Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz i Nr 113, poz oraz z 2001 r. Nr 102, poz i Nr 111, poz. 1195), zwanej dalej ustawą, zarządza się, co następuje: 1. Ustala się wzorcowy plan kont dla banków, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2002 r. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Finansów: M. Belka WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe Dotacje 010 Dotacje Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i udziały mniejszościowe 020 Udziały i akcje w podmiotach finansowych zależnych 021 Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych zależnych 022 Udziały i akcje w podmiotach finansowych współzależnych 023 Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych współzależnych 024 Udziały i akcje w podmiotach finansowych stowarzyszonych 025 Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych stowarzyszonych 026 Udziały mniejszościowe w podmiotach finansowych 027 Udziały mniejszościowe w podmiotach niefinansowych 028 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Rzeczowe aktywa trwałe 030 Nieruchomości 031 Pozostałe środki trwałe 032 Środki trwałe w budowie 038 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 039 Umorzenia Wartości niematerialne i prawne 040 Wartości niematerialne i prawne 048 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 049 Umorzenia Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 050 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte na podstawie umów leasingu finansowego 051 Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 052 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oddane w leasing operacyjny 053 Rzeczowy majątek trwały oddany w najem lub w dzierżawę 058 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 059 Umorzenia Pozostałe aktywa trwałe 060 Nakłady na wartości niematerialne i prawne Aktywa trwałe do zbycia 090 Nieruchomości 091 Pozostałe środki trwałe 092 Środki trwałe w budowie 098 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 1

2 ZESPÓŁ 1 Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi Kasa 100 Gotówka (banknoty oraz monety) 101 Czeki podróżnicze 102 Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne 103 Znaki wartościowe 104 Czeki podróżnicze własnej emisji 105 Czeki bankierskie Należności i zobowiązania wobec banku centralnego Operacje bieżące z bankiem centralnym 1100 konto bieżące nostro 1101 konto bieżące loro 1110 lokaty Operacje terminowe z bankiem centralnym 1111 depozyty 1120 lokaty Aukcyjny obrót papierami wartościowymi 1121 pożyczki Operacje refinansowe 1130 redyskonto weksli 1131 kredyt lombardowy 1132 kredyt refinansowy na realizację programu naprawczego 1133 kredyt refinansowy na inwestycje centralne 1134 kredyt na odsetki skapitalizowane od kredytów na inwestycje centralne 1135 kredyt refinansowy na uzupełnienie zasobów pieniężnych 1136 inne kredyty refinansowe 1139 kredyty niespłacone w terminie Inne operacje z bankiem centralnym 1140 należności 1141 zobowiązania Odsetki od operacji z bankiem centralnym 1190 należności 1191 zobowiązania Należności normalne od podmiotów finansowych i rezerwy celowe Rachunki bieżące 1200 konto bieżące nostro 1201 konto bieżące loro 122 Lokaty i pożyczki 1230 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 1240 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 125 Zrealizowane gwarancje 127 Inne należności 128 Rezerwy celowe 129 Odsetki 1290 należności 2

3 1291 zobowiązania 132 Lokaty Należności pod obserwacją od podmiotów finansowych i rezerwy celowe i pożyczki 1330 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 135 Zrealizowane gwarancje 137 Inne należności 138 Rezerwy celowe 139 Odsetki Należności poniżej standardu od podmiotów finansowych i rezerwy celowe 142 Lokaty 143 i pożyczki 1430 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 145 Zrealizowane gwarancje 147 Inne należności 148 Rezerwy celowe 149 Odsetki Należności wątpliwe od podmiotów finansowych i rezerwy celowe 152 Lokaty 153 i pożyczki 1530 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 155 Zrealizowane gwarancje 157 Inne należności 158 Rezerwy celowe 159 Odsetki Należności stracone od podmiotów finansowych i rezerwy celowe 162 Lokaty 163 i pożyczki 1630 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 165 Zrealizowane gwarancje 167 Inne należności 168 Rezerwy celowe 169 Odsetki Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów finansowych i rezerwy celowe 170 Rachunki bieżące 171 Depozyty terminowe i zablokowane 173 i pożyczki 175 Należności i zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 177 Inne zobowiązania 178 Rezerwy celowe 179 Odsetki 3

4 1790 należności 1791 zobowiązania Inne operacje z podmiotami finansowymi Należności 191 Zobowiązania ZESPÓŁ 2 Operacje z podmiotami niefinansowymi Należności normalne od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 2040 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 205 Zrealizowane gwarancje 207 Inne należności 208 Rezerwy celowe 209 Odsetki Należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 2140 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 215 Zrealizowane gwarancje 217 Inne należności 218 Rezerwy celowe 219 Odsetki Należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 2240 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 225 Zrealizowane gwarancje 227 Inne należności 228 Rezerwy celowe 229 Odsetki Należności wątpliwe od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 2340 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 235 Zrealizowane gwarancje 237 Inne należności 238 Rezerwy celowe 239 Odsetki 24 Należności stracone od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 2440 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 245 Zrealizowane gwarancje 4

5 247 Inne należności 248 Rezerwy celowe 249 Odsetki Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe 270 Rachunki bieżące 271 Depozyty terminowe i zablokowane 272 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia bieżące i terminowe 273 i pożyczki 274 Rachunki oszczędnościowe bieżące i terminowe Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 276 Bony oszczędnościowe 277 Inne zobowiązania 278 Rezerwy celowe Odsetki należności 2791 zobowiązania Inne operacje z podmiotami niefinansowymi Należności 291 Zobowiązania ZESPÓŁ 3 Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi Należności normalne od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 3040 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 305 Zrealizowane gwarancje 307 Inne należności 308 Rezerwy celowe 309 Odsetki Należności pod obserwacją od instytucji samorządowych i rezerwy celowe różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 3140 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 315 Zrealizowane gwarancje 317 Inne należności 318 Rezerwy celowe 319 Odsetki Należności poniżej standardu od instytucji samorządowych i rezerwy celowe różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 3240 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 325 Zrealizowane gwarancje 327 Inne należności 328 Rezerwy celowe 329 Odsetki 33 Należności wątpliwe od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe 5

6 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 3340 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 335 Zrealizowane gwarancje 337 Inne należności 338 Rezerwy celowe 339 Odsetki Należności stracone od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe 3400 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 3440 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia 345 Zrealizowane gwarancje 347 Inne należności 348 Rezerwy celowe 349 Odsetki Zobowiązania i pozostałe należności od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe 370 Rachunki bieżące 371 Depozyty terminowe i zablokowane 372 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia bieżące i terminowe 373 i pożyczki 375 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 377 Inne zobowiązania 378 Rezerwy celowe 379 Odsetki 3790 należności 3791 zobowiązania 390 Należności Inne operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi 391 Zobowiązania ZESPÓŁ 4 Papiery wartościowe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 400 Kupno papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 401 Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 409 Odsetki 4090 należności 4091 zobowiązania Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 410 Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału 411 Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału 4110 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia 4111 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia 412 Inne papiery wartościowe 419 Odsetki Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 420 Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału 6

7 Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału 4210 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia 4211 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia 422 Inne papiery wartościowe 429 Odsetki 430 Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału 4300 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia 4301 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia 431 Inne papiery wartościowe 438 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 439 Odsetki Emisja własnych papierów wartościowych Papiery wartościowe 4601 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży 4602 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży Listy zastawne 4611 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży 4612 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży 462 Skupione listy zastawne 469 Odsetki Rozrachunki międzybankowe 500 Skupione czeki 501 Rozrachunki międzybankowe ZESPÓŁ 5 Operacje różne 5010 należności z tytułu rozrachunków międzybankowych 5011 zobowiązania z tytułu rozrachunków międzybankowych Rozrachunki międzyoddziałowe 510 Rozrachunki centrali z oddziałami 511 Rozrachunki pomiędzy oddziałami Rozliczenia w operacjach papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi 520 Rozliczenia z bankami pośredniczącymi w obrocie 521 Rozliczenia z biurami maklerskimi 522 Rozliczenia z emitentami papierów wartościowych 523 Rozliczenie sprzedaży papierów wartościowych 524 Rozliczenia z tytułu operacji instrumentami pochodnymi 525 Rozliczenia z tytułu zakupu opcji 526 Rozliczenia z tytułu sprzedaży opcji 527 Aktywa i zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Koszty i przychody rozliczane w czasie 530 Koszty zapłacone z góry 531 Przychody pobierane z góry 532 Koszty do zapłacenia 533 Przychody do otrzymania 534 Ujemna wartość firmy 536 Premie związane z emisją własnych papierów wartościowych 537 Rozliczenie różnic z tytułu transakcji swap 54 Przychody zastrzeżone 7

8 540 Odsetki zastrzeżone 541 Zastrzeżone odsetki kapitalizowane 542 Inne przychody zastrzeżone Wierzyciele i dłużnicy różni i rezerwy celowe 550 Dłużnicy różni 551 Wierzyciele różni 552 Rozliczenia z tytułu obsługi zastępczej z Pocztą Polską 553 Rozliczenia publicznoprawne Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 555 Rozliczenia z tytułu dopłat na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 556 Rozliczenia z funduszami powołanymi w ramach struktury banku 558 Rezerwy celowe i odpisy aktualizujące wartość Odsetki należności 5591 zobowiązania 56 Rozliczenia z tytułu przewłaszczeń 560 Rozliczenia z tytułu przejęcia aktywów do zbycia Zapasy Zapasy związane z działalnością uboczną banku 571 Zapasy do zbycia przejęte za wierzytelności 578 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego oraz inne rezerwy 580 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 581 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na przyszłe zobowiązania 583 Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 584 Rezerwa na ryzyko ogólne 585 Rezerwa na zabezpieczenie listów zastawnych Konta techniczne Pozycje wymiany 599 Równowartość pozycji wymiany 60 Fundusze własne podstawowe 600 Kapitał podstawowy ZESPÓŁ 6 Fundusze własne 601 Należne wpłaty na kapitał podstawowy 602 Akcje własne 603 Kapitał zapasowy 604 Kapitał rezerwowy 605 Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej 606 Wynik z lat ubiegłych 607 Pozostałe fundusze 61 Fundusze własne uzupełniające Fundusz z aktualizacji wyceny 6110 odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych odpisy aktualizujące wartość finansowych aktywów trwałych 6112 odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych i prawnych 6113 odpisy aktualizujące z tytułu różnic kursowych 6114 odpisy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8

9 612 Inne fundusze 613 Zobowiązania podporządkowane Wynik finansowy Wynik finansowy w trakcie zatwierdzania 652 Podatek dochodowy 653 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego Koszty operacji z podmiotami finansowymi ZESPÓŁ 7 Koszty i straty Odsetki 702 Prowizje 707 Inne koszty Koszty operacji z podmiotami niefinansowymi Odsetki 712 Prowizje 717 Inne koszty Koszty operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi Odsetki 722 Prowizje 727 Inne koszty Koszty operacji papierami wartościowymi 730 Odsetki od operacji papierami wartościowymi z przyrzeczeniem odkupu 731 Koszty operacji papierami wartościowymi przeznaczonymi do obrotu Koszty operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży 733 Koszty operacji papierami wartościowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności 734 Koszty z tytułu emisji papierów wartościowych 737 Inne koszty Inne koszty z operacji finansowych 741 Koszty z operacji wymiany Koszty z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi 745 Koszty z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych 746 Koszty z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych 747 Pozostałe koszty Koszty działania banku i amortyzacja 750 Koszty osobowe 751 Koszty rzeczowe Podatki i opłaty 753 Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 754 Koszty uboczne 755 Odpisy amortyzacyjne 757 Inne koszty 76 Odpisy na rezerwy 760 Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności 761 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości papierów wartościowych 762 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i udziałów mniejszościowych 766 Odpisy z tytułu rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe 767 Odpis z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne 768 Odpisy na fundusze 9

10 769 Odpisy z tytułu rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych Pozostałe koszty operacyjne Koszty z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia Odpisy tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu finansowego, najmu i dzierżawy 773 Koszty spisania należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych 774 Koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien 775 Koszty z tytułu przekazania darowizn 776 Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania 777 Inne koszty operacyjne Straty nadzwyczajne 780 Straty nadzwyczajne ZESPÓŁ 8 Przychody i zyski Przychody z operacji z podmiotami finansowymi 800 Odsetki 802 Prowizje 807 Inne przychody Przychody z operacji z podmiotami niefinansowymi 810 Odsetki 812 Prowizje 817 Inne przychody Przychody z operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi 820 Odsetki 822 Prowizje 827 Inne przychody Przychody z operacji papierami wartościowymi 830 Odsetki od operacji papierami wartościowymi z przyrzeczeniem odkupu 831 Przychody z operacji papierami wartościowymi przeznaczonymi do obrotu 832 Przychody z operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży 833 Przychody z operacji papierami wartościowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności 834 Przychody z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 837 Inne przychody Inne przychody z operacji finansowych 841 Przychody z operacji wymiany 842 Przychody z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi 845 Przychody z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych 846 Przychody z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych 847 Pozostałe przychody Przychody uboczne 854 Przychody ze sprzedaży towarów i usług 857 Inne przychody uboczne Przychody z tytułu rozwiązania rezerw oraz wzrostu wartości papierów wartościowych i udziałów 860 Rozwiązanie rezerw celowych na należności 861 Przychody z tytułu wzrostu wartości papierów wartościowych 862 Przychody z tytułu wzrostu wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i udziałów mniejszościowych 10

11 Rozwiązanie rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe 867 Rozwiązanie rezerw na ryzyko ogólne 869 Rozwiązanie rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych Pozostałe przychody operacyjne Przychody z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu, najmu i dzierżawy 873 Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych 874 Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien 875 Przychody z tytułu otrzymanych darowizn 876 Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania 877 Inne przychody operacyjne Zyski nadzwyczajne 880 Zyski nadzwyczajne ZESPÓŁ 9 Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane Zobowiązania o charakterze finansowym udzielone 900 Linie kredytowe 901 Otwarte akredytywy importowe 902 Akceptowane traty 903 Inne zobowiązania udzielone Zobowiązania o charakterze finansowym otrzymane 910 Linie kredytowe 911 Linie kredytowe NBP 912 Inne zobowiązania otrzymane Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym udzielone 920 Potwierdzone akredytywy eksportowe 921 Akceptowane traty 922 Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów 923 Inne zobowiązania udzielone Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym otrzymane 930 Potwierdzone akredytywy eksportowe 931 Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów 932 Otrzymane regwarancje 933 Inne zobowiązania otrzymane Zobowiązania z tytułu operacji wymiany Bieżące operacje walutowe 941 Terminowe operacje walutowe 943 Różnice kursowe z tytułu terminowych operacji walutowych Zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi Papiery wartościowe do otrzymania 951 Papiery wartościowe do wydania 952 Przejęcie emisji 96 Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi operacje zabezpieczające 960 Sprzedane terminowe instrumenty pochodne 11

12 961 Nabyte terminowe instrumenty pochodne Opcje zakupu zakup opcji zakupu 9621 zakup opcji sprzedaży Opcje sprzedaży sprzedaż opcji zakupu 9631 sprzedaż opcji sprzedaży Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi operacje spekulacyjne 970 Sprzedane terminowe instrumenty pochodne 971 Nabyte terminowe instrumenty pochodne Opcje zakupu zakup opcji zakupu 9721 zakup opcji sprzedaży Opcje sprzedaży 9730 sprzedaż opcji zakupu 9731 sprzedaż opcji sprzedaży Inne zobowiązania Zobowiązania z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego Papiery wartościowe wydane stanowiące gwarancje 982 Papiery wartościowe otrzymane stanowiące gwarancje 983 Inne aktywa stanowiące zabezpieczenie 984 Inne zabezpieczenia otrzymane Konta techniczne Pozycje wymiany (konta walutowe) 991 Pozabilansowe różnice z wymiany 999 Równowartość pozycji wymiany (konta złotowe) 12

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 50

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 50 WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW (2011) ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje 2 Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziały i akcje mniejszościowe 20 Udziały

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zygmunt Miętki Rachunkowość bankowa Wydanie drugie, poprawione Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2008 Spis treści Wstęp........... 9 Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze / półrocze / 2003

BILANS Nota półrocze / półrocze / 2003 Fortis Bank Polska SA SABP2004 w tys zł BILANS Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003 AKTYWA I. Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 70 185 185 908 166 463 II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla banków)

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

BILANS. Fortis Bank Polska SA SAB-R2004 w tys zł. stan na dzień

BILANS. Fortis Bank Polska SA SAB-R2004 w tys zł. stan na dzień Fortis Bank Polska SA SAB-R2004 w tys zł BILANS stan na dzień Nota 31-12-04 (rok bieżący) 31-12-03 (rok poprzedni) AKTYWA I. Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA SAB-QSr 3/2004 w tys. zł. Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. U.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo