Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu MIXX Awards 2015"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , zwany dalej "Organizatorem" Audytorem Konkursu jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, o numerze NIP , zwana dalej Audytorem Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 27 października 2015 r., przy czym: a) prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w okresie od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 18 września 2015 r. do godz , b) w okresie od dnia 18 września 2015 r. od godz do dnia 23 września 2015 r. do godz nastąpi ostateczna weryfikacja przez Organizatora zgłoszeń pod względem formalnym oraz przeprowadzona zostanie procedura ewentualnego wykluczenia Jurorów oraz członków Kapituły, jeśli byli zaangażowani w tworzenie zgłoszonych Kampanii, c) etap I głosowania Jury Konkursowego (głosowanie z użyciem systemu zgłoszeniowego), o którym mowa w punktach 7.3. i poniżej, odbędzie się w okresie od dnia 24 września 2015 r. do dnia 11 października 2015 r. do godz , d) dodatkowe głosowanie Jury Konkursowego dla Kampanii lub kandydatur, o których mowa w punkcie 7.6. i poniżej, odbędzie się dnia 12 października 2015 r. do godz , e) liczenie głosów przez Audytora odbędzie się w okresie od dnia 13 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r., f) etap II głosowania - spotkanie Jury w sprawie wyboru laureatów oraz nominowanych w poszczególnych kategoriach odbędzie się w dniach października 2015 r. w obecności Audytora Konkursu, g) spotkania Jury Konkursowego w sprawie wyboru laureata The Best In Show oraz Innovation Award odbędą się w dniu 27 października 2015 r o godzinie w siedzibie Organizatora przy ulicy Kruczej 16/22. Dodatkowy konkurs w ramach Konkursu Nagrody za dokonania zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 27 października 2015 r. Szczegółowy harmonogram tego dodatkowego konkursu został wskazany w punkcie 5.6. niniejszego Regulaminu.

2 1.5. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych i najbardziej efektywnych kampanii interaktywnych roku oraz zaprezentowanie ich twórców marketerom ze wszystkich dziedzin gospodarki Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Informacje dotyczące Kampanii będą dostępne jedynie dla jurorów oceniających Kampanie W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Audytora, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu ani członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. II. KAMPANIE 2.1. Do Konkursu dla Kampanii mogą zostać zgłoszone polskie interaktywne kampanie reklamowe mieszczące się w następujących kategoriach (dalej jako Kampanie ): Obszar: Strategies & Objectives: a) Kampania Wizerunkowa Kampanie mające na celu budowę świadomości marki oraz jej pozycjonowanie, b) Wprowadzenie nowego produktu na rynek Kampanie wprowadzające na rynek nowe produkty lub usługi, c) Bezpośredni odzew (direct response & generowanie leadów) Kampanie ukierunkowane na wygenerowanie bezpośredniej reakcji, takiej jak sprzedaż, konwersja lub chęć zakupu, itp. W tej kategorii mogą na przykład być zgłaszane Kampanie z obszaru: marketing wyszukiwarek oraz marketing, d) Lojalność wobec brandu działania reklamowe mające na celu zaangażowanie i wypracowanie długotrwałych relacji z użytkownikami Internetu, e) Kampanie społeczne i non-profit Kampanie realizowane w imieniu organizacji non-profit lub agencji rządowej, zawierające elementy interaktywne. Obszar: Tools & Tactics: a) Marketing Społecznościowy Kampanie wykorzystujące metody marketingu społecznościowego, b) Gry Kampanie interaktywne wykorzystujące in-game, advergaming, sieć oraz platformy gier, c) Wideo-online Kampanie wykorzystujące reklamę wideo w Internecie, d) Branded content działania reklamowe, w których konsumenci otrzymują dostęp do użytecznych dla nich treści dzięki marce. Pośród tych treści mogą znaleźć się poradniki, informacje, narzędzia, aplikacje, multimedia i inne. Konsument wie dokładnie, dzięki jakiej marce może z nich korzystać, ponieważ jest ona wyraźnie oznaczona jako partner, sponsor lub dostawca treści, e) Kampanie cross-mediowe działania reklamowe wykorzystujące integrację różnych kanałów medialnych przekaz marketingowy, który jest zintegrowany w różnych mediach równocześnie, takich jak Internet, TV, prasa, radio, outdoor, komórki ze szczególnym uwzględnieniem roli internetu w tych kampaniach,

3 f) Mobile/tablets Kampanie realizowane poprzez mobile, tablety z wyłączeniem aplikacji, g) Mobile Application ciekawe aplikacje mobilne wykorzystywane w Kampaniach, h) Strona Brandowa ciekawe realizacje stron/produktów/brandów Każda Kampania zgłoszona do Konkursu powinna wykorzystywać przynajmniej jeden z interaktywnych kanałów komunikacji (display, video, advergaming, , SEM, SMS, sponsoring, web 2.0, newslettery, itp.) lub być ich kombinacją Do Konkursu w kategoriach wskazanych w punkcie 2.1 mogą zostać zgłoszone wszystkie Kampanie, które były wyemitowane w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 18 września 2015 r Jedna Kampania może być zgłoszona w kilku różnych kategoriach w każdym z obszarów wskazanych w punkcie 2.1., jednak w danym obszarze Kampania może wygrać tylko w jednej kategorii (tzn. Kampania może maksymalnie zdobyć dwie nagrody: jedną w jednej z kategorii w obszarze Strategies & Objectives oraz jedną w jednej z kategorii w obszarze Tools & Tactics). Jedna Kampania może zostać nominowana w kilku kategoriach Jeśli w którejkolwiek z kategorii wskazanych w punkcie 2.1. zostaną zgłoszone mniej niż 3 Kampanie, nagroda w tej kategorii nie zostanie przyznana. Zgłaszający Kampanie do tych kategorii, w których nagroda ze względu na brak minimalnej liczby zgłoszeń nie zostanie przyznana, otrzymają zwrot kosztów zgłoszenia Kampanii W każdej kategorii przyznana może zostać jedna nagroda. III. UCZESTNICY. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 3.1. Konkurs dla Kampanii przeznaczony jest dla twórców (agencji reklamowych, domów mediowych, mediów, reklamodawców) Kampanii, które zostały wyemitowane w okresie od dnia 17 września 2014r. do dnia 18 września 2015 r Kampanie mogą być zgłoszone do udziału w Konkursie przez wszystkie działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agencje reklamowe, domy mediowe, przedstawicieli mediów oraz wszystkich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamodawców (dalej jako Zgłaszający ) Aby zgłosić danego twórcę do udziału w Konkursie, Zgłaszający powinien przekazać Organizatorowi zgłoszenie, które powinno zawierać: a) dane osoby kontaktowej ze strony Zgłaszającego: imię i nazwisko, adres , numer telefonu kontaktowego, b) dane Zgłaszającego, tj. firmy, która dokonuje zgłoszenia Kampanii do udziału w Konkursie: nazwa, adres siedziby (ulica, miejscowość, kod pocztowy), numer NIP, c) informacje o zgłaszanej Kampanii: nazwa Kampanii, prowadzący agencję, właściciel agencji, ewentualnie firma współzgłaszająca firma, która współtworzyła Kampanię lub posiada prawa autorskie do Kampanii, d) wskazanie kluczowych członków zespołu kreatywnego przygotowującego zgłaszaną Kampanię: imię i nazwisko, stanowisko,

4 e) wskazanie kategorii i obszaru, w której zgłaszana Kampania ma rywalizować, spośród wskazanych w punkcie Zgłaszając Kampanię do Konkursu, należy na stronie internetowej Konkursu (po zalogowaniu do systemu zgłoszeniowego na stronie a) zamieścić opis Kampanii, w postaci tekstu o objętości nie więcej niż 6000 znaków (bez elementów graficznych i bez elementów html), w tym: Cel Kampanii określony przez klienta nie więcej niż 300 znaków (ze spacjami), Opis strategii nie więcej niż 2000 znaków (ze spacjami), Opis wykonania nie więcej niż 2000 znaków (ze spacjami), Opis rezultatów i ROI nie więcej niż 2000 znaków (ze spacjami), Czas trwania Kampanii, Informację o grupie docelowej Kampanii znaków (ze spacjami), Budżet Kampanii (w przedziałach). Opis powinien wykazywać efektywność Kampanii i osiągnięcie zakładanych celów marketingowych pod kątem kategorii, w której jest zgłaszany. Opis powinien również uwzględniać rolę składnika interaktywnego w Kampanii. Opis powinien zawierać uzasadnienie zgłoszenia do Konkursu, wskazanie celów Kampanii i jej rezultatów, jak również wszelkie dane potwierdzające wyniki Kampanii. Zgłaszający powinien efektywnie zaprezentować sposób realizacji celów marketingowych (w tym roli kreacji) oraz rezultatów Kampanii pod kątem danej kategorii. Szczegółowy zakres informacji, jaki powinien się znaleźć przy opisie danej Kampanii w poszczególnych kategoriach, znajduje się w dokumencie: "Wytyczne do zgłaszania oraz oceny prac w poszczególnych kategoriach konkursu Mixx Awards 2015, b) zamieścić film ze zgłoszonej Kampanii, nie dłuższy niż 1 minuta, w formacie.avi lub.flv o maksymalnej wadze 15MB. Na żądanie Organizatora zgłaszający powinien dostarczyć film o wysokiej jakości, nadający się do wyświetlenia na dużym ekranie. Film powinien przedstawiać podsumowanie Kampanii (nie mogą być to spoty TV). Jeśli Kampania zostanie nominowana w więcej niż jednej kategorii, wtedy Zgłaszający powinien również dostarczyć film ze zgłoszonej Kampanii o długości 15 sekund, w celu zaprezentowania go podczas gali Mixx Awards przy prezentowaniu każdej kategorii; przy prezentacji pierwszej kategorii film zostanie odtworzony w całości, natomiast przy prezentacji kolejnych kategorii odtworzona zostanie wersja skrócona, c) wskazać adres strony internetowej Kampanii z dostępnymi kreacjami wykonanymi w ramach Kampanii lub dodatkowymi materiałami wykonanymi przez twórców Kampanii (strona internetowa może być udostępniona na login i hasło jedynie Organizatorowi oraz członkom Jury Konkursowego) Zgłaszający powinien uzyskać wszelkie niezbędne zgody wszystkich osób uczestniczących w realizacji Kampanii na jej zgłoszenie do Konkursu, jak również zgodę podmiotu, który posiada prawa autorskie do Kampanii lub jej elementów, w tym również zgodę na wyemitowanie filmu ze zgłoszonej Kampanii w czasie gali MIXX Awards oraz zgodę na publikację filmu po zakończeniu Konkursu na stronie awards.pl. W przypadku skierowania do Organizatora jakichkolwiek roszczeń przez którąkolwiek z tych osób w związku ze zgodnym z niniejszym regulaminem wykorzystaniem

5 filmu, Zgłaszający zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i zaspokoi wszystkie z tych roszczeń, a w razie konieczności przystąpi do odpowiednich postępowań sądowych zamiast lub obok Organizatora. Dane o Kampanii (budżet, opis, wskaźniki efektywności) zgłaszanej w Konkursie będą jedynie udostępnione Jury Konkursowemu w celu ich oceny Od momentu zgłoszenia Kampanii do udziału w Konkursie nie mogą być do niej wprowadzane jakiekolwiek zmiany Podane nazwy użytkownika i hasła oraz sama strona internetowa powinny być aktywne co najmniej do dnia 1 stycznia 2016 r System teleinformatyczny Organizatora sprawdzi zgodność techniczną przedstawionych przez Zgłaszającego materiałów (prezentacja i inne załączniki) z wymaganiami technicznymi określonymi przez Organizatora w niniejszym regulaminie System teleinformatyczny Organizatora może nie przyjąć zgłoszenia ze względu na błąd lub błędy techniczne lub ze względu na fakt niespełnienia wymogów technicznych określonych przez Organizatora w niniejszym regulaminie. W takim wypadku system będzie informował Zgłaszającego o błędzie i przyczynach nieprzyjęcia zgłoszenia. Tak długo, jak błąd lub błędy techniczne nie zostaną usunięte lub tak długo, jak zgłoszenie nie będzie spełniało wymagań technicznych określonych przez Organizatora w niniejszym regulaminie, Kampania nie będzie mogła być zgłoszona do Konkursu System teleinformatyczny Organizatora będzie na bieżąco udostępniał informacje o statusie zgłoszenia (czy zgłoszenie zostało wstępnie zaakceptowane przez system, czy przesyłka dotarła do Organizatora, czy zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora) Powiadomienia do Uczestnika będą przesyłane za pomocą informacji mailowych, jak również w formie powiadomień systemowych wysyłanych przez system informatyczny mixx-awards Jeden Zgłaszający może zgłosić więcej niż jedną Kampanię do Konkursu. W takim przypadku, zgłaszając każdą z nich, posługuje się tym samym loginem oraz hasłem W Konkursie będą uwzględniane jedynie zgłoszenia kompletne, tj. zawierające wszystkie materiały i elementy, o których mowa w punkcie 3.3. i 3.4. Zgłoszenia niekompletne nie będą brały udziału w Konkursie Opłaty za zgłoszenie Kampanii do Konkursu wynoszą: a) dla członków IAB Polska 580 zł netto (plus 23 % VAT) za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii, b) dla podmiotów niebędących członkami IAB Polska 850 zł netto (plus 23 % VAT) za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii. Opłata za zgłoszenie musi zostać przekazana na konto Organizatora do dnia 18 września 2015 r. Najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia głosowania określonego w punkcie 7.3., tj. 23 września 2015 r. musi zostać dostarczony do Organizatora ( em na adres: dowód wpłaty opłaty za zgłoszenie (dokonanej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim). O zachowaniu terminu zapłaty decyduje data uznania rachunku Organizatora. W tytule przelewu należy wpisać MIXX 2015 opłata konkursowa oraz wpisać nazwę Kampanii. Dane do przelewu opłaty za zgłoszenie:

6 Konto: Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie, ul. Francuska 12a, Warszawa, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, ul. Krucza 16/22, Warszawa IV. BEST IN SHOW, INNOVATION AWARD 4.1. W rywalizacji o tytuł Best in Show mogą wziąć udział wszystkie Kampanie, które w procesie oceny Jury Konkursowego zostały nominowane w którejkolwiek z kategorii Tytuł Best In Show otrzyma Kampania, która zostanie wybrana przez Jury Konkursowe jako najlepsza spośród Kampanii, które w głosowaniu Jury Konkursowego zostały nominowane w którejkolwiek z kategorii Zasady przyznawania tytułu Best in Show określone zostały w punktach niniejszego regulaminu W rywalizacji o tytuł Innovation Award mogą wziąć udział Kampanie innowacyjne, wykraczające poza ramy dotychczasowych kategorii Tytuł Innovation Award otrzyma Kampania, która zostanie wybrana przez Jury Konkursowe jako najbardziej innowacyjna spośród wszystkich Kampanii zgłoszonych do Konkursu Zasady przyznawania tytułu Innovation Award określone zostały w punktach niniejszego regulaminu. V. NAGRODY ZA DOKONANIA 5.1. Organizator przyzna również nagrody za dokonania w następujących kategoriach (jedną w każdej kategorii): a) Człowiek Roku nagroda dla osoby, która odniosła ponadprzeciętne zasługi dla interaktywnego marketingu i reklamy, b) Marketer Roku nagroda dla firmy za działania powodujące rozwój branży i za działania podnoszące poprzeczkę w dziedzinie marketingu interaktywnego (w tej kategorii nagrodzony może zostać jedynie reklamodawca), c) Agencja Roku nagroda dla agencji, za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych agencji reklamowych działających na rynku. Warunkiem koniecznym przyznania nagrody Agencji Roku jest zgłoszenie przez podmiot co najmniej jednej Kampanii do Konkursu na najlepszą Kampanię, d) Dom Mediowy Roku nagroda dla domu mediowego za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych domów mediowych działających na rynku. Warunkiem koniecznym przyznania nagrody Domu Mediowego Roku, jest zgłoszenie przez podmiot co najmniej jednej Kampanii do Konkursu na najlepszą Kampanię Nagrody za dokonania, o których mowa powyżej, przyznaje kapituła Konkursu (dalej jako Kapituła ), o której mowa w punkcie 6.3 poniżej. Kapituła Konkursu przyznaje również w każdej z tych kategorii nominacje Kandydatów do powyższych kategorii zgłasza Organizator oraz wszyscy członkowie IAB Polska Zgłoszenia do powyższych kategorii są bezpłatne Zgłoszenie do powyższych kategorii powinno składać się z następujących elementów:

7 a) wskazanie kandydatury, b) uzasadnienie kandydatury. Zgłoszenia niepełne (tj. niezawierające uzasadnienia) nie zostaną uwzględnione w Konkursie Zgłoszenia kandydatur do nagród za dokonania, etap I głosowania, liczenie głosów przez Audytora oraz etap II głosowania odbędą się w następujących terminach: a) kandydatury mogą być zgłaszane do Konkursu w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 21 września 2015 r. do godz , b) etap I głosowania: głosowanie Kapituły, odbędzie się w okresie od dnia 28 września 2015 r. do dnia 11 października 2015 r. do godz ; każda kandydatura powinna otrzymać co najmniej 10 ocen, c) dodatkowe głosowanie Kapituły dla kandydatur, które nie uzyskały wymaganych 10 ocen, odbędzie się dnia 12 października 2015r. do godz , d) liczenie głosów przez Audytora odbędzie się w okresie od dnia 13 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r., e) etap II głosowania - spotkanie Kapituły w sprawie wyboru laureatów oraz nominowanych w poszczególnych kategoriach odbędzie 27 października 2015 r. w obecności Audytora Konkursu. VI. JURY KONKURSOWE/ KAPITUŁA KONKURSU. ZASADY PRACY JURY KONKURSOWEGO ORAZ KAPITUŁY 6.1. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Jury Konkursowe (dalej jako: Jury ). W skład Jury Konkursowego wejdą eksperci od reklamy, marketingu i Internetu, członkowie grup roboczych IAB Polska oraz marketerzy. Pełna lista członków Jury Konkursowego znajduje się na stronie internetowej Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu dot. Kampanii Organizator powoła spośród Jury Konkursowego Przewodniczących, odpowiedzialnych za koordynację prac Jury Konkursowego w poszczególnych kategoriach konkursowych. Jury Konkursowe głosować będzie na kandydatury zgłoszone przez członków Jury Konkursowego. Uchwały Jury Konkursowego w przedmiocie wyboru Przewodniczących zapadają zwykłą większością głosów Na potrzeby wyboru laureatów nagród za dokonania Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, składającą się z reprezentantów branży internetowej oraz laureatów nagrody Człowiek roku z lat ubiegłych (z wyłączeniem laureata z roku 2012 polskich internautów ). Pełna lista członków Kapituły Konkursu znajduje się na stronie internetowej Członek Jury Konkursowego lub Kapituły jest wyłączony od głosowania dotyczącego Kampanii lub nagród za dokonania, do których kandydatów zgłosił Zgłaszający, którym ten członek Jury Konkursowego lub Kapituły kieruje lub kierował, u którego pracuje lub pracował lub z którym był związany od września 2014 r. Aby zapewnić zachowanie tego warunku, Organizator po upływie terminu zgłaszania Kampanii stworzy listę Kampanii i kandydatów do nagród za dokonania, których dany członek Jury Konkursowego lub Kapituły nie będzie mógł oceniać. Możliwość zagłosowania na Kampanie lub kandydatów do nagród za dokonania, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zablokowana w systemie informatycznym służącym członkom Jury Konkursowego oraz Kapituły do głosowania Jury Konkursowe nie ma możliwości zmiany kategorii zgłoszonej Kampanii ani zmiany kategorii kandydatów zgłoszonych do nagród za dokonania.

8 6.6. Członkowie Jury Konkursowego i Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji uzyskanych w procesie oceny Kampanii w Konkursie Mixx Awards. VII. ZASADY PRACY JURY KONKURSOWEGO ORAZ KAPITUŁY. WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD Kampanie nagrodzone w poszczególnych kategoriach: 7.1. Jury Konkursowe może oceniać wszystkie zgłoszone do Konkursu Kampanie w czterech obszarach: a) strategia w tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają zrozumienie potrzeb marketingowych reklamodawcy i strategię opracowaną do ich realizacji (uwzględniając wykorzystanie wyników badań, uzasadnienie wyboru narzędzi i kanałów mediowych, w tym także sposób integracji z mediami nieinteraktywnymi), b) wykonanie i wykorzystanie mediów w tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają sposób przeprowadzenia Kampanii, kreatywne wykorzystanie mediów podczas trwania Kampanii, procent budżetu Kampanii przeznaczony na media interaktywne, wykorzystanie możliwości technologicznych Internetu, c) rezultaty & ROI (przy czym ROI w tych kategoriach, w których możliwe jest pozyskanie takich danych) w tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają, czy Kampania doprowadziła do zmian, przyniosła rezultaty, czy jest na to dowód, jaki był wpływ Kampanii na biznes, d) kreacje reklamowe w tym obszarze możliwe jest przyznanie maksymalnie 5 punktów. Jurorzy oceniają zaangażowanie, unikatowe wykorzystanie mediów, copywriting, wartość artystyczną, spójność z całością Kampanii i umiejętne użycie technologii Jury Konkursowe stosuje przy ocenie Kampanii pięciostopniową skalę ocen w każdym z obszarów wskazanych w punkcie 7.1. powyżej: a) 1-2 praca poniżej przeciętnej, b) 3 praca przeciętna, c) 4 praca dobra, d) 5 praca bardzo dobra. W ramach każdej kategorii Jury Konkursowe jest zobowiązane do oceny prac z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumencie Wytyczne do zgłaszania i oceny prac w poszczególnych kategoriach Konkursu Mixx Awards Głosowanie Jury Konkursowego jest dwuetapowe: a) etap I (głosowanie z wykorzystaniem dedykowanego systemu komputerowego) odbywa się w okresie od dnia 24 września 2015 r. do dnia 11 października 2015r. do godz Jeśli dany członek Jury Konkursowego do zakończenia głosowania, tj. do dnia 11 października 2015 r. do godz nie odda głosu na wszystkie Kampanie przyznane mu do oceny, oceny, które przyznał nie zostaną uwzględnione w Konkursie i zostanie on usunięty ze składu Jury Konkursowego, b) etap II to dyskusja oraz głosowanie członków Jury Konkursowego w obecności Audytora podczas spotkań, które odbędą się w dniach października 2015 r. Spotkania

9 organizowane będą w siedzibie IAB Polska z grupą członków Jury Konkursowego głosujących w poszczególnych kategoriach w etapie pierwszym Jedna Kampania może uzyskać nie więcej niż 20 punktów od członka Jury Konkursowego. Finalna ocena, którą uzyskuje dana Kampania w Konkursie, jest średnią ocen uzyskanych od wszystkich członków Jury Konkursowego (suma wszystkich punktów podzielona przez ilość biorących udział w głosowaniu członków Jury Konkursowego) Głosowanie Jury Konkursowego w etapie I odbędzie się z wykorzystaniem dedykowanego systemu komputerowego głosowania udostępnianego przez IAB Polska. Każdy członek Jury Konkursowego otrzyma indywidualny dostęp do systemu głosowania oraz indywidualną listę prac do oceny (dany członek Jury Konkursowego będzie oceniał wszystkie prace w danej kategorii, kategorie będą przypisywane poszczególnym członkom Jury Konkursowego przez Organizatora). Jeden członek Jury Konkursowego może ocenić nie więcej niż 50 Kampanii Każda zgłoszona do Konkursu Kampania musi zostać oceniona przez co najmniej 10 członków Jury Konkursowego. Jeśli po zakończeniu głosowania Jury pozostaną Kampanie, które zostały ocenione przez mniej niż 10 członków Jury Konkursowego, wybrana grupa Jurorów rezerwowych oceni prace, tak aby każda z nich otrzymała łącznie co najmniej 10 głosów. Dodatkowe głosowanie dla tych Kampanii odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. do godz Po zakończeniu głosowań Jury Konkursowego w etapie I, Audytor Konkursu podliczy oceny przyznane poszczególnym Kampaniom (liczenie głosów odbędzie się w okresie od dnia 13 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r.) i przedstawi listę ocen Organizatorowi do zatwierdzenia Po zatwierdzeniu listy ocen, Organizator poinformuje Jury Konkursowe (na spotkaniu, o którym mowa w punkcie 1.4.e), jakie Kampanie w każdej kategorii spośród wskazanych w punkcie 2.1. otrzymały najwyższą średnią ocen Jury Konkursowego (łączna ilość punktów przyznanych danej Kampanii podzielona przez liczbę członków Jury Konkursowego, którzy tę Kampanię oceniali) i jednocześnie otrzymały 55 % pozytywnych wskazań (tj. uzyskały co najmniej 11 punktów). Jednocześnie Organizator wskaże Jury Konkursowemu 3 Kampanie w każdej kategorii, które zdobyły najwyższą średnią ocen Jury Konkursowego (tzw. wstępna nominacja) Członkowie Jury Konkursowego dyskutują nad Kampaniami wskazanymi przez Organizatora i w drodze głosowania (etap II) wybierają spośród nich 2 (dwie) nominacje oraz jedną Kampanię, której przyznana zostanie główna nagroda w postaci statuetki. Jury Konkursowe nie jest związane wstępnymi nominacjami, o których mowa w punkcie 7.8. Głosowanie odbędzie się w obecności przedstawicieli Audytora. Nominacje zostaną ogłoszone do dnia 12 listopada 2015 r. w kanałach komunikacji Organizatora. Nagroda Best In Show oraz Innovation Award: Laureata nagrody Best In Show oraz Innovation Award wybierze Jury Konkursowe po obradach, które odbędą się w dniu 27 października 2015 r. o godz , w obecności Audytora, w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22. Ci członkowie Jury Konkursowego, którzy powiązani są z twórcami nominowanych do nagrody Best In Show i Innovation Award Kampanii w sposób określony w punkcie 6.4., powyżej są wykluczeni z udziału w obradach W trakcie obrad Jury Konkursowe przeprowadza dwa głosowania. Nominowany twórca, który otrzymał najwięcej głosów członków Jury Konkursowego, otrzymuje nagrodę Best In Show.

10 Kampania, która zostanie przez Jury Konkursowe uznana za najbardziej innowacyjną i otrzyma w tej kategorii największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę Innovation Award W przypadku braku zgodności Jury Konkursowego co do jakości nominowanych Kampanii, Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody Best In Show oraz Innovation Award Laureat nagrody Best In Show oraz Innovation Award zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali MIXX Awards w dn. 19 listopada 2015 r. w Palladium w Warszawie. Podczas gali, obok nazw Kampanii, zostaną podane również nazwy Zgłaszających Kampanie oraz agencji współpracujących Laureat nagrody Best In Show zostanie zgłoszony do europejskiej edycji konkursu MIXX Awards. Nagrody za dokonania: Wszystkie zgłoszone kandydatury do nagrody za dokonania (rozdział V niniejszego regulaminu) zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu Kapituła stosuje przy ocenie kandydatur pięciostopniową skalę ocen: a) 1-2 kandydatura poniżej przeciętnej, b) 3 kandydatura przeciętna, c) 4 kandydatura dobra, d) 5 kandydatura bardzo dobra Głosowanie Kapituły (etap I) odbywa się w okresie od dnia 28 września 2015 r. do dnia 11 października 2015 r. do godz Jeśli dany członek Kapituły do zakończenia głosowania, tj. do dnia 11 października 2015 r. do godz nie odda głosu na wszystkie kandydatury przyznane mu do oceny, oceny, które przyznał, nie zostaną uwzględnione w Konkursie i zostanie usunięty ze składu Kapituły Jedna kandydatura może uzyskać w etapie I głosowania nie więcej niż 5 punktów od jednego członka Kapituły. Finalna ocena, którą uzyskuje dana Kampania w Konkursie, jest średnią ocen uzyskanych od wszystkich członków Kapituły (suma wszystkich punktów podzielona przez ilość biorących udział w głosowaniu członków Kapituły) Etap I głosowania Kapituły odbędzie się z wykorzystaniem dedykowanego systemu komputerowego głosowania udostępnianego przez IAB Polska. Każdy członek Kapituły otrzyma indywidualny dostęp do systemu głosowania oraz indywidualną listę kandydatur do oceny Każda zgłoszona do Konkursu kandydatura musi zostać oceniona przez co najmniej 10 członków Kapituły. Jeśli po zakończeniu głosowania pozostaną kandydatury, które zostały ocenione przez mniej niż 10 członków Kapituły, wybrana grupa rezerwowych członków Kapituły oceni prace, tak, aby każda z nich otrzymała łącznie co najmniej 10 głosów. Dodatkowe głosowanie dla tych kandydatur odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. do godz Po zakończeniu etapu I głosowania Kapituły, Audytor Konkursu podliczy oceny przyznane poszczególnym kandydaturom (liczenie głosów odbędzie się w okresie od dnia 13 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r.) i przedstawi listę ocen Organizatorowi do zatwierdzenia.

11 7.22. Etap II głosowania - spotkanie Kapituły w sprawie wyboru laureatów oraz nominowanych w poszczególnych kategoriach, odbędzie się w dniu 27 października 2015 r. w obecności Audytora Konkursu Po zatwierdzeniu listy ocen w etapie I głosowania, Organizator wskazuje w każdej z kategorii wskazanych w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu 3 nominowane kandydatury (z wyłączeniem kategorii Człowiek roku, gdzie nie będzie przyznawanych nominacji jedynie nagroda główna), tj. kandydatury, które otrzymały najwyższą średnią ocen Kapituły (łączna ilość punktów przyznanych danej kandydaturze podzielona przez liczbę członków Kapituły, którzy tę kandydaturę oceniali) i jednocześnie otrzymały 55 % pozytywnych wskazań (tj. uzyskały co najmniej 2,75 punktu). Lista tych ocen jest następnie poddana dyskusji Kapituły w drodze II etapu głosowania w obecności Audytora, które odbędzie się 27 października o godz w siedzibie Organizatora przy ulicy Kruczej 16/22. Nominacje zostaną ogłoszone na uroczystej gali rozdania nagród w dniu 19 listopada 2015 r. w Palladium Nagrodę w postaci statuetki otrzyma w każdej kategorii ze wskazanych w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu ten podmiot, który zyskał najwyższą średnią ocenę Kapituły w drodze dwuetapowego głosowania, obliczoną zgodnie z punktem powyżej W przypadku gdy dwie lub więcej kandydatur uzyskają w danej kategorii tę samą najwyższą średnią ocen uprawniającą do uzyskania nagrody głównej, wszyscy ci kandydaci uzyskają statuetkę. VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU 8.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 60 dni od dnia zakończenia Konkursu, z dopiskiem "mixxawards". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora Dane osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, Warszawa. Dane tych osób fizycznych będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych

12 osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Rolą Audytora Konkursu jest tylko podliczenie głosów według wyników wykazanych przez system do głosowania organizatora. Audytor nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowości powstałe w trakcie procesu głosowania.

Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014

Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014 Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Plebiscytu Złoty Bankier 2014 ( Plebiscyt ) jest Grupa Bankier.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Krystalicznie białe pranie, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Twarze Przedsiębiorczości (zwanego dalej Konkursem) jest z siedzibą przy ul. Chłodnej 15 m. 511, 00-891

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016

REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016 REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016 1 1. Organizatorem Mobile Trends Awards 2016 (dalej: Mobile Trends Awards lub MTA, Konkurs ) jest firma Robert Rachwał ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134),

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku są konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE I UCZESTNICTWO

WARUNKI OGÓLNE I UCZESTNICTWO REGULAMIN KONKURSU PRZEPIS NA WALENTYNKOWY WIECZÓR ( dalej: Regulamin ) 1 WARUNKI OGÓLNE I UCZESTNICTWO 1. Organizatorem konkursu PRZEPIS NA WALENTYNKOWY WIECZÓR (zwanego dalej Konkursem ) jest Strauss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim REGULAMIN KONKURSU ColorQube 8570 oraz laptop Lenovo B570 1. ZAŁOŻENIA KONKURSUU 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnegoo ( Konkurs ) jest Xerox Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Konkurs REGULAMIN. 1. Informacje podstawowe

Konkurs REGULAMIN. 1. Informacje podstawowe Konkurs REGULAMIN 1. Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie (dalej Konkurs ), jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znajdź Derka w swoim mieście. 1.Słowniczek

Regulamin Konkursu Znajdź Derka w swoim mieście. 1.Słowniczek Regulamin Konkursu Znajdź Derka w swoim mieście 1.Słowniczek Warszawa, 9.03.2015 r. 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu pod nazwą Znajdź Derka w swoim mieście na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs

REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs 1. ORGANIZATOR KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs, zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamy Eura7 z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła (zwanego dalej konkursem), jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Letni powiew nagród. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Letni powiew nagród. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Letni powiew nagród 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji Letni powiew nagród (dalej Promocja ). 2. Organizatorem promocji jest Albedo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS

REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 1 1. Organizatorem Mobile Trends Awards jest firma ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134), ul. Zarzecze 36 lok. 2. NIP: 677-226-11-81, REGON: 121340430. 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, zwana dalej Akademią i Tygodnik Newsweek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę. Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem niniejszego konkursu WWWspólnie budujemy nową Pocztę (zwanego dalej: Konkursem ) jest Poczta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces?

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces? Regulamin konkursu Komu ukradłbyś pomysł na sukces? 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Komu ukradłbyś pomysł na sukces" jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu z siedzibą w Szczecinie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego I. Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: Konkurs oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015 Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015 1 Postanowienia Ogólne 1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku (dalej Konkurs ). 2) Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs Malarski - Ale Sztuka! dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Galerii Dominikańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. JA i moja jesienna kawa. (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. JA i moja jesienna kawa. (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU JA i moja jesienna kawa (dalej: Regulamin ) &1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: JA i moja jesienna kawa i jest zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego REGULAMIN KONKURSU Na szlaku Green Velo 1 Organizator i Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Na szlaku Green Velo ( Konkurs ) jest: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas REGULAMIN KONKURSU local heroes xmas I Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LOCAL HEROES XMAS, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs przeprowadza LOCAL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl. I. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl, zwanego dalej Konkursem jest Chopin Telewizja Kablowa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014 Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014 1 Postanowienia Ogólne 1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku ( Konkurs ). 2) Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: REGULAMIN KONKURSU #nofilter I. POSTANOWIENIA OGÓLE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą #nofilter 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą EKO premia, zwanego dalej Konkursem jest NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo