SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

2

3 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 3 Spis treści Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku Zachodniego WBK S.A Noty objaśniające do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Informacja ogólna o emitencie Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie kapitałem Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Koszty pracownicze Koszty działania banku Pozostałe koszty operacyjne Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Gotówka i operacje z bankami centralnymi Należności od banków Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od klientów Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania podporządkowane Pozostałe pasywa Zobowiązania warunkowe Zasady konwersji walutowej Połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Banku Zachodniego WBK S.A Podmioty powiązane Nabycia i sprzedaże podmiotów zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym Niespłacenie pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych Zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Objaśnienia sezonowości lub cykliczności śródrocznej działalności Opis czynników i zdarzeń o charakterze nietypowym Emisje, wykup lub spłaty instrumentów kapitałowych lub dłużnych Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń lub gwarancji Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych... 34

4 4 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 45. Dywidenda na akcję Zdarzenia, które wystąpiły po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego... 34

5 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 5 Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Nota Przychody prowizyjne Koszty prowizyjne ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu prowizji Nota Przychody z tytułu dywidend Wynik handlowy i rewaluacja Nota Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Nota Pozostałe przychody operacyjne Nota Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Nota 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty operacyjne w tym: ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty pracownicze i koszty działania banku Noty 11, 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja ( ) ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne Nota ( 8 877) ( 1 652) ( 3 470) Wynik operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Nota 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk za okres Zysk na akcję Podstawowy (zł/akcja) 5,02 8,65 4,75 9,46 Rozwodniony (zł/akcja) 5,01 8,63 4,74 9,44 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: Zysk za okres Pozostałe całkowite dochody netto, które mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego: Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ( ) ( ) w tym podatek odroczony (15 062) (29 761) Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (69 026) (98 285) w tym podatek odroczony (5 384) ( 438) Pozostałe całkowite dochody netto, razem ( ) ( ) CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

6 6 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A. AKTYWA na dzień: Gotówka i operacje z bankami centralnymi Nota Należności od banków Nota Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Należności od klientów Nota Inwestycyjne aktywa finansowe Noty 20, Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Nota Wartości niematerialne Wartość firmy Nota Rzeczowy majątek trwały Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Nota Nieruchomości inwestycyjne Pozostałe aktywa Nota Aktywa razem PASYWA Zobowiązania wobec banków Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Nota Zobowiązania wobec klientów Nota Zobowiązania podporządkowane Nota Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe pasywa Nota Zobowiązania razem Kapitały Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Wynik roku bieżącego Kapitały razem Pasywa razem

7 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 7 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Zachodniego WBK S.A. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem - - ( ) Emisja akcji* Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dyiwidendy ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie (12 320) tys. zł. *Szczegółowe informacje na temat emisji akcji zostały zawarte w nocie 32. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Emisja akcji Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dywidendy za rok ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie tys. zł. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dywidendy za ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie tys. zł.

8 8 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: od do od do Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem: Amortyzacja Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Odpisy z tytułu (odwrócenia) utraty wartości ( 661) Zmiany: Stanu aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu ( ) Stanu należności od banków Stanu należności od klientów ( ) ( ) Stanu zobowiązań wobec banków Stanu zobowiązań wobec klientów ( ) ( ) Stanu rezerw ( ) ( ) Stanu kapitałów własnych wynikające z emisji akcji dla potrzeb akwizycji Stanu pozostałych aktywów i pasywów ( ) ( ) ( ) ( ) Odsetki i opłaty wyłączane z działalności operacyjnej ( ) Dywidendy otrzymane ( ) ( ) Podatek dochodowy zapłacony ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Wpływy Zbycie/zapadalność inwestycyjnych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego Dywidendy otrzymane Wydatki ( ) ( ) Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) Wpływy - - Wydatki ( ) ( ) Spłaty kredytów długoterminowych ( ) - Dywidendy na rzecz właścicieli ( ) ( ) Inne wydatki finansowe ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto - razem ( ) ( ) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Środki pieniężne na koniec okresu

9 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 9 Noty objaśniające do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Informacja ogólna o emitencie Bank Zachodni WBK S.A. jest bankiem mającym siedzibę w Polsce: Wrocław, Rynek 9/11, NIP , REGON , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: Bezpośrednią jednostką dominującą dla Banku Zachodniego WBK S.A. jest Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander w Hiszpanii. Bank Zachodni WBK S.A. oferuje szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i na międzybankowych rynkach zagranicznych, dla osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarządzania aktywami/funduszami, dystrybucji usług ubezpieczeniowych, handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego. 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Zakres informacyjny śródrocznego sprawozdania jest węższy niż w przypadku pełnych sprawozdań finansowych, w związku z tym należy je czytać w powiązaniu z jednostkowym sprawozdaniem Banku Zachodniego WBK S.A za rok obrotowy 2012 oraz towarzyszącym skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012 jest dostępne pod adresem: Oświadczenie o zgodności Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską, i innymi obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw Nr 33/2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami) Bank jest zobowiązany do publikowania wyniku finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013, który jest uznany za bieżący śródroczny okres sprawozdawczy. Zasady rachunkowości Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do tysiąca złotych. Przy sporządzeniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Bank zastosował takie same zasady rachunkowości, jak przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

10 10 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł Porównywalność z wynikami poprzednich okresów Nie dokonano zmian prezentacyjnych danych finansowych w okresach porównywalnych. Zmiany wartości szacunkowych W porównaniu ze sprawozdaniem jednostkowym Banku Zachodniego WBK S.A. za 2012 r. nie dokonano zmian wartości szacunkowych. 3. Zarządzanie ryzykiem Informacje dotyczące zarządzania ryzykiem, które zostały przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK zawierają wszystkie istotne informacje stanowiące jednocześnie dane objaśniające do niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku. 4. Zarządzanie kapitałem Informacje dotyczące zarządzania kapitałem, które zostały przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK zawierają wszystkie istotne informacje stanowiące jednocześnie dane objaśniające do niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku.

11 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Wynik z tytułu odsetek Przychody odsetkowe z tytułu Należności od podmiotów gospodarczych Należności od klientów indywidualnych, w tym: Należności z tytułu kredytów hipotecznych Dłużnych papierów wartościowych, w tym: w portfelu inwestycyjnym dostępnym do sprzedaży w portfelu handlowym Należności od banków Należności sektora budżetowego Należności z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Odsetki od IRS -zabezpieczających Razem Koszty odsetkowe z tytułu Depozytów klientów indywidualnych Depozytów podmiotów gospodarczych ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu ( ) ( ) ( ) Depozytów sektora budżetowego Depozytów banków Zobowiązań podporządkowanych Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( 6 160) ( ) ( 4 965) ( 9 191) ( ) ( ) ( 5 307) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek ( ) 6. Wynik z tytułu prowizji Przychody prowizyjne Obszar ebiznes & Płatności Obsługa rachunków i obrót pieniężny Prowizje walutowe Prowizje od kredytów Prowizje ubezpieczeniowe Karty kredytowe Gwarancje i poręczenia Organizowanie emisji Opłaty dystrybucyjne Pozostałe prowizje Razem Koszty prowizyjne Obszar ebiznes & Płatności Karty kredytowe Prowizje za pośrednictwo w udzielaniu kredytów ( ) ( ) ( ) ( ) ( 3 578) ( 6 903) ( 2 036) ( 4 896) ( 3 956) ( 4 707) ( 4 504) ( 5 773) Pozostałe ( 9 793) ( ) ( 5 831) ( ) Razem ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu prowizji

12 12 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 7. Wynik handlowy i rewaluacja w tys. zł Wynik handlowy i rewaluacja Pochodne instrumenty finansowe oraz walutowe operacje międzybankowe Pozostałe handlowe dochody z transakcji walutowych Operacje kapitałowymi instrumentami finansowymi Operacje dłużnymi instrumentami finansowymi Razem ( 3 093) ( 580) ( 29) W pozycji wynik handlowy i rewaluacja zawarte jest odwrócenie korekty wyceny instrumentów pochodnych z tytułu ryzyka kontrahenta w kwocie: tys. zł - narastająco za dwa kwartały 2013, (130) tys. zł - za drugi kwartał 2013 oraz tys. zł - narastająco za dwa kwartały 2012, tys. zł - za drugi kwartał Pozycja wynik handlowy i rewaluacja zawiera również amortyzację korekty wyceny dnia pierwszego dla transakcji start forward CIRS w kwocie (169) tys. zł, wykazywanych w nocie 18 Pochodne instrumenty zabezpieczające. Początkowa wycena będzie podlegała liniowej amortyzacji do zapadalności transakcji CIRS. 8. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na sprzedaży instrumentów kapitałowych Wynik na sprzedaży instrumentów dłużnych Razem wynik na instrumentach finansowych Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających ( 1 908) ( 1 104) Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczanych ( ) ( ) Razem wynik na instrumentach zabezpieczających i zabezpieczanych Razem Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Przychody z tytułu sprzedaży usług Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczycieli Zwroty opłat BFG Rozwiązania rezerw na zobowiązania sporne oraz inne aktywa Rozliczenie umów leasingowych Przychody z tytułu odzyskanych należności (przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych) Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia Pozostałe Razem

13 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Odpis na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) Przychód z tytułu należności odzyskanych ( ) ( ) ( ) ( ) Odpis na kredytowe zobowiązania pozabilansowe ( 4 441) ( 2 843) Razem ( ) ( ) ( ) ( ) 11. Koszty pracownicze Koszty pracownicze Wynagrodzenia i premie Narzuty na wynagrodzenia Koszty świadczeń socjalnych Koszty szkoleń Rezerwa na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz inne świadczenia pracownicze Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 7 334) ( ) ( 4 749) ( 9 433) ( 3 336) ( 5 216) ( 4 992) ( 8 190) ( 410) ( 1 652) ( 583) ( 1 768) ( ) ( ) ( ) ( ) 12. Koszty działania banku Koszty działania banku Koszty utrzymania i wynajmu budynków Marketing i reprezentacja Eksploatacja systemów informacyjnych Koszty ponoszone na rzecz BFG, KNF i KDPW Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne Koszty konsultacji i doradztwa Samochody i usługi transportowe oraz transport wartości Koszty pozostałych usług obcych Materiały eksploatacyjne, druki, czeki, karty Podatki i opłaty Transmisja danych Rozliczenia KIR, SWIFT Koszty zabezpieczenia banku Koszty remontów maszyn Pozostałe Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 9 982) ( ) ( ) ( ) ( 5 618) ( ) ( ) ( ) ( 8 512) ( ) ( ) ( ) ( 7 690) ( ) ( 5 096) ( 9 917) ( 4 511) ( 9 897) ( 5 275) ( ) ( 4 580) ( 7 853) ( 4 779) ( ) ( 3 666) ( 7 327) ( 3 583) ( 7 496) ( 2 899) ( 5 889) ( 5 176) ( ) ( 3 073) ( 5 453) ( 1 528) ( 6 340) ( 1 043) ( 1 935) ( 6 704) ( ) ( 2 800) ( 4 920) ( ) ( ) ( ) ( )

14 14 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł 13. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zawiązania rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa Koszty windykacji Składki na rzecz organizacji o charakterze dobrowolnym Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny Koszty z tytułu należności przedawnionych ( 3 631) ( 105) ( 218) ( 371) ( 741) - - ( 181) ( 283) ( 148) ( 294) ( 42) ( 817) ( 44) ( 268) ( 11) ( 18) ( 175) ( 192) Przekazane darowizny - ( 6) - - Pozostałe Razem ( 1 804) ( 3 381) ( 1 180) ( 2 498) 57 ( 8 877) ( 1 652) ( 3 470) 14. Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Część bieżąca Część odroczona Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1 649) ( ) ( ) ( ) ( ) Uzgodnienie obciążenia wyniku finansowego przed opodatkowaniem Zysk przed opodatkowaniem Stawka podatku Obciążenie podatkowe od zysku przed opodatkowaniem Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Sprzedaż wierzytelności % 19% 19% 19% ( ) ( ) ( ) ( ) 443 ( 2 191) ( 3 561) ( 4 474) ( ) ( ) ( 7 067) ( 7 809) Koszty rezerw kredytowych niestanowiących kosztów uzyskania przychodu ( 3 551) Przychody niepodatkowe (dywidendy) Ulga technologiczna Pozostałe ( 1 452) ( 3 310) Ogółem obciążenie wyniku brutto ( ) ( ) ( ) ( ) Podatek odroczony ujęty bezpośrednio w kapitale własnym Związany z instrumentami kapitałowymi dostępnymi do sprzedaży ( ) ( ) ( ) Związany z dłużnymi instrumentami dostępnymi do sprzedaży ( ) ( ) ( ) Związany z rachunkowością zabezpieczeń przepływów pieniężnych ( ) ( ) Razem ( ) ( ) ( )

15 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Gotówka i operacje z bankami centralnymi Gotówka i operacje z bankami centralnymi Gotówka Rachunki bieżące w bankach centralnych Lokaty Razem Bank utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową naliczoną na podstawie wartości miesięcznego średniego stanu depozytów otrzymanych przez Bank i stopy rezerwy obowiązkowej, która we wszystkich ww. okresach wynosiła 3,5%. Zgodnie z określonymi przepisami kwota naliczonej rezerwy pomniejszona jest o równowartość 500 tys. EUR. 16. Należności od banków Należności od banków Lokaty i kredyty Rachunki bieżące, pozostałe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Należności brutto Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( 32) - ( 60) Razem Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Pochodne instrumenty finansowe o charakterze handlowym Transakcje stopy procentowej Forward Opcje Swap stopy procentowej (IRS) Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA) Transakcje walutowe Swap walutowo-procentowy (CIRS) Forward Swap walutowy (FX Swap) Spot Opcje Transakcje metalami szlachetnymi i towarami Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Papiery wartościowe Skarbu Państwa: bony obligacje Papiery wartościowe banku centralnego: bony Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży Razem aktywa/zobowiązania finansowe W pozycji aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - pochodne instrumenty finansowe o charakterze handlowym zawarta jest korekta wyceny z tytułu ryzyka kontrahenta w kwocie tys. zł na, tys. zł na , 628 tys. zł na.

16 16 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł Poniższa tabela przedstawia nominały instrumentów pochodnych wykazywanych jako pozycje pozabilansowe. Nominały instrumentów pochodnych Transakcje pochodne terminowe (zabezpieczające) a) Swap stopy procentowej jednowalutowy (IRS) b) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-kupiony (IRS) c) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-kupiony (CIRS) d) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-sprzedany (CIRS) Transakcje pochodne-terminowe (handlowe) a) Transakcje stopy procentowej Swap stopy procentowej jednowalutowy (IRS) Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA) Opcje na stopę procentową Forward sprzedany b) Transakcje walutowe Swap walutowy (FX Swap)-kwoty zakupione Swap walutowy (FX Swap)-kwoty sprzedane Forward kupiony Forward sprzedany Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty zakupione Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty sprzedane Opcje walutowe kupione CALL Opcje walutowe kupione PUT Opcje walutowe sprzedane CALL Opcje walutowe sprzedane PUT c) Transakcje metalami szlachetnymi i towarami Swap towarowy - kwoty zakupione Swap towarowy - kwoty zakupione Bieżące operacje walutowe Spot - zakupiony Spot - sprzedany Razem Nominały instrumentów pochodnych dla transakcji jednowalutowych (IRS, FRA, forward, opcje nie będące opcjami walutowymi) zostały zaprezentowane wyłącznie jako kwoty nabyte. 18. Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty zabezpieczające Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa IRS zabezpieczające wartość godziwą IRS zabezpieczające przepływy pieniężne Ogółem zabezpieczające instrumenty finansowe W pierwszym półroczu 2013 roku, w pozycji Pochodne instrumenty zabezpieczające - IRS zabezpieczające przepływy pieniężne, zawarta została korekta wyceny dnia pierwszego dla transakcji start forward CIRS w kwocie (10 447) tys. zł, zgodnie z zasadami określonymi w MSSF 7. Na dzień roku pozycja wynik handlowy i rewaluacja zawiera amortyzację korekty wyceny dnia pierwszego dla transakcji start forward CIRS w kwocie (169) tys. zł. Do wyceny transakcji Bank stosuje model wyceny, w którym nie wszystkie istotne dane przyjęte do wyceny oparte są na obserwowalnych parametrach rynkowych, w związku z czym powstają różnice w wycenie początkowej. Bank traktuje powyższe różnice jako zysk/stratę dnia pierwszego i amortyzuje w czasie ujmując efekt wyceny w rachunku zysków i strat. Amortyzacja korekty wyceny dnia pierwszego została zawarta w nocie Wynik handlowy i rewaluacja.

17 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Należności od klientów Należności od klientów Należności od podmiotów gospodarczych Należności od klientów indywidualnych, w tym: Należności z tytułu kredytów hipotecznych Należności od podmiotów sektora publicznego Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Pozostałe należności Należności brutto Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( ) ( ) ( ) Razem Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów Utrata wartości oceniana indywidualnie i portfelowo Stan na 31 grudnia roku poprzedniego ( ) ( ) ( ) Utrata wartości oceniana indywidualnie i portfelowo nabyta w wyniku połączenia jednostek gospodarczych ( ) - - Odpisy/rozwiązania bieżącego okresu ( ) ( ) ( ) Spisanie należności w ciężar rezerw/sprzedaż wierzytelności Transfer ( ) Różnice kursowe ( 6 509) Stan na koniec okresu ( ) ( ) ( ) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty Stan na 31 grudnia roku poprzedniego ( ) ( ) ( ) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty nabyty w wyniku połączenia jednostek gospodarczych ( ) - - Odpisy/rozwiązania bieżącego okresu Transfer ( ) ( ) ( 9 824) Różnice kursowe ( 6 396) Stan na koniec okresu ( ) ( ) ( ) Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( ) ( ) ( )

18 18 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł 20. Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży wyceniane według wartości godziwej Dłużne papiery wartościowe Papiery wartościowe Skarbu Państwa: bony obligacje Papiery wartościowe banku centralnego: bony Komercyjne papiery wartościowe: obligacje Kapitałowe papiery wartościowe notowane nienotowane Certyfikaty inwestycyjne Razem Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów dostępnych do sprzedaży Dłużna papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) ( ) ( ) Wycena do wartości godziwej ( ) ( ) Zmiana stanu odsetek naliczonych Różnice kursowe ( 9) Transfer Stan na 30 czerwca Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów dostępnych do sprzedaży Dłużna papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) ( 3 969) ( ) Wycena do wartości godziwej ( 2 167) Zmiana stanu odsetek naliczonych ( ) - ( ) Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości - ( 1 386) ( 1 386) Różnice kursowe ( ) ( 8) ( ) Stan na 31 grudnia

19 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów dostępnych do sprzedaży Dłużna papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) - ( ) Wycena do wartości godziwej ( 16) Zmiana stanu odsetek naliczonych ( ) - ( ) Różnice kursowe ( ) ( 475) ( ) Stan na 30 czerwca Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności Dłużna papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) - ( ) Amortyzacja wartości godziwej Zmiana stanu odsetek naliczonych ( ) - ( ) Różnice kursowe Stan na koniec okresu Na dzień 30 czerwca 2013 oraz w okresach porównywalnych nie było inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności. 22. Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Podmioty zależne Podmioty stowarzyszone Wspólne przedsięwzięcia Razem

20 20 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł 23. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Nieruchomości Pozostały majątek trwały Razem Na r. BZ WBK dokonał reklasyfikacji aktywów przejętych za długi w kwocie tys. zł z pozycji Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży do pozycji Pozostałe aktywa, w związku z niespełnieniem wymogów określonych w MSSF Pozostałe aktywa Pozostałe aktywa Dłużnicy różni Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe Czynne rozliczenia międzyokresowe Aktywa przejęte za długi* Pozostałe Razem *Na r. BZ WBK dokonał reklasyfikacji aktywów przejętych za długi w kwocie tys. zł z pozycji Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży do pozycji Pozostałe aktywa, w związku z niespełnieniem wymogów określonych w MSSF Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Lokaty Kredyty otrzymane od banków Rachunki bieżące Razem

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Spis treści 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 2. SKRÓCONE DANE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo