Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe za 2013 r."

Transkrypt

1 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Krosno, marzec 2014 r.

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie prowadzi działalność w oparciu o: - ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Kodeks Spółek Handlowych - Akt założycielski Siedziba spółki Krosno, ul. Wyzwolenia 4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Krośnie w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, a następnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie. Właścicielem spółki jest Gmina Krosno posiadająca 100% udziałów. Podstawa prawna funkcjonowania akt notarialny z rep. A nr 1123/97. Akty prawne postanowienie Sądu Rejonowego w Krośnie o wpisie do Rejestru Handlowego nr RHB 736, a następnie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Identyfikatory: NIP: REGON: PKD: 6832 Z Podstawowy przedmiot działalności: - budowanie mieszkań na wynajem, - zarządzanie nieruchomościami, - wynajem nieruchomości. 2. TBS PM jest spółką jednozakładową, nie posiadającą udziałów w innych spółkach. 3. Sprawozdanie finansowe /bilans + rachunek zysków i strat/ obejmuje okres obrachunkowy od do

3 - bilans sporządzono w wersji pełnej - rachunek zysków i strat w wersji porównawczej Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i zmian w kapitale własnym. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1.Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony ustawie o rachunkowości, a w szczególności: 1.1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po oddaniu do użytkowania Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób prawnych. 1.3.Amortyzacja bilansowa została naliczona zgodnie z planem amortyzacji Do ewidencji materiałów i robót w toku stosuje się rzeczywiste ceny ustalone na poziomie ceny zakupu Należności krótkoterminowe zostały wycenione w wartościach podlegających zapłacie, z tym że należności z tyt. dostaw i usług urealniono tworząc rezerwy na należności wątpliwe o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności Spółka posiada tylko krajowe środki pieniężne do sprawozdania ujęto wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w wartościach nominalnych.

4 1.7. Kapitały wyceniono również w wartościach nominalnych zgodnie z umową spółki. 1.8.Zysk roku ubiegłego w całości przeniesiono na kapitał zapasowy. 1.9.Zysk roku bieżącego wyceniono wg wartości netto wynikającej z rachunku zysków i strat Zobowiązania długoterminowe stanowią oszczędności programu MM, partycypacje, kaucje mieszkaniowe najemców zasobu własnego TBS, gminnego i najemców lokali użytkowych oraz kredyty: środki BGK dla budynków Grodzka 49a, Żwirki i Wigury 4d, Żwirki i Wigury 1C,D i b środki BS Rymanów dla budynków Żwirki i Wigury 5A i Podchorążych 11- w budowie wycenione wg wartości nominalnych Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwotach wymagających zapłaty Fundusze specjalne stanowi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wyceniony wg wartości nominalnej Długoterminowe rozliczenia okresowe stanowi głównie kwota umorzeń kredytów: Grodzka 49a i Żwirki 4d - 10 % kredyt KFM wycena w wartości nominalnej oraz część dotacji rozliczanej w czasie uzyskanej z programu RPO na sfinansowanie środków trwałych Tysiąclecia 5a : winda dla niepełnosprawnych i plac zabaw 2.Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian metod księgowości i wyceny. 2.1 Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości i wyceny stosowane były w sposób ciągły.

5 3.Przedstawienie zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w stosunku do roku ubiegłego. 3.1 Półprodukty i produkty w toku wg stanu na dzień : - koszty budowy budynku przy Podchorążych przeznaczonego na sprzedaż - niezakończone roboty w toku z tyt. remontów wykonywanych głównie na rzecz Gminy. Pozostała prezentacja danych za rok 2012 i 2013 w bilansie jednostki pozostaje bez zmian. 4. Informacje liczbowe: 4.1 Zestawienia liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdań za rok ubiegły i bieżący 4.2 Do sprawozdania dołącza się rachunek zysków i strat. 5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące roku 2013 nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. W roku przyszłym spółka nie widzi zagrożeń kontynuacji swojej działalności w dotychczasowym zakresie. 6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący. 6.1 Korekty dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.

6 BILANS na dzień wykonanie wykonanie AKTYWA AKTYWA TRWAŁE , ,54 I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 334, ,67 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 334, ,67 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE , ,87 1.Środki trwałe , ,55 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,55 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,57 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,95 d) środki transportu ,38 913,89 e) inne środki trwałe 2 628, ,59 2. Środki trwałe w budowie , ,32 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. DŁUGOTERMINOWE ROZL. MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE , ,32 I. ZAPASY , ,89 1. Materiały 3 540, ,00 2. Półprodukty i produkty w toku , ,89 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE , ,90 1. Należności od jednostek powiązanych 683,82 711,65 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 683,82 711,65 do 12 miesięcy 683,82 711,65

7 powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,25 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,05 do 12 miesięcy , ,05 powyżej 12 miesięcy b) z tyt. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,20 c) inne , ,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE , ,53 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,53 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,53 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,53 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. KRÓTKOTERM. ROZL. MIĘDZYOKRESOWE , ,00 AKTYWA RAZEM A+B , ,86

8 wykonanie wykonanie PASYWA KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,19 I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY , ,00 II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna) III.UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna) IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY , ,43 V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY VI. POZOST. KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych VIII. ZYSK (strata) netto , ,76 IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,67 I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odrocz. podatku doch. 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 0,00 0,00 długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy: 0,00 0,00 długoterminowe krótkoterminowe II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , ,53 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , ,53 a) kredyty i pożyczki , ,09 w tym kredyty ze środków KFM , ,09 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,44 d) inne III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,25 1. Wobec jednostek powiązanych , ,37 a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności : , ,37 do 12 miesięcy , ,37 powyżej 12 miesięcy b) inne - wpłata zwięk. kapit.podstaw. 2. Wobec pozostałych jednostek , ,38 a) kredyty i pożyczki , ,25 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,25 do 12 miesięcy , ,25 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy 0, ,08 f) zobowiązania wekslowe

9 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,35 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 5 117, ,45 3. Fundusze specjalne , ,50 IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE , ,89 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym , ,89 długoterminowe , ,83 krótkoterminowe , ,06 PASYWA RAZEM (A+B) , ,86 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT porównawczy wykonanie porównawczy wykonanie PRZYCH. NETTO ZE SPRZED. I ZRÓWN. Z NIMI w tym: , ,92 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,25 II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,87 III. Zmiana stanu produktów (zwięk. (+), zmniej. (-) , ,80 IV. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki ,25 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ( p ) , ,58 I. Amortyzacja , ,51 II. Zużycie materiałów i energii , ,73 III. Usługi obce , ,37 IV. Podatki i opłaty , ,10 w tym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,46 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,76 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,37 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,28 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,34 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , ,66 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 170,62 II. Dotacje ,05 III. Inne przychody operacyjne , ,61 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , ,41 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktwów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , ,41 ZYSK(STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ (C+D-E) , ,59 PRZYCHODY FINANSOWE , ,94 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,60 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 4 339, ,34

10 KOSZTY FINANSOWE , ,77 I. Odsetki, w tym: , ,43 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 4 339, ,34 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H) , ,76 WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) , ,76 Podatek dochodowy , ,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , ,76 DYWIDENDY I INNE WYPŁATY Z ZYSKU Krosno DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Stan środków trwałych na początek i koniec roku obrotowego Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Przych. z zakupu Przych. z inwestycji Przych. z aportu Rozchód likwidacja Stan na koniec roku Wartości 1. niematerialne i prawne 2. Środki trwałe ogółem 1 /grunty ( w tym prawo wiecz. użytkow.) 2 /budynki i budowle 3 /urządzenia i maszyny techniczne , , , , , , , , , , , , , ,78 4 /środki transportu , ,67 5 /pozost. środki trwałe , , ,49 3. Inwestycje rozpoczęte 4. Razem rzeczowy majątek trwały , , , , , , , ,98

11 2. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych L p. Wyszczególnienie Stan na początek roku Zwiększ. amortyz. Zmniejsz amortyz. Stan na koniec roku Wartość netto ogółem 1. Wartości niematerialne i , , , ,67 prawne 2. Środki trwałe ogółem , , , ,55 1/ grunty ( w tym prawo wieczyst. użytkow. gruntu) , , , ,55 2/ budynki i budowle , , , ,57 3/ urządzenia i maszyny techniczne , , , ,95 4/ środki transportu , , ,78 913,89 5/ pozostałe środki trwałe , , , ,59 3. Razem rzeczowy majątek trwały bez inwestycji , , , ,22 3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości udziałów Kapitał zakładowy wynosi ,00 i dzieli się na udziałów po 500 zł każdy. Stan na r ,00 - zwiększenie - zarejestrowana w KRS ,00 Stan na r ,00 4. Kapitał zapasowy Spółka posiada kapitał zapasowy, tworzony z zysku netto za poprzednie lata obrotowe oraz z zaokrągleń wartości wnoszonego aportu. Stan na początek roku ,87 Zwiększenie z zysku za 2012 r ,56 Stan na koniec roku ,43 Zwiększenie nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 3/13 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. przeznaczającej w całości zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie ,56 zł na kapitał zapasowy Spółki. 5. Propozycje, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy

12 Zarząd proponuje w całości przeznaczyć zysk netto za 2013 rok na kapitał zapasowy Spółki. 6. Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie wynoszą ogółem ,90 w tym: - od jednostek powiązanych 711,65 - od pozostałych jednostek ,05 Należności od jednostek powiązanych dotyczą rozliczeń z właścicielem Gminą Krosno i MPGK Krosno Należności od pozostałych jednostek to: - należności z tyt. dostaw i usług ,12 - należn.z tyt. podatków (to naliczony VAT od zakupów i VAT do rozlicz.) ,36 - nieotrzymana część dotacji z Region.Rozw.Woj Podk wpływ ,84 - inne ,00 Należności inne to: - w tym: udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS ,00 - koszty opłat sądowych do zwrotu przez Sądy ,50 - nieuregulowane opłaty za odpady komunalne od najemców TBS 2 558,50 Odpisy aktualizujące należności wynoszą ,25 - dotyczące należności i roszczeń sądowych ,40 - pozostałych ,85 7. Dane o stanie odpisów aktualizujących stan należności W Spółce występują odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów i opłat za media. Aktualizacji należności dokonywano na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu TBS - PM Sp. z o.o. w sprawie aktualizacji należności z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zapłaty stosownie do art.35 b ustawy o rachunkowości. Stan odpisów aktualizujących na r ,12 Rozwiązanie odpisów w 2013 r ,88 Utworzenie odpisów w 2013 r ,01 Stan odpisów aktualizujących na r ,25 8. Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie wynoszą ,90 - kredyty BGK, w tym: ,34 - Grodzka 49a ,94 - Żwirki i Wigury 4 d (I etap budowy) ,86 - Żwirki i Wigury II etap budowy ,71 - Żwirki i Wigury III etap budowy ,83 - kredyt BS Rymanów budowa IV et Żwirki i Wigury 5b ,00 - kredyt BS Rymanów budowa Podchorążych wynajem ,00 przeniesiona część zob. kredytowych do zobowiązań krótkoterm ,25 - oraz zobowiązania z tyt. wpłaconych partycypacji, kaucji, oszczędności programu MM ,44 9.Rezerwy na zobowiązania - nie wystąpiły 10. Zobowiązania krótkoterm. wykazane w bilansie wynoszą ogółem: ,25 w tym: - wobec jednostek powiązanych ,37

13 - wobec pozostałych jednostek ,38 - fundusze specjalne ,50 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych dotyczą: - zobowiązań z tyt. dostaw i usług wobec MPGK za media 1 320,77 - zobowiązań z tyt. rozliczeń z Gmina Krosno ,75 - rozl nieprzekazana część dotacji progr. RPO dla Gminy (przelew ) ,85 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek dotyczą: - zobowiązań z tyt. dostaw i usług ,28 - rozl. nieprzekazana część dotacji progr.rpo dla Wspót Mieszkaniowych ,97 - przeniesiona część kredytu BGK i BS Rymanów do zobowiązań krótkoterminowych ,25 Zobowiązania z tyt podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń: ,35 - podatku od wynagr. pracowników 8 993,00 - należnego podatku dochodowego ,00 - składek na ubezp. społ., FP, FGŚP ,35 - składki na PFRON 161,00 Pozostałe zobowiązania obejmują składkę PZU z tyt. ubezp. prac. I.2013 i składki PKZP 5 929,45 Fundusze specjalne to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów. Główne tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów. L.p. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zmiana stanu 1. Ubezpieczenia majątkowe , , ,84 2. Prenumeraty 4 264, , ,37 3. Media za XII.2013 do przefakturownia I , , ,65 3. Pozostałe 2 896, ,76 576,28 Ogółem: , , ,58 Główne tytuły przychodów przyszłych okresów (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zmiana stanu 1. Umorzenie kredytu Grodzka , , ,44 2. Umorzenie kredytu Żwirki , , ,16

14 3. Otrz. dotacja śr.trwałe Tysiącl. 0, , ,75 4. Nierozl.opł. za odp.komunalne 0, , ,50 Razem: , , , 65 Zabezpieczenia na majątku Spółki 1. Hipoteka kaucyjna do kwoty zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej, wpisana w księdze wieczystej Nr KS1K/ /1. 2. Hipoteka kaucyjna do kwoty zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 4d objęta księgą wieczystą KS1K/ /2 3.Hipoteka kaucyjna do kwoty ,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury objęta KW KS1K/ /2 Żwirki i Wigury 1C i 1D 4.Hipoteka kaucyjna do kwoty ,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1b objęta księgą wieczystą nr KS1K/ Hipoteka umowna na kwotę ,00 na rzecz BS Rymanów ustanowiona na kredytowanej nieruchomości Żwirki i Wigury 5 b księga wieczysta KW.KS1K/ /6 z Hipoteka kaucyjna na kwotę ,00 na rzecz BS Rymanów ustanowiona na kredytowanej nieruchomości Podchorążych 11 księga wieczysta KW.KS!K/ z Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym. 1. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest wynajem nieruchomości na własny rachunek oraz zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi i świadczenie usług dla mieszkańców i użytkowników administrowanych nieruchomości. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży (w zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota sprzedaży % Kwota sprzedaży % Dynamika Przychody z działalności podstawowej Przychody ze sprzedaży usług zleconych Przychody z pozostałych usług ,06 50, ,07 45,62 103, , ,75 1,89 105, ,12 0, ,03 0,81 101,32 4. Przychody na utrzymanie nieruchomości Gminy ,10 5, ,21 4,40 83,34

15 5. Remonty wykonane dla Gminy ,08 5, ,19 1,72 37,86 6. Sprzedaż media + mat ,78 19, ,87 16,47 93,46 7 Sprzedaż produkcji (roboty w toku w 2013) ,69 15, ,80 29,09 208,22 8. Sprzedaż ogółem: ,96 100, ,92 100,00 113,35 Głównym uzasadnieniem zwiększenia przychodów w pozycji działalności podstawowej jest całoroczne naliczenie czynszu i opłat za media oddanych do użytkowania w 2012 roku mieszkań przy ul. Żwirki i Wigury 5a i 5b Obniżka zryczałtowanych kosztów na utrzymanie nieruchomości Gminy i ograniczenie środków na remonty wykonane dla Gminy to główna przyczyna spadku przychodów w tych pozycjach. Spadek przychodów w pozycja media został podyktowany zmianą przepisów w rozliczaniu odpadów komunalnych Pozycja sprzedaż produkcji roboty w toku zarówno w 2012 jak i 2013 roku obejmuje niezakończone roboty remontowe wykonywane na rzecz Gminy oraz głównie wartość wykonanych robót budowy budynku 1- klatkowego przy ul. Podchorążych przeznaczonego na sprzedaż 2. Nie podejmowano decyzji o zaniechaniu działalności Spółki i nie występuje takie zagrożenie w najbliższej przyszłości. 3.Wszystkie zawarte umowy z kontrahentami zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 4.Z jednostkami powiązanymi ( w przypadku TBS są to: Gmina Krosno i MPGK Krosno) poza umowami na warunkach rynkowych nie zawierano żadnych innych umów 5.Za roczne badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 na podstawie zawartej umowy nr 09/2013 z REVISION Józef Król Sp. z o. o. Sp. k. w Rzeszowie, podmiot przeprowadzający badanie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 800,00 zł. + VAT.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 12. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 80-419 Gdańsk, Sochaczewska 1c/1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wchodzą: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok bieżący (zł. i gr.) 1 2 3 4. Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi 3 364 321,97 3 378 522,55

Kwota za rok bieżący (zł. i gr.) 1 2 3 4. Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi 3 364 321,97 3 378 522,55 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nowy Targ dnia 16.03.2015 r. z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu ul. Podtatrzańska 47A 34-400 Nowy Targ NIP: 735-21-46-798 Regon: 492080288 Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Spis treści 1. Bilans... 2 2. Rachunek wyników... 3 3. Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 28 stycznia 2015 roku Zatwierdzone na zebraniu

Bardziej szczegółowo

MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279

MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279 MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279 Poz. 11279. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Papowie Toruńskim. [BMSiG-10708/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Ogólne informacje o Jednostce SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 Fundacja nstytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 NFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO ZA ROK 2012 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA Wprowadzenie 1.1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. I KWARTAŁ 2014 Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Strona 1 Zawierający: I KWARTAŁ 2014...1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A...4 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013 / SPRWOZDNE FNNSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 03.Q.m..S..9.W...v.ęn.i dres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice Śmiałowice 34 584 Marcinowice, REGON: 007737 NP: 88467555 KRS: 0000307598

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r. na rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO ul. Lenartowicza 9 35-05 Rzeszów NP: 57-03-55-99 Rzeszów, 05-04-7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 04 r.. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Youth Capital Foundation

Fundacja Youth Capital Foundation Fundacja Youth Capital Foundation SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. informacja dodatkowa 3. bilans

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Załączniki

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

List do akcjonariuszy... 3. Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. przeliczone na euro... 5

List do akcjonariuszy... 3. Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. przeliczone na euro... 5 SPIS TRES CI List do akcjonariuszy... 3 Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. przeliczone na euro... 5 Bilans przeliczony na euro... 6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ: 59-700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4 1 1. Oświadczenie kierownictwa Stosownie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014 Nazwa Organizacji : Adres organizacji 00-375 Warszawa, ul. Smolna 16 m 7 REGON 012839800 Rachunek zysków i strat za rok 2014 Rok poprzedni 2013 Rok bieżący 2014 A. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALMA SPEI 01.01.2009-31.12.2009

FUNDACJA ALMA SPEI 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA ALMA SPEI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2009-31.12.2009 SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI II. III. IV. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo