Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku."

Transkrypt

1 Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku. 1. Raport dot. bilansu wydłuŝenia sesji giełdowej W raporcie za okres grudzień - styczeń poinformowaliśmy Państwa, Ŝe przygotowanie przez Boston Consulting Group materiału n/t. wydłuŝenia sesji giełdowej okazało się zbyt kosztowne. W związku z powyŝszym Izba nawiązała rozmowy z Ernst & Young, które wycofało się z współpracy przy tym materiale. W związku z powyŝszym podjęto decyzję, Ŝe Izba przy pomocy sowich Członków opracuje taki materiał we własnym zakresie. W dniu 7 lutego 2012r. w Izbie odbyło się spotkanie pracowników działów compliance i księgowości zarządczej z 9 domów maklerskich generujących największy obrót na GPW. Celem spotkania było uzgodnienie danych wskaźnikowych moŝliwych do uzyskania z domów maklerskich w celu stworzenia agregatów interesujących zarówno domy maklerski jak równieŝ do umieszczenia w biuletynie, jaki Izba planuje wydawać. Na spotkaniu Pan Prezes poruszył równieŝ temat danych, jakie Izba mogłaby pozyskać od swoich Członków a które byłyby pomocne przy przygotowaniu prezentacji n/t. wydłuŝenia sesji giełdowej. PoniewaŜ chwilowo odłoŝono pilność przygotowania prezentacji w zakresie wydłuŝenia sesji giełdowej. W związku z tym prace w tym zakresie spowolniono, skierowano jednak stosowny kwestionariusz do Członków Izby. 2. Udział Izby w dyskusji środowiskowej z GPW n/t. obniŝenia opłat pobieranych od Członków Giełdy W dniu 18 stycznia 2012 roku Rada Domów Maklerskich przesłała pismo do Prezesa Ludwika Sobolewskiego dot. zadeklarowania przez GPW zastosowania dla swoich Członków rabatów od wystawionych faktur w wysokości 3% na rynku kasowym i 2 % na rynku terminowym od początku bieŝącego roku (Komunikat IDM 2/2012 z 19 stycznia 2012r.) W dniu 15 lutego 2012 roku Rada Domów Maklerskich przesłała pismo do Rady Giełdy w sprawie wycofania się Zarządu GPW z propozycji obniŝenia opłat pobieranych od Członków GPW (Komunikat IDM 9/2012 z 15 lutego 2012). W dniu 21 lutego br Izba otrzymała odpowiedź od Rady GPW z której wynika, Ŝe Rada Giełdy zwróciła się do Zarządu GPW z prośbą o złoŝenie wyjaśnień w tej sprawie (Komunikat IDM 10/2012 z dnia 22 lutego 2012)

2 3. Analiza n/t. porównania opłat transakcyjnych oraz wskaźników finansowych wybranych rynków europejskich. Izba obecnie zajmuje się porównaniem opłat transakcyjnych oraz wskaźników finansowych na wybranych rynkach europejskich. Do porównania Izba wzięła następujące giełdy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istanbul Stock Exchange Vienna Stock Exchange Prague Stock Exchange Bolsa de Madrid London Stock Exchange Oslo Bors Budapest Stock Exchange Frankfurt Stock Exchange Wyniki przeprowadzonej analizy planujemy przedstawić Radzie Domów Maklerskich 4. Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. W dniu 31 stycznia br Izba otrzymała informację, Ŝe w dniu 6 lutego 2012 r. o godz. 10:00, w siedzibie Ministerstwa Finansów odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (prace nad tym projektem były opisane w poprzednim raporcie). Ze strony Izby w konferencji uzgodnieniowej uczestniczyła Pani Anna StęŜycka Doradca Zarządu IDM 5. Konferencja programowa Izby Domów Maklerskich Konferencja programowa IDM odbędzie się w dniach 9-11 marca 2011r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Mottem przewodnim konferencji będzie: Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego dobrem wspólnym jego krajowych interesariuszy Podczas konferencji odbędzie się pięć sesji: Panel Dyskusyjny Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego w dobie światowego kryzysu finansowego

3 Uczestnicy: Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Beata Stelmach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Tamborski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jacek Socha Wiceprezes, Partner PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Piotr Piłat Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Panel Dyskusyjny Czy konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego jest gwarancją rozwoju jego lokalnych uczestników? Dylematy praktyków rynku Uczestnicy: Ewa Lewicka-Banaszak Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych dr. Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitetntów Giełdowych Janusz Czarzasty Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Zarządu Związku Banków Polskich Jan Grzegorz Prądzyński Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Panel Dyskusyjny n/t. licencjonowania maklerów i doradców Waldemar Markiewicz - Przewodniczący Rady Domów Maklerskich IDM Marek Szuszkiewicz - Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego dr Grzegorz Łętocha Wiceprezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców Prezentacja dot. handlu algorytmicznego Gianluigi Gugliotta - Sekretarz Generalny ASSOSIM Associazione Italiana Intermediari Mobiliari Prezentacja - UTP- nowe moŝliwości dla domów maklerskich i inwestorów: szanse i zagroŝenia dla branŝy maklerskiej w Polsce Wojciech Sadowski Członek Rady Domów Maklerskich Izbie udało się pozyskać sponsora w postaci firmy LIST Group oraz patronat medialny TVN CNBC i Obserwatora Finansowego. Podczas konferencji wzorem lat ubiegłych odbędzie się Slalom Gigant o Puchar Prezesa Izby Domów Maklerskich. 6. Zespół Roboczy ds. nowacji rozliczeniowej W dniu 3 lutego 2012 r. w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego został powołany Zespół Roboczy ds. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego mechanizmu nowacji rozliczeniowej. W skład zespołu weszli przedstawiciele takich instytucji jak: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, BondSpot, Stowarzyszenie Emitetntów Giełdowych

4 Związku Banków Polskich i Izby Domów Maklerskich z ramienia której udział w pracach bierze Pan Prezes Janusz Czarzasty. Zadaniem Zespołu Roboczego jest w szczególności analiza projektu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego celem jest implementacja do krajowego systemu prawnego konstrukcji nowacji rozliczeniowej. Pierwsze spotkanie ZR odbyło się w dniu 9 lutego br., na który opracowany został harmonogram prac zespołu. 7. Seminaria Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku Komisji Nadzoru Finansowego Pod koniec 2011 Izba otrzymała pismo z Urzędu KNF o zakończeniu IV edycji szkoleń Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku z prośbą o przekazanie przez uczestników rynku tematów, którymi byłyby zainteresowane domy maklerskie w kolejnej edycji. Izba po przeprowadzeniu konsultacji wśród swoich Członków w dniu 27 stycznia 2012r. przesłała do KNF listę zagadnień na której znalazły się następujące tematy: Zakres czynności dopuszczonych do wykonywania w Pełnozakresowym Punkcie Obsługi Klienta w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 listopada 2009 w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych. W tym kontekście wykaz czynności moŝliwych do wykonywania przez bank. Zdefiniowanie granicy podziału. Outsourcing czynności wykonywanych w ramach działalności maklerskiej praktyczne aspekty. Wypełnianie obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w bankowych biurach maklerskich praktyczne aspekty. Organizacja, sposoby dystrybucji usług maklerskich przez firmę inwestycyjną. Praktyczne aspekty wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej w banku. Ustalanie zasad, polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Bankach prowadzących działalność maklerską. Standardy i praktyki na polskim rynku kapitałowym po wdroŝeniu dyrektywy MIFID w 2010 r. Zasady przepływu informacji będących tajemnicą zawodową lub mogących stanowić informacje poufną; pomiędzy korporacją będącą właścicielem banku a firmą inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską w strukturach banku. Dopuszczalne zasady wykonywania audytu i kontroli w bankowym biurze maklerskim przez jednostki zewnętrzne, spoza struktury firmy inwestycyjnej. Praktyczne zasady realizowania obowiązku rejestracji transakcji w bankowym biurze maklerskim w kontekście przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Obowiązki sprawozdawcze firm inwestycyjnych praktyczne aspekty. Przekazywanie informacji poufnej praktyczne aspekty. Konsekwencje wprowadzenia rachunków zbiorczych.

5 Planowane na 2012 r. zmiany w regulacjach dotyczących instytucji polskiego rynku kapitałowego. Europejski rynek papierów wartościowych kierunki zmian. Ocena polskiego rynku kapitałowego w kontekście wdroŝenia dyrektywy MIFID w 2010 r. Wykonywanie zleceń poza rynkiem regulowanym obowiązki i ograniczenia firm inwestycyjnych. Compliance Officer w firmie inwestycyjnej i w banku - porównanie zagadnień, odpowiedzialności, sfery współpracy z compliance w banku. Market Abouse - praktyczne aspekty związane z naduŝyciami na rynku. Konflikt interesów - praktyczne aspekty. Działalność agencyjna firm inwestycyjnych - prawa i obowiązki firmy inwestycyjnej i agenta w praktyce. Zachęty. 8. Spotkanie Prezesa Zarządu IDM z Przewodniczącym KNF W dniu 1 lutego 2012r. odbyło się spotkanie pomiędzy Prezesem Zarządu IDM Panem Januszem Czarzastym a Przewodniczącym KNF Panem Andrzejem Jakubiakiem. Celem spotkania było omówienie wystąpienia Pana Przewodniczącego na konferencji IDM w Zakopanem. Podczas spotkania Pan Prezes Janusz Czarzasty wręczył Panu Przewodniczącemu listę zagadnień, które chciałby poruszyć na kolejnym spotkaniu kierownictwa KNF z kierownictwem IDM. (Komunikat 6/2012 z dnia 1 lutego 2012r). Z informacji uzyskanych przez Prezesa Janusza Czarzastego wynika, Ŝe część tematów Pan Przewodniczący Andrzej Jakubiak poruszy podczas konferencji programowej IDM w Zakopanem. Zagadnienia te to: WdroŜenie UTP Funkcjonalność handlu algorytmicznego w tym handlu wysokiej częstotliwości / HFT/ Zapewnienie porównywalnych warunków konkurencyjnych świadczenia usług. Przygotowanie firm inwestycyjnych do zasad obsługi klientów będących płatnikami amerykańskiego podatku dochodowego zgodnie z regulacjami FATCA. Procedura badania i oceny nadzorczej BION System przekazywania informacji Licencjonowanie maklerów i doradców inwestycyjnych Bazylea III i Dyrektywa CRD IV

6 9. Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniającej dyrektyw 2008/7/WE W dniu 10 lutego Izba otrzymała z Ministerstwa Finansów projekt dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniającego dyrektywę 2008/7/WE. Po przeprowadzeniu konsultacji wśród Członków Izby i zebraniu uwag równieŝ z Kancelarii Dewey & Leboeuf, Izba w dniu 22 lutego przesłała uwagi do Dyrektywy. Na wstępie swoich uwag Izba zaznaczyła, Ŝe w naszej ocenie wprowadzenie PTF rodzi wysokie ryzyko delokalizacji i osłabienie pozycji konkurencyjnej instytucji finansowych zlokalizowanych w krajach UE a następnie załączyła otrzymane uwagi. 10. Szkolenie Proporcja VAT w branŝy finansowej W dniu 22 lutego 2012r. Izba Domów Maklerskich przy współpracy z Kancelarią FL Tax zorganizowała szkolenie dla domów maklerskich pt. Proporcja VAT w branŝy finansowej. Zakres tematyczny obejmował: Podstawowe zasady wyliczania proporcji oraz dokonywania korekty VAT na gruncie Dyrektywy VAT oraz krajowych przepisów; Zasady wyliczania obrotu i uwzględniania w proporcji wybranych transakcji finansowych; Alokacja zakupów na potrzeby wyliczania proporcji. W szkoleniu udział wzięło 27 osób z 16 domów maklerskich. 11. Spotkanie z partnerami Akcjonariatu Obywatelskiego W dniu 23 lutego br. w Ministrestwie Skarbu Państwa odbyło się spotkanie partnerów akcji Akcjonariat obywatelski. W spotkaniu, poświęconemu kampanii edukacyjnoinformacyjnej Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie uczestniczył minister skarbu Mikołaj Budzanowski oraz przedstawiciele środowiska akademickiego, ekonomiści, a takŝe prezesi instytucji i spółek zaangaŝowanych w ideę Akcjonariatu Obywatelskiego, wśród nich byli: Prof. Maciej Bałtowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lidia Adamska Członek Zarządu GPW, Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW, Jarosław Dominiak Prezes Zarządu SII, Janusz Czarzasty Prezes Zarządu IDM, Dariusz Lubera Prezes Zarządu PE TAURON, Wojciech Wróblewski Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

7 PZU, Jacek Socha Wiceprezes Zarządu PwC, Ryszard Petru PwC, Piotr Dardziński Uniwersytet Jagielloński, Wiesław Rozłucki Rothschild Polska oraz Katarzyna Włodek-Makos Zastępca Dyrektora Departamentu Relacji Inwestorskich w MSP. Podczas spotkania wszyscy członkowie rady AO pozytywnie ocenili kampanię przeprowadzoną w 2011 r. i zadeklarowali chęć współpracy przy tegorocznym projekcie. Jednocześnie zaproponowano intensyfikację współpracy z uczelniami ekonomicznymi i kołami naukowymi, zaproszenie do współpracy innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym oraz spółek giełdowych. Uczestnicy zgodzili się takŝe, Ŝe warunkiem powodzenia kampanii edukacyjno - informacyjnej AO jest zwiększenie jej rozpoznawalności. W dniu 1 marca 2012r. Minister Skarbu Państwa Pan Mikołaj Budzanowski i Pan Prezes Janusz Czarzasty wspólnie mieli podpisać pismo do wszystkich krajowych Członków Giełdy z prośbą o włączenie się jeszcze większej liczby domów maklerskich w Akcjonariat Obywatelski. Na chwilę obecną z pośród Członków Izby aktywny udział w akcji Akcjonariat Obywatelski biorą udział następujące domy: Biuro Maklerskie Aliror Bank S.A. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Dom Inwencyjny BRE Banku S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Dom Maklerski BDM S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. Dom Maklerski PKO BP S.A. Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. 12. Współpraca z mediami Portal gazeta.pl artykuł n/t. obniŝenia opłat pobieranych od Członków GPW w dniu 3 lutego 2012r. Portal onet.pl artykuł n/t. obniŝenia opłat pobieranych od Członków GPW w dniu 3 lutego 2012r. Spotkanie z Wojciechem Szelągiem Redaktorem Naczelnym TV Biznes w dniu 3 lutego 2012r. Parkiet Gazeta Giełdy artykuł Opłaty giełdowe pozostaną bez zmian w dniu 4 lutego 2012r.

8 Spotkanie z Tomaszem Siemieńcem - Redaktorem Naczelnym Pulsu Biznesu w dniu 7 lutego 2012r. TV Biznes wywiad z Prezesem Januszem Czarzastym w dniu 8 lutego 2012r. Spotkanie z Konradem Sadurskim Szefem działu gospodarczego Gazety Wyborczej w dniu 8 lutego 2012r. Gazeta Wyborcza artykuł Czy na giełdzie spadną opłaty w dniu 17 lutego 2012r. Gazeta Wyborcza artykuł Prezes giełdy i szef brokerów wzięli się za bary w dniu lutego 2012r. Parkiet Gazeta Giełdy artykuł Końcówka roku deficytowa dla maklerów w dniu 28 lutego 2012r. Rzeczpospolita artykuł Deficytowa końcówka roku dla biur maklerskich w dniu 28 lutego 2012r. Dziennik Gazeta Prawna artykuł Inwestorzy wciąŝ będą duŝo płacić w dniu 29 lutego br. Wizyta w Radiu Tok FM w programie EKG prowadzonego przez red. Tadeusza Mosza w dniu 2 marca 2012r. Spotkanie z Jakubem Kuraszem Redaktorem naczelnym Parkiet Gazeta Giełdy w dniu 2 marca 2012r.

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w roku 2012 INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE NAZWA STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I EDYCJA Plan Kursu Sala Catalyst GPW, Warszawa, ul. Książęca 4 22 stycznia 2011 19 marca 2011 2011 Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. 1 Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo