Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014"

Transkrypt

1 Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Plebiscytu Złoty Bankier 2014 ( Plebiscyt ) jest Grupa Bankier.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP , ( Organizator ). 2. Regulamin określa warunki Plebiscytu, którego celem jest wybór, w drodze głosowania, najlepszych produktów i usług bankowych oferowanych w Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2014 ( Regulamin ). 3. Wszelkie informacje dotyczące Plebiscytu udostępniane będą przez Organizatora do publicznej wiadomości na stronie dedykowanej, dostępnej pod adresem ( Strona Plebiscytu ). II. UCZESTNICY PLEBISCYTU 1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu w Plebiscycie są osoby fizyczne, o których mowa w Regulaminie Konkursu Złoty Bankier 2014 przygotowanym przez Organizatora ( Regulamin Konkursu ). Szczegółowe zasady oddawania głosu określa Regulamin Konkursu. Regulamin Konkursu będzie dostępny pod adresem w terminie trwania głosowania tj r. do dnia r. 2. Głosowanie w Plebiscycie odbywać się będzie w sposób elektroniczny z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Organizatora na Stronie Plebiscytu. 3. Każdy uczestnik Plebiscytu uprawniony jest do oddania jednego głosu na każdą z ustalonych przez Organizatora kategorii produktów lub usług bankowych oferowanych przez banki. 4. Uczestnicy Plebiscytu mogą oddawać swoje głosy w Plebiscycie od r.

2 III. KATEGORIE PLEBISCYTU 1. Organizator ustala następujące kategorie produktów lub usług, na które uczestnicy Plebiscytu oddają głosy: 1) NAJLEPSZE KONTO OSOBISTE, 2) NAJLEPSZA LOKATA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, 3) NAJLEPSZY KREDYT GOTÓWKOWY, 4) NAJLEPSZY KREDYT HIPOTECZNY, 5) NAJLEPSZE KONTO DLA PRZEDSIĘBIORCY, 6) NAJLEPSZY KREDYT DLA PRZEDSIĘBIORCY, 7) NJLEPSZA BANKOWOŚĆ MOBILNA, 8) NAJLEPSZY BANK W SOCIAL MEDIA ( Kategorie Plebiscytu ). 2. Oprócz Kategorii Plebiscytu, Organizator ustala następujące kategorie specjalne Plebiscytu ( Kategorie Specjalne Plebiscytu ): 1) NAJLEPSZY SPOT REKLAMOWY, 2) INNOWACJA FINANSOWA ROKU, 3) OSOBOWOŚĆ ROKU. 3. Szczegółowy opis Kategorii Plebiscytu oraz Kategorii Specjalnych Plebiscytu stanowi Załącznik do Regulaminu. 4. Produkt (lub usługa) zgłoszony do Plebiscytu w danej Kategorii Plebiscytu, który uzyska najwięcej głosów uczestników Plebiscytu ogłoszony zostanie przez Organizatora zwycięzcą Plebiscytu w danej Kategorii Plebiscytu. 5. W celu wyłonienia zwycięzców w Kategoriach Specjalnych Plebiscytu, Organizator powołuje kapitułę plebiscytu ( Kapituła Plebiscytu ). Skład Kapituły Plebiscytu udostępniony zostanie do publicznej wiadomości na Stronie Plebiscytu. Oprócz uprawnienia do wyboru zwycięzcy Plebiscytu w Kategoriach Specjalnych Plebiscytu, Kapituła Plebiscytu posiada kompetencje do podejmowania decyzji w przypadku niejednoznacznych rozstrzygnięć (np. równa liczba głosów na dany produkt lub usługę). 6. Oprócz Kategorii Plebiscytu i Kategorii Specjalnych Plebiscytu, bankowi, który w zgłoszonych przez siebie Kategoriach Plebiscytu uzyska najwięcej głosów oddanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Organizator przyznaje tytuł ZŁOTEGO BANKU 2014.

3 7. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali zaplanowanej na 14 kwietnia 2015 r. IV. ZGŁOSZENIA DO PLEBISCYTU 1. Każdy bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., nr 1376 z późn. zm.) jest uprawniony do zgłoszenia do Plebiscytu oferowanych produktów (usług) ( Bank ). Jeżeli oferta danego Banku obejmuje produkty (usługi) udostępniane klientom jako produkty (usługi) oferowane pod różnymi markami, zgłoszenie może dotyczyć osobno każdej z marek wyodrębnionych w ramach oferty Banku ( Nominacje ). 2. Nominacje mogą być przedstawiane w maksymalnie trzech (3) Kategoriach Plebiscytu oraz w następujących Kategoriach Specjalnych Plebiscytu: NAJLEPSZY SPOT REKLAMOWY i INNOWACJA FINANSOWA ROKU. Nominacja w danej Kategorii Plebiscytu i Kategorii Specjalnej Plebiscytu może dotyczyć jednego (1) produktu (lub usługi). Powyższe ograniczenie dotyczy każdej z marek oferowanych przez dany Bank. Nominacje do Kategorii Specjalnej Plebiscytu pod nazwą OSOBOWOŚĆ ROKU zgłaszane są wyłącznie przez Organizatora. 3. Zgłoszenie nominacji w Kategorii Specjalnej Plebiscytu pod nazwą NAJLEPSZY SPOT REKLAMOWY jest równoznaczne ze złożeniem przez Bank zgłaszający oświadczenia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej do materiałów przesłanych do Organizatora i że ma pełne prawo nimi rozporządzać, nie naruszając praw osób trzecich, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania Plebiscytu, w szczególności poprzez ich publiczną prezentację od chwili przekazania, jak również podczas gali kończącej Plebiscyt, w tym w również w sieci Internet. 4. Nominacje należy wysyłać na adres poczty elektronicznej do Sekretarza Kapituły Plebiscytu w nieprzekraczalnym terminie do r. Każdą Nominację należy uzupełnić o opis (maksymalnie 500 znaków) uzasadniający wybór Banku. Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Bankiem w celu zweryfikowania Nominacji. 5. Nominacje zostaną przekazane do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia głosowania, o którym mowa w Pkt II.4 Regulaminu.

4 6. Organizatorowi, niezależnie od Nominacji zgłaszanych przez Banki, przysługuje prawo do zgłaszania Nominacji produktów (lub usług) Banków według własnego uznania, w każdej z Kategorii Plebiscytu i Kategorii Specjalnej Plebiscytu. V. REKLAMACJE VI. 1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres lub za pośrednictwem poczty na adres Organizatora z dopiskiem Złoty Bankier 2014 w terminie siedmiu (7) dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora. 2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi. 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania reklamacji. 4. Składający reklamacje zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 5. Decyzja komisji co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na Stronie Plebiscytu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Plebiscytu w środkach masowego przekazu, w tym w prasie, radiu i telewizji oraz w Internecie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności w ramach Plebiscytu oraz terminów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS KATEGORII PLEBISCYTU I KATEGORII SPECJALNYCH PLEBISCYTU Lp. KATEGORIE PLEBISCYTU NAJLEPSZE KONTO OSOBISTE NAJLEPSZA LOKATA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO NAJLEPSZY KREDYT GOTÓWKOWY NAJLEPSZY KREDYT HIPOTECZNY NAJLEPSZE KONTO DLA PRZEDSIĘBIORCY NAJLEPSZY KREDYT DLA PRZEDSIĘBIORCY NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ MOBILNA NAJLEPSZY BANK W SOCIAL MEDIA KATEGORIE PLEBISCYTU OPIS KATEGORII Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy uznawany przez internautów za najlepszy spośród Lokata dla klienta indywidualnego uznawana przez internautów za najlepszą spośród Kredyt gotówkowy uznawany przez internautów za najlepszy spośród Kredyt hipoteczny uznawany przez internautów za najlepszy spośród Rachunek bieżący uznawany przez internautów za najlepszy dla firm spośród Kredyt uznawany przez internautów za najlepszy dla przedsiębiorcy spośród Usługa bankowości mobilnej uznawana za najlepszą spośród Bank szczególnie aktywny w social media, łatwo dostępny dla klienta, szybko reagujący na problemy klientów, prowadzący przejrzystą i szeroko zakrojoną komunikację z klientem PRZEDMIOT ZGŁOSZEŃ Rachunki oszczędnościoworozliczeniowe dla klientów Lokaty dla klientów Kredyty gotówkowe dla klientów Kredyty hipoteczne dla klientów Rachunki bieżące dla firm Kredyty dla firm Usługi bankowości mobilnej Marki banków aktywnych w social media

6 KATEGORIE SPECJALNE PLEBISCYTU Lp KATEGORIE SPECJALNE PLEBISCYTU NAJLEPSZY SPOT REKLAMOWY INNOWACJA FINANSOWA ROKU OSOBOWOŚĆ ROKU OPIS KATEGORII Wyróżniająca się kampania reklamowa banku Innowacyjne rozwiązanie w zakresie produktów lub usług, wyróżniające się na tle rynku Osoba o szczególnych osiągnięciach w sektorze bankowości PRZEDMIOT ZGŁOSZEŃ Kampanie reklamowe instytucji bankowych Produkty i usługi bankowe o innowacyjnym charakterze Nazwiska osób o szczególnych osiągnięciach w zakresie bankowości minionego roku

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu... 2 Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu... 4 Rozdział 4 Nagrody...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku Glamour 2015 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: I. [Definicje] Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą Sklej to! organizowany na Stronie Internetowej; 2. Organizator Konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Poznań, sierpień 2015 r.

Poznań, sierpień 2015 r. Regulamin Konkursu Rodzinne zdjęcie z wakacji Poznań, sierpień 2015 r. 1 Organizator i Nazwa Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Rodzinne zdjęcie z wakacji, zwanego dalej Konkursem, jest SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

Poznań, sierpień 2015 r.

Poznań, sierpień 2015 r. Regulamin Konkursu Rodzinne zdjęcie z wakacji Poznań, sierpień 2015 r. 1 Organizator i Nazwa Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Rodzinne zdjęcie z wakacji, zwanego dalej Konkursem, jest SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya przeznaczonej dla klientów sieci Moya.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Korona Smakosza

Regulamin akcji Korona Smakosza I. Postanowienia ogólne Regulamin akcji Korona Smakosza Organizatorem akcji Korona Smakosza, zwanej dalej Akcją składającą się z Plebiscytu i Konkursu, jest : MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo