Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna"

Transkrypt

1 Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1

2 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna Faktura vat zaliczkowa Faktura vat RR Faktura vat korygująca Faktura Pro forma E-faktura 2

3 Faktury vat Zasady wystawiania przechowywania i korygowania faktur vat zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 212, poz. 1337). Tym samym wygasło rozporządzenie z 25 maja 2005 r. w tej samej sprawie. 3

4 Fa musi zawierać: Dane sprzedawcy i nabywcy z NIP Nr fa i datę wystawienia i sprzedaży Nazwę towaru lub usługi Ilość, cenę, wartość ( nr rej. pojazdu) Kwotę podatku i należności (bez słownie) Nie musi być podpisana przez wystawcę i odbiorcę Nie trzeba wpisywać PKWiU gdy towar korzysta z obniżonej stawki vat. Gdy towar jest zwolniony z opodatkowania wpisuje się ten symbol lub podaje przepis ustawy o VAT lub przepis 4 to

5 Zasady wystawiania faktur Kwoty podane na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy. Końcówki do 0,5 grosza pomija się a powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza od 1 grudnia 2008 r. podatnik nadal zobowiązany jest do podawania daty wystawienia faktury, lecz nie ma już obowiązku umieszczania na fakturze daty sprzedaży, jeżeli data wystawienia faktury i data sprzedaży są identyczne. Tak bowiem wynika z 5 ust. 1 pkt 4. Warto również dodać, że w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze jedynie miesiąc i rok dokonania sprzedaży. od 1 grudnia 2008 r. nie ma obowiązku podawania na fakturze wartości sprzedaży brutto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu. Niezbędne jest jedynie podanie kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem ( 5 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia).. Od 1 grudnia 2008 r. nie ma obowiązku wystawiania kwoty należności słownie Symbol PKWiU na fakturze nie zawsze konieczny. Wymagany tylko w przypadku sprzedaży towarów i usług zwolnionych z vat. Nie ma takiego obowiązku przy towarach i usługach o stawce niższej niż 22 %. 5

6 Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Wyszczególnienie w fakturze kwot podatku nie jest wymagane, jeżeli sprzedaż jest opodatkowana, a wartość sprzedaży wraz z podatkiem jest niższa od: 1) 6,18 zł - w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 3 %; 2) 6,42 zł - w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 7 %; 3) 7,32 zł - w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 22 %. gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Przepis ten nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy 6

7 Fa vat należy wystawić nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi. Jeżeli na fa vat podano tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży to fa należy wystawić do 7 dnia następnego miesiąca. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy W przypadku gdy faktura wystawiona w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę. 7

8 Faktury vat i faktury vat korygujące wystawiane są w 2 egzemplarzach. Oryginał otrzymuje nabywca. Przepisów tych nie stosuje się do faktur i faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej. W przypadku tych faktur sprzedawca przesyła je nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać danych dotyczących nabywcy, 8

9 Wartość faktur wystawionych w walutach obcych przeliczamy na złote po średnim kursie NBP na dzień wystawienia faktury. Według przepisów podatkowych wartość faktury ustalana jest po średnim kursie NBP ustalonym na dzień roboczy poprzedzający dzień powstania należności. Wystawienie faktury vat dla nabywcy będącego osobą fizyczną, na jego żądanie, możliwe jest w ciągu 3 miesięcy od daty sprzedaży 9

10 Duplikaty Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do faktur i faktur korygujących wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. W przypadku faktur i faktur korygujących wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej duplikat faktury i faktury korygującej sprzedawca przesyła nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do not korygujących. 10

11 Faktura zaliczkowa Na otrzymane zadatki, przedpłaty, zaliczki dostawca towarów lub usług ma obowiązek wystawić fa vat w ciągu 7 dni. 11

12 Fa pro forma Nie jest księgowana, nie stanowi podstawy do odliczenia vat faktura fikcyjna pełniąca rolę oferty handlowej. Jest ona wystawiana przed zawarciem transakcji towarowej i przysyłana przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania, ewentualnie przedkładana w ślad za towarami wysyłanymi na próbę na sprzedaż konsygnacyjną (oddanie w komis, sprzedaż na rachunek wierzyciela). 12

13 Fa vat wewnętrzna Wystawiana w związku z wydaniem towarów na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa tj.: 1/ przekazanie i zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub pracowników, 2/ darowizny towarów od zakupu których odliczono podatek naliczony, 3/ dla udokumentowania WNT 4/import 13

14 Faktury wewnętrzne wystawia podatnik w jednym egzemplarzu. Podatnik ma prawo do wystawienia jednej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) Księgowaniu podlega tylko vat 14

15 Fa vat marża Wystawiają podatnicy świadczący usługi turystyczne, prowadzący sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich. W fakturach dokumentujących czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zgodnie z art. 119 lub art. 120 ustawy: 1) w miejsce oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT marża" lub 2) umieszcza się odesłanie odpowiednio do: a) przepisów art. 119 ustawy lub art. 306 dyrektywy, b) przepisów art. 120 ustawy lub art. 313 dyrektywy 15

16 Faktura vat RR Sporządzana jest przez nabywcę towarów będącego zarejestrowanym podatnikiem podatku vat. Faktury vat RR związane są z dostawami towarów i świadczeniem usług rolniczych przez rolników ryczałtowych. Mus być umowa z rolnikiem 16

17 Oryginał fa vat otrzymuje rolnik ryczałtowy. Fakturę podpisuje nabywca i wystawca. Faktura zawiera dopisek: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43.ust.1pkt 3 uop vat. Oświadczenie składane jest raz w okresie obowiązywania umowy zawartej między rolnikiem ryczałtowym a nabywcą towarów. 17

18 Faktura vat MP Skrót MP oznacza małego podatnika Zgodnie z art.2 p. 25 ustawy o podatku vat małym podatnikiem jest podmiot, którego obroty brutto za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości euro. wartość euro oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do zł. 18

19 E-faktury Warunki przesyłania faktur drogą elektroniczną: a/ zgoda odbiorcy faktury, b/opatrzenie faktury bezpiecznym podpisem elektronicznym c/ powiadomienie na piśmie naczelnika urzędu skarbowego i celnego w zakresie podatku akcyzowego d/ zapewnienie dostępu umożliwiającego kontrolę organom podatkowym i kontroli skarbowej Fa korygujące i duplikaty również w e-formie Fa w formie pliku PDF nie jest podstawą odliczenia VAT 19

20 Fa w walucie obcej Od r. przeliczenia na zł dokonuje się wg kursu średniego danej waluty w NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego Przykład: polska firma kupiła towar w Niemczech w dniu 31.12, a towar dotarł Obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia Fa(31.12), a należy zastosować kurs z

21 Dokumenty jak faktury vat Bilety jednorazowe Dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku Dowody zapłaty za przejazdy autostradami Dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji 21

22 Poprawianie błędów na fakturze vat Wystawienie faktury vat korygującej przez sprzedawcę Wystawienie noty korygującej przez nabywcę 22

23 Noty korygujące Wystawiane przez nabywcę, który stwierdzi błędy w nazwach kontrahentów adresach, towarach itp. czyli danych, które nie powodują zmiany wartości faktury. Noty wysyłane są do dostawcy wraz z kopią w celu potwierdzenia przez złożenie podpisu. 23

24 Powody wystawienia fa vat korygującej Błąd na fakturze zmieniający jej wartość, Zwrot towaru, Udzielenie rabatu Zmiana ceny. 24

25 Sprzedawca powinien mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej za pomocą: - złożonego podpisu - wysłania do odbiorcy i zwrotu faktury, - oświadczenia odbiorcy Jest to warunek obniżenia vat należnego. Można wystawiać zbiorcze Fa korekty dla tego samego podatnika 25

26 Ewidencja zakupu towarów Zobowiązanie wob. dostawcy Rozliczenie zakupu towarów netto FZ brutto Vat naliczony vat 26

27 Ewidencja sprzedaży towarów Sprzedaż towarów Należności od odbiorców netto Fa brutto Vat należny vat

28 pieczęć DOSTAWCA WZ WYDANIE MATERIAŁÓ W NA ZEWNĄTRZ Nr bieżący Nr magazynow y Egz. Data wystawieni Środek transportu Zamówienie Przeznaczenie Data wysyłki Data otrzymania Numer i data faktury - specyfikacji Kod towaru Nazwa materiału wyrobu - opakowania Zadysponowan o ILOŚĆ Cena Wartość Konto syntez J.m Przyjęta zł gr zł gr.. mater. Zap s Iloś Wystawił Zatwierdzi ł WYMIENIONE ILOŚCI Dostarczył data Przyjął Ewidencja ilościowo - wartościowa 28

29 29

30 Dziękuję za uwagę!!! Maria Chołuj 30

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Paweł Barnik, Karolina Gierszewska FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH redakcja naukowa Ewa Sokołowska-Strug Warszawa 2014 Stan prawny na 1 marca 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Porady dla użytkowników kas fiskalnych

Porady dla użytkowników kas fiskalnych Porady dla użytkowników kas fiskalnych Kasa fiskalna w firmie to dodatkowe obowiązki. Trzeba wydawać paragony, drukować raporty, pamiętać o obowiązkowych przeglądach. Warto jednak zainstalować ją w terminie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. AstraZeneca UK Limited 2 Kingdom Street W2 6BD Londyn Wielka Brytania Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Pragniemy

Bardziej szczegółowo