Raport roczny SA-R 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny SA-R 2006"

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od do ENERGOAPARATURA SA ENAP (skrócona nazwa emitenta) Katowice (pełna nazwa emitenta) Budownictwo (bud) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Generała K. Pułaskiego 7 (ulica) (telefon) ( ) (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,02 0,01 0,00 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,04 0,01 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -0,26-0,29-0,07-0,07 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -0,50-0,12 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1

2 Plik Opinia biegłych.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport biegłych.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Oświadczenie Zarządu 1.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Oświadczenie Zarządu 2.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa.pdf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do SAR 2006.pdf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 0 0 2

3 Noty 4.2. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 6 6 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19-0,26-0,29 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19-0,51 3

4 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy

5 Noty a) część bieŝąca 0 0 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 0,03 0,02 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 0,04 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego 2 15 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zbycia środków trwałych aktualizowanych 2 15 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

6 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) podział zysku z tyt. błędu podstaw. z lat ub. na pokrycie straty z lat ub podział zysku - pokrycie straty z lat ub Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty z zysku z tyt. błędu podstawowego pokrycia straty z zysku 2005r Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 21 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 2 0 a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki 0 0 6

7 - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania 0 0 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 20 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem

8 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) wycofanie 100% zamortyzowania wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) bieŝąca wycofanie 100% zamortyzowania g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmiejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu

9 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 20 0 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 20 0 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie 0 8 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem

10 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakupu podwyŝszenia wartości na skutek ulepszenia śr. trwałych przyjęcia śr. trwałych na podst. umowy leasingu c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝy likwidacji na skutek zuŝycia likwidacji na skutek kasacjji sam. w leasingu d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) bieŝącej amortyzacji nieplanowej amortyzacji na skutek sprzedaŝy nieplanowej amortyzacji na skutek zuŝycia nieplanowej amortyzacji na skutek kasacji sam. w leasingu g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Nieplanowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych spowodowne były : sprzedaŝą środków trwałych 0 tys zł zuŝyciem środków trwałych 0 tys zł likwidacją z tyt. kasacji sam. po wypadku-leasing 30 tys zł 10

11 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: leasing finansowy uŝytkowanie wieczyste gruntów na podst. decyzji administracyjnej Środki trwałe bilansowe, razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: umowa leasingu maszyn umowa dzierŝawy Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) naleŝności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych (z tytułu) od jednostek współzaleŝnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) kaucji z tytułu wydanych kart VISA gwarancji bankowych NaleŜności długoterminowe netto c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 0 0 NaleŜności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu zwrot śr. pienięŝnych od kontrahenta na podst. postanowienia sądu 0 - kaucji z tytułu wydanych kart VISA gwarancji bankowych 32 b) zwiększenia (z tytułu) kaucji za wydane karty VISA gwarancji bankowych c) zmniejszenia (z tytułu) przekwalifikowania na krótkoterminowe naleŝności 24 1 d) stan na koniec okresu kaucja zabezpieczająca zapłatę kaucja za wydane karty VISA gwarancja bankowa NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - NaleŜności długoterminowe, razem

12 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały i akcje 0 b) zwiększenia (z tytułu) dopłata do podwyŝszenia wartości udziałów 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 aktualizacji wartości udziałów i akcji - przekwalifikowanie na aktywa krótkoterminowe przeznaczone do sprzedaŝy 0 d) stan na koniec okresu udziały i akcje 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c1)... c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny naliczenie podatku dochodowego odroczonego c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) wzrost odpisów aktualizujących naleŝności wzrost rezerw kosztowych na kontraktach wzrost rezerw na zaległe urlopy wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe wzrost odpisów na zapasy wzrost rezerw na premie wzrost rezerw na kary umowne wzrost rezerw nay na wynagrodzenia b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) błąd podstawowy

13 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) spadku rezerw na odszkodowania z KP bezosob f. płac wypłata wynagrodzeń spadku rezerw kosztowych spadku wynagrodzeń spadku odpisów aktualizujących naleŝności spadku rezerw na kontrakty spadku rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne spadek odpisów na ZFŚS spadku rezerw na urlopy spadku zobowiązań z tytułu odsetek spadku nie umoŝonej cześći śr. trwałych sprzedanych w br spadek rezerw na kary umowne 39 - spadek rezerw na zaległe zapasy 1 - spadek odsetek od wynagrodzeń 5 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny błąd podstawowy 0 0 Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego naleŝy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniŝszych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania róŝnic przejściowych: wzrost nie zapłaconych wynagrodzeń i składek ZUS...14 tys.zł wzrost rezerw kosztowych na kontraktach...11 tys.zł wzrost rezerw na zaległe urlopy...5 tys.zł wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe...4 tys.zł utworzenie rezerw na premie...1 tys.zł - zmiany stawek podatkowych - - nieujętej róŝnicy przejściowej poprzedniego okresu - - powstania straty podatkowej - - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej - Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się róŝnic przejściowych: spadek rezerw z tyt. kar umownych...39 tys.zł spadek odpisu na ZFŚS...11 tys.zł wykorzystanie rezerw kosztowych...2 tys.zł spadek odpisów aktualizujących naleŝności...3 tys.zł spadek zobowiązań z tyt. odsetek...5 tys.zł spadek rezerw na zaległe zapasy...1 tys.zł - zmiany stawek podatkowych - - odpisania aktywów z tyt.odroczonego pod.dochodowego - - wykorzystania straty podatkowej - Odnoścnie ujemnych róŝnic przejściowych dodatkowo naleŝy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i 13

14 Odnoścnie ujemnych róŝnic przejściowych dodatkowo naleŝy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań kwotę ujemnych róŝnic przejściowych na początek i na koniec okres....bo... BZ - odpis aktualizujący naleŝności...64 tys.zł tys.zł - odpis aktualizujący zapasy materiałowe...21 tys.zł tys.zł - aktualizacja majątku finansowego...3 tys.zł...3 tys.zł - naliczone odsetki od zobowiązań...44 tys.zł...39 tys.zł - niewypłacone wynagrodzenia i skł. ZUS...60 tys.zł...74 tys.zł - naliczony odpis na ZFŚS...22 tys.zł...21 tys.zł - rezerwy na kontrakty...3 tys.zł...14 tys.zł - rezerwy na nagrody jubileuszowe i od prawy emerytalne...29 tys.zł...33 tys.zł - rezerwy na urlopy...14 tys.zł...19 tys.zł - rezerwy na kary umowne tys.zł tys.zł - rezerwy na naprawy gwarancyjne...2 tys.zł...2 tys.zł - rezerwy na koszty...17 tys.zł...17 tys.zł RAZEM tys.zł tys.zł - datę wygaśnięcia ujemnych róŝnic przejścowych sukcesywnie w okresach wygaśnięcia tytułu róźnix przejściowych ujemnych. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: czynsz zapłacony z góry przegląd techniczny nieruchomości 4 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: opłata prolongacyjna Inne rozliczenia międzyokresowe, razem ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 0 0 e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej

15 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) utworzenie odpisu aktualizującego w bieŝącym roku b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość naleŝności rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość naleŝności Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. NOK pozostałe waluty 674 NaleŜności krótkoterminowe, razem NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku f) naleŝności przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) W odniesieniu do naleŝnościz tytułu dostaw i usług naleŝy wskazać, które przedziały czasowe spłacania naleŝnośći związane są z narmalnym tokiem sprzedaŝy przez emitenta. Przedziały czasowe spłacania naleŝności związane z normalnym tokiem działalności: - w 2006 roku wynosiły około 2 miesięcy, z wyjątkiem kaucji gwarancyjnych związanych z rękojmią. - w 2005 roku wynosiły około 2 miesięcy, z wyjątkiem kaucji gwarancyjnych związanych z rękojmią. 15

16 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) NaleŜności brutto tys.zł tys.zł w tym: - naleŝności sporne, na które utworzono odpis aktualizujący w całości...34 tys.zł tys.zł na r. w kwocie...34 tys.zł na r. w kwocie tys.zł NaleŜności przeterminowane tys.zł tys.zł w tym: - z tyt. dostaw robót i usług od 1 do 3 miesięcy tys.zł tys.zł na które nie tworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie: na r tys.zł na r tys.zł na pozostałą część utworzono odpis aktualizujący w kwocie: na r tys.zł na r....8 tys.zł - z tyt. dostaw robót i usług powyŝej 3 miesięcy...49 tys.zł...11 tys.zł na które nie tworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie: na r....0 tys.zł na r....2 tys.zł na pozostałą część utworzono odpis aktualizujący w kwocie: na r tys.zł na r....9 tys.zł - z tyt. dostaw robót i usług powyŝej 180 dni...29 tys.zł tys.zł na które nie tworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie: na r tys.zł na r tys.zł - z tyt. dostaw robót i usług powyŝej 360 dni tys.zł tys.zł na które utworzono odpis aktualizujący w kwocie: na r tys.zł na r tys.zł Plik Opis 16

17 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych inne papiery wartościowe (wg rodzaju) inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych inne papiery wartościowe (wg rodzaju) inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych inne papiery wartościowe (wg rodzaju) inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze inne papiery wartościowe (wg rodzaju) inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej inne papiery wartościowe (wg rodzaju) inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach inne papiery wartościowe (wg rodzaju) inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie pozostałe waluty KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe opłacone z góry abonamenty opłacona z góry prenumerata zawieszone koszty dotyczące robót budowlano-montaŝowych opłacone z góry koszty badania bilansu opłacony z góry czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń zawieszone koszty z tyt. najmu, refakturowane w następnym okresie opłacone z góry koszty przelotu do Norwegii opłacone z góry koszty podwykonawcy opłacony z góry przegląd techniczny nieruchomości 1 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: korekty zobowiązań, które nie są jeszcze naleŝnością opłata prolongacyjna przychody nie stanowiące jeszcze naleŝności nie zafakturowane wykonane roboty budowlano - montaŝowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

18 a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie - od 1997r. do 2002r. dokonano odpisów aktualizujacych z tytułu trwałej utraty wartości udziałów i akcji długoterminowych w kwocie 57 tys. zł. W 2005r. na skutek likwidacji 2 spółek z o.o. zostały rozwiązane odpisy aktualizujące udziały w tych spółkach na kwotę 9 tys. zł. W 2006r. na skutek sprzedaŝy 1 udziału, dokonano rozwiązania odpisu aktualizującego na kwotę 5 tys. zł. Odpisy aktualizujące trwałą utratę wartości udziałów i akcji na dzień r. stanowią kwotę 43 tys. zł. b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, - odpisów aktualizujących udziały i akcje, dokonano na skutek ponoszenia strat prze te Spółki oraz braku moŝliwości sprzedaŝy udziałów i akcji. Odwrócenie odpisów aktualizujących trwałą utratę wartości nastąpiło częściowo na skutek likwidacji spółek oraz częściowo na skutek sprzedaŝy udziałów. c) dla kaŝdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych opisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny - odpisy odniesiono na wynik finansowy, odwrócenie odpisów aktualizujących równieŝ ujęto w wyniki finansowym. Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Seria A zwykłe Seria B zwykłe Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20 Ponadto w związku podjętymi uchwałami na NWZA istnieje moŝliwość podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez dodatkową emisję. W 2006r. nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym, planowane podwyŝszenie kapitału przewidziano na 2007r.w celu zaspokojenia nie uprzeywilejowanych wierzycieli, w drodze konwersji na akcje w ramach nowej emisji. Wartość nominalna kaŝdej akcji nowej emisji, będąca wynikiem konwersji wyniesie 0,20zł, natomiast cena emisyjna 2,50zł. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjiariuszy: na dzień r....ilość akcji (w szt.)...% udział JARO S.A ,59 Halina Witkowska i Marian Barwacz ,73 KaŜda akcja uprawnia do jednego głosu na WZA. na dzień r....ilość akcji (w szt.)...% udział JARO S.A ,59 Halina Witkowska i Marian Barwacz ,73 KaŜda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA. 18

19 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) inny (wg rodzaju) przeniesienie z kapitału aktualizującego zbyte śr. trwałe Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 1 a) odniesionej na wynik finansowy zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych naliczonych odsetek od lokat naliczonych dodatnich róŝnic kursowych 1 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia 15 3 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych naliczonych odsetek od lokat naliczonych dodatnich róŝnic kursowych 1 1 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia 0 1 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) zmiany stawek podatkowych z 27% na 19% spadku zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych spadku naliczonych odestek od lokat 0 1 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 18 3 a) odniesionej na wynik finansowy naliczonych odsetek od lokat zawieszone koszty z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych naliczonych dodatnich róŝnic kursowych 2 1 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy powstania róŝnic przejściowych: zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń długoterminowych 14 tys.zł naliczonych dodatnich róŝnic kursowych 1 tys.zł - zmiany stawek podatkowych - nieujętej róŝnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: 19

20 - odwrócenia się róŝnic przejściowcych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) spadku naliczonych odestek od lokat - zmiany stawek podatkowych - rozwiązanie rezerwy wskutek braku moŝliwości jej wykorzystania Kwoty dodatnich róŝnic przejściowych na początek i koniec okresu: BO BZ - zawieszone koszty z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych 2 tys.zł 16 tys.zł - naliczonych dodatnich róŝnic kursowych 1 tys.zł 2 tys.zł Razem 3 tys.zł 18 tys.zł Data wygaśnięcia dodatnich róŝnic przejściowych: w nowym roku obrotowym Łączna kwota róŝnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony Nie dotyczy ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe b) zwiększenia (z tytułu) ponownego przeliczenia urpawdopodobnionych wypłat nagórd i odpraw c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) ponownego przeliczenia urpawdopodobnionych wypłat nagórd i odpraw e) stan na koniec okresu świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych zaległe urlopy zawieszone podwyŝki wynagrodzeń premie i prowizje odprawy z KP odprawy dla byłego Zarządu b) zwiększenia (z tytułu) zawieszonych wynagrodzeń odszkodowania z KP powstałych zaległych urlopów c) wykorzystanie (z tytułu) wykorzystania urlopów z ubiegłych lat częściowej wypłaty zawieszonych wynagrodzeń częściowej wypłaty odpraw z KP częściowej wypłaty premii i prowizji wypłaty odpraw byłego Zarządu d) rozwiązanie (z tytułu) wycofania uprawdopodobnionych wypłat nagród i odpraw krótkoterm e) stan na koniec okresu zawieszonych wynagrodzeń 23 - zaległych urlopów odpraw z KP

21 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu koszty finansowe 6 6 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu koszty finansowe 6 6 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu kary umowne obsługa prawna postępowania upadłościowego z moŝliwością zawarcia układu rozliczenia wynikające z realizowanych kontraktów budowlano - montaŝowych naprawy gwarancyjne badanie bilansu przewidywane koszty działalności dotyczące przychodów br zwroty świadczeń ZUS b) zwiększenia (z tytułu) napraw gwarancyjnych badania bilansu zarachowania kosztów dotyczących przychodów br rozliczeń wynikających z realizowanych kontraktów budowlano - montaŝowych kar umownych korekty zobowiązań nie będących jeszcze naleŝnością 7 0 c) wykorzystanie (z tytułu) zakończenie realizacji kontraktów budowlano - montaŝowych obciąŝenia za badanie bilansu poniesienia kosztów działalności częściowej realizacji obsługi prawnej 0 95 d) rozwiązanie (z tytułu) zakończenia okresu gwarancji na naprawy prekluzji obciąŝeń karami umownymi i zawarciem ugody obniŝającej wysokość kary e) stan na koniec okresu kara umowna rozliczenia wynikające z realizowanych kontraktów budowlano - montaŝowych naprawy gwarancyjnych badania bilansu zwrot świadczeń ZUS zarachowane koszty ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych inne zobowiązania finansowe, w tym: inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych inne zobowiązania finansowe, w tym: inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych inne zobowiązania finansowe, w tym: inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora inne zobowiązania finansowe, w tym: inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej inne zobowiązania finansowe, w tym:

22 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) restrukturyzacja składek ZUS wraz z odestkami Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat c) powyŝej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 d) wobec znaczącego inwestora z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 e) wobec jednostki dominującej z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: leasing finansowy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) przeniesiony obowiązek podatku VAT potrącenia pracownicze z listy płac zaliczki pracownicze na zakupy gotówkowe pozostałe norweski podatek od wartości dodanej kary umowne zakup środków trwałych

23 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - restrukturyzowane zobowiązania wobec ZUS g) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. NOK 11 po przeliczeniu na tys. zł 282 Zobowiązania krótkoterminowe, razem

24 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania JARO S.A. Jaroszów ,60% p.a. czyli 1,3% dla okresu udzielonej poŝyczki do dnia 20 stycznia 2007 roku Zabezpieczenia Inne W przypadku braku spłaty poŝyczki w terminie poŝyczkobiorca poddaje się dobrowolnej egzekucji kwoty poŝyczki wraz z neleŝnymi odsetkami na podst. art. 777 KC 24

25 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) prawo uŝytkowania wieczystego na podst. decyzji administracyjnej krótkoterminowe (wg tytułów) postanowienie sądu o zwrocie wydatkowanych śr. pienięŝnych prawo uŝytkowania wieczystego na podst. decyzji administracyjnej odsetki od poŝyczki pracowniczej korekta składki AC sprzedanego samochodu 0 2 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Dane do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję na r.: kapitał własny tys.zł liczba akcji sztuk Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję nie występuje. Dane do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję na r. kapitał własny tys.zł liczba akcji sztuk rozwodniona liczba akcji sztuk Plik Opis PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - produkcja budowlano - montaŝowa usługi rozruchu i pomiarów produkcja szaf kontrolno-pomiarowych i sterowników w tym od jednostek powiązanych usługi róŝne w tym oddelegowanie pracowników w tym od jednostek powiązanych najmy i dzierŝawy w tym od jednostek powiązanych 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj produkcja budowlano - montaŝowa usługi rozruchu i pomiarów produkcja szaf kontrolno - pomiarowych i sterowników

26 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) - usługi róŝne w tym oddelegowanie pracowników najmy i dzierŝawy b) eksport produkcja budowlano - montaŝowa oddelegowanie pracowników 89 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - materiały montaŝowe i aparatura towary masowe Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj materiały montaŝowe i aparatura towary masowe b) eksport 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zuŝycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróŝe słuŝbowe opłaty róŝne Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) 0 0 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) naleŝności kary i odszkodowania z KP zapasy nie wykazujące ruchu powyŝej 180 dni 48 0 b) pozostałe, w tym: równowartość odzyskanych materiałów otrzymane odszkodowania zwrot zasądzonych wydatkowanych środków pienięŝnych inne rozliczone prawo uŝytkowania wieczystego odpisanie zobowiązań na podst. zgłoszeń układowych zwrot niesłusznie pobranych kwot przez komornika odpisanie naliczonych premii i odszkodowań pracowniczych odpisanie zobowiązań przeterminowanych refakturacja usług 52 0 Inne przychody operacyjne, razem INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) odszkodowania z KP kar umownych b) pozostałe, w tym: koszty egzekucyjne i sądowe dot. zobowiązań koszty obsługi postępowania upadłościowego koszty związane z obrotem giełdowym odszkodowania, grzywny i kary koszty napraw powypadkowych darowizny odprawa pośmiertna inne wprowadzenie zobowiązań na podstawie zgłoszeń do układu przeszacowanie zapasów odpisanie kosztu ubezpieczeń OC i AC sprzedanych samochodów koszty refakturowania 52 - dodatkowa wycena nieruchomości 12 - opłaty sądowe dot. wierzytelności 22 - składki członkowskie 9 Inne koszty operacyjne, razem Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe r r. - na naleŝości z tyt. faktur za dostawy i usługi tys.zł tys.zł - na zapasy zalegające dłuŝej niŝ 180 dni...35 tys.zł...54 tys.zł Razem tys.zł tys.zł Odpisy utworzono ze względu na: - brak pewności w wyegzekwowaniu naleŝności, - brak pewności na dokonanie sprzedaŝy lub pobrania do produkcji zaległych meteriałów. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poŝyczek 0 0 b) pozostałe odsetki od jednostek powiązanych, w tym: od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2006 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem dane w tys. zl. NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 097 1 118 - oprogramowanie komputerowe 335 385 b) inne wartości niematerialne 16 17 Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR 2001 (rok bieżący) (zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2007

Raport półroczny SA-P 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 12. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 Raport półroczny SAP 2003 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport Roczny Skonsolidowany RS 27 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w tys.zł. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. (skonsolidowany MSR) podaje do wiadomości (jednostkowy / skonsolidowany)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Krosno, marzec 2014 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r.

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r. Raport kwartalny Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia 12.05.2015r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe obejmujące: A. Wprowadzenie B. Bilans C. Rachunek zysków i strat D. Zestawienie zmian w kapitale własnym E. Rachunek przepływów pieniężnych F. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku Jednostkowy raport kwartalny MMOFUND S.A. za kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku 1. nformacje ogólne Pełna nazwa MMOFUND Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Spis treści 1. Bilans... 2 2. Rachunek wyników... 3 3. Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 28 stycznia 2015 roku Zatwierdzone na zebraniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku Stosownie do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 80-419 Gdańsk, Sochaczewska 1c/1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wchodzą: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo