INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013"

Transkrypt

1 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 lok Fundacja wpisana jest pod numerem do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem nauki ekonomii; propagowanie dorobku szkoły austriackiej ekonomii, klasycznego liberalizmu i libertariańskiej teorii politycznej; działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka w szczególności wolności jednostki, własności prywatnej i prawa do życia oraz propagowanie pokojowych i dobrowolnych stosunków międzyludzkich. 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. 5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie obejmuje okres Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. 7. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające wpływ na treść sprawozdania. 8. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. a. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000r. Nr 54, poz. 60 ze zm.). Składniki majątku o wartości w przedziale zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do używania. Przedmioty o wartości poniżej 500 zł. zaliczane są do materiałów. b. Majątek obrotowy wyceniany jest w cenach zakupu. Nie jest prowadzona ewidencja stanów materiałów, które księgowane są w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie. 1

2 c. Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz sporządza porównawczy rachunek wyników. d. Fundacja nie stosuje zasady ostrożnej wyceny. 9.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. Środki trwałe Początek roku Zwiększenia Brutto Zmniejszenia Koniec roku Początek roku Umorzenie Koniec roku Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu , , , ,00 Inne RAZEM ,00 0,00 0, , , ,00 Wartości niematerialne i prawne , ,60 0, , , ,95 RAZEM , ,60 0, , , ,95 10.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów: Przychody statutowe Rok bieżący Rok ubiegły Składki członkowskie 0,00 0,00 Darowizny , ,18 Darowizny 1% , ,76 Dotacje 0, ,40 Inne przychody statutowe , ,64 Nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego , ,11 Pozostałe przychody 970, ,28 RAZEM , ,37 11.Informacje o strukturze kosztów: Koszty Rok bieżący Rok ubiegły Koszty realizacji zadań statutowych , ,46 koszty statutowej działalności odpłatnej , ,32 Koszty działalności gospodarczej , ,67 Koszty administracyjne , ,44 Pozostałe koszty 1.747,96 Nadwyżka kosztów nad przychodami roku poprzedniego 0,00 0,00 RAZEM , ,89 2

3 12. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego. Fundusz statutowy Stan na Stan na Zwiększenia Zmniejszenia początek roku koniec roku 2.767,29 0,00 0, , Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Pozycja nie występuje. 14. Informacje o tendencjach zmian w przychodach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Pozycja nie występuje. 15. W roku 2013 Fundacja nie zatrudniała pracowników. 16. Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług oraz z tyt. podatku VAT. Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług oraz z tyt. podatków od wynagrodzeń. 17. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie w walucie polskiej. 18. W roku 2013 Fundacja brała udział w programie Google Grants dla organizacji OPP. Google Grants to bezpłatna edycja AdWords - programu do umieszczania reklam w internecie. Przy pomocy AdWords, program Google Grants zapewnia promowanie misji, dotarcie do dobroczyńców i ofiarodawców. Wartość otrzymanej z tego tytułu darowizny wyniosła ,60 zł obliczonej wg kursu średniego NBP. 19. W roku 2013 Fundacja osiągnęła zysk bilansowy w wysokości ,65, który w całości zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji i zostanie zaliczony do przychodów roku przyszłego. 3

4 Bilans AKTYWA Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Na koniec ub. roku A Aktywa trwa e , ,95 I Warto ci niematerialne i prawne 3.922, ,95 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 3.922, ,95 4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwa e 8.000, ,00 1 rodki trwa e 8.000, ,00 a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00 c) urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) rodki transportu 8.000, ,00 e) inne rodki trwa e 0,00 0,00 2 rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 III Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00 2 Od pozosta ych jednostek 0,00 0,00 IV Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4 Inne inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 V ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe , ,71 I Zapasy , ,67 1 Materia y 0,00 0,00 2 Pó produkty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary , ,67 5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II Nale no ci krótkoterminowe , ,95 1 Nale no ci od jednostek powi zanych 4.785, ,40 a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 4.785, ,40 -(1) do 12 miesi cy 4.785, ,40 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2 Nale no ci od pozosta ych jednostek 5.453, ,55 a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) z tytu u podatków, dotacji, ce, ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnyc 5.453, ,55 c) inne 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,94 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,94 a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozosta ych jednostkach 3.800, ,00 -(1) udzia y lub akcje 3.800, ,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne , ,94 -(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach , ,74 -(2) inne rodki pieni ne 0,00 0,00 Druk: Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 1 pierwsza

5 Bilans -(3) inne aktywa pieni ne 88,20 88,20 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 503,15 Suma , ,66 Druk: Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 2

6 Bilans PASYWA Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Na koniec ub. roku A Kapita (fundusz) w asny , ,77 I Kapita (fundusz) podstawowy 2.767, ,29 II Nale ne wp aty na kapita podstawowy (wielko ujemna) 0,00 0,00 III Udzia y (akcje) w asne (wielko ujemna) 0,00 0,00 IV Kapita (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubieg ych 0, ,11 VIII Zysk (strata) netto , ,37 IX Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) 0,00 0,00 B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 7.923, ,89 I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 -(1) ugoterminowa 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowa 0,00 0,00 3 Pozosta e rezerwy 0,00 0,00 -(1) ugoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00 2 Wobec pozosta ych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III Zobowi zania krótkoterminowe 7.923, ,89 1 Wobec jednostek powi zanych 7.135, ,08 a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 7.135, ,08 -(1) do 12 miesi cy 7.135, ,08 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) inne 0, ,00 2 Wobec pozosta ych jednostek 788,00 919,81 a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytu u podatków, ce, ubezpiecze i innych wiadcze 788,00 338,43 h) z tytu u wynagrodze 0,00 0,00 i) inne 0,00 581,38 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV Rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 1 Ujemna warto firmy 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 -(1) ugoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 Suma , ,66 Druk: Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 3 ostatnia

7 Rachunek wyników RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Rok ubieg y A Przychody dzia alno ci statutowej , ,34 I Sk adki brutto okre lone statutem 0,00 0,00 II Dotacje na dzia alno statutow 0, ,40 III Przychody z OPP 1% , ,76 IV Inne przychody okre lone statutem , ,18 B Koszty realizacji zada statutowych , ,46 C Wynik finansowy dzia alno ci statutowej (dodatni albo ujemny) (A - B) , ,88 D Przychody dzia alno ci statutowej odpatnej , ,32 E Koszty realizacji zada dzia alno ci statutowej odpatnej , ,32 F Wynik finansowy dzia alno ci statutowej (dodatni albo ujemny) (D - E) ,56 0,00 G Przychody netto z dzia alno ci gospodarczej , ,32 (-) w tym od jednostek powi zanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzeda y produktów , ,91 II Przychody netto ze sprzeda y us ug 750, ,41 III Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 0,00 0,00 H Koszty prowadzenia dzia alno ci gospodarczej , ,67 I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00 II Koszt wytworzenia sprzedanych us ug 0,00 0,00 III Warto sprzedanych towarów i materia ów , ,67 I Zysk (Strata) brutto z dzia alno ci gospodarczej , ,65 J Koszty administracyjne , ,04 I amortyzacja 4.176, ,45 II zu ycie materia ów i energii 583, ,61 III us ugi obce , ,49 IV podatki i op aty 1.583,28 818,34 V wynagrodzenia 0, ,67 VI ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 0,00 0,00 VII pozosta e koszty 503,16 886,48 K Zysk (Strata) na dzia alno ci statutowej i gospodarczej (C+F+I-J) , ,49 L Pozosta e przychody operacyjne 110,29 811,50 I Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne pozosta e przychody operacyjne 110,29 811,50 M Pozosta e koszty operacyjne 1.747,96 570,40 I Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00 II Aktualizacja warto ci aktywów nie finansowych 0,00 0,00 III Inne pozosta e koszty operacyjne 1.747,96 570,40 N Zysk (Strata) na dzia alno ci operacyjnej (K+L-M) , ,59 O Przychody finansowe 109,72 627,78 I Dywidendy i udzia y w zyskach 0,00 0,00 (--) w tym od jednostek powi zanych 0,00 0,00 II Odsetki 109,72 316,51 (--) w tym od jednostek powi zanych 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00 V Inne 0,00 311,27 P Koszty finansowe 0,00 0,00 I Odsetki 0,00 0,00 (--) w tym od jednostek powi zanych 0,00 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 Druk: Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 1 pierwsza

8 Rachunek wyników III Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 0,00 0,00 R Zysk (Strata) na dzia alno ci statutowej i gospodarczej (N+O-P) , ,37 S Wynik zdarze nadzwyczajnych (S.I-S.II) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 T Zysk (Strata) brutto (R+S) , ,37 U Podatek dochodowy 0,00 0,00 W Zysk (Strata) netto (T-U) , ,37 Druk: Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 2 ostatnia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS w tys. zł 31.03.2000 koniec kwartału 31.12.1999 koniec poprz. Kwartału 31.03.1999 koniec kwartału 31.12.1998 koniec poprz. Kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 3 770 3 958 5 745 5 928 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo