Raport roczny SA-R 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny SA-R 2007"

Transkrypt

1 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od do data przekazania: EFH śurawie WieŜowe Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) EFH śurawie WIEśOWE S.A. Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) Warszawa (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Puławska 538 (ulica) (telefon) ( ) (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) ASSETS CONSULTING Urszula Anna Sadowska z siedzibą w Warszawie, nr KIBR 741 (podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestyc yjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,74 0,23 0,20 0,06 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,85 0,22 0,23 0,06 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,34 4,64 2,33 1,21 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,34 4,44 2,33 1,16 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,30 0,00 0,00 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Pl ik ZUR_SA-R_2007_opinia_BR.pdf Opis OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Pl ik ZUR_SA-R_2007_raport_BR.pdf Opis RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Pl ik ZUR_SA-R_2007_oswi adczenie_rzetelnosc.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Pl ik ZUR_SA-R_2007_oswi adczenie_audytor.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PISMO PREZESA ZARZĄDU Pl ik ZUR_SA-R_2007_pismo_ zarzadu.pdf Opis LIST DO AKCJONARIUSZY ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Pl ik ZUR_SA-R_2007_wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Opis Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 BILANS AKTYWA Noty I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 Noty 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14 8,34 4,64 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14 8,34 4,44 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Zobowiązania warunkowe Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operac yjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przyc hody finansowe Dywidendy i udział y w zyskac h, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 Noty XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akc ji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 24 0,87 0,47 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 24 0,85 0,22 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty zyskiem roku obrotoweg Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpł ywy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopł at do 1. kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania 0 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość fi rmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 9 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 9 0 Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 1 b SA-R 2007 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zal iczki na wartości niemateri alne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nabyc ia c) zmniejszenia (z tytułu) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koni ec d) okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenia g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmiej szenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 1 c SA-R 2007 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 9 0 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 9 0 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie 12 0 c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 9

10 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 2 b SA-R 2007 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem techniczne i maszyny a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenia likwidacja sprzedaŝ g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Komisja Nadzoru Finansowego 10

11 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 2 c SA-R 2007 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: umowy leasingu Środki trwałe bilansowe, razem Nota 3 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 24 0 a) odniesionych na wynik finansowy niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS 24 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy l ub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejśc iowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia 24 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS 24 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy l ub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejśc iowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 4 a ZAPASY a) materiały 0 0 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 0 0 e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Nota 5 a NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 11

12 EFH śurawie WIEśOWE S.A. NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE SA-R z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec zeń społec znych i zdrowotnych oraz innych świadc zeń inne dochodzone na drodze sądowej 6 74 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 0 0 NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem Nota 5 b ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 84 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) nieskuteczna egzekucja 0 84 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu 0 0 Nota 5 c NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie w tys NaleŜności krótkoterminowe, razem Nota 5 d NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąc a b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 48 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 20 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług 0 0 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Nota 5 e NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 38 0 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 1 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0 0 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 6 a Komisja Nadzoru Finansowego 12

13 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 Pl ik ZUR_SA-R_2007_nota_naleznosci_sporne.pdf Opis NALEśNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEśNOŚCI SPORNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Nota 7 a a) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 7 b UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka wal uta b1. w walucie pozostałe waluty Nota 7 c ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 0 b1. w walucie w tys. EUR 1 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Nota 8 a a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczeni a wstępne opłaty leasingowe koszty realizacji kontraktów handlowych koszty związane z udzieleniem finansowania inne b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 28 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 9 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji imienne Rodzaj Rodzaj uprzywilej owani ograniczenia a akcji praw do akcji uprzywilej owan e co do głosu (2:1) Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emi sji wg wartości kapitału nominalnej brak przekształcenie sp. z o.o. w s.a. A na okazi ciela brak brak przekształcenie sp. z o.o. w s.a. B na okazi ciela brak brak przekształcenie sp. z o.o. w s.a. Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Komisja Nadzoru Finansowego 13

14 NALEśNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEśNOŚCI SPORNE () A. Łączna wartość naleŝności długo- i krótkoterminowych brutto I. NaleŜności przeterminowane i sporne brutto, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych objęte odpisami aktualizacyjnymi 0 0 1a) skierowane na drogę postępowania 6 74 egzekucyjnego - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych objęte odpisami aktualizacyjnymi z innych tytułów 0 0

15 EFH śurawie WIEśOWE S.A. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilej owani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji SA-R 2007 Wartość serii/ Sposób pokrycia emi sji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) wkłady pienięŝne C na okaziciela brak brak (publi czna emisja akcji) emisja w D na okaziciela brak brak programie akcji pracowniczych emisja w transzac h - rejestracja ostatniej transzy: wkłady pienięŝne E na okaziciela brak brak (publi czna emisja akcji) Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,00 Na dzień 1 stycznia 2007 r. kapitał akcyjny Spółki wynosił kwotę zł i dzielił się na akcji, tj akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda, akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda i akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda. Akcje serii A były akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu na kaŝdą akcję serii A przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B i C były akcjami na okaziciela. W dniu 7 maja 2007 r. jeden z akcjonariuszy Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., złoŝył wniosek o zamianę części posiadanych akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela w ilości szt. oraz o wprowadzenie ich do obrotu. Akcje zostały zamienione na akcje na okaziciela uchwałą Zarządu w dniu 9 maja 2007 r. i tym samym pozbawione uprzywilejowania co do głosu. Zmiana ta została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 21 maja 2007 r. W dniu 5 lipca 2007 r. w związku z realizacją programu opcji pracowniczych Spółka wyemitowała akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda, właściwy sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyŝszenia kapitału o zł w dniu 16 sierpnia 2007 r.w lipcu 2007 r. Spółka przeprowadziła publiczną emisję akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł kaŝda, właściwy sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyŝszenia kapitału o zł w dniu 10 września 2007 r.w dniu 8 października 2007 r. w ramach realizacji programu opcji pracowniczych Spółka przeprowadziła kolejną emisję akcji serii D o wartości nominalnej 2,00 kaŝda. PodwyŜszenie kapitału o zł zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 15 października 2007 r.w dniu 30 listopada 2007 r. w ramach realizacji programu opcji pracowniczych Spółka przeprowadziła kolejną emisję akcji serii D o wartości nominalnej 2,00 kaŝda. PodwyŜszenie kapitału o zł zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 21 grudnia 2007 r.w związku powyŝszymi zmianami kapitał akcyjny EFH śurawie WieŜowe S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił kwotę zł i dzielił się na akcji, tj akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda, akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda, akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda, akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda, akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda, akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 2,00 zł kaŝda. Na kaŝdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie posiada własnych akcji. Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, na dzień 31 grudnia 2007 r.: 1. Europejski Fundusz Hipoteczny S.A akcji, w tym imiennych akcji serii A (15,74% ogólnej liczby akcji), co daje głosów (15,67% ogólnej liczby głosów), 2. Krzysztof Gołucki akcji, w tym akcji serii A (7,77% ogólnej liczby akcji), ca daje głosów (9,52% ogólnej liczby głosów), 3. Grzegorz śółcik akcji, w tym akcji serii A (6,95% ogólnej liczby akcji), co daje głosów (8,50% ogólnej liczby głosów), 4. Aleksander Wierzbowski akcji, w tym akcji serii A (6,58% ogólnej liczby akcji), co daje głosów (8,13% ogólnej liczby głosów), 5. Jan Koprowski akcji, w tym akcji serii A (5,69% ogólnej liczby akcji), co daje głosów (7,02% ogólnej liczby głosów). Komisja Nadzoru Finansowego 14

16 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 10 a SA-R 2007 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem Nota 11 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 52 0 a) odniesionej na wynik finansowy róŝnica stawek amortyzacji podatkowej i bilansowej róŝnice w podatkowym i bilansowym ujęciu zdarzeń leasingowyc h niezrealizowane dodatnie róznice kursowe od rozrachunków zagranicznych naliczone a niewypłacone odsetki od lokat 5 0 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) róŝnica stawek amortyzacji podatkowej i bilansowej róŝnice w podatkowym i bilansowym ujęciu zdarzeń leasingowyc h niezrealizowane dodatnie róznice kursowe od rozrachunków zagranicznych naliczone a niewypłacone odsetki od lokat 7 5 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy l ub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia 52 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) róŝnica stawek amortyzacji podatkowej i bilansowej róŝnice w podatkowym i bilansowym ujęciu zdarzeń leasingowyc h niezrealizowane dodatnie róznice kursowe od rozrachunków zagranicznych naliczone a niewypłacone odsetki od lokat 5 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy l ub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy róŝnica stawek amortyzacji podatkowej i bilansowej róŝnice w podatkowym i bilansowym ujęciu zdarzeń leasingowyc h niezrealizowane dodatnie róznice kursowe od rozrachunków zagranicznych naliczone a niewypłacone odsetki od lokat 7 5 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 11 b ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu Komisja Nadzoru Finansowego 15

17 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 12 a SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowyc h inne zobowiązania finansowe, w tym: zobowiązania z tytułu umów leasingu inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 12 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat c) powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 12 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 13 a ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowyc h z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: zobowiązania z tytułu umów leasingu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) rozilczenia z pracownikami pozostałe 3 0 b) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 13 b ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł Komisja Nadzoru Finansowego 16

18 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 17

19 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 13 c SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spł aty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania Zabezpieczenia Inne ING BANK ŚLĄSKI S.A. Katowice WIBOR 1M + 2,0% marzec 2008 zastaw rejestrowy na 3 Ŝurawiach budowlanyc h, weksel in blanco Komisja Nadzoru Finansowego 18

20 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 14 a SA-R 2007 Pl ik ZUR_SA-R_2007_wartosc_ksiegowa.pdf Opis WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 15 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaŝ usług wynajmu Ŝurawi wieŝowych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 15 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych sprzedaŝ usług wynajmu Ŝurawi wieŝowych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 16 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - Przychody ze sprzedaŝy Ŝurawi i elementów w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 16 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaŝy Ŝurawi i elementów w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Nota 17 a KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zuŝycie materiałów i energii c) usł ugi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) krajowe podróŝe słuŝbowe Komisja Nadzoru Finansowego 19

21 Wyliczenie wartości księgowej na 1 akcję na dzień : - kapitał własny tys. zł - liczba akcji szt. - wartość księgowa na 1 akcje 8,34 zł Wyliczenie wartości księgowej na 1 akcję na dzień : - kapitał własny tys. zł - liczba akcji szt. - wartość księgowa na 1 akcje 4,64 zł Wyliczenie rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję na dzień : - kapitał własny tys. zł - rozwodniona liczba akcji szt. - rozwodniona wartość księgowa na 1 akcje 8,34 zł Wyliczenie rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję na dzień : - kapitał własny tys. zł - rozwodniona liczba akcji szt. - rozwodniona wartość księgowa na 1 akcje 4,44 zł Dla okresu, w którym EFH śurawie WieŜowe działała jako spółka z o.o. przeliczono udziały na akcje w stosunku 1 udział po 500 zł = 250 akcji po 2,00 zł.

22 EFH śurawie WIEśOWE S.A. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU SA-R zagraniczne podróŝe słuŝbowe ubezpieczenia majątkowe reprezentacja i reklama reklama nielimitowana pozostałe koszty 66 3 Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0 0 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 18 a INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0 b) pozostałe, w tym: umorzenie zobowiązań otrzymane odszkodowania odzyskane koszty sądowe odzyskane naleŝności w postępowaniu układowym 0 3 Inne przychody operacyjne, razem Nota 19 a INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0 b) pozostałe, w tym: koszty sądowe windykacji naleŝności i zobowiązań likwidacja środków trwałych naprawy samochodów finans. z odszkodowania umorzenie naleŝności darowizny inne 1 5 Inne koszty operacyjne, razem Nota 20 a PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poŝyc zek 0 0 b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 20 b INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie róŝnice kursowe zrealizowane niezrealizowane b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 0 0 Inne przychody finansowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 20

23 EFH śurawie WIEśOWE S.A. Nota 21 a SA-R 2007 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poŝyczek dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 21 b INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne róŝnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 0 27 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: wstępne opłaty leasingowe Inne koszty finansowe, razem Nota 22 a PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY 1. Zysk (strata) brutto Korekty konsolidacyjne 0 0 RóŜni ce pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowani a podatkiem dochodowym (wg 3. tytułów) niewypłacone wynagrodzenia nieopłacone składki ZUS odsetki od zobowiązań budŝetowych ubezpieczenie samochodu powyŝej limitu amortyzacja samochodów powyŝej limitu umorzenie naleŝności koszty reprezentacji darowizna wycena bilansowa wynikająca z róŝnic kursowyc h świadczenia na rzecz pracowników 0 1 róŝnice wynikające z odmiennego ujęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej sprzedanych środków - trwałyc h składki na PFRON inne koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu wycena bilansowa wynikająca z róŝnic kursowyc h rozliczenie ujęcia zdarzeń leasingowych odsetki od lokat koszty emisji akcji Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19% Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŝki podatku Podatek dochodowy bieŝący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 22 b PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róŝnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŝnic y - przejściowej poprzedniego okresu 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 21

24 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub - braku moŝliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 Podatek dochodowy odroczony, razem Nota 23 a Pl ik ZUR_SA-R_2007_podzial_zysku.pdf Opis PODZIAŁ ZYSKU Nota 24 a Pl ik ZUR_SA-R_2007_zysk_na_akcje.pdf Opis ZYSK NA AKCJĘ NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Pl ik ZUR_SA-R_2007_nota_do_cf.pdf Opis NOTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Pl ik ZUR_SA-R_2007_dodatkowe_noty_objasni ajace.pdf Opis DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Grzegorz śółcik Prezes Zarządu Piotr Guzowski Członek Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Joanna Całka Główna Księgowa SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Pl ik ZUR_SA-R_2007_sprawozdanie_zarzadu.pdf ZUR_SA-R_2007_ raport_dot_stos_ CG.pdf Opis SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Komisja Nadzoru Finansowego 22

25 Zysk netto w kwocie tys. zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2006 r. przeznaczono w części równej 758 tys. na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w części równej 922 tys. zł na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki wnioskować będzie do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto w kwocie tys. zł wypracowanego w 2007 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w części równej tys. zł, to jest 0,06 zł na jedną akcję. Zarząd Spółki wnioskować będzie równieŝ o przeznaczenie pozostałej części zysku netto w kwocie tys. zł na kapitał zapasowy. Rekomendacja Zarządu Spółki pozostanie niezmieniona jeśli jednostkowy zysk netto Spółki za rok 2007 po dokonaniu przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2007 rok nie będzie mniejszy od zysku netto za rok 2007 podanego przez Spółkę w raporcie za IV kwartał 2007 roku o więcej niŝ 10%.

26 Wyliczenie zysku za okres od do na jedną akcję zwykłą: - zysk netto tys. zł - średnia waŝona liczba akcji szt. - zysk netto na 1 akcje 0,87 zł Wyliczenie zysku na za okres od do na jedną akcję zwykłą: - zysk netto tys. zł - średnia waŝona liczba akcji szt. - zysk netto na 1 akcje 0,47 zł Wyliczenie rozwodnionego zysku za okres od do na jedną akcję zwykłą: - zysk netto tys. zł - średnia waŝona rozwodniona liczba akcji szt. - rozwodniony zysk netto na 1 akcje 0,85 zł Wyliczenie rozwodnionego zysku za okres od do na jedną akcję zwykłą: - zysk netto tys. zł - średnia waŝona rozwodniona liczba akcji szt. - rozwodniony zysk netto na 1 akcje 0,22 zł Dla okresu, w którym EFH śurawie WieŜowe działała jako spółka z o.o. przeliczono udziały na akcje w stosunku 1 udział po 500 zł = 250 akcji po 2,00 zł

27 Struktura środków pienięŝnych 1. Środki pienięŝne na początek okresu, w tym: środki w kasie na początek okresu 11 - środki na rachunkach bankowych na początek okresu, w tym: lokaty bankowe Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym: środki w kasie na koniec okresu 6 - środki na rachunkach bankowych na koniec okresu, w tym: lokaty bankowe Wykaz pozostałych korekt, wpływów i wydatków, których wartość przekracza 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków Inne wpływy finansowe, w tym: udzielone finansowanie leasingowe 6 799

28 EFH śurawie WIEśOWE S.A. SA-R 2007 W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo NaleŜności długoterminowe, Zmiana stanu naleŝności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizującyc h wartość nal eŝności dł ugoterminowych, NaleŜności długoterminowe (struktura walutowa) Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkac h podporządkowanyc h wycenianych metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zaleŝne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzal eŝne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zaleŝne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzal eŝne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcj e w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone poŝyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) Inne rozliczenia międzyokresowe NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkotermi nowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) Odpisy aktualizujące Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadc zenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłuŝnych instrumentów finansowych Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłuŝnych instrumentów finansowych Zmiana stanu ujemnej wartości firmy, Inne rozliczenia międzyokresowe NaleŜności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach Zysk (strata) na sprzedaŝy całości lub części udziałów jednostek podporządkowanyc h Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyc zajne Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Komisja Nadzoru Finansowego 23

29 OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej EFH śurawie WIEśOWE Spółka Akcyjna. Przeprowadziliśmy, badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki EFH śurawie WieŜowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 538, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,07 zł 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,69 zł 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r do r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,28 zł 5) rachunek przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący wzrost stanu środków pienięŝnych o kwotę ,04 zł 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŝenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3) Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŝenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przewaŝającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. UwaŜamy, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŝenia miarodajnej opinii.

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2006 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem dane w tys. zl. NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 097 1 118 - oprogramowanie komputerowe 335 385 b) inne wartości niematerialne 16 17 Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2007

Raport półroczny SA-P 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR 2001 (rok bieżący) (zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 SUWARY skorygowany SA-R 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2007 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279

MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279 MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279 Poz. 11279. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Papowie Toruńskim. [BMSiG-10708/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Ogólne informacje o Jednostce SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku Stosownie do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport Roczny Skonsolidowany RS 27 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w tys.zł. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. (skonsolidowany MSR) podaje do wiadomości (jednostkowy / skonsolidowany)

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Interferie Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Spis treści 1. Bilans... 2 2. Rachunek wyników... 3 3. Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 28 stycznia 2015 roku Zatwierdzone na zebraniu

Bardziej szczegółowo

Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.

Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. ABCD Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku Jednostkowy raport kwartalny MMOFUND S.A. za kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku 1. nformacje ogólne Pełna nazwa MMOFUND Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 12. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r.

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r. Raport kwartalny Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 Raport półroczny SAP 2003 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo