7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza"

Transkrypt

1 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza Wprowadzenie cel i zakres opracowania Celem tej części opracowania jest określenie stopnia uciążliwości dla otoczenia i środowiska pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przedsięwzięcia polegającego na funkcjonowaniu nowej wsi dla mieszkańców miejscowości Nieboczowy w gminie Lubomia wraz z całą infrastrukturą techniczną w zakresie dróg oraz sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej oraz gazowniczej, a także określenie uwarunkowań jakie powinna spełniać przedmiotowa inwestycja, które zagwarantują, iż jej oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nie będzie większe niż to dopuszczają standardy jakości środowiska obowiązujące w Polsce. W ramach opracowania: przeprowadzono inwentaryzację (na podstawie materiałów dostarczonych przez inwestora) źródeł emisji zanieczyszczeń jakie pojawią się w ramach inwestycji, sporządzono charakterystykę parametrów techniczno-ruchowych źródeł i emitorów zanieczyszczeń planowanych do zainstalowania, określono przewidywaną wielkości emisji, wynikających z funkcjonowania planowanej miejscowości, wykonano obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń średniorocznych, maksymalnych, oraz czasów występowania stężeń maksymalnych większych od D 1 dla poszczególnych zanieczyszczeń, określono obowiązki inwestora wynikające z obowiązującego prawa ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego określono potrzebę (lub jej brak) podejmowania dodatkowych działań mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem Lokalizacja planowanej inwestycji, oraz obszary chronione w promieniu 30Xmm Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie śląskim, w gminie Lubomia w odległości około 7 km na południowy zachód od obecnej lokalizacji wsi Nieboczowy w sąsiedztwie wsi Syrynia, po jej południowej stronie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn ) w przypadku występowania w zasięgu 30*Xmm od emitora terenów bądź obiektów chronionych takich jak: tereny parków narodowych tereny ochrony uzdrowiskowej należy przeprowadzić obliczenia imisji zanieczyszczeń na tych obszarach z uwzględnieniem ustalonych dla nich odrębnych dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń. CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 75

2 Po przeanalizowaniu lokalizacji terenu o w/w statucie stwierdzono, iż tereny parków narodowych i tereny ochrony uzdrowiskowej znajdują się poza strefą potencjalnego oddziaływania inwestycji, tj. 30Xmm Charakterystyka topograficzna wraz z określeniem szorstkości terenu 50Hmax Do obliczeń należy przeprowadzić analizę szorstkości terenu wokół inwestycji. Zgodnie z w/w rozporządzeniem w przypadku obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla zespołu źródeł przyjmuje się średnią wartość z 0 dla obszaru na którym wykonywane są obliczenia, w promieniu 50*hmax. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia związany z budową nowej wsi do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przyjęto współczynnik szorstkości terenu reprezentatywny dla zwartej zabudowy wiejskiej na poziomie z 0 =0, Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Wartości odniesienia dla zanieczyszczeń atmosferycznych jakie emitowane będą z budowanej nowej wsi określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn ). Zgodnie z tym rozporządzeniem poziomy odniesienia stężeń zanieczyszczeń powstających w procesach zachodzących podczas funkcjonowania fermy przedstawiają się następująco: Tabela Wartości odniesienia dla substancji zanieczyszczających emitowanych z planowanej inwestycji. Lp. Nazwa substancji Dopuszczalne wartości stężeń w mikrogramach na metr sześcienny (µg/m 3 ) w odniesieniu do okresu 1 godziny (D1) 1 roku (Da) 1 Dwutlenek azotu ( ) Tlenek węgla ( ) Dwutlenek siarki ( ) Pył zawieszony PM10 (-) Zgodnie z w/w rozporządzeniem, wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenia uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku SO 2, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji Warunki atmosferyczne Poza wielkościami emisji, warunki meteorologiczne decydują o poziomie stężeń zanieczyszczeń wokół źródeł wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Z poszczególnych zjawisk meteorologicznych, wpływ na poziom stężeń w poszczególnych punktach terenu będą miały następujące czynniki: rozkład kierunków wiatrów rozkład prędkości wiatrów sposób mieszania się poszczególnych warstw atmosfery czyli występowanie poszczególnych stanów równowagi atmosfery CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 76

3 opady, zamglenia i inne zjawiska atmosferyczne W rejonie przedmiotowej inwestycji klimat należy do najłagodniejszych w kraju, przejawiając się niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, szybko następującymi termicznymi porami roku w pierwszym półroczu i późno następującymi w drugim półroczu, a także długim okresem wegetacyjnym. Zaznacza się przewaga wpływu oceanicznego nad kontynentalnym. W ciągu roku obszar otrzymuje średnio 695 mm opadów, maksimum opadów przypada na lipiec, a minimum na luty i marzec. Opady półrocza ciepłego, tj. od kwietnia do października wynoszą średnio 495 mm, natomiast półrocza chłodnego przypadającego na październik do marca wynoszą około 236 mm. Opady można zaobserwować średnio przez 170 dni, w tym przez 45 dni opady śniegu. Roczna wilgotność względna wynosi 75 82,5%. Rysunek Częstotliwość i prędkość wiatrów na poszczególnych kierunkach świata. Rejon charakteryzuje się podwyższonymi wartościami w zakresie termiki. Średnia roczna temperatura powietrza waha się między 7 a 9 C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą 18 C, najchłodniejszym natomiast luty 2 C. Roczne sumy usłonecznienia faktycznego wynoszą 1400h, w tym przez 30 dni usłonecznienie przekracza 10 godzin. Informacje na temat wiatrów występujących w otoczeniu instalacji można uzyskać z róży reprezentującej częstość występowania, kierunki i prędkość wiatru na poszczególnych kierunkach. Z analizy róży wiatrów, rozkładu prędkości i kierunków wiania wynika, że na analizowanym terenie głównymi kierunkami wiania wiatrów są kierunki: południowy (do 13,7%), południowo zachodni (do 15,4%) oraz północno - zachodni (do 13,3%). W związku z powyższym najbardziej narażone na zanieczyszczenia będą tereny położone na północnyzachód oraz wschód od lokalizacji emitorów. CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 77

4 Rysunek Częstotliwość i klasy równowagi atmosfery. Dominującymi prędkościami wiatrów są prędkości od 0-3m/s, a więc prędkości małe, decydujące o słabym rozpraszaniu zanieczyszczeń w powietrzu. Razem z prędkościami do 1m/s i od 2 do 3 m/s wiatry te stanowią 86,14% wszystkich wiejących w tym terenie wiatrów. Czynnikiem istotnym, mającym wpływ na rozkład stężeń zanieczyszczeń są także stany równowagi atmosfery występujące na danym terenie. Jak wynika z analizy róży wiatrów zdecydowanie przeważa 4 stan równowagi atmosfery obojętny. Stan ten trwa 39,5% czasu w ciągu roku i sprzyja rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w górnych partiach atmosfery, natomiast w warstwie przy ziemi nie sprzyja gromadzeniu się większych stężeń Emisja zanieczyszczeń na etapie realizacji inwestycji Planowana budowa nowej wsi wraz z całą infrastrukturą techniczną z uwagi na skalę przedsięwzięcia będzie w fazie realizacji potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza na tym terenie w dłuższym okresie czasu. W czasie realizacji prowadzone będą również prace wykończeniowe, które ze względu na zastosowane materiały (np. farby, lakiery) mogą być źródłem emisji związków lotnych. W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać się będą również zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia, z przeładunku paliw oraz szereg związków pochodzenia węglowodorowego uwalnianych podczas kładzenia mas bitumicznych. będą: Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie nowej wsi, pojazdy transportujące materiały służące do budowy, przechowywanie sypkich materiałów budowlanych, szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych, kładzenie masy bitumicznej, przeładunek paliw, CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 78

5 prace wykończeniowe z wykorzystaniem materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne i inne substancje mogące przedostawać się do powietrza Wpływ przedsięwzięcia na powietrze w czasie realizacji można ograniczyć przez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności poprzez: transport materiałów budowlanych po drogach utwardzonych, transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami, magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem, o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych, zapobieganie zanieczyszczeniu lokalnej drogi piaskiem i innym materiałem, który przemieszczany przez pojazdy mógłby powodować pylenie w obszarze zabudowy mieszkaniowej, ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym, oraz koncentracji prac w pobliżu posesji mieszkalnych, ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy, zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy. Ze względu na charakter i źródła emisji, poziomy odniesienia dla stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych określonych w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn ) nie odnoszą się do emisji występujących w okresie realizacji inwestycji Proces technologiczny i związana z nim emisja zanieczyszczeń atmosferycznych w okresie funkcjonowania inwestycji. Funkcjonowanie nowej wsi nie wiąże się z żadnym procesem technologicznym emisja zanieczyszczeń do powietrza związana będzie z podstawową egzystencją mieszkańców. Do głównych źródeł należeć będą przydomowe kotłownie oraz ruch pojazdów poruszających się po projektowanych drogach nowej wsi. Ponadto na wyposażeniu oczyszczalni ścieków planowany jest agregat prądotwórczy zasilany olejem napędowym, który będzie włączany w przypadku okresów braku dostaw prądu. Z uwagi iż tego typu urządzenia pracują kilka godzin w ciągu roku w obliczeniach pominięto emisje z pracy agregatu prądotwórczego gdyż stężenia z jego pracy będą śladowe. Emisja z funkcjonowania kotłowni w nowej wsi Budynki nowej wsi planuje się wyposażyć w kotłownie zasilane węglem, gazem ziemnym, gazem płynnym oraz olejem opałowym. Z pośród wszystkich mediów gaz uważany jest za paliwo względnie czyste, olej opałowy powoduje emisję zanieczyszczeń gazowych, głównie dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, natomiast spalanie węgla bywa najbardziej uciążliwe, bo obok tych samych substancji gazowych do atmosfery wydziela się także pył. CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 79

6 Poniżej w tabeli przedstawiono bilans zapotrzebowania na media energetyczne zakładane dla przedmiotowej wsi dla wszystkich wariantów, należy jednak traktować iż wartości mediów mogą być zamienne. Tabela Zapotrzebowania na media energetyczne. Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Osada z przesiedlenia Osada po wtórnym podziale gruntów Obiekty użyteczności publicznej Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej Węgiel Gaz płynny Olej opałowy Gaz ziemny kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok m 3 /rok Z uwagi, iż na obecnym etapie niewiadomo jeszcze ile oraz które budynki wyposażone zostaną w jakie kotłownie w obliczeniach przyjęto jedynie założenia na podstawie zapotrzebowania na media energetyczne, które przedstawiono w załącznikach graficznych oraz poniżej, przy uwzględnieniu iż nowa wieś będzie funkcjonować po wtórnym podziale działek w wariancie budynków wyposażonych będzie w kotłownie węglową o mocy 30 kw, które pracować będą przez 3800 godzin w ciągu roku, 53 budynki wyposażone zostaną w kotłownie zasilane gazem ziemnym o mocy 30 kw, które pracować będą przez 3800 godzin w ciągu roku, 55 budynki wyposażone zostaną w kotłownie zasilane olejem opałowym o mocy 30 kw, które pracować będą przez 3800 godzin w ciągu roku, 9 budynków wyposażonych zostanie w kotłownie zasilane gazem płynnym o mocy 30 kw, które pracować będą przez 3800 godzin w ciągu roku, 3 budynki usługowo-rzemieślnicze wyposażone zostaną w kotłownie węglowe o mocy 120 kw, które pracować będą przez 3800 godzin w ciągu roku, 5 budynków usługowo-rzemieślnicze wyposażone zostaną w kotłownie węglowe o mocy 118 kw, które pracować będą przez 3800 godzin w ciągu roku, 5 budynków mieszkaniowo-usługowych oraz budynek klubu sportowego wyposażone zostaną w kotłownie zasilane olejem opałowym o mocy 38 kw, które pracować będą przez 3800 godzin w ciągu roku, CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 80

7 Budynek remizy wyposażony zostanie w kotłownie zasilana gazem płynnym o mocy 38 kw, która pracować będzie przez 3800 godzin w ciągu roku. Emisje ze spalania węgla, gazu ziemnego oraz oleju opałowego, obliczono na podstawie wskaźników emisji z procesu energetycznego spalania paliwa sporządzonych przez MOŚZNiL, Warszawa, Kwiecień 1996 i przedstawiono na kartach obliczeniowych K1, K2, K3, K4, K5, oraz K6, natomiast emisje ze spalania gazu płynnego obliczono w oparciu o wskaźniki emisji umieszczone na stronie Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA i przedstawiono na kartach obliczeniowych K7 i K8. Emisja z ruchu komunikacyjnego Emisja zanieczyszczeń z ruchu komunikacyjnego może oddziaływać na środowisko zarówno w skali lokalnej, krajowej jak i globalnej. W przypadku przedmiotowych dróg emisja będzie oddziaływać jedynie w skali lokalnej, gdzie do najistotniejszych zanieczyszczeń należą: dwutlenek azotu (NO 2 ), tlenek węgla (CO), oraz pył zawieszony o średnicy poniżej 10 µg/m 3. Jednak z uwagi iż będą to drogi osiedlowe na których będą przejeżdżać jedynie samochody mieszkańców można spodziewać się, iż ruch będzie znikomy, a co za tym idzie również emisja będzie śladowa i nie spowoduje w żadnym stopniu pogorszenia jakość powietrza atmosferycznego w otoczeniu nowej wsi. W związku z czym w obliczeniach emisję z ruchu pojazdów pominięto Czas emisji. Ponieważ zgodnie z polskim prawem najistotniejsze kryterium stanowi czas występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń maksymalnych w okresie roku, w niniejszych obliczeniach przyjęto, iż praca źródeł emisji (kotłowni) będzie odbywać się w okresie grzewczym przez godzin w ciągu roku Kryterium na opad pyłu Dla emitorów sprawdzono, czy spełnione są jednocześnie następujące warunki (kryterium opadu pyłu): a) b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza Mg, c) emisja kadmu nie przekracza 0,005 % wartości emisji pyłu określonej w lit. 1 i 2, d) emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % wartości emisji pyłu określonej w lit. 1 i 2. Po podstawieniu danych do w/w wzoru wyszło, iż: 211,696 > 52,105 A więc nie został spełniony pierwszy warunek na opad pyłu. Dokonaliśmy więc obliczeń opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunków: O p D p R p CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 81

8 Kryterium opadu pyłu uwzględnia emisje wszystkich frakcji substancji pyłowej, w tym również pył zawieszony Charakterystyka techniczna źródeł i emitorów. Do obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych w środowisku przyjęto opisane w tabeli poniżej parametry funkcjonowania źródeł i emitorów zanieczyszczeń: Pozostałe parametry emitorów to: geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu h[m], średnica wewnętrzna wylotu emitora d[m], prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora v[m/s], temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora T[K]. W przypadku emitora o wylocie prostokątnym, o wymiarach p x q, obliczono średnicę równoważną według wzoru: Tabela Zestawienie źródeł emitorów. L.p. Źródło zanieczyszczeń Emitory h[m] d[m] v [m/s] 1 Kotłownie węglowe 30 kw E-1 E-45 8,0 0,2 0, Kotłownie gazowe (gaz ziemny) 30 kw T[K] E-46 E-98 8,0 0,2 0, Kotłownie olejowe 30 kw E-99 E-153 8,0 0,2 0, Kotłownie gazowe (gaz płynny) 30 kw E-154 E-162 8,0 0,2 0, Kotłownie olejowe 38 kw E-163 E-168 8,0 0,2 0, Kotłownia gazowa (gaz płynny) 38 kw E-169 8,0 0,2 0, Kotłownie węglowe 118 kw E-170 E ,0 0,2 0, Kotłownie węglowe 120 kw E-175 E ,0 0,2 0, Metodyka obliczeniowa. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przeprowadzono zgodnie z metodyką obliczeniową zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn ) z wykorzystaniem programu komputerowego KOMIN. [patrz: płyta CD]. CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 82

9 Omówienie wyników obliczeń Tlenek węgla Wyniki obliczeń w postaci graficznej prezentuje mapa rozkładu stężeń [patrz: załącznik graficzny nr 7.5-1]. Wartość stężeń maksymalnych tlenku węgla w czasie funkcjonowania nowej miejscowości przy przyjętych założeniach mogą sięgać wartości 1442,2 µg/m 3 przy wartości odniesienia równej 30000µg/m 3. Wspomniana wielkości jest niższa od wartości odniesienia, stąd na analizowanym obszarze nie stwierdzono miejsc gdzie częstość przekraczania wartości D 1 byłaby wyższa od 0,2% czasu w ciągu roku. Standard średniorocznych tego zanieczyszczenia nie został natomiast ustanowiony. Wyniki obliczeń pozwalają stwierdzić, iż w przypadku tlenku węgla zachowane zostaną standardy jakości środowiska w otoczeniu projektowanej nowej wsi. Dwutlenek azotu Graficzną interpretację wyników obliczeń przedstawia mapa rozkładu stężeń maksymalnych i średniorocznych [patrz: załącznik graficzny nr 7.5-2]. Najwyższe wartości stężeń maksymalnych dwutlenku azotu mogą osiągać wartości w granicach 97,2 µg/m 3 przy wartości odniesienia 200 µg/m 3. Stężenia średnioroczne natomiast nie będą przekraczać 6,175 µg/m 3 przy wartości odniesienia D a równej 40µg/m 3. Wspomniane wielkości są niższe od wartości odniesienia, stąd na analizowanym obszarze nie stwierdzono miejsc gdzie częstość przekraczania wartości D 1 byłaby wyższa od 0,2% czasu w ciągu roku. W oparciu o przeprowadzone obliczenia można stwierdzić, iż w przypadku dwutlenku azotu w otoczeniu budynków nowej wsi zostaną zachowane standardy jakości środowiska. Dwutlenek siarki Najbardziej uciążliwym zanieczyszczenie w czasie funkcjonowania wsi będzie dwutlenek siarki, co wiąże się ze spalaniem węgla kotłowniach. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż stężenia maksymalne dwutlenku siarki mogą osiągać wartości nawet do 461,5µg/m 3 przy wartości odniesienia na poziomie 350µg/m 3, jednak tak wysokie stężenia nie będą występowały przez 0,2% czasu w ciągu roku, a więc zostaną zachowane standardy jakości środowiska. Stężenia średnioroczne natomiast nie będą przekraczać 23,56 µg/m 3 przy wartości odniesienia D a równej 30 µg/m 3, a więc i w tym przypadku standardy jakości środowiska zostaną zachowane. Wyniki obliczeń w postaci graficznej prezentuje mapa rozkładu stężeń maksymalnych i średniorocznych [patrz: załącznik graficzny nr 7.5-3]. Podsumowując można stwierdzić, iż funkcjonowanie nowej wsi przy przyjętych założeniach nie spowoduje przekroczeń stężeń dwutlenku siarki w środowisku. Pył zawieszony PM10, opad pyłu Emisja pyłu a w tym pyłu zawieszonego stanowi jeden z bardziej istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem instalacji suszarniczo magazynowej zboża. W przypadku pyłu poza wskaźnikami takimi jak S max, Sa, obliczono wielkości opadu pyłu ogółem. CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 83

10 Jak wynika z obliczeń stężenia maksymalne pyłu PM10 mogą osiągnąć wielkości do 26,4 µg/m 3, przy wartości odniesienia na poziomie 280µg/m 3. Stężenia średnioroczne natomiast nie będą przekraczać 2,292 µg/m 3 przy wartości odniesienia D a równej 40µg/m 3. Wspomniane wielkości są niższe od wartości odniesienia, stąd na analizowanym obszarze nie stwierdzono miejsc gdzie częstość przekraczania wartości D 1 byłaby wyższa od 0,2% czasu w ciągu roku. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci graficznej na mapie rozkładu stężeń [patrz: załącznik graficzny nr 7.5-4]. Odrębnym wskaźnikiem jest wielkość opadu pyłu. Obliczenia przeprowadzone w ramach opracowania wykazują, że na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest miejsc gdzie wielkość opadu pyłu była by wyższa od wartości dopuszczalnej równej 200µg/m 3. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci graficznej na mapie rozkładu stężeń [patrz: załącznik graficzny nr 7.5-5] Można zatem stwierdzić, iż emisja pyłu PM 10 oraz opad pyłu przy przyjętych założeniach funkcjonowania inwestycji, nie spowoduje przekraczania standardów jakości środowiska w obrębie planowanej nowej wsi Wskazania do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji. Przy przyjętych założeniach projektowana nowa wieś nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia substancji zanieczyszczających w powietrzu. Jednak w rzeczywistości moce kotłowni oraz zużycie mediów może się różnić, w związku z czym emisja może ulec zmianie. Można jedynie zasugerować aby ograniczać się od wyposażania budynków w kotłownie węglowe, które charakteryzują się największą emisją zanieczyszczeń z spośród pozostałych kotłowni Wnioski 1. Jak wynika z przedstawionej koncepcji budowy nowej wsi, a także z przeprowadzonych obliczeń imisja zanieczyszczeń w środowisku nie będzie powodować przekroczeń stężeń odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn ). 2. Największa emisja zanieczyszczeń związana będzie ze stosowania kotłowni węglowych, najmniejsza z gazu ziemnego. 3. Inwestycja nie wymaga prowadzenia ewidencji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych do powietrza, oraz wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z art.273 punkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 4. Projektowane źródła emisji zanieczyszczeń nie wymagają uzyskania pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130, poz. 881 z dn ). CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 84

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie Realizacja farm wiatrowych niesie za sobą duże korzyści dla stanu powietrza atmosferycznego, pozwala, bowiem na wyprodukowanie znacznej

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4 i 104/5, obręb 013 Raszyn 01) Inwestor: Marcin Jakubczak

Bardziej szczegółowo

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA. SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Załącznik nr 1 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz.

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Symulacja komputerowa przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie aglomeracja warszawska dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Z.U.O. "EKO - SOFT" Z.U.K. "COGITO" 93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel. 042 648 71 85 OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 3.0 DLA PC według

Bardziej szczegółowo

Jak działamy dla dobrego klimatu?

Jak działamy dla dobrego klimatu? Jak działamy dla dobrego klimatu? Utrzymanie stanu czystości powietrza Zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób wpływają na społeczeństwo. Grupy najbardziej narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: odkrywkowa eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI PN. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1.

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1. 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru koncesyjnego Myślenice - Limanowa - Czchów. Województwo Powiat Gmina. limanowski. nowosądecki. bocheński.

Położenie obszaru koncesyjnego Myślenice - Limanowa - Czchów. Województwo Powiat Gmina. limanowski. nowosądecki. bocheński. Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Myślenice - Limanowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla miasta Legnica, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM1, pyłu zawieszonego

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest?

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Zanieczyszczenie powietrza to termin ogólny, warto więc sprecyzować z jakimi

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza dla sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym m. Przysiek, obr. Stary Toruń, dz nr 258/1, 258/2 Toruń, 2016-02-20 Spis treści: 1. Dane budynku

Bardziej szczegółowo

Wartości odniesienia substancji w powietrzu

Wartości odniesienia substancji w powietrzu Wydruk 1. Wartości odniesienia substancji w powietrzu ---------- ---------- ---------- POZIOMY DOPUSZCZALNE I WARTOŚCI ODNIESIENIA Identyfikator obiektu: BASE ----------- Substancja Numer CAS D1[ug/m3]

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Podstawa opracowania: Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Lublin 1. Wstęp Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Blok 193

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Blok 193 na obszarze koncesji Blok 193 Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Emisje pyłu u w wybranych gminach. liwości redukcji tej emisji. rejonu przygranicznego Polski. Cz. KLIŚ, M. CENOWSKI, E. STRZELECKA-JASTRZĄB

Emisje pyłu u w wybranych gminach. liwości redukcji tej emisji. rejonu przygranicznego Polski. Cz. KLIŚ, M. CENOWSKI, E. STRZELECKA-JASTRZĄB Emisje pyłu u w wybranych gminach rejonu przygranicznego Polski i możliwo liwości redukcji tej emisji Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej 2007-2013 2013 Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha zostały zaliczone do

przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha zostały zaliczone do OŚR 7610-9/2009 Grudusk, 15.07.2009 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Miejscem pomiarów była gmina Kamionka Wielka. Pyłomierz był instalowany w trzech miejscach. Rys1. Mapa gminy z zaznaczonymi miejscowościami

Miejscem pomiarów była gmina Kamionka Wielka. Pyłomierz był instalowany w trzech miejscach. Rys1. Mapa gminy z zaznaczonymi miejscowościami W ramach projektu LIFE, przy współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym, został przeprowadzony pomiar pyłu zawieszonego, przy użyciu miernika laserowego DUSTTRAK II AEROSOL MONITOR 8530 przystosowanego do

Bardziej szczegółowo

OD EMISJI DO JAKOŚCI POWIETRZA struktura emisji zanieczyszczeń na Dolnym Śląsku czynniki wpływające na dyspersję zanieczyszczeń

OD EMISJI DO JAKOŚCI POWIETRZA struktura emisji zanieczyszczeń na Dolnym Śląsku czynniki wpływające na dyspersję zanieczyszczeń OD EMISJI DO JAKOŚCI POWIETRZA struktura emisji zanieczyszczeń na Dolnym Śląsku czynniki wpływające na dyspersję zanieczyszczeń Eko Forum Lądek Zdrój, 11 marca 2016 r. Piotr Muskała Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Babiogórski Park Narodowy.

Babiogórski Park Narodowy. Babiogórski Park Narodowy. Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

Technologie ochrony atmosfery

Technologie ochrony atmosfery Technologie ochrony atmosfery Wprowadzenie do przedmiotu czyli z czym to się je Kazimierz Warmiński Literatura: Szklarczyk M. 2001. Ochrona atmosfery. Wydawnictwo UWM Olsztyn. Mazur M. 2004. Systemy ochrony

Bardziej szczegółowo

Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim

Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Geneza powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza Marszałek Sejmik Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 17 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo