01 do , ,00 Od ,01 do , ,00 Od ,01 do , ,00 Od ,01 do , ,00 Od ,00 2. W przypadku Pojazdów, które nie stanowią przedmiotu Umowy, wysokość limitu Kosztów Rzeczywistych netto określa się stosownie do wartości przedmiotu Umowy, nie będącego Pojazdem, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej.. 3.Finansujący będzie dokonywał płatności Kosztów Rzeczywistych względem Serwisu lub innych podmiotów wyłącznie do wysokości Limitu. Kosztów Rzeczywistych wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, z tym że Limit Kosztów Rzeczywistych na kolejny Okres Rozliczeniowy zostanie odnowiony wyłącznie w przypadku terminowego opłacenia przez Korzystającego bieżących i zafakturowanych na niego Kosztów Rzeczywistych w pełnej wysokości.. Korzystający będzie dokonywał we własnym zakresie płatności wszelkich Kosztów Rzeczywistych przekraczających Limity Kosztów Rzeczywistych określone w ust. 1 i 2 powyżej. 4 Zasad wynagrodzenia określonych w 1 do 3 nie stosuje się w przypadku objęcia Korzystającego akcją promocyjną określoną w Rozdziale I 2 pkt 4 Regulaminu. W takim przypadku, zasady wynagrodzenia określa odrębny regulamin. Rozdział VII. Usługa - Karty Paliwowe 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Karty Paliwowe 1. W ramach świadczenia Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing, Korzystający ma możliwość korzystania z Usługi polegającej na wydaniu Korzystającemu przez Finansującego Kart Paliwowych i administrowaniu wydanymi Kartami Paliwowymi. Karty Paliwowe umożliwiają dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na stacjach należących do Partnera realizujących Transakcje Bezgotówkowe z wykorzystaniem Kart Paliwowych. Korzystający jest uprawniony do dokonywania transakcji w ramach Usługi Karty Paliwowe wyłącznie z wykorzystaniem Karty Paliwowej. 2. Usługa Karty Paliwowe w ramach Regulaminu świadczona jest po dokonaniu zamówienia Usługi Karty Paliwowej, w trybie określonym w rozdziale I 2 Regulaminu. Po przystąpieniu 13

14 do realizacji Usługi Karty Paliwowe w ramach Programu Partnerskiego partnerleasing, Korzystający otrzymuje Kartę Paliwową, wystawioną dla Pojazdu, z uprzednio określonym przez Finansującego Limitem Paliwowym wraz z właściwym dla Karty Paliwowej numerem PIN. Potwierdzenie otrzymania Karty, następuje z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej Kartę Paliwową. Korzystający, którzy rozpoczęli korzystanie z Usługi przed 1 stycznia 2012 roku, wraz z odbiorem Karty Paliwowej potwierdzają znajomość i akceptację Regulaminu. 3. Po otrzymaniu Karty Korzystający zobowiązany jest do przechowywania Karty i ochrony numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN, nieudostępniania ani Karty, ani numeru PIN osobom nieupoważnionym. Numer PIN może być podawany wyłącznie w urządzeniach elektronicznych podczas dokonywania Transakcji Bezgotówkowych, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione. Korzystający w związku z powyższym ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się Kartą i za skutki użycia Karty w sposób niezgodny z Regulaminem. 4. Finansujący informuje Korzystającego, że Karty wydawane są przez Partnera na wniosek Finansującego, a także, że Partner zastrzegł sobie prawo odmowy wydania Karty w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności płatniczej beneficjanta Karty. W związku z powyższym, Finansujący nie ponosi wobec Korzystającego odpowiedzialności za ewentualne skorzystanie przez Partnera z powyżej opisanego prawa. 2. Okres ważności Karty 1. Karta zostaje aktywowana poprzez jej pierwsze użycie przez Korzystającego, przy użyciu otrzymanego od Finansującego numeru PIN. Z zastrzeżeniem Sytuacji szczególnych, opisanych poniżej, okres ważności Karty upływa we wcześniejszej z poniższych dat: a) data ważności wskazana na awersie Karty, b) ostatni dzień miesiąca przypadającego przed miesiącem zafakturowania przedostatniej Okresowej Opłaty Leasingowej wynikającej z Umowy, c) dzień wygaśnięcia Umowy z uwagi na jej wypowiedzenie przez Finansującego, bądź z przyczyn zaistnienia szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży (wedle postanowień Umowy), 2. Z dniem upływu ważności Karty, dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przestaje być możliwe. 3. Jeżeli ważność Karty upływa w dniu wskazanym w 2 ust. 1.a) powyżej i jest to data wcześniejsza od wskazanej w 2 ust. 1.b), a nie zaistnieją pozostałe przypadki utraty ważności Karty, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, wówczas Finansujący prześle Korzystającemu kolejną Kartę o Limicie Paliwowym tożsamym z Kartą wygasającą i nowym terminem ważności. Nowy numer PIN zostanie przekazany Korzystającemu przez Finansującego odrębną przesyłką, przy czym dopuszcza się również jego przesłanie w 14

15 drodze korespondencji elektronicznej i (e mail) lub w drodze wiadomości tekstowej (SMS) na uprzednio wskazany Finansującemu przez Korzystającego adres e mail/numer telefonu. Nowa Karta nie zostanie wydana w przypadku rezygnacji przez Korzystającego z Usługi Karty Paliwowe, którą Korzystający winien złożyć Finansującemu w formie pisemnej, nie później niż 1 miesiąc przed upływem ważności Karty. Brak rezygnacji w powyższym terminie poczytywany jest za zgodę Korzystającego na wydanie nowej Karty i dalsze korzystanie z Usługi Karty Paliwowej w nowym okresie ważności Karty. Nowa Karta nie zostanie również wydana w przypadku odmowy wydania nowej Karty przez Partnera, na podstawie jego uprawnień wskazanych w 1 ust. 4 powyżej. 3 Zakupy przy użyciu Karty 1. Dokonanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Karty następuje przez okazanie Karty, wprowadzenie numeru PIN i złożenie podpisu na wydruku z terminala wystawionym przez operatora. Posłużenie się Kartą będzie możliwe po uprzednim poinformowaniu operatora o zamiarze dokonania Transakcji Bezgotówkowej. 2. Jeżeli po dokonaniu sprzedaży Paliwa, zapłata Kartą okaże się niemożliwa, operator skontaktuje się z Partnerem i jeżeli uzyska zezwolenie na dokonanie Transakcji Bezgotówkowej, zarejestruje taką Transakcję Bezgotówkową, wystawiając stosowne pokwitowanie (dowód zastępczy) dotyczące danej Transakcji Bezgotówkowej. Osoba upoważniona do używania Karty, po złożeniu podpisu akceptującego treść pokwitowania dla Partnera, otrzyma drugi jego egzemplarz. Korzystający dokona zapłaty za Transakcję Bezgotówkową w pełnej kwocie należności w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 3. Każda Transakcja Bezgotówkowa dokonana przy użyciu Karty powoduje zmniejszenie Limitu Paliwowego o kwotę tej Transakcji. W przypadku, gdy po tankowaniu okaże się, ze Limit Paliwowy za dany Okres Rozliczeniowy został przekroczony, to taka transakcja nie będzie zaksięgowana jako Transakcja Bezgotówkowa i za część Paliwa zatankowanego poza Limit Paliwowy, Korzystający zostanie obciążony według ogólnych zasad stosowanych na stacjach paliwowych. 4. Każda Transakcja Bezgotówkowa zostanie zarejestrowana z dokładnym podaniem numeru Transakcji Bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionego Paliwa. Dokonanie przez osobę upoważnioną Transakcji Bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminala albo pokwitowaniem (dowód zastępczy). Osoba upoważniona przez Partnera, po sprawdzeniu prawidłowości danych zawartych w dowodzie wydania, potwierdzi dokonanie Transakcji Bezgotówkowej złożeniem własnoręcznego podpisu na egzemplarzu wydruku z terminala albo dowodu zastępczego, a następnie otrzyma drugi taki egzemplarz. 5. Dniem sprzedaży dla Transakcji Bezgotówkowych jest ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego. 6. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość realizacji Transakcji Bezgotówkowych przez Partnera, jak również za odmowę dokonania Transakcji 15

16 Bezgotówkowej przez operatora. Korzystający posiada możliwość sprawdzenia aktualnego stanu Limitu Paliwowego bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji Bezgotówkowej. 7. Korzystający dokonuje wyboru Paliwa na swoje własne ryzyko. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Finansującego z tytułu rękojmi, bądź za szkody spowodowane pośrednio przez zakup Paliwa przy użyciu Karty, czy też bezpośrednio przez zakupione w ten sposób Paliwo. 8. Korzystający odpowiada za działania lub zaniechania osób którym powierzył Kartę jak za własne. 4 Sytuacje szczególne 1. Jako sytuacje szczególne będące przedmiotem regulacji niniejszego paragrafu rozumie się: utratę Karty, zniszczenie Karty, udostępnienie numeru PIN osobie nieuprawnionej, niewłaściwe użycie Karty skutkujące jej zatrzymaniem przy próbie dokonywania Transakcji Bezgotówkowej przez operatora (niezgodność numeru rejestracyjnego pojazdu i podanego na Karcie, użycie Karty zablokowanej lub zastrzeżonej, bądź której ważność wygasła). 2. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Korzystający zobowiązany jest do natychmiastowego dokonania zgłoszenia telefonicznego pod numer infolinii Partnera dla telefonów stacjonarnych oraz dla telefonów komórkowych o utracie lub zniszczeniu Karty w celu zastrzeżenia utraconej Karty oraz dodatkowo do dokonania potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego Partnerowi za pomocą faksu na numer (024) i Finansującemu telefonicznie na Specjalnie dedykowany numer Raiffeisen Programu Partnerskiego partnerleasing, za pomocą faksu na numer (022) lub pocztą elektroniczną na adres e mail: Zgłoszenia utraty lub zniszczenia Karty przyjmowane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu utraty lub zniszczenia Karty należy podać numer utraconej lub zniszczonej Karty, typ Karty, dane Finansującego oraz numer rejestracyjny lub nazwisko kierowcy, na które została wystawiona Karta. Korzystający zobowiązany jest do udostępnienia Partnerowi wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty lub zniszczenia Karty, których Partner może zażądać. W przypadku, jeżeli utracona Karta została odzyskana, Korzystający zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Partnera za pomocą faksu pod numer: (024) i Finansującego na adres e mail: oraz niezwłocznie przesłać Finansującemu odzyskaną Kartę przeciętą wzdłuż mikroprocesora. 3. Wszelkie Transakcje Bezgotówkowe dokonane przed r ealizacją zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, obciążają Korzystającego, niezależnie od tego, czy dokonał ich sam, czy dokonała ich jakakolwiek osoba trzecia. Jeżeli utrata Karty nastąpiła z winy umyślnej Korzystającego, obciążają go także Transakcje Bezgotówkowe dokonane po zgłoszeniu utraty. 4. Skutkiem zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji szczególnych jest zablokowanie Karty, uniemożliwiające dalsze z niej korzystanie. Po złożeniu przez Korzystającego wniosku 16

17 o wydanie nowej Karty, wysłanego w formie pisemnej lub w trybie przewidzianym w rozdziale I 2 ust. 1., Finansujący wystąpi z analogicznym wnioskiem do Partnera, a następnie prześle Korzystającemu w odrębnych przesyłkach nową Kartę oraz nowy numer PIN tak szybko, jak będzie to możliwe. Numer PIN może zostać przesłany również w sposób określony w rozdziale VII 2 ust. 3 zdanie 2 powyżej. Finansujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Transakcji Bezgotówkowych w wyniku zaistnienia sytuacji szczególnych. 5 Rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych, opłaty 1. Dniem sprzedaży dla Transakcji Bezgotówkowych jest ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego. 2. Finansujący, działając na podstawie raportu otrzymanego od Partnera, w terminie 7 dni po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego wystawi na rzecz Korzystającego i prześle mu fakturę VAT opiewającą na sumę Transakcji Bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Karty, wydanej w związku z zamówieniem i przystąpieniem przez Korzystającego do Usługi Karty Paliwowe, zgodnie z Regulaminem w danym Okresie Rozliczeniowym. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury do kilku Kart, z rozbiciem łącznej należności na poszczególne Karty. Do faktury mogą zostać dołączone zestawienia dokonanych Transakcji Bezgotówkowych w Okresie Rozliczeniowym objętym tą fakturą, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą wskazaną w Tabeli, o której mowa w ust. 6 bieżącego paragrafu. 3. Korzystający zobowiązany jest do zapłaty wynikającej z faktury, wystawionej zgodnie z ust 2 bieżącego artykułu, do 14. dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym została ona wystawiona, niezależnie od daty otrzymania tej faktury od Finansującego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Finansującego. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Finansujący ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej odsetkom za opóźnienie w zapłacie zobowiązań podatkowych. 4. W razie stwierdzenia przez Korzystającego niezgodności stanu Transakcji Bezgotówkowych z zestawieniem na otrzymanej fakturze, jest on zobowiązany do ich zgłoszenia Finansującemu niezwłocznie, nie później jednak niż we wskazanym w poprzednim ustępie terminie zapłaty. Zgłoszenie to winno nastąpić w drodze mailowej na adres: i zawierać szczegółowy opis niezgodności. Brak prawidłowego zgłoszenia w powyższym terminie poczytywany jest za akceptację zawartego w fakturze zestawienia Transakcji Bezgotówkowych. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia skutecznego zgłoszenia. Niezależnie od wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Korzystający zobowiązany jest do terminowej zapłaty kwoty wskazanej na kwestionowanej fakturze. Późniejsze pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkować będzie wystawieniem faktury korekty, zaś kwota podlegająca ewentualnemu zwrotowi będzie potrącona z kwotą wynikającą z najbliższej faktury wystawionej przez Finansującego zgodnie z ust. 2 powyżej. 5. W razie zaistnienia opóźnienia w zapłacie przez Korzystającego należności wynikających z faktur obejmujących koszty korzystania z Usługi Karty Paliwowe, przekraczającego 14 dni, 17

18 Finansujący ma prawo dokonać blokady Karty, co uniemożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych. Odblokowanie Karty będzie możliwe dopiero po uregulowaniu wszelkich należności Korzystającego wobec Finansującego z tytułu wszystkich Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing świadczonych na rzecz Korzystającego. 6.W przypadku dokonywania przez Finansującego na rzecz Korzystającego lub w związku z jego działaniem lub zaniechaniem, którejkolwiek z czynności wskazanych w Tabeli Opłat za Administrowanie Kartami Paliwowymi obowiązującej w chwili ich wykonywania, dostępnej na stronie internetowej Finansującego Korzystający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Finansującego wskazanej w tej tabeli opłaty administracyjnej. Jednocześnie Strony ustalają, że tabelą obowiązującą w dniu, o którym mowa powyżej, jest każdorazowo tabela dostępna w tym dniu na wskazanej powyżej stronie jeżeli Finansujący powiadomi Korzystającego o jej zmianie. Każdorazowa publikacja zaktualizowanej Tabeli Opłat pod wskazanym adresem jest równoznaczna z powiadomieniem Korzystającego o jej nowym brzmieniu. Tabela Opłat obowiązująca w chwili przystąpienia do Usługi Karty Paliwowe udostępniona została Korzystającemu za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie i podlega ona zmianom w powyżej opisanym trybie. Opłaty wynikające z Tabeli Opłat będą naliczane na pierwszej fakturze rozliczającej Transakcje Bezgotówkowe, wystawianej po dokonaniu czynności objętej opłatą. 7. Zasad wynagrodzenia określonych w 5 powyżej nie stosuje się wobec Korzystających objętych przypadku objęcia Korzystającego akcją promocyjną określoną w Rozdziale I 2 pkt 4 Regulaminu. W takim przypadku, zasady wynagrodzenia określa odrębny regulamin. 6 Okres świadczenia Usługi Karty Paliwowe 1. Usługa Karty Paliwowe realizowana jest w okresie ważności Karty Paliwowej, którego przedłużenie możliwe jest zgodnie z Rozdziałem VII 2 ust.3 Regulaminu. 2. W każdym przypadku zakończenia świadczenia Usługi Karty Paliwowe, Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 7 dni od utraty ważności Karty Paliwowej tj., zwrotu Karty Finansującemu. Korzystającego obciążają wszelkie Transakcje Bezgotówkowe dokonane do daty zwrotu Karty. Podstawę do zakończenia wystawiania faktur na Korzystającego za Transakcje Bezgotówkowe będzie stanowić zwrot do Finansującego Kart oraz potwierdzenie przez Partnera dnia dokonania ostatniej transakcji z użyciem Karty. Rozdział VIII. Przypadki odmowy przez Finansującego świadczenia Usług w ramach Programu Partnerskiego partnerleasing 1 18

19 Finansujący może odmówić świadczenia Usług objętych Programem Partnerskim partnerleasing w razie wystąpienia jednego z niżej wymienionych przypadków: 1) w razie przekroczenia przez Korzystającego Limitu Kosztów Rzeczywistych, 2) w razie zwłoki Korzystającego przekraczającej 7 dni w zapłaceniu zafakturowanych na niego Kosztów Rzeczywistych, przy czym zwłoka przekraczająca 15 dni skutkuje zablokowaniem możliwości korzystania z Usług i/lub zablokowaniem możliwości korzystania z Limitów Kosztów Rzeczywistych określonych w Rozdziale VI 3 ust. 1 Regulaminu, w szczególności poprzez dokonanie blokady Karty Paliwowej, 3) w razie zwłoki Korzystającego przekraczającej 30 dni w terminowym zapłaceniu opłat wynikających z Umowy, 4) w razie zawieszenia przez Finansującego wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Korzystającego, 5) w razie wypowiedzenia przez Finansującego Umowy Finansujący może wznowić świadczenie Usług na zasadach następujących: 1) w przypadku określonym w rozdziale VIII 1 pkt 2 i pkt 3 powyżej po zapłaceniu przez Korzystającego w całości należności Finansującego wymienionych w przywołanych punktach, 2) w przypadku określonym w rozdziale VIII 1 pkt 4 po ustaniu przyczyn zawieszenia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 bieżącego paragrafu. 2. Świadczenie Usług nie zostaje wznowione przez Finansującego w przypadku określonym w rozdziale VIII 1 pkt 1 oraz w przypadku określonym w rozdziale VIII 1 pkt 5 pomimo wznowienia wypowiedzianej Umowy jak również w przypadku dwukrotnego zaistnienia okoliczności określonej w rozdziale VIII 1 pkt 2 oraz podjęcia przez Finansującego względem Korzystającego czynności windykacyjnych w zakresie należności wynikających z Umowy. Rozdział IX. Postanowienia końcowe 1. Obowiązek regulowania przez Korzystającego należności wynikających ze świadczonej na jego rzecz Usług wchodzących w zakres Programu Partnerskiego partnerleasing obciąża Korzystającego bez względu na możliwość faktycznego korzystania przez niego z Pojazdu. 2. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania Usług świadczonych w ramach Programu Partnerskiego Tanie Flotowanie przez Serwis lub inny podmiot realizujący Usługi, stosownie do art. 429 Kodeksu Cywilnego. 3. Regulamin może zostać jednostronnie zmieniony przez Finansującego w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Każdorazowa publikacja zaktualizowanej wersji Regulaminu pod wskazanym adresem jest równoznaczna z powiadomieniem Korzystającego o jego nowym brzmieniu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie każdorazowo umieszczona na stronie Korzystanie przez Użytkowników z Usług określonych Regulaminem po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla obowiązującej wersji Regulaminu. 19

20 4. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług wchodzących w zakres Programu Partnerskiego partnerleasing będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Finansującego. 20

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach usługi Tanie Flotowanie korzystania

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty paliwowej:

Procedura uzyskania karty paliwowej: Procedura uzyskania karty paliwowej: 1. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, 2. Prosimy o czytelne wypełnienie danych Państwa firmy (nazwa, adres, NIP, dane KRS, reprezentanci), 3. Prosimy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1 a/ ORGANIZATOR : Call Back Out Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu z ubezpieczeniem AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu z ubezpieczeniem AXA DIRECT Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Darłowo, dnia 27.11.2014 r.

Darłowo, dnia 27.11.2014 r. Darłowo, dnia 27.11.2014 r. dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.:,, Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2014 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZKM/ZC/228/16

Umowa nr ZKM/ZC/228/16 Umowa nr ZKM/ZC/228/16 zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/228/16 w dniu 2016 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez HUSSAR Gruppa S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez HUSSAR Gruppa S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez HUSSAR Gruppa S.A. HUSSAR POMOC.COM jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Hussar Gruppa S. A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rtm. W. Pileckiego 63,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę oleju napędowego ( PROJEKT)

Umowa na dostawę oleju napędowego ( PROJEKT) Znak sprawy: ZK/U/20/045/ 2016 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na dostawę oleju napędowego ( PROJEKT) Zawarta w Rzeszowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

Sklep serwis on-line scentre.pl, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż produktów

Sklep serwis on-line scentre.pl, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż produktów REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO SONY CENTRE I. Definicje Wydawca - SC Electronics sp. z o. o., adres: Gliniana 29/31 91-336 Łódź NIP: 7262658336, REGON 363158040 Sklep serwis on-line

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Warunki Ochrony Prawnej III. Sposób korzystania z Polis Prawnej IV. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ WZÓR Umowa zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a....

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... 2013 r. w Słubicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Słubicach, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-63-008, REGON 210467273, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo