Raport półroczny SA-P 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport półroczny SA-P 2007"

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieŝącego roku obrotowego 2007 obejmujące okres od do oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2006 obejmujące okres od do data przekazania: Quantum Software SA (pełna nazwa emitenta) QUANTUM SOFTWARE SA Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Walerego Sławka 3A (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) (podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera: Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym Bilans Rachunek przepływów pienięŝnych Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 60,10 50,29 15,62 12,89 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,41 0,00 0,11 0,00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 385,91 243,92 102,48 60,33 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,63 0,00 0,70 0,00 Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem I półrocze 2007 r. : średni kurs okresu: 3,8486; najniŝszy kurs w okresie: 3,7465; najwyŝszy kurs w okresie: 3,9385; Kurs na dzień r. : 3,7658 I półrocze 2006 r.: Średni kurs okresu: 3,9002; NajniŜszy kurs w okresie: 3,7565; NajwyŜszy kurs w okresie: 4,1065; Kurs na ostatni dzień okresu: 4,0434 na koniec 2006 r.: Średni kurs okresu: 3,8991; NajniŜszy kurs w okresie: 3,7565;NajwyŜszy kurs w okresie: 4,1065; Kurs na ostatni dzień okresu: 3,8312 1

2 Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje sie w dołączonym pliku Plik Raport - Biel.pdf Opis Raport biegłego rewidenta OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego znajduje sie w dołączonym pliku Plik oswiadczenie_sa-p07_ 93 ust. 1 pkt 4 Rozp.pdf Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje sie w dołączonym pliku. Plik oswiadczenie_sa-p07_ 93 ust. 1 pkt 5 Rozp. MF.pdf Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego znajduje się w dołączonym pliku Plik Wprowadzenie do SA- P- I_2007.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BILANS AKTYWA Noty I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych

3 Noty 3.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane - metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16 3,86 319,40 243,90 Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

4 Noty Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16 2,63 0,00 0,00 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Inne 11 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne 25 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona -14 XV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 26 0,60 50,30 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 26 0,41 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych I.a. porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy a) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku (ustawowo) Kapitał zapasowy na koniec okresu

5 4. Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 3 - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 3 b) w pozostałych jednostkach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki 3 3. Inne wpływy inwestycyjne 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w pozostałych jednostkach udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poŝyczki II. Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i poŝyczek Odsetki 5 12 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych -1 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

6 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe Wartości niematerialne i prawne, razem

7 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych wartość firmy prac rozwojowych koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu d) amortyzacja za okres (z tytułu) e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu f) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

8 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne, razem RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem

9 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny Środki trwałe, - środki transportu - inne środki trwałe razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nabycia c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ 9 9 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

10 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Środki trwałe bilansowe, razem NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) od pozostałych jednostek (z tytułu) wniesionej kaucji NaleŜności długoterminowe netto NaleŜności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) stan na koniec okresu NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b1. w walucie - NaleŜności długoterminowe, razem ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi a) (z tytułu) zobowiązań b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 1 odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi c) róŝnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi d) (z tytułu) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi - (z tytułu) e) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) f) odniesionych na wynik finansowy odniesionych na wynik finansowy

11 odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy ZAPASY a) towary 40 1 Zapasy, razem 40 1 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych - świadczeń inne NaleŜności krótkoterminowe netto, razem b) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) 38 - spłata naleŝności 38 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka / waluta w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty NaleŜności krótkoterminowe, razem NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) naleŝności przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) e) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

12 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE półrocze/ półrocze / 2006 a) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) b) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Nota naleŝności sporne i przeterminowane znajduje się w dołączonym pliku Plik NaleŜności sporne i przeterminowane_nota_55.pdf Opis NaleŜności sporne i przeterminowane KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w znaczącym inwestorze udzielone poŝyczki 3 3 b) w pozostałych jednostkach udzielone poŝyczki c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł w tys. - w tys. Udzielone poŝyczki krótkoterminowe, razem ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka / waluta w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł w tys. pozostałe waluty Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem

13 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: opłacone z górry ubezpieczenia, prenumeraty, itp odpis na ZFSS 70 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: koszty związane z przychodami przyszłych okresów Koszty związane z wytworzeniem wartości niematerialnych i prawnych koszty związane z pozyskaniem kapitału pozostałe koszty międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Seria A Seria B* Rodzaj akcji imienne imienne zwykłe Rodzaj Rodzaj uprzywilejowania ograniczenia akcji praw do akcji uprzywilejowane co do głosu Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji brak gotówka Prawo do dywidendy (od daty) nieuprzywilejowa brak gotówka ne Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,50 PowyŜsza tabela dotyczy I półrocza 2007 r. * W dniu 1 czerwca 2007 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę dotyczącą zmiany akcji imiennych zwykłych serii B na akcje zwykłe na okaziciela, zgodnie z art.334 par.2 K.s.h. Opisana zmiana nie miała wpływu na wysokość kapitału zakładowego Emitenta. akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały zarejestrowane w dniu 02 sierpnia 2007 roku przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa-Śródmieścia KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) b) wartość Kapitał zapasowy, razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z a) tytułu) amortyzacji podatkowej Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi a) (z tytułu) odwrócenia róŝnic przejściowych Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy

14 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b1. jednostka / waluta - Zobowiązania długoterminowe, razem

15 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze Siedziba wskazaniem formy prawnej Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Deutsche Bank PBC S.A Kraków, ul. Sarego 2 i ,67% w skali roku, stopa zmienna. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stawce bazowej WIBOR 1M stosowanej dla kredytów jednomiesięcznyc h na rynku międzybankowym z przedostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego r. poprzedzającego miesiąc kalendarzowy i marŝy banku w wysokosci 1,9%. Zmiana wysokosci stawki bazowej WIBOR 1M w trakcie trwania umowy następować będzie co miesiąc kalendarzowy od 1) pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające w wypadku likwidacji spółki - do dysponowania przez bank rachunkiem bieŝącym kredytobiorcy w zakresie określonym w tym pełnomocnictwie, 2) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie marki Peugeot 407 (rok produkcji 2005) nr rej. KR 8046T o wartości netto ,75 zł; 3) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 Prawo Bankowe; 4) oświadczenie zastawcy o poddaniu sie egzekucji z tytułu wydania rzeczy stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu; 5) cesja praw na rzecz banku z polisy 15

16 kalendarzowy od pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. banku z polisy ubezpieczeniowe j samochodu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia kredytu; 6) weksle własne in blanco na zabezpieczenie naleŝności głównej i naleŝności ubocznych z wystawienia kredytobiorcy Deutsche Bank PBC S.A Warszawa, al.. Armii Ludowej ,39% w skali roku, stopa zmienna. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stawce bazowej WIBOR 1M stosowanej dla kredytów jednomiesięcznyc h na rynku międzybankowym z przedostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego r. miesiąc kalendarzowy i marŝy banku w wysokosci 1,8 1) pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające w wypadku likwidacji spółki - do dysponowania przez bank rachunkiem bieŝącym kredytobiorcy w zakresie określonym w tym pełnomocnictwie, 2) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie marki SKODA Octavia II Combi Classic 1,9 TDI nr rej. KR 8274T, rok produkcji 2005 naleŝącym do kredytobiorcy; 3) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy Prawo Bankowe; 4) weksle własne in blanco na zabezpieczenie 16

17 wysokosci 1,8 punktów procentowych. Zmiana wysokosci stawki bazowej WIBOR 1M w trakcie trwania umowy następować będzie co miesiąc kalendarzowy od pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. zabezpieczenie naleŝności głównej i naleŝności ubocznych wystawione przez kredytobiorcę wraz z deklaracjami wekslowymi; 5) cesja praw na bank z polisy ubezpieczeniowe j samochodu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia kredytu; 6) oświadczenie zastawcy o poddaniu sie egzekucji z tytułu wydania rzeczy tj. samochodu stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu Deutsche Bank PBC S.A Warszawa, al.. Armii Ludowej Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 4,12%, 2) marŝa r. podstawowa w wysokości 1,6 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieŝącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) rejestrowy zastaw sądowy na trzech samochodach osobowych marki SKODA: Skoda Fabia nr rej. KR 17

18 dzień zawarcia umowy wynosi 22%. Fabia nr rej. KR 3474Y, Skoda Fabia KR 3475Y, Skoda Octavia KR 3901Y; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania rzeczy ww. samochodów; 6) cesja na bank praw z polis ubezpieczeniowy ch ww. samochodów Bank Handlowy w Warszawa, ul. Warszawie S.A. Senatorska Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznyc r. h, notowanej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem kaŝdego okresu odsetkowego oraz marŝy w wysokości 0,9% w stosunku rocznym Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do toŝsamości opisanych szczegółowo w umowie nr PBP/ZDS/ZR-RT/ 0013/07 (3 samochody kombi marki PEUGEOT S 307) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowe j Deutsche Bank Warszawa, al.. Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 4,4%, 2) marŝa 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieŝącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją 18

19 Deutsche Bank PBC S.A. Warszawa, al.. Armii Ludowej ,4%, 2) marŝa podstawowa w wysokości 0,9 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 23%. wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na trzech samochodach osobowych marki PEUGEOT będących przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania ww. samochodów; 6) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowy ch ww. samochodów 19

20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) b) fundusze specjalne (wg tytułów) Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka / waluta w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 8 50 Zobowiązania krótkoterminowe, razem

21 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Deutsche Bank PBC S.A. Siedziba Kraków, ul. Rakowicka 7 Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania Oprocentowanie 5,11% w skali roku, stopa zmienna. Wysokośc oprocentowania jest równa zmiennej stawce bazowej WIBOR 1M stosowanej dla kredytów jednomiesięczny ch na rynku międzybankowy m z przedostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzająceg o miesiąc kalendarzowy i marŝy banku w wysokości 1,0 punktów procentowych. Zmiana wysokości stawki bazowej WIBOR 1M w trakcie trwania umowy następować będzie co miesiąc kalendarzowy od pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Zabezpieczenia Inne Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieŝącym kredytobiorcy w zakresie określonym w tym pełnomocnictwi e; weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi na zabezpieczenie naleŝności głównej i naleŝności ubocznych z kredyt w wystawienia rachunku kredytobiorcy; bieŝącym oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe; cesja wierzytelności z kontraktów zawartych pomiędzy kredytobiorcą a: Royal Canin Polska Sp.z o.o., Solid Logistics Sp.z o.o., HOOP S.A., CORRECT - K. Błaszczyk i Wspólnicy Spółką Komancytową. 21

22 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe (wg tytułów) 20 0 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe (wg tytułów) przychody przyszłych okresów Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: I półrocze 2007: wartość księgowa tys. zł / liczba akcji szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 3,86 zł Rok 2006: wartość księgowa tys. zł / liczba akcji szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 319,40 zł I półrocze 2006: wartość księgowa tys. zł / liczba akcji szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 243,90 zł Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję: I półrocze 2007: wartość księgowa tys. zł / rozwodniona liczba akcji szt. = rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję = 2,63 zł W obliczeniu rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję uwzględniono emisję akcji w III kwartale 2007 r. Przed data roku Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowaego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmiany struktury kapitału zakładowego w związku z tym wartość nominalna akcji wynosi 0,50 zł, stąd zmiana ilości akcji z (o wartości 50,00 zł) do (o wartości 0,50 zł). Rok 2006: wartość księgowa tys. zł / rozwodniona liczba akcji szt. = rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję = 319,40 zł I półrocze 2006: wartość księgowa tys. zł / rozwodniona liczba akcji szt. =rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję = 243,90 zł Plik Opis 22

23 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - SprzedaŜ produktów w tym: od jednostek powiązanych - SprzedaŜ usług w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj SprzedaŜ produktów SprzedaŜ usług b) eksport SprzedaŜ produktów SprzedaŜ usług Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - SprzedaŜ towarów w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj SprzedaŜ towarów w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych b) eksport SprzedaŜ towarów w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zuŝycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

24 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) pozostałe, w tym: otrzymane odszkodowania Inne przychody operacyjne, razem INNE KOSZTY OPERACYJNE a) pozostałe, w tym: darowizny zapłacone odszkodowania 8 - Inne 0 0 Inne koszty operacyjne, razem 2 10 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poŝyczek 3 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 - od znaczącego inwestora 0 - od pozostałych jednostek 3 b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek 3 8 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 6 8 INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie róŝnice kursowe zrealizowane niezrealizowane 2 Inne przychody finansowe, razem 9 53 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poŝyczek dla innych jednostek 6 13 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 6 13 INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne róŝnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 8-3 Inne koszty finansowe, razem

25 PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY 1. Zysk (strata) brutto RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 2. tytułów) - przychody niepodatkowe (opodatkowane w 2006) przychody niepodatkowe (róŝnice kursowe) Odsetki naliczone w poprzednich latach 1 - Odsetki karne od umowy -9 - Odsetki od poŝyczek -3 - RóŜnica między amortyzacją bilansową i podatkową wpłaty na PFRON ujemne róŝnice kursowe Składki ZUS za 12/ Składki ZUS za 12/ Składki ZUS za 06/ Składki ZUS za 06/ darowizna koszty niepodatkowe (zaliczone do kosztów podatkowych w ubiegłym roku) 41 - pozostałe koszty 07/2007 dotyczące I pólrocza Podstawa opodatkowania darowizna Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19 % Podatek dochodowy bieŝący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róŝnic przejściowych -14 Podatek dochodowy odroczony, razem -14 Corocznie Zwyczajne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o wypłacie dywidendy lub innym sposobie podziału zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne Emitenta Zarząd nie zamierza rekomendować wypłacania dywidendy z zysku za rok W następnych latach propozycje Zarządu co do podziału zysku będą uzaleŝnione od sytuacji finansowej Emitenta. Plik Opis Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania zysku na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które róŝnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu: I półrocze 2007: zysk netto 601 tys. zł / średnia waŝona liczba akcji zwykłych szt. = zysk na jedną akcję zwykłą = 0,60 zł I półrocze 2006: zysk netto 503 tys. zł / średnia waŝona liczba akcji zwykłych szt. = zysk na jedną akcję zwykłą = 50,30 zł 25

26 Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które róŝnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu: I półrocze 2007: zysk netto 601 tys. zł / średnia waŝona liczba akcji zwykłych szt. = rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą = 0,41 zł W obliczeniu rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą uwzględniono emisję akcji w III kwartale 2007 r. Przed data roku Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowaego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmiany struktury kapitału zakładowego w związku z tym wartość nominalna akcji wynosi 0,50 zł, stąd zmiana ilości akcji z (o wartości 50,00 zł) do (o wartości 0,50 zł). I półrocze 2006: zysk netto 503 tys. zł / średnia waŝona liczba akcji zwykłych szt. = rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą = 50,30 zł Plik Opis Plik Opis PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) półrocze/ 2007 półrocze/ 2006 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) Dodatkowe noty objaśniające znajdują się w dołączonym pliku. Plik Dodatkowe noty objaśniające SA-P pdf Dodatkowe Noty objaśniające I półrocze 2007 Opis PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Tomasz Hatala Prezes Zarządu Tomasz Hatala Bogusław OŜóg Wiceprezes Zarządu Bogusław OŜóg 26

27 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu Marek Jędra Tomasz Mnich Członek Zarządu Tomasz Mnich PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Renata Biernacka Główna Księgowa Renata Biernacka SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Sprawozdanie Zarządu znajduje się w dołączonym pliku Plik Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2007.pdf Opis Sprawozdanie Zarządu W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŝności długoterminowych Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartośći niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zaleŝne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzaleŝne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zaleŝne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzaleŝne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone poŝyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) Inne rozliczenia międzyokresowe NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) Odpisy aktualizujące Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłuŝnych instrumentów finansowych Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłuŝnych instrumentów finansowych Zmiana stanu ujemnej wartości firmy NaleŜności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach Zysk (strata) na sprzedaŝy całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: 27

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2006 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem dane w tys. zl. NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 097 1 118 - oprogramowanie komputerowe 335 385 b) inne wartości niematerialne 16 17 Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Równy Start Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR 2001 (rok bieżący) (zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 Raport półroczny SAP 2003 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 SUWARY skorygowany SA-R 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2007 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku Stosownie do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Spis treści 1. Bilans... 2 2. Rachunek wyników... 3 3. Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 28 stycznia 2015 roku Zatwierdzone na zebraniu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006

FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006 FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006 Gdynia, październik 2006 roku 1 A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Ochrona

Bardziej szczegółowo

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 12. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport Roczny Skonsolidowany RS 27 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w tys.zł. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. (skonsolidowany MSR) podaje do wiadomości (jednostkowy / skonsolidowany)

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 Fundacja nstytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 NFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO ZA ROK 2012 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku Jednostkowy raport kwartalny MMOFUND S.A. za kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku 1. nformacje ogólne Pełna nazwa MMOFUND Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Krosno, marzec 2014 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r.

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r. Raport kwartalny Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279

MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279 MSIG 90/2016 (4975) poz. 11279 11279 Poz. 11279. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Papowie Toruńskim. [BMSiG-10708/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Ogólne informacje o Jednostce SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo