Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT"

Transkrypt

1 dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura Faktury.zaliczkowe Faktury.u.podatników.zwolnionych.z.VAT Faktury.u.podatników.dostarczających.odpady.i.złom Faktury.uproszczone Faktury.wystawiane.przez.komornika Faktury.stwierdzające.dostawę.nowych.środków.transportu II. FAKTURY W PROCEDURACH SZCZEGÓLNYCH Faktury.wystawiane.przez.małych.podatników.rozliczających.VAT.metodą.kasową Faktury.wystawiane.przez.nabywcę..samofakturowanie Faktury.wystawiane.w.procedurze.VAT.marża Faktury.w.wewnątrzwspólnotowej.transakcji.trójstronnej.(procedura.uproszczona) Faktury.VAT.RR.wystawiane.przez.nabywcę.produktów.rolnych III. FAKTURY WEWNĘTRZNE IV. DUPLIKAT FAKTURY V. KORYGOWANIE FAKTUR Faktury.korygujące Noty.korygujące Anulowanie.faktury VI. FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ VII. TERMINY FAKTUROWANIA Jaki.jest.podstawowy.termin.na.wystawienie.faktury.VAT.w.2013.r W.jakim.terminie.należy.wystawić.fakturę.potwierdzającą.WDT.i.świadczenie.usług.. opodatkowanych.w.kraju.usługobiorcy.(podatnika) W.jakim.terminie.należy.udokumentować.otrzymanie.zaliczki W.jakim.terminie.należy.potwierdzić.sprzedaż,.dla.której.przepisy.o.VAT.określają.. szczególny.moment.powstania.obowiązku.podatkowego

2 VAT 2013 ponad 300 zmian Biuletyn VAT w 2013 r. to nie tylko czasopismo, to profesjonalny pakiet VAT dla księgowych, w skład którego wchodzą: dwutygodnik Biuletyn VAT (papier); wersja internetowa Biuletynu VAT ; newsletter; teleporadnia VAT; 3 książki; 4 dodatki; płyta aktywne druki. Przypominamy! W ramach prenumeraty ZA DARMO wersja internetowa czasopisma, newsletter, teleporadnia VAT, książki, dodatki w wersji papierowej wersja internetowa dwutygodnik, 24 numery Wersja internetowa Biuletynu VAT + Newsletter, w którym z wyprzedzeniem publikujemy najważniejsze porady z czasopisma. Teleporadnia VAT Telefoniczna pomoc ekspertów z zakresu VAT VAT 2013 praktyczny komentarz do zmian książka (140 stron) Ustawa o VAT książka (200 stron) PROFESJONALNY PAKIET VAT dla księgowych Biuro Obsługi Klienta: tel Komplet przepisów wykonawczych do ustawy o VAT książka (220 stron) 4 dodatki tematyczne w wersji papierowej

3 FAKTURY 3 Przewodnik po nowych dokumentach VAT I. Faktury 1. Kto i kiedy wystawia fakturę Zasada nr 1. Prawo i obowiązek wystawienia faktury ma podatnik, który został zarejestrowany przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT czynny. Zobowiązanym do wystawienia faktury jest również każdy podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Od 1 stycznia 2013 r. fakturę może również wystawić podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. Zasada nr 2. Podatnik VAT ma obowiązek wystawienia faktury, która potwierdza dokonanie sprzedaży towarów i usług, w sytuacji gdy: QQ Qmiejscem opodatkowania czynności jest terytorium naszego kraju (art. 106 ust. 1 ustawy), QQ Qmiejsce opodatkowania czynności znajduje się poza terytorium kraju, a podatnik dla tej czynności nie jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy). Zasada nr 3. W obrocie krajowym obowiązek wystawienia faktury nie wystąpi, jeśli sprzedaż została dokonana na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (art. 106 ust. 4 ustawy). Faktura jest wystawiana dopiero na żądanie tych osób. Wyłączenia tego nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami (art. 106 ust. 5 ustawy). Zasada nr 4. Jeżeli przed wydaniem towaru albo wykonaniem usługi podatnik otrzymał, od podmiotu innego niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, część należności (np. przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę na poczet dostawy towaru lub świadczenia usługi), to również ma obowiązek wystawienia faktury, która potwierdza otrzymanie tej części należności. Przedstawione zasady, mające charakter ogólny, wynikają z art. 106 ustawy o VAT. Natomiast szczegółowe zasady wystawiania faktur określa rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz.U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1428, zwane dalej rozporządzeniem. Z dniem 1 stycznia 2013 r. treść tego rozporządzenia została w istotnym zakresie znowelizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz.U. z 2012 r. poz Nowelizacja ta była spowodowana koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z , str. 1). Efektem tych zmian są uproszczenia sposobu wystawiania faktur. Ich zastosowanie nie wymaga natychmiastowej zmiany sposobu fakturowania. Tylko nieliczne zmiany mają charakter obligatoryjny, ale ich wdrożenie nie powinno nastręczać przedsiębiorcom trudności. Najistotniejsze dla podatników zasady fakturowania, tzn. dotyczące elementów, które powinny być zawarte w fakturach, terminów wystawiania faktur oraz zasad ich korygowania, zmieniły się w niewielkim tylko zakresie, o czym szczegółowo mowa będzie dalej. 2. Jakie elementy zawiera zwykła faktura Przepisy o VAT nie wprowadzają jednego, ogólnie obowiązującego wzoru faktury. Wskazują natomiast na elementy, które powinny występować w poprawnie wystawionej fakturze. Zgodnie z 5 ust. 1 rozporządzenia faktura powinna zawierać: 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

4 4 FAKTURY 1) datę jej wystawienia; 2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku (ewentualnie numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, poprzedzony kodem PL w przypadku WDT i świadczenia usług, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca); 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (lub ewentualnie numer z właściwym dwuliterowym kodem, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim w przypadku WDT i świadczenia usług, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca); 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży; 7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 10) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; jest to nowość, do tej pory element ten nie był wskazany; 11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 12) stawkę podatku; 13) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 15) kwotę należności ogółem. Oznaczenie faktury Do końca 2012 r. wystawiona faktura musiała zawierać oznaczenie faktura VAT. Tak wówczas wynikało z 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenie nie zawiera wymogu w zakresie wskazanego oznaczenia faktury. Jednak jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej zmian w zakresie fakturowania, zamieszczonej na stronie internetowej ministerstwa (dalej: broszura ws. fakturowania), pomimo zniesienia obowiązku podawania niektórych danych w fakturze podatnicy, którzy np. oznaczali faktury wyrazami faktura VAT, nadal mogą to czynić w nowym stanie prawnym. Dodatkowo należy zauważyć, iż na fakturach podatnicy mogą również zamieszczać inne dane, które nie są już wymagane jako obowiązkowe od 1 stycznia 2013 r. Data sprzedaży na fakturze Dopuszczalne jest pozostawienie na fakturze daty sprzedaży zamiast daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Zwrot data sprzedaży oznacza to samo co data dostawy czy data wykonania usługi, gdyż według ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów czy świadczenie usług. Jeśli więc data sprzedaży wpisana na fakturze będzie tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi, to nie ma powodu, by rezygnować z takiego określenia. Faktury za paliwo bez numeru rejestracyjnego pojazdu Do końca 2012 r. faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, musiały zawierać numer rejestracyjny tego auta. Z dniem 1 stycznia 2013 r. wymóg ten został zniesiony. Obecnie faktura Biuletyn VAT nr 3(177)

5 FAKTURY 5 stwierdzająca sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie musi już zawierać jego numeru rejestracyjnego. NIP nabywcy na fakturze Zgodnie z 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym do końca 2012 r., faktura mogła nie zawierać NIP nabywcy, jeśli była wystawiona dla: QQ Qosób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, QQ Qnabywców eksportowanych towarów, QQ Quprawnionych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, QQ Qnabywców, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, tj. m.in. usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, a także usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałych usług sanitarnych. Od 2013 r. kwestię tę reguluje 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia. Wynika z niego, że z regulacji obowiązujących do końca 2012 r. możliwość niepodawania numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku (lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi), pozostawiono jedynie w przypadku dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (numer ten musi jednak zawierać faktura uproszczona, która potwierdza sprzedaż wymienionych towarów lub usług). Nie oznacza to, że począwszy od 2013 r. we wszystkich pozostałych przypadkach określonych w 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym do końca 2012 r., należy podawać na fakturze NIP nabywcy. Od 2013 r. w 5 rozporządzenia NIP zastąpiono numerem, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. W konsekwencji tych zmian w 2013 r. nadal nie ma konieczności podawania na fakturze numeru NIP w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy nieposługujących się takim numerem, jak również podmiotów z państw trzecich. Podstawa prawna zwolnienia na fakturze W przypadku sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 23% nadal nie ma obowiązku podawania na fakturze podstawy tego obniżenia. Obowiązek ten dotyczy jedynie sprzedaży zwolnionej. Od 2013 r. zgodnie z 5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy należy wskazać: a) przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia. Regulacja ta odpowiada art. 226 pkt 11 dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym w przypadku zwolnienia faktura zawiera odesłanie do mającego zastosowanie przepisu dyrektywy lub do odpowiedniego przepisu krajowego albo każde inne odesłanie wskazujące na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia. Ponieważ faktury mogą obecnie wystawiać podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy, obowiązek podawania podstawy zwolnienia dotyczy również ich. 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

6 6 FAKTURY Liczba egzemplarzy, waluta VAT oraz sposób zaokrąglania nadal te same Fakturę nadal wystawia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Od 2013 r. ostatecznie zniknął podział na oryginał i kopię faktury. Bez zmian pozostał sposób wykazywania i zaokrąglania podatku. Podatnik w dalszym ciągu wykazuje kwotę VAT w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie zostały określone kwoty na fakturze. Kwoty wykazywane na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Dotyczy to zarówno kwot netto, jak i kwot VAT. Kwoty wykazane na fakturze VAT z dokładnością do 1 grosza stanowią następnie podstawę do ujęcia w ewidencji VAT. Wzór faktury Sprzedawca: Nabywca: Zimowa pomoc Sp. z o.o. Omega S.A Warszawa, ul. Zimowa Warszawa, ul. Jesienna 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX Data wystawienia: 8 lutego 2013 r. Faktura nr 12/2013 Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/zakres wykonanych usług Cena jednostkowa bez VAT Wartość sprzedaży bez VAT Podatek VAT stawka kwota VAT VAT 1. Usuwanie śniegu 500 mkw. 3,00 zł 1 500,00 zł 8% 120,00 zł z dachu 2. Łopata do śniegu 3 sztuki 40,00 zł 120,00 zł 23% 27,60 zł 3. Pług śnieżny 1 sztuka 200,00 zł 200,00 zł 23% 46,00 zł Podsumowanie: 1 820,00 zł x 193,60 zł 2 013,60 zł 1 500,00 zł 8% 120,00 zł 1 620,00 zł 320,00 zł 23% 73,60 zł 393,60 zł Do zapłaty: 2013,60 zł Zasadą jest, że kwotę VAT wylicza się w sposób określony przez 5 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, tj. od sumy wartości sprzedaży netto (z wyjątkiem kwot podatku zawartych w otrzymanych zaliczkach). Od 2013 r. podatnik może wybrać sposób obliczania kwoty podatku. Może on, tak jak dotychczas, wychodzić od kwoty netto albo obliczać kwotę VAT, wychodząc od kwoty brutto świadczenia. Tę drugą możliwość zapewnia mu znowelizowane brzmienie 8 rozporządzenia, zgodnie z którym kwotę podatku, o której mowa w 5 ust. 1 pkt 14, w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku, podatnik może wykazać jako kwotę wyliczoną według następującego wzoru: WB x SP KP = SP gdzie: KP oznacza kwotę podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, WB oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku SP, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto), SP oznacza stawkę podatku. Biuletyn VAT nr 3(177)

7 FAKTURY 7 Jeśli podatnik wyliczył kwotę podatku zgodnie z podanym wzorem, wówczas zamiast ceny jednostkowej netto może wykazywać w fakturze cenę wraz z kwotą podatku (cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wartość sprzedaży brutto. W przypadku wyboru tego sposobu obliczania kwoty VAT faktura wystawiona dla sprzedaży przedstawionej w poprzednim przykładzie będzie wyglądała następująco: Sprzedawca: Nabywca: Zimowa pomoc Sp. z o.o. Omega S.A Warszawa, ul. Zimowa Warszawa, ul. Jesienna 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX Data wystawienia: 8 lutego 2013 r. Faktura nr 12/2013 Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/zakres wykonanych usług Cena jednostkowa brutto Wartość sprzedaży brutto W tym podatek VAT stawka VAT kwota VAT 1. Usuwanie śniegu 500 mkw. 3,24 zł 1 620,00 zł 8% 120,00 zł z dachu 2. Łopata do śniegu 3 sztuki 49,20 zł 147,60 zł 23% 27,60 zł 3. Pług śnieżny 1 sztuka 246,00 zł 246,00 zł 23% 46,00 zł Podsumowanie: 2 013,60 zł x 193,60 zł 1 820,00 zł 1 620,00 zł 8% 120,00 zł 1 500,00 zł 393,60 zł 23% 73,60 zł 320,00 zł Do zapłaty: 2013,60 zł 3. Faktury zaliczkowe Znowelizowane rozporządzenie utrzymuje dotychczasowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych, doprecyzowując jednocześnie, że fakturowaniu podlega tylko taka zaliczka, której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego na podstawie przepisów ustawy o VAT. Faktura, która potwierdza otrzymanie takiej zaliczki, powinna zawierać elementy wymienione w 10 ust. 2 rozporządzenia, tzn.: QQ Qdatę jej wystawienia, QQ Qkolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, QQ Qimiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, QQ Qnumery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani dla podatku, QQ Qdatę otrzymania całości lub części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury, QQ Qkwotę otrzymanej całości lub części należności, przy czym w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową i faktury te obejmują łącznie całą należność, ostatnia z tych faktur zaliczkowych powinna zawierać również numery poprzednich faktur, QQ Qkwotę podatku wyliczoną według wzoru: ZB x SP KP = SP gdzie: KP oznacza kwotę podatku, ZB oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności, SP oznacza stawkę podatku, 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

8 8 FAKTURY QQ Qdane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy. Dotychczas jeśli podatnik dla danej dostawy towarów lub świadczonej usługi wystawiał kilka faktur zaliczkowych, to począwszy od drugiej faktury zaliczkowej musiał podawać daty i numery poprzednich faktur zaliczkowych oraz sumę otrzymanych wcześniej zaliczek. Obecnie obowiązek podania numerów poprzednich faktur zaliczkowych wystąpi tylko wówczas, gdy wystawione faktury zaliczkowe obejmują łącznie całą należność, czyli 100% ceny. Wtedy tylko ostatnia faktura zaliczkowa powinna zawierać numery poprzednich faktur zaliczkowych. W przeciwnym razie, tzn. jeśli otrzymane zaliczki nie stanowią 100% ceny, wystawca faktury nie musi podawać już dat wystawienia wcześniejszych faktur zaliczkowych ani kwot otrzymanych wcześniej zaliczek. Jeśli natomiast faktury zaliczkowe nie obejmują całej należności, wówczas podatnik po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na pozostałą część należności (tzw. fakturę końcową). W wystawionej fakturze końcowej wskazuje wszystkie numery wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych. Faktura zaliczkowa Kutno, 2 lutego 2013 r. Sprzedawca: Nabywca: ABC J. Kołodziejski, J. Wiśniewski Sp.j. Beta S.A Kutno, ul. Zimowa Częstochowa, ul. Wiosenna 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX Data otrzymania zaliczki: 31 stycznia 2013 r. Sposób zapłaty: przelew Faktura nr 9/zaliczka/2013 Dane dot. wcześniejszych faktur potwierdzających otrzymanie zaliczki*: faktura VAT nr 7/zaliczka/2013 Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 1. Zaliczka na poczet dostawy stolarki okiennej Miara i ilość towarów/zakres wykonanych usług Cena jednostkowa bez VAT Wartość sprzedaży bez VAT Podatek VAT stawka VAT kwota VAT 8 130,08 zł 8 130,08 zł 23% 1 869,92 zł Podsumowanie: 8 130,08 zł x 1 869,92 zł ,00 zł Dane dotyczące wartości umowy z 23 stycznia 2013 r. na dostawę ,21 zł 23% 4 861,79 zł ,00 zł zestawu stolarki okiennej: Zapłacono: zł Pozostało do zapłaty: 0 zł * Faktury nr 7/zaliczka/2013 na kwotę zł i nr 9/zaliczka/2013 na kwotę zł potwierdzają otrzymanie 100% ceny z tytułu dostawy stolarki okiennej, tj zł. Biuletyn VAT nr 3(177)

9 FAKTURY 9 W zakresie dokumentowania płatności zaliczkowych istotna zmiana nastąpiła w przypadku otrzymania zaliczki na poczet transakcji stanowiącej WDT. Do końca 2012 r. podatnik, który otrzymał zaliczkę na poczet WDT, mógł wystawić fakturę zaliczkową. Jeżeli ją wystawił (choć nie miał tego obowiązku), wówczas obowiązek podatkowy w stosunku do otrzymanej płatności zaliczkowej powstawał z chwilą wystawienia tej faktury. Tak wynikało z art. 20 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z 10 ust. 2 rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchylono art. 20 ust. 3 ustawy o VAT oraz odpowiednio zmodyfikowano postanowienia 10 rozporządzenia regulującego kwestię fakturowania zaliczek. Obecnie podatnik nie wystawia faktury zaliczkowej w związku z otrzymaniem zaliczki na poczet WDT, ponieważ od 2013 r. otrzymanie zaliczki z tego tytułu nie powoduje już powstania obowiązku podatkowego (niezależnie od tego, czy została ona zafakturowana, czy nie). 4. Faktury u podatników zwolnionych z VAT Nowością jest dopuszczenie możliwości wystawiania faktur przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych. Chodzi tu o dwie grupy podatników. Pierwszą z nich są tzw. drobni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT w zakresie całej działalności na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty: QQ Q zł w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku, lub QQ Q zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym (zwolnienie podmiotowe). Drugą grupą podatników zwolnionych z VAT są podmioty, które wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy o VAT (zwolnienie przedmiotowe). Wymienieni podatnicy, zwolnieni z VAT zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo, mają prawo do wyboru sposobu dokumentowania sprzedaży. Od nowego roku mogą oni potwierdzać sprzedaż fakturą na zasadach określonych przepisami o VAT lub rachunkiem na zasadach określonych przez art ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. Faktura wystawiona przez podatnika VAT zwolnionego musi zawierać dodatkowe wskazanie: a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia. Faktura ta może nie zawierać NIP nabywcy. W jej treści nie podaje się również stawki podatku ani kwoty VAT ( 5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia). Przywilej w postaci prawa do wystawienia faktury nie dotyczy jednak każdego podatnika VAT zwolnionego, ale tylko tego, który zarejestrował się jako taki podatnik, czyli złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w tym zakresie. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy zwolnieni z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy o VAT mogą (choć nie muszą) złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT zwolnionego. Przy okazji należy pamiętać, że za wydanie potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT zwolnionego naczelnik urzędu skarbowego pobiera opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Wysokość opłaty skarbowej i podstawa jej pobrania wynikają z poz. 16 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm. Prawo do dokumentowania sprzedaży za pomocą faktury lub rachunku mają tylko ci podatnicy, którzy zostali zarejestrowani jako zwolnieni z VAT. Natomiast podatnicy VAT zwolnieni, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, w celu potwierdzenia sprzedaży wystawiają rachunki. Ci podatnicy nie mogą wystawiać faktur. 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

10 10 FAKTURY Faktura wystawiana przez podatników zwolnionych z VAT Płock, 28 stycznia 2013 r. Sprzedawca: Nabywca: Firma Dobry Stolarz Adam Nowak MatBud J. Kowalski, J. Malinowski Sp.j Płock, ul. Wiosenna Płock, ul. Zimowa 1 NIP: XXX-XXX-XX-XX NIP: XXX-XXX-XX-XX Faktura nr 2/2013 Data dostawy: 25 stycznia 2013 r. Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/ zakres wykonanych usług Cena jednostkowa Wartość sprzedaży 1. Meble biurowe 1 zestaw zł zł 2. Lada recepcyjna 1 sztuka zł zł Podsumowanie: zł Sprzedawca jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm. Do zapłaty: zł 5. Faktury u podatników dostarczających odpady i złom Jeśli dostawa odpadów lub złomu, wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, następuje między dostawcą o statusie czynnego podatnika VAT a nabywcą posiadającym status czynnego lub zwolnionego podatnika VAT i dostawa nie stanowi dostawy towarów używanych według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, to podatkowy obowiązek rozliczenia VAT od tej dostawy spoczywa na nabywcy. Tak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 7, ust. 2 i ust. 7 ustawy o VAT. W takim przypadku dostawca, jako czynny podatnik VAT, nie rozlicza podatku należnego, ale musi wystawić fakturę w celu udokumentowania dostawy złomu. Z art. 106 ust. 1a ustawy o VAT wynika, że jeśli zobowiązanym do rozliczenia VAT od czynności dostawy towarów na terytorium kraju jest nabywca, to na fakturze stwierdzającej sprzedaż nie wykazuje się danych dotyczących stawki ani kwoty VAT. Do końca 2012 r., zgodnie z 5 ust. 15 rozporządzenia, zamiast tych danych faktura ta musiała zawierać: QQ Qadnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub QQ Qwskazanie właściwego przepisu ustawy albo dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub, QQ Qoznaczenie odwrotne obciążenie. Od 2013 r. w przypadku dostawy odpadów lub złomu, dla której zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca, faktura stwierdzająca sprzedaż tych towarów, wystawiana przez dostawcę, powinna odpowiadać regulacjom zawartym w 5 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. W rezultacie faktura potwierdzająca sprzedaż tych towarów nadal nie zawiera stawki podatku ani kwoty podatku. Poza tym powinna ona dodatkowo zawierać wyrazy odwrotne obciążenie. Sprzedawca odpadów lub złomu, który w treści faktury wskazywał dotychczas, że podatek rozlicza nabywca, powinien zastąpić to oznaczenie określeniem odwrotne obciążenie. WAżne Sprzedawcaodpadówlubzłomu,którywtreścifakturywskazywałdotychczas,że podatek rozliczanabywca,powinienzastąpićtooznaczenieokreśleniem odwrotneobciążenie. Biuletyn VAT nr 3(177)

11 FAKTURY 11 Faktura uproszczona wystawiana przez dostawcę złomu Łódź, 11 lutego 2013 r. Sprzedawca: Nabywca: Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. Alfa Sp. z o.o Łódź, ul. Jesienna Łódź, ul. Letnia 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX Data dostawy: 8 lutego 2013 r. Sposób rozliczenia VAT: odwrotne obciążenie Faktura nr 2/złom/2013 Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/ zakres wykonanych usług Cena jednostkowa bez VAT Wartość sprzedaży bez VAT 1. Złom stalowy gruby 1500 kg 0,60 zł 900 zł Podsumowanie: 900 zł Do zapłaty: 900 zł 6. Faktury uproszczone Od 1 stycznia 2013 r. każdy podatnik zarejestrowany jako podatnik czynny lub zwolniony ma możliwość wystawienia faktury uproszczonej w celu udokumentowania sprzedaży ( 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia). Faktura ta może zostać wystawiona tylko wówczas, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro (jeśli kwota należności jest określona w euro). Bez względu na wartość należności podatnik nie może wystawić faktury uproszczonej w celu udokumentowania: QQ Qsprzedaży dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która zażądała faktury, QQ Qsprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, QQ Qwewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, QQ Qdostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usług. Faktura uproszczona zawiera następujące elementy: QQ Qdatę wystawienia; QQ Qkolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; QQ Qimię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres; QQ Qnumery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani dla podatku; QQ Qdatę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży; QQ Qnazwę (rodzaj) towaru lub usługi; QQ Qkwoty rabatów; QQ Qdane pozwalające określić kwotę VAT dla poszczególnych stawek podatku; QQ Qkwotę należności ogółem. 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo