SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA"

Transkrypt

1 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1

2 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Grunwaldzka 13, Iława Podstawowy przedmiot działalności według PKD : Z - sprzedaŝ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS Wykaz spółek zaleŝnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: Nazwa i siedziba Przedmiot działalności Rejestry Rodzaj powiązania % udział w kapitale i całkowitej liczbie głosów Metody konsolidacji Iławskie Zakłady Części Samochodowych Sp. z o.o Iława ul. Grunwaldzka Z produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli KRS VIII Wydział Gospodarczy W Olsztynie zaleŝna 100 pełna Iławskie Zakłady Remontu Silników Sp. z o.o Iława ul. Grunwaldzka Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli KRS VIII Wydział Gospodarczy W Olsztynie zaleŝna 100 pełna Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy zakończony w dniu 31 marca 2010 roku zawiera dane porównywalne dla bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pienięŝnych za okres sprawozdawczy zakończony w dniu 31 marca 2009 roku a takŝe dla danych bilansowych za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest złoty polski ( PLN ). Wszystkie dane finansowe przedstawia się w tysiącach złotych polskich chyba Ŝe zaznaczono inaczej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej IZNS SA w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy. 2. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Dnia 21 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Promet SA dokonano podwyŝszenia kapitału zakładowego o 300 tys. zł poprzez emisje 300 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł kaŝda. W wyniku podwyŝszenia kapitału w IZNS SA zmniejszył się udział w kapitale własnym spółki Promet SA z 25 % do 21,43% Dnia 16 lutego 2010 roku została zawarta umowa sprzedaŝy akcji w wyniku, której IZNS SA zbył na rzecz osoby fizycznej szt. akcji spółki Promet SA. Skutkiem sprzedaŝy ww. akcji jest zmniejszenie udziału w kapitale własnym spółki Promet SA z 21,43% do 19,29%. 2

3 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe. Wyszczególnienie w tys. zł w tys. EUR dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem na na na na Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11-0,01 0,03 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,56 1,42 0,40 0,35 Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - wybrane pozycje bilansowe Grupy na koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 31 marca 2010 roku 1 EUR = 3,8622 PLN, W dniu 31 grudnia 2009 roku 1 EUR = 4,1082 PLN. - wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŝnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku 1 EUR = 3,9669 PLN. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku 1 EUR = 4,5994 PLN 3

4 3.1 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat. Wyszczególnienie I kwartał 2010 / okres od do I kwartał 2009 / okres od do Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług Przychody ze sprzedaŝy ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaŝy Koszty zarządu Zysk (strata) na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy 3 2 Podatek odroczony Zysk / strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metoda praw własności -16 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy, w tym: Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej. 4

5 3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie I kwartał 2010 / okres od do I kwartał 2009 / okres od do Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Rachunkowość zabezpieczeń Skutki aktualizacji majątku trwałego Zyski i straty aktuarialne Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy odroczony dotyczący innych całkowitych dochodów -186 Inne całkowite dochody (netto) Całkowite dochody ogółem Całkowity dochód na akcję 0,16-0,01 5

6 3.3 Skrócony skonsolidowany bilans. Wyszczególnienie AKTYWA stan na koniec I kwartału 2010 / stan na koniec IV kwartału 2009 / stan na koniec I kwartału 2009 / Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe 0 Nieruchomości inwestycyjne Długoterminowe aktywa w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności budŝetowe NaleŜności pozostałe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej A k t y w a r a z e m PASYWA Kapitał własny Kapitały przypad. akcjonariusz. podmiotu dominującego Kapitał akcyjny Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania pozostałe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na inne zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania budŝetowe, ZUS i inne świadczenia Zobowiązanie pozostałe Rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania aktywów trwałych przeznacz. do zbycia P a s y w a r a z e m

7 Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,56 1,42 0,94 7

8 3.4 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmianami w kapitałach własnych. Wyszczególnienie Kapitał udziałowy / akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik netto Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał przypadający akcjonariuszom mniejszościowym Stan na 1 stycznia Wycena rynkowa akcji Rezerwa na pod. odroczony z tyt. wyceny rynkowej akcji Utrata kontroli w jednostce zaleŝnej Promet Korekta wyceny budynków Zysk/strata netto Stan na 31 marca Kapitał własny Stan na 1 stycznia Wycena środków trwałych Rezerwa na pod. odroczony z tyt. przeszacow. śr. trwał Utrata kontroli w spółce zaleŝnej Podział zysku z lata ubiegłych na kapitał Zysk/strata netto roku obrotowego Stan na 31 grudnia Stan na 1 stycznia Emisja/wydanie akcji/udziałów Kapitał mniejszości Zysk/strata netto roku obrotowego Stan na 31 marca

9 3.5 Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów środków pienięŝnych. Wyszczególnienie I kwartał 2010 / okres od do IV kwartały 2009 narastająco / okres od do I kwartał 2009 / okres od do I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzaleŝnych b) w pozostałych jednostkach 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzaleŝnych b) w pozostałych jednostkach Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 9

10 3. Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej D. Przepływy pienięŝne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym o ograniczonej moŝliwości dysponowania 10

11 4. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. W omawianym okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej IZNS SA wystąpiły zmiany klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych w stosunku do poprzednich sprawozdań. Zmiana klasyfikacji związana jest z utratą przez Grupę znaczącego wpływu na jednostkę stowarzyszoną. W wyniku dokonanej zmiany klasyfikacji posiadanych akcji, nad którymi Grupa utraciła znaczący wpływ dokonano zmiany sposobu wyceny posiadanych aktywów finansowych. Akcje te zakwalifikowano jako aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej. Pozostałe zasady wyceny posiadanych aktywów finansowych stosowane przez Grupę nie uległy zmianie i zostały zaprezentowane w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, przekazanym do publicznej wiadomości dnia 22 marca 2010 roku, dostępnym na stronie internetowej Emitenta 5. Informacje o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. W omawianym okresie sprawozdawczym zmieniono zasady ustalania wartości aktywów oraz pomiaru wyniku finansowego. W wyniki zmiany opisanej w punkcie 4 (utraty znaczącego wpływu w jednostce stowarzyszonej) przeklasyfikowano posiadane akcje z długoterminowych aktywów w jednostkach stowarzyszonych do aktywów finansowych wycenianych wg wartości godziwej. W ślad za tym dokonano wyceny godziwej w następujący sposób: - róŝnicę między ceną nabycia a ceną emisyjną akcji spółki będącej wcześniej jednostką stowarzyszoną odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny, - róŝnicę między ceną emisyjną a wartością godziwą na dzień bilansowy odniesiono na wynik finansowy. 6. Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących. Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw. Zestawienie zmian w poniŝszej tabeli. Tytuł istotnych wartości szacunkowych Stan na Stan na Zmiana - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne pozostałe rezerwy Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących. W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia. 8. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki. W okresie objętym raportem kwartalnym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze. 9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. Oferowane przez Grupę produkty, usługi i towary w stosunkowo niewielkim stopniu podlegają sezonowości sprzedaŝy. Występują okresy zwiększonego zapotrzebowania na określone grupy produktów, usług i towarów np.: okres letni, zwiększone zapotrzebowanie na usługi i części do silników maszyn rolniczych. Niemniej jednak wzrosty te niwelują spadki zapotrzebowań i nie powodują diametralnych róŝnic w przychodach ze sprzedaŝy. 11

12 10. Wyniki według segmentów. Segmenty branŝowe I kwartał 2010 rok Podstawowy układ sprawozdawczy - segmenty branŝowe Części zamienne Usługi naprawcze Pozostała sprzedaŝ Razem Przychody ze sprzedaŝy segmentu Przychody na rzecz klientów zewnętrznych (przychody ze sprzedaŝy) Aktywa segmentu Inwestycje w jednostce stowarzyszonej/wspólnych przedsięwzięciach (metoda praw własności) Suma aktywów Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne Suma nakładów inwestycyjnych Segmenty branŝowe I kwartał 2009 rok Podstawowy układ sprawozdawczy - segmenty branŝowe Części zamienne Usługi naprawcze Pozostała sprzedaŝ Razem Przychody ze sprzedaŝy segmentu Przychody na rzecz klientów zewnętrznych (przychody ze sprzedaŝy) Pozostałe pozycje dotyczące segmentu: Aktywa segmentu Inwestycje w jednostce stowarzyszonej/wspólnych przedsięwzięciach (metoda praw własności) Suma aktywów Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne Suma nakładów inwestycyjnych

13 Segmenty geograficzne I kwartał 2010 rok Uzupełniający układ sprawozdawczy - segmenty geograficzne Polska Strefa euro Pozostałe kraje Razem Przychody i wynik segmentu Przychody na rzecz klientów zewnętrznych(przychody ze sprzedaŝy) Przychody z transakcji z pozostałymi segmentami Wynik segmentu / zysk operacyjny z działalności kontynuowanej Przychody/koszty finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za rok obrotowy Aktywa segmentu Inwestycje w jednostce stowarzyszonej / wspólnych przedsięwzięciach (metoda praw własności) Suma aktywów Suma zobowiązań Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne Suma nakładów inwestycyjnych Nakłady niepienięŝne- rezerwa na naprawy gwarancyjne Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości odniesione na kapitał własny Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ujętych w rachunku zysków i strat 8 8 Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości odniesionych na kapitał własny 13

14 Segmenty geograficzne I kwartał 2009 rok Uzupełniający układ sprawozdawczy - segmenty geograficzne Polska Strefa euro Pozostałe kraje Razem Przychody i wynik segmentu Przychody na rzecz klientów zewnętrznych(przychody ze sprzedaŝy) Przychody z transakcji z pozostałymi segmentami 0 Wynik segmentu / zysk operacyjny z działalności kontynuowanej Przychody/koszty finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności Zysk (strata) netto za rok obrotowy Aktywa i zobowiązania Aktywa segmentu Inwestycje w jednostce stowarzyszonej / wspólnych przedsięwzięciach (metoda praw własności) Suma aktywów Suma zobowiązań Pozostałe pozycje dotyczące segmentu: Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne Suma nakładów inwestycyjnych Nakłady niepienięŝne- rezerwa na naprawy gwarancyjne Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości odniesione na kapitał własny Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ujętych w rachunku zysków i strat Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości odniesionych na kapitał własny 11. Wyniki Grupy Kapitałowej IZNS SA. W I kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa odnotowała zysk netto w wysokości tys. zł. Na wynik ten wpłynął zysk z działalności finansowej, który wynika z: - aktualizacji wartości posiadanych akcji o kodzie KDPW ( ISIN) PLPTIW w wysokości 979 tys. zł brutto, pomniejszony o podatek odroczony w wysokości 176 tys. zł - aktualizacji wartości posiadanych akcji o kodzie KDPW ( ISIN) PLPROMT00014 w wysokości tys. zł brutto, pomniejszony o podatek odroczony w wysokości 216 tys. zł 12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. W okresie sprawozdawczym spółki Grupy Kapitałowej IZNS SA nie dokonały emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych papierów wartościowych. 14

15 13. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zdeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia. 14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nieujęte w sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. Dnia 7 kwietnia 2010 r. uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podwyŝszono kapitał zakładowy Spółki IZCS Sp. z o.o. o kwotę 169 tys. zł poprzez ustanowienie 169 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł kaŝdy. Dnia 7 kwietnia 2010 r. uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podwyŝszono kapitał zakładowy Spółki IZRS Sp. z o.o. o kwotę 57 tys. zł poprzez ustanowienie 57 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł kaŝdy. 15. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. W I kwartale 2010 r. nie wystąpiły wyŝej wymienione zdarzenia. 16. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do prognoz. Zarząd IZNS SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2010 rok. 17. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z wiedzą Zarządu IZNS SA stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: Zmiana od Udział w Udział w Liczba dnia Ilość liczbie kapitale głosów przekazania Akcjonariusz akcji głosów zakładowym na WZ poprzedniego (szt.) na WZ (%) (szt.) raportu (szt.) (%) Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A ,52% ,52% - - Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu (%) Stan na r. 18. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla kaŝdej z osób. 15

16 Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta stan na r. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu Jacek Nowicki ,28 - Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta stan na r. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu Mariusz Staszak Andrzej Mioduszewski Marek Król Krzysztof Skrzypski ,01% - Jacek Ziółkowski ,02% Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej. W I kwartale 2010 roku nie toczyły sie postępowania przed sadem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 21. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŝ rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. W I kwartale 2010 r. nie wystąpiły wyŝej wymienione zdarzenia. 22. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: a. nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, b. łącznej kwoty kredytów lub poŝyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, 16

17 c. okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, d. warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zaleŝnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji, e. charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub poŝyczki. W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia. 23. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia. 24. Wskazanie czynników, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. NajwaŜniejsze czynniki, jakie zdaniem Zarządu będą miały wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach są następujące: - kształtowanie się kursów walut, głównie EUR w relacji do PLN, - kształtowanie się popytu zgłaszanego przez klientów eksportowych zaleŝnego przede wszystkim od warunków politycznych i prawnych, - zmiany stóp procentowych które poprzez wartość odsetek od zaciągniętych kredytów będą miały wpływ na wysokość ponoszonych kosztów finansowych, - planowana poprawa rotacji zapasów, która poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie stanów magazynowych powinna obniŝyć ponoszone koszty finansowe, - optymalizacja procesów logistycznych związana z redukcją kosztów, - wzrost rozpoznawalności Spółek Grupy oraz pozyskanie nowych klientów i rozwój działalności operacyjnej. 17

18 IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU 18

19 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe. Wyszczególnienie w tys. zł w tys. EUR dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem na na na na Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,06 0,00 0,02 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,14 1,02 0,30 0,25 Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - wybrane pozycje bilansowe Grupy na koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 31 marca 2010 roku 1 EUR = 3,8622 PLN, W dniu 31 grudnia 2009 roku 1 EUR = 4,1082 PLN. - wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŝnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku 1 EUR = 3,9669 PLN. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku 1 EUR = 4,5994 PLN 19

20 2. Skrócony Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat. Wyszczególnienie I kwartał 2010 / okres od do I kwartał 2009 / okres od do Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług Przychody ze sprzedaŝy ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaŝy Koszty zarządu Zysk (strata) na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne 13 2 Pozostałe koszty operacyjne 8 41 Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy 2 Podatek odroczony 216 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy Całość zysku za rok dotyczy działalności kontynuowanej. 20

21 3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie I kwartał 2010 / okres od do I kwartał 2009 / okres od do Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody 791 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Rachunkowość zabezpieczeń Skutki aktualizacji majątku trwałego Zyski i straty aktuarialne Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy odroczony dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody (netto) Całkowite dochody ogółem Całkowity dochód na akcję (w zł) 0,

22 4. Skrócony jednostkowy bilans. Wyszczególnienie stan na koniec I kwartału 2010 / stan na koniec IV kwartału 2009 / stan na koniec I kwartału 2009 / AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Nieruchomości inwestycyjne Długoterminowe aktywa w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności budŝetowe NaleŜności pozostałe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe aktywa finansowe-udzielone poŝyczki Rozliczenia międzyokresowe Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej A k t y w a r a z e m PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania pozostałe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania budŝetowe, ZUS i inne świadczenia Zobowiązanie pozostałe Zobowiązanie pozostałe od jednostek powiązanych Rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania aktywów trwałych przeznacz. do zbycia P a s y w a r a z e m

23 Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,14 1,02 0,79 23

24 5.Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Wyszczególnienie Kapitał udziałowy / akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik netto Kapitał własny Stan na 1 stycznia Wycena rynkowa akcji Rezerwa na pod. odroczony z tyt. wyceny rynkowej akcji Zysk/strata netto Stan na 31 marzec Stan na 1 stycznia Wycena środków trwałych Rezerwa na pod. odroczony z tyt. przeszacowania środków trwałych Podział zysku z lata ubiegłych Zysk/strata netto roku obrotowego Stan na 31 grudzień Stan na 1 stycznia Zysk/strata netto roku obrotowego Stan na 31 marzec

25 6.Skrócony jednostkowy rachunek przepływów środków pienięŝnych. Wyszczególnienie stan na koniec I kwartału 2010 / stan na koniec IV kwartału 2009 / stan na koniec I kwartału 2009 / I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych, stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzaleŝnych b) w pozostałych jednostkach 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzaleŝnych b) w pozostałych jednostkach Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki

26 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 7 9. Inne wydatki finansowe 280 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej D. Przepływy pienięŝne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących. Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw. Zestawienie zmian w poniŝszej tabeli. Tytuł istotnych wartości szacunkowych Stan na Stan na Zmiana - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE...3 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, dnia 28 lutego 2013 roku I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 87 ust. 4 i 7

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 MOSTALZAB skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A. NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A. NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BYTOM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU ORAZ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku Jednostkowy raport kwartalny MMOFUND S.A. za kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku 1. nformacje ogólne Pełna nazwa MMOFUND Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09)

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09) Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08 (publikacja z dnia 16-02-09) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za IV kwartał 2008 (będący jednocześnie drugim kwartałem roku nowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. I KWARTAŁ 2014 Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Strona 1 Zawierający: I KWARTAŁ 2014...1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A...4 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 marca 2016 r.

Data publikacji: 18 marca 2016 r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 31 GRUDNIA 2015 Wrocław, marzec 2016 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2015 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Szczegółowy zakres zmian Aktywów trwałych 1) Rzeczowy majątek trwały w zł (BO) na 01.01.2013; (Zw); (Zmn); (BZ) na 31.12.2013: Wartość brutto: (BO): 140428,62 zł.;

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Spis treści I. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 12 maja 2010 r. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka ( Grupa ) składa się z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA ( jednostka dominująca, Spółka ) i jej spółek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro FUNDACJA TĘCZOWY DOM 00-054 Warszawa ul. Jasna 22 l.105a NIP 522-26-01-352 Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 1 lipca 2014 r. a zakończony 30 września 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 lipca 2013 r. a

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny i skrócone kwartalne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy owej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. 16 maja 2011 Grupa owa NTT System S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2006 ROK SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2006 ROK SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2006 ROK SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU KOSTRZYN, 31 SIERPNIA 2011 ROKU Spółka: PBO Anioła S.A. Okres sprawozdawczy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2008

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2008 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2008 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463)

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Dom Development S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku DOM DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego Wybrane dane finansowe,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo