Prace Izby Domów Maklerskich w okresie kwiecień 2012 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace Izby Domów Maklerskich w okresie kwiecień 2012 roku."

Transkrypt

1 Prace Izby Domów Maklerskich w okresie kwiecień 2012 roku. 1. Licencjonowanie maklerów i doradców inwestycyjnych W dniu 2 kwietna Izba przesłała pismo do Pana Andrzeja Jakubiaka Przewodniczącego KNF, w którym przedstawiała propozycje kierunkowych zmian systemowych dot. wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi. Izba w piśmie podzieliła opinię Urzędu KNF, Ŝe obecny system licencjonowania maklerów i doradców wymaga modyfikacji poprzez przeniesienie na uczestników rynku cięŝaru ustanawiania standardów licencjonowania i weryfikacji przydatności do zawodu. W piśmie zaznaczono, Ŝe licencjonowanie maklerów i doradców jest jednym z głównych filarów systemu ochrony inwestorów, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zaufania do rynku, koniecznego dla pozyskiwania przez przedsiębiorstwa kapitału na cele rozwojowe. Pozostałe filary to licencjonowanie firm inwestycyjnych i obowiązki informacyjne emitentów (w tym m.in. podstawowy obowiązek publikacji prospektu). W piśmie określone zostały cztery główne obszary, które zdaniem Izby powinny zostać zmienione: Nadzór na sprzedaŝą zmiana zakresu rozumienia czynności maklerskich i doradczych Umiejscowienie licencjonowania, administrowanie egzaminami, ustanawianie standardów. Pierwszym warunkiem wykonywania pracy maklera lub doradcy powinna być rejestracja na poziomie SRO. Finansowanie SRO Działalność szkoleniowa. Zachowanie nadzoru państwa: prawne podstawy przejęcia części regulacji i nadzoru przez SRO zapewnienie wymuszenia stosowania prawa Konieczność formalnego przekazania uprawnień do SRO Walor polityczny formalnej delegacji uprawnień Rejestracja maklerów i doradców w KNF

2 Pismo Izby zostało równieŝ wysłane do wiadomości do Pana Jarosława Gowina, Ministra Sprawiedliwości oraz Pani Marii ElŜbiety Orłowskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. 2. Udział Izby w dyskusji środowiskowej z GPW n/t. obniŝenia opłat pobieranych od Członków Giełdy W odpowiedzi na pismo Rady Domów Maklerskich z dnia 28 marca br. Pan Leszek Pawłowicz przesłał do Izby pismo z zaproszeniem na spotkanie, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br. W swoim piśmie Prezes Rady Giełdy poinformował Radę DM, Ŝe w spotkaniu uczestniczyć będą równieŝ przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Rada Domów Maklerskich w dniu 12 kwietnia br. w odpowiedzi przesłała pismo do Rady Giełdy z podziękowaniem za wyznaczenie terminu spotkania oraz z informacją, Ŝe nie i widzi powodu dla którego na spotkanie zostało zaproszone Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w niniejszym piśmie poruszono następujące kwestie: Polityka Zarządu Giełdy wobec zdalnych członków Giełdy kosztem krajowych domów maklerskich, Polityka opat giełdowych limituje wzrost obrotów, obniŝa konkurencyjność rynku, zwiększa ryzyko pojawienia się alternatywnych platform, Wycofanie się Zarządu Giełdy z deklarowanych obniŝek opłat transakcyjnych, Podejmowanie przez Zarząd Giełdy decyzji dotyczących zasad obrotu pomimo sprzeciwu wszystkich uczestników rynku np. wydłuŝenie sesji do 9 godzin Brak współpracy Zarządu Giełdy z jej kluczowymi klientami domami maklerskimi, Po spotkaniu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br., Rada Domów Maklerskich podjęła decyzję o zorganizowaniu spotkania w dniu 8 maja br. ze wszystkimi Członkami Izby w celu dokładnego przedstawienia przebiegu spotkania z Radą Giełdy, Pismo Rady Domów Maklerskich zostało przekazane do wiadomości do Pana Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Skarbu Państwa; Pana Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Pana Adam Szejnfelda, Przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa.

3 3. Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na polskim rynku kapitałowym Izba mając na względzie funkcję nadzorczą Ministra Skarbu jako akcjonariusza uprzywilejowanego w spółce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, zwróciła się z prośbą w dniu 27 kwietnia br. o spotkanie Pana Ministra Mikołaja Budzanowskiego z Radą i Zarządem Izby Domów Maklerskich, reprezentantem środowiska krajowych domów i biur maklerskich. W piśmie oprócz prośby o spotkanie poruszone zostały takie tamaty jak: stanowisko Ministra Skarbu na temat roli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku kapitałowym, reprezentacji środowiska domów maklerskich w Radzie Giełdy, zainicjowanie i przeprowadzenie publicznej debaty na temat roli i zadań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz strategii rządowej dla rynku kapitałowego w Polsce. Pismo Izby zostało przekazane do wiadomości do Pana Jana Vincenta-Rostowskiego, Ministra Finansów; Pana Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Pana Adam Szejnfelda, Przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. 4. Świadczenie usług doradztwa przez firmy inwestycyjne W dniu 27 marca br. domy maklerskie otrzymały pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zawierające stanowisko w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego. KNF przedstawił w nim sposób rozumienia, czym jest doradztwo inwestycyjne, a takŝe popartą przykładami stanów faktycznych kwalifikację prawną określonych zachowań. W związku z tym, Ŝe stanowisko to budzi powaŝne wątpliwości w domach maklerskich, w dniu 12 kwietnia br. zostało zorganizowane spotkanie Członków Izby w celu wypracowania wspólnego jednolitego stanowiska, które Izba przekaŝe do KNF. Na spotkaniu Członkowie Izby wyrazili swój pogląd n/t. stanowiska KNF a takŝe ustalono, Ŝe Izba wyśle do domów maklerskich maila z prośbą o przesłanie maksymalnie szczegółowych uwag do niniejszego stanowiska i jeśli to moŝliwe popartych przykładami. Na spotkaniu powstała równieŝ grupa do której Izba prześle projekt pisma do KNF do akceptacji.

4 5. Polska Rama Kwalifikacji W dniu 11 kwietnia 2012 r. w Klubie Bankowca odbyło spotkanie dotyczące Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK). Organizatorem spotkania był Związek Banków Polskich. Celem spotkania było omówienia wstępnego projektu instytucji KSK oraz stanu prac nad Polską Ramą Kwalifikacji, a takŝe roli KSK i Krajowej Ramy Kwalifikacji w obszarze rynku finansowego. W spotkaniu wzięli udział, oprócz przedstawicieli organizatorów, takŝe przedstawiciele instytucji rynku pracy, Izby Domów Maklerskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości. W trakcie prezentacji Polskiej Ramy Kwalifikacji została przedstawiona idea tworzenia jej wersji sektorowych, w tym sektora finansowego. Zdaniem organizatorów spotkania potrzebna jest jednak aktywność i szeroka współpraca w celu prawidłowego uwzględnienia kwalifikacji sektora finansowego w Polskiej Ramie Kwalifikacji w sposób adekwatny do ich jakości i znaczenia oraz odpowiadających potrzebom i aspiracjom pracowników i organizacji. Dzięki temu opisy kwalifikacji w Krajowej Ramie Kwalifikacji dokonane zostałyby precyzyjnie językiem branŝowym. 6. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, poŝyczek i wyemitowanych dłuŝnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów. W dniu 13 kwietnia Izba otrzymała informację z Ministerstwa Finansów, Ŝe na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia MF Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego ( ) zawierający zmiany po konferencji uzgodnieniowej z dnia 28 marca br. Izba po otrzymaniu uwag z dwóch domów maklerskich przygotowała zestawienie uwag do niniejszego projektu i przekazała do Ministerstwa Finansów w dniu Świadczenie usług doradztwa przez firmy inwestycyjne W związku z wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dni 27 marca br. stanowiskiem dot. świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa

5 inwestycyjnego, w Izbie 12 kwietnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami domów maklerskich, podczas którego przedyskutowano wpływ postanowień KNF na prowadzenie działalności maklerskiej. Na spotkaniu podjęto równieŝ decyzję, Ŝe do dnia 17 kwietnia br. domy maklerskie przyślą do Izby jak najbardziej szczegółowe i jeśli to moŝliwe poparte przykładami uwagi do stanowiska Komisji. Zebrane przez Izbę uwagi posłuŝą do opracowania odpowiedzi na stanowisko KNF. 8. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń W dniu 30 kwietnia br. Izba otrzymała odpowiedz na swoje pismo przesłane dniu 30 stycznia do Urzędu Komisji dotyczące prawidłowej implementacji przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. Identyczne pismo Urząd Komisji przekazał do domów maklerskich jako wyjaśnienie kluczowych kwestii prawnych niniejszego rozprządzenia. W piśmie proszone zostały następujące kwestie: Premia a nagroda zmienny składnik wynagrodzenia, System wynagrodzeń dla osób na stanowiskach kierowniczych stosowanie przepisów, MenadŜerskie programy motywacyjne, Ustalenie zmiennych składników wynagrodzenia, Komitet wynagrodzeń, Podmioty zaleŝne. 9. Rozwiązanie umowy z kancelarią Dewey & Leboeuf W związku z realizacją strategii Izby Domów Maklerskich zapowiadaną przez Prezesa Janusza Czarzastego oraz zatrudnieniem w Izbie od początku kwietnia prawnika. W dniu 27 kwietnia br. została rozwiązana umowa z Kancelarią Dewey & Leboeuf. 10. Prace analityczne W związku z prowadzonymi pracami analizowania wpływu wydłuŝenia sesji giełdowej, Izba w dniu 19 kwietnia br. przesłała jeszcze raz prośbę do Członków Izby o wypełnienie tabeli przesłanej w dniu 6 marca br.

6 W dniu 20 kwietnia br. Izba przesłała do domów maklerskich ankietę dot. struktury i aktywności klientów domów maklerskich w I kwartale 2012 roku. 11. Współpraca z mediami Parkiet Gazeta Giełdy artykuł Skarb Państwa: Giełda powinna obniŝyć opłaty dla maklerów w dniu 3 Spotkanie z Wojciechem Szelągiem Redaktorem Naczelnym Polsat News w dniu 4 Parkiet Gazeta Giełdy artykuł Jest chęć dialogu po obu stronach w dniu 4 Parkiet Gazeta Giełdy artykuł Maklerzy piszą kolejny list w dniu 13 Rzeczpospolita artykuł Maklerzy piszą kolejny list do Rady Giełdy w dniu 13 Bloomberg Business Week aartykuł GPW rywali zmiecie, jeśli nie potknie się na parkiecie w dniu 16 Parkiet Gazeta Giełdy artykuł Rada mediacyjna pomoŝe w sporze w dniu 19 Puls Biznesu artykuł Brokerzy nie dogadali się z giełdą w dniu 19 Forbes artykuł Bunt w imperium Ludwika w dniu 24

Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku.

Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku. Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku. 1. Raport dot. bilansu wydłuŝenia sesji giełdowej W raporcie za okres grudzień - styczeń poinformowaliśmy Państwa, Ŝe przygotowanie przez

Bardziej szczegółowo

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego Rada Rozwoju Rynku Finansowego IV posiedzenie 7 lutego 2008 r. Materiał Informacyjny Spis treści 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

100 dni Komisji Nadzoru Finansowego

100 dni Komisji Nadzoru Finansowego 100 dni Komisji Nadzoru Finansowego KNF 2007 1. Wstęp W dniu 6 stycznia 2007 r. minęło 100 dni działania Komisji Nadzoru Finansowego pod przewodnictwem Pana Stanisława Kluzy powołanego na stanowisko w

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Preambuła Polski rynek giełdowy rozwija się dynamicznie, systematycznie budując swoją ponadlokalną

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w roku 2012 INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE NAZWA STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ MAKLERA I DORADCY

DZIEŃ MAKLERA I DORADCY DZIEŃ MAKLERA I DORADCY Co, gdzie, kiedy? W dniu 26 października 2012 r., od godziny 20.00, w Klubie Lucid (www.lucidclub.pl) przy Al. Jerozolimskich 179 w Warszawie (budynek C.H. Blue City, odrębne wejście

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Preambuła Polski rynek giełdowy rozwija się dynamicznie, systematycznie budując swoją

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie płci w świetle zasad corporate governance

Równouprawnienie płci w świetle zasad corporate governance Rynki kapitałowe i Kwestie regulacyjne PIOTR P.GOŁĘBIOWSKI Równouprawnienie płci w świetle zasad corporate governance 14 kwietnia 2014 Można zaryzykować stwierdzenie, iż zasada równouprawnienia płci (principle

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Agata Wieczorek Uniwersytet Łódzki Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega. Przypadek Giełdy Papierów Wartościowych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 27 lutego 2015 r. odbyło się dwudzieste posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21

Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21 Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21 1 Synteza NajwaŜniejszym zjawiskiem na rynkach finansowych jest powstawanie konglomeratów finansowych. Istnieją róŝne definicje konglomeratu finansowego, ale nawet

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Wstęp 2010 rok był ważnym okresem dla Banku BPH, obfitującym w wiele zmian i wyzwań.

Bardziej szczegółowo