Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń"

Transkrypt

1 Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń VII Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego, Jakub Pyszyński, IPOPEMA TFI

2 Agenda Agenda Dyrektywy AIFM i UCITS V Struktura aktów prawnych Geneza Podstawowe różnice Implementacja w Polsce Polityka wynagrodzeń wg. Dyrektyw AIFM i UCITS V 1

3 Struktura aktów prawnych UCITS V (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities): Dyrektywa 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji 2

4 Struktura aktów prawnych AIFM (Alternative Investment Fund Managers): Dyrektywa 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Rozporządzenie delegowane Komisji 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 uzupełniające dyrektywę 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru ESMA/2013/232. Wytyczne w sprawie prawidłowej polityki wynagrodzeń na mocy dyrektywy w sprawie ZAFI, 3 lipca 2013 Inne Rozporządzenia wykonawcze, Rozporządzenia delegowane, standardy i wytyczne ESMA 3

5 Geneza Do 2011 roku Instytucje zbiorowego inwestowania UCITS Pozostałe nieuregulowane 4

6 Geneza UCITS I 1985 UCITS III 2002 Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi odpowiadają w Unii za zarządzanie znaczną kwotą zainwestowanych aktywów, dokonują na rynkach transakcji o istotnej wartości i mogą wywierać znaczący wpływ na rynki i przedsiębiorstwa, w które inwestują. ( ) Niedawne zawirowania finansowe wykazały, że działalność ZAFI może również przyczyniać się do rozprzestrzeniania lub zwiększania ryzyka w obrębie systemu finansowego UCITS IV 2009 UCITS V 2014 Wdrożenie do AIFMD 2011 Wdrożenie do

7 Geneza Od 2011 roku Instytucje zbiorowego inwestowania UCITS AFI 6

8 Podstawowe różnice UCITS Dla inwestorów detalicznych Regulowane są fundusze i spółki zarządzające Określony dopuszczalny przedmiot lokat i limity inwestycyjne AFI Dla inwestorów profesjonalnych Regulowane są tylko spółki zarządzające, nie fundusze Dowolny przedmiot lokat i limity inwestycyjne Zarządzanie ryzykiem Polityka wynagrodzeń Zarządzanie konfliktami interesów Depozytariusz i subdepozytariusze Outsourcing 7

9 Implementacja w Polsce Projekt z dnia 14 stycznia 2015 ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych Etap procesu legislacyjnego: konsultacje publiczne; zestawienie uwag z 3 marca 2015; po konferencjach uzgodnieniowych Uchwalenie w tej kadencji Sejmu pod znakiem zapytania Stanowisko KNF z 21 sierpnia 2013: do czasu implementacji Dyrektywy ZAFI, nie jest możliwe stosowanie Rozporządzeń wykonawczych 8

10 Implementacja w Polsce Fundusze inwestycyjne FIO SFIO FIZ Alternatywne spółki inwestycyjne UCITS AIF 9

11 Polityka wynagrodzeń: przepisy UCITS V Pkt preambuły Art. 14a-14b AIFM Pkt preambuły Art. 13 i Załącznik II Art. 22 ust. 2 (sprawozdanie roczne) Art. 107 Rozporządzenia 231/2013 Wytyczne ESMA/2013/232 Projekt zmiany Ustawy o funduszach inwestycyjnych Art. 47a + planowane rozporządzenie wykonawcze Art. 58 (wniosek o wydanie zezwolenia) Art. 219 ust. 1a i art. 222d ust. 7 (sprawozdania roczne) Art. 43 ustawy zmieniającej (przepisy przejściowe) 10

12 Polityka wynagrodzeń: zasady Obowiązek opracowania i wdrożenia polityki wynagrodzeń Polityka wynagrodzeń jest zgodna z rozsądnym zarządzaniem ryzykiem, strategią i interesami spółki zarządzającej oraz inwestorów, a także obejmuje środki mające na celu uniknięcie konfliktu interesów Składana do KNF z wnioskiem o wydanie zezwolenia na działalność TFI; obowiązek informowania KNF o zmianach polityki 11

13 Polityka wynagrodzeń: zasady Polityka jest przyjmowana przez Radę Nadzorczą i podlega niezależnemu corocznemu przeglądowi wewnętrznemu W znaczących spółkach zarządzających działa komitet ds. wynagrodzeń Polityka obejmuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia; stałe muszą być na tyle wysokie, aby można było prowadzić elastyczną politykę i nie wypłacić zmiennych składników Polityka uwzględnia kryteria finansowe i niefinansowe, wyniki indywidualne i zbiorcze danej jednostki organizacyjnej lub danego UCITS/AFI Personel sprawujący funkcje kontrolne jest wynagradzany stosownie do realizacji swoich celów, niezależnie od wyników w obszarach, które kontroluje 12

14 Polityka wynagrodzeń: zasady Polityka wynagrodzeń obejmuje: o kadrę kierowniczą wyższego szczebla, o osoby podejmujące ryzyko działalności (risktakers), o osoby sprawujące kontrolę, o innych pracowników otrzymujących całkowite wynagrodzenie plasujące ich na tym samym szczeblu siatki płac co ww. osoby, jeśli ich działalność zawodowa ma istotny wpływ na poziom ryzyka spółek zarządzających lub UCITS/AFI 13

15 Polityka wynagrodzeń: zasady Ocenę wyników UCITS/AFI rozpatruje się w kontekście wieloletnim odpowiednim dla okresu posiadania zalecanego inwestorom UCITS/AFI (horyzont inwestycyjny funduszu) Co najmniej 50 % wynagrodzenia zmiennego składa się z jednostek uczestnictwa danego UCITS/AFI lub odpowiadających im równoważnych instrumentów niepieniężnych Co najmniej 40 % wynagrodzenia zmiennego [60 % w przypadku wyjątkowo wysokich zmiennych składników wynagrodzeń] jest odroczone w czasie na okres posiadania zalecany inwestorom, ale co najmniej na trzy lata Wynagrodzenie zmienne jest znacznie obniżane, gdy wyniki spółki zarządzającej lub UCITS/AFI są niższe od oczekiwanych lub ujemne, z uwzględnieniem obecnych premii i tych już wypłaconych (clawback) 14

16 Polityka wynagrodzeń: schemat Wytyczne ESMA/2013/232 15

17 Polityka wynagrodzeń: informacje UCITS / FIO: Prospekt informacyjny zawiera: o Informacje na temat polityki wynagrodzeń o Opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń o Dane dot. tożsamości osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład komitetu ds. wynagrodzeń Sprawozdanie roczne zawiera: o Całkowitą kwotę wynagrodzeń za dany rok obrotowy, w podziale i stałe i zmienne, wypłacone przez TFI i fundusz swoim pracownikom, oraz liczbę beneficjentów o Zbiorczą kwotę wynagrodzeń w podziale na kategorie pracowników o Opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń o Wynik przeglądów polityki wynagrodzeń, w tym wszelkie nieprawidłowości, jakie wystąpiły o Istotne zmiany w przyjętej polityce 16

18 Polityka wynagrodzeń: informacje AFI / SFIO i FIZ: Sprawozdanie roczne zawiera: o Ogólną kwotę wynagrodzeń w podziale na stałe i zmienne, wypłacone przez ZAFI, oraz liczbę beneficjentów o Zbiorczą kwotę wynagrodzeń w podziale na kategorie pracowników Przepisy przejściowe do zmiany Ustawy o funduszach inwestycyjnych: TFI jest obowiązane w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej dostosować prowadzoną działalność do wymogów w zakresie polityki wynagrodzeń oraz przekazać KNF opis polityki wynagrodzeń 17

19 Nota prawna Niniejsza prezentacja wraz z ustnym komentarzem ( Prezentacja ) została przygotowana przez Jakuba Pyszyńskiego ( Autor ) na potrzeby VII Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego w dniu 7 maja Nie powinna ona być interpretowana w oderwaniu od ustnego komentarza przedstawionego podczas Kongresu. Prezentacja nie może być rozpowszechniana, powielana, przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Autora. Prezentacja wyraża poglądy Autora, które nie mogą być utożsamiane z poglądami instytucji, w których jest zatrudniony. Autor nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań dotyczących kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w Prezentacji. Informacje, opinie oraz stwierdzenia mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi. Autor nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającej z wykorzystania Prezentacji lub jej części lub zawartych z niej treści lub z innego tytułu w związku z Prezentacją. 18

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 19.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 47/1 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE 14.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/3 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie nr 82 /2015 z dnia 29.06.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.3.2014 C(2014) 1332 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowane autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) mają na celu: transpozycję do polskiego porządku prawnego postanowień

Bardziej szczegółowo

Pakiet MiFID a regulacje unijne dotyczące przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

Pakiet MiFID a regulacje unijne dotyczące przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania Patrycja Zawadzka Pakiet MiFID a regulacje unijne dotyczące przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania Streszczenie: Przedmiotem opracowania jest ukazanie, w jaki sposób dyrektywa MiFID oddziałuje na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 stycznia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. w sprawie określenia sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Compliance & MiFID http://compliancemifid.wordpress.com/ Co czeka polski rynek finansowy?

Compliance & MiFID http://compliancemifid.wordpress.com/ Co czeka polski rynek finansowy? Co czeka polski rynek finansowy? (MiFID II/MiFIR, MAD II/MAR, PRIIPS, ESMA - Structured Retail Products, funkcja compliance wg KNF, Guidelines for complaints-handling) - Grzegorz Włodarczyk - Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 Raport Roczny 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 2.2.1 Walne Zgromadzenie 6 2.2.2 Rada

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Projekt z dnia 22.04.2011 r.

Uzasadnienie. Projekt z dnia 22.04.2011 r. Projekt z dnia 22.04.2011 r. Uzasadnienie I. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana, oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44)

Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EBA BS 2011 116 wersja ostateczna 27 września 2011 r. Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44) Londyn, 27 września 2011 r. 1 Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku 2014 Ujawnienie informacji Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61)

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) Projekt A U T O P O P R A W K A do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str.

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 2004L0025 PL 20.04.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O.

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. Szanowni Państwo, Niniejsza broszura przeznaczona jest do Klientów OVB Allfinanz Sp. z.o.o., którzy zainwestowali lub zamierzają skorzystać

Bardziej szczegółowo

Od UCITS I do UCITS IV

Od UCITS I do UCITS IV Od UCITS I do UCITS IV dr Jacek M. Kowalski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Abstrakt Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikowi istoty zmian, które nastąpią na europejskim

Bardziej szczegółowo

Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID

Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID Rafał Mroczkowski Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID Streszczenie: Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZEGLĄDU OKRESOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZEGLĄDU OKRESOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 ELŻBIETA IZABELA SZCZEPANKIEWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim www.pbstom.com.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo