SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU"

Transkrypt

1 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU 2014

2 2 SPIS TREŚCI Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A Zestawienie zmian w kapitałach własnych Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Banku Zachodniego WBK S.A Noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Informacja ogólna o emitencie Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie kapitałem Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Koszty pracownicze Koszty działania banku Pozostałe koszty operacyjne Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Gotówka i operacje z bankami centralnymi Należności od banków Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od klientów Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe pasywa Wartość godziwa Zobowiązania warunkowe Zasady konwersji walutowej Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Banku Zachodniego WBK S.A Podmioty powiązane Nabycia i sprzedaże podmiotów zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Przejęcie kontroli nad spółkami BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym Niespłacone pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych... 33

3 3 41. Zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Objaśnienia sezonowości lub cykliczności śródrocznej działalności Opis czynników i zdarzeń o charakterze nietypowym Emisje, wykup lub spłaty instrumentów kapitałowych i dłużnych Dywidenda na akcję Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń lub gwarancji Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Zdarzenia, które wystąpiły po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego... 35

4 4 Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Nota Przychody prowizyjne Koszty prowizyjne ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu prowizji Nota Przychody z tytułu dywidend Wynik handlowy i rewaluacja Nota 7 ( 1 134) Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Nota Pozostałe przychody operacyjne Nota Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Nota 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty operacyjne w tym: ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty pracownicze i koszty działania banku Noty 11, 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja ( ) ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne Nota 13 ( ) ( ) 881 ( 7 616) Wynik operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Nota 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk za okres Zysk na akcję Podstawowy (zł/akcja) 5,52 10,47 5,02 8,65 Rozwodniony (zł/akcja) 5,51 10,45 5,01 8,63 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: Zysk za okres Pozostałe całkowite dochody netto, które mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego: ( ) ( ) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ( ) ( ) w tym podatek odroczony (55 443) (58 672) Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (22 005) (69 026) (98 285) w tym podatek odroczony (1 920) Pozostałe całkowite dochody netto, które nie mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego: (7 162) (7 162) - - Rezerwa na odprawy emerytalne-zyski/straty aktuarialne (8 842) (8 842) - - w tym podatek odroczony Pozostałe całkowite dochody netto, razem ( ) ( ) CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

5 5 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A. AKTYWA na dzień: Gotówka i operacje z bankami centralnymi Nota Należności od banków Nota Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Należności od klientów Nota Inwestycyjne aktywa finansowe Noty 20, Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Nota Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowy majątek trwały Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Nota Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Nota Nieruchomości inwestycyjne Pozostałe aktywa Nota Aktywa razem PASYWA Zobowiązania wobec banków Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Nota Zobowiązania wobec klientów Nota Zobowiązania podporządkowane Nota Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Nota Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe pasywa Nota Zobowiązania razem Kapitały Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Wynik roku bieżącego Kapitały razem Pasywa razem

6 6 Zestawienie zmian w kapitałach własnych Banku Zachodniego WBK S.A. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem, które mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego Całkowite dochody razem, które nie mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego - - ( 7 162) - ( 7 162) Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dywidendy za rok ( ) ( ) Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się wycena dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych w wysokości odpowiednio: tys. zł i tys. zł. Dodatkowo, uwzględniono wycenę z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w wysokości tys. zł.oraz stan rezerwy na odprawy emerytalne - skumulowana strata aktuarialna w kwocie (1 386) tys. zł. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody, które mogą być przeniesione do wyniku finansowego - - ( ) Całkowite dochody razem, które nie mogą być przeniesione do wyniku finansowego Emisja akcji Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dywidendy za rok ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się wycena dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych w wysokości odpowiednio: tys. zł i tys. zł. Dodatkowo, uwzględniono wycenę z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w wysokości tys. zł.oraz rezerwę na odprawy emerytalne zyski aktuarialne w kwocie tys. zł. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem - - ( ) Emisja akcji Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Odpis na dywidendy za rok ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się wycena dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych w wysokości odpowiednio: tys. zł i tys. zł. Dodatkowo, uwzględniono wycenę z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w wysokości (12 320) tys. zł. Razem

7 7 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem: Amortyzacja Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Odpisy z tytułu (odwrócenia) utraty wartości ( 661) Zmiany: Stanu aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu ( ) ( ) Stanu należności od banków Stanu należności od klientów ( ) ( ) Stanu zobowiązań wobec banków Stanu zobowiązań wobec klientów ( ) ( ) Stanu rezerw ( ) ( ) Stanu pozostałych aktywów i pasywów ( ) ( ) ( ) Odsetki i opłaty wyłączane z działalności operacyjnej ( ) ( ) Dywidendy otrzymane ( ) ( ) Podatek dochodowy zapłacony ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Wpływy Zbycie/zapadalność inwestycyjnych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego Dywidendy otrzymane Wydatki ( ) ( ) Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) Wpływy - - Wydatki ( ) ( ) Spłaty kredytów długoterminowych ( ) ( ) Dywidendy na rzecz właścicieli ( ) ( ) Inne wydatki finansowe ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto - razem ( ) ( ) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Środki pieniężne na koniec okresu

8 8 Noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Informacja ogólna o emitencie Bank Zachodni WBK S.A. jest bankiem mającym siedzibę w Polsce: Wrocław, Rynek 9/11, NIP , REGON , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: Bezpośrednią jednostką dominującą dla Banku Zachodniego WBK S.A. jest Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander w Hiszpanii. Bank Zachodni WBK S.A. oferuje szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i na międzybankowych rynkach zagranicznych, dla osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarządzania aktywami/funduszami, dystrybucji usług ubezpieczeniowych, handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego, działalności maklerskiej. 2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Zakres informacyjny skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego jest węższy niż w przypadku pełnych sprawozdań finansowych, w związku z tym należy je czytać w powiązaniu z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Banku Zachodniego WBK S.A za rok obrotowy 2013 oraz towarzyszącym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2013 jest dostępne na stronie internetowej: Oświadczenie o zgodności Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw Nr 33/2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami) Bank jest zobowiązany do publikowania wyniku finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014, który jest uznany za bieżący śródroczny okres sprawozdawczy. Zasady rachunkowości Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. zostało sporządzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do tysiąca złotych.

9 9 W sprawozdaniu zastosowano koncepcję wartości godziwej dla aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym instrumentów pochodnych oraz aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, za wyjątkiem tych, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej. Pozostałe składniki aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (w tym kredyty i pożyczki) wykazywane są w wartości zamortyzowanego kosztu ustalonego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości lub cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Przy sporządzeniu niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Bank zastosował takie same zasady rachunkowości, jak przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Porównywalność z wynikami poprzednich okresów Nie dokonano istotnych zmian prezentacyjnych danych finansowych w okresach porównywalnych. W związku z zastosowaniem zmian do MSR 19, począwszy od 2013 roku, Bank wprowadził zmianę do ujęcia zysków/strat aktuarialnych powstałych w wyniku rewaluacji rezerw na świadczenia pracownicze. W niniejszym sprawozdaniu finansowym zmiany z tego tytułu zostały ujęte w pozycji Pozostałe całkowite dochody. W okresie porównywalnym zmiany wyceny z tego tytułu były ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji Koszty pracownicze i wynosiły 163 tys. zł a odpowiedni podatek odroczony 31 tys. zł. Zmiana wartości szacunkowych W porównaniu ze sprawozdaniem jednostkowym Banku Zachodniego WBK S.A. za 2013 r. nie dokonano istotnych zmian wartości szacunkowych. 3. Zarządzanie ryzykiem Informacje dotyczące zarządzania ryzykiem, które zostały przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK zawierają wszystkie istotne informacje stanowiące jednocześnie dane objaśniające do niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku. 4. Zarządzanie kapitałem Informacje dotyczące zarządzania kapitałem, które zostały przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK zawierają wszystkie istotne informacje stanowiące jednocześnie dane objaśniające do niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku. W zakresie adekwatności kapitałowej, od dnia 1 stycznia 2014 r. decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Organów Nadzoru (EBA) obowiązują przepisy tzw. pakietu CRD IV/CRR składającego się z dwóch części: dyrektywy CDR IV i rozporządzenia CRR nr 575/2013. Na dzień 30 czerwca 2014 r. kalkulacja współczynnika kapitałowego uwzględnia fundusze własne oraz całkowity wymóg kapitałowy, wyznaczony przy zastosowaniu metody standardowej dla poszczególnych ryzyk, zgodnie z wymienionymi przepisami. W dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku, dokonało podziału zysku netto osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę ,30 zł, na kapitał rezerwowy przeznaczono kwotę ,99 zł.

10 10 Wpływ na poziom współczynnika wypłacalności na koniec czerwca 2014 roku w stosunku do współczynnika wypłacalności na koniec grudnia 2013 roku miały między innymi następujące czynniki: nieuwzględnienie w kalkulacji funduszy własnych (Tier II) niezrealizowanych zysków z wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, zastosowanie przepisów części X rozporządzenia CRR dla trzech pożyczek podporządkowanych, przejętych z dawnego Kredyt Banku. Współczynnik wypłacalności Banku po zastosowaniu wymogów rozporządzenia CRR, pozostaje znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych. 5. Wynik z tytułu odsetek Przychody odsetkowe z tytułu Należności od podmiotów gospodarczych Należności od klientów indywidualnych, w tym: Należności z tytułu kredytów hipotecznych Dłużnych papierów wartościowych, w tym: w portfelu inwestycyjnym dostępnym do sprzedaży w portfelu handlowym Należności od banków Należności sektora budżetowego Należności z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Odsetki od IRS -zabezpieczających Razem Koszty odsetkowe z tytułu Depozytów klientów indywidualnych Depozytów podmiotów gospodarczych Zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Depozytów sektora budżetowego Depozytów banków Zobowiązań podporządkowanych i emisji papierów wartościowych Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 929) ( 6 110) ( 5 519) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek

11 11 6. Wynik z tytułu prowizji Przychody prowizyjne Obszar ebiznes & Płatności Obsługa rachunków i obrót pieniężny Prowizje i opłaty za zarządzanie aktywami Prowizje walutowe Prowizje od kredytów Prowizje ubezpieczeniowe Prowizje maklerskie Karty kredytowe Gwarancje i poręczenia Prowizje od umów leasingowych Organizowanie emisji Opłaty dystrybucyjne Pozostałe prowizje Razem Koszty prowizyjne Obszar ebiznes & Płatności Karty kredytowe Prowizje od umów leasingowych Prowizje za pośrednictwo w udzielaniu kredytów ( ) ( ) ( ) ( ) ( 7 330) ( ) ( 3 578) ( 6 903) ( 213) ( 313) - - ( 3 001) ( 3 248) ( 3 943) ( 4 709) Pozostałe ( ) ( ) ( ) ( ) Razem Wynik z tytułu prowizji ( ) ( ) ( ) ( ) W pozycji prowizje ubezpieczeniowe wykazano przychody z tytułu ubezpieczeń realizowane dla produktów kredytowych powiązanych z produktem ubezpieczeniowym. Obejmują one przychody ubezpieczeniowe od kredytów gotówkowych, dla których dochód prowizyjny stanowiący wynagrodzenie za usługę pośrednictwa z tytułu sprzedaży ubezpieczeń stanowi około 30% uzyskanego przychodu, a pozostała część realizowanego przychodu z tytułu ubezpieczeń dla kredytów gotówkowych jest rozliczana w czasie według metody efektywnej stopy procentowej i ujmowana w wyniku odsetkowym. Ponadto, w pozycji tej rozpoznano metodą kasową dochody prowizyjne z tytułu produktów ubezpieczeniowych realizowanych cyklicznie w okresie trwania umowy kredytowej (kredyty hipoteczne). Dla pozostałych produktów kredytowych, przychody ubezpieczeniowe zostały rozpoznane metodą kasową z uwzględnieniem pomniejszenia o oszacowane przyszłe zwroty. 7. Wynik handlowy i rewaluacja Wynik handlowy i rewaluacja Pochodne instrumenty finansowe oraz walutowe operacje międzybankowe ( 9 910) ( ) Pozostałe handlowe dochody z transakcji walutowych ( 562) Operacje kapitałowymi instrumentami finansowymi Operacje dłużnymi instrumentami finansowymi Razem ( 3 093) ( 580) ( 1 134) W pozycji wynik handlowy i rewaluacja zawarta jest korekta wyceny instrumentów pochodnych z tytułu ryzyka kontrahenta w kwocie: (10 570) tys. zł - narastająco za dwa kwartały 2014 r., (10 310) tys. zł - za drugi kwartał 2014 r. oraz odwrócenie korekty wyceny w kwocie tys. zł - narastająco za dwa kwartały 2013 r., korekta wyceny (130) tys. zł - za drugi kwartał 2013 r. Pozycja wynik handlowy i rewaluacja zawiera amortyzację korekty wyceny dnia pierwszego dla transakcji start forward CIRS w kwocie (404) tys. zł, wykazywanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Pochodne instrumenty zabezpieczające oraz amortyzację korekty wyceny dnia pierwszego dla opcji kapitałowych związanych z podmiotami zależnymi w kwocie (15 321) tys. zł, wykazywanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Początkowa wycena będzie podlegała liniowej amortyzacji do zapadalności transakcji.

12 12 8. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na sprzedaży instrumentów kapitałowych Wynik na sprzedaży instrumentów dłużnych Utrata wartości ( 1 425) ( 1 425) - - Razem wynik na instrumentach finansowych Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających ( ) ( ) Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczanych ( ) ( ) Razem wynik na instrumentach zabezpieczających i zabezpieczanych Razem Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Przychody z tytułu sprzedaży usług Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczycieli Zwroty opłat BFG Rozwiązania rezerw na zobowiązania sporne oraz inne aktywa Rozliczenie umów leasingowych Przychody z tytułu odzyskanych należności (przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych) Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny Pozostałe Razem ( 386) ( 594) Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Odpis na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) ( ) ( ) ( ) ( ) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) Przychód z tytułu należności odzyskanych Odpis na kredytowe zobowiązania pozabilansowe ( 4 441) Razem ( ) ( ) ( ) ( )

13 Koszty pracownicze Koszty pracownicze Wynagrodzenia i premie Narzuty na wynagrodzenia Koszty świadczeń socjalnych Koszty szkoleń Rezerwa na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz inne świadczenia Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 7 205) ( ) ( 7 420) ( ) ( 3 375) ( 5 625) ( 3 181) ( 5 061) ( 550) ( 1 375) ( 410) ( 1 652) ( ) ( ) ( ) ( ) 12. Koszty działania banku Koszty działania banku Koszty utrzymania i wynajmu budynków Marketing i reprezentacja Eksploatacja systemów informacyjnych Koszty ponoszone na rzecz BFG, KNF i KDPW Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne Koszty konsultacji i doradztwa Samochody i usługi transportowe oraz transport wartości Koszty pozostałych usług obcych Materiały eksploatacyjne, druki, czeki, karty Podatki i opłaty Transmisja danych Rozliczenia KIR, SWIFT Koszty zabezpieczenia banku Koszty remontów maszyn Pozostałe Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 7 206) ( ) ( 7 150) ( ) ( 5 837) ( ) ( 6 752) ( ) ( 4 851) ( 9 963) ( 5 034) ( ) ( 4 807) ( 9 975) ( 4 975) ( ) ( 5 253) ( 9 925) ( 4 863) ( 9 714) ( 3 059) ( 4 300) ( 2 942) ( 5 084) ( 9 477) ( 4 279) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zawiązania rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa Koszty zakupu usług Składki na rzecz organizacji o charakterze dobrowolnym Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny Przekazane darowizny Pozostałe Razem ( 8 356) ( ) ( 3 631) ( 657) ( 1 333) ( 323) ( 478) ( 169) ( 291) ( 181) ( 283) ( 18) ( 42) ( 42) ( 817) - ( 590) - ( 6) ( 3 360) ( 6 561) ( 1 039) ( 2 401) ( ) ( ) 881 ( 7 616)

14 Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Część bieżąca Część odroczona Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Uzgodnienie obciążenia wyniku finansowego przed opodatkowaniem Zysk przed opodatkowaniem Stawka podatku Obciążenie podatkowe od zysku przed opodatkowaniem Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Sprzedaż wierzytelności Koszty rezerw kredytowych niestanowiących kosztów uzyskania przychodu Przychody niepodatkowe (dywidendy) Korekta podatku roku ubiegłego Pozostałe Ogółem obciążenie wyniku brutto % 19% 19% 19% ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1 267) ( 206) 443 ( 2 191) ( 4 373) ( 8 542) ( ) ( ) ( 4 412) ( 5 806) ( 3 049) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Podatek odroczony ujęty bezpośrednio w kapitale własnym Związany z instrumentami kapitałowymi dostępnymi do sprzedaży Związany z dłużnymi instrumentami dostępnymi do sprzedaży Związany z rachunkowością zabezpieczeń przepływów pieniężnych Związany z wyceną programów określonych świadczeń Razem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 3 317) ( 8 857) ( ) ( ) ( ) 15. Gotówka i operacje z bankami centralnymi Gotówka i operacje z bankami centralnymi Gotówka Rachunki bieżące w bankach centralnych Lokaty Razem Bank utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową naliczoną na podstawie wartości miesięcznego średniego stanu depozytow otrzymanych przez Bank i stopy rezerwy obowiązkowej, która we wszystkich ww. okresach wynosiła 3,5%. Zgodnie z określonymi przepisami kwota naliczonej rezerwy pomniejszona jest o równowartość 500 tys. EUR.

15 Należności od banków Należności od banków Lokaty i kredyty Rachunki bieżące, pozostałe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Należności brutto Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( 295) ( 187) ( 32) Razem Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Pochodne instrumenty finansowe o charakterze handlowym Transakcje stopy procentowej Forward Opcje Swap stopy procentowej (IRS) Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA) Transakcje związane z kapitałowymi papierami wartościowymi Opcje Transakcje walutowe Swap walutowo-procentowy (CIRS) Forward Swap walutowy (FX Swap) Spot Opcje Transakcje metalami szlachetnymi i towarami Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Papiery wartościowe Skarbu Państwa: bony obligacje Papiery wartościowe banku centralnego: bony Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży Razem aktywa/zobowiązania finansowe W pozycji aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - pochodne instrumenty finansowe o charakterze handlowym zawarta jest korekta wyceny z tytułu ryzyka kontrahenta w kwocie (12 893) tys. zł na r., (1 668) tys. zł na r oraz (3 139) tys. zł na r.

16 16 Poniższa tabela przedstawia nominały instrumentów pochodnych wykazywanych jako pozycje pozabilansowe. Nominały instrumentów pochodnych Transakcje pochodne terminowe (zabezpieczające) a) Swap stopy procentowej jednowalutowy (IRS) b) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-kupiony (IRS) c) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-kupiony (CIRS) d) Swap stopy procentowej zabezpieczający przepływy pieniężne-sprzedany (CIRS) Transakcje pochodne-terminowe (handlowe) a) Transakcje stopy procentowej Swap stopy procentowej jednowalutowy (IRS) Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA) Opcje na stopę procentową Forward sprzedany b) Transakcje walutowe Swap walutowy (FX Swap)-kwoty zakupione Swap walutowy (FX Swap)-kwoty sprzedane Forward kupiony Forward sprzedany Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty zakupione Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty sprzedane Opcje walutowe kupione CALL Opcje walutowe kupione PUT Opcje walutowe sprzedane CALL Opcje walutowe sprzedane PUT c) Transakcje metalami szlachetnymi i towarami Swap towarowy - kwoty zakupione Swap towarowy - kwoty sprzedane Bieżące operacje walutowe Spot - zakupiony Spot - sprzedany Transakcje związane z kapitałowymi instrumentami finansowymi Instrumenty pochodne - zakupione Instrumenty pochodne - sprzedane Opcje kapitałowe związane z podmiotami zależnymi Razem Nominały instrumentów pochodnych dla transakcji jednowalutowych (IRS, FRA, opcje nie będące opcjami walutowymi) zostały zaprezentowane wyłącznie jako kwoty nabyte.

17 Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty zabezpieczające Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa IRS zabezpieczające wartość godziwą IRS zabezpieczające przepływy pieniężne Ogółem zabezpieczające instrumenty finansowe Na dzień r. w pozycji pochodne instrumenty zabezpieczające - IRS zabezpieczające przepływy pieniężne zawarta jest korekta wyceny dnia pierwszego dla transakcji start forward CIRS w kwocie (12 095) tys. zł, (10 082) tys. zł na r., (10 477) tys. zł na r. Do wyceny transakcji Bank stosuje model wyceny, w którym nie wszystkie istotne dane przyjęte do wyceny oparte są na obserwowalnych parametrach rynkowych, w związku z czym powstają różnice w wycenie początkowej. Bank traktuje powyższe różnice jako zysk/stratę dnia pierwszego i amortyzuje w czasie ujmując efekt wyceny w rachunku zysków i strat. 19. Należności od klientów Należności od klientów Należności od podmiotów gospodarczych Należności od klientów indywidualnych, w tym: Należności z tytułu kredytów na nieruchomości Należności od podmiotów sektora publicznego Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Pozostałe należności Należności brutto Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( ) ( ) ( ) Razem Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów Utrata wartości oceniana indywidualnie i portfelowo Stan na 31 grudnia roku poprzedniego ( ) ( ) ( ) Odpis z tyt. utraty wartości ocenianej indywidualnie i portfelowo nabytej w wyniku połączenia jednostek gospodarczych - ( ) ( ) Odpisy/rozwiązania bieżącego okresu ( ) ( ) ( ) Spisanie należności w ciężar rezerw/sprzedaż wierzytelności Transfer ( ) Różnice kursowe ( 1 535) ( 6 509) Stan na koniec okresu ( ) ( ) ( ) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty Stan na 31 grudnia roku poprzedniego ( ) ( ) ( ) Odpis z tyt. utraty wartości na poniesione niezidentyfikowane straty nabytej w wyniku połączenia jednostek gospodarczych - ( ) ( ) Odpisy/rozwiązania bieżącego okresu Transfer ( ) ( ) ( ) Różnice kursowe ( 957) ( 2 876) ( 6 397) Stan na koniec okresu ( ) ( ) ( ) Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( ) ( ) ( )

18 Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży wyceniane według wartości godziwej Dłużne papiery wartościowe Papiery wartościowe Skarbu Państwa: obligacje Papiery wartościowe banku centralnego: bony Komercyjne papiery wartościowe: obligacje Kapitałowe papiery wartościowe notowane nienotowane Certyfikaty inwestycyjne Razem Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Dłużne papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Razem Stan na 1 stycznia Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) ( ) ( ) Wycena do wartości godziwej Zmiana stanu odsetek naliczonych Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości - ( 1 425) ( 1 425) Różnice kursowe Stan na 30 czerwca Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Dłużne papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Stan na 1 stycznia Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Razem Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) ( ) ( ) Wycena do wartości godziwej ( ) ( ) Zmiana stanu odsetek naliczonych ( ) - ( ) Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości - ( 2 468) ( 2 468) Różnice kursowe ( 9) Transfer Stan na 31 grudnia

19 19 Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Dłużne papiery wartościowe Instrumenty finansowe z prawem do kapitału Stan na 1 stycznia Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Razem Zwiększenia Zmniejszenia (sprzedaż i zapadalność) ( ) ( ) ( ) Wycena do wartości godziwej ( ) ( ) Zmiana stanu odsetek naliczonych Różnice kursowe ( 9) Transfer Stan na 30 czerwca Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Zmiana stanu inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności Stan na 1 stycznia Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych Zmniejszenia (zapadalność) - ( ) ( ) Amortyzacja wartości godziwej Zmiana stanu odsetek naliczonych - ( ) ( ) Różnice kursowe Stan na koniec okresu Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Podmioty zależne Podmioty stowarzyszone Wspólne przedsięwzięcia Razem

20 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na kredyty i zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem kredytowym Niezrealizowane zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Inne rezerwy nie będące kosztem podatkowym Przychody przyszłych okresów Koszty niezrealizowane z tytułu odsetek od kredytów, lokat i papierówwartościowych Różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością aktywów niefinansowych Pozostałe Suma aktywów z tytułu podatku odroczonego Pasywa z tytułu podatku odroczonego Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży* ( ) ( ) ( ) Niezrealizowane należności od instrumentów pochodnych ( ) ( ) ( ) Dochód niezrealizowany z tytułu odsetek od kredytów, papierów wartościowych i lokat międzybankowych ( ) ( ) ( ) Rezerwa z tyt. zastosowania ulgi inwestycyjnej ( 3 325) ( 3 402) ( 3 478) Różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością aktywów niefinansowych ( 3 482) ( 4 949) ( 2 284) Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne* ( 3 317) ( 7 498) - Pozostałe ( ) ( 3 950) ( 9 955) Suma pasywów z tytułu podatku odroczonego ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto *Zmiany stanu pasywów z tytułu podatku odroczonego zostały ujęte w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Na dzień r. w wyliczeniu aktywów z tyt. podatku odroczonego nie uwzględniono skupionych wierzytelności w kwocie tys. zł i rezerw na kredyty, które nie staną się kosztem podatkowym w kwocie tys. zł. Na dzień w wyliczeniu aktywów z tyt. podatku odroczonego nie uwzględniono skupionych wierzytelności w kwocie tys. zł i rezerw na kredyty, które nie staną się kosztem podatkowym w kwocie tys. zł. 24. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Nieruchomości Razem Pozostałe aktywa Pozostałe aktywa Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe Dłużnicy różni Czynne rozliczenia międzyokresowe Aktywa przejęte za długi Pozostałe Razem

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2013 do 31.03.2012 do 31.03.2013 do 31.03.2012 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE R. (01.01. -30.06.) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2010 do 31.03.2009 do 31.03.2010 do 31.03.2009 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 C Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do do 31.12.2013 do do 31.12.2013 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo