Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu MIXX Awards 2015"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , zwany dalej "Organizatorem" Audytorem Konkursu jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, o numerze NIP , zwana dalej Audytorem Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 27 października 2015 r., przy czym: a) prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w okresie od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 18 września 2015 r. do godz , b) w okresie od dnia 18 września 2015 r. od godz do dnia 23 września 2015 r. do godz nastąpi ostateczna weryfikacja przez Organizatora zgłoszeń pod względem formalnym oraz przeprowadzona zostanie procedura ewentualnego wykluczenia Jurorów oraz członków Kapituły, jeśli byli zaangażowani w tworzenie zgłoszonych Kampanii, c) etap I głosowania Jury Konkursowego (głosowanie z użyciem systemu zgłoszeniowego), o którym mowa w punktach 7.3. i poniżej, odbędzie się w okresie od dnia 24 września 2015 r. do dnia 11 października 2015 r. do godz , d) dodatkowe głosowanie Jury Konkursowego dla Kampanii lub kandydatur, o których mowa w punkcie 7.6. i poniżej, odbędzie się dnia 12 października 2015 r. do godz , e) liczenie głosów przez Audytora odbędzie się w okresie od dnia 13 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r., f) etap II głosowania - spotkanie Jury w sprawie wyboru laureatów oraz nominowanych w poszczególnych kategoriach odbędzie się w dniach października 2015 r. w obecności Audytora Konkursu, g) spotkania Jury Konkursowego w sprawie wyboru laureata The Best In Show oraz Innovation Award odbędą się w dniu 27 października 2015 r o godzinie w siedzibie Organizatora przy ulicy Kruczej 16/22. Dodatkowy konkurs w ramach Konkursu Nagrody za dokonania zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 27 października 2015 r. Szczegółowy harmonogram tego dodatkowego konkursu został wskazany w punkcie 5.6. niniejszego Regulaminu.

2 1.5. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych i najbardziej efektywnych kampanii interaktywnych roku oraz zaprezentowanie ich twórców marketerom ze wszystkich dziedzin gospodarki Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Informacje dotyczące Kampanii będą dostępne jedynie dla jurorów oceniających Kampanie W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Audytora, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu ani członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. II. KAMPANIE 2.1. Do Konkursu dla Kampanii mogą zostać zgłoszone polskie interaktywne kampanie reklamowe mieszczące się w następujących kategoriach (dalej jako Kampanie ): Obszar: Strategies & Objectives: a) Kampania Wizerunkowa Kampanie mające na celu budowę świadomości marki oraz jej pozycjonowanie, b) Wprowadzenie nowego produktu na rynek Kampanie wprowadzające na rynek nowe produkty lub usługi, c) Bezpośredni odzew (direct response & generowanie leadów) Kampanie ukierunkowane na wygenerowanie bezpośredniej reakcji, takiej jak sprzedaż, konwersja lub chęć zakupu, itp. W tej kategorii mogą na przykład być zgłaszane Kampanie z obszaru: marketing wyszukiwarek oraz marketing, d) Lojalność wobec brandu działania reklamowe mające na celu zaangażowanie i wypracowanie długotrwałych relacji z użytkownikami Internetu, e) Kampanie społeczne i non-profit Kampanie realizowane w imieniu organizacji non-profit lub agencji rządowej, zawierające elementy interaktywne. Obszar: Tools & Tactics: a) Marketing Społecznościowy Kampanie wykorzystujące metody marketingu społecznościowego, b) Gry Kampanie interaktywne wykorzystujące in-game, advergaming, sieć oraz platformy gier, c) Wideo-online Kampanie wykorzystujące reklamę wideo w Internecie, d) Branded content działania reklamowe, w których konsumenci otrzymują dostęp do użytecznych dla nich treści dzięki marce. Pośród tych treści mogą znaleźć się poradniki, informacje, narzędzia, aplikacje, multimedia i inne. Konsument wie dokładnie, dzięki jakiej marce może z nich korzystać, ponieważ jest ona wyraźnie oznaczona jako partner, sponsor lub dostawca treści, e) Kampanie cross-mediowe działania reklamowe wykorzystujące integrację różnych kanałów medialnych przekaz marketingowy, który jest zintegrowany w różnych mediach równocześnie, takich jak Internet, TV, prasa, radio, outdoor, komórki ze szczególnym uwzględnieniem roli internetu w tych kampaniach,

3 f) Mobile/tablets Kampanie realizowane poprzez mobile, tablety z wyłączeniem aplikacji, g) Mobile Application ciekawe aplikacje mobilne wykorzystywane w Kampaniach, h) Strona Brandowa ciekawe realizacje stron/produktów/brandów Każda Kampania zgłoszona do Konkursu powinna wykorzystywać przynajmniej jeden z interaktywnych kanałów komunikacji (display, video, advergaming, , SEM, SMS, sponsoring, web 2.0, newslettery, itp.) lub być ich kombinacją Do Konkursu w kategoriach wskazanych w punkcie 2.1 mogą zostać zgłoszone wszystkie Kampanie, które były wyemitowane w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 18 września 2015 r Jedna Kampania może być zgłoszona w kilku różnych kategoriach w każdym z obszarów wskazanych w punkcie 2.1., jednak w danym obszarze Kampania może wygrać tylko w jednej kategorii (tzn. Kampania może maksymalnie zdobyć dwie nagrody: jedną w jednej z kategorii w obszarze Strategies & Objectives oraz jedną w jednej z kategorii w obszarze Tools & Tactics). Jedna Kampania może zostać nominowana w kilku kategoriach Jeśli w którejkolwiek z kategorii wskazanych w punkcie 2.1. zostaną zgłoszone mniej niż 3 Kampanie, nagroda w tej kategorii nie zostanie przyznana. Zgłaszający Kampanie do tych kategorii, w których nagroda ze względu na brak minimalnej liczby zgłoszeń nie zostanie przyznana, otrzymają zwrot kosztów zgłoszenia Kampanii W każdej kategorii przyznana może zostać jedna nagroda. III. UCZESTNICY. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 3.1. Konkurs dla Kampanii przeznaczony jest dla twórców (agencji reklamowych, domów mediowych, mediów, reklamodawców) Kampanii, które zostały wyemitowane w okresie od dnia 17 września 2014r. do dnia 18 września 2015 r Kampanie mogą być zgłoszone do udziału w Konkursie przez wszystkie działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agencje reklamowe, domy mediowe, przedstawicieli mediów oraz wszystkich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamodawców (dalej jako Zgłaszający ) Aby zgłosić danego twórcę do udziału w Konkursie, Zgłaszający powinien przekazać Organizatorowi zgłoszenie, które powinno zawierać: a) dane osoby kontaktowej ze strony Zgłaszającego: imię i nazwisko, adres , numer telefonu kontaktowego, b) dane Zgłaszającego, tj. firmy, która dokonuje zgłoszenia Kampanii do udziału w Konkursie: nazwa, adres siedziby (ulica, miejscowość, kod pocztowy), numer NIP, c) informacje o zgłaszanej Kampanii: nazwa Kampanii, prowadzący agencję, właściciel agencji, ewentualnie firma współzgłaszająca firma, która współtworzyła Kampanię lub posiada prawa autorskie do Kampanii, d) wskazanie kluczowych członków zespołu kreatywnego przygotowującego zgłaszaną Kampanię: imię i nazwisko, stanowisko,

4 e) wskazanie kategorii i obszaru, w której zgłaszana Kampania ma rywalizować, spośród wskazanych w punkcie Zgłaszając Kampanię do Konkursu, należy na stronie internetowej Konkursu (po zalogowaniu do systemu zgłoszeniowego na stronie a) zamieścić opis Kampanii, w postaci tekstu o objętości nie więcej niż 6000 znaków (bez elementów graficznych i bez elementów html), w tym: Cel Kampanii określony przez klienta nie więcej niż 300 znaków (ze spacjami), Opis strategii nie więcej niż 2000 znaków (ze spacjami), Opis wykonania nie więcej niż 2000 znaków (ze spacjami), Opis rezultatów i ROI nie więcej niż 2000 znaków (ze spacjami), Czas trwania Kampanii, Informację o grupie docelowej Kampanii znaków (ze spacjami), Budżet Kampanii (w przedziałach). Opis powinien wykazywać efektywność Kampanii i osiągnięcie zakładanych celów marketingowych pod kątem kategorii, w której jest zgłaszany. Opis powinien również uwzględniać rolę składnika interaktywnego w Kampanii. Opis powinien zawierać uzasadnienie zgłoszenia do Konkursu, wskazanie celów Kampanii i jej rezultatów, jak również wszelkie dane potwierdzające wyniki Kampanii. Zgłaszający powinien efektywnie zaprezentować sposób realizacji celów marketingowych (w tym roli kreacji) oraz rezultatów Kampanii pod kątem danej kategorii. Szczegółowy zakres informacji, jaki powinien się znaleźć przy opisie danej Kampanii w poszczególnych kategoriach, znajduje się w dokumencie: "Wytyczne do zgłaszania oraz oceny prac w poszczególnych kategoriach konkursu Mixx Awards 2015, b) zamieścić film ze zgłoszonej Kampanii, nie dłuższy niż 1 minuta, w formacie.avi lub.flv o maksymalnej wadze 15MB. Na żądanie Organizatora zgłaszający powinien dostarczyć film o wysokiej jakości, nadający się do wyświetlenia na dużym ekranie. Film powinien przedstawiać podsumowanie Kampanii (nie mogą być to spoty TV). Jeśli Kampania zostanie nominowana w więcej niż jednej kategorii, wtedy Zgłaszający powinien również dostarczyć film ze zgłoszonej Kampanii o długości 15 sekund, w celu zaprezentowania go podczas gali Mixx Awards przy prezentowaniu każdej kategorii; przy prezentacji pierwszej kategorii film zostanie odtworzony w całości, natomiast przy prezentacji kolejnych kategorii odtworzona zostanie wersja skrócona, c) wskazać adres strony internetowej Kampanii z dostępnymi kreacjami wykonanymi w ramach Kampanii lub dodatkowymi materiałami wykonanymi przez twórców Kampanii (strona internetowa może być udostępniona na login i hasło jedynie Organizatorowi oraz członkom Jury Konkursowego) Zgłaszający powinien uzyskać wszelkie niezbędne zgody wszystkich osób uczestniczących w realizacji Kampanii na jej zgłoszenie do Konkursu, jak również zgodę podmiotu, który posiada prawa autorskie do Kampanii lub jej elementów, w tym również zgodę na wyemitowanie filmu ze zgłoszonej Kampanii w czasie gali MIXX Awards oraz zgodę na publikację filmu po zakończeniu Konkursu na stronie awards.pl. W przypadku skierowania do Organizatora jakichkolwiek roszczeń przez którąkolwiek z tych osób w związku ze zgodnym z niniejszym regulaminem wykorzystaniem

5 filmu, Zgłaszający zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i zaspokoi wszystkie z tych roszczeń, a w razie konieczności przystąpi do odpowiednich postępowań sądowych zamiast lub obok Organizatora. Dane o Kampanii (budżet, opis, wskaźniki efektywności) zgłaszanej w Konkursie będą jedynie udostępnione Jury Konkursowemu w celu ich oceny Od momentu zgłoszenia Kampanii do udziału w Konkursie nie mogą być do niej wprowadzane jakiekolwiek zmiany Podane nazwy użytkownika i hasła oraz sama strona internetowa powinny być aktywne co najmniej do dnia 1 stycznia 2016 r System teleinformatyczny Organizatora sprawdzi zgodność techniczną przedstawionych przez Zgłaszającego materiałów (prezentacja i inne załączniki) z wymaganiami technicznymi określonymi przez Organizatora w niniejszym regulaminie System teleinformatyczny Organizatora może nie przyjąć zgłoszenia ze względu na błąd lub błędy techniczne lub ze względu na fakt niespełnienia wymogów technicznych określonych przez Organizatora w niniejszym regulaminie. W takim wypadku system będzie informował Zgłaszającego o błędzie i przyczynach nieprzyjęcia zgłoszenia. Tak długo, jak błąd lub błędy techniczne nie zostaną usunięte lub tak długo, jak zgłoszenie nie będzie spełniało wymagań technicznych określonych przez Organizatora w niniejszym regulaminie, Kampania nie będzie mogła być zgłoszona do Konkursu System teleinformatyczny Organizatora będzie na bieżąco udostępniał informacje o statusie zgłoszenia (czy zgłoszenie zostało wstępnie zaakceptowane przez system, czy przesyłka dotarła do Organizatora, czy zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora) Powiadomienia do Uczestnika będą przesyłane za pomocą informacji mailowych, jak również w formie powiadomień systemowych wysyłanych przez system informatyczny mixx-awards Jeden Zgłaszający może zgłosić więcej niż jedną Kampanię do Konkursu. W takim przypadku, zgłaszając każdą z nich, posługuje się tym samym loginem oraz hasłem W Konkursie będą uwzględniane jedynie zgłoszenia kompletne, tj. zawierające wszystkie materiały i elementy, o których mowa w punkcie 3.3. i 3.4. Zgłoszenia niekompletne nie będą brały udziału w Konkursie Opłaty za zgłoszenie Kampanii do Konkursu wynoszą: a) dla członków IAB Polska 580 zł netto (plus 23 % VAT) za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii, b) dla podmiotów niebędących członkami IAB Polska 850 zł netto (plus 23 % VAT) za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii. Opłata za zgłoszenie musi zostać przekazana na konto Organizatora do dnia 18 września 2015 r. Najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia głosowania określonego w punkcie 7.3., tj. 23 września 2015 r. musi zostać dostarczony do Organizatora ( em na adres: dowód wpłaty opłaty za zgłoszenie (dokonanej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim). O zachowaniu terminu zapłaty decyduje data uznania rachunku Organizatora. W tytule przelewu należy wpisać MIXX 2015 opłata konkursowa oraz wpisać nazwę Kampanii. Dane do przelewu opłaty za zgłoszenie:

6 Konto: Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie, ul. Francuska 12a, Warszawa, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, ul. Krucza 16/22, Warszawa IV. BEST IN SHOW, INNOVATION AWARD 4.1. W rywalizacji o tytuł Best in Show mogą wziąć udział wszystkie Kampanie, które w procesie oceny Jury Konkursowego zostały nominowane w którejkolwiek z kategorii Tytuł Best In Show otrzyma Kampania, która zostanie wybrana przez Jury Konkursowe jako najlepsza spośród Kampanii, które w głosowaniu Jury Konkursowego zostały nominowane w którejkolwiek z kategorii Zasady przyznawania tytułu Best in Show określone zostały w punktach niniejszego regulaminu W rywalizacji o tytuł Innovation Award mogą wziąć udział Kampanie innowacyjne, wykraczające poza ramy dotychczasowych kategorii Tytuł Innovation Award otrzyma Kampania, która zostanie wybrana przez Jury Konkursowe jako najbardziej innowacyjna spośród wszystkich Kampanii zgłoszonych do Konkursu Zasady przyznawania tytułu Innovation Award określone zostały w punktach niniejszego regulaminu. V. NAGRODY ZA DOKONANIA 5.1. Organizator przyzna również nagrody za dokonania w następujących kategoriach (jedną w każdej kategorii): a) Człowiek Roku nagroda dla osoby, która odniosła ponadprzeciętne zasługi dla interaktywnego marketingu i reklamy, b) Marketer Roku nagroda dla firmy za działania powodujące rozwój branży i za działania podnoszące poprzeczkę w dziedzinie marketingu interaktywnego (w tej kategorii nagrodzony może zostać jedynie reklamodawca), c) Agencja Roku nagroda dla agencji, za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych agencji reklamowych działających na rynku. Warunkiem koniecznym przyznania nagrody Agencji Roku jest zgłoszenie przez podmiot co najmniej jednej Kampanii do Konkursu na najlepszą Kampanię, d) Dom Mediowy Roku nagroda dla domu mediowego za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych domów mediowych działających na rynku. Warunkiem koniecznym przyznania nagrody Domu Mediowego Roku, jest zgłoszenie przez podmiot co najmniej jednej Kampanii do Konkursu na najlepszą Kampanię Nagrody za dokonania, o których mowa powyżej, przyznaje kapituła Konkursu (dalej jako Kapituła ), o której mowa w punkcie 6.3 poniżej. Kapituła Konkursu przyznaje również w każdej z tych kategorii nominacje Kandydatów do powyższych kategorii zgłasza Organizator oraz wszyscy członkowie IAB Polska Zgłoszenia do powyższych kategorii są bezpłatne Zgłoszenie do powyższych kategorii powinno składać się z następujących elementów:

7 a) wskazanie kandydatury, b) uzasadnienie kandydatury. Zgłoszenia niepełne (tj. niezawierające uzasadnienia) nie zostaną uwzględnione w Konkursie Zgłoszenia kandydatur do nagród za dokonania, etap I głosowania, liczenie głosów przez Audytora oraz etap II głosowania odbędą się w następujących terminach: a) kandydatury mogą być zgłaszane do Konkursu w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 21 września 2015 r. do godz , b) etap I głosowania: głosowanie Kapituły, odbędzie się w okresie od dnia 28 września 2015 r. do dnia 11 października 2015 r. do godz ; każda kandydatura powinna otrzymać co najmniej 10 ocen, c) dodatkowe głosowanie Kapituły dla kandydatur, które nie uzyskały wymaganych 10 ocen, odbędzie się dnia 12 października 2015r. do godz , d) liczenie głosów przez Audytora odbędzie się w okresie od dnia 13 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r., e) etap II głosowania - spotkanie Kapituły w sprawie wyboru laureatów oraz nominowanych w poszczególnych kategoriach odbędzie 27 października 2015 r. w obecności Audytora Konkursu. VI. JURY KONKURSOWE/ KAPITUŁA KONKURSU. ZASADY PRACY JURY KONKURSOWEGO ORAZ KAPITUŁY 6.1. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Jury Konkursowe (dalej jako: Jury ). W skład Jury Konkursowego wejdą eksperci od reklamy, marketingu i Internetu, członkowie grup roboczych IAB Polska oraz marketerzy. Pełna lista członków Jury Konkursowego znajduje się na stronie internetowej Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu dot. Kampanii Organizator powoła spośród Jury Konkursowego Przewodniczących, odpowiedzialnych za koordynację prac Jury Konkursowego w poszczególnych kategoriach konkursowych. Jury Konkursowe głosować będzie na kandydatury zgłoszone przez członków Jury Konkursowego. Uchwały Jury Konkursowego w przedmiocie wyboru Przewodniczących zapadają zwykłą większością głosów Na potrzeby wyboru laureatów nagród za dokonania Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, składającą się z reprezentantów branży internetowej oraz laureatów nagrody Człowiek roku z lat ubiegłych (z wyłączeniem laureata z roku 2012 polskich internautów ). Pełna lista członków Kapituły Konkursu znajduje się na stronie internetowej Członek Jury Konkursowego lub Kapituły jest wyłączony od głosowania dotyczącego Kampanii lub nagród za dokonania, do których kandydatów zgłosił Zgłaszający, którym ten członek Jury Konkursowego lub Kapituły kieruje lub kierował, u którego pracuje lub pracował lub z którym był związany od września 2014 r. Aby zapewnić zachowanie tego warunku, Organizator po upływie terminu zgłaszania Kampanii stworzy listę Kampanii i kandydatów do nagród za dokonania, których dany członek Jury Konkursowego lub Kapituły nie będzie mógł oceniać. Możliwość zagłosowania na Kampanie lub kandydatów do nagród za dokonania, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zablokowana w systemie informatycznym służącym członkom Jury Konkursowego oraz Kapituły do głosowania Jury Konkursowe nie ma możliwości zmiany kategorii zgłoszonej Kampanii ani zmiany kategorii kandydatów zgłoszonych do nagród za dokonania.

8 6.6. Członkowie Jury Konkursowego i Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji uzyskanych w procesie oceny Kampanii w Konkursie Mixx Awards. VII. ZASADY PRACY JURY KONKURSOWEGO ORAZ KAPITUŁY. WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD Kampanie nagrodzone w poszczególnych kategoriach: 7.1. Jury Konkursowe może oceniać wszystkie zgłoszone do Konkursu Kampanie w czterech obszarach: a) strategia w tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają zrozumienie potrzeb marketingowych reklamodawcy i strategię opracowaną do ich realizacji (uwzględniając wykorzystanie wyników badań, uzasadnienie wyboru narzędzi i kanałów mediowych, w tym także sposób integracji z mediami nieinteraktywnymi), b) wykonanie i wykorzystanie mediów w tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają sposób przeprowadzenia Kampanii, kreatywne wykorzystanie mediów podczas trwania Kampanii, procent budżetu Kampanii przeznaczony na media interaktywne, wykorzystanie możliwości technologicznych Internetu, c) rezultaty & ROI (przy czym ROI w tych kategoriach, w których możliwe jest pozyskanie takich danych) w tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają, czy Kampania doprowadziła do zmian, przyniosła rezultaty, czy jest na to dowód, jaki był wpływ Kampanii na biznes, d) kreacje reklamowe w tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają zaangażowanie, unikatowe wykorzystanie mediów, copywriting, wartość artystyczną, spójność z całością Kampanii i umiejętne użycie technologii Jury Konkursowe stosuje przy ocenie Kampanii pięciostopniową skalę ocen w każdym z obszarów wskazanych w punkcie 7.1. powyżej: a) 1-2 praca poniżej przeciętnej, b) 3 praca przeciętna, c) 4 praca dobra, d) 5 praca bardzo dobra. W ramach każdej kategorii Jury Konkursowe jest zobowiązane do oceny prac z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumencie Wytyczne do zgłaszania i oceny prac w poszczególnych kategoriach Konkursu Mixx Awards Głosowanie Jury Konkursowego jest dwuetapowe: a) etap I (głosowanie z wykorzystaniem dedykowanego systemu komputerowego) odbywa się w okresie od dnia 24 września 2015 r. do dnia 11 października 2015r. do godz Jeśli dany członek Jury Konkursowego do zakończenia głosowania, tj. do dnia 11 października 2015 r. do godz nie odda głosu na wszystkie Kampanie przyznane mu do oceny, oceny, które przyznał nie zostaną uwzględnione w Konkursie i zostanie on usunięty ze składu Jury Konkursowego, b) etap II to dyskusja oraz głosowanie członków Jury Konkursowego w obecności Audytora podczas spotkań, które odbędą się w dniach października 2015 r. Spotkania

9 organizowane będą w siedzibie IAB Polska z grupą członków Jury Konkursowego głosujących w poszczególnych kategoriach w etapie pierwszym Jedna Kampania może uzyskać nie więcej niż 20 punktów od członka Jury Konkursowego. Finalna ocena, którą uzyskuje dana Kampania w Konkursie, jest średnią ocen uzyskanych od wszystkich członków Jury Konkursowego (suma wszystkich punktów podzielona przez ilość biorących udział w głosowaniu członków Jury Konkursowego) Głosowanie Jury Konkursowego w etapie I odbędzie się z wykorzystaniem dedykowanego systemu komputerowego głosowania udostępnianego przez IAB Polska. Każdy członek Jury Konkursowego otrzyma indywidualny dostęp do systemu głosowania oraz indywidualną listę prac do oceny (dany członek Jury Konkursowego będzie oceniał wszystkie prace w danej kategorii, kategorie będą przypisywane poszczególnym członkom Jury Konkursowego przez Organizatora). Jeden członek Jury Konkursowego może ocenić nie więcej niż 50 Kampanii Każda zgłoszona do Konkursu Kampania musi zostać oceniona przez co najmniej 10 członków Jury Konkursowego. Jeśli po zakończeniu głosowania Jury pozostaną Kampanie, które zostały ocenione przez mniej niż 10 członków Jury Konkursowego, wybrana grupa Jurorów rezerwowych oceni prace, tak aby każda z nich otrzymała łącznie co najmniej 10 głosów. Dodatkowe głosowanie dla tych Kampanii odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. do godz Po zakończeniu głosowań Jury Konkursowego w etapie I, Audytor Konkursu podliczy oceny przyznane poszczególnym Kampaniom (liczenie głosów odbędzie się w okresie od dnia 13 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r.) i przedstawi listę ocen Organizatorowi do zatwierdzenia Po zatwierdzeniu listy ocen, Organizator poinformuje Jury Konkursowe (na spotkaniu, o którym mowa w punkcie 1.4.e), jakie Kampanie w każdej kategorii spośród wskazanych w punkcie 2.1. otrzymały najwyższą średnią ocen Jury Konkursowego (łączna ilość punktów przyznanych danej Kampanii podzielona przez liczbę członków Jury Konkursowego, którzy tę Kampanię oceniali) i jednocześnie otrzymały 55 % pozytywnych wskazań (tj. uzyskały co najmniej 11 punktów). Jednocześnie Organizator wskaże Jury Konkursowemu 3 Kampanie w każdej kategorii, które zdobyły najwyższą średnią ocen Jury Konkursowego (tzw. wstępna nominacja) Członkowie Jury Konkursowego dyskutują nad Kampaniami wskazanymi przez Organizatora i w drodze głosowania (etap II) wybierają spośród nich 2 (dwie) nominacje oraz jedną Kampanię, której przyznana zostanie główna nagroda w postaci statuetki. Jury Konkursowe nie jest związane wstępnymi nominacjami, o których mowa w punkcie 7.8. Głosowanie odbędzie się w obecności przedstawicieli Audytora. Nominacje zostaną ogłoszone do dnia 12 listopada 2015 r. w kanałach komunikacji Organizatora. Nagroda Best In Show oraz Innovation Award: Laureata nagrody Best In Show oraz Innovation Award wybierze Jury Konkursowe po obradach, które odbędą się w dniu 27 października 2015 r. o godz , w obecności Audytora, w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22. Ci członkowie Jury Konkursowego, którzy powiązani są z twórcami nominowanych do nagrody Best In Show i Innovation Award Kampanii w sposób określony w punkcie 6.4., powyżej są wykluczeni z udziału w obradach W trakcie obrad Jury Konkursowe przeprowadza dwa głosowania. Nominowany twórca, który otrzymał najwięcej głosów członków Jury Konkursowego, otrzymuje nagrodę Best In Show.

10 Kampania, która zostanie przez Jury Konkursowe uznana za najbardziej innowacyjną i otrzyma w tej kategorii największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę Innovation Award W przypadku braku zgodności Jury Konkursowego co do jakości nominowanych Kampanii, Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody Best In Show oraz Innovation Award Laureat nagrody Best In Show oraz Innovation Award zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali MIXX Awards w dn. 19 listopada 2015 r. w Palladium w Warszawie. Podczas gali, obok nazw Kampanii, zostaną podane również nazwy Zgłaszających Kampanie oraz agencji współpracujących Laureat nagrody Best In Show zostanie zgłoszony do europejskiej edycji konkursu MIXX Awards. Nagrody za dokonania: Wszystkie zgłoszone kandydatury do nagrody za dokonania (rozdział V niniejszego regulaminu) zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu Kapituła stosuje przy ocenie kandydatur pięciostopniową skalę ocen: a) 1-2 kandydatura poniżej przeciętnej, b) 3 kandydatura przeciętna, c) 4 kandydatura dobra, d) 5 kandydatura bardzo dobra Głosowanie Kapituły (etap I) odbywa się w okresie od dnia 28 września 2015 r. do dnia 11 października 2015 r. do godz Jeśli dany członek Kapituły do zakończenia głosowania, tj. do dnia 11 października 2015 r. do godz nie odda głosu na wszystkie kandydatury przyznane mu do oceny, oceny, które przyznał, nie zostaną uwzględnione w Konkursie i zostanie usunięty ze składu Kapituły Jedna kandydatura może uzyskać w etapie I głosowania nie więcej niż 5 punktów od jednego członka Kapituły. Finalna ocena, którą uzyskuje dana Kampania w Konkursie, jest średnią ocen uzyskanych od wszystkich członków Kapituły (suma wszystkich punktów podzielona przez ilość biorących udział w głosowaniu członków Kapituły) Etap I głosowania Kapituły odbędzie się z wykorzystaniem dedykowanego systemu komputerowego głosowania udostępnianego przez IAB Polska. Każdy członek Kapituły otrzyma indywidualny dostęp do systemu głosowania oraz indywidualną listę kandydatur do oceny Każda zgłoszona do Konkursu kandydatura musi zostać oceniona przez co najmniej 10 członków Kapituły. Jeśli po zakończeniu głosowania pozostaną kandydatury, które zostały ocenione przez mniej niż 10 członków Kapituły, wybrana grupa rezerwowych członków Kapituły oceni prace, tak, aby każda z nich otrzymała łącznie co najmniej 10 głosów. Dodatkowe głosowanie dla tych kandydatur odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. do godz Po zakończeniu etapu I głosowania Kapituły, Audytor Konkursu podliczy oceny przyznane poszczególnym kandydaturom (liczenie głosów odbędzie się w okresie od dnia 13 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r.) i przedstawi listę ocen Organizatorowi do zatwierdzenia.

11 7.22. Etap II głosowania - spotkanie Kapituły w sprawie wyboru laureatów oraz nominowanych w poszczególnych kategoriach, odbędzie się w dniu 27 października 2015 r. w obecności Audytora Konkursu Po zatwierdzeniu listy ocen w etapie I głosowania, Organizator wskazuje w każdej z kategorii wskazanych w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu 3 nominowane kandydatury (z wyłączeniem kategorii Człowiek roku, gdzie nie będzie przyznawanych nominacji jedynie nagroda główna), tj. kandydatury, które otrzymały najwyższą średnią ocen Kapituły (łączna ilość punktów przyznanych danej kandydaturze podzielona przez liczbę członków Kapituły, którzy tę kandydaturę oceniali) i jednocześnie otrzymały 55 % pozytywnych wskazań (tj. uzyskały co najmniej 2,75 punktu). Lista tych ocen jest następnie poddana dyskusji Kapituły w drodze II etapu głosowania w obecności Audytora, które odbędzie się 27 października o godz w siedzibie Organizatora przy ulicy Kruczej 16/22. Nominacje zostaną ogłoszone na uroczystej gali rozdania nagród w dniu 19 listopada 2015 r. w Palladium Nagrodę w postaci statuetki otrzyma w każdej kategorii ze wskazanych w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu ten podmiot, który zyskał najwyższą średnią ocenę Kapituły w drodze dwuetapowego głosowania, obliczoną zgodnie z punktem powyżej W przypadku gdy dwie lub więcej kandydatur uzyskają w danej kategorii tę samą najwyższą średnią ocen uprawniającą do uzyskania nagrody głównej, wszyscy ci kandydaci uzyskają statuetkę. VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU 8.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 60 dni od dnia zakończenia Konkursu, z dopiskiem "mixxawards". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora Dane osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, Warszawa. Dane tych osób fizycznych będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych

12 osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Rolą Audytora Konkursu jest tylko podliczenie głosów według wyników wykazanych przez system do głosowania organizatora. Audytor nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowości powstałe w trakcie procesu głosowania.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015

REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015 REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Polski Konkurs Reklamy KTR (dalej Konkurs ) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Konkursu ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Mobile First, Cloud First ( Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo