Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin"

Transkrypt

1 Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Lublin

2 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej oceny jest określenie potencjalnych oddziaływań na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które mogą zaistnieć w wyniku wierceń (otworów) poszukiwawczych i rozpoznawczych. Otwory te mogą zostać wykonane w celu poszukiwania oraz rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin. Ponadto, niniejsza analiza ma za zadanie przedstawienie propozycji ewentualnych działań minimalizujących potencjalny wpływ zakładu wiertniczego (wiertni) na stan środowiska naturalnego w zakresie higieny atmosfery. Obszar koncesji znajduje się w województwie lubelskim. W skład obszaru wchodzą obszary 21 gmin położonych na terenie 5 powiatów. Położenie obszaru koncesyjnego Lublin Lp Gmina Powiat Województwo 1. Bychawa 2. Bychawa miasto 3. Głusk 4. Jabłonna 5. Jastków 6. Konopnica 7. Krzczonów lubelski 8. Lublin 9. Niemce 1. Strzyżewice 11. Wólka Lubelska lubelskie 12. Wysokie 13. Fajsłowice krasnostawski 14. Świdnik 15. Mełgiew 16. Piaski świdnicki 17. Piaski miasto 18. Trawniki 19. Milejów 2. Spiczyn łęczyński 21. Zakrzew janowski Ewentualne prace wiertnicze będą poprzedzone badaniami geofizycznymi, których wyniki po interpretacji pozwolą wyznaczyć miejsca wierceń poszukiwawczo- 2

3 rozpoznawczych. Potencjalne otwory zostaną zlokalizowane poza obszarami zwartej zabudowy mieszkaniowej, w rejonach o rolniczo-leśnym charakterze. Zgodnie z danym otrzymanymi od inwestora wiercenia prowadzone będzie urządzeniem wiertniczym Bentec 35 AC lub urządzeniem podobnej klasy. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza wymienione wyżej urządzenia wiertnicze powodują: - zorganizowaną emisję ze spalania oleju napędowego w agregatach prądotwórczych Caterpillar CAT 3512: emitor E1a (podstawowy), E1b (podstawowy), E2c (podstawowy), - zorganizowaną emisję ze spalania oleju napędowego w agregacie prądotwórczym: Caterpillar C-15: emitor E3 (awaryjny), - zorganizowaną emisję ze zbiorników magazynowych na olej napędowy: emitory: E2a, E2b, E2c, - niezorganizowaną emisję komunikacyjną. W dalszej części opracowania zamieszczono: - analizę i określenie aerodynamicznej szorstkości terenu wokół jednostki organizacyjnej (zakładu wiertniczego/wiertni), - analizę i określenie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza, - analizę i określenie warunków meteorologicznych, - charakterystykę techniczną źródeł substancji zanieczyszczających, - charakterystykę techniczną emitorów, - analizę czasu pracy poszczególnych źródeł, - określenie natężenia przepływu gazów odlotowych, rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza, - obliczenie wskaźników emisji przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, - obliczenie stanu zanieczyszczenia atmosfery, - interpretację graficzną wyników obliczeń. 2. Aerodynamiczna szorstkość terenu wokół wiertni, warunki meteorologiczne Z uwagi na fakt, iż wskazany obszar poszukiwań, znajdujący się w granicach koncesji Lublin jest rozległy 966,75 km 2, a miejsca potencjalnych wierceń nie są znane, zrezygnowano z typowej analizy aerodynamicznej szorstkości terenu. Ponieważ miejsca ewentualnych prac wiertniczych zostaną zlokalizowane na terenach rolnych (lub leśnych), dlatego do dalszych obliczeń wybrano współczynniki 3

4 charakterystyczne dla gruntów rolnych z =,35 m. Współczynnik z wyznaczono dla całego roku. Do analizy wybrano dane meteorologiczne uzyskane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ze Stacji Meteorologicznej w Lublinie stanowiącej dla analizowanego obszaru najbardziej reprezentatywną stację, uwzględnioną w aktualnie obowiązującym "Katalogu danych meteorologicznych. 3. Aktualny stan zanieczyszczenia atmosfery w rejonie wiertni Na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie został określony stan zanieczyszczenia powietrza dla wszystkich gmin wchodzących w obszar koncesji. Do obliczeń wybrano tło najbardziej niekorzystne: - dla dwutlenku siarki: WIOŚ nie określił dla żadnej z gmin (przyjęto tło w wysokości 1% wartości odniesienia), - dla pyłu zawieszonego PM1: Lublin, - dla dwutlenku azotu: Lublin, - dla tlenku węgla: WIOŚ nie określił dla żadnej z gmin (przyjęto tło w wysokości 1% wartości odniesienia), - dla węglowodorów alifatycznych: WIOŚ nie określił dla żadnej z gmin (przyjęto tło w wysokości 1% wartości odniesienia). Tło zanieczyszczeń powietrza, wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji Wartości Tło substancji Wartości odniesienia odniesienia Wartości odniesienia odniesione do uśrednione do uśrednione do uśrednione do roku Nazwa substancji roku 1 godziny roku (bez tła) R Da Da D1 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 Dwutlenek siarki 1% Dwutlenek azotu 22,6 4 17,4 2 Pył zawieszony PM Tlenek węgla 1% Węglowodory alifatyczne 1% Wartości odniesienia oraz dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń dla poszczególnych substancji zanieczyszczających przyjęto zgodnie z: 4

5 - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 21 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 21 r. Nr 16, poz. 87), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 28 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla poszczególnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 28 r. Nr 47, poz. 281). 4. Zakres obliczeń i kryteria spełnienia warunków Zgodnie z art. 224 punkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 15 z 28 r. z późniejszymi zmianami), pozwolenia nie wydaje się dla substancji, których wprowadzanie do powietrza powoduje podwyższenie wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub wartości odniesienia o mniej niż 1%. Natomiast zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 21 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 21 r. Nr 16, poz. 87), z obszaru objętego obliczeniami wyłączony jest teren zakładu, dla którego dokonuje się obliczeń. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 21 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 21 r. Nr 16, poz. 87), jeżeli w odległości mniejszej niż 3x mm od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach poziomów substancji w powietrzu na tych obszarach należy uwzględniać ustalone dla nich dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu Zakres skrócony obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 21 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 21 r. Nr 16, poz. 87), jeżeli z obliczeń wstępnych wynika, że spełnione są następujące warunki: a) dla jednego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy: S mm,1 x D 1 gdzie: D 1 - wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu uśrednione dla 1 godziny 5

6 S mm - najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu b) dla zespołu emitorów: S mm,1 x D 1 c) kryterium opadu pyłu określone zależnościami: E fe,667 h 3, 15 e n łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 1 Mg (dla wszystkich frakcji pyłu), emisja kadmu nie przekracza 5% wartości emisji pyłu określonej powyżej, emisja ołowiu nie przekracza 5% wartości emisji pyłu określonej powyżej, to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia. Jeżeli nie jest spełnione kryterium opadu pyłu, to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku O p = D p - Rp 4.2. Zakres pełny obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza Jeżeli nie są spełnione warunki określone w zakresie skróconym, to na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu spełniony warunek: S mm D 1 jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że dla zespołu emitorów spełniony jest warunek: S mm,1 x D 1 to na tym kończy się obliczenia. Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony warunek określony wzorem S mm,1 x D 1 lub dla pojedynczego emitora, dla którego nie jest spełniony warunek określony wzorem S mm D 1 należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: S a D a - R Dalszych obliczeń nie prowadzi się, jeżeli jest spełnione kryterium opadu pyłu, a w pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe. Jeżeli nie jest spełnione kryterium opadu pyłu, to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku: 6

7 O p D p - R p Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 1h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości: gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości Z, gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości zmieniających się w interwałach 1 m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora do wysokości: Z, jeżeli H max Z H max <Z H max oznacza najwyższą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji meteorologicznych. Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D 1. Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D 1 lub nie jest spełniony warunek S mm D 1 Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większe niż,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. 5. Narzędzie obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza Do obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza został zastosowany pakiet programów, opracowany zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 21 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 21 r. Nr 16, poz. 87). W skład pakietu wchodzą programy umożliwiające: 7

8 - obliczenie stężeń, częstości przekroczeń stężeń zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i opadu pyłu, - wydruk obliczeń w węzłach sieci, - wydruk rozkładu izolinii stężeń, opadu pyłu, częstości przekroczeń, - opracowanie graficzne i liczbowe róż wiatrów. Dla oszacowania wielkości emisji wykorzystano pakiet programów komputerowych OPERAT FB Proeko Ryszard Samoć, przeznaczony do obliczania emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł ciepłowniczych, technologicznych i komunikacyjnych. 6. Emisja z agregatów prądotwórczych Na terenie wiertni zostaną zainstalowane agregaty prądotwórcze Caterpillar Agregat prądotwórczy Caterpillar CAT 3512 (emitor 1a, 1b, 1c) - ilość: 3, - temperatura spalin: 32 C, - czas pracy: 22 godzin, - sprawność: 92%, - moc: 113 kw. Zakłada się, że jednocześnie pracować będą 3 agregaty. Każdy z agregatów jest wyposażony w oddzielną wyrzutnię. Do obliczeń wykorzystano emitor o następujących parametrach: - wysokość 5,2 metry, - średnica,32 m, - typ: niezadaszony, - prędkość wylotowa gazów: 1,311 m/s. W agregatach prądotwórczych spala się olej napędowy o następujących parametrach (zgodnie z danymi publikowanymi przez producenta: PKN Orlen S.A.): - wartość opałowa: 425 kj/kg, - zawartość popiołu: 1%, - zawartość siarki:,1%. Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono z wzoru: Q Bmax = [dm 3 /h] Wd * h gdzie: Q - moc kotła [ kj/h ] 8

9 Wd - wartość opałowa paliwa [ kj/dm 3 ] h - sprawność cieplna kotła 468 Bmax = = 14,41 dm 3 /h 425 *,92 Dla trzech agregatów maksymalna ilość zużywanego paliwa wynosi: 312,123 dm 3 /h. Szacuje się, że zużycie paliwa w agregatach, przy zakładanym obciążeniu na poziomie 75% ich pełnej mocy, wyniesie: Broczne = 14,41 dm 3 /h x 22 h x 75% = 171,67 m 3 Dla trzech agregatów roczne zużycie wyniesie 515,1 m 3. Poniżej zamieszczono obliczenia emisji maksymalnej dla 1 agregatu (oraz dla 3 pracujących wspólnie) Emisja pyłu: Ep = Bmax * E'p gdzie: Bmax - maksymalne zużycie paliwa m 3 /h E'p - wskaźnik unosu pyłu Ep =,14 * 1 =,144 kg/h Dla 3 agregatów pracujących:,144 kg/h x 3 =,31212 kg/h Emisja dwutlenku siarki: ESO 2 = Bmax * E' * S gdzie: Bmax - maksymalne zużycie paliwa m 3 /h E' - wskażnik dla dwutlenku siarki S - procentowa zawartość siarki całkowitej w paliwie ESO 2 =,14 * 19 *,1 =,198 kg/h Dla 3 agregatów pracujących:,198 kg/h x 3 =,594 kg/h Emisja tlenków azotu: ENO 2 = Bmax * E' gdzie: Bmax - maksymalne zużycie paliwa m 3 /h E' - wskaźnik emisji tlenków azotu ENO 2 =,14 * 5 =,5225 kg/h Dla 3 agregatów pracujących:, 5225 kg/h x 3 = kg/h 9

10 Emisja tlenku węgla: ECO = Bmax * E' gdzie: Bmax - maksymalne zużycie paliwa m 3 /h E' - wskaźnik emisji tlenku węgla ECO =,14 *,4 =,41616 kg/h Dla 3 agregatów pracujących:,41616 kg/h x 3 =, Do obliczeń wykorzystano wskaźniki emisji zamieszczone w tabeli. Wskaźniki przyjęto z biblioteki zamieszczonej w module spalanie programu komputerowego Operat-FB, za którego pomocą obliczono emisję zanieczyszczeń. Program ten oraz przyjęte wskaźniki uwzględniają metodykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 21 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 21 r. Nr 16, poz. 87). Zestawienie wielkości emisji (1 agregat) Nazwa Wskaźnik Emisja maksymalna Emisja roczna i średnia em. zanieczyszczenia kg/m 3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h mg/s Pył 1 28,9,14,172,196 5,444 w tym pył do 1 µm 1 28,9,14,172,196 5,444 Dwutlenek siarki (SO 2 ),19 5,491,198, ,34 Tlenki azotu jako NO ,51,522,858,98 27,218 Tlenek węgla (CO),4 11,56,416, ,177 Teoretyczną ilość spalin ze spalania oleju obliczono wg. wzoru Rosina: Vz =.265*Wd+( λ - 1 )*(,29*Wd+ 1,69) gdzie: Vz - ilość spalin w warunkach umownych m 3 /kg paliwa Wd - wartość opałowa paliwa MJ/kg λ - współczynnik nadmiaru powietrza Ilość spalin w warunkach umownych z kotła jest równa: Vz m =.265*48,627 + ( 1,2-1 ) *,29 * 48, ,69) Vz m = 15,257 m 3 /kg W przeliczeniu na 1 dm 3 paliwa o gęstości,874 kg/dm 3 Vz v = 13,334 m 3 /dm 3. Vn = Bmax *Vz v =13,334 * 14,41 = 1387,3 m 3 /h Tk = * 5,2 = 587,8 K 1

11 Ilość gorących gazów uchodzących z emitora: Vg = Vn*Tk/273 = 1387,3 * 588 / 273 = 2985,3 m 3 /h Powierzchnia przekroju emitora: F = p*d 2 /4 = 3,1416 *,32 2 /4 =,8 m 2 Prędkość gazów u wylotu z emitora: Vg 2985,3 w = = = 1,31 m/s F * 36,8 * 36 W tabelach zamieszczono zestawienia emisji maksymalnych dla pracującego agregatu prądotwórczego. Zanieczyszczenie : pył PM-1 emisja : 28,9 [mg/s] D1 = 28 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 26,49 65,1 4 2 Smm <.1*D1 Zanieczyszczenie : dwutlenek siarki emisja : 5,491 [mg/s] D1 = 35 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 5,3 65,1 4 2 Smm <.1*D1 Zanieczyszczenie : tlenki azotu emisja : 144,51 [mg/s] D1 = 2 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 132,4 65, *D1< Smm <D1 Zanieczyszczenie : tlenek węgla emisja : 11,56 [mg/s] D1 = 3 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 1,59 65,1 4 2 Smm <.1*D1 Zestawienie emisji łącznej z agregatów (dla 3 pracujących agregatów) Nazwa Emisja maksymalna Emisja roczna zanieczyszczenia kg/h Mg/rok Pył,312,516 w tym pył do 1 µm,312,516 Dwutlenek siarki (SO 2 ),594,99 Tlenki azotu jako NO 2 1,566 2,574 Tlenek węgla (CO),1248,27 11

12 6.2. Agregat prądotwórczy Caterpillar C-15 (emitor 3) - ilość: 1, - temperatura spalin: 153 C, - czas pracy: 2 godzin, - sprawność: 92%, - moc: 35 kw. Zakłada się, że agregat będzie pracował wyłącznie jako awaryjny. Agregat jest wyposażony w wyrzutnię. Do obliczeń wykorzystano emitor o następujących parametrach: - wysokość 3,2 metry, - średnica,2 m, - typ: niezadaszony, - prędkość wylotowa gazów: 5,88 m/s. W agregatach prądotwórczych spala się olej napędowy o następujących parametrach (zgodnie z danymi publikowanymi przez producenta: PKN Orlen S.A.): - wartość opałowa: 425 kj/kg, - zawartość popiołu: 1%, - zawartość siarki:,1%. Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono z wzoru: Q Bmax = Wd * h [dm 3 /h] gdzie: Q - moc kotła [ kj/h ] Wd - wartość opałowa paliwa [ kj/dm 3 ] h - sprawność cieplna kotła 126 Bmax = = 33,2 dm 3 /h Emisja pyłu: 415 *,92 Ep = Bmax * E'p gdzie: Bmax - maksymalne zużycie paliwa m 3 /h E'p - wskaźnik unosu pyłu Ep =,33 * 1 =,33 kg/h 12

13 Emisja dwutlenku siarki: ESO 2 = Bmax * E' * S gdzie: Bmax - maksymalne zużycie paliwa m 3 /h E' - wskażnik dla dwutlenku siarki S - procentowa zawartość siarki całkowitej w paliwie ESO 2 =,33 * 19 *,1 = 63 kg/h Emisja tlenków azotu: ENO 2 = Bmax * E' gdzie: Bmax - maksymalne zużycie paliwa m 3 /h E' - wskaźnik emisji tlenków azotu ENO 2 =,33 * 5 =,1651 kg/h Emisja tlenku węgla: ECO = Bmax * E' gdzie: Bmax - maksymalne zużycie paliwa m 3 /h E' - wskaźnik emisji tlenku węgla ECO =,33 *,4 =,1321 kg/h Zestawienie wielkości emisji Nazwa Wskaźnik Emisja maksymalna Emisja roczna i średnia em. zanieczyszczenia kg/m 3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h mg/s Pył 1 9,167, ,29 w tym pył do 1 µm 1 9,167, ,29 Dwutlenek siarki (SO 2 ),19 1, ,4 Tlenki azotu jako NO ,836,165, ,46 Tlenek węgla (CO),4 3,667, ,84 Teoretyczną ilość spalin ze spalania oleju obliczono wg. wzoru Rosina: Vz =.265*Wd+( λ - 1 )*(,29*Wd+ 1,69) gdzie: Vz - ilość spalin w warunkach umownych m 3 /kg paliwa Wd - wartość opałowa paliwa MJ/kg λ - współczynnik nadmiaru powietrza 13

14 Ilość spalin w warunkach umownych z kotła jest równa: Vz m =.265*47,483 + ( 1,2-1 ) *,29 * 47, ,69) Vz m = 14,96 m 3 /kg W przeliczeniu na 1 dm 3 paliwa o gęstości,874 kg/dm 3 Vz v = 13,28 m 3 /dm 3. Vn = Bmax *Vz v =13,28 * 33,2 = 429,9 m 3 /h Tk = * 3,2 = 422,8 K Ilość gorących gazów uchodzących z emitora: Vg = Vn*Tk/273 = 429,9 * 423 / 273 = 665,5 m 3 /h Powierzchnia przekroju emitora: F = p*d 2 /4 = 3,1416 *,2 2 /4 =,314 m 2 Prędkość gazów u wylotu z emitora: Vg 665,5 w = = = 5,88 m/s F * 36,314 * 36 W tabelach zamieszczono zestawienia emisji maksymalnych dla pracującego awaryjnego agregatu prądotwórczego. Zanieczyszczenie : pył PM-1 emisja : 9,167 [mg/s] D1 = 28 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 24,21 73,2 5 1 Smm <.1*D1 Zanieczyszczenie : dwutlenek siarki emisja : 1,742 [mg/s] D1 = 35 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 4,6 73,2 5 1 Smm <.1*D1 Zanieczyszczenie : tlenki azotu emisja : 45,836 [mg/s] D1 = 2 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu , *D1< Smm <D1 Zanieczyszczenie : tlenek węgla emisja : 3,667 [mg/s] D1 = 3 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 9,68 73,2 5 1 Smm <.1*D1 14

15 7. Emisja z magazynowania i dystrybucji paliw Emisja z przyjmowania, magazynowania i dystrybucji uzależniona jest od rodzaju paliwa. W analizowanym przypadku do atmosfery emitowane będą węglowodory alifatyczne i aromatyczne. W oleju napędowym węglowodory aromatyczne występują w ilościach śladowych, dlatego też nie będą dalej rozpatrywane w obliczeniach. Zgodnie z założeniami źródłami emisji do powietrza będą następujące obiekty: - stanowisko przyjmowania i magazynowania oleju napędowego (emitor E2a, E2b, E2c), - stanowisko dystrybucji oleju napędowego. W czasie przyjmowania i magazynowania oleju do zbiorników zachodzić będzie emisja ich oparów przez zawory oddechowe zbiorników. W celu ograniczenia emisji zbiorniki i cysterny będą przystosowane do hermetyzacji przeładunku opary paliw wypychane z podziemnych zbiorników przy ich napełnianiu będą zawracały do cystern za pomocą wahadła gazowego. Skuteczność tej metody wynosi nawet do 99%. Hermetyzacja stosowana będzie przy napełnianiu zbiorników benzyną i etyliną. Przy napełnianiu zbiorników olejem napędowym nie stosuje się hermetyzacji ze względu na niewielką ilość emitowanych węglowodorów. Paliwa dowożone będą autocysternami o pojemności 25 m 3. W czasie 1 godziny można rozładować 25 m 3 paliwa. Obiekt będzie pracować przez 4 miesiące. Przyjmowanie i magazynowanie oleju napędowego (emitory E2a, E2b, E2c). Emisja ze zbiorników magazynowanych na olej napędowych odbywać się będzie poprzez zadaszone zawory oddechowe zbiorników o wysokości 4 m i średnicy,5 m. Prężność par mieszaniny węglowodorów wypychanych ze zbiorników podczas załadunku oleju napędowego różni się w sezonie letnim i zimowym. W okresach tych inna jest także temperatura gazów odlotowych. Wartości w lecie i zimie kształtują się następująco: a) sezon letni: prężność par: 12 g/m 3 odgazów, temperatura gazów odlotowych: 286,8 K, b) sezon zimowy: prężność par: 2,6 g/m 3 odgazów, temperatura gazów odlotowych: 274,7 K. Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto także następujące założenia przedstawione przez inwestora: 15

16 obrót oleju napędowego do jednego zbiornika 25 m 3 obrót oleju napędowego dla trzech zbiorników 75 m 3 czas rozładunku dla jednego zbiornika 25 m 3 / 25 m 3 = 1 godzin na okres (4 miesiące), prędkość gazów odlotowych m/s (emitor zadaszony). Obliczenia wykonano dla sezonu letniego (z uwagi na większą prężność par mieszaniny węglowodorów). Obliczona emisja kształtuje się następująco: E = 25 m 3 /h x 12 g/m 3 =,8333 g/s w sezonie letnim, E a =,8333 g/s x 1 h/rok = 3 Mg/rok z sezonie letnim Skład emitowanych par z emitora E2a, E2b, E2c Emisja maksymalna i roczna Lp. Składnik g/s Mg/rok 1 Węglowodory alifatyczne, W tabeli zamieszczono zestawienie emisji maksymalne dla pracującego emitora przyjmowania i magazynowania oleju napędowego. Zanieczyszczenie : węglowodory alifatyczne emisja : 83,33 [mg/s] D1 = 3 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu , *D1< Smm <D1 Zestawienie emisji łącznej z emitorów przyjmowania i magazynowania oleju napędowego (dla 3 emitorów) Rodzaj zanieczyszczenia Emisja maksymalna kg/h Emisja roczna Mg/rok Węglowodory alifatyczne, Dystrybucja paliw Dystrybucja paliw odbywa się poprzez dystrybutor paliwa, który usytuowany jest obok zbiorników magazynowanych. W czasie tankowania zachodzić będzie emisja oparów oleju napędowego z otworów wlewowych. Prężność par mieszaniny węglowodorów wypychanych ze zbiorników podczas tankowania w przypadku oleju napędowego jest pomijalnie mała. 16

17 8. Niezorganizowana emisja komunikacyjna Planowane prace poszukiwawcze spowodują okresowe nasilenie ruchu pojazdów samochodowych: ciężarowych i osobowych, stanowiące potencjalne źródło zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Zanieczyszczenia będą generowane przez same pojazdy oraz nawierzchnię drogi, po której poruszają się pojazdy. Wielkość emisji komunikacyjnej w okresie wiercenia Substancja Emisja gorąca, EHOT Mg Emisja odparowania, Emisja łączna, Mg (metale kg) (metale kg) EEVAP Mg (metale kg) CO, ,53412 Nox, ,3351 VOC 7141,64832,71985 Pył ogółem Ilość paliwa 3, ,78958 CH NH N2O NMVOC CO2 9, ,86328 SO Ołów Kadm 2,84E ,84E-5 Miedź Chrom Nikiel Selen 2,84E ,84E-5 Cynk NO, ,28816 NO Węglowodory alifatyczne (bez metanu) 3341,53642,56988 Węglowodory aromatyczne 261,11179,13774 Benzen W wyniku turbulencji wywołanej ruchem pojazdów nastąpi emisja pyłu wtórnego wzbudzonego do atmosfery na skutek ruchu pojazdów oraz produktów z eksploatacji pojazdów: - zużycia ogumienia, - zużycia okładzin ciernych hamulców i sprzęgieł, 17

18 - naruszenia nawierzchni jezdni, - powstawania i osypywania się produktów korozji pojazdów i nawierzchni. Ruch pojazdów będzie powodował emisje: - substancji toksycznych: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NO x ), dwutlenek siarki (SO 2 ), ołów (Pb), kadm (Cd), azbest, chrom (Cr), wanad (V). - substancji pogłębiających efekt cieplarniany: CO 2, podtlenek azotu N 2 O - trwałych Zanieczyszczeń Organicznych: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, (WWA), dioksyny. - lotnych Zanieczyszczeń Organicznych: (LZO): węglowodory (C n H m ), fenole, aldehydy. - substancji odoroczynnych: n-oktan, siarkowodór z katalizatorów. Stopień koncentracji zanieczyszczeń komunikacyjnych będzie uzależniony od intensywności ruchu samochodowego. Jednak można stwierdzić, że natężenie ruchu, generowane przez prace poszukiwawcze nie wpłynie znacząco na wzrost natężenia spalin w stosunku do ich przeciętnego poziomu, w rejonie planowanych poszukiwań. 9. Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery W załącznikach zostały zestawione wydruki wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza (w formie izolinii) dla wszystkich substancji zanieczyszczających, w ciągu roku, występujących w następstwie poszukiwawczych prac wiertniczych. Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono w siatce 4 m na 4 m ze skokiem siatki 4 m. Jako środek przyjęto współrzędne położenia urządzenia wiertniczego. Obliczenia przeprowadzono dla wysokości obliczeń z = m. Obliczenia wykonano dla pracujących łącznie wszystkich emitorów. 9.1 Określenie czy został spełniony zakres skrócony obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza Poniżej zostały zestawione wyniki obliczeń rozkładu stężeń (maksymalne wartości S mm odniesione do 1 godziny), wartości odniesienia dla 1 godziny oraz procentowy udział stężeń powodowany przez wiercenie. 18

19 Nazwa substancji Obliczenia stężeń w zakresie skróconym Wyliczona wartość dla 1 godziny Wartość odniesienia dla 1 godziny Procent wartości dla 1 godziny S mm D 1 S mm /D 1 µg/m 3 µg/m 3 % Dwutlenek azotu 246, ,19 Dwutlenek siarki 11, ,95 Tlenek węgla 19,71 3,7 Pył zawieszony PM1 49, ,6 Węglowodory alifatyczne 457, ,24 Analiza wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 21 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 21 r. Nr 16, poz. 87) oraz zgodnie z art. 224 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 28 r. poz. 15, z późniejszymi zmianami). Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM1 i węglowodorów alifatycznych istnieje konieczność wyznaczania emisji dopuszczalnych w pełnym zakresie (zanieczyszczenie to powoduje przekroczenia 1% wartości odniesienia). Dla substancji tych nie został spełniony warunek określony w zakresie skróconym obliczeń poziomów substancji w powietrzu S mm,1 x D 1. Kryterium obliczania opadu pyłu kryterium opadu pyłu określone zależnościami: E fe,667 h 3, 15 e n łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 1 Mg (dla wszystkich frakcji pyłu), emisja kadmu nie przekracza 5% wartości emisji pyłu określonej powyżej, emisja ołowiu nie przekracza 5% wartości emisji pyłu określonej powyżej,,667/n*sh 3,15 = 9,7 Suma emisji średniorocznej pyłu = 16,7 > 9,7 [mg/s] Łączna emisja roczna =,526 < 1 [Mg] Należy obliczyć opad pyłu. 19

20 9.2. Określenie czy został spełniony zakres pełny obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza W tabeli przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu stężeń (maksymalne wartości S a odniesione do roku), wartości odniesienia dla roku pomniejszone o tło oraz procentowy udział stężeń, które potencjalnie mogą zaistnieć w wyniku funkcjonowania zakładu wiertniczego. Wyniki rozkładu stężeń w pełnym zakresie obliczeń Wyliczona wartość Wartość odniesienia Procent wartości Nazwa substancji stężenia rocznego dla roku pomniejszona o tło dla roku S a (D a -R) S a /(D a -R) µg/m 3 µg/m 3 % Dwutlenek azotu 3,161 17,4 17,33 Dwutlenek siarki 1, ,55 Pył zawieszony PM1, ,6 Weglowodory alifatyczne,787 9,8 Analiza wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 21 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 21 r. Nr 16, poz. 87). Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że dla pyłu zawieszonego PM1, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i węglowodorów alifatycznych są spełnione warunki określone w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu. To znaczy: S mm D 1 S a D a - R Jeżeli nie jest spełnione kryterium opadu pyłu w zakresie skróconym, to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku: O p D p - R p Maksymalny opad X Y Opad [m] [m] Opad pyłu g/m 2 /rok ,52 2

21 Wykonane obliczenia wskazują, że spełniono kryterium opadu pyłu. W załącznikach zostały zestawione wydruki rozkładu izolinii stężeń dla całego, teoretycznego okresu pracy wiertni i wszystkich występujących, w związku z jej funkcjonowaniem, substancji zanieczyszczających. Rozkład izolinii stężeń przedstawionych w opracowaniu dotyczy maksymalnych wartości S a odniesionych do roku. Warunki określone w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu są spełnione, jeżeli: - na wydrukach izolinii maksymalnych wartości stężeń S mm odniesionych do 1 lub godziny w węzłach sieci obliczeniowej dla danej substancji nie występują poza terenem zakładu wiertniczego, - na wydrukach izolinii częstości przekroczeń stężenia D 1 w węzłach sieci i obliczeniowej dla danej substancji nie występują poza terenem zakładu wiertniczego (izolinia obrazuje wartość dopuszczalnej częstości przekroczenia wartości D 1, odpowiednio,274% dla dwutlenku siarki oraz,2% dla innych substancji) - na wydrukach izolinii maksymalnych wartości stężeń S a odniesionych do roku w węzłach sieci obliczeniowej dla danej substancji nie występują poza terenem zakładu wiertniczego (obrazuje wartość odniesienia D a ). Dla wszystkich rozpatrywanych substancji zostały spełnione warunki opisane w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu. W tabelach przedstawiono wyniki obliczeń dla wszystkich zanieczyszczeń emitowanych z terenu wiertni. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-1 w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 49, S Stężenie średnioroczne µg/m 3, SSW Częst. przekrocz. D1= 28 µg/m 3, % Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-1 występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 36 m i wynosi 49,274 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= %. Najwyższa 21

22 wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 28 Y = 28 m, wynosi,632 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 5 µg/m 3. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 11, S Stężenie średnioroczne µg/m 3 1, SSW Częst. przekrocz. D1= 35 µg/m 3, % Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 36 m i wynosi 11,318 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 28 Y = 28 m, wynosi 1,2272 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 27 µg/m 3. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 246, S Stężenie średnioroczne µg/m 3 3, SSW Częst. przekrocz. D1= 2 µg/m 3, %, SSW Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 36 m i wynosi 246,37 µg/m 3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 28 Y = 32 m, wynosi,142 % i nie przekracza dopuszczalnej,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 28 Y = 28 m, wynosi 3,161 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 17,4 µg/m 3. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 19, S Stężenie średnioroczne µg/m 3, SSW Częst. przekrocz. D1= 3 µg/m 3, %

23 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 36 m i wynosi 19,71 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= %. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 457, S Stężenie średnioroczne µg/m 3, S Częst. przekrocz. D1= 3 µg/m 3, % S Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 24 m i wynosi 457,67 µg/m 3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 24 m, wynosi 31 % i nie przekracza dopuszczalnej,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 24 m, wynosi,787 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 9 µg/m 3. Analiza wykazała, iż zostaną dotrzymane wszystkie wartości graniczne dla emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. 11. Wnioski i podsumowanie 1. Przeprowadzona analiza przedstawia wyniki komputerowych symulacji: jakościowej i ilościowej emisji zanieczyszczeń, jak również rozkładu ich rozprzestrzeniania się w związku z potencjalnymi pracami poszukiwawczymi złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz określenie działań mających na celu minimalizowanie wpływu zakładu wiertniczego na stan środowiska naturalnego w zakresie higieny atmosfery. Obszar przedmiotowej znajduje się w województwie lubelskim, a obejmuje obszar 21gmin położonych na terenie 5 powiatów. 2. Najczęściej, prace wiertnicze (miejsca usytuowania wiertni) są lokalizowane w obrębie terenów użytkowanych rolniczo, dlatego też do obliczeń wykorzystano wskaźniki charakterystyczne dla gruntów rolnych. 3. Obliczenia wykonano w oparciu o parametry pracy typowego urządzenia wiertniczego BENTEC 35 AC. 23

24 4. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o tło określone w piśmie WIOŚ w Lublinie dla gmin wchodzący w skład obszaru koncesyjnego. 5. Analizę przeprowadzono w stosunku do rocznej róży wiatrów. 6. Wszystkie obliczenia wykonano dla poziomu terenu - m. 7. Praca potencjalnych prac poszukiwawczych spowoduje: - emisję niezorganizowaną: pojazdów obsługujących wiercenie, - emisję zorganizowaną: z agregatów prądotwórczych, - emisję zorganizowaną: ze zbiorników na olej napędowy. 8. Ocena wykazała, że w zakresie stanu zanieczyszczenia atmosfery, w obszarze koncesji Lublin, zostaną dotrzymane wszystkie dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, które mogą zaistnieć w wyniku potencjalnych prac wiertniczych. 9. Inwestor zakłada następujące działania minimalizujące wielkość emisji: - wykonanie emitorów o wysokościach i średnicach gwarantujących dotrzymanie norm emisji (określonych w dokumentacji), - ograniczenie czasu emisji do niezbędnego minimum, - ograniczenie ruchu pojazdów na terenie zakładu wiertniczego, - używanie paliwa o najwyższych parametrach jakościowych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Róża wiatrów wykorzystana w obliczeniach, dane meteorologiczne stacji Lublin 2. Wyniki obliczeń stężeń maksymalnych 3. Parametry emitorów i emisji z terenu zakładu wiertniczego oraz położenie emitorów 4. Wyniki obliczeń stężeń długookresowych 5. Wyniki obliczeń stężeń dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM1, tlenku węgla i węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 6. Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM1, tlenku węgla i węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 7. Fragmenty stron internetowych, dot. parametrów oleju napędowego 8. Pisma WIOŚ w Lublinie określające tło zanieczyszczeń powietrza 24

25 Załącznik nr 1 Stacja meteorologiczna: Lublin (rok) Ilość obserwacji: 2148 Wysokość anemometru: 12 m Temperatura: 281,1 K Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 1,19 3,91 7,94 5,89 8,81 6,3 15,31 11,26 9,27 7,41 9,79 3,93 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 1 m/s 11 m/s 26,37 18,53 18,6 14,23 9,59 6,1 4,73 1,73,51,4,12 25

26 Tabela meteorologiczna Prędk. Syt. Kierunki wiatru wiatru met

27 Załącznik nr 2 Pakiet "OPERAT FB" v /29 r. - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, uwzględniające metodykę zawartą w rozporządzeniu MŚ z dnia 26 stycznia 21 r. Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96. Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć wersja wygenerowana dla EKOSERWIS Przemysław Kaleta Zakład: Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, koncesja Lublin Emitor: E1a, E1b, E1c Agregat prądotwórczy Caterpillar CAT okres, róża roczna CHARAKTERYSTYKA EMITORA wysokość emitora 5,2 [m] średnica emitora,32 [m] prędkość gazów na wylocie emitora 1,311 [m/s] temperatura gazów 587,8 [K] max. efektywna wysokość emitora 9,41 [m] ciepło właściwe gazów 1,3 [kj/m 3 K] temperatura otoczenia 281,1 [K] wysokość anemometru 14 [m] szorstkość terenu,35 [m] WYNIKI OBLICZEŃ STĘŻEŃ MAKSYMALNYCH Zanieczyszczenie : pył PM-1 emisja : 28,9 [mg/s] D1 = 28 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 26,49 65,1 4 2 Smm <.1*D1 Zanieczyszczenie : dwutlenek siarki emisja : 5,491 [mg/s] D1 = 35 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 5,3 65,1 4 2 Smm <.1*D1 Zanieczyszczenie : tlenki azotu emisja : 144,51 [mg/s] D1 = 2 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 132,4 65, *D1< Smm <D1 Zanieczyszczenie : tlenek węgla emisja : 11,56 [mg/s] D1 = 3 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 1,59 65,1 4 2 Smm <.1*D1 27

28 Pakiet "OPERAT FB" v /29 r. oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, uwzględniające metodykę zawartą w rozporządzeniu MŚ z dnia 26 stycznia 21 r. Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96. Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć wersja wygenerowana dla EKOSERWIS Przemysław Kaleta Zakład: Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, koncesja Lublin Emitor: E2a, E2b, E2c Zbiornik magazynowy na olej napędowy nr 1, 2 i 3 1 okres, róża roczna CHARAKTERYSTYKA EMITORA wysokość emitora 4 [m] (emitor zadaszony) średnica emitora,5 [m] prędkość gazów na wylocie emitora [m/s] temperatura gazów 268,8 [K] max. efektywna wysokość emitora 4 [m] ciepło właściwe gazów 1,3 [kj/m 3 K] temperatura otoczenia 281,1 [K] wysokość anemometru 14 [m] szorstkość terenu,35 [m] WYNIKI OBLICZEŃ STĘŻEŃ MAKSYMALNYCH Zanieczyszczenie : węglowodory alifatyczne emisja : 83,33 [mg/s] D1 = 3 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu , *D1< Smm <D1 28

29 Pakiet "OPERAT FB" v /29 r. oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, uwzględniające metodykę zawartą w rozporządzeniu MŚ z dnia 26 stycznia 21 r. Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96. Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć wersja wygenerowana dla EKOSERWIS Przemysław Kaleta Zakład: Emitor: Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, koncesja Lublin E3 Agregat prądotwórczy Caterpillar C-15 (awaryjny) 1 okres, róża roczna CHARAKTERYSTYKA EMITORA wysokość emitora 3,2 [m] średnica emitora,2 [m] prędkość gazów na wylocie emitora 5,884 [m/s] temperatura gazów 422,8 [K] max. efektywna wysokość emitora 5,9 [m] ciepło właściwe gazów 1,3 [kj/m 3 K] temperatura otoczenia 281,1 [K] wysokość anemometru 14 [m] szorstkość terenu,35 [m] WYNIKI OBLICZEŃ STĘŻEŃ MAKSYMALNYCH Zanieczyszczenie : pył PM-1 emisja : 9,167 [mg/s] D1 = 28 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 24,21 73,2 5 1 Smm <.1*D1 Zanieczyszczenie : dwutlenek siarki emisja : 1,742 [mg/s] D1 = 35 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 4,6 73,2 5 1 Smm <.1*D1 Zanieczyszczenie : tlenki azotu emisja : 45,836 [mg/s] D1 = 2 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu , *D1< Smm <D1 Zanieczyszczenie : tlenek węgla emisja : 3,667 [mg/s] D1 = 3 µg/m 3 stężenie odległość krytyczny stan krytyczna ocena maksymalne wystąpienia równowagi prędkość [µg/m 3 ] steż. maks. [m] atmosfery wiatru Na poziomie terenu 9,68 73,2 5 1 Smm <.1*D1 29

30 Załącznik nr 3 Parametry emitorów i emisji zorganizowanej oraz położenie emitorów na terenie zakładu wiertniczego, poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego koncesja Lublin Symbol Nazwa emitora Wysok. Przekrój Prędk.g. Temp. Xe Ye Nazwa Emis.max. Emisja E1a Agregat prądotwórczy Caterpillar 3512 nr 1 E1b Agregat prądotwórczy Caterpillar 3512 nr 2 E1c Agregat prądotwórczy Caterpillar 3512 nr 3 m m m/s gaz.k m m zanieczyszczenia kg/h Mg/rok 5,2,32 1, pył ogółem,14,172 -w tym pył do 1 µm,14,172 dwutlenek siarki,198,33 tlenki azotu,52,858 tlenek węgla,42,69 5,2,32 1, pył ogółem,14,172 -w tym pył do 1 µm,14,172 dwutlenek siarki,198,33 tlenki azotu,52,858 tlenek węgla,42,69 5,2,32 1, pył ogółem,17,176 -w tym pył do 1 µm,17,176 dwutlenek siarki,67 1,2 tlenki azotu,533,879 tlenek węgla,43,7 E2a Zbiornik na ON nr 1 4, Z, węglowodory alifatyczne,3 3 E2b Zbiornik na ON nr 2 4, Z, węglowodory alifatyczne,3 3 E2c Zbiornik na ON nr 3 4, Z, węglowodory alifatyczne,3,3 E3 Agragat prądotwórczy Caterpillar C-15 Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 3,2,2 5, pył ogółem, w tym pył do 1 µm,33 66 dwutlenek siarki,188,38 tlenki azotu,165,33 tlenek węgla, Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesyjnym Lublin E3 E1c E1b E1a E2c E2b E2a Granice zakładu 3

31 Załącznik nr 4 Przedsięwzięcie: poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, koncesja Lublin Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 49, S Stężenie średnioroczne µg/m 3, SSW Częst. przekrocz. D1= 28 µg/m 3, % Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-1 występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 36 m i wynosi 49,274 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 28 Y = 28 m, wynosi,632 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 5 µg/m 3. Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 11, S Stężenie średnioroczne µg/m 3 1, SSW Częst. przekrocz. D1= 35 µg/m 3, % Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 36 m i wynosi 11,318 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 28 Y = 28 m, wynosi 1,2272 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 27 µg/m 3. Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 246, S Stężenie średnioroczne µg/m 3 3, SSW Częst. przekrocz. D1= 2 µg/m 3, %, SSW Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 36 m i wynosi 246,37 µg/m 3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 31

32 28 Y = 32 m, wynosi,142 % i nie przekracza dopuszczalnej,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 28 Y = 28 m, wynosi 3,161 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 17,4 µg/m 3. Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 19, S Stężenie średnioroczne µg/m 3, SSW Częst. przekrocz. D1= 3 µg/m 3, % Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 36 m i wynosi 19,71 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= %. Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m kier.w. pręd.w. Stężenie maksymalne µg/m S Stężenie średnioroczne µg/m 3, S Częst. przekrocz. D1= 3 µg/m 3, % S Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 24 m i wynosi 457,67 µg/m 3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 24 m, wynosi 31 % i nie przekracza dopuszczalnej,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 24 Y = 24 m, wynosi,787 przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 9 µg/m 3. 32

33 Załącznik nr 5 Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów pył PM-1 dwutlenek siarki tlenki azotu X Y Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% m m µg/m 3 4,538 µg/m 3, µg/m 3 µg/m 3 85,658 µg/m 3, µg/m 3 µg/m 3 22,688 µg/m 3, µg/m ,14 4,92,1296, ,535 86,65,2737, ,7 24,598,6482, ,375 4,732,1834, ,486 83,295,3698, ,876 23,658,917,8166, ,476 42,612,174,135 85,956 86,232,2149,27 212, ,57,537,5174,2, ,655 41,115,1398, ,298 85,28,285,355 28,274 25,576,6991,8818, ,785 41,41,1683, ,362 86,616,3398, ,924 25,22,8414, ,43 4,771,746,115 86,762 86,153,1543, ,215 23,856,3731, ,775 43,672,174, ,96 89,551,3517, , ,36,871 1,18,1, ,5 47,751,2217, ,587 97,178,4386, , ,756 1,184,7341,5, ,322 46,997,1356,237 97,339 95,544,2668, ,68 234,984,6781 1,187,3, ,384 41,79,2233, ,15 84,659,4474, ,918 28,543 1,1164,9724,5, ,537 4,949,1522,728 85,714 86,449,3149, ,686 24,745,769, ,922 44,435,943,158 83,96 91,388,1938, ,61 222,173,4713,7541, ,71 48,75,2432,312 98,419 11,198,4968, , ,749 1,2162 1,56,5, ,98 48,435,2126,1845 1,666 1,55,4139, , ,174 1,632,9225,4, ,672 48,182,2877, ,252 99,434,5699, ,36 24,99 1,4384 1,3718,9, ,415 41,17,295,157 93,426 84,64,437, ,76 25,533 1,477,7848,4, ,456 42,941,828,973 85,418 88,57,1654, , ,72,4141,4863, ,865 48,546,1249,258 97,69 11,74,2599, , ,73,6245 1,291,2, ,169 48,241,3597, ,398 1,735,7358, , ,26 1,7985 1,5764,14, ,855 48,693,2578,3849 1,418 99,941,518, , ,465 1,2891 1,9243,6, ,371 47,591,37, ,771 99,27,6195, , ,953 1,533 1,891,8, ,219 39,86,176, ,293 84,248,346, ,93 199,31,8531,5892, ,429 48,113,1323,157 92,741 1,546,2547, ,146 24,566,6617,7534,2, ,289 43,731,178,267 97,259 94,42,3579, , ,653,89 1,337,4, ,18 36,423,354, ,572 82,415,753, , ,113 1,7518 1, ,917 48,42,391,3119 9,386 99,912,825, , ,97 1,957 1,5593,5, ,752 46,21,2479,25 11,255 95,595,517, , ,51 1,2394 1,25,6, ,211 45,314,1432, ,534 94,835,2931, ,57 226,57,7161,8733,1, ,222 47,892,224,275 1,86 1,291,4451, ,19 239,459 1,121 1,3524,5, ,568, ,828, ,84 1,3696,1 33

Położenie obszaru koncesyjnego Myślenice - Limanowa - Czchów. Województwo Powiat Gmina. limanowski. nowosądecki. bocheński.

Położenie obszaru koncesyjnego Myślenice - Limanowa - Czchów. Województwo Powiat Gmina. limanowski. nowosądecki. bocheński. Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Myślenice - Limanowa

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Blok 193

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Blok 193 na obszarze koncesji Blok 193 Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie

Bardziej szczegółowo

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Symulacja komputerowa przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: odkrywkowa eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Załącznik nr 1 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4 i 104/5, obręb 013 Raszyn 01) Inwestor: Marcin Jakubczak

Bardziej szczegółowo

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA. SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Z.U.O. "EKO - SOFT" Z.U.K. "COGITO" 93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel. 042 648 71 85 OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 3.0 DLA PC według

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów Załącznik Nr 3 Pakiet "OPERAT FB" v. 6.5.6/2013 r. - oprograowanie do odelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atosferyczny dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące etodykę

Bardziej szczegółowo

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie Realizacja farm wiatrowych niesie za sobą duże korzyści dla stanu powietrza atmosferycznego, pozwala, bowiem na wyprodukowanie znacznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne Przygotowanie danych dotyczących wielkości emisji do modelowania rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w atmosferze przy uŝyciu pakietu oprogramowania Operat-2000 Przystępując do modelowania emisji naleŝy

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza

7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie cel i zakres opracowania Celem tej części opracowania jest określenie stopnia uciążliwości dla otoczenia i środowiska pod względem

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu

Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu Z.U.O. "EKO - SOFT" 93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel.

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie aglomeracja warszawska dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

D O D A T E K B ZAGADNIENIA OCHRONY POWIETRZA

D O D A T E K B ZAGADNIENIA OCHRONY POWIETRZA AQUAGEO - Michał Fic hydrogeologia, ochrona środowiska prace, badania, ekspertyzy ul. Grocholskiego 1 05-090 Raszyn Falenty tel./fax. (0 22) 720 54 26 tel. (0 22) 720 80 90 tel. kom. 602 766 884 D O D

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia

1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na powietrze Emisja zanieczyszczeń do powietrza, występująca wzdłuż tras komunikacyjnych stanowi istotny problem ekologiczny. Literatura

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Inwestor: TergoPower Lublin Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 19/26, 20-002 Lublin Rodzaj dokumentu Załącznik Wyjaśnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko Data 17 grudnia 2015 ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 2014-05-20 DECYZJA

OS-I.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 2014-05-20 DECYZJA OSI.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 20140520 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), art.188, 192,

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W METODYCE MODELOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU OPARTEJ NA MODELU GAUSSA 2

ZMIANY W METODYCE MODELOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU OPARTEJ NA MODELU GAUSSA 2 Ogólnopolska Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska Robert Oleniacz, Marek Bogacki 1 ZMIANY W METODYCE MODELOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU OPARTEJ NA MODELU

Bardziej szczegółowo

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego Unia Europejska Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego - badanie stanu powietrza / analiza - Zamawiający Gmina Sosnowica Wykonawca Lubelska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Aleksander Warchałowski Katarzyna Bebkiewicz Warszawa, wrzesień 2011 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej

łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej Błękitne Niebo nad Starówk wką ograniczenie niskiej emisji w Żorach przez podłą łączenie budynków w do miejskiej sieci ciepłowniczej Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail:

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych.

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych. Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych. 1. Stan istniejący przy stosowaniu oleju silnikowego Fuchs. Jednym z negatywnych skutków wpływu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu "Samochody" do pakietu "Operat" wersja uproszczona, wskaźniki wg. prof. Z. Chłopka z 2002 r.

Instrukcja obsługi modułu Samochody do pakietu Operat wersja uproszczona, wskaźniki wg. prof. Z. Chłopka z 2002 r. PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel./fax (0-62) 7573-987 E-mail :ryszard@samoc.net, biuro@proekors.pl w w w. p r o e k o - r s. p l Instrukcja obsługi modułu "Samochody" do pakietu

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 EGZ. NR 4

ANEKS NR 1 EGZ. NR 4 ANEKS NR 1 EGZ. NR 4 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH Z MODUŁEM LPG WRAZ Z ZAPLECZEM USŁUGOWYM ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 1024/22 W MIEJSCOWOŚCI SŁAWNO, POWIAT SŁAWNO Etap:

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wartości odniesienia substancji w powietrzu

Wartości odniesienia substancji w powietrzu Wydruk 1. Wartości odniesienia substancji w powietrzu ---------- ---------- ---------- POZIOMY DOPUSZCZALNE I WARTOŚCI ODNIESIENIA Identyfikator obiektu: BASE ----------- Substancja Numer CAS D1[ug/m3]

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Podstawa opracowania: Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA

UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA Polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP na działce nr ew. 106/1w miejscowości Płatków gm. Zabrodzie Przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego.

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego. Emisja niska zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego. Umownie przyjmuje się wszystkie kominy o wysokości do 40

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, listopad 2015 ROZMIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI PN. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie na jakość powietrza w aspekcie likwidacji strefy ochronnej

Ocena oddziaływania Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie na jakość powietrza w aspekcie likwidacji strefy ochronnej From the SelectedWorks of Robert Oleniacz October 20, 2005 Ocena oddziaływania Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie na jakość powietrza w aspekcie likwidacji strefy ochronnej Marian Mazur Robert

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS-1-701-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2016 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo