Global Reports LLC. Raport roczny SA-R Komisja Nadzoru Finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego"

Transkrypt

1 INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od do data przekazania: INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA INTERFERIE S.A. (skrócona nazwa emitenta) Lubin (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Marii Skłodowskiej-Curie (ulica) (telefon) ( ) (NIP) PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,21 0,02 0,05 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,31 6,23 1,76 1,63 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Interferie SA Raport i Opinia 2008.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik _Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawo Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Plik _Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bad Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik List do Akcjonariuszy.pdf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik _10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INTE Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Noty 2.1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18 6,31 6,23 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń sporne sprawy sądowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń inne Inne (z tytułu) hipoteka kaucyjna hipoteka zwykła RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Noty 3. Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 0,07 0,21 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 0,07 0,21 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) pozostałe 4 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty kosztów emisji pozostałe przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) inne b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych pozostałe Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 INTERFERIE S.A. SA-R Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) zasilenie kap. zapasowego (obowiązkowe) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 3 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0-60 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 INTERFERIE S.A. SA-R Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcia zakupu bezpośredniego c) zmniejszenia (z tytułu) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) wartości niematerialnych i prawnych g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych zmiejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem Tytułem zabezpieczenia kredytów zaciągniętych w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych w postaci hipoteki w kwocie łącznej tys. zł Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcia zakupu bezpośredniego przyjęcia rozliczenia środków trwałych w budowie c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacji sprzedaŝy darowiny lub nieodpłatnego przekazania d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Komisja Nadzoru Finansowego 9

10 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe bilansowe, razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym na podstawie wyceny dokonanej przez gminę - na potrzeby obliczenia opłaty za wieczyste uŝytkowanie Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem Komisja Nadzoru Finansowego 10

11 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŝne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" Lubin prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności ,49 0,49 Komisja Nadzoru Finansowego 11

12 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a. udziały i akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem Komisja Nadzoru Finansowego 12

13 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) powstania róŝnic kursowych krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze pozostałych b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) róŝnic kursowych krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze wykorzystania straty podatkowej 37 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Ujemne róŝnice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan na początek okresu...stan na koniec okresu róŝnice kursowe rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze zobowiązania z tytułu wynagrodzeń rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na przewidywane koszty odpis aktualizacyjny RAZEM Data wygaśnięcia róznic przejściowych ujemnych w tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi szacunkowo do dnia r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych róznic nastąpi do dnia r. ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy 0 Komisja Nadzoru Finansowego 13

14 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) inne, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) dokonania odpisów aktualizujących naleŝności b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne naleŝności wykorzystanie odpisów na naleŝności budŝetowe w związku z decyzją o przypisie podatku VAT i odsetek rozwiązania odpisów w związku ze spłatą naleŝności Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. USD 2 0 po przeliczeniu na tys. zł 5 0 pozostałe waluty 0 0 NaleŜności krótkoterminowe, razem NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane Komisja Nadzoru Finansowego 14

15 INTERFERIE S.A. NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: SA-R 2007 g) naleŝności sporne NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) h) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Przedziałem spłacania naleŝności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaŝy jest przedział 1 miesiąca NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) ogółem...nie objęte rezerwami - z tytułu dostaw, robót i usług pozostałe naleŝności Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 15

16 INTERFERIE S.A. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE SA-R dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) g) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Tytułem zabezpieczenia kredytu Spółka udzieliła pełnomocnictw do rachunków bankowych. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 16

17 INTERFERIE S.A. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) SA-R 2007 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem 0 34 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie pozostałe waluty ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. USD 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 b2. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b3. w walucie w tys. GBP 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Prenumerata czasopism Amortyzacja pierwszego wyposaŝenia obiektów Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości Odpis na ZFŚS * Pozostałe (k. sponsoring sport ,03 zł, k. imprez turyst.-zimowisk ,13 zł) b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: pozostałe 9 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Spółka dokonała odpisu aktualizującehgo z tytułu trwałej utraty wartości w wysokości 200,0 tys. zł i dotyczył on obiektu OWDIM Sława w Lubiatowie Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia Liczba akcji a akcji praw do akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej A na okaziciela brak brak gotowizna B na okaziciela brak brak Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Na dzień dopuszczonych do obrotu jest akcji z czego to akcje serii A na okaziciela oraz serii B na okaziciela. Komisja Nadzoru Finansowego 17

18 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) kapitał z aktualizacji środków Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) róŝnice kursowe odsetki wycena transakcji terminowych amortyzacja b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 47 b) róŝnice kursowe c) odsetki wycena transakcji terminowych 4 6 d) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Dodatnie róznice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan róŝnic na początek okresu...stan róznic na koniec okresu róŝnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową róŝnice kursowe wycena instrumentów finansowych odsetki od lokat RAZEM ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe Komisja Nadzoru Finansowego 18

19 INTERFERIE S.A. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) SA-R 2007 b) zwiększenia (z tytułu) odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe e) stan na koniec okresu odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe b) zwiększenia (z tytułu) utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) odpraw emerytalno - rentowych nagród jubileuszowych e) stan na koniec okresu odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 24 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 76 0 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat 0 0 c) powyŝej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 19

20 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 20

21 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta BRE Bank S.A. Wrocław w tys. EUR w tys. EUR Warunki Termin spłaty oprocentowania Zmienna stopa eulibor depozytów 1 M w EUR z notowań na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym następnym okresem powiekszonym o 1% tytułem marŝy banku i na dzień r. łączna stopa wynosi 5,1950 Zabezpieczenia Inne Hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową pełnomocnictw o do rachunków bankowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej Komisja Nadzoru Finansowego 21

22 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) opłata eksploatacyjna inne 94 0 g) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS Inne fundusze 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 22

23 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 23

24 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania BRE Bank S.A. Wrocław BRE Bank S.A. Wrocław Zmienna stopa eulibor depozytów 1 M w EUR z notowań na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym następnym okresem powiekszonym o 1% tytułem marŝy banku i na dzień r. łączna stopa wynosi 5,1950 Zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 M w PLN z notowań na 2 dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym następnym okresem odsetkowym powiększona o 0,5 pp z tyt marŝy Banku i na dzień r. wynosi 5,92 Zabezpieczenia Inne Hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową pełnomocnictw o do rachunków bankowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej hipoteka kaucyjna, wekslel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową pełnomocnictw o do rachunku Komisja Nadzoru Finansowego 24

25 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) wynagrodzenia z narzutami zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów pozostałe b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) wartość dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Dane objaśniające sposób liczenia wartości księgowej na 1 akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję wartość księgowa liczba akcji w sztukach wartość księgowa na 1 akcję (w zł)...6,31...6,23 rozwodniona liczba akcji w sztukach rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (zł) Plik Opis PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - usługi związane z wypoczynkiem w tym: od jednostek powiązanych pozostałe w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaŝ towarów i materiałów w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 25

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwarta / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó n.

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2006 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem dane w tys. zl. NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 097 1 118 - oprogramowanie komputerowe 335 385 b) inne wartości niematerialne 16 17 Wartości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora Projekt Zatoka Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci 81-366 Gdynia ul. Antoniego Abrahama 29/2A NIP: 586-232-53-75 Bilans z uwzgl dnieniem bufora ROK: 2019 AKTYWA +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2019-02

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2007

Raport półroczny SA-P 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR 2001 (rok bieżący) (zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA IX INFORMACJE DODATKOWE. 1 Bilans zamkni cia prawnego poprzednika Emitenta i bilans otwarcia przedsi biorstwa Emitenta

ROZDZIA IX INFORMACJE DODATKOWE. 1 Bilans zamkni cia prawnego poprzednika Emitenta i bilans otwarcia przedsi biorstwa Emitenta ROZDZIA IX INFORMACJE DODATKOWE 1 Bilans zamkni cia prawnego poprzednika Emitenta i bilans otwarcia przedsi biorstwa Emitenta AKTYWA 2003 29-11- A Aktywa trwa e 3 870 801,41 8 425 822,50 I Warto ci niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport Roczny Skonsolidowany RS 27 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w tys.zł. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. (skonsolidowany MSR) podaje do wiadomości (jednostkowy / skonsolidowany)

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Równy Start Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 Raport półroczny SAP 2003 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 WARSZAWA 31 MARCA 2010 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2009 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku Stosownie do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku Jednostkowy raport kwartalny MMOFUND S.A. za kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku 1. nformacje ogólne Pełna nazwa MMOFUND Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 SUWARY skorygowany SA-R 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2007 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe obejmujące: A. Wprowadzenie B. Bilans C. Rachunek zysków i strat D. Zestawienie zmian w kapitale własnym E. Rachunek przepływów pieniężnych F. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Krosno, marzec 2014 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r.

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r. Raport kwartalny Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo