Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT"

Transkrypt

1 dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura Faktury.zaliczkowe Faktury.u.podatników.zwolnionych.z.VAT Faktury.u.podatników.dostarczających.odpady.i.złom Faktury.uproszczone Faktury.wystawiane.przez.komornika Faktury.stwierdzające.dostawę.nowych.środków.transportu II. FAKTURY W PROCEDURACH SZCZEGÓLNYCH Faktury.wystawiane.przez.małych.podatników.rozliczających.VAT.metodą.kasową Faktury.wystawiane.przez.nabywcę..samofakturowanie Faktury.wystawiane.w.procedurze.VAT.marża Faktury.w.wewnątrzwspólnotowej.transakcji.trójstronnej.(procedura.uproszczona) Faktury.VAT.RR.wystawiane.przez.nabywcę.produktów.rolnych III. FAKTURY WEWNĘTRZNE IV. DUPLIKAT FAKTURY V. KORYGOWANIE FAKTUR Faktury.korygujące Noty.korygujące Anulowanie.faktury VI. FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ VII. TERMINY FAKTUROWANIA Jaki.jest.podstawowy.termin.na.wystawienie.faktury.VAT.w.2013.r W.jakim.terminie.należy.wystawić.fakturę.potwierdzającą.WDT.i.świadczenie.usług.. opodatkowanych.w.kraju.usługobiorcy.(podatnika) W.jakim.terminie.należy.udokumentować.otrzymanie.zaliczki W.jakim.terminie.należy.potwierdzić.sprzedaż,.dla.której.przepisy.o.VAT.określają.. szczególny.moment.powstania.obowiązku.podatkowego

2 VAT 2013 ponad 300 zmian Biuletyn VAT w 2013 r. to nie tylko czasopismo, to profesjonalny pakiet VAT dla księgowych, w skład którego wchodzą: dwutygodnik Biuletyn VAT (papier); wersja internetowa Biuletynu VAT ; newsletter; teleporadnia VAT; 3 książki; 4 dodatki; płyta aktywne druki. Przypominamy! W ramach prenumeraty ZA DARMO wersja internetowa czasopisma, newsletter, teleporadnia VAT, książki, dodatki w wersji papierowej wersja internetowa dwutygodnik, 24 numery Wersja internetowa Biuletynu VAT + Newsletter, w którym z wyprzedzeniem publikujemy najważniejsze porady z czasopisma. Teleporadnia VAT Telefoniczna pomoc ekspertów z zakresu VAT VAT 2013 praktyczny komentarz do zmian książka (140 stron) Ustawa o VAT książka (200 stron) PROFESJONALNY PAKIET VAT dla księgowych Biuro Obsługi Klienta: tel Komplet przepisów wykonawczych do ustawy o VAT książka (220 stron) 4 dodatki tematyczne w wersji papierowej

3 FAKTURY 3 Przewodnik po nowych dokumentach VAT I. Faktury 1. Kto i kiedy wystawia fakturę Zasada nr 1. Prawo i obowiązek wystawienia faktury ma podatnik, który został zarejestrowany przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT czynny. Zobowiązanym do wystawienia faktury jest również każdy podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Od 1 stycznia 2013 r. fakturę może również wystawić podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. Zasada nr 2. Podatnik VAT ma obowiązek wystawienia faktury, która potwierdza dokonanie sprzedaży towarów i usług, w sytuacji gdy: QQ Qmiejscem opodatkowania czynności jest terytorium naszego kraju (art. 106 ust. 1 ustawy), QQ Qmiejsce opodatkowania czynności znajduje się poza terytorium kraju, a podatnik dla tej czynności nie jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy). Zasada nr 3. W obrocie krajowym obowiązek wystawienia faktury nie wystąpi, jeśli sprzedaż została dokonana na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (art. 106 ust. 4 ustawy). Faktura jest wystawiana dopiero na żądanie tych osób. Wyłączenia tego nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami (art. 106 ust. 5 ustawy). Zasada nr 4. Jeżeli przed wydaniem towaru albo wykonaniem usługi podatnik otrzymał, od podmiotu innego niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, część należności (np. przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę na poczet dostawy towaru lub świadczenia usługi), to również ma obowiązek wystawienia faktury, która potwierdza otrzymanie tej części należności. Przedstawione zasady, mające charakter ogólny, wynikają z art. 106 ustawy o VAT. Natomiast szczegółowe zasady wystawiania faktur określa rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz.U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1428, zwane dalej rozporządzeniem. Z dniem 1 stycznia 2013 r. treść tego rozporządzenia została w istotnym zakresie znowelizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz.U. z 2012 r. poz Nowelizacja ta była spowodowana koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z , str. 1). Efektem tych zmian są uproszczenia sposobu wystawiania faktur. Ich zastosowanie nie wymaga natychmiastowej zmiany sposobu fakturowania. Tylko nieliczne zmiany mają charakter obligatoryjny, ale ich wdrożenie nie powinno nastręczać przedsiębiorcom trudności. Najistotniejsze dla podatników zasady fakturowania, tzn. dotyczące elementów, które powinny być zawarte w fakturach, terminów wystawiania faktur oraz zasad ich korygowania, zmieniły się w niewielkim tylko zakresie, o czym szczegółowo mowa będzie dalej. 2. Jakie elementy zawiera zwykła faktura Przepisy o VAT nie wprowadzają jednego, ogólnie obowiązującego wzoru faktury. Wskazują natomiast na elementy, które powinny występować w poprawnie wystawionej fakturze. Zgodnie z 5 ust. 1 rozporządzenia faktura powinna zawierać: 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

4 4 FAKTURY 1) datę jej wystawienia; 2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku (ewentualnie numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, poprzedzony kodem PL w przypadku WDT i świadczenia usług, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca); 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (lub ewentualnie numer z właściwym dwuliterowym kodem, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim w przypadku WDT i świadczenia usług, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca); 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży; 7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 10) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; jest to nowość, do tej pory element ten nie był wskazany; 11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 12) stawkę podatku; 13) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 15) kwotę należności ogółem. Oznaczenie faktury Do końca 2012 r. wystawiona faktura musiała zawierać oznaczenie faktura VAT. Tak wówczas wynikało z 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenie nie zawiera wymogu w zakresie wskazanego oznaczenia faktury. Jednak jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej zmian w zakresie fakturowania, zamieszczonej na stronie internetowej ministerstwa (dalej: broszura ws. fakturowania), pomimo zniesienia obowiązku podawania niektórych danych w fakturze podatnicy, którzy np. oznaczali faktury wyrazami faktura VAT, nadal mogą to czynić w nowym stanie prawnym. Dodatkowo należy zauważyć, iż na fakturach podatnicy mogą również zamieszczać inne dane, które nie są już wymagane jako obowiązkowe od 1 stycznia 2013 r. Data sprzedaży na fakturze Dopuszczalne jest pozostawienie na fakturze daty sprzedaży zamiast daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Zwrot data sprzedaży oznacza to samo co data dostawy czy data wykonania usługi, gdyż według ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów czy świadczenie usług. Jeśli więc data sprzedaży wpisana na fakturze będzie tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi, to nie ma powodu, by rezygnować z takiego określenia. Faktury za paliwo bez numeru rejestracyjnego pojazdu Do końca 2012 r. faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, musiały zawierać numer rejestracyjny tego auta. Z dniem 1 stycznia 2013 r. wymóg ten został zniesiony. Obecnie faktura Biuletyn VAT nr 3(177)

5 FAKTURY 5 stwierdzająca sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie musi już zawierać jego numeru rejestracyjnego. NIP nabywcy na fakturze Zgodnie z 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym do końca 2012 r., faktura mogła nie zawierać NIP nabywcy, jeśli była wystawiona dla: QQ Qosób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, QQ Qnabywców eksportowanych towarów, QQ Quprawnionych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, QQ Qnabywców, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, tj. m.in. usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, a także usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałych usług sanitarnych. Od 2013 r. kwestię tę reguluje 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia. Wynika z niego, że z regulacji obowiązujących do końca 2012 r. możliwość niepodawania numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku (lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi), pozostawiono jedynie w przypadku dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (numer ten musi jednak zawierać faktura uproszczona, która potwierdza sprzedaż wymienionych towarów lub usług). Nie oznacza to, że począwszy od 2013 r. we wszystkich pozostałych przypadkach określonych w 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym do końca 2012 r., należy podawać na fakturze NIP nabywcy. Od 2013 r. w 5 rozporządzenia NIP zastąpiono numerem, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. W konsekwencji tych zmian w 2013 r. nadal nie ma konieczności podawania na fakturze numeru NIP w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy nieposługujących się takim numerem, jak również podmiotów z państw trzecich. Podstawa prawna zwolnienia na fakturze W przypadku sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 23% nadal nie ma obowiązku podawania na fakturze podstawy tego obniżenia. Obowiązek ten dotyczy jedynie sprzedaży zwolnionej. Od 2013 r. zgodnie z 5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy należy wskazać: a) przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia. Regulacja ta odpowiada art. 226 pkt 11 dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym w przypadku zwolnienia faktura zawiera odesłanie do mającego zastosowanie przepisu dyrektywy lub do odpowiedniego przepisu krajowego albo każde inne odesłanie wskazujące na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia. Ponieważ faktury mogą obecnie wystawiać podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy, obowiązek podawania podstawy zwolnienia dotyczy również ich. 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

6 6 FAKTURY Liczba egzemplarzy, waluta VAT oraz sposób zaokrąglania nadal te same Fakturę nadal wystawia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Od 2013 r. ostatecznie zniknął podział na oryginał i kopię faktury. Bez zmian pozostał sposób wykazywania i zaokrąglania podatku. Podatnik w dalszym ciągu wykazuje kwotę VAT w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie zostały określone kwoty na fakturze. Kwoty wykazywane na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Dotyczy to zarówno kwot netto, jak i kwot VAT. Kwoty wykazane na fakturze VAT z dokładnością do 1 grosza stanowią następnie podstawę do ujęcia w ewidencji VAT. Wzór faktury Sprzedawca: Nabywca: Zimowa pomoc Sp. z o.o. Omega S.A Warszawa, ul. Zimowa Warszawa, ul. Jesienna 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX Data wystawienia: 8 lutego 2013 r. Faktura nr 12/2013 Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/zakres wykonanych usług Cena jednostkowa bez VAT Wartość sprzedaży bez VAT Podatek VAT stawka kwota VAT VAT 1. Usuwanie śniegu 500 mkw. 3,00 zł 1 500,00 zł 8% 120,00 zł z dachu 2. Łopata do śniegu 3 sztuki 40,00 zł 120,00 zł 23% 27,60 zł 3. Pług śnieżny 1 sztuka 200,00 zł 200,00 zł 23% 46,00 zł Podsumowanie: 1 820,00 zł x 193,60 zł 2 013,60 zł 1 500,00 zł 8% 120,00 zł 1 620,00 zł 320,00 zł 23% 73,60 zł 393,60 zł Do zapłaty: 2013,60 zł Zasadą jest, że kwotę VAT wylicza się w sposób określony przez 5 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, tj. od sumy wartości sprzedaży netto (z wyjątkiem kwot podatku zawartych w otrzymanych zaliczkach). Od 2013 r. podatnik może wybrać sposób obliczania kwoty podatku. Może on, tak jak dotychczas, wychodzić od kwoty netto albo obliczać kwotę VAT, wychodząc od kwoty brutto świadczenia. Tę drugą możliwość zapewnia mu znowelizowane brzmienie 8 rozporządzenia, zgodnie z którym kwotę podatku, o której mowa w 5 ust. 1 pkt 14, w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku, podatnik może wykazać jako kwotę wyliczoną według następującego wzoru: WB x SP KP = SP gdzie: KP oznacza kwotę podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, WB oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku SP, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto), SP oznacza stawkę podatku. Biuletyn VAT nr 3(177)

7 FAKTURY 7 Jeśli podatnik wyliczył kwotę podatku zgodnie z podanym wzorem, wówczas zamiast ceny jednostkowej netto może wykazywać w fakturze cenę wraz z kwotą podatku (cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wartość sprzedaży brutto. W przypadku wyboru tego sposobu obliczania kwoty VAT faktura wystawiona dla sprzedaży przedstawionej w poprzednim przykładzie będzie wyglądała następująco: Sprzedawca: Nabywca: Zimowa pomoc Sp. z o.o. Omega S.A Warszawa, ul. Zimowa Warszawa, ul. Jesienna 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX Data wystawienia: 8 lutego 2013 r. Faktura nr 12/2013 Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/zakres wykonanych usług Cena jednostkowa brutto Wartość sprzedaży brutto W tym podatek VAT stawka VAT kwota VAT 1. Usuwanie śniegu 500 mkw. 3,24 zł 1 620,00 zł 8% 120,00 zł z dachu 2. Łopata do śniegu 3 sztuki 49,20 zł 147,60 zł 23% 27,60 zł 3. Pług śnieżny 1 sztuka 246,00 zł 246,00 zł 23% 46,00 zł Podsumowanie: 2 013,60 zł x 193,60 zł 1 820,00 zł 1 620,00 zł 8% 120,00 zł 1 500,00 zł 393,60 zł 23% 73,60 zł 320,00 zł Do zapłaty: 2013,60 zł 3. Faktury zaliczkowe Znowelizowane rozporządzenie utrzymuje dotychczasowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych, doprecyzowując jednocześnie, że fakturowaniu podlega tylko taka zaliczka, której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego na podstawie przepisów ustawy o VAT. Faktura, która potwierdza otrzymanie takiej zaliczki, powinna zawierać elementy wymienione w 10 ust. 2 rozporządzenia, tzn.: QQ Qdatę jej wystawienia, QQ Qkolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, QQ Qimiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, QQ Qnumery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani dla podatku, QQ Qdatę otrzymania całości lub części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury, QQ Qkwotę otrzymanej całości lub części należności, przy czym w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową i faktury te obejmują łącznie całą należność, ostatnia z tych faktur zaliczkowych powinna zawierać również numery poprzednich faktur, QQ Qkwotę podatku wyliczoną według wzoru: ZB x SP KP = SP gdzie: KP oznacza kwotę podatku, ZB oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności, SP oznacza stawkę podatku, 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

8 8 FAKTURY QQ Qdane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy. Dotychczas jeśli podatnik dla danej dostawy towarów lub świadczonej usługi wystawiał kilka faktur zaliczkowych, to począwszy od drugiej faktury zaliczkowej musiał podawać daty i numery poprzednich faktur zaliczkowych oraz sumę otrzymanych wcześniej zaliczek. Obecnie obowiązek podania numerów poprzednich faktur zaliczkowych wystąpi tylko wówczas, gdy wystawione faktury zaliczkowe obejmują łącznie całą należność, czyli 100% ceny. Wtedy tylko ostatnia faktura zaliczkowa powinna zawierać numery poprzednich faktur zaliczkowych. W przeciwnym razie, tzn. jeśli otrzymane zaliczki nie stanowią 100% ceny, wystawca faktury nie musi podawać już dat wystawienia wcześniejszych faktur zaliczkowych ani kwot otrzymanych wcześniej zaliczek. Jeśli natomiast faktury zaliczkowe nie obejmują całej należności, wówczas podatnik po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na pozostałą część należności (tzw. fakturę końcową). W wystawionej fakturze końcowej wskazuje wszystkie numery wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych. Faktura zaliczkowa Kutno, 2 lutego 2013 r. Sprzedawca: Nabywca: ABC J. Kołodziejski, J. Wiśniewski Sp.j. Beta S.A Kutno, ul. Zimowa Częstochowa, ul. Wiosenna 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX Data otrzymania zaliczki: 31 stycznia 2013 r. Sposób zapłaty: przelew Faktura nr 9/zaliczka/2013 Dane dot. wcześniejszych faktur potwierdzających otrzymanie zaliczki*: faktura VAT nr 7/zaliczka/2013 Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 1. Zaliczka na poczet dostawy stolarki okiennej Miara i ilość towarów/zakres wykonanych usług Cena jednostkowa bez VAT Wartość sprzedaży bez VAT Podatek VAT stawka VAT kwota VAT 8 130,08 zł 8 130,08 zł 23% 1 869,92 zł Podsumowanie: 8 130,08 zł x 1 869,92 zł ,00 zł Dane dotyczące wartości umowy z 23 stycznia 2013 r. na dostawę ,21 zł 23% 4 861,79 zł ,00 zł zestawu stolarki okiennej: Zapłacono: zł Pozostało do zapłaty: 0 zł * Faktury nr 7/zaliczka/2013 na kwotę zł i nr 9/zaliczka/2013 na kwotę zł potwierdzają otrzymanie 100% ceny z tytułu dostawy stolarki okiennej, tj zł. Biuletyn VAT nr 3(177)

9 FAKTURY 9 W zakresie dokumentowania płatności zaliczkowych istotna zmiana nastąpiła w przypadku otrzymania zaliczki na poczet transakcji stanowiącej WDT. Do końca 2012 r. podatnik, który otrzymał zaliczkę na poczet WDT, mógł wystawić fakturę zaliczkową. Jeżeli ją wystawił (choć nie miał tego obowiązku), wówczas obowiązek podatkowy w stosunku do otrzymanej płatności zaliczkowej powstawał z chwilą wystawienia tej faktury. Tak wynikało z art. 20 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z 10 ust. 2 rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchylono art. 20 ust. 3 ustawy o VAT oraz odpowiednio zmodyfikowano postanowienia 10 rozporządzenia regulującego kwestię fakturowania zaliczek. Obecnie podatnik nie wystawia faktury zaliczkowej w związku z otrzymaniem zaliczki na poczet WDT, ponieważ od 2013 r. otrzymanie zaliczki z tego tytułu nie powoduje już powstania obowiązku podatkowego (niezależnie od tego, czy została ona zafakturowana, czy nie). 4. Faktury u podatników zwolnionych z VAT Nowością jest dopuszczenie możliwości wystawiania faktur przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych. Chodzi tu o dwie grupy podatników. Pierwszą z nich są tzw. drobni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT w zakresie całej działalności na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty: QQ Q zł w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku, lub QQ Q zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym (zwolnienie podmiotowe). Drugą grupą podatników zwolnionych z VAT są podmioty, które wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy o VAT (zwolnienie przedmiotowe). Wymienieni podatnicy, zwolnieni z VAT zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo, mają prawo do wyboru sposobu dokumentowania sprzedaży. Od nowego roku mogą oni potwierdzać sprzedaż fakturą na zasadach określonych przepisami o VAT lub rachunkiem na zasadach określonych przez art ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. Faktura wystawiona przez podatnika VAT zwolnionego musi zawierać dodatkowe wskazanie: a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia. Faktura ta może nie zawierać NIP nabywcy. W jej treści nie podaje się również stawki podatku ani kwoty VAT ( 5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia). Przywilej w postaci prawa do wystawienia faktury nie dotyczy jednak każdego podatnika VAT zwolnionego, ale tylko tego, który zarejestrował się jako taki podatnik, czyli złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w tym zakresie. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy zwolnieni z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy o VAT mogą (choć nie muszą) złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT zwolnionego. Przy okazji należy pamiętać, że za wydanie potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT zwolnionego naczelnik urzędu skarbowego pobiera opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Wysokość opłaty skarbowej i podstawa jej pobrania wynikają z poz. 16 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm. Prawo do dokumentowania sprzedaży za pomocą faktury lub rachunku mają tylko ci podatnicy, którzy zostali zarejestrowani jako zwolnieni z VAT. Natomiast podatnicy VAT zwolnieni, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, w celu potwierdzenia sprzedaży wystawiają rachunki. Ci podatnicy nie mogą wystawiać faktur. 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

10 10 FAKTURY Faktura wystawiana przez podatników zwolnionych z VAT Płock, 28 stycznia 2013 r. Sprzedawca: Nabywca: Firma Dobry Stolarz Adam Nowak MatBud J. Kowalski, J. Malinowski Sp.j Płock, ul. Wiosenna Płock, ul. Zimowa 1 NIP: XXX-XXX-XX-XX NIP: XXX-XXX-XX-XX Faktura nr 2/2013 Data dostawy: 25 stycznia 2013 r. Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/ zakres wykonanych usług Cena jednostkowa Wartość sprzedaży 1. Meble biurowe 1 zestaw zł zł 2. Lada recepcyjna 1 sztuka zł zł Podsumowanie: zł Sprzedawca jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm. Do zapłaty: zł 5. Faktury u podatników dostarczających odpady i złom Jeśli dostawa odpadów lub złomu, wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, następuje między dostawcą o statusie czynnego podatnika VAT a nabywcą posiadającym status czynnego lub zwolnionego podatnika VAT i dostawa nie stanowi dostawy towarów używanych według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, to podatkowy obowiązek rozliczenia VAT od tej dostawy spoczywa na nabywcy. Tak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 7, ust. 2 i ust. 7 ustawy o VAT. W takim przypadku dostawca, jako czynny podatnik VAT, nie rozlicza podatku należnego, ale musi wystawić fakturę w celu udokumentowania dostawy złomu. Z art. 106 ust. 1a ustawy o VAT wynika, że jeśli zobowiązanym do rozliczenia VAT od czynności dostawy towarów na terytorium kraju jest nabywca, to na fakturze stwierdzającej sprzedaż nie wykazuje się danych dotyczących stawki ani kwoty VAT. Do końca 2012 r., zgodnie z 5 ust. 15 rozporządzenia, zamiast tych danych faktura ta musiała zawierać: QQ Qadnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub QQ Qwskazanie właściwego przepisu ustawy albo dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub, QQ Qoznaczenie odwrotne obciążenie. Od 2013 r. w przypadku dostawy odpadów lub złomu, dla której zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca, faktura stwierdzająca sprzedaż tych towarów, wystawiana przez dostawcę, powinna odpowiadać regulacjom zawartym w 5 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. W rezultacie faktura potwierdzająca sprzedaż tych towarów nadal nie zawiera stawki podatku ani kwoty podatku. Poza tym powinna ona dodatkowo zawierać wyrazy odwrotne obciążenie. Sprzedawca odpadów lub złomu, który w treści faktury wskazywał dotychczas, że podatek rozlicza nabywca, powinien zastąpić to oznaczenie określeniem odwrotne obciążenie. WAżne Sprzedawcaodpadówlubzłomu,którywtreścifakturywskazywałdotychczas,że podatek rozliczanabywca,powinienzastąpićtooznaczenieokreśleniem odwrotneobciążenie. Biuletyn VAT nr 3(177)

11 FAKTURY 11 Faktura uproszczona wystawiana przez dostawcę złomu Łódź, 11 lutego 2013 r. Sprzedawca: Nabywca: Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. Alfa Sp. z o.o Łódź, ul. Jesienna Łódź, ul. Letnia 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX Data dostawy: 8 lutego 2013 r. Sposób rozliczenia VAT: odwrotne obciążenie Faktura nr 2/złom/2013 Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/ zakres wykonanych usług Cena jednostkowa bez VAT Wartość sprzedaży bez VAT 1. Złom stalowy gruby 1500 kg 0,60 zł 900 zł Podsumowanie: 900 zł Do zapłaty: 900 zł 6. Faktury uproszczone Od 1 stycznia 2013 r. każdy podatnik zarejestrowany jako podatnik czynny lub zwolniony ma możliwość wystawienia faktury uproszczonej w celu udokumentowania sprzedaży ( 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia). Faktura ta może zostać wystawiona tylko wówczas, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro (jeśli kwota należności jest określona w euro). Bez względu na wartość należności podatnik nie może wystawić faktury uproszczonej w celu udokumentowania: QQ Qsprzedaży dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która zażądała faktury, QQ Qsprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, QQ Qwewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, QQ Qdostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usług. Faktura uproszczona zawiera następujące elementy: QQ Qdatę wystawienia; QQ Qkolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; QQ Qimię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres; QQ Qnumery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani dla podatku; QQ Qdatę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży; QQ Qnazwę (rodzaj) towaru lub usługi; QQ Qkwoty rabatów; QQ Qdane pozwalające określić kwotę VAT dla poszczególnych stawek podatku; QQ Qkwotę należności ogółem. 1 lutego 2013 r. Biuletyn VAT nr 3(177)

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury DZIAŁ XI DOKUMENTACJA Rozdział 1 Faktury Art. 106. (uchylony). Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część III TREŚĆ FAKTURY VAT 1) datę wystawienia faktury; 2) kolejny numer faktury nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

nr 3 rekomenduje DODATEK SPECJALNY Faktury 2014 Aneta Szwęch ISSN 1733-0882

nr 3 rekomenduje DODATEK SPECJALNY Faktury 2014 Aneta Szwęch ISSN 1733-0882 nr 3 rekomenduje DODATEK SPECJALNY Faktury 2014 Aneta Szwęch ISSN 1733-0882 spis treści: I. Faktury... 3 1. Kto i kiedy wystawia fakturę... 3 2. Jakie elementy zawiera zwykła faktura... 4 2.1. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. z dnia 30 marca 2011 r. Nr 68, poz. 360)

(Dz.U. z dnia 30 marca 2011 r. Nr 68, poz. 360) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Warszawa, 16 września 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Definicja faktury Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził do słowniczka VATu nowe definicje:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podmiotów dokonujących

Informacja dla podmiotów dokonujących Informacja dla podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (NŚT), gdy nabywca nie podaje numeru identyfikacyjnego nadanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych 2005 Podatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r.

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r. MONITOR księgowego nr 5(225) 1.03.2013 dodatek nr 3 TEMAT na czasie Anna Adamiec doradca podatkowy Faktury VAT i faktury korygujące I. Zasady wystawiania faktur w 2013 r..... 3 1. Obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Korzystaj codziennie!

Korzystaj codziennie! Wszystko o zmianach w VAT 2014 dwutygodnik, papier 24 numery UWAGA! Zmieniły się: zasady ustalania obowiązku podatkowego Korzystaj codziennie! z aktualności prawnych terminy odliczania VAT terminy wystawiania

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia z dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 836/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r.

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 17.01.2014 Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl ustawy zmieniajace ustawę o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć VAT lekcja 5

Zrozumieć VAT lekcja 5 Spis treści Zrozumieć VAT: lekcja 5 Dokumentowanie dla celów VAT... 3 Faktura VAT jako podstawowy dokument w rozliczeniach VAT... 3 Przepisy ogólne dotyczące faktur VAT zapisy ustawy... 4 Co w szczególności

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia.

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia. Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia Radosław Kowalski Część III Liberalizacja zasad fakturowania Jaki dokument uznamy

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Anna Wyrzykowska FAKTURA VAT 2013. wzorcowa instrukcja z dokumentacją według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Anna Wyrzykowska FAKTURA VAT 2013. wzorcowa instrukcja z dokumentacją według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. Anna Wyrzykowska FAKTURA VAT 2013 wzorcowa instrukcja z dokumentacją według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. (z suplementem elektronicznym) Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Strona1 Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część II TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT do 31 grudnia 2012 r. 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT 7 stycznia 2010r. Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Zaliczka nie stanowi przychodu Art. 12 ust. 4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Do przychodów

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 maja 2005 r.

z dnia 25 maja 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU Serwis podatkowy VAT Lipiec Sierpień Wrzesień 2014 r. issn 1899-9905 WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU www.serwisvat.wip.pl wydanie specjalne nr 21 KOMENTARZ Faktury zbiorcze pozwalają znacznie uprościć rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo