SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

2

3 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 3 Spis treści Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku Zachodniego WBK S.A Noty objaśniające do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Informacja ogólna o emitencie Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie kapitałem Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Koszty pracownicze Koszty działania banku Pozostałe koszty operacyjne Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Gotówka i operacje z bankami centralnymi Należności od banków Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od klientów Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania podporządkowane Pozostałe pasywa Zobowiązania warunkowe Zasady konwersji walutowej Połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Banku Zachodniego WBK S.A Podmioty powiązane Nabycia i sprzedaże podmiotów zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym Niespłacenie pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych Zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Objaśnienia sezonowości lub cykliczności śródrocznej działalności Opis czynników i zdarzeń o charakterze nietypowym Emisje, wykup lub spłaty instrumentów kapitałowych lub dłużnych Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń lub gwarancji Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych... 34

4 4 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 45. Dywidenda na akcję Zdarzenia, które wystąpiły po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego... 34

5 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 5 Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Nota Przychody prowizyjne Koszty prowizyjne ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu prowizji Nota Przychody z tytułu dywidend Wynik handlowy i rewaluacja Nota Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Nota Pozostałe przychody operacyjne Nota Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Nota 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty operacyjne w tym: ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty pracownicze i koszty działania banku Noty 11, 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja ( ) ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne Nota ( 8 877) ( 1 652) ( 3 470) Wynik operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Nota 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk za okres Zysk na akcję Podstawowy (zł/akcja) 5,02 8,65 4,75 9,46 Rozwodniony (zł/akcja) 5,01 8,63 4,74 9,44 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: Zysk za okres Pozostałe całkowite dochody netto, które mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego: Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ( ) ( ) w tym podatek odroczony (15 062) (29 761) Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (69 026) (98 285) w tym podatek odroczony (5 384) ( 438) Pozostałe całkowite dochody netto, razem ( ) ( ) CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

6 6 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A. AKTYWA na dzień: Gotówka i operacje z bankami centralnymi Nota Należności od banków Nota Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Należności od klientów Nota Inwestycyjne aktywa finansowe Noty 20, Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Nota Wartości niematerialne Wartość firmy Nota Rzeczowy majątek trwały Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Nota Nieruchomości inwestycyjne Pozostałe aktywa Nota Aktywa razem PASYWA Zobowiązania wobec banków Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Nota Zobowiązania wobec klientów Nota Zobowiązania podporządkowane Nota Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe pasywa Nota Zobowiązania razem Kapitały Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Wynik roku bieżącego Kapitały razem Pasywa razem

7 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 7 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Zachodniego WBK S.A. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem - - ( ) Emisja akcji* Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dyiwidendy ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie (12 320) tys. zł. *Szczegółowe informacje na temat emisji akcji zostały zawarte w nocie 32. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Emisja akcji Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dywidendy za rok ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie tys. zł. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dywidendy za ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie tys. zł.

8 8 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: od do od do Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem: Amortyzacja Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Odpisy z tytułu (odwrócenia) utraty wartości ( 661) Zmiany: Stanu aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu ( ) Stanu należności od banków Stanu należności od klientów ( ) ( ) Stanu zobowiązań wobec banków Stanu zobowiązań wobec klientów ( ) ( ) Stanu rezerw ( ) ( ) Stanu kapitałów własnych wynikające z emisji akcji dla potrzeb akwizycji Stanu pozostałych aktywów i pasywów ( ) ( ) ( ) ( ) Odsetki i opłaty wyłączane z działalności operacyjnej ( ) Dywidendy otrzymane ( ) ( ) Podatek dochodowy zapłacony ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Wpływy Zbycie/zapadalność inwestycyjnych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego Dywidendy otrzymane Wydatki ( ) ( ) Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) Wpływy - - Wydatki ( ) ( ) Spłaty kredytów długoterminowych ( ) - Dywidendy na rzecz właścicieli ( ) ( ) Inne wydatki finansowe ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto - razem ( ) ( ) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Środki pieniężne na koniec okresu

9 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 9 Noty objaśniające do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Informacja ogólna o emitencie Bank Zachodni WBK S.A. jest bankiem mającym siedzibę w Polsce: Wrocław, Rynek 9/11, NIP , REGON , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: Bezpośrednią jednostką dominującą dla Banku Zachodniego WBK S.A. jest Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander w Hiszpanii. Bank Zachodni WBK S.A. oferuje szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i na międzybankowych rynkach zagranicznych, dla osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarządzania aktywami/funduszami, dystrybucji usług ubezpieczeniowych, handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego. 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Zakres informacyjny śródrocznego sprawozdania jest węższy niż w przypadku pełnych sprawozdań finansowych, w związku z tym należy je czytać w powiązaniu z jednostkowym sprawozdaniem Banku Zachodniego WBK S.A za rok obrotowy 2012 oraz towarzyszącym skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012 jest dostępne pod adresem: Oświadczenie o zgodności Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską, i innymi obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw Nr 33/2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami) Bank jest zobowiązany do publikowania wyniku finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013, który jest uznany za bieżący śródroczny okres sprawozdawczy. Zasady rachunkowości Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do tysiąca złotych. Przy sporządzeniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Bank zastosował takie same zasady rachunkowości, jak przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

10 10 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł Porównywalność z wynikami poprzednich okresów Nie dokonano zmian prezentacyjnych danych finansowych w okresach porównywalnych. Zmiany wartości szacunkowych W porównaniu ze sprawozdaniem jednostkowym Banku Zachodniego WBK S.A. za 2012 r. nie dokonano zmian wartości szacunkowych. 3. Zarządzanie ryzykiem Informacje dotyczące zarządzania ryzykiem, które zostały przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK zawierają wszystkie istotne informacje stanowiące jednocześnie dane objaśniające do niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku. 4. Zarządzanie kapitałem Informacje dotyczące zarządzania kapitałem, które zostały przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK zawierają wszystkie istotne informacje stanowiące jednocześnie dane objaśniające do niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku.

11 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Wynik z tytułu odsetek Przychody odsetkowe z tytułu Należności od podmiotów gospodarczych Należności od klientów indywidualnych, w tym: Należności z tytułu kredytów hipotecznych Dłużnych papierów wartościowych, w tym: w portfelu inwestycyjnym dostępnym do sprzedaży w portfelu handlowym Należności od banków Należności sektora budżetowego Należności z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Odsetki od IRS -zabezpieczających Razem Koszty odsetkowe z tytułu Depozytów klientów indywidualnych Depozytów podmiotów gospodarczych ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu ( ) ( ) ( ) Depozytów sektora budżetowego Depozytów banków Zobowiązań podporządkowanych Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( 6 160) ( ) ( 4 965) ( 9 191) ( ) ( ) ( 5 307) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek ( ) 6. Wynik z tytułu prowizji Przychody prowizyjne Obszar ebiznes & Płatności Obsługa rachunków i obrót pieniężny Prowizje walutowe Prowizje od kredytów Prowizje ubezpieczeniowe Karty kredytowe Gwarancje i poręczenia Organizowanie emisji Opłaty dystrybucyjne Pozostałe prowizje Razem Koszty prowizyjne Obszar ebiznes & Płatności Karty kredytowe Prowizje za pośrednictwo w udzielaniu kredytów ( ) ( ) ( ) ( ) ( 3 578) ( 6 903) ( 2 036) ( 4 896) ( 3 956) ( 4 707) ( 4 504) ( 5 773) Pozostałe ( 9 793) ( ) ( 5 831) ( ) Razem ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu prowizji

12 12 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku 7. Wynik handlowy i rewaluacja w tys. zł Wynik handlowy i rewaluacja Pochodne instrumenty finansowe oraz walutowe operacje międzybankowe Pozostałe handlowe dochody z transakcji walutowych Operacje kapitałowymi instrumentami finansowymi Operacje dłużnymi instrumentami finansowymi Razem ( 3 093) ( 580) ( 29) W pozycji wynik handlowy i rewaluacja zawarte jest odwrócenie korekty wyceny instrumentów pochodnych z tytułu ryzyka kontrahenta w kwocie: tys. zł - narastająco za dwa kwartały 2013, (130) tys. zł - za drugi kwartał 2013 oraz tys. zł - narastająco za dwa kwartały 2012, tys. zł - za drugi kwartał Pozycja wynik handlowy i rewaluacja zawiera również amortyzację korekty wyceny dnia pierwszego dla transakcji start forward CIRS w kwocie (169) tys. zł, wykazywanych w nocie 18 Pochodne instrumenty zabezpieczające. Początkowa wycena będzie podlegała liniowej amortyzacji do zapadalności transakcji CIRS. 8. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na sprzedaży instrumentów kapitałowych Wynik na sprzedaży instrumentów dłużnych Razem wynik na instrumentach finansowych Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających ( 1 908) ( 1 104) Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczanych ( ) ( ) Razem wynik na instrumentach zabezpieczających i zabezpieczanych Razem Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Przychody z tytułu sprzedaży usług Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczycieli Zwroty opłat BFG Rozwiązania rezerw na zobowiązania sporne oraz inne aktywa Rozliczenie umów leasingowych Przychody z tytułu odzyskanych należności (przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych) Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia Pozostałe Razem

13 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Odpis na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) Przychód z tytułu należności odzyskanych ( ) ( ) ( ) ( ) Odpis na kredytowe zobowiązania pozabilansowe ( 4 441) ( 2 843) Razem ( ) ( ) ( ) ( ) 11. Koszty pracownicze Koszty pracownicze Wynagrodzenia i premie Narzuty na wynagrodzenia Koszty świadczeń socjalnych Koszty szkoleń Rezerwa na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz inne świadczenia pracownicze Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 7 334) ( ) ( 4 749) ( 9 433) ( 3 336) ( 5 216) ( 4 992) ( 8 190) ( 410) ( 1 652) ( 583) ( 1 768) ( ) ( ) ( ) ( ) 12. Koszty działania banku Koszty działania banku Koszty utrzymania i wynajmu budynków Marketing i reprezentacja Eksploatacja systemów informacyjnych Koszty ponoszone na rzecz BFG, KNF i KDPW Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne Koszty konsultacji i doradztwa Samochody i usługi transportowe oraz transport wartości Koszty pozostałych usług obcych Materiały eksploatacyjne, druki, czeki, karty Podatki i opłaty Transmisja danych Rozliczenia KIR, SWIFT Koszty zabezpieczenia banku Koszty remontów maszyn Pozostałe Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 9 982) ( ) ( ) ( ) ( 5 618) ( ) ( ) ( ) ( 8 512) ( ) ( ) ( ) ( 7 690) ( ) ( 5 096) ( 9 917) ( 4 511) ( 9 897) ( 5 275) ( ) ( 4 580) ( 7 853) ( 4 779) ( ) ( 3 666) ( 7 327) ( 3 583) ( 7 496) ( 2 899) ( 5 889) ( 5 176) ( ) ( 3 073) ( 5 453) ( 1 528) ( 6 340) ( 1 043) ( 1 935) ( 6 704) ( ) ( 2 800) ( 4 920) ( ) ( ) ( ) ( )

14 14 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł 13. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zawiązania rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa Koszty windykacji Składki na rzecz organizacji o charakterze dobrowolnym Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny Koszty z tytułu należności przedawnionych ( 3 631) ( 105) ( 218) ( 371) ( 741) - - ( 181) ( 283) ( 148) ( 294) ( 42) ( 817) ( 44) ( 268) ( 11) ( 18) ( 175) ( 192) Przekazane darowizny - ( 6) - - Pozostałe Razem ( 1 804) ( 3 381) ( 1 180) ( 2 498) 57 ( 8 877) ( 1 652) ( 3 470) 14. Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Część bieżąca Część odroczona Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1 649) ( ) ( ) ( ) ( ) Uzgodnienie obciążenia wyniku finansowego przed opodatkowaniem Zysk przed opodatkowaniem Stawka podatku Obciążenie podatkowe od zysku przed opodatkowaniem Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Sprzedaż wierzytelności % 19% 19% 19% ( ) ( ) ( ) ( ) 443 ( 2 191) ( 3 561) ( 4 474) ( ) ( ) ( 7 067) ( 7 809) Koszty rezerw kredytowych niestanowiących kosztów uzyskania przychodu ( 3 551) Przychody niepodatkowe (dywidendy) Ulga technologiczna Pozostałe ( 1 452) ( 3 310) Ogółem obciążenie wyniku brutto ( ) ( ) ( ) ( ) Podatek odroczony ujęty bezpośrednio w kapitale własnym Związany z instrumentami kapitałowymi dostępnymi do sprzedaży ( ) ( ) ( ) Związany z dłużnymi instrumentami dostępnymi do sprzedaży ( ) ( ) ( ) Związany z rachunkowością zabezpieczeń przepływów pieniężnych ( ) ( ) Razem ( ) ( ) ( )

15 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Gotówka i operacje z bankami centralnymi Gotówka i operacje z bankami centralnymi Gotówka Rachunki bieżące w bankach centralnych Lokaty Razem Bank utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową naliczoną na podstawie wartości miesięcznego średniego stanu depozytów otrzymanych przez Bank i stopy rezerwy obowiązkowej, która we wszystkich ww. okresach wynosiła 3,5%. Zgodnie z określonymi przepisami kwota naliczonej rezerwy pomniejszona jest o równowartość 500 tys. EUR. 16. Należności od banków Należności od banków Lokaty i kredyty Rachunki bieżące, pozostałe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Należności brutto Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( 32) - ( 60) Razem Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Pochodne instrumenty finansowe o charakterze handlowym Transakcje stopy procentowej Forward Opcje Swap stopy procentowej (IRS) Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA) Transakcje walutowe Swap walutowo-procentowy (CIRS) Forward Swap walutowy (FX Swap) Spot Opcje Transakcje metalami szlachetnymi i towarami Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Papiery wartościowe Skarbu Państwa: bony obligacje Papiery wartościowe banku centralnego: bony Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży Razem aktywa/zobowiązania finansowe W pozycji aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - pochodne instrumenty finansowe o charakterze handlowym zawarta jest korekta wyceny z tytułu ryzyka kontrahenta w kwocie tys. zł na, tys. zł na , 628 tys. zł na.

16 16 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł Poniższa tabela przedstawia nominały instrumentów pochodnych wykazywanych jako pozycje pozabilansowe. Nominały instrumentów pochodnych Transakcje pochodne terminowe (zabezpieczające) a) Swap stopy procentowej jednowalutowy (IRS) b) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-kupiony (IRS) c) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-kupiony (CIRS) d) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-sprzedany (CIRS) Transakcje pochodne-terminowe (handlowe) a) Transakcje stopy procentowej Swap stopy procentowej jednowalutowy (IRS) Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA) Opcje na stopę procentową Forward sprzedany b) Transakcje walutowe Swap walutowy (FX Swap)-kwoty zakupione Swap walutowy (FX Swap)-kwoty sprzedane Forward kupiony Forward sprzedany Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty zakupione Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty sprzedane Opcje walutowe kupione CALL Opcje walutowe kupione PUT Opcje walutowe sprzedane CALL Opcje walutowe sprzedane PUT c) Transakcje metalami szlachetnymi i towarami Swap towarowy - kwoty zakupione Swap towarowy - kwoty zakupione Bieżące operacje walutowe Spot - zakupiony Spot - sprzedany Razem Nominały instrumentów pochodnych dla transakcji jednowalutowych (IRS, FRA, forward, opcje nie będące opcjami walutowymi) zostały zaprezentowane wyłącznie jako kwoty nabyte. 18. Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty zabezpieczające Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa IRS zabezpieczające wartość godziwą IRS zabezpieczające przepływy pieniężne Ogółem zabezpieczające instrumenty finansowe W pierwszym półroczu 2013 roku, w pozycji Pochodne instrumenty zabezpieczające - IRS zabezpieczające przepływy pieniężne, zawarta została korekta wyceny dnia pierwszego dla transakcji start forward CIRS w kwocie (10 447) tys. zł, zgodnie z zasadami określonymi w MSSF 7. Na dzień roku pozycja wynik handlowy i rewaluacja zawiera amortyzację korekty wyceny dnia pierwszego dla transakcji start forward CIRS w kwocie (169) tys. zł. Do wyceny transakcji Bank stosuje model wyceny, w którym nie wszystkie istotne dane przyjęte do wyceny oparte są na obserwowalnych parametrach rynkowych, w związku z czym powstają różnice w wycenie początkowej. Bank traktuje powyższe różnice jako zysk/stratę dnia pierwszego i amortyzuje w czasie ujmując efekt wyceny w rachunku zysków i strat. Amortyzacja korekty wyceny dnia pierwszego została zawarta w nocie Wynik handlowy i rewaluacja.

17 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Należności od klientów Należności od klientów Należności od podmiotów gospodarczych Należności od klientów indywidualnych, w tym: Należności z tytułu kredytów hipotecznych Należności od podmiotów sektora publicznego Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Pozostałe należności Należności brutto Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( ) ( ) ( ) Razem Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów Utrata wartości oceniana indywidualnie i portfelowo Stan na 31 grudnia roku poprzedniego ( ) ( ) ( ) Utrata wartości oceniana indywidualnie i portfelowo nabyta w wyniku połączenia jednostek gospodarczych ( ) - - Odpisy/rozwiązania bieżącego okresu ( ) ( ) ( ) Spisanie należności w ciężar rezerw/sprzedaż wierzytelności Transfer ( ) Różnice kursowe ( 6 509) Stan na koniec okresu ( ) ( ) ( ) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty Stan na 31 grudnia roku poprzedniego ( ) ( ) ( ) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty nabyty w wyniku połączenia jednostek gospodarczych ( ) - - Odpisy/rozwiązania bieżącego okresu Transfer ( ) ( ) ( 9 824) Różnice kursowe ( 6 396) Stan na koniec okresu ( ) ( ) ( ) Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( ) ( ) ( )

18 18 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł 20. Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży wyceniane według wartości godziwej Dłużne papiery wartościowe Papiery wartościowe Skarbu Państwa: bony obligacje Papiery wartościowe banku centralnego: bony Komercyjne papiery wartościowe: obligacje Kapitałowe papiery wartościowe notowane nienotowane Certyfikaty inwestycyjne Razem Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów dostępnych do sprzedaży Dłużna papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) ( ) ( ) Wycena do wartości godziwej ( ) ( ) Zmiana stanu odsetek naliczonych Różnice kursowe ( 9) Transfer Stan na 30 czerwca Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów dostępnych do sprzedaży Dłużna papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) ( 3 969) ( ) Wycena do wartości godziwej ( 2 167) Zmiana stanu odsetek naliczonych ( ) - ( ) Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości - ( 1 386) ( 1 386) Różnice kursowe ( ) ( 8) ( ) Stan na 31 grudnia

19 w tys. zł Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów dostępnych do sprzedaży Dłużna papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) - ( ) Wycena do wartości godziwej ( 16) Zmiana stanu odsetek naliczonych ( ) - ( ) Różnice kursowe ( ) ( 475) ( ) Stan na 30 czerwca Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności Dłużna papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) - ( ) Amortyzacja wartości godziwej Zmiana stanu odsetek naliczonych ( ) - ( ) Różnice kursowe Stan na koniec okresu Na dzień 30 czerwca 2013 oraz w okresach porównywalnych nie było inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności. 22. Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Podmioty zależne Podmioty stowarzyszone Wspólne przedsięwzięcia Razem

20 20 Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w tys. zł 23. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Nieruchomości Pozostały majątek trwały Razem Na r. BZ WBK dokonał reklasyfikacji aktywów przejętych za długi w kwocie tys. zł z pozycji Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży do pozycji Pozostałe aktywa, w związku z niespełnieniem wymogów określonych w MSSF Pozostałe aktywa Pozostałe aktywa Dłużnicy różni Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe Czynne rozliczenia międzyokresowe Aktywa przejęte za długi* Pozostałe Razem *Na r. BZ WBK dokonał reklasyfikacji aktywów przejętych za długi w kwocie tys. zł z pozycji Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży do pozycji Pozostałe aktywa, w związku z niespełnieniem wymogów określonych w MSSF Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Lokaty Kredyty otrzymane od banków Rachunki bieżące Razem

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU 2015 2 SPIS TREŚCI Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A....

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A....

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 ROKU 2017 2 SPIS TREŚCI Skrócony rachunek zysków i strat Banku Zachodniego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2011 do 31.03.2010 do 31.03.2011 do 31.03.2010 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 50

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 50 WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW (2011) ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje 2 Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziały i akcje mniejszościowe 20 Udziały

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2013 do 31.03.2012 do 31.03.2013 do 31.03.2012 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank)

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) BRE Bank SA SABQSr w tys zł. Formularz SABQSr 4/2004 (kwartał/rok) (dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) Zgodnie z 1 ust. 2, 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo