dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r."

Transkrypt

1 MONITOR księgowego nr 5(225) dodatek nr 3 TEMAT na czasie Anna Adamiec doradca podatkowy Faktury VAT i faktury korygujące I. Zasady wystawiania faktur w 2013 r Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury Akceptacja wysyłania faktur w formie elektronicznej przez ich odbiorcę Wystawianie faktur przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych Dane, które muszą być zawarte na fakturze Obliczanie kwoty podatku wychodząc od kwoty brutto świadczenia Terminy wystawienia faktury Faktury zaliczkowe Faktury korygujące/noty korygujące Faktury korygujące dotyczące udzielenia rabatu do pojedynczych.. transakcji Faktury korygujące dotyczące udzielenia zbiorczego rabatu Faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny Faktury korygujące pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku.. lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury Nota korygująca Faktury uproszczone Faktury wewnętrzne Samofakturowanie Duplikaty faktur marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

2 II. Zmiany w zakresie fakturowania wyjaśnienia MF Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury Kontrole biznesowe Wiarygodna ścieżka audytu Akceptacja odbiorcy Wystawianie faktur przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych Dane w fakturze Dane obligatoryjne Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy Adres na fakturze wystawionej przez osobę fizyczną.. prowadzącą działalność gospodarczą Faktury uproszczone Numer NIP nabywcy w fakturze Samofakturowanie Obliczanie kwoty podatku wychodząc od kwoty brutto świadczenia Terminy wystawienia faktury Faktury zaliczkowe Dokumenty zmieniające faktury Faktury korygujące Noty korygujące Faktury wewnętrzne Przechowywanie faktur Przepisy którego państwa członkowskiego mają zastosowanie... 32

3 faktury VAT i faktury korygujące 3 I. Zasady wystawiania faktur VAT w 2013 r. Od 1 stycznia 2013 r. zmianie uległy zasady wystawiania faktur. Zostały one wprowadzone przez: rozporządzenie z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, zwane dalej rozporządzeniem elektronicznym. Wprowadzone zmiany dotyczą następujących zagadnień: 1) obowiązku zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury, 2) akceptacji wysyłania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę, 3) wystawiania faktur przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych, 4) danych zawartych na fakturze, 5) obliczania kwoty podatku wychodząc od kwoty brutto świadczenia, 6) terminu wystawienia faktury, 7) faktur zaliczkowych, 8) faktur i not korygujących, 9) faktur uproszczonych, 10) faktur wewnętrznych, 11) samofakturowania, 12) duplikatów faktur. W dodatku przedstawiamy szczegółowe omówienie tych zmian. Komentarze zostały wzbogacone wzorami poszczególnych rodzajów faktur. Na końcu dodatku zamieszczamy broszurę informacyjną Ministerstwa Finansów na temat wprowadzonych zmian w zakresie fakturowania. 1. Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury Podstawowym obowiązkiem podatnika jest odzwierciedlenie faktycznych transakcji w zakresie sprzedaży towarów oraz świadczenia usług odpowiednio wystawionymi fakturami dokumentującymi te transakcje. Ustawodawca wymaga, aby autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur były zapewnione od momentu wystawienia faktur do końca okresu ich przechowywania. Za wypełnienie wymogów narzuconych przez ustawodawcę odpowiada podatnik, który wystawia fakturę, jak również podatnik, który tę fakturę otrzymuje. Organy podatkowe sprawdzają wypełnienie tych obowiązków, na przykład poprzez kontrole krzyżowe wystawionych faktur. Kontrola taka polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy egzemplarz 1 marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

4 4 faktury VAT i faktury korygujące nowość! faktury znajdujący się u sprzedawcy jest taki sam jak egzemplarz znajdujący się u nabywcy i w jaki sposób faktury te zostały ujęte w księgach u obu stron transakcji. Regulacje dotyczące autentyczności i integralności treści faktury dotyczą zarówno faktur w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Do tej pory (tj. w latach ) w przypadku faktur elektronicznych autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury były zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: 1) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub 2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Od 1 stycznia 2013 r. ustawodawca wprowadza nowe narzędzie zapewniające wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług, tak zwane kontrole biznesowe. Mają one zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność wszystkim fakturom, niezależnie od tego, czy wystawiono je w formie papierowej, czy elektronicznej (patrz 20a rozporządzenia fakturowego i 4 rozporządzenia elektronicznego). Biorąc pod uwagę, że pojęcie kontrole biznesowe może być szeroko rozumiane, warto odwołać się do wyjaśnień Ministerstwa Finansów zawartych w broszurze Zmiany w zakresie fakturowania. Czytamy w niej, że: Kontrola biznesowa jest pojęciem szerokim. Jest to proces tworzony, wdrażany i aktualizowany przez osoby odpowiedzialne (zarząd, pracowników i właścicieli) za uzyskanie dostatecznej pewności w zakresie sprawozdawczości finansowej, rachunkowej i nadzorczej oraz w zakresie ich zgodności z wymogami prawnymi. Dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług dotyczących fakturowania kontrole biznesowe należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności w zakresie tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, iż nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania. Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości, działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców. W stosownych przypadkach uwzględnione powinny być także inne czynniki. ( ) Przedsiębiorca nie jest obowiązany do stosowania żadnych technicznych procesów oraz wdrażania jakichkolwiek regulaminów. Kontrola biznesowa nie podlega bowiem obowiązkowi osobnego dokumentowania. Według wyjaśnień MF przykładem kontroli biznesowej jest dołączanie do każdej faktury innych dokumentów, które pomogą w potwierdzeniu autentyczności dokonanej transakcji, na przykład: 1) zamówienia towaru/usługi, 2) umowy dotyczącej sprzedaży towaru/usługi, 3) potwierdzenia dostarczenia towaru/potwierdzenia wykonania usługi, 4) dokumentów transportowych dotyczących dostawy towaru (CMR), 5) potwierdzenia otrzymania zapłaty, 6) wezwania do zapłaty. Równocześnie MF podkreśliło, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do stosowania żadnych technicznych procesów oraz wdrażania jakichkolwiek regulaminów służących realizowaniu kontroli biznesowej.

5 faktury VAT i faktury korygujące 5 nowość! Kontrola biznesowa w praktyce oznacza wzrost poziomu biurokracji. Pytanie, czy rzeczywiście potrzebnej? Jeżeli do każdej faktury będą dołączane takie dokumenty, to biorąc pod uwagę czas, przez jaki podatnik powinien je przechowywać (z uwagi na okres przedawnienia zobowiązania podatkowego) wielkość przechowywanych archiwów znacznie wzrasta. Istnieje również ryzyko, że podatnikowi, który nie będzie posiadać ww. dokumentów, organ kontroli skarbowej może zarzucić, że wystawiał tzw. puste faktury. 2. Akceptacja wysyłania faktur w formie elektronicznej przez ich odbiorcę Przesyłanie faktur w formie elektronicznej nadal wymaga akceptacji odbiorcy, jednak od 1 stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku posiadania zgody w formie pisemnej lub elektronicznej. Ustawodawca pozostawia tę kwestię w gestii umownej stron przesyłających faktury w formie elektronicznej. Obecnie 3 rozporządzenia elektronicznego brzmi: przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji ich odbiorcy. nowość! 3. wystawianie faktur przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych Od 1 stycznia 2013 r. fakturę VAT nadal wystawia: zarejestrowany podatnik VAT czynny; podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Do grona podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur dołączyli zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni (patrz 4 rozporządzenia fakturowego w nowym brzmieniu). Do tej pory podatnicy VAT zwolnieni mogli wystawiać tylko rachunki zgodnie z Ordynacją podatkową. Wystawienie faktury VAT powodowało, że podatnik zwolniony stawał się czynnym podatnikiem VAT. W obecnej chwili, czyli od 1 stycznia 2013 r., podatnik VAT zwolniony ma wybór i może zawartą transakcję dokumentować albo fakturą, albo rachunkiem wystawionym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z 17 pkt 4 rozporządzenia fakturowego rachunki nadal są traktowane jako faktury. 4. Dane, które muszą być zawarte na fakturze Zmieniony 5 rozporządzenia fakturowego zawiera katalog danych, które muszą znajdować się na zwykłych fakturach wystawionych od 1 stycznia 2013 r. Przedstawiamy porównanie danych, jakie musiała zawierać faktura wystawiona do końca 2012 r. oraz faktura wystawiona od 1 stycznia 2013 r. Dane, które należało umieszczać na fakturze, wystawionej do 31 grudnia 2012 r. Dane, które należy umieszczać na fakturze, wystawionej od 1 stycznia 2013 r ) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy 2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem 5 ust. 10 i 11 rozporządzenia w sprawie faktur 1) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy 2) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a rozporządzenia fakturowego 1 marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

6 6 faktury VAT i faktury korygujące 1 2 2a) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b rozporządzenia fakturowego 3) numer kolejny faktury oznaczonej jako FAK- TURA VAT 4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta rożni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik mógł podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury 3) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. Do końca 2012 r. faktura musiała zawierać oznaczenie faktura VAT, od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenie nie zawiera wymogu takiego oznaczania zwykłych faktur 4) datę wystawienia faktury; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dopuszczalne jest pozostawianie na fakturze stwierdzenia data sprzedaży zamiast data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Zwrot data sprzedaży oznacza to samo co data dostawy czy data wykonania usługi, ponieważ według art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedaż to m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług 5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi 5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi 6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług 7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) 8) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) 9) stawki podatku 9) stawkę podatku 10) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu 11) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku 12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem 6) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług 7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) 8) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) 10) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku 11) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku 12) kwotę należności ogółem 13) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto

7 faktury VAT i faktury korygujące 7 nowość! Warto zwrócić uwagę, że podatnicy będący osobami fizycznymi powinni na fakturze podawać imię i nazwisko. Oprócz tych danych mogą również podać nazwę firmy. Natomiast podatnicy niebędący osobami fizycznymi powinni podawać nazwę pełną zgodną ze złożonym zgłoszeniem identyfikacyjnym. W przepisach rozporządzenia określających elementy faktury zabrakło sformułowania nazwa skrócona firmy. Taką nazwą można się jednak posługiwać wtedy, gdy została ona podana w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Przepisy nadal nie regulują wprost, jaki adres na fakturach powinna podawać osoba fizyczna. Powinien być to adres zgodny ze złożonym zgłoszeniem identyfikacyjnym. Jeżeli podatnik prowadzi działalność pod adresem zamieszkania, to powinien być to adres zamieszkania. Jeżeli pod innym adresem posiada główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to powinien być to ten adres. Obecnie wystawca faktury może nie podawać NIP w przypadkach: 1) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób nieposługujących się takim numerem, 2) podmiotów państw trzecich, 3) dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych oraz usług wymienianych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy dana transakcja będzie dokumentowana fakturą uproszczoną. W takim przypadku podatnik ma dwie możliwości albo wystawi pełną fakturę, albo fakturę uproszczoną z numerem NIP. Znowelizowane rozporządzenie fakturowe likwiduje określenia: faktura VAT-MP, faktura VAT marża, możliwość umieszczenia informacji, iż podatek VAT rozlicza nabywca. Jednocześnie wprowadzono obowiązek umieszczania na fakturze: 1) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy wyrazów metoda kasowa, 2) w przypadku faktur, o których mowa w 6 ust. 1 wyrazu samofakturowanie, 3) w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy kwota marży wyrazów procedura marży dla biur podróży, 4) w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy marża odpowiednio wyrazów procedura marży towary używane, procedura marży dzieła sztuki lub procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki, 5) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi wyrazów odwrotne obciążenie. Inne dodatkowe informacje na fakturze to: 1) podstawa prawna zwolnienia z VAT w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, lub zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy wskazania: a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia; 2) nazwa i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla danych podatnika imię i nazwisko lub nazwa dłużnika oraz jego adres w przypadku, o którym mowa w 23 rozporządzenia fakturowego 1 marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

8 8 faktury VAT i faktury korygujące nowość! (tj. dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów), 3) nazwa lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany dla podatku w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez przedstawiciela podatkowego, 4) data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu, oraz: a) przebieg pojazdu w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, b) liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, 5) dane określone w art. 136 ustawy w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c ustawy, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej), 6) numer VAT UE; w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy (WDT, świadczenie usług na rzecz podmiotów unijnych) należy bowiem na fakturze podać: a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, poprzedzony kodem PL, b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego. Faktury nie zawierają: 1) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca: a) stawki podatku, b) sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, c) kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, 2) w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy kwota marży oraz w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy kwota marży: a) ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto), b) kwot wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, c) wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto), d) stawki podatku, e) sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, f) kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Zlikwidowano obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturach dokumentujących zakup paliwa. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przedsiębiorstwach posiadających kilka samochodów dobrze jest ten numer rejestracyjny na faktury dokumentujące zakup paliwa nadal umieszczać, chociażby z uwagi na fakt, że nie można odliczyć VAT od paliwa nabywanego m.in. do samochodów osobowych. Faktury nadal należy wystawiać w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich otrzymuje nabywca, a drugi sprzedawca. Od 1 stycznia 2013 r. zniknął podział na oryginał i kopię faktury.

9 faktury VAT i faktury korygujące 9 Od 1 stycznia 2013 r. nie uległy zmianie zasady wykazywania i zaokrąglania podatku na fakturze. Kwotę podatku nadal należy wykazywać w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie zostały wyrażone kwoty na fakturze. Przedstawiamy przykłady faktur wystawionych na nowych zasadach 1. Sprzedaż towaru WARSZAWA FAKTURA 20/01/2013 Sposób zapłaty PRZELEW Termin zapłaty Data dokonania dostawy SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA NIP NIP NAZWA CENA JEDN. WARTOŚĆ PODATEK VAT WARTOŚĆ LP. J.M. ILOŚĆ TOWARU NETTO netto % KWOTA brutto 1 Towar A szt , ,00 23% 2 300, ,00 RAZEM , , ,00 zw. 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0, ,00 23% 2 300, ,00 2. Sprzedaż złomu, gdzie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca towaru FAKTURA 20/01/2013 odwrotne obciążenie WARSZAWA Sposób zapłaty PRZELEW Termin zapłaty Data dokonania dostawy SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA NIP NIP NAZWA CENA JEDN. WARTOŚĆ PODATEK VAT WARTOŚĆ LP. J.M. ILOŚĆ TOWARU NETTO netto % KWOTA brutto 1 Złom KG , , ,00 RAZEM , ,00 zw.... 5% % % marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

10 10 faktury VAT i faktury korygujące 3. Faktura sprzedaży usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT FAKTURA 20/01/2013 procedura marży dla biur podróży WARSZAWA Sposób zapłaty PRZELEW Termin zapłaty Data wykonania usługi SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA WARSZAWA NIP LP. NAZWA TOWARU WARTOŚĆ 1 wycieczka do Wenezueli ,00 RAZEM ,00 5. Obliczanie kwoty podatku wychodząc od kwoty brutto świadczenia Do końca 2012 r. podatnik mógł obliczać kwotę podatku wychodząc od kwoty brutto tylko w przypadku stosowania cen urzędowych zawierających podatek. Po nowelizacji podatek można liczyć w ten sposób dla każdej transakcji. Sposób obliczenia podatku zawiera znowelizowany 8 rozporządzenia fakturowego: 1. Kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku podatnik może wykazać jako kwotę wyliczoną według następującego wzoru: WB SP KP = SP gdzie: KP oznacza kwotę podatku, przy czym wielkość wynikającą ze wzoru zaokrągla się do pełnych groszy, w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, WB oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku SP, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto), SP oznacza stawkę podatku. 2. W przypadku gdy podatnik wyliczył kwotę podatku zgodnie ze wzorem zawartym w pkt 1, zamiast ceny jednostkowej netto może wykazywać w fakturze cenę wraz z kwotą podatku (cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wartość sprzedaży brutto. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku. PRZYKŁAD Podatnik sprzedaje towar o wartości brutto 1000,00 PLN. Stawka podatku dla towaru 23%. WB = 1000,00 PLN, SP = 23% KP = = 186,99 PLN Zatem kwota podatku (KP) wynosi 186,99 PLN, kwota netto (1000 PLN 186,99 PLN) = = 813,01 PLN, kwota brutto 1000,00 PLN.

11 faktury VAT i faktury korygujące 11 nowość! 6. Terminy wystawienia faktury Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują następujące terminy wystawiania faktur: 1. 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, 2. 7 dni od zakończenia miesiąca w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towary w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wykonano usługę, do której stosuje się art. 28b ustawy o VAT. Nowością jest uregulowanie terminu wystawiania faktur w przypadku faktur zbiorczych, dokumentujących transakcje dokonane w trakcie miesiąca, niemających charakteru sprzedaży ciągłej. Wystawia się je najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. PRZYKŁAD 15 stycznia 2013 r. podatnik sprzedał towar fakturę może wystawić do 22 stycznia PRZYKŁAD W styczniu podatnik dokonuje sprzedaży ciągłej (usługa najmu) fakturę może wystawić do 7 lutego 2013 r. PRZYKŁAD Podatnik dokonał dostawy towaru 5, 10, 15, 20 stycznia 2013 r. jednemu kontrahentowi może wystawić fakturę zbiorczą 31 stycznia 2013 r. na wszystkie dokonane w styczniu dostawy. nowość! 7. Faktury zaliczkowe W kwestii faktur zaliczkowych od 1 stycznia 2013 r. zostały utrzymane dotychczasowe zasady ich wystawiania. Jedyna zmiana dotyczy braku obowiązku dokumentowania zaliczek otrzymanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zmiana ta wynika z art. 11 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342), który uchylił dotychczasowy art. 20 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie ze znowelizowanym 10 rozporządzenia fakturowego jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia, w którym ją otrzymano. Faktura zaliczkowa stwierdzająca otrzymanie całości lub części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać: 1) dane, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1 5 rozporządzenia fakturowego, tj.: a) datę jej wystawienia, b) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, d) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a rozporządzenia fakturowego, e) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b rozporządzenia fakturowego, 2) datę otrzymania całości lub części należności, jeżeli taka data różni się od daty wystawienia faktury, 1 marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

12 12 faktury VAT i faktury korygujące nowość! 3) kwotę otrzymanej całości lub części należności, przy czym w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową i faktury te obejmują łącznie całą należność, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur, 4) kwotę podatku wyliczoną według wzoru: ZB SP KP = SP gdzie: KP oznacza kwotę podatku, ZB oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności, SP oznacza stawkę podatku, 5) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy. Do końca 2012 r. podatnik, który wystawiał dla danej sprzedaży kilka faktur zaliczkowych, począwszy od drugiej faktury zaliczkowej musiał podawać daty i numery poprzednich faktur zaliczkowych oraz sumę wcześniej otrzymanych zaliczek. Od 1 stycznia 2013 r., jeżeli otrzymane zaliczki nie stanowią 100% ceny, wystawca kolejnej faktury zaliczkowej nie musi już podawać dat wystawienia wcześniejszych faktur zaliczkowych ani kwot otrzymanych wcześniej zaliczek. Przykład faktury zaliczkowej 10 stycznia 2013 r. podatnik otrzymał zaliczkę w wysokości ,00 PLN na wykonanie usługi o wartości ,00 PLN. WARSZAWA Sposób zapłaty PRZELEW Termin otrzymania zaliczki Data dokonania dostawy/wykonania usługi... FAKTURA 1/2013/ZAL SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA NAZWA TOWARU NIP NIP CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ netto PODATEK VAT WARTOŚĆ brutto LP. J.M. ILOŚĆ % KWOTA 1 Zaliczka na usługę A 8 130,08 23% , ,00 RAZEM 8 130, , ,00 zw. 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0, ,08 23% 1 869, ,00 Dane dotyczące wartości umowy z 7 stycznia 2013 r. na wykonanie usługi: wartość netto: ,41 zł, VAT 23%: 9349,59 zł, wartość brutto: zł

13 faktury VAT i faktury korygujące 13 Przykład faktury rozliczeniowej Ostatecznie usługę wykonano 30 stycznia 2013 r. i w tym dniu wystawiono fakturę rozliczeniową: FAKTURA 100/2013 WARSZAWA Sposób zapłaty PRZELEW Termin zapłaty Data wykonania usługi SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA NAZWA TOWARU NIP NIP CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ netto PODATEK VAT WARTOŚĆ brutto LP. J.M. ILOŚĆ % KWOTA 1 Usługa A ,41 23% 9 349, ,00 2 Zaliczka F 1/2013/ZAL 8130,08 23% 1 869, ,00 RAZEM , , ,00 zw. 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0, ,33 23% 7 479, ,00 8. Faktury korygujące/noty korygujące Kwestia faktur korygujących została uregulowana w 13 i 14 rozporządzenia fakturowego. Ustawodawca zmniejszył w sposób znaczny ilość elementów wymaganych na fakturach korygujących. Przy czym warto pamiętać, że nie jest zabronione wystawianie faktur korygujących z większą ilością elementów niż wymagane minimum. Ustawodawca przewiduje konieczność wystawienia faktury korygującej, jeżeli po wystawieniu faktury: 1) udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, 2) dokonano zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, 3) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa w 10 ust. 1 rozporządzenia fakturowego, 4) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Faktury korygujące dotyczące udzielenia rabatu do pojedynczych transakcji W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 1 marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

14 14 faktury VAT i faktury korygujące nowość! 2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w 5 ust. 1 pkt 1 6 rozporządzenia fakturowego, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem, 3) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu, 4) kwotę zmniejszenia podatku należnego. Faktury korygujące dotyczące udzielenia zbiorczego rabatu W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 2) dane określone w 5 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia fakturowego, 3) okres, do którego odnosi się udzielany rabat, 4) kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego. WAŻNE! Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny Faktura korygująca wystawiana w przypadku podwyższenia ceny powinna zawierać: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w 5 ust. 1 pkt 1 6 rozporządzenia fakturowego, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny, 3) kwotę podwyższenia podatku należnego. Faktury korygujące pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury Faktura korygująca wystawiana w przypadku stwierdzenia pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury powinna zawierać numer kolejny oraz datę jej wystawienia i dane określone w 5 ust. 1 pkt 1 6 rozporządzenia fakturowego zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, a także: 1) prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub 2) różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej. Należy zauważyć, że do końca 2012 r. w przypadku wymienionych faktur korygujących musiały one zawierać zarówno kwoty podane w omyłkowej wysokości, jak i kwoty w wysokości prawidłowej. Od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku umieszczania oprócz prawidłowej treści korygowanej pozycji także pozycji i kwot błędnie wykazanych na fakturze korygowanej. Nie ma jednak przeszkód, aby podatnicy nadal stosowali dotychczasowe zasady wystawiania korekt. Obie formy wystawiania korekt są dopuszczalne i prawidłowe.

15 faktury VAT i faktury korygujące 15 Faktura korygująca dokumentująca udzielenie rabatu do pojedynczych dostaw (I wariant): FAKTURA KORYGUJĄCA 1/2013/KOR dotyczy: F 20/01/2013 WARSZAWA Data dokonania dostawy SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA faktura pierwotna NIP NIP NAZWA TOWARU CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ netto PODATEK VAT WARTOŚĆ brutto LP. J.M. ILOŚĆ % KWOTA 1 Towar A SZT , ,00 23% 2 300, ,00 faktura po dokonanej korekcie LP. NAZWA TOWARU 1 Towar A po rabacie 5% CENA JEDN. WARTOŚĆ PODATEK VAT WARTOŚĆ J.M. ILOŚĆ NETTO netto % KWOTA brutto SZT , ,00 23% 2 185, ,00 RÓŻNICA RAZEM 500,00 115,00 615,00 0,00 zw. 0,00 0,00 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00-0,00 500,00 23% 115,00 615,00 Faktura korygująca dokumentująca udzielenie rabatu do pojedynczych dostaw (II wariant): FAKTURA KORYGUJĄCA 1/2013/KOR dotyczy: F 20/01/2013 WARSZAWA Data dokonania dostawy SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA NIP NIP WARTOŚĆ netto PODATEK VAT WARTOŚĆ brutto LP. wyszczególnienie % KWOTA 1 Rabat 5% do dostawy towaru A z dnia ,00 23% 115, ,00 Kwota udzielonego rabatu: 500,00 zł Kwota zmniejszająca podatek VAT: 115,00 zł Do zwrotu: 615,00 zł 1 marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

16 16 faktury VAT i faktury korygujące Faktura korygująca dokumentująca udzielenie rabatu zbiorczego: WARSZAWA Data dokonania dostawy FAKTURA KORYGUJĄCA 1/2013/KOR dotyczy: F 20/01/2013 SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA LP. NIP NIP wyszczególnienie 1 Udzielenie rabatu dla dostaw dokonanych w okresie od Kwota udzielonego rabatu: ,00 zł Kwota zmniejszająca podatek VAT: 2 780,00 zł Do zwrotu: ,00 zł Faktura korygująca dokumentująca podwyższenie ceny: WARTOŚĆ PODATEK VAT WARTOŚĆ netto % KWOTA brutto ,00 23% 2 300, , ,00 8% 480, ,00 RAZEM , , ,00 WARSZAWA Data dokonania dostawy FAKTURA KORYGUJĄCA 1/2013/KOR dotyczy: F 20/01/2013 SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA NIP NIP WARTOŚĆ netto PODATEK VAT WARTOŚĆ brutto LP. wyszczególnienie % KWOTA 1 Zwiększenie ceny towaru A 1 000,00 23% 230, ,00 Kwota zwiększenia wartości netto: 1 000,00 zł Kwota zwiększenia podatku VAT: 230,00 zł Do dopłaty: 1 230,00 zł Faktura korygująca dokumentująca stwierdzenie innych pomyłek: WARSZAWA Data sprzedaży FAKTURA KORYGUJĄCA 1/2013/KOR dotyczy: F 20/01/2013 SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA NIP NIP prawidłowy numer faktury sprzedażowej: F 20/A/2013

17 faktury VAT i faktury korygujące 17 nowość! Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli faktura korygowana została wystawiona przed 1 stycznia 2013 r., natomiast faktura, która ją koryguje, została wystawiona w 2013 r., to podatnik ma obowiązek stosowania nowych regulacji w tym zakresie ( 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428). 9. Nota korygująca Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują istotne zmiany dotyczące not korygujących. W przeciwieństwie do lat poprzednich nie ma już obowiązku wystawiania not korygujących w dwóch egzemplarzach i akceptowania ich treści przez odbiorcę w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu. Nowe przepisy stanowią, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy noty, ale forma akceptacji zależy od stron transakcji. Może to być akceptacja na przykład drogą mailową (która jest szybka i tania w realizacji). 10. Faktury uproszczone Nowością od 1 stycznia 2013 r. jest możliwość wystawiania przez podatników VAT czynnych lub zwolnionych faktur uproszczonych ( 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia fakturowego). Faktury takie można wystawiać, gdy wartość należności ogółem nie przekracza kwoty 450 PLN albo 100 EURO. Dane obowiązkowe na fakturze uproszczonej 1) data jej wystawienia, 2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, 3) imię i nazwisko lub nazwa podatnika i adres, 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, 6) data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, 7) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 8) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, jeśli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, 9) kwota należności ogółem. Faktura uproszczona może nie zawierać: 1) imion i nazwisk lub nazw nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów, 2) miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, 3) ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto), 4) wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto), 5) stawki podatku, 6) sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, 1 marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

18 18 faktury VAT i faktury korygujące 7) kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Faktura uproszczona może nie zawierać elementów wymienionych w pkt 2 7 tylko pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku. Mimo tego, że dane na fakturze uproszczonej nie różnią się co do zasady od danych wykazywanych na paragonie fiskalnym, zgodnie z wyjaśnieniami MF dopisanie na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy nie czyni zadość wymogom przewidzianym przepisami do wystawiania faktur uproszczonych. Uzupełniony w ten sposób paragon nie staje się więc automatycznie fakturą. Przykład faktury uproszczonej dokumentującej wykonanie usługi: WARSZAWA Sposób zapłaty PRZELEW Termin zapłaty Data wykonania usługi FAKTURA 20/01/2013 SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NIP NABYWCY: UL. KWIATOWA 18 WARSZAWA NIP LP. NAZWA Usługi WARTOŚĆ sprzedaży ogółem 1 Doradztwo prawne stawka podatku 23% 450,00 RAZEM 450,00 nowość! Faktury uproszczone nie mogą być wystawiane w następujących przypadkach: 1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 2) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju, 3) gdy faktura wystawiana jest na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 4) dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca. Ministerstwo Finansów potwierdziło prawo do odliczania VAT z tytułu nabywania towarów lub usług udokumentowanych fakturami uproszczonymi. 11. Faktury wewnętrzne Od 1 stycznia 2013 r. dużym ułatwieniem dla podatników jest brak obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych. Zmianę tę wprowadza art. 11 pkt 11 ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342), który zmienia art. 106 ust. 7 ustawy o VAT. Dotychczasowe faktury wewnętrzne mogą być zastąpione dowolną dokumentacją, która będzie w pełni odzwierciedlać zawarte transakcje. Należy jednak pamiętać, że podatnik nadal może wystawiać faktury wewnętrzne, jeżeli taka jest jego wola.

19 faktury VAT i faktury korygujące 19 Oto przykład nowej zbiorczej dokumentacji zastępującej faktury wewnętrzne przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za styczeń 2013 r.: Lp Data dostawy Nr faktury F 4589 F F 4590 Kontrahent ABC GMBH PARIS ABC GMBH NIP kontrahenta DE.. FR.. DE.. Towar towar A towar B towar A Netto 1000, , ,00 Waluta EUR EUR EUR Kurs przeliczenia 4,2 4,15 4,056 Netto PLN 4200, , ,00 Stawka VAT 23% 23% 23% Podatek VAT 966, ,00 932,88 Brutto PLN 5166, , ,88 nowość! Następnie należy podsumować z całego miesiąca każdego kontrahenta osobno i wprowadzić do ewidencji zakupu jednym wpisem. Takie rozwiązanie jest jednym z wielu możliwych. Warto pamiętać, że dokumentacja musi być przejrzysta i czytelna. 12. Samofakturowanie Zgodnie z 6 rozporządzenia fakturowego: (...) podatnik, podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze albo osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, nabywający towary lub usługi od podatnika, o którym mowa w 4, mogą wystawiać w jego imieniu i na jego rzecz faktury dokumentujące: 1) dokonanie sprzedaży przez podatnika na rzecz tego podmiotu, 2) otrzymanie należności, o której mowa w art. 19 ust. 11 ustawy, oraz 3) dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w 26a pkt 2 lit. b jeżeli istnieje wcześniejsze porozumienie między tymi dwiema stronami i pod warunkiem, że istnieje określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności. Faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika, o którym mowa w 4, również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy. Istotna zmiana, a zarazem ułatwienie w tym zakresie, polega na tym, że nie ma już obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni o zawarciu umowy o samofakturowaniu. Dotychczas należało przekazać organowi następujące informacje: 1 marca 2013 r. dodatek do MONITORA księgowego nr 5(225)

20 20 faktury VAT i faktury korygujące dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, z którym podatnik zawarł tę umowę, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy. Przykład faktury wystawianej przez nabywcę: FAKTURA 20/01/2013 WARSZAWA Sposób zapłaty PRZELEW Termin zapłaty Data dokonania dostawy SPRZEDAWCA: ABC SP. Z O.O. NABYWCA: JAN KOWALSKI UL. KWIATOWA 18 PPHU BRATEK WARSZAWA UL. RUMIANKOWA 20 WARSZAWA LP. NAZWA TOWARU NIP NIP J.M. ILOŚĆ SAMOFAKTUROWANIE CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ netto PODATEK VAT % KWOTA WARTOŚĆ brutto 1 Towar A szt , ,00 23% 2 300, ,00 RAZEM , , ,00 zw. 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0, ,00 23% 2 300, ,00 nowość! Należy zwrócić uwagę, że faktura wystawiana przez nabywcę lub przedstawiciela podatkowego obowiązkowo musi zawierać oznaczenie samofakturowanie ( 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia fakturowego). 13. Duplikaty faktur Zasady wystawiania duplikatów faktur nie zmieniły się w 2013 r. Obowiązujące od 2013 r. przepisy 20 rozporządzenia fakturowego uszczegółowiły przypadki, w których duplikat faktury jest wystawiany. Do końca 2012 r. przepisy rozporządzenia za okoliczność uzasadniającą wystawianie duplikatu faktury uznawały tylko taki przypadek, w którym faktura pierwotna zaginęła nabywcy towarów lub usług i nabywca zwrócił się do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Według znowelizowanego 20 rozporządzenia fakturowego, w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: 1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia wystawia ponownie fakturę: a) na wniosek nabywcy zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika, b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury DZIAŁ XI DOKUMENTACJA Rozdział 1 Faktury Art. 106. (uchylony). Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część III TREŚĆ FAKTURY VAT 1) datę wystawienia faktury; 2) kolejny numer faktury nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje

Bardziej szczegółowo

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I Wszystko o fakturowaniu zmiany 2014 - część I Faktura - terminy wystawienia Kwestię terminów wystawiania faktur VAT regulują przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca 2004 r. Zasadniczo

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. W dniu 1 stycznia 2011 r. doszło do prawdziwego przełomu

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. z dnia 30 marca 2011 r. Nr 68, poz. 360)

(Dz.U. z dnia 30 marca 2011 r. Nr 68, poz. 360) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Warszawa, 16 września 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Definicja faktury Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził do słowniczka VATu nowe definicje:

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć VAT lekcja 5

Zrozumieć VAT lekcja 5 Spis treści Zrozumieć VAT: lekcja 5 Dokumentowanie dla celów VAT... 3 Faktura VAT jako podstawowy dokument w rozliczeniach VAT... 3 Przepisy ogólne dotyczące faktur VAT zapisy ustawy... 4 Co w szczególności

Bardziej szczegółowo

Chorzów, 01-01-2013. 2. Sprzedawca wystawia faktury korygujące do faktur wskazanych w par.2

Chorzów, 01-01-2013. 2. Sprzedawca wystawia faktury korygujące do faktur wskazanych w par.2 R E G U L A M I N F A K T U R O W A N IA Chorzów, 01-01-2013 1 1. Podatnik - firma zwana dalej Sprzedawcą, wystawia faktury dla potrzeb podatku od towarów i usług na podstawie art. 106 Ustawy oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Anna Wyrzykowska FAKTURA VAT 2013. wzorcowa instrukcja z dokumentacją według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Anna Wyrzykowska FAKTURA VAT 2013. wzorcowa instrukcja z dokumentacją według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. Anna Wyrzykowska FAKTURA VAT 2013 wzorcowa instrukcja z dokumentacją według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. (z suplementem elektronicznym) Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część I PODSTAWOWE ZASADY FAKTUROWANIA Podstawa prawna zmian - rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia z dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 836/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług

Instrukcja wystawiania przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług Instrukcja wystawiania przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług Załącznik do Zarządzenia nr 28 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania.

Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Terminy szkolenia 3 październik 2012r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Omówienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Faktura Dotychczas brak było legalnej definicji Faktury oraz Faktury elektronicznej Kwestie dotyczące fakturowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ

E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ AUTOR Tomasz Strzałkowski Doradca Podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy BURZLIWE DZIEJE FAKTURY ELEKTRONICZNEJ Dzieje faktury elektronicznej w historii

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3)

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) 7 lutego 2011 r. Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Istotne przepisy - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Instrukcja wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Instrukcja wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I. Podstawa prawna Obowiązująca do 31.12.2013r. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady. fakturowania

Nowe zasady. fakturowania BIBLIOTEKA Nowe zasady fakturowania w praktyce Prawidłowe sporządzanie, przesyłanie i przechowywanie faktur Nowe terminy wystawiania dokumentów Poprawianie błędów Sporządzanie faktur oraz not korygujących

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej.

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej. Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej. Powszechny dostęp do internetu spowodował, że podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem

Bardziej szczegółowo

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku Nowy system samofakturowania - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku Kalendarium samofakturowania 01.01.2012 wdrożenie usługi samofakturowania oraz nowego sposobu dystrybucji faktur, oraz wydanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących C 81 E/156 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2011 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania * P7_TA(2010)0092 Rezolucja legislacyjna Parlamentu

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktura Gdynia, 10 lutego 2014 PRZEPISY PRAWA (1) 1. Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 maja 2005 r.

z dnia 25 maja 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia.

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia. Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia Radosław Kowalski Część III Liberalizacja zasad fakturowania Jaki dokument uznamy

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w praktyce

Faktury VAT w praktyce Faktury VAT w praktyce Informacje ogólne Miejscowość: Katowice Termin: 2017-03-31 Cena: 490 PLN + 23% VAT Czas trwania: 1 dzień Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 marca 2011 r. Stan prawny 2011-10-24 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Podatnik VAT za VAT.pl Podatnik dokonujący Podatnik VAT zwolniony wyłącznie czynności ze względu na wartość zwolnione od VAT (żadne.

Podatnik VAT za VAT.pl Podatnik dokonujący Podatnik VAT zwolniony wyłącznie czynności ze względu na wartość zwolnione od VAT (żadne. Podatnik VAT za VAT.pl Czynność Podatnik VAT czynny Podatnik dokonujący Podatnik VAT zwolniony wyłącznie czynności ze względu na wartość zwolnione od VAT (żadne sprzedaży inne) Obowiązek rejestracji Ewidencja

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania. Bogdan Zatorski

VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania. Bogdan Zatorski VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania Bogdan Zatorski 2013 Ścisła harmonizacja VAT w UE 1. Dyrektywy 2006/112/WE i 2010/45/ UE, Kierunek zmian: - jednolite zasady VAT w UE - równoprawne faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-343/16/MD Data 2016.08.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek Dokumentowanie otrzymanych zaliczek Pismo z dnia 5 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-31/09-2/JB Dokumentowanie otrzymanych zaliczek. Z treści faktury zaliczkowej powinno wynikać, jaki konkretnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mieroszów i jej jednostkach podległych

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r.

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 17.01.2014 Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl ustawy zmieniajace ustawę o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część IV FAKTURY KORYGUJĄCE Art. 106j Dokumentowanie czynności podlegających VAT 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono: 1) obniżki ceny w

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo